MIÉRT ÉPPEN ÖSVÉNY? TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIÉRT ÉPPEN ÖSVÉNY? TARTALOM"

Átírás

1 MIÉRT ÉPPEN ÖSVÉNY? Hogyan lettek a vadállatokból háziállatok? Kecskés Marika bábjátéka TARTALOM SZÖVETSÉGI INFORMÁCIÓK... 2 A CSEM ADOK ALAPSZABÁLYA... 2 AZ ALAPSZERVEZETEK ÉLETÉBŐL... 6 Lég, Bős, Nagymegyer Vásárút, Béke, Csallóközkürt Tárnok, Alistál, Egyházkarcsa Pozsonyeperjes Nyékvárkony, Illésháza, Padány, Vajka Felsővámos, Szap Módszertan Bábos tanfolyamok Rendezői tanfolyamok Bihari kör, hangszeres képzés Civilképzés Népzenei adattár A népzenei adattár rendezéséről (Ág Tibor) Nemzetközi Népzenei Konferencia Körülvesznek engem a dalok (Szathmári István) Egy nélkülözhetetlen könyv a rengetegben (Dusza István) Tanul mány Drámapedagógiai program a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban (Sándor Zsuzsa) Pályázat i fel hívások Gyurcsó István Alapítvány Közművelődési Díja Közművelődési pályázat Gyurcsó István Alapítvány pályázata Székely János, a romániai magyar irodalom költő-író-filozófuzusa írja: Ösvény csak ott alakul ki, ahol szükség van rá: nincsen felesleges ösvény. Ahol viszont szükség van rá, ott minden esetben kialakul: nincs az a tiltás, kerítés, az a leküzdhetetlennek látszó természeti akadály, amely létrejöttének elejét venné! Éspedig mindig a legpraktikusabb nyomvonalon alakul ki. El akar jutni az ember az úthoz, vagy a szomszéd tanyájára, s látja, hogy toronyiránt a legegyszerűbb. Megindul hát toronyiránt, s egyszer csak azon kapja magát, hogy áthághatatlan bozótba, szakadékba, vagy lapos, tocsogós helyre jut. Megindul ellenben a legközelebbi ösvényen, s akadálytalanul eljut akárhová, mégpedig csaknem toronyiránt, a lehető legkisebb kerülőkkel, ugyanazon a szakadékon, lápon ke-resztül, amelybe előbb elakadt. Az ösvényben az odavalók évszázados tapasztalata, helyismerete (és szükséglete) ölt testet. Az ösvény a lehető legegyszerűbb gyalogút a világ két (emberileg összefüggő) pontja közt. Mindazonáltal az sem örökkévaló: némelyiket felhagyják, némelyik éppen kelet-kezik. Elhal egy tanyán a gazda, felhagynak egy vágteret, kertet: az oda vezető ösvények máris begyepesednek. Új vágteret nyitnak, új tanyát, új gáttert építenek vagy odébb költöztetik a juhesztenát: azonnal új ösvény támad, éspedig nem is csak egy, hanem igen sok - minden irányból, ahonnan az érdekeltek odajárnak. Az ösvények ekképpen társadalmi kapcsolatok kifejezői. Bonyolult hálózat, dús szövevény, egyszerre érvényesül benne a természeti meg az emberi faktor: afféle pókháló, amely ráborul a vidékre, s azt szervezi, egy-ségbe fogja hernyófonálnál finomabb szálaival. Székely János gondolatai adták az ötletet, hogy a korábban Csemadok Hírmondó néven megjelent lapunk címén változtassunk. A változtatás nemcsak a címben, hanem tartalomban is megjelenik, hiszen az információk közlése mellett módszertannal is foglalkozni kívánunk. Vagyis a távolsági utak, a sztrádák helyett a saját kulturális ösvényeinket szeretnénk bejárni. Nem kívánunk többet markolni, mint amennyit bírunk, ám megpróbáljuk összegyűjteni és közölni azokat a szakmai, közművelődési cikkeket, tanulmányokat is, amelyekkel segítségére lehetünk egy-egy alapszervezetenek, amatőr együttesnek, azok vezetőinek. Reméljük, szándékunkat valóra tudjuk váltani, és megbírkózunk feladatainkkal. hl

2 2. oldal Ö S V É N Y 2001/1 A SZLOVÁKIAI MAGYAR TÁRSADALMI ÉS KÖZMÛVELÕDÉSI SZÖVETSÉG (CSEMADOK) ALAPSZABÁLYA I. cikkely A Szövetség neve, szimbóluma, pecsétje és hatásköre 1. A Szövetség neve: Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség - Csemadok (a továbbiakban Szövetség) 2. A Szövetség székhelye: Pozsony 3. A Szövetség tevékenysége a Szlovák Köztársaság egész területére kiterjed, tárgyalási nyelve a magyar. 4. A Szövetség címere: nyitott könyv előtt lobogó fáklya 5. A körpecséten a Szövetség címere, a- dott szervének neve és székhelye van feltüntetve; a név és a székhely két nyelven: szlovákul és magyarul. II. cikkely A Szövetség jogi helyzete és célja 1. A Szövetséget alkotó alapszervezetek, a közművelődési közösségek, a területi szervek, a szakmai társaságok és országos szervek önálló jogi személyek. 2. A Szövetség pártoktól és kományoktól független szervezet, amely az önigazgatás elvére épülve segíti a Szlovák Köztársaság területén élő magyarok nemzeti azonosságtudatának, kultúrájának és önérzetének megőrzését, az ország lakosainak polgári együvé tartozását erősíti. 3. A Szövetség célja: a) szervezi a szlovákiai magyarság közművelődését és védi érdekeit b) fejleszti a szlovákiai magyarság anyanyelvi kultúráját, ápolja természetes kötődését az egyetemes magyar kultúrához c) hozzájárul a szlovákiai magyar kulturális, művészeti és tudományos élet kiteljesedéséhez, az anyanyelvű oktatás fejlesztéséhez d) tömöríti mindazokat, akik munkájukkal, anyagiakkal és egyéb módon támogatják a szlovákiai magyarság kulturális, társadalmi és tudományos életét. III. cikkely A Szövetség feladatai 1. A Szövetség a) építi és bővíti tagsági bázisát, megteremti számukra a nemzetiségi kultúra aktív és célszerű működésének, tevékenységnek feltételeit b) munkálkodik tagsága anyagi és szellemi kultúrája értékeinek fejlődése és hozzáférhetővé tétele érdekében, c) küldetésével összhangban bekapcsolódik a gyermekek és az ifjúság kulturális nevelésébe d) kulturális és társadalmi rendezvényeket és a közművelődést szolgáló más rendezvényeket szervez, közművelődési közösségeket (öntevékeny művészeti csoportokat, művelődési, művészeti szakköröket, klubokat) alakít és ösztönzi és támogatja azok munkáját, e) a helyi és regionális kultúra fejlődése érdekében koordinálja és módszertanilag segíti az amatőr művelődési és művészeti mozgalmakat, f) országos, területi és körzeti kulturális rendezvényeket, amatőr művelődési és művészeti szemléket és versenyeket szervez, g) felkutatja, gondozza és létesíti a magyar vonatkozású történelmi és műemlékeket, kulturális emlékeket, népszerűsíti a népi kultúrát, a szülőföld hagyományait, h) kezdeményezi és ösztönzi a szlovákiai magyarság történetével és létével kapcsolatos dokumentumok, információk gyűjtését és feldolgozását, komplex kutatását i) bővíti és fejleszti kapcsolatait a hazai és külföldi kulturális szervezetekkel és intézményekkel, támogatja tagjainak tudományos, művészeti és publikációs tevékenységét. j) tevékenységének ellátása érdekében alapítványokat hoz létre, gaz dasági és kiadói tevékenységet folytat. 2. Együttműködik és szerződést köthet minden hazai és külföldi személlyel, szervezettel és mozgalommal, akik és amelyek a Szövetség céljaival és programjával összhangban tevékenykednek. IV. cikkely A tagság formái, a tag jogai és kötelességei 1. A tagság formái: a) egyéni, b) kollektív c) tiszteletbeli, d) pártoló. 2. a) Az alapszervezet vezetőségének javaslata alapján a Szövetség egyéni tagja lehet minden olyan természetes személy, aki egyetért a Szövetség programjával és alapszabályával, jelentkezik valamely alapszervezetbe és tagsági díjat fizet. A tag csak egy alapszervezet tagja lehet. b) Kollektív taggá az a közösség válhat, amely jelentkezik a Szövetség valamelyik szervénél, egyetért a szövetség programjával, alapszabályával, céljaival és annak tevékenységét anyagilag is támogatja. A kollektív tag jogait és kötelességeit, tagdíját szerződésben rögzítik az illetékes szervnél. A kollektív tagság nem élhet az egyéni tag jogaival és kötelezettségeivel. c) A Szövetség tiszteletbeli tagjává az Országos Tanács döntése alapján az a természetes személy válhat, aki különleges érdemeket szerzett a szlovákiai magyarság társadalmi és kulturális életének fejlesztésében. Természetes személyek tiszteletbeli taggá az alapszervezetek, közművelődési és szakmai társulások, valamint a területi választmányok javaslata alapján válhatnak. A tiszteletbeli tagságot arra a célra kiállított igazolvány bizonyítja. d) Pártoló tag az a hazai és külföldi személy, illetve közösség lehet, aki (amely) támogatja a Szövetség

3 2001/1 Ö S V É N Y 3. oldal munkáját, és jelentkezik a Szövetség valamely szervénél. 3. A Szövetségbe az alapszervezetekben lehet egyéni tagként jelentkezni. Minden tag tagsági igazolványt kap, amely az ő tulajdonává válik. Az egységes igazolványt a Országos Tanács Elnöksége adja ki, az alapszervezet bélyegzőjével és elnökének aláírásával. 4. Az egyéni tag jogai és kötelességei: a) minden tagnak joga van részt venni a Szövetség munkájában, a taggyűlésen kinyilvánítani véleményét, javaslatokat tenni és szavazni. Választhat és választható. b) tagsági díjat fizetni c) kötelessége a szervezet programjának és az alapszabály szellemében tevékenykedni. d) A Csemadok apparátusában betöltött alkalmazotti viszony összeférhetetlen az illetékes választói szervekben betöltött tisztséggel. 5. Az egyéni tagság megszűnik: a) elhalálozással, b) kilépéssel, c) ha a tag három évig nem fizeti a tagsági díjat. V. cikkely A Szövetség szervezeti egységei 1. A Szövetség szervezeti egységei a) alapszervezetek, közművelődési közösségek, kulturális csoportok b) területi választmányok, a területi választmányok elnökségei c) szakmai társulások d) a Szövetség módszertani központja e) Országos Tanács, az Országos Tanács Elnöksége, az Országos Ellenőrző Bizottság VI. cikkely Az alapszervezetek, közművelődési közösségek és a kulturális csoportok 1. A Szövetség minden alapszervezete, közművelődési közössége az önigazgatás elve alapján működik, képviseli tagsága érdekeit és igényeit. 2. A közművelődési közösségek és kulturális csoportok (amatőr együttes, művelődési klub, stb.) szakmai alapon létrejövő csoportosulásai a Szövetségnek, tevékenységüket alapszervezeti szinten a Szövetség alapszabálya (VI. cikkely) alapján kidolgozott saját működési szabályzat alapján végzik. 3. Az alapszervezet az alapszabály II. cikkelye 3. pontjában meghatározott céljával összhangban tevékenykedik a település szintjén. 4. Alapszervezetet legkevesebb 5 (öt) személy hozhat létre. 5. Az alapszervezetet a területi választmány bejegyzi, az OT nyilvántartja 6. Egy községben több alapszervezet is alapítható. Egy településen több alapszervezet bejegyzéséről a területi választmány dönt. 7. Az alapszervezet akkor szűnik meg, ha a taglétszám 5 alá csökken. 8. Az alapszervezet legfelsőbb fóruma a taggyűlés. A taggyűlést az alapszervezet vezetősége hívja össze évente legalább egyszer. Érvényes határozatot a jelenlevők többségének jóváhagyásával hoz. 9. Ha az alapszervezet tagságának több mint fele kéri, a vezetőség 15 napon belül köteles összehívni a taggyűlést. 10. Az alapszervezet évente egyszer a területi választmány által javasolt időszakban évzáró taggyűlést tart, amelyen vezetőséget és elnököt választhat. A többi tisztségviselőt a vezetőség választja meg. Az évzáró taggyűlésen megválasztja az ellenőrző bizottságot, vagy az ellenőrt. 11. Az alapszervezet munkáját a vezetőség irányítja, az elnök az alapszervezet statutáris képviselője. Képviseli a tagság érdekeit, és az érvényes előírások szerint gazdálkodik. VII. cikkely Területi szervek 1. Az alapszervezetek lehetőleg az ország területi felosztásának megfelelően önkéntes alapon területi egységekbe tömörülnek és létrehozzák a területi szerveiket. 2. A területi szervek az alapszabály II. cikkelye 3. pontjában meghatározott céljával összhangban az önigazgatás alapján tevékenykednek a régió szintjén. 3. A Szövetség legfelsőbb területi fóruma, programalkotó és egyeztető szerve a területi konferencia. A területi konferencia az Országos Tanács által javasolt időszakban 2 évente, valamint akkor ülésezik, ha azt a terület alapszervezeteinek több mint a fele kéri. A két területi konferencia közti időben a legfelsőbb területi szerv a területi választmány. 4. A területi konferencia megválasztja a területi választmányt, a területi választmány elnökét, alelnökét (alelnökeit), az ellenőrző bizottságot, valamint az Országos Tanács által meghatározott kulcs szerint az Országos Tanács tagjait és póttagjait, valamint az Országos Közgyűlés küldötteit. 5. A területi választmány saját tagjaiból a területi választmány elnökségét hozhatja létre. 6. A területi választmány az elnöknek javaslatot tesz a titkár személyére. 7. A területi konferencia határozatképes, ha a küldöttek több mint a fele jelen van. A határozatok elfogadásához a jelenlevő küldöttek szavazatainak egyszerű többsége szükséges. 8. A területi választmány legalább negyedévenként ülésezik. 9. A területi választmány összehívhatja az alapszervezetek képviselőinek találkozóját. 10. A területi választmány tevékenységét a területi választmány titkársága szervezi (menedzseli), valósítja meg. Munkakörét, működési szabályzatát és költségvetését a tv titkárának javaslatára a területi választmány hagyja jóvá. 11. A területi választmányt az elnök, az elnök távollétében az alelnök (alelnökök) és az elnök megbízásából a titkár képviselik. 12. A területi választmányok az ország önkormányzati és államigazgatási besorolásának figyelembe vételével nagyobb területi egységekbe tömörülhetnek. 13. A területi ellenőrző bizottság saját statútuma alapján ellenőrzi a területi választmány programját és gazdálkodását, tevékenységéért a területi konferenciának felel. VIII. cikkely Szakmai társulások 1. A közművelődési közösségek, kulturális csoportok szakmai társulásokat hozhatnak létre, amelyek a Szövetség kulturális, közművelődési és tudományos tevékenységéhez nyújtanak segítséget. 2. A szakmai társulást az adott társulás elnöke és titkára képviseli. 3. A szakmai társulások a saját alapszabályuk alapján tevékenykednek 4. A szakmai társulások az Országos Tanács által meghatározott számú tagot delegálhatnak az Országos Tanácsba.

4 4. oldal Ö S V É N Y 2001/1 5. Az önállóan bejegyzett szakmai társulások irányában a Szövetség nyitott, partneri viszony kialakítására törekszik. Az együttműködés formáit megállapodásban rögzítik. 6. A Szövetségben nem bejegyzett egyesületek, kulturális csoportok és szakmai társulások a Szövetség pártoló (IV. cikkely 2 d. pont) tagjaként részt vehetnek annak művészeti, közművelődési, tudományos és hagyományőrző tevékenységében. IX. cikkely Az országos szervek 1. Az Országos Közgyűlés a) a Szövetség legfelsőbb fóruma, legfőbb programalkotó szerve az Országos Közgyűlés, amely legalább háromévente ülésezik. b) az országos közgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több mint a 1/2-e jelen van. A határozatok elfogadásához a jelenlevő küldöttek egyszerű többségének jóváhagyása szükséges. c) a Szövetség alapszabályának és programjának jóváhagyásához a jelenlevő küldöttek 2/3-os szavazattöbbsége szükséges. d) megválasztja az Országos Tanács elnökét és alelnökeit, az alelnököket illetően a regionális elvek figyelembe vételével. e) tudomásul veszi a területi konferenciák és a szakmai társulások által delegált országos tanács tagokat, póttagokat és megválasztja az Országos Tanács még hiányzó tagjait és póttagjait. f) megválasztja az ellenőrző bizottság elnökét és további két tagját és két póttagját 2. Az Országos Ellenőrző Bizottság Az Országos Ellenőrző Bizottság a két országos közgyűlés közti időszakban saját statútuma alapján - amelyet az Országos Tanácsnak is előterjeszt információ céljából - ellenőrzi a) az alapszabály betartását, b) az Országos Tanács programját, gazdálkodását, költségvetését. Évente legalább egy alkalommal vagy szükség szerint ülésezik, tevékenységéről, ellenőrzői munkájának eredményeiről tájékoztatja az Országos Tanácsot, valamint az Országos Közgyűlést. 3. Az Országos Tanács Az Országos Tanács a két országos közgyűlés közti időszakban a Szövetség legfelsőbb fóruma, egyeztető, érdekképviseleti, és rövidtávú programokat alkotó szerv, amely szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Összetételének meghatározásakor figyelembe veszi az egyes régiók, valamint a szakmai társulások sajátos helyzetét és igényeit. Az Országos Tanács a) szervezi, segíti és felügyeli az Országos Közgyűlésen elfogadott program és határozat megvalósítását. b) megtárgyalja az Országos Tanács gazdálkodását, jóváhagyja a költségvetést és ellenőrzi annak felhasználását. c) megszabja a tagsági díjak összegét és annak az alapszervezetek, a területi választmány, valamint OT közötti elosztásának arányát d) megállapítja az Országos Közgyűlés küldöttei létszámának kulcsát e) összehívja az Országos Közgyűlést; rendkívüli Országos Közgyűlést akkor hív össze, ha azt az Országos Tanács tagjainak, vagy a területi választmányoknak legalább 1/3-a, illetve az alapszervezetek legalább 25%-a kívánja. f) két országos közgyűlés közti időszakban összehívhatja a területi választmányok, illetve szakmai társulások küldöttgyűlését. g) az Országos Tanács első ülését az Országos Közgyűlésen tartja, amikor is megválasztja az Országos Tanács elnökségének tagjait, és póttagjait. h) az elnök, illetve az alelnökök akadályoztatása idejére saját soraiból ügyvezető elnököt, illetve alelnököt választ. 4. A Szövetség módszertani központja a) a Szövetség főtitkárának javaslatára módszertani központot hozhat létre az Országos Tanács b) a módszertani központ fő küldetése a szakmai társulások, a közművelődési közösségek és kulturális csoportok munkájának szakmai segítése 5. Az Országos Tanács elnöksége: a) legalább kéthavonta ülésezik. b) évente legalább kétszer összehívja az Országos Tanácsot, valamint akkor is, ha azt az Országos Tanács tagjainak legalább 1/3-a kéri. c) egyezteti a területi választmányok és a szakmai társulások munkáját. d) jóváhagyja a hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel és társaságokkal kötendő megállapodásokat, szerződéseket és személyi megbízatásokat. e) javaslatot tesz az országos elnöknek a Szövetség főtitkárának kinevezésére a kiírt pályázatok alapján. f) kiértékeli a pályázatokat és a munkáltatói hatáskörrel felruházott országos szintű tisztségviselőknek javaslatot tesz a Szövetség egyéb intézményei vezetőinek és a Szövetség sajtóorgánumai főszerkesztőinek kinevezésére. A leköszönő elnökség az Országos Közgyűlésnek javaslatot tehet a Szövetség elnökének személyére. g) kinevezi a Szövetség országos szervei által alapított intézmények, alapítványok, alapok felügyelői (igazgató) tanácsait. h) kizárólagos jogkörrel javaslatot tesz a központi hazai és külföldi intézmények tisztségviselőinek személyére, amennyiben azok tevékenysége érinti a Szövetség munkáját, illetve ha erre felkérést kap. Saját hatáskörében értékeli a javasolt személyek tevékenységét i) kitüntetéseket és díjakat javasol vagy ítél oda. j) munkabizottságokat és szakmai tanácsadó testületeket létesíthet. k) létrehozza és felügyeli az Országos Tanács irodáját, amely az Országos Tanács és annak elnöksége végrehajtó szerve. X. cikkely A Szövetség országos tisztségviselői Az országos tisztségviselők személyének kiválasztásában a regionalizmus elve érvényesül. 1. A Szövetség elnöke a Szövetség statutáris képviselője. A Szövetség programjának és az Országos Közgyűlés határozatainak szellemében: a) képviseli a Szövetséget belföldön és külföldön egyaránt; b) irányítja az Országos Tanács és annak elnöksége munkáját. c) átfogó tájékoztatást nyújt az Országos tanácsnak, illetve az Országos Tanács Elnökségének a Szövetség országos tisztségviselőinek munkájáról; d) a munkáltató jogot részben vagy

5 2001/1 Ö S V É N Y 5. oldal egészen átruházhatja a főtitkárra, akit az Országos tanács Elnöksége javaslata alapján nevez ki; e) tisztségét két egymást követő választási időszakban töltheti be, munkájáért költségtérítést kaphat; 2. A Szövetség alelnökei: a) az elnök távollétében, akadályoztatása esetében az elnök vagy az Országos Tanács Elnöksége által megbízott alelnök irányítja az Országos Tanács ill. annak elnökségének munkáját és üléseit; b) az alelnökök tisztségüket nem főállásban és legfeljebb két egymást követő választási időszakban tölthetik be; munkájukért költségtérítést kaphatnak. c) működésük tartalmát, területét konszenzus alapján egymás között határozzák meg. 3. A Szövetség Országos Ellenőrző Bizottságának elnöke a) összehívja és irányítja az országos ellenőrző bizottságot b) az alapszabály IX. cikkelye 2. pontja alapján végzi tevékenységét 4. A Szövetség főtitkára: a) tevékenységét munkaviszonyban végzi b) munkáltatói jogot gyakorol a X. cikkely 1.d pontja alapján c) irányítja és ellenőrzi az Országos Tanács irodája tevékenységét, amelyről tájékoztatást nyújt az Országos Tanácsnak és az Országos Tanács Elnökségének d) koordinálja a Szövetség menedzsmentjét e) egyezteti és ellenőrzi a Szövetség egyéb intézményeinek, sajtóorgánuma főszerkesztőjének tevékenységét és irányítja a módszertani központot. f) rendszeres kapcsolatot tart a területi választmányok titkáraival g) az elnök jóváhagyásával kapcsolatot tart a bel- és külföldi szervezetekkel. XI. cikkely Az Országos Tanács titkársága 1. Az Országos Tanács titkársága az Országos Tanács és az Országos Tanács Elnöksége végrehajtó szerveként működik. 2. Tevékenységét az Országos Tanács által jóváhagyott működési szabályzatban rögzített elvek alapján végzi. XII. cikkely Választási rend 1. Az alapszervezetek, a közművelődési közösségek vezetőségét és elnökét az ellenőrző bizottságot vagy az ellenőrt az évzáró taggyűlés választja meg. 2. Az egyes szakmai társulások országos tanácsait és az adott társulás tisztségviselőit a társulás alapszabálya értelmében választják meg. 3. A területi konferencia küldötteit az alapszervezet évzáró taggyűlésén választják meg a területi választmány által meghatározott kulcs alapján. 4. A területi konferenciák az Országos Tanács tagjait és póttagjait az Országos Tanács által meghatározott kulcs szerint választják meg. 5. Az Országos Közgyűlés küldötteit az egyes területi konferenciákon és a szakmai társulások közgyűlésein választják meg az Országos Tanács által meghatározott kulcs szerint. 6. A területi konferencia megválasztja a területi választmányt, valamint a területi választmány elnökét és alelnökét (alelnökeit) valamint az ellenőrző bizottságot és annak elnökét. 7. Amennyiben a területi konferencia létrehozza a területi választmány elnökségét, akkor a területi konferencián tartott első ülésén a területi választmány saját soraiból megválasztja az elnökséget. Az elnök és alelnökök tagjai az elnökségnek. 8. Az Országos Közgyűlés a) az alapszabály IX. cikkelye 1 e. pontja alapján tudomásul veszi a területi konferenciák által delegált országos tanács tagokat és póttagokat b) titkos szavazással megválasztja az Országos Tanács még hiányzó tagjait és póttagjait. 9. Az Országos Közgyűlés titkos szavazással elnököt és alelnököket választ. 10. Az Országos Tanács 11 tagú elnökségének további tagjait és 3 póttagját az Országos Tanács választja meg az Országos Közgyűlésen tartott első ülésén. 11. Az Országos Közgyűlés titkos szavazással megválasztja az ellenőrző bizottság elnökét további két tagját és két póttagját. XIII. cikkely A Szövetség gazdálkodása és vagyona 1. A Szövetség keretében vagyonnal az önálló jogi személy státuszával bíró szervezeti egységei rendelkezhetnek (V. cikkely 1. pont). 2. A Szövetség vagyona a következő pénz- és anyagi eszközökből tevődik össze: a) saját vagyon és az ebből származó jövedelem; b) tagsági díjak c) állami támogatás; d) alapítvány(-ok) és az abból (azokból) származó jövedelem; e) a kulturális és kiadói tevékenységből származó jövedelem; f) örökségek és hagyatékok; g) adományok, ajándékok és egyéb források; h) a Szövetség egyéb intézményeinek bevételéből származó nyereség. XIV. cikkely A Szövetség megszűnése 1. A Szövetség megszűnik, ha az Országos Közgyűlés küldötteinek kétharmada erről határozatot hoz. 2. A Szövetség megszűnése esetén az Országos Közgyűlés az érvényes jogszabályok szerint vagyon-felszámolási eljárást kezdeményez. 3. Az alapszervezet, közművelődési közösség megszűnése esetén a szervezet vagyonáról az azt bejegyző illetékes területi szerv választmánya dönt, kiiktatja a Szövetség nyilvántartásából. 4. A területi választmány megszűnik, ha a területi konferencia küldötteinek kétharmada erről határozatot hoz. Vagyonának felosztásáról a területi konferencia dönt. XV. cikkely Záró rendelkezés A Szövetség alapszabályát az elnökség az Országos Közgyűlésen történt jóváhagyás után legkésőbb 15 napon belül beterjeszti az SZK Belügyminisztériumába regisztrálás végett. * * * Dunaszerdahely, március 11-én, a Szövetség rendkívüli (XIX.) Országos Közgyűlésén.

6 6. oldal Ö S V É N Y 2001/1 Februárban tartottuk évzáró taggyűlésünket, melyen megemlékeztünk a helyi Csemadok megalakulásának 50. évfordulójáról. Oklevelek átadásával köszöntük meg falunk alapító, illetve aktív tagjainak a szervezetben való tevékeny-ségét, közreműködését, amivel falusi életünk napjait - az egyes rendezvénye-ken - vidámabbá, szórakoztatóbbá, ün-nepélyesebbé és emlékezetesebbé tették. Néhány éves kihagyás után ismét megszerveztük falunk amatőr énekeseinek nótaestjét, amelyet remek hangulatú bál követett. A fellépés színvonalát növelte, hogy a már ismert énekeseinken kívül olyan szereplőkkel is találkoztunk a színpadon, akik első alkalommal szerepeltek falunk lakosai előtt. E he-lyen is köszönetet mondunk Csölle Imrének, Csiba Richardnak, Danyi Évának, Farkas Natasának, Nagy Imrének, Németh Ildikónak, Németh Lászlónak, Rigó Dusánnak, Szeiff Mártának, Tekauer Erzsébetnek és Varga Imrének a jó hangulatú szórakoztató estért. Anyák napja alkalmából május elején kultúrműsorral köszöntöttük falunk aszszonyait. A műsorban felléptek az óvoda és az iskola tanulói, valamint szervezetünk tagjai vidám jelenetekkel, tánccal. Május végén a nagyfödémesi művelődési központ esztrádcsoportja nagy sikerrel mutatta be a hazai közönségnek Ha megversz is imádlak én című zenés szórakoztató műsorát, akik már több alkalommal szerepeltek falunkban. Június végén 4. alkalommal rendeztünk falunapot, melyen mint minden LÉG évben, aktívan részt vállaltunk. A nyári hónapokban a gyerekek számára programokat, táborokat szerveztünk. Falunkból két tanuló részt vett a Kelepelő táborban, melyet a Csemadok Területi Választmánya, a muravidéki magyar közösséggel szervez. A nyár folyamán két alkalommal kirándulást szerveztünk. Augusztus elején a budapesti vidámparkba látogattunk el. Augusztus 19-én esztergomi kiránduláson vettünk részt, ahol megnéztük a Veled uram című rockoperát, és az esti tűzijátékban gyönyörködtünk. Lehetőségeinkhez mérten részt vettünk a járási, illetve országos rendezvé-nyeken is. A Csemadok alapszervezetek őszi találkozóján Madarászon szervezetünk egy tagja vett részt. Decemberben a Mikulás ünnepségen fellépett a pozsonyeperjesi Ugri-Bugri bábcsoport, műsorukat ugyanolyan örömmel fogadták a gyerekek, mint a csomagokat ajándékozó Mikulást. Karácsony előtt került sor a hagyományos nyugdíjasnapra, melyet falunk nyugdíjasai számára szervezünk. A ked-ves ünnepségen szervezetünk tagjai vidám kultúrműsorral köszöntötték falunk idős polgárait. Az alapszervezetek évi tevékenységét az általuk beküldött jelentések alapján dolgozta fel a titkárság. A tekintélyes mennyiségű informácó közlése mellett sajnálattal kérdezzük: miért csak a szervezetek egyharmada ad hírt magáról? BÕS Alapszervezetünk az elmúlt évben számos rendezvényt tudhat maga mögött. Az év elején tartottuk meg évzáró taggyűlésünket, amelyen az alapiskola tanulói és a bősi táncstúdió tagjai adtak színvonalas kultúrműsort. A taggyűlésen értékeltük az 1999-es évben elvégzett munkánkat, valamint felvázoltuk a 2000-es év fő feladatait. Március 15-én fontos esemény zajlott községünkben, emlékművet avattunk a magyar forradalom és szabadságharc emlékére. Az emlékmű egy kitárt szárnyú turulmadarat ábrázol. A három példányból egyet Erdélyben, egyet a magyarországi Pázmándfalun állítottak fel. Az ünnepség részeként öt helyi fiatal amatőr képzőművész tárlatát nyitottuk meg a helyi kultúrházban: Bott Gita (festő), Szamaránszky Emőke (festő), Both Norbert (festő), Csörgő László (szobrász) és Szeghy Hajnalka (festő, textilművész). A Csemadok helyi szervezete elnökénak megnyitója után a fiatalok munkáját a község polgármestere méltatta. A tárlatmegnyitón részt vettek a község magyarországi testvérfalujának (Pázmándfalunak) a képviselői, valamint a környező falvak képviselői is. A tárlat március 22-ig volt megtekinthető a helyi művelődési központban. A rendezvény nagy sikert aratott. A millenium jegyében zajlott következő rendezvényünkön az államalapításunk ezeréves történelméről, Kovács László történész tartott előadást június 7-én Amadé László I. Anyanyelvi vetélkedő címen anyanyelvi vetélkedőre került sor a helyi művelődési központ kistermében. A vetélkedő célja az volt, hogy a résztvevők játékos feladatok során gyarapítsák ismereteiket édes anyanyelvünkről. A verseny anyagát Haluska Viola gimnáziumi tanárnő állította össze, ő volt a zsűri elnöke is. A zsűri további tagjai Csörgő Árpád doktor és Zalka Lóránt, a tanárképző főiskola ötödéves hallgatója voltak. A vetélkedőre négy iskola diákjait hívtuk meg. A tanulók két kategóriában versenyeztek: az első kategóriá-

7 2001/1 Ö S V É N Y 7. oldal ban (5-6. évfolyam) öt csapat nevezett be, míg a második kategóriában (7-9. évfolyam) négy csapat versenyzett. Az anyanyelvi vetélkedőt az első kategóriában a bősi alapiskola, a második kategóriában a várkonyi iskola csapata nyerte. Alapszervezetünk Kék Duna vegyes-karának, számos hazai és külföldi fellépése volt. Szerepeltek a község egyes rendezvényein, a nagymegyeri, po-zsonyeperjesi kórustalálkozókon, és határon túl, Lébény és Halászi községekben. Fellépéseikkel szervezetünk és községünk jó hírnevét öregbítették. Ebben az évben hazai és magyarországi vendégkórusok részvételével megrendeztük a hagyományos ádventi hangversenyt a katolikus templomban. A felcsendült kórusművek az ádvent és a közelgő ünnepek felemelő hangulatát idézték. Segédkezet nyújtottunk a hagyo-mányos járási kulturális ünnepély szervezésébez. Az ünnepély 1996 óta már hagyománnyosan a honfoglalási emlékoszlop megkoszorúzásával kezdő-dött, melyen bemutatkoztak járásunk legjobb művészeti együttesei és mura-vidéki (Szlovénia) vendégcsoportok is. Községünk és a Csemadok szervezet felvette a kapcsolatot a szlovéniai Dobronak községgel és hagyományőrző csoportjaival. Ennek kapcsán vezetőségünk küldöttsége két alkalommal járt Dobronakon, március 15-én, és szeptemberben a lendvai Szent István szobor felavatásakor. Munkánkat községünk vállalkozói, valamint a község önkormányzata anyagilag és erkölcsileg is támogatták. Nagy Anikó A múlt évben hármas jubileumot ünnepeltünk Nagymegyeren tíz éve már, hogy a szervezet egyik legnagyobb rendezvényét, a Szent István-napi búcsút szervezzük, illetve az ehhez kapcsolódó kulturális rendezvényeket; száz éves volt a római-katolikus templom és a magyar állam 1000 évét. E három évforduló méltó megünnepléséhez kapcsolódott az a merész elképzelés, hogy a Szent István-utcai emlékparkban felállítjuk első magyar királyunk mellszobrát. A terv megvalósításához jelentős mértékben hozzájárultak lendvai barátaink, akik közreműködésével jutottunk el a Lendván élő Király Ferenc szobrászművészhez, a mellszobor alkotójához. A szobor öntését Bartusz György Kéménden végezte, aki munkatársával, NAGYMEGYER SZENT ISTVÁN SZOBOR NAGYMEGYEREN az általunk elképzelt parkban, a város önkormányzata által kialakított talapzaton augusztus 16-án felállította. A szobor ünnepélyes leleplezésére augusztus 19-én került sor, jelentős számú hazai és külföldi vendég előtt, akik között ott volt Boros Miklós, a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövete, parlamenti képviselőink, a szobor alkotója, Király Ferenc, petesházi vendégeink és Göncz László által vezetett szlovéniai magyar küldöttség tagjai. Ünnepi beszédet Csáky Pál, a Szlovák Köztársaság kormányának alelnöke mondott. A szobrot Filo Vladimír nagyszombati segédpüspök szentelte fel. A hármas évfordulóhoz méltó elképzelés augusztus 19-én vált valósággá. Mindehhez persze szükség volt arra is, hogy elképzeléseinket sokan támogassák. A mellszobor anyagi költségeinek fedezéséhez a helyi önkormányzat, a ró-mai-katolikus plébánia, valamint az Apollón kft járult hozzá. A költségek túlnyomó részét sikeres pályázatok segítségével biztosítottuk. Ezúton is köszönöm a Mécs László Társulásnak, az Illyés Közalapítványnak, a Magyar Kulturális Örökség Minisztériumának és a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának törekvéseink támogatását. A mellszobor felállítása utáni boldog percek. A kép bal oldalán Bartusz György. Varga László

8 8. oldal Ö S V É N Y 2001/1 VÁSÁRÚT Szervezetünk munkáját jól ismerik falunkban és tudnak rólunk a járásban és külföldön is, tehát munkánk nem öncé-lú. Már az énekkar fenntartása és együtt- tartása is kész csoda a jelenlegi körül-mények között. Ennek ellenére az énekkar sokat fejlődött az elmúlt évben. Nagy örömünkre szolgál az is, hogy nádszegi barátaink is rendszeresen látogatják az énekkar próbáit és felelősséget éreznek az énekkar iránt. A évben tevékenységünk a Csemadok értékelő gyűléssel kezdődött január 21-én. Ez után falunk nyugdíjasait köszöntöttük a helyi kultúrházban, ahol szép műsorral lépett fel az énekka-runk. Már hagyománnyá vált a farsang utolsó napjának megünneplése, ami egyben a kórus batyubálja is. Március hónap is mozgalmas szervezetünk életében. Nagy esemény falunkban a március 15-e megünneplése, ez alkalomból énekkarunk új számokat is betanult, az ünnepségek díszszónoka. Kovács László, a Somorjai Gimnázium igazgatója volt. Vegyeskarunk május én immár negyedik alkalommal látogatott el a szlovéniai Csentére, hogy énekével köszöntse a helyi hagyományőrző csoportot megalakulásának 20. évfordulója alkalmából. Csentei barátaink vendégszeretete, gondoskodása különösen szépre, emlékezetesre sikerült. Elsőként énekelhettünk Lendván a most épülő gyönyörű Makovecz-típusú művelődési házban. Este a csentei ünnepségen léptünk fel, ahol nagy sikert arattunk. Másnap megtekinthettük a környék Magyarországhoz tartozó határmenti részét, az Őrséget, mely gyönyörű erdőfödte dombjaival, szabadtéri néprajzi múzeumával, egyik régi templomának varázsával, fazekasmestereinek ügyességével szintén elnyerte tetszésünket. Ezután következett a falunapi ünnepségek sorozata. Első alkalommal Pozsonyeperjesen vendégszerepeltünk a falunapon, és a pozsonyeperjesi Kis Duna vegyeskar megalakulásának 30. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen. Már hagyomány a falunapi ünnepség-sorozat, amelyet a kulturális bizottság szervez a helyi Csemadok szervezet segítségével. Az elmúlt évben is sikerült színvonalas műsort biztosítani. Az énekkarunk egy nagyon szép új műsorral lépett fel. Szeptember 15-én részt vettünk a Hodosban tartott országos citeratalálkozó gálaműsorában. Szeptember 17-én, szintén Hodosban, ökumenikus istentiszte- leten vettünk részt a református templomban. December már hagyományosan az ádventi hangversenyek ideje. Első fellépésünk a bősi római katolikus templomban volt öt énekkar részvételével, december 16-án. Második fellépésünkre december 17-én Nagymegyeren, a református templomban két énekkar és a zeneiskola énekkarának részvételével került sor. Harmadik szereplésünkre a vásárúti templomban, a Nagykarácsony napi szentmise szentmise alkalmával került sor. Fellépéseinket nagyon sok munka előzte meg, mivel a november-decemberi hónapokban heti két próbán vettünk részt. Ez a sok munka meglátszott az énekkar teljesítésén is. Sikerült új számokat betanulnunk, amelyeket sikerrel adtunk elő. Ezúton mondok köszönetet karnagyunknak, Agócs Bélának, az énekkar tagjainak és nádszegi barátainknak az odaadó lelkiismeretes munkájukért. Tevékenységünk és fellépéseink nem valósulhattak volna meg a jelentős anyagi és erkölcsi támogatások nélkül. Köszönetet mondok az önkormányzat képviselőinek és a polgármester úrnak, a helyi mezőgazdasági szövetkezet vezetőségének és elnökének, a kiskertészkedők vezetőségének és elnökének. A magánvállalkozók közül köszönetet mondok az egész évi támogatásokért Kálmán Erzsébetnek és Bugár Krisztinának. Földes Lajos

9 2001/1 Ö S V É N Y 9. oldal BÉKE február 27. Maszkabált rendeztünk a gyermekek részére. Tombolák árusításával kötöttük össze, amit községünk tömegszervezetei, a Csemadok alapszervezet és vezetőségi tagjai biztosítottak be. A bevétel egy részét a helyi iskola és óvoda részére ajánlottuk fel június 2. Bekapcsolódtunk a község segítségével megszervezett nyugdíjasnap megrendezésébe. A nyugdíjasokat szép nótákkal szórakoztattuk. Igyekeztünk jó hangulatot biztosítani, itt-ott egyegy nótával a fiatalságukat is felidézni. Ezzel is szerettük volna bebizonyítani, hogy milyen fontos számunkra tagságunk, még idősebb korban is június 17. Legnagyobb rendezvényünk a június 17-én megrendezett falunap volt. Az ünnepségen belül megszentelésre kerültek községünk szimbólumai, megemlékeztünk a magyar államiság ezeréves évfordulójáról is. Délután színvonalas műsorral szórakoztattuk a meghívott vendégeket és a község polgárait. Magyarics Zoltán CSALLÓKÖZKÜRT február 26. Csemadok bál - igaz, hogy érdeklődő aránylag kevés volt, a hangulat viszont annál jobb március 4. Műsoros est, melyen felléptek a helyi tánccsoport tagjai, a helyi ifjúsági csoport és a hodosi irodalmi csoport március 8. Eastcom Slovensko - árubemutatójának megszervezése március 19. Március 15-e megünneplése; Kossuth emléktábla megkoszorúzása; felléptek az iskola tanulói, az ifjúsági klub tagjai április 29. Műsoros est szervezése - jótékonysági adakozás a magyarországi árvízkárosultak javára; felléptek a helyi óvodások, iskolások, az ifjúsági csoport, a csallóközkürti asszonykórus május 6. Színházlátogatás Komáromban május 7. Anyák napja megünneplése június 10. A nagyudvarnoki Kabóca bábcsoport előadása augusztus 26. A falunapi program szervezése; fellépett a nagymegyeri művészeti alapiskola néptánccsoportja és zenekara; az ifjúsági csoport színjátszóköre november 25. Közös Katalin bál a helyi óvodával (I. Szülői bál); a bevétel az óvoda támogatására lett felajánlva. Papp Ilona

10 10. oldal Ö S V É N Y 2001/1 TÁRNOK ALISTÁL Az 1999-es évet a hagyománnyá vált farsangi dőrejárással kezdtük közösen a falu fiataljaival. Március 15-én a Somorja melletti Pipagyújtónál a helyi önkormányzat tagjaival közösen emlékeztünk az 1848/49 szabadságharcban elesett honvédekre. Májusban a Megbékélés napja alkalmából, a II. világháborúban elesett hősökre emlékezve szentmisén vettünk részt. Júniusban a bősi Járási kulturális ünnepélyre látogattunk el. Augusztus 21-én az 1947-ben kitelepített és meghurcolt emberekre emlékeztünk. Tevékenységünk közé tartozik a Komáromi Jókai Színház előadásának megtekintése a Somorjai kultúrházban. Falunkban a Csemadok alapszervezete megalakulásának 50. évfordulóját december 17-én ünnepi naggyűléssel ünnepeltük. A nevezetes évfordulóra kultúrműsorral emlékeztünk. A műsorban az óvodások - Karácsonyi játékok - (Janík Magda igazgatónő és Csémy Valéria óvónő vezetésével), a kisiskolások - Karácsonyi történet - (Molnár Etelka tanítónő vezetésével) címmel közreműködtek Restály Olga és Galam-bos Krisztina Petőfi verseiből szavalt. Molnár Dávid hegedűjátékát Restály Olga követte, aki Váci Mihály versét szavalta el. Ünnepi beszédet a Csema-dok alapszervezetének elnöke mondott. Beszédében emlékezett az elmúlt 50 év ma már történelemmé vált eseményeire, mind örömeire, mind nehézségeire. Az alapszervezet még élő alapító tagjainak emléklap átadásával köszöntük meg munkájukat. Emléklapot kaptak: Szitás Aladár, Jankó Gyula, Ferenczi Béla, Tóth Mária, Horváth Ferenc, Szitás István, Kisléghy Mária, Gódány Margit, Tóth Izabella, Molnár Etelka, Tóth Pál. Huszár László, a Csemadok területi választmányának titkára és Lengyel István polgármester beszédében a Csemadok munkáját méltatták. Vendégünk volt Ordódy Katalin írónő. Pár szóban emlékezett az elmúlt évek eseményeire. Naggyűlésünket jó hangulatban zártuk. Az évet szokásunkhoz híven karácsonyi mendikálással és betlehemezéssel zártuk. Az alapszervezet bekapcsolódott a falu kulturális és társadalmi rendezvényeibe. Ezek közül a jelentősebbek: Farsang végén, február 27-én Zsákba kutya címmel zenés szórakoztató műsort láthatott a közönség a nyárasdi kultúrcsoport előadásában. Az 1848/49-es szabadságharc tiszte-letére, március 15-én elhelyeztük a kegyelet koszorúit a falualapítási emlékszobornál, a falu apraja-nagyja gyertyagyújtással tisztelgett a szabadságharc hősei előtt. Április 16-án az érdeklődők történelmi délutánon vehettek részt a kultúrházban. A rendezvény a Magyar Állam megalakulásának évfordulója jegyében és a költészet napja alkalmából zajlott. Május első vasárnapján az édes-anyákat köszöntöttük. A évi alistáli falunap augusztus 26-án került megrendezésre a következő programmal: Labdarúgó torna; tizenegyes-rúgó verseny, célbadobás, lassúsági kerékpárverseny, helyi önkéntes tűzoltók bemu- tatója, zenés szórakoztató műsor, nép- és moderntánc bemutató. Október 6-án koszorúzásra gyűltünk egybe az aradi vértanúk emlékére. December 6-án a Mikulás érkezett meg községünkbe. Kovács Beáta

11 2001/1 Ö S V É N Y 11. oldal Farsangi délutánt rendeztünk a falu gyermekei számára, melyen közel száz gyermek vett részt jelmezben. Megemlékeztünk március 15- ről, s a helyi temetőben elültettük a "Szabadság fáit", majd kultúrműsort láthattak az érdeklődők a kultúrházban. Áprilisban szervezetünk több tagja részt vett a Felsőpatony-réti turisták által szervezett Mór környéki gyalogtúrán, és a Felsőpatony-réti "Kis-Duna" gyalogtúrán is. Május 8-án Anyák napi ünnepséget rendeztünk, megkoszorúztuk a II. világháború áldozatainak emlékművét, és este meggyújtottuk a már hagyományos tábortüzet. Rendezvényünket több százan tisztelték meg. Június 3-án nagyon színvonalas és érdekes játékokkal tarkított "Gyermeknapi vigadalmat" szerveztünk falunk gyermekei számára a falunk határában található lőtérnél. Volt ott foci, kerékpárverseny, kötélhúzás, gyöngyfűzés, Ki mit tud? vetélkedő, lepényevés, célbadobás, lovaglás, gulyásparti, tábortűz, halsütés, HODOS és még sok más egyéb. Nagy részt vállaltunk a szeptember én megrendezett kulturális napok előkészületiben és kivitelezésében. A kulturális napok keretében szeptember 15-én megrendeztük a II. Országos citeratalálkozót, 16-án megemlékeztünk a Csemadok szervezet megalakulásának 50. évfordulójáról. Ez alkalomból újraszerveztük a színjátszókört, amelyben az 50-es évek "színészei", és pár lelkes fiatal szerpelt. Októberben hulladékgyűjtést szerveztünk.novemberben kultúrestet rendeztünk melyen a szervezet kultúrcsoportjai (a citerazenekar, az asszonykórus és a színjátszókör) adtak egy egész estét betöltő műsort. Decemberben a nyugdíjasnapra készítettünk egy kultúrműsort. Felelevenítettünk egy nagyon szép, már-már elfeledett hagyományt, a mendikálást, melyen az asszonykórus és a színjátszókör tagjai szerepeltek. Az év kulturális tevékenységét meghitt ünnepséggel, a Karácsony esti gyertyagyújtással, fejeztük be falunk fenyőfájánál. Győri Béla EGYHÁZKARCSA Egész évben működött a színjátszókör, melynek vezetői Nagy Zsu-zsanna és Tóth Sándor pedagógusok. A színjátszó kör fellépett: Anyák napján, az évzáró taggyűlésen és önálló estet rendezett december 3-án A kultúra napján, melyet Mikulás ünnepséggel kötött egybe. Nagy Erzsébet és Tükör Renáta, a színjátszó kör tagjai, középiskolás diákok sikeresen szerepeltek a Tompa Mihály Vers és Prózamondó verseny 4. kategóriájában. Nagy Erzsébet eljutott a Szép Magyar Beszéd verseny országos döntőjére, majd szeptemberében Sátoraljaújhelyen képviselte járásunkat az Édes anyanyelvünk versenyen. A modern tánckör gyakorlása egész évben rendszeres volt, vezetője Weis Erzsébet táncoktató. Felléptek a járási táncversenyen, a Csemadok évzárón, a falunapon, valamint Magyarországon, Rábapatonán. A tánccsoport és a színjátszó kör tagjai rendszeres heti próbákon vesznek részt már két éve. Munkájukat a helyi önkormányzat elismeri és támogatja. A helyi alapiskola tanulóival a pedagógusok rendszeres kulturális rendezvényeket tartanak, pl. kultúrműsorokat készítenek különböző rendezvényekre. Nagy Zsuzsanna

12 12. oldal Ö S V É N Y 2001/1 POZSONYEPERJES Egy-egy település kulturális életét bővebben is be szeretnénk mutatni. Választásunk azért esett a pozsonyeperjesiekre, mert a Csemadok szervezet, a művelődési ház és az önkormányzat együttműködését példamutatónak tartjuk. A település kultúráját nem egy-egy szervezet, intézmény kizárólagos, egymástól elválasztott tevékenysége adja, hanem az együttgondolkodás és a közös cselekvés. Az alábbiakban mennyiségi kimutatást közlünk a helyi cselekvésről, ám az összegzésből kivonatolhatóak a minőségi mutatók is. A település amatőr csoportjai és tanfolyamai: néptánc-, moderntánccsoport, bábkör, énekkar, német nyelv kezdőknek és haladóknak, zene - hangszertanulás (zongora, gitár, harmonika) Néptánccsoport: Vezetőjük: Czére Kata, majd szeptembertől Bíró Zsuzsa (35 alkalommal pró-báltak). Felléptek: a szabadságharc ünnepén (március 19.) anyák napján (május 7.) a nyugdíjasok napján (november 12.) a Télapó ünnepélyen (december 22.) Moderntánccsoport: Vezetőjük: Menyhárt Ingrid (52 alkalommal próbáltak). Felléptek: Ki Mit Tud? (április 26., Győr) az anyák napi műsoron (május 7.) a járási versenyen (május 14.) a Télapó ünnepélyen (december 22.) Ugri-Bugri bábkör: Vezetőjük: Nagy Erzsébet és Ágh Erzsébet (80 alkalommal próbáltak). Felléptek: az első osztályosok köszöntésén (február 9.) a Halászi bábfesztiválon (április 15.) a járási bábversenyen (május 2.) az anyák napi műsoron (május 7.) a Mosonmagyaróvári Lurko óvodában (május 26.) a Duna Menti Tavaszon (május 31.) a Szalatnyai bábosnapon (június 9.) a Kuckó bábfesztiválon, Párkányban (Június 23.) az egyházgellei falunapon (aug. 13.) a csilizradványi falunapon (aug. 27.) a dunaszerdahelyi Építkezési spórolás napján (szeptember 4.) a hodosi falunapon (szeptember 16.) a pozsonyeperjesi bábfesztiválon, az Ugri-Bugri 10. születésnapján (szeptember 29.) a nyugdíjasnapon (november 12.) a hodosi Mikulás-napi ünnepélyen (december 2.) a légi Mikulás-napi ünnepélyen (december 5.) Kis Duna vegyeskar: Vezetőjük: Agócs Béla (39 alkalommal próbáltak). Felléptek: a Vízkereszt ünnepén (jan. 6., Dunatőkés) a Csemadok évzárón (január 29.) a szabadságharc ünnepén (március 19.) a falunapi énekkari találkozón, az énekkar megalakulásának 30. évfordulóján (május 27.) a lébényi dalostalálkozón (június 17.) Gyarmat - Magyarország (aug. 20.) a Padányi karácsonyváró játszóházban (december 13.) a bősi ádventi koncerten (dec. 16.) a helyi templomban (december 26.) Játszóház: húsvétváró, ádventi és karácsonyváró játszóház (32 alkalommal) A karácsonyi, tavaszi és nyári szünetben: dámaverseny, sportverseny, malomverseny (két-két alkalommal) gyalogtúra (négy alkalommal) video-vetítés (hat alkalommal) fürdés a dunaszerdahelyi termálfürdőben (négy alkalommal) diszkó (tízszer, ebből négyszer gyerekdiszkó) Színházlátogatás: Dunaszerdahelyi VMK (Tigris Lili; Kakukk Marci szerencséje) Komárom, Jókai Színház (Jó estét nyár, jó estét szerelem; Kőszívű ember fiai), az iskolával: Csizmás kandúr; Fekete gyémántok; Leander és lenszirom; Kőszívű ember fiai A kultúrház nagyobb rendezvényei: a pozsonyi jegesmedvék klubjának tagjai - Kis-Dunában úsztak (január 30.) Cirkus Variete előadása (február 4.) szülői bál (február 26.) maszkabál óvodások részére (márc. 3.) maszkabál iskolások részére (márc. 5.) a szabadságharc emlékműsora (március 19.) anyák napja (május 7.) falunap (május 27.) Kertes Ildikó és Lukács József képkiállítása, énekkari találkozó az énekkarunk megalakulásának évfordulója alkalmából (a Gyarmati vegyeskar, a bősi Kék Duna vegyeskar és a vásárúti vegyeskar vendégszereplésével) az elsőáldozók ünnepélyes fogadása (június 17.) koszorúcska a 8-9. osztályosok részére (június 23.) búcsúi bál (július 2-3.) bábfesztivál - kiállítás a 30 éve működő pozsonyeperjesi bábjátszás életéből, a 10. születésnapját ünneplő Ugri-Bugri bábcsoport (szeptember 29.) Felléptek: a párkányi Kuckó bábcsoport, a muzslai Bors bábcsoport, a nagyudvarnoki Kiskabóca, a nagyudvarnoki Kabóca, a nagyszarvai Csibészek bábcsoport, a vágfarkasdi Bukfenc bábcsoport, a felbári Amadé László bábcsoport, a Halászi Marionett bábcsoport Magyarországról, és Michal Hraška bábművész Pozsonyból. nosztalgiaműsor a es évek slágereiből, magyar művészek vendégszereplése (október 21.) kultúrműsor nyugdíjasaink részére (november 12.) István király élete, a pozsonyi Ferencesek színházi előadása (nov. 19.) Katalin bál (november 25.)

13 2001/1 Ö S V É N Y 13. oldal Jubileumi bábfesztivál, Ugri-Bugri bábcsoport, szept. 29. Michal Hraška bábművész a jubileumi bábfesztiválon Vígh Katalin, Tóthné Csiba Irma, Ágh Erzsébet A jubileumi bábfesztivál közönsége A bábjátszás megalapítói: Tóth Erzsébet iskola igazgatónője, Vígh Katalin volt tanítónő Falunap májusa, közös éneklés a templom előtt, a Kis Duna vegyeskar 30. évfordulója Falunap, kultúrház, a Kis Duna vegyeskar 30. évfordulója Ádventi hangverseny, bősi templom (2000. decembere), a dunatőkési COAGRO RT ünnepélyes évzárója, vendégművész Pataki Attila magyarországi énekes (december 23.)

14 14. oldal Ö S V É N Y 2001/1 POZSONYEPERJES CSEMADOK SZERVEZET Alapszervezetünk évi munkaterve alapján tevékenykedett 2000-ben. Februárban részt vettünk a Csemadok területi konferenciáján, ahol a területi választmány új elnökévé Domsitz Károlyt és alelnökévé Nagy Anikót és Varga Lászlót választottuk. A területi választmány 35 tagúvá bővült, amelynek két vezetőségi tagunk is tagja lett. Március elején a Szövetség rendkívüli Országos Közgyűlésén vettek részt küldötteink. Szervezetünk az alábbi rendezvénye-ket valósította meg, vagy volt társrendezője: Márciusban az 1848-as szabadságharc és forradalom kitörésének 152. évfordulójáról emlékeztünk meg. A kultúrházban felléptek a helyi iskolások, a bábcsoport, a népi táncosok és az énekkar. Az első és a második világháborúban elesettek emlékművénél (hősök szobra) Nagy Anikó versmondó és az énekkar tette meghittebbé a koszorúzást. Májusban a falunap keretében ünnepelte Csemadok szervezetünk mellett működő Kis-Duna vegyeskar fennállásának 30. évfordulóját. Nagy örömmel láttuk vendégül a gyarmati, vásárúti és a bősi vegyeskarokat a helyi kultúr-házban. A kórusok színvonalas éneklésükkel tették színesebbé a délutánt. Az énekkarok karnagyait és a helyi énekkar tagjait emléklappal és virággal jutalmaztuk. Meghívót kaptunk a XXV. Duna Menti Tavaszra, a bábcsoportok és a gyermekszínjátszó együttesek országos fesztiváljára. Falunkat a Kis és a Nagy Ugri- Bugri bábcsoport sikeresen képviselte és értékes eredménnyel tértek haza. Részt vettünk a Csemadok kulturális ünnepélyén a bősi parkban. Szeptember végén szervezetünk tagjai nagy örömmel segítettek a jubileumi bábfesztivál szervezésében a helyi kultúrházban. Meghívtuk a nagyszarvai, felbári, nagyudvarnoki, vágfarkasdi, párkányi, muzslai bábcsoportokat, a Majorett bábcsoportot Magyarországról, és Michal Hraška bábművészt. A bábcsoportok egész napi színvonalas játékukkal lenyűgöző élményt nyújtottak a helyi óvodából, iskolából és a környező falukból idesereglett közönségnek. A bábjátszásnak országos úttörői voltunk, amelyet aprólékos munkájával Vígh Katalin volt tanítónő honosított meg községünkben Tóth Erzsébet pedagógustársával. Az ő munkájukat ma Ágh Erzsébet és Nagy Erzsébet folytatja nagy szakértelemmel. Kiadtuk a 30 éves a bábjátszás Pozsonyeperjesen az Ugri-Bugri bábcsoport megalakulásának 10. évfordulója című emlékkönyvet. Ez úton köszönjük az anyagi és erkölcsi segítséget a község önkormányzatának, a magánvállalkozóknak, szövetkezetnek és egyéneknek, hiszen csak összefogásukkal jöhetett létre a szép bábfesztivál. Az ősz folyamán, október végén részt vettünk az alapszervezetek találkozóján Madarászon, ahol véleményt cserélhettük más alapszervezetek vezetőivel és kultúrfelelőseivel. Ezen a találkozón különböző pályázati lehetőségekről és a civil szervezetek képzéséről hallgathattunk meg előadásokat. Szervezetünk tagjai novemberben Dunaszerdahelyen részt vettek az Akkor sirassatok engem dalok Katona Pista összegyűjtött nótáiból című nótaesten. Énekkar: Tisztelettel emlékeztünk meg és énekeltünk március 15-re rendezett emlékdélutánon a helyi kultúrházban. Nagy örömet jelentett az énekkar megalakulásának 30. évfordulójára rendezett dalos találkozó. A meghívott énekkarokkal együtt színvonalas művek eléneklésével tettük színesebbé a délutánt, majd kivonultunk a hősök szobrához és közös énekléssel zártuk a dalos találkozót. Nagy lelkesedéssel vettünk részt júniusban a lébényi Liszt Ferenc vegyeskar meghívásának A Dunának, Oltnak egy a hangja című énekkari találkozón, ahol a gyarmati, bősi és a romániai sepsibodokiakkal közösen énekelhettünk. Nagyon örültünk a magyarországi gyarmati énekkar augusztus 20-i milleniumi meghívásának. A rekkenő meleg ellenére is színvonalas énekléssel tettük ünnepélyesebbé állami ünnepünket. December az ádvent jegyében telik. Külön öröm érte énekkarunkat, hogy a padányi kultúrházban felléphettünk a testi és szellemi fogyatékosok részére rendezett karácsonyváró délutánon. A bősi hagyományos ádventi hangversenyen a magyarországi lébényi, a gyarmati és a hazai bősi, vásárúti vegyeskarokkal együtt léptünk fel, ahol kórusunk sikeres szereplése után szívélyes fogadtatásban részesültünk. Külön felkészülést jelentett a falunkban hagyományossá vált Nagykarácsony másnapján a templomi szereplés. Énekkarunk karnagyának kislányai hegedű és fuvola játékkal tették felemelőbbé a karácsony hangulatát. Az Új évben, Vízkereszt napján énekkarunk az albári templomban lépett fel. Nagyon örülünk, hogy énekkarunk új tagokkal is bővült, viszont néhány énekkari tag már nem szerepel velünk. Mindezek ellenére jó, fellépésben gazdag évadot zártunk. Ismét csak köszönetet tudunk mondani az énekkar tagjainak, hogy szabadidejük rovására is vállalják a próbákat, az énekkari fellépéseket, és így öregbítik énekkarunk, községünk hírnevét. Volt karnagyunk, Agócs Béla 12 évi kórusvezetés után lemondott. Fölöttéb örülünk annak, hogy Mórocz Denisza személyében új karnagyra találtunk. Szervezetünk vezetősége és énekkarunk tagjai szeretnék bebizonyítani, hogy az elkövetkező időszakban hosszú távú kapcsolatról lesz szó. Rigó Sándor

15 2001/1 Ö S V É N Y 15. oldal NYÉKVÁRKONY Január 9-én magyarnóta esttel egybekötött évzáró taggyűlést tartottunk. Fellépett a Nyékvárkonyi Népdalkör, a templomi énekkar, valamint nótaénekeseink: Méhes Judit, Horváth Mária, Csi-ba Erzsébet, Méhes György, Csicsai Ká-roly, Fekete János, Matus Ernő, Sipos Károly, Uher Rudolf, Mezei Ernő és cigányzenekara kíséretében. A jó han-gulatról a két kiváló műsorvezető Meny-hárt József és Uher Beáta gondoskodott. Május 7-én az anyák napi műsor szervezésében vett részt szervezetünk. Szeptember 1-én kirándulást szerveztünk Székesfehérvárra tagjainkan. December 5-én Mikulás napi ünnepség a Szent István téren községünk legkisebbjeinek. Több alkalommal színházlátogatást szerveztünk. Végh András ILLÉSHÁZA Január 31-én évzáró taggyűlést rendeztünk. A beszámolót Péter György elnök tartotta. Vendégünk volt Huszár László, a Csemadok területi választmányának titkára és Fellinger György polgármester. A területi választmány tagjává Egyenes Gáspárt választottuk. Február 7-én és 16-án vezetőségi ülést tartottunk, ahol ismertetésre kerültek a Csemadok járási konferenciájának határozatai, javaslatai. A konferencián Péter György, Egyenes Gáspár és Kosár Árpád vettek részt. Március 12-én az elmúlt évek legsikeresebb rendezvényeként kézimunka kiállítást rendeztünk, ahol községünk 34 asszonya, leánya állította ki munkáit. Több mint száz látogatót fogadhattunk. Március 15-én megemlékeztünk a Magyar Forradalom és Szabadságharc évfordulójáról. Az alapiskola tanulói adtak műsort, megkoszorúztuk a múlt év októberében felállított kopjafát. Március 29-én és június 1-én vezetőségi ülést tartottunk. Elszámoltunk a tagbélyegekkel. Október folyamán megünnepeltük az aradi vértanúk napját, megkoszorúztuk a kopjafát, megemlékeztünk a barátság és egyetértés fájánál. November folyamán gyertyás körmenetet tartottunk a két világháborúban elesettek emlékére. Kosár Árpád NYÉKVÁRKONYI NÉPDALKÖR Nagysikerű rendezvény színhelye volt október 7-én a nyékvárkonyi alap-iskola tornaterme. A népdalkör A népzene és a népdal határtalan címmel fesztivált rendezett. A műsorban felléptek a szlovéniai Hosszúfalu népdalköre, a mátraderecski népdalkör, a dunaszegi Pávakör és a Rezeda citerazenekar Magyarországról, a Hodosi citerazenekar, a padányi és a csallóközkürti népdalkörök. A fesztivált pozitívan értékelte Méry Margit, a Pátria Rádió népzenei osztályának munkatársa és Ág Tibor népzenekutató. PADÁNY Április 16-án író-olvasó találkozó Marczell Bélával Május 13-án a Győri Arabona és a Kisalföld Ki Mit Tud? vetélkedőjén részt vett a padányi népdalkör, és a kategória győztese lett Május 14-én Anyák napi műsor az óvodával, iskolával, községi hivatallal közösen Június elején 20 perces fellépési lehetőség kapott a Győri TV-ben a padányi népdalkör Június 17-én - falunap - népdalkör fellépése Egész évben folyamatosan: aerobic - hétfőn és pénteken; irodalmi kör - alkalmanként; a népdalkör próbái - állandó jelleggel Szabó Zsuzsa A Nyékvárkonyi Népdalkör öt éves működése alatt szép sikereket ért el a hazai fellépésein és határainkon túl is ban a III. Vass Lajos Országos Népzenei Versenyen aranysávos minősítést ért el ben a Bíborpiros szép rózsa nívódíját kapta, majd 2000-ben a Pátria Rádió által rendezett Tavaszi szél vizet áraszt országos népzenei verseny 3. helyezettje lett. A csoport művészeti vezetője Szabó Jolán, szervezője Klempa Magdolna. VAJKA Klempa Magdolna Február dőrejárás Passió betanulása kétszer előadva április 16-án és Nagypénteken Április cserkésztábor (közösen a cserkész szervezettel) Május - majális megszervezése Faluturisztika - állandó jelleggel (minden hónapban üléseznek - Tuba Lajos vezetésével) Augusztus - cserkésztábor és a Csemadok tábora gyerekeknek Betlehemezés - három napon át Varga Károly

16 16. oldal Ö S V É N Y 2001/1 FELSÕVÁMOS Újév köszöntő január 2. - az alapszervezet vezetőségének ünnepi találkozója a szervezet csoportjainak tagjaival. Jubilánsok fogadása - ünnepi vezetőségi ülésen január 10. A női éneklőcsoport két alapító tagja eddigi munkájának értékelése, megajándékozása 55. születésnapjuk alkalmából (Szabó Márta és Katona Katalin) Színházlátogatás február Csemadok tag vett részt a színházlátogatáson a Komáromi Jókai Színházban. Az előadás címe: Jó estét nyár, jó estét szerelem! Az alapszervezet és az ifjúsági klub vezetőségének rendezvénye a község gyermekei számára február 19. A faluban a szövetség tevékenysége attól az időtől számítódik, amikor két képviselőtársammal karöltve vállaltuk, hogy újraélesztjük a kulturális életet községünkben. Ez 1999 végén kezdődött, amikor karácsonyi estet szerveztünk 25 gyermek szereplésével. Feldíszített fenyőfa mellett, karácsonyi dalokkal, versekkel vártuk a szép ünnepet. Átléptünk a 2000-es évbe. Vezetőségi gyűlésen tevékenységi tervet dolgoztunk ki és ennek alapján haladtunk az évben. Februárban álarcosbált rendeztünk gyermekeinknek az önkormányzat támogatásával. Szülői felügyelet mellett nagy létszámban vettek részt az álarcosbálon; amely jó hangulatban zajlott; A rendezvényt az önkormányzat 2000,- koronávaé támogatta. Az álarcba öltöztetett gyermekek a tavaszvárás régi hagyományait elevenítették fel sok tánccal, dallal, játékkal. A Csemadok szervezet pénzbeli támogatással és szervezéssel járult hozzá a rendezvényhez. Egészségügyi előadás március 3. - egészségügyi segédeszközök, berendezések bemutatójával összekötve. Az érdekes, hangulatos rendezvényt az EASCON RT. anyagiakkal támogatta. Nőnapi ünnepély március az alapszervezet vezetőségének ünnepi estje a Csemadokban aktívan tevékenykedő nőtagok részére. Program: megnyitó, vers, ünnepi beszéd, ajándékok átadása, műsor - próza, nótaszó, zene melletti szórakozás. SZAP díjaztuk a gyermekek fellépését. Március 15-én, a magyar szabadságharc alkalmából az MKP vezetőségével és az önkormányzattal közösen rendeztünk emlékünnepélyt. A lakosság nagy létszámban vett részt a kultúrott-honban rendezett műsoron. A. Nagy László parlamenti képviselő és Nolipa Judit pozsonyi magyar konzulasszony is jelen volt, akik elismerően szóltak a szereplő gyermekek és felkészítőik munkájáról. A műsor után kopjafaavatás volt, a kopjafát megáldotta és megszentelte a református lelkésznő és a katolikus plébános úr is. A Szózattal és a Himnusz eléneklésével ért véget a megemlékezés. A szereplő gyermekek egy-egy szál virágot helyeztek el a kopjafa tövébe. A műsort A Csemadok öregfiúk labdarúgó csapatának teremtornán való részvétele Bogyoszlón. Csapatunk első helyezést ért el a labdarúgótornán, melyen 4 csapat vett részt március 11. Megemlékezés és koszorúzás az as magyar szabadságharc évfordulóján március 15-én. A Bogyoszlói Rábaközi Néptáncegyüttes 25. évfordulója április 20-án. Szervezetünk képviselői aktívan vettek részt az emlékezetes évfordulón (ünnepi köszöntő és ajándék átadása). A C s e m a d o k i f j ú s á g i é n e k l ő c s o p o r t j á n a k f e l l é p é s e Felsővámoson az Anyák napján május 14-én. Oláh Ödön vezetőségi tagjaink tanították be, ami nagy sikert aratott mind vendégeink, mind a lakosság körében. Áprilisban diszkót szerveztünk a kultúrotthonban gyermekeinknek, amelyen jó zene és üdítő mellett szórakoztak éj-félig. Májusban vezetőségi tagjaink készítették fel gyermekeinket az anyák és nagymamák köszöntésére. Felléptek az óvodások és kisiskolások Nyáradról tanítóik kíséretében. A szereplés után egy szál virággal köszöntötték az anyukákat, nagymamákat. Öröm volt látni a sok boldog arcot, az elérzékenyült anyukák, nagymamák boldogan ölelték magukhoz gyermekeiket, unokáikat. Nagy létszámban vett

17 2001/1 Ö S V É N Y 17. oldal részt a lakosság e szép ünnepségen. A márciusi és májusi két nagy rendezvény után pár soros írást jelentettünk meg az Új Szó napilapban. Júniusban a gyermeknapi program megszervezésében az önkormányzat tagjai mellett részt vettek vezetőségi, valamint alapszervezetünk tagjai is. Délelőtt sportvetélkedő volt, délután különböző szórakoztató játékok, ahol gyermekeink élvezték a jó időjárást, póni-lovaglást, tűzoltógyakorlatot. Záró programként éjfélig diszkó volt szülői felügyelet mellett. Jelentést küldtünk a területi választmánynak, amelyben kifejezésre juttattuk, hogy elégedettek vagyunk az első félév rendezvényeivel, tekintve a nagy létszámban részt vevő, lelkes gyermekek szereplését, valamint a lakosság érdeklődését és vezetőségi tagjaink hozzáállását. Örülünk, hogy sok gyermek jelentkezik felhívásunkra, fegyelmezet-ten készülnek a műsorokra és szívvel-lélekkel adják elő. Ezt értékelve, augusztusban badacsonyi strandolást szerveztünk részükre, amelyen 51 személy vett részt. Szeptemberben Lengyelországi bevásárlási utat szerveztünk. Októberben a lakosság mindent megtett annak érdekében, hogy befejeződjön a munka a katolikus templom építésénél a szapi búcsú időpontjára. A katolikus és református híveken kívül besegítettek a vezetőségi tagok is, valamint alapszervezetünk tagjai is. Ismerősök, rokonok jöttek el falunkba erre a ritka és szép ünnepélyre. Novemberben moderntánc-tanfolyamot indítottunk a fiatalok és a kisebbek számára. Sajnos már csak egy csoport van, amelyik még ma is folytatja a tánctanulást. A hónap végén megrendeztük az első Csemadok-bált, közösen a Tűzoltószervezettel. A jó szervezésnek köszönhetően több mint 90 személy szórakozott jó zene mellett hajnalig, amelyen 50 tomboladíjat húztunk ki, két vacsorát, magyarországi bort szolgáltunk fel. E helyütt szeretném megköszönni az önzetlen támogatást mind a szervezőknek, mind azoknak, akik részt vettek bálunkon, a Csilizköz részvénytársaság vezetőségének, a Veterán vendéglő vezetőjének és alkalmazottaink, a vállalkozóknak, akik szép és értékes díjakkal segítettek. El szeretném mondani, hogy a Csemadok bálból hagyo-mányt szeretnénk csinálni. Decemberben, újra megszerveztük a karácsonyi ünnepséget 28 gyermek szereplésévelm, feldíszített fenyőfa mellett, szép versekkel, dalokkal, szerény ajándékokkal Az egész évi fellépésekről fényképeket készítettünk, melyből gyermekeink is kaptak emléknek, továbbá az előcsarnokban faliújság díszítésére használjuk. Az egész évi tevékenység margójára meg kell jegyeznünk, hogy még több érdeklődőt várunk műsorainkra, mert, mind az Anyák-napi, mind bármely műsort nemcsak azoknak szánjuk, kiknek gyermekei, unokái szerepelnek, hanem minden anyukának, nagymamának, az egész lakosságnak. Alapszervezetünknek a 2000-es évben 117 tagja, valamint 6 vezetőségi tagja volt. Vállaltuk, hogy vezetőségünket aktív személyekkel bővítjük ki. Ez megtörtént, de elmaradt az aktivitásuk. Munkánk értékelése végén köszönetet szeretnék mondani az alapszervezet vezetőségének odaadó munkájáért. Itt meg kell említenem Tóthné Vass Edit és Horváth Judit nevét, akik időt, fáradságot nem kímélve tanítják be a műso-rokat. Továbbá Esztergályos és Bazsó tanító néniknek. Köszönöm a nem vezetőségi tagok, mint Tóth Elemér, Vida Pálék, Sichta Lóránték segítségét a szervezési munkáknál, valamint Miklós Éva tanító néni és a református lelkész-nő segítségét a műsoroknál. Köszönöm a tagoknak, hogy átveszik tőlünk a tagbélyegeket, részt vesznek műsorainkon. Köszönöm nektek, gyerekek, hogy ilyen lelkesek, fegyelmezettek voltatok. Köszönöm mindenkinek mind az anyagi, mind az erkölcsi támogatást. Vida Mária

18 18. oldal Ö S V É N Y 2001/1 BÁBOS TANFOLYAMOK A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya a Pódium Színházi Társasággal közösen novemberétől rendezi az országos bábcsoportvezetői és pedagógiai bábjáték tanfolyamokat Dunaszerdahelyen. A rendezők az induláskor elsősorban a Duna Menti Tavaszra készülő bábcsoportok vezetőire és a bábcsoportok alakításának gondolatával foglalko-zókra számítottak, valamint azokra az óvó-nőkre és tanítónőkre, akik a bábjátékot pedagógusi munkájukban kívánták hasznosítani. Az első tanfolyamra novemberében került sor, s azóta évente tavasszal és ősszel ta-lálkoznak a bábozással foglalkozók. Az első tanfolyamon Zsélyi Katalin drámapedagógus, Dusza István színikritikus. Mészáros Emőke, bábtörténész (Budapest), Boráros Szilárd, bábszínész (Prága) és Badin Ádám, bábrendező (Rozsnyó) voltak az előadók tavaszán, a második bábjátszó tanfolyamon Mészáros Emőke (pedagógiai bábjáték, bábkészítés, bábtechnikák), Tóth László, Miskolc (zene a bábszínpadon, zenedramaturgia), Boráros Szilárd (bábtechnológia, kasírozás) tartották a foglalkozásokat őszén Kecskés Marika, bábművész és Roman Anderle (Pozsony) a bábtechnológiával és a marionett bábok készítésével ismertet-te meg a résztvevőket tavaszán Mészáros Emőke (Budapest) és Kecskés Marika (Pozsony) voltak a tanfolyam szakmai vezetői. A felvételeken az első bábos tanfolyam népes csapata: a bábok és készítőik, a bábosok. * * * Marionett figurák gyártása Roman Anderle és Kecskés Marika segítségével.

19 2001/1 Ö S V É N Y 19. oldal A bábosok véleményébõl Ekel község vezető óvónőjeként, tisztelettel megköszönöm Önöknek a tanfolyamról való értesítést. Az elmúlt időszakban egy alkalommal személyesen vettem részt a képzésen és nagyon fontosnak tartom ismételten megszer-vezni. A tanfolyamról sok új, hasznos ismerettel tértem haza. Gyakorlott óvónőként állítom, hogy a bábjáték a kisgyermekkel csodákat képes művelni, nem beszélve annak óriási személyi-ségfejlesztő és nevelői hatásáról. Mindezen kívül egy sikeres előadás megtekintése a gyermek számára egy életre szóló felejthetetlen élmény marad. Jányi Darina, Ekel A bábu a pedagógiai bábjátszás módszertani eszközeként szerepel. Ennek segítségével ismerkedünk meg mi pedagógusok a gyerekekkel közelebbről. Befolyásolhatja a legkisebbek képességeit, tulajdonságait, ezért erkölcsi, esztétikai és egészségnevelési eszköze van. Ahhoz, hogy ezt alkalmazni tudtam a munkámban, és eredményeket értem el vele, köszönöm a Csemadok által szervezett bábcsoportvezetői tanfolyam szervezőinek, előadóinak. Új ismeretekkel bővítették tudásunkat. Az első nehéz lépésekhez tanácsot adtak, hogy gördülékeny legyen a lefolyása, kezdése. Az utolsó bábtanfolyam gyümölcsével, a bábuval, csodákat műveltem az oviban, a gyerekek legjobb barátukká fogadták, annak ellenére, hogy egy kicsit ijesztő volt. Tóth Boglárka, Dunaradvány Először veszek részt bábos tanfolyamon, konkrét tapasztalatom nincs a bábjátékokkal. Az elmúlt utolsó 8-10 év-ben készítettem a kisfiam és rokon kis-gyerekek részére rongybábokat és kü-lönböző mesefigurákat. Nagyon örülök, hogy részt vehetek egy olyan tanfolyamon, ahol tapasztalt bábosok társaságában betekinthetek a valódi bábjáték titkaiba. Köszönöm a lehetőséget. Puha Júlianna, Pozsony Sajnos egyéb elfoglaltságaim miatt csak egy alkalommal tudtam részt venni a bábtanfolyamon a tavalyi évben, de a tanfolyamról csak pozitív emlékeim vannak. A bábkészítés technikáját hasz-nálom, nagyon sokat segítettek az ötletek, lehetőségek, melyekkel megismerkedhettem. A tanfolyam atmoszférája is nagyon kellemesen meglepett, úgy érzem az egymással megosztott tapasztalatok is nagyon fontosak voltak mindannyiunk számára, mert a tanfolyamon kívül erre lehetőségeink azt hiszem nincsenek. Én csak megköszönni tudom a szervezőknek ezt a nagyszerű lehető-séget. Domonkos Zsuzsanna, Lakszakállas Az elindult tanfolyamsorozatra nagy szükségük volt már a bábozással amatőr szinten foglakozóknak. Az eddigi tanfolyamok a képzett előadóknak köszönhetően szakmailag magas színvonalúak és tartalmasak voltak, a résztvevők sokat tanulhattak a bábozás elméletéből és gyakorlatából, új ötleteket

20 20. oldal Ö S V É N Y 2001/1 Szalay Márta kaphattak a továbblépéshez, fejlődéshez. Aki részt vett, nemcsak tanult, de jól is szórakozott. Makki Márta, Nagyudvarnok Eddig egyszer vettem részt bábtanfolyamon, amely hasznos volt számomra. Leginkább Mészáros Emőke szak-köri foglalkozása tetszett, ez ugyanis arról szólt, hogyan lehet a tanítási órában alkalmazni a bábokat. Továbbá hasznos volt a gyakorlati foglalkozás, amelyen bábokat készítettünk. Polák Klaudia, Tardoskedd Csak az őszi tanfolyamon vettem részt, ami teljes mértékben felkeltette figyelmemet a bábozás iránt. Örültem a bábkészítés - tanításnak, hasonló bábkészítési módokat szívesen fogadnék. Az előadók szikrázó tehetsége teljesen magával ragadott, ezért is tettem le a voksomat a bábozás mellett. Vezérné Gonda Klára, Tornalja A tavalyi évben mindkét alkalommal részt vettem a bábtanfolyamon. Számomra nagyon fontos és hasznos volt együtt dolgozni bábos szakemberekkel, részt venni a jó hangulatú, alkotó műhelymunkában. Tizedik éve bábozom egy olyan vidéken, ahol a bábjátszásnak eddig semmiféle hagyománya nem volt. Sokszor nem könnyű egyedül megbirkózni a feladatokkal, amelyek egy mese bábszínpadra történő feldolgozása kapcsán adódnak. A szakember először kitanulja a szakmát, azután csinálja. Mi amatőrök csináljuk és közben tanulunk. Nagyon jó, hogy végre van kitől. Mert van mit. Dramaturgiát, bábkészítést, díszlettervezést, zenét, mozgást. Komlósi Margit, Farkasd Rendezõi tanfolyamok A tavalyi évben abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy ismét meghívtak a Duna M e n t i T a v a s z zsűrijébe, részt vettem a Jókai Napokon és rendezhettem a komáromi színházban. Így - remélem - rálátásom lett a szlovákiai magyar színjátszás egészére. Ezeken a hasábokon most a diákszínjátszással kapcsolatos észrevételeimet szeretném megosztani Önökkel. Úgy érzem, a jelenlegi helyzetben leginkább a képzésekre van szükség. Ennek ékes bizonyítéka volt a évi DMT-n a bábosok részvétele. Aki látta a korábbi évek előadásait is, biztos vagyok benne, hogy egyetért velem, ugrásszerű volt a fejlődés. Ez elsősorban az előző évben tartott bábos továbbképzésnek az eredménye. Már korábban is felvetődött, a színjátszók is részesülhessenek hasonló képzésben, de ennek tavalyig nem sikerült megteremteni a feltételeit. Végül tavaly nyárra - főleg Jarábik Gabinak és Huszár Lacinak köszönhetően - lett hely, pénz és minden olyasmi, ami kell egy ilyen képzéshez, és engem kértek fel a szakmai elő-készítésre és a lebonyolításra. Kolléganőmmel - Sándor Zsuzsával - együtt készítettük el a tanmenetet. Tudtuk: szűkös idő, összesen két hétvége áll rendelkezésünkre. Abból a tapasztalatunkból indultunk ki, a tanfolyamon részt vevők már dolgoztak csoportokkal, sőt nem egy előadás is kikerült már a kezük közül. Van érzékük a színházhoz. Ezért csak gyakorlati feladatokkal ké-szültünk. Megpróbáltuk a rendezés so-rán felmerülő problémákat elemeire bontani, s mindegyikhez feladatot, feladatokat társítottunk. Abban bíztunk, ha a részletek fontosságára sikerül a hallga-tók figyelmét ráirányítani, és azt is érzékeltetni tudjuk, egy mindent átfogó elképzelés, azaz koncepció nélkül szétesnek a részletek, akkor egy olyan szempontrendszer és gyakorlati tapasztalat lesz a birtokukban, melyet bármelyik iskolatípusnál, és bármilyen írott vagy szerkesztett darabnál alkalmazni tudnak. Az első alkalommal ismerkedő játékokkal kezdtünk, majd megpróbáltuk felmérni, ki mit szeretett vagy nem szeretett az általa látott gyerekelőadásokon. Este Örkény István: Tóték című színdarabjának szöveghúzásával foglalkoztunk. Másnap délelőtt kiscsoportokban dolgoztunk. Az volt a feladat, hogy egy jelenetet kellett készíteni, melynek csak az utolsó mondatát adtuk meg. Az elemzések során igyekeztünk érzékeltetni miért fordult elő, hogy az alkotók akartak valamit, de a nézők teljesen mást érzékeltek. Ezekután az előző je-leneteket úgy kellett előadni, hogy megadtunk egy hangvételt (pl.: üde, pajkos, pajzán, kimért/távolságtartó, finomkodó, tragikus, apatikus/letargikus, bensőséges/családias, feszült, eufórikus) és azt vizsgáltuk hogyan, meny- nyire és miért változtak az előadások. Itt beszéltünk a koncepcióról. Kell hogy az előadásoknak, de akár egy iskolai ünnepségnek is, legyen központi gondolata. Vagyis mi az a hatás, amit a nézőinkből ki akarunk váltani. Ezután egy olyan gyakorlat következett, melynek a szövegét teljes egészében mi adtuk meg. (- Jesszusom! - Terhes vagyok! - Az nem lehet!) Mivel minden csoport ugyanezt a szöveget kapta, itt arra lehetett felhívni a figyelmüket, mennyi értelmezési lehetősége van, még egy ilyen egyszerű párbeszédnek is. Ezután úgy kellett megcsinálni a jelenetet, hogy a csoportok közmondásokat húztak és a nézőknek ki kellett találni, mi volt a pa-píron. Végül mindenkinek ugyanazt a közmondást kellett eljátszani. Ebből világosan kiderült, ugyanazt a célt hányés hányféleképpen lehet elérni. A második alkalom kezdésekor viszszatekintettünk az előző gyakorlatokra és megpróbáltuk feleleveníteni a tapasztalatainkat. Ezekután a rendezés során előforduló részfeladatokkal foglalkoztunk. Gyakorlatok voltak a mozgással, fénnyel, hanggal, kellékekkel, jelmez-zel, díszlettel kapcsolatban. Külön kitértünk milyen problémákat okoz a diákok esetében a szereposztás és milyen lehetséges megoldások vannak, ha sokan vagy éppen kevesen vannak a játszóink. Lezárásként csoportmunkában feldolgoztuk Arany János: Tengeri hántás című balladáját. Sajnos a tervezett gyakorlatokból sok mindent ki kellett hagynunk, mert túl

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2012. július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya Hol vannak már azok a régi

Részletesebben

A Rákóczi Szövetség Lapja

A Rákóczi Szövetség Lapja A Rákóczi Szövetség Lapja ide mint nemzeti búcsújáróhelyre elzarándokolhasson minden igaz magyar, aki erõt, biztatást, vígaszt és hazánk szebb és jobb jövõjének elõkészítésére és megteremtésére irányuló

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2014. ÁPRILIS HÓ, 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 200,- FT Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 A Hercegkúti Hírek 2004. májusi száma igazi ünnepi szám

Részletesebben

A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten

A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten A Barátság melléklete A Városháza Dísztermében 2006. június 20-án megtartott konferencia szerkesztett anyaga Megyesné Dr. Hermann Judit aljegyző megnyitója

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Köszöntés 2013 karácsonyán

Köszöntés 2013 karácsonyán XIII. évfolyam. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Köszöntés 20 karácsonyán Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Lukács ev. 2,4 Minden évben megállít

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! IV.évfolyam A község közéleti lapja 2010-es év eseményei A TARTALOMBÓL Tájékoztatás a képviselőtestület üléseiről. Polgárainkhoz Falunap Iskolánk életéből Szavalóverseny Régi dicsőségünk Kovács Attila

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉLET 2 TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK 9 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2012-BEN MEGVALÓSULT KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI 16 A 2012. ÉVI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 41 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

PEDAGÓGUS- FÓRUM TANTESTÜLETI KISTÉRSÉGI FÓRUM LÉVÁN AZ TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN OKTATÁSRÓL

PEDAGÓGUS- FÓRUM TANTESTÜLETI KISTÉRSÉGI FÓRUM LÉVÁN AZ TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN OKTATÁSRÓL PEDAGÓGUS- V. évfolyam 9. szám FÓRUM A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja 2006. november Ára 15 Sk TANTESTÜLETI TOVÁBBKÉPZÉS ÓGYALLÁN 2006. szeptember 1-jétől az ógyallai magyar iskola a

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa? k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2014. július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

101. szám 2011. június 絆 きずな KIZUNA. A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele

101. szám 2011. június 絆 きずな KIZUNA. A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele 絆 きずな KIZUNA A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele A mostani számunktól kezdve lapunk címét megváltoztattuk. A KIZUNA szó japánul baráti szálak, baráti kötelék jelentésű szó, amely tartalmát tekintve

Részletesebben

Köszöntjük településünket, Földest!

Köszöntjük településünket, Földest! 2009. II. negyedév Közéleti lap V. évfolyam 1. szám Köszöntjük településünket, Földest! Marossárpatak: Marosvásárhely és Szászrégen városok között, a Maros bal partján fekszik. A község nagy része a Maros,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Újévi gondolatok Már jócskán bennejárunk az új esztendőben, máris elrepült az első hónap. Időszerűtlen a fogadalmakról

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Békés, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk minden olvasónknak! XVII. évfolyam, 2007. december KIRÁLYOD ÉRKEZIK HOZZÁD, AKI IGAZ ÉS DIADALMAS (Zakariás

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 9. szám Közéleti havilap 2008. szeptember Ára 10,- korona 0,33 EUR Megkezdődött a 2008/2009-es tanév Új tanév t - új pedagógiai progr ogramok A tanév első napját leginkább

Részletesebben