A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadok alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadok alapszabálya"

Átírás

1 A Szlvákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadk alapszabálya I. cikkely A Szövetség neve, szimbóluma, pecsétje és hatásköre A Szövetség neve: Szlvákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Csemadk (a tvábbiakban Szövetség) A Szövetség székhelye: Pzsny A Szövetség tevékenysége a Szlvák Köztársaság egész területére kiterjed, tárgyalási nyelve a magyar. A Szövetség címere: nyittt könyv előtt lbgó fáklya A pecséten a Szövetség címere, adtt szervének neve és székhelye van feltüntetve; a név és a székhely két nyelven: szlvákul és magyarul. II. cikkely A Szövetség jgi helyzete, szervezeti egységei A Szövetség a Szlvák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Tt. 83/1990 sz. Törvénye alapján alakult és működik. A Szövetséget alktó alapszervezetek, a közművelődési közösségek, a területi szervek, a szakmai társaságk és rszágs szervek önálló jgi személyek. A Szövetség pártktól és krmányktól független szervezet, amely az önigazgatás elvére épülve elősegíti a Szlvák Köztársaság területén élő magyark nemzeti aznsságtudata, kultúrája, együvé tartzása megőrzését és fejlődését, védi társadalmi érdekeit. A Szövetség szervezeti egységei az alapszervezetek, közművelődési közösségek, a területi választmányk, a szakmai társulásk, a Szövetség Művelődési Intézete, a Szövetség sajtórgánuma, az Országs Tanács, az Országs Tanács Elnöksége, az Országs Ellenőrző Bizttság. III. cikkely A Szövetség célja és feladatai A Szövetség: szervezi a szlvákiai magyarság közművelődését és védi érdekeit, fejleszti a szlvákiai magyarság anyanyelvi kultúráját, áplja természetes kötődését az egyetemes magyar kultúráhz, hzzájárul a szlvákiai magyar kulturális, művészeti és tudmánys élet kiteljesedéséhez, az anyanyelvű ktatás fejlesztéséhez, támgatja a szórványban élő magyarság felzárkózását, tömöríti mindazkat, akik munkájukkal, anyagiakkal és egyéb módn támgatják a szlvákiai magyarság kulturális, társadalmi és tudmánys életét. bővíti tagságát, megteremti számukra a nemzetiségi kultúra aktív és célszerű működésének, tevékenységnek feltételeit, munkálkdik tagsága anyagi és szellemi kultúrája értékeinek fejlesztése és hzzáférhetővé tétele érdekében, küldetésével összhangban bekapcslódik a gyermekek és az ifjúság kulturális nevelésébe, támgatja az ifjúság szövetségen belüli szerveződését, társadalmi, kulturális és közművelődési rendezvényeket szervez, közművelődési közösségeket (öntevékeny művészeti csprtkat, művelődési, művészeti szakköröket, klubkat) alakít, ösztönzi és támgatja azk munkáját, a helyi és reginális kultúra fejlődése érdekében krdinálja és módszertanilag segíti az amatőr művelődési és művészeti mzgalmakat, rszágs, területi és körzeti kulturális rendezvényeket, amatőr művelődési és művészeti szemléket és versenyeket szervez, felkutatja, gndzza a magyar vnatkzású kulturális, történelmi és műemlék jellegű értékeket, népszerűsíti a népi

2 kultúrát, a szülőföld hagymányait, felügyeli és gndzza a tájházakat, illetve támgatja új tájházak létrehzását, támgatja a vidéki turizmust, kezdeményezi és ösztönzi a szlvákiai magyarság történetével és létével kapcslats dkumentumk, infrmációk gyűjtését és feldlgzását, kmplex kutatását, bővíti és fejleszti kapcslatait a hazai és külföldi kulturális szervezetekkel és intézményekkel, támgatja tagjainak tudmánys, művészeti és publikációs tevékenységét, tevékenységének ellátása érdekében alapítványkat hz létre, gazdasági és kiadói tevékenységet flytat, együttműködik és szerződést köthet minden hazai és külföldi személlyel, szervezettel és mzgalmmal, akik, illetve amelyek a Szövetség céljaival és prgramjával összhangban tevékenykednek. IV. cikkely A tagság frmái, a tag jgai és kötelességei A tagság frmái: egyéni, kllektív tiszteletbeli, pártló. Az alapszervezet vezetőségének javaslata alapján a Szövetség egyéni tagja lehet minden lyan természetes személy, aki egyetért a Szövetség prgramjával és alapszabályával, jelentkezik valamely alapszervezetbe, és tagsági díjat fizet. A tag csak egy alapszervezet tagja lehet. Kllektív taggá az a közösség válhat, amely jelentkezik a Szövetség valamelyik szervénél, egyetért a Szövetség prgramjával, alapszabályával, céljaival és annak tevékenységét anyagilag is támgatja. A kllektív tag jgait és kötelességeit, tagdíját szerződésben rögzítik az illetékes szervnél. A kllektív tagság nem élhet az egyéni tag jgaival és kötelezettségeivel. A Szövetség tiszteletbeli tagjává az Országs Tanács döntése alapján az a természetes személy válhat, aki különleges érdemeket szerzett a szlvákiai magyarság társadalmi és kulturális életének fejlesztésében. Természetes személyek tiszteletbeli taggá az alapszervezetek, közművelődési és szakmai társulásk, valamint a területi választmányk javaslata alapján válhatnak. A tiszteletbeli tagságt az e célra kiállíttt igazlvány biznyítja. Pártló tag az a hazai és külföldi személy, illetve közösség lehet, aki, illetve amely támgatja a Szövetség munkáját, és írásban jelentkezik a Szövetség valamely szervénél. A Szövetségbe az alapszervezetekben lehet egyéni tagként jelentkezni. Minden tag tagsági igazlványt kap, amely az ő tulajdnává válik. Az egységes igazlványt a Országs Tanács Elnöksége adja ki, az alapszervezet látja el pecsétjével, elnöke írja alá. Az egyéni tag jgai és kötelességei: minden tagnak jga van részt venni a Szövetség munkájában, a taggyűlésen kinyilvánítani véleményét, javaslatkat tenni és szavazni. Választhat és választható, tagsági díjat fizetni, kötelessége a szervezet prgramjának és az alapszabály szellemében tevékenykedni, a Csemadk apparátusában betöltött alkalmaztti viszny összeférhetetlen az azns szintű választtt szervben betöltött tisztséggel. Az egyéni tagság megszűnik: kilépéssel, ha a tag két évig nem fizet tagsági díjat. V. cikkely Az alapszervezetek, közművelődési közösségek és a kulturális csprtk A Szövetség minden alapszervezete, közművelődési közössége és kulturális csprtja az önigazgatás elve alapján működik, képviseli tagsága érdekeit és igényeit. A közművelődési közösségek és kulturális csprtk (amatőr együttes, művelődési klub, stb.) szakmai alapn létrejövő csprtsulásai tevékenységüket alapszervezeti szinten a Szövetség alapszabálya alapján kidlgztt saját működési szabályzat alapján végzik. Az alapszervezet az alapszabály III. cikkelye 1. pntjában meghatárztt céljával összhangban tevékenykedik a település szintjén.

3 Alapszervezetet legkevesebb 5 (öt) személy hzhat létre. Az alapszervezetet a területi választmány bejegyzi, az Országs Tanács nyilvántartja. Egy községben több alapszervezet is alapítható. Egy településen több alapszervezet bejegyzéséről a területi választmány dönt. Az alapszervezet akkr szűnik meg, ha taglétszáma 5 alá csökken. Az alapszervezet legfelsőbb fóruma a taggyűlés. A taggyűlést az alapszervezet vezetősége hívja össze évente legalább egyszer. Érvényes határzatt a jelenlevők többségének jóváhagyásával hz. Ha az alapszervezet tagságának több mint fele kéri, a vezetőség 15 napn belül köteles összehívni a taggyűlést. Az alapszervezet évente egyszer a területi választmány által javaslt időszakban évzáró taggyűlést tart, amelyen vezetőséget és elnököt választhat. A többi tisztségviselőt a vezetőség választja meg. Az évzáró taggyűlésen megválasztja az ellenőrző bizttságt vagy az ellenőrt. Az alapszervezet munkáját a vezetőség irányítja, az elnök az alapszervezet hivatals képviselője. Képviseli a tagság érdekeit, és az érvényes előírásk szerint gazdálkdik. VI. cikkely Területi szervek Az alapszervezetek lehetőleg az rszág területi felsztásának megfelelően önkéntes alapn területi egységekbe tömörülnek és létrehzzák a területi szerveiket. A területi szervek az alapszabály III. cikkelye 1. pntjában meghatárztt céljával összhangban az önigazgatás alapján tevékenykednek a régió szintjén. A Szövetség legfelsőbb területi fóruma, prgramalktó és egyeztető szerve a területi knferencia. A területi knferencia az Országs Tanács által javaslt időszakban hármévente, valamint akkr ülésezik, ha azt a terület alapszervezeteinek több mint a fele kéri. A két területi knferencia közti időben a legfelsőbb területi szerv a területi választmány. A területi knferencia megválasztja a területi választmányt, a területi választmány elnökét, alelnökét (alelnökeit), az ellenőrző bizttságt, valamint az Országs Tanács által meghatárztt kulcs szerint az Országs Tanács tagjait és póttagjait, valamint az Országs Közgyűlés küldötteit. A területi választmány saját tagjaiból a területi választmány elnökségét hzhatja létre. A területi választmány az elnöknek javaslatt tesz a titkár személyére. A területi knferencia határzatképes, ha a küldöttek több mint a fele jelen van. A határzatk elfgadásáhz a jelenlevő küldöttek szavazatainak egyszerű többsége szükséges. A területi választmány évente legalább kétszer ülésezik. A területi választmány összehívhatja az alapszervezetek képviselőinek találkzóját. A területi választmány tevékenységét a területi választmány titkársága szervezi. Munkakörét, működési szabályzatát és költségvetését a területi választmány titkárának javaslatára a területi választmány hagyja jóvá. A területi választmányt az elnök, az elnök távllétében az alelnök (alelnökök) és az elnök megbízásából a titkár képviselik. A területi választmányk az rszág önkrmányzati és államigazgatási felsztásának figyelembe vételével nagybb területi egységekbe tömörülhetnek. A területi ellenőrző bizttság saját statútuma alapján ellenőrzi a területi választmány prgramját és gazdálkdását, tevékenységéért a területi knferenciának felel. Tanácskzási jggal részt vehet a választtt szervek ülésein. VII. cikkely Szakmai társulásk A közművelődési közösségek, kulturális csprtk szakmai társuláskat hzhatnak létre, amelyek a Szövetség kulturális, közművelődési és tudmánys tevékenységéhez nyújtanak segítséget. A szakmai társulást az adtt társulás elnöke és titkára képviseli. A szakmai társulásk a saját alapszabályuk alapján tevékenykednek A szakmai társulásk az Országs Tanács által meghatárztt számú tagt delegálhatnak az Országs Tanácsba. Az önállóan bejegyzett szakmai társulásk irányában a Szövetség nyittt, partneri viszny kialakítására törekszik. Az együttműködés frmáit megállapdásban rögzítik. A Szövetségben nem bejegyzett egyesületek, kulturális csprtk és szakmai társulásk a Szövetség pártló (IV. cikkely 2. d pnt) tagjaként vehetnek részt annak művészeti, közművelődési, tudmánys és hagymányőrző tevékenységében. VIII. cikkely Az rszágs szervek Az Országs Közgyűlés A Szövetség legfelsőbb fóruma, legfőbb prgramalktó szerve az Országs Közgyűlés, amely hármévente ülésezik. Prgramja és határzatai kötelező érvényűek a Szövetség valamennyi tagja és szervezeti egysége számára. Határzatképes, ha a küldöttek több mint a fele jelen van. A határzatk elfgadásáhz a jelenlevő küldöttek egyszerű többségének jóváhagyása szükséges. A Szövetség alapszabályának és prgramjának jóváhagyásáhz a jelenlevő küldöttek kétharmads szavazattöbbsége szükséges. Megválasztja az rszágs elnököt és az általáns alelnököt.

4 Tudmásul veszi a területi knferenciák és a szakmai társulásk által delegált rszágs tanácstagkat és póttagkat. Megválasztja az rszágs ellenőrző bizttság elnökét, a reginális elvek alapján a bizttság tvábbi négy tagját és hárm póttagját. Az Országs Ellenőrző Bizttság Az Országs Ellenőrző Bizttság a két rszágs közgyűlés közti időszakban saját statútuma alapján amelyet az Országs Tanácsnak is előterjeszt infrmáció céljából ellenőrzi az alapszabály betartását, az Országs Tanács prgramjának, gazdálkdásának, költségvetésének teljesítését. A bizttság elnöke tanácskzási jggal részt vesz a választtt szervek ülésein. Az Országs Ellenőrző Bizttság évente legalább egy alkalmmal vagy szükség szerint ülésezik, tevékenységéről, ellenőrző munkájának eredményeiről tájékztatja az Országs Tanácst, valamint az Országs Közgyűlést. Az Országs Tanács Az Országs Tanács a két rszágs közgyűlés közti időszakban a Szövetség legfelsőbb fóruma, egyeztető, érdekképviseleti és rövid távú prgramkat alktó szerv, amely szükség szerint, de évente legalább két alkalmmal ülésezik. Összetételének meghatárzásakr figyelembe veszi az egyes régiók, valamint a szakmai társulásk sajáts helyzetét és igényeit. Határzatai kötelező érvényűek az Országs Közgyűlés és az Országs Ellenőrző Bizttság kívételével a Szövetség valamennyi tagja és szervezeti egysége számára. Az Országs Tanács szervezi, segíti és felügyeli az Országs Közgyűlésen elfgadtt prgram és határzat megvalósítását, megtárgyalja és jóváhagyja a költségvetést és ellenőrzi annak felhasználását, megszabja a tagsági díjak összegét és elsztásának arányát az alapszervezetek, a területi választmány, valamint az Országs Tanács között, megállapítja az Országs Közgyűlés küldöttei létszámának kulcsát, összehívja az Országs Közgyűlést; rendkívüli Országs Közgyűlést akkr hív össze, ha azt az Országs Tanács tagjainak vagy a területi választmányknak legalább az egyharmada, illetve az alapszervezetek legalább egynegyede kívánja, az Országs Tanács első ülését az Országs Közgyűlésen tartja, amikr jóváhagyja az Országs Tanács elnökségének tagjait. Az Országs Tanács Elnöksége: legalább kéthavnta ülésezik, évente legalább kétszer összehívja az Országs Tanácst, valamint akkr is, ha azt az Országs Tanács tagjainak legalább az egyharmada kéri, egyezteti a területi választmányk és a szakmai társulásk munkáját, jóváhagyja a hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel és társaságkkal kötendő megállapdáskat, szerződéseket és személyi megbízatáskat, a kiírt pályázatk eredménye alapján javaslatt tesz a Szövetség rszágs titkárának kinevezésére, értékeli a pályázatkat, a munkáltatói hatáskörrel felruháztt rszágs szintű tisztségviselőknek javaslatt tesz az egyéb szövetségi intézmények vezetőinek, valamint a Szövetség sajtórgánuma főszerkesztőjének kinevezésére, kinevezi a Szövetség rszágs szervei által alapíttt intézmények, alapítványk, alapk felügyelő (igazgató) tanácsait, kizárólags jgkörrel javaslatt tesz a közpnti hazai és külföldi intézmények tisztségviselőinek személyére, amennyiben azk tevékenysége érinti a Szövetség munkáját, illetve ha erre felkérést kap. Saját hatáskörében értékeli a javaslt személyek tevékenységét, kitüntetéseket és díjakat javasl vagy ítél da, munkabizttságkat és szakmai tanácsadó testületeket létesíthet, létrehzza és felügyeli az Országs Tanács irdáját, amely az Országs Tanács és az Országs Tanács elnökségének végrehajtó szerve. A Szövetség Művelődési Intézete A művelődési intézet fő küldetése a szakmai társulásk, a közművelődési közösségek és kulturális csprtk munkájának szakmai segítése. Az intézet saját működési szabályzata alapján tevékenykedik, a szabályzatt az Országs Tanács hagyja jóvá. A művelődési intézet igazgatóját az Országs Tanács Elnöksége nevezi ki, tanácskzási jggal részt vesz az elnökség ülésein. IX. cikkely A Szövetség rszágs tisztségviselői Az rszágs tisztségviselők személyének kiválasztásában a reginalizmus elve érvényesül. A Szövetség hivatals képviselője az rszágs elnök, aki a Szövetség prgramjának és az Országs Közgyűlés határzatainak szellemében: képviseli a Szövetséget belföldön és külföldön egyaránt, irányítja az Országs Tanács és annak elnöksége munkáját,

5 átfgó tájékztatást nyújt az Országs Közgyűlésnek a Szövetség működéséről, gazdálkdásáról és tisztségviselőinek munkájáról, átfgó tájékztatást nyújt az Országs Tanácsnak, illetve az Országs Tanács Elnökségének a Szövetség működéséről, gazdálkdásáról és tisztségviselőinek munkájáról, munkáltatói jggal rendelkezik, a munkáltatói jgt részben vagy egészen átruházhatja az rszágs titkárra, tisztségét két egymást követő választási időszakban töltheti be, munkájáért az Országs Tanács Elnöksége által meghatárztt költségtérítést kaphat. A Szövetség alelnökei: az elnök távllétében, akadályztatása esetében az általáns alelnök vagy az Országs Tanács Elnöksége által megbíztt alelnök irányítja az Országs Tanács, ill. az Országs Tanács Elnökségének munkáját és üléseit, az alelnökök tisztségüket nem főállásban töltik be; munkájukért költségtérítést kaphatnak, feladataikat knszenzus alapján egymás között határzzák meg. A Szövetség Országs Ellenőrző Bizttságának elnöke összehívja és irányítja az rszágs ellenőrző bizttságt, az alapszabály VIII. cikkelye 2. pntja alapján végzi tevékenységét. A Szövetség rszágs titkára: tevékenységét munkavisznyban végzi, munkáltatói jgt gyakrl a IX. cikkely 1.f pntja alapján, irányítja és ellenőrzi az Országs Tanács irdája tevékenységét, amelyről tájékztatást nyújt az Országs Tanácsnak és az Országs Tanács Elnökségének, egyezteti és ellenőrzi a Szövetség egyéb intézményeinek, sajtórgánuma főszerkesztőjének tevékenységét, rendszeres kapcslatt tart a területi választmánykkal és azk titkáraival, az elnök jóváhagyásával kapcslatt tart a bel- és külföldi szervezetekkel. X. cikkely Az Országs Tanács titkársága Az Országs Tanács titkársága az Országs Tanács és az Országs Tanács Elnöksége végrehajtó szerveként működik. Tevékenységét az Országs Tanács által jóváhagytt működési szabályzatban rögzített elvek alapján végzi. XI. cikkely Választási rend Az alapszervezetek, a közművelődési közösségek vezetőségét és elnökét az ellenőrző bizttságt vagy az ellenőrt az évzáró taggyűlés választja meg. Az egyes szakmai társulásk rszágs tanácsait és az adtt társulás tisztségviselőit a társulás alapszabálya értelmében választják meg. A területi knferencia küldötteit az alapszervezet évzáró taggyűlésén választják meg a területi választmány által meghatárztt kulcs alapján. A területi knferenciák az Országs Tanács tagjait és póttagjait az Országs Tanács által meghatárztt kulcs szerint választják meg. Az Országs Közgyűlés küldötteit az egyes területi knferenciákn és a szakmai társulásk közgyűlésein választják meg az Országs Tanács által meghatárztt kulcs szerint. A területi knferencia megválasztja a területi választmányt, a területi választmány elnökét és alelnökét (alelnökeit), valamint az ellenőrző bizttságt és annak elnökét. Amennyiben a területi knferencia létrehzza a területi választmány elnökségét, akkr a területi knferencián tarttt első ülésén a területi választmány saját sraiból megválasztja az elnökséget. Az elnök és alelnökök tagjai az elnökségnek. Az Országs Közgyűlés az alapszabály VIII. cikkelye 1 e. pntja alapján tudmásul veszi a területi knferenciák által az rszágs tanácsba delegált tagkat és póttagkat. Az Országs Közgyűlés titks szavazással elnököt és általáns alelnököt választ. Az Országs Tanács 13 tagú elnökségének tvábbi tagjait, a szakmai alelnököt és a reginális elvek alapján a hárm alelnököt az Országs Tanács hagyja jóvá az Országs Közgyűlésen tarttt első ülésén. Az Országs Közgyűlés titks szavazással megválasztja az rszágs ellenőrző bizttság elnökét, és jóváhagyja a reginális elvek alapján a bizttság tvábbi 4 tagját és 3 póttagját. XII. cikkely A Szövetség gazdálkdása és vagyna A Szövetség keretében vagynnal az önálló jgi személy státuszával bíró szervezeti egységei rendelkezhetnek. A Szövetség vagyna a következő pénz- és anyagi eszközökből tevődik össze: saját vagyn és az ebből származó jövedelem; tagsági díjak;

6 állami támgatás; alapítvány(-k) és az abból (azkból) származó jövedelem; a kulturális és kiadói tevékenységből származó jövedelem; örökségek és hagyatékk; admányk, ajándékk és egyéb frrásk; a Szövetség egyéb intézményeinek bevételéből származó nyereség. XIII. cikkely A Szövetség megszűnése A Szövetség megszűnik, ha az Országs Közgyűlés küldötteinek kétharmada erről határzatt hz. A Szövetség megszűnése esetén az Országs Közgyűlés az érvényes jgszabályk szerint vagyn-felszámlási eljárást kezdeményez. Az alapszervezet, közművelődési közösség megszűnése esetén a szervezet vagynáról az azt bejegyző illetékes területi szerv választmánya dönt, törli a Szövetség nyilvántartásából. A területi választmány megszűnik, ha a területi knferencia küldötteinek kétharmada erről határzatt hz. Vagynának felsztásáról a területi knferencia dönt. XIV. cikkely Záró rendelkezés A Szövetség alapszabályát az Elnökség az Országs Közgyűlésen történt jóváhagyás után legkésőbb 15 napn belül beterjeszti az Szlvák Köztársaság Belügyminisztériumába regisztrálás végett. Pered, május 6.

A SZLOVÁKIAI MAGYAR TÁRSADALMI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI SZÖVETSÉG CSEMADOK ALAPSZABÁLYA. I. cikkely A Szövetség neve, jelképe, pecsétje és hatásköre

A SZLOVÁKIAI MAGYAR TÁRSADALMI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI SZÖVETSÉG CSEMADOK ALAPSZABÁLYA. I. cikkely A Szövetség neve, jelképe, pecsétje és hatásköre A SZLOVÁKIAI MAGYAR TÁRSADALMI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI SZÖVETSÉG CSEMADOK ALAPSZABÁLYA I. cikkely A Szövetség neve, jelképe, pecsétje és hatásköre 1. A Szövetség neve: Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége A l a p s z a b á l y

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége A l a p s z a b á l y Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége A l a p s z a b á l y A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a szlovákiai magyar pedagógusok és tanügyi dolgozók jogilag önálló, független, nyitott, demokratikus

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Magyar Senir Glfzók Társaságának A l a p s z a b á l y a 1. A Magyar Senir Glfzók Társasága (a tvábbiakban: Társaság) a hatálys magyar jg szerint létrehztt civil szervezet (egyesület). 2.1. A Társaság

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I.

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. cikkely Adatok 1. A szervezet neve: Phoenix Polgári Társulás 2. A szervezet székhelye: Pri Šajbách 14/A, 83106 Bratislava II. cikkely A szervezet küldetése, céljai

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

A "POLYHOS" Polgári Társulás Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE

A POLYHOS Polgári Társulás Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE A "POLYHOS" Polgári Társulás Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A társulás neve: POLYHOS - szőlészek és borászok egyesülete Rövidített név: POLYHOS A társulat székhelye: Helmeci u. 5/9, 076 52 Kisgéres

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám.

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PRESBITERI SZÖVETSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. (1Kor 14,

Részletesebben

Alapvető rendelkezések. A Szövetség jellege és helyzete. A Szövetség küldetései és feladatai. I. fejezet. II. fejezet. III.

Alapvető rendelkezések. A Szövetség jellege és helyzete. A Szövetség küldetései és feladatai. I. fejezet. II. fejezet. III. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Alapszabályzata Bejegyezte: a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, 1996. május 17-én a VVS/ 1-900/90-11 372 szám alatt I. fejezet Alapvető rendelkezések 1.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Szövetség a Közös Célokért

Szövetség a Közös Célokért E-magyar világ a tájékztató irdáiban - Felvidéken A társulás 2001-ben alakult. Infrmációs irdahálózat, amely elsősrban a Szmszéds államkban élő magyarkról szóló törvényből adódó lehetőségekről nyújt tájékztatást

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános megállapítások 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Magyar Könyvtáros Egyesület Fejér Megyei

Részletesebben

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA *

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * 1. NÉV Az egyesület neve: Hamahama Természetjáró Egyesület Az egyesület rövidített neve: HATE Az egyesület a nevét ( HAMAHAMA ) - a sokéves hagyományoknak

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET 1 ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról alkttt 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. (Az 1993. évi alapszabály módosítása) Jóváhagyta az MTTOE 1998. december 5-i közgyűlése

A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. (Az 1993. évi alapszabály módosítása) Jóváhagyta az MTTOE 1998. december 5-i közgyűlése A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (Az 1993. évi alapszabály módosítása) Jóváhagyta az MTTOE 1998. december 5-i közgyűlése Az egyesület neve: Magyar TestnevelőTanárok Országos

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. Közhasznúsági jelentés és szakmai prgram beszámló 2007. Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarvits Jenő tér 1. Az Egyesület teljes költségvetési beszámlóját a közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KOMÁROMI VSE. Alapszabály

KOMÁROMI VSE. Alapszabály KOMÁROMI VSE Alapszabály A Komárom Városi Sportegyesület alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye 1.1. Az egyesület neve : Komárom Városi Sportegyesület 1.2. Az egyesület székhelye: 2922 Komárom, Stadion

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 4 Készítette: Kovács András Dátum: 2009. szeptember 23. TARTALOM 1.

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános megállapítások 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Pest Megyei Szervezetre (a továbbiakban

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A MEE évi gazdálkodása és programja

A MEE évi gazdálkodása és programja Magyar Elektrtechnikai Egyesület A MEE 2010. évi gazdálkdása és prgramja Güntner Attila 2009.Nvember 21. OET Paks [e Ft] 400000 2006-2009 ttál 2006 2009 ttál Bevétel Kiadás Eredmény 350000 345609 333177

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG 1036 Budapest Bécsi út 85. Telefon/Fax: (1) 363-8720 E-mail: kozpont@mavesz.hu Honlap: www.mavesz.hu A L A P S Z A B Á L Y - a 2006.május 9.-i közgyűlés 1/2006. (V.9.) sz. határozatával

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Madách Imre Kollégium Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata A Madách Imre Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata I. A diákönkormányzat neve, székhelye, felügyelete Madách Imre Kollégium Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, A felügyeletet

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztés. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElI:FON: +36 42 S24-S8Si FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X.

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X. ",.. ",.. )~(~,>~\;,/:~~~:;-~.. :- BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANY AI ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizttság 2014. március 18-án megtarttt ülésén,

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A VOSZ Alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Elnökség A Szövetség neve, székhelye, jogállása

A VOSZ Alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Elnökség A Szövetség neve, székhelye, jogállása A VOSZ Alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3.3. Elnökség 1.1. A Szövetség neve, székhelye, jgállása 1.1.1. A Szövetség neve: Vállalkzók és Munkáltatók Országs Szövetsége (rövidítve: VOSZ) Anglul: Natinal

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rész 1. Az Egyesület főbb adatai: 1.1 neve: Újszászi 4H Egyesület 1.2 székhelye: 5052. Újszász, Bajcsy-Zs. u. 16. 1.3 ellenőrzés: Az Egyesület felett a törvényességi

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Határozatok. a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 2013. május 30-i közgyűléséről

Határozatok. a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 2013. május 30-i közgyűléséről Határozatok a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 2013. május 30-i közgyűléséről 1/2013 (V. 30.) sz. közgyűlési határozat jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Jankai Norbertet,

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Cibakháza Nagyközség Önkrmányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkrmányzat Képviselő-testületének 2008. július 30. napján megtarttt rendkívüli együttes nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalmból:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

A szakcsoport működését meghatározó szabályozások

A szakcsoport működését meghatározó szabályozások A szakcsoport működését meghatározó szabályozások MMK Alapszabály 5.3.1. A szakmai tagozatok közreműködése a Kamara közfeladataink ellátásában A Kamara szakmai tagozatai a mérnöki tevékenység jogszerűségének

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben