A tájszerkezet vizsgálata objektum alapú megközelítéssel alföldi mintaterületeken

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tájszerkezet vizsgálata objektum alapú megközelítéssel alföldi mintaterületeken"

Átírás

1 A tájszerkezet vizsgálata objektum alapú megközelítéssel alföldi mintaterületeken Varga Orsolya Gyöngyi 1 Túri Zoltán 2 1 hallgató, Debreceni Egyetem TTK, 2 egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, e- mail: Abstract: In this paper the analysis of land cover changes between 1956 and 2005 is described. The object-based image analysis method was applied to examine three areas of 1 x 1 km in Hortobágy, Hajdúhát and Dél-Nyírség regions. The main purpose of the implemented analysis was to explore the applicability, advantages and disadvantages of the OBIA method in land cover analyses. Bevezetés Kutatásunkban a Hortobágy, a Hajdúhát és a Dél-Nyírség területén kiválasztott egy-egy tájablakon végeztünk a felszínborítás változására vonatkozó vizsgálatokat, amelyet tájmetriai elemzéssel egészítettünk ki. Az elemzéshez az 1956., az 1989/90. és a évekből származó légifelvételeket használtunk fel, amelyeket objektum alapú képfeldolgozással elemeztünk. Nagy hangsúlyt fektettünk a módszer előnyeinek és hátrányainak, valamint az alkalmazás közben fellépő hibalehetőségek bemutatására. 1. ábra. A tájablakok elhelyezkedése 1

2 A mintaterületek rövid jellemzése A vizsgált kistájakon Hortobágy, Dél-Nyírség és Hajdúhát kiválasztott tájablakok 1x1 kilométeres területet ölelnek fel (1. ábra). A tájablakok véletlenszerűen kerültek kiválasztásra, ennek kivitelezése a Hawth s Analysis Tools (BEYER 2004) modullal történt. Ez az ArcGIS-hez készült bővítmény többek között a különböző mintavételezési feladatok automatizált megoldását támogatja. A kistájkataszter adatai alapján mindhárom kistáj jelentős felszínborítási típusa a szántó (Hortobágy: 40,7%, Hajdúhát: 82,8%, Dél-Nyírség: 35%), valamint a Dél-Nyírségben az erdő, a Hortobágyon pedig a rét/legelő kategória területi részesedése is számottevő (DÖVÉNYI Z. 2010). A természeti tájakban a növényzet és a talaj szoros kapcsolatban van egymással és természetes tájmozaikokat képeznek. A mintaterületeken bár a társadalom termelő tevékenysége az eredeti tájmintázatot erősen módosította, a talajok így is fontos szerepet játszanak a tájszerkezet alakításában adszorpciós és pufferkapacításuk, mikrobiológiai aktivitásuk révén (SZABÓ SZ. 2001). Anyag és módszer Kutatásunkban légi távérzékeléssel készült felvételek kiértékelésével foglalkoztunk. A légifényképezés segítségével a film érzékenységétől függően viszonylag nagyfokú térbeli részletességű információt kapunk, de a módszer olcsóbb az egyéb távérzékelési módszerekhez képest (pl. űrfelvételek készítése) (LÓKI J. 2002). A felhasznált archív légifelvételek a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Térképtárából származnak [1]. Az elemzés alapját pankromatikus felvételek képezték, valós színes légifényképek csak a évi időkeresztmetszet vizsgálatánál kerültek felhasználásra. Az idősíkok (1956, 1989/90, 2005) kiválasztásakor döntő szempont volt, hogy mely évekből érhetők el jó minőségű, a vegetációs periódus időszakában készült, a tájablakok területét lefedő felvételek. A felvételek elemzését a napjainkban egyre gyakrabban alkalmazott objektum alapú képfeldolgozással végeztük el. Az objektum alapú képfeldolgozás (OBIA Object-based Image Analysis) elterjedését főként a nagyfelbontású képalkotás megjelenése tette lehetővé, valamint az olyan szoftverek elérhetősége, amelyek képesek a képfeldolgozás és a GIS funkciók egyidejű biztosítására egy objektum alapú környezetben (BLASCHKE 2000). Az OBIAval rokon értelmű terminusként használatos a GEOBIA kifejezés. A GEOBIA (Geographic Object-based Image Analysis) célja olyan automatizált módszerek kidolgozása, amelyek képesek a képelemeket jelentéssel bíró képi objektumokká alakítani, majd a kinyert földrajzi információkat földrajzi információs rendszerekbe integrálni. A módszer úgy próbálja jellemezni a

3 valós viszonyokat, hogy a felvételt objektumokra bontja, így modellezve az emberi érzékelés működését. Célja, hogy megfelelő elméleti alapot, módszert és eszközöket biztosítson a képek feldolgozásában alkalmazott emberi interpretáció reprodukálásához, amely a termelékenység növekedését, a szubjektivitás, a munka- és időigény csökkenését eredményezheti (HAY CASTILLA 2006; HAY CASTILLA 2008). Az objektum alapú képfeldolgozás szegmentációs eljárásokon alapul, a szegmentálás alkalmazásával növelhető az osztályozás pontossága a pixel alapú osztályozáshoz képest, eredményeként az osztályok közötti átmenet egyenletesebb lesz (VERŐNÉ WOJTASZEK M. 2010). A többfázisú szegmentálás során létrejön egy képobjektum hierarchia (2. ábra), amely objektumszintekből áll. Minden objektumszint a vizsgált kép bizonyos információkat tartalmazó virtuális másolata. Az objektum kapcsolódik a vele szomszédos objektumhoz az adott szinten, az őt magába foglaló szuperobjektumhoz a magasabb szinten és az őt alkotó alobjektumokhoz az alacsonyabb szinten (BENZ ET AL. 2004). 2. ábra. A képobjektum hierarchia sematikus ábrázolása (Definiens Developer 7 felhasználói kézikönyv nyomán) Munkánkban az ecognition szoftverben elérhető többfázisú szegmentálás (multiresolution segmentation) alulról-felfelé régiónövesztő (bottom-up region merging technique) típusát alkalmaztuk. Ennek lényege, hogy a szomszédos, egymáshoz leginkább hasonló pixeleket vagy képobjektumokat olvasztja össze különböző homogenitási feltételek szín, alak, kompaktság és simaság alapján. A küszöbértékeket a felhasználó definiálja. A méretaránytényező (scale parameter) értékét fokozatosan növeltük (10, 25, 50, 100, 200), amely a heterogenitás növekedésével egyre nagyobb méretű képobjek- 3

4 tumokat eredményezett. A szín/alak (0,5, 0,5) és a kompaktság/simaság értékét (0,5, 0,5) a szegmentálás során nem módosítottuk. A létrejött objektumokat vektoros formátumba exportáltuk, osztályozásukat vizuális interpretációval végeztük. Az osztályba soroláshoz az 50 ezres léptékű CORINE felszínborítási adatbázis (CLC50) nómenklatúrájában megjelenő kategóriákat egyszerűsítve alkalmaztuk. A tájmetriai vizsgálat során osztály szintű mutatókat számítottunk a VLATE (Vector-based Landscape Analysis Tools Extension) bővítmény segítségével. A VLATE egy szintén az ArcGIS szoftverkörnyezetben használható bővítmény, amely lehetővé teszi az ökológiai és tájszerkezeti kutatások során leggyakrabban használt tájmetriai mutatók kiszámítását (LANG TIEDE 2003; [2]). Eredmények A szegmentálást a tájablakokat részben vagy teljes egészében lefedő összes georeferált légifelvételen végrehajtottuk, ám az egyes tájablakok esetében a különböző hierarchiaszintek együttes alkalmazása hozott megfelelő eredményt. Az osztályozásnál a bizonytalanságok, hibalehetőségek csökkentésének érdekében igyekeztünk a rendelkezésre álló felvételek közül minél többet felhasználni, mert az archív felvételek esetében gyakoriak a tárolás során keletkezett sérülések, amelyek nehezítik az értékelést. Előfordulhat, hogy a legalacsonyabb hierarchiaszinten sem teljesen pontos az eredmény. Ekkor legtöbb esetben is csak néhány pixelt kitevő eltéréssel kell számolnunk, ám lényeges szempont az elemzésbe bevont felvételek minősége (sérült, gyűrődött vagy feliratozott-e, illetve zajos vagy nem elég kontrasztos az adott felvétel). A minőségből eredő hibákat az emberi érzékelés is nehezen szűri ki, de amennyiben egy területrészre vonatkozóan több felvételt elemzünk, az a vizuális interpretáció során megkönnyíti a helyes osztályozást. Az árnyékok lehatárolása szintén megnehezítheti az osztályba sorolást, mert az árnyékos területeket a kisebb hierarchiaszinteken a program még külön szegmensekbe sorolja, de a felsőbb szinteken már akár a facsoportokkal együtt kezeli, és ez a jelenség a hierarchiaszintek növekedésével egyre markánsabbá válik. Amennyiben a program képes pontosan lehatárolni ezeket, a vizuális interpretáció során a megfelelő kategóriához tudjuk besorolni a kérdéses területrészeket, ily módon ez orvosolható. Egyes esetekben ezért az alacsonyabb hierarchiaszinteken végrehajtott szegmentáció eredményét kell figyelembe vennünk. A szegmentálás során a területen előforduló (jellemzően szilárd burkolat nélküli) utak felületként jelennek meg. A legkisebb hierarchiaszinteken is előfordulnak olyan jelenségek, amelyek például egy vonalas objektum

5 megszakítottságát okozzák, holott az az adott helyen a valóságban nem szakad meg (pl. az út fölé hajló fa lombkoronájának kitakaró hatása miatt). Ezért 3. ábra. A három tájablak felszínborításának változásai 5

6 ennek a felszínborítási típusnak az egyértelmű lehatárolása csupán a szegmentálás eredménye alapján nem volt lehetséges, annak pontosabb ábrázolása a vizuális interpretáció segítségével digitalizált, majd maszkként betöltött vektoros állomány formájában volna megoldható. A szegmentálás objektív eredményt ad, mivel az objektumok lehatárolása pontos lesz, ám az osztályozás során a felhasználói felügyelet elengedhetetlen. Tapasztalataink alapján az objektum alapú képfeldolgozás a tájszerkezet vizsgálatában jól alkalmazható módszer, amely a feldolgozás idejét jelentősen csökkentheti. A szegmentálás eredménye vektoros rendszerekbe integrálható, amelyek további térbeli elemzésekre adnak lehetőséget (pl. tájmetriai mutatók számítása). A legjelentősebb tájszerkezeti válzotások a dél-nyírségi mintaterületen történtek. Az utolsó vizsgált idősíkban itt megjelenik az összes felszínborítási típus, a másik két tájablaknál általában 2-3 típus elegendő volt a felszínborítás jellemzéséhez (3. ábra). A tájmetriai elemzés során a kerületet, területet, szegélyhosszt, alakot, magterületet, diverzitást és felosztottságot jellemző főbb osztály szintű mutatókat határoztuk meg (MCGARIGAL MARKS, 1995). Első lépésben az egyes felszínborítási kategóriákba tartozó foltok száma, területe (m 2 ), valamint a teljes tájablak területéhez viszonyított aránya (%) került meghatározásra. A beépített területek alacsony részaránya abból következik, hogy a véletlenszerűen kiválasztott tájablakok területén település nem, mindössze egykét tanya vagy mezőgazdasági/ipari létesítmény található. Az első idősíkhoz képest a mintaterületeken ennek a felszínborítási kategóriának a területi részesedése csökkent, amelyet a 2. és a 3. tájablakban a tanyák fokozatos eltűnése okoz. Magas fraktáldimenzió érték különösen az erdő- és gyepterületeknél tapasztalható, mert a többsoros mezővédő erdősávok és a gyepterületek igen elnyúló és keskeny (főleg utakat kísérő) elemeket alkotnak. A szántótól eltérő felszínborítási típusokat alkotó foltok fraktáldimenzió értéke a vizsgált tájablakok területén jellemzően magas, mert alakjuk jobbára erősen szabálytalan, míg a szántók esetében 1,5 alatti értékekkel találkozhatunk. A hortobágyi tájablaknál a gyepterületek, míg a hajdúháti tájablak esetében az erdőterületek mutatták a legmagasabb felosztottsági értéket. Itt a 3. ábrán látható állapot szerint csupán facsoportok/fasorok jelennek meg a tájszerkezetben, amelyeket szántóterület vesz körül. A dél-nyírségi tájablakban 1956-ban a beépített területek magas felosztottságát az összefüggő szántóterületben megjelenő elszórt tanyák adják, ugyanakkor a tájablakot lefedő 2005-ös felvételeken igen elszórtan beépített terület és gyepterület is látható, amely az adott osztályok esetében a felosztottságot növeli. Következtetések

7 A tájablakok az őket befoglaló kistájaknak mindössze egy kisméretű részletét képviselik, ezért azok teljes körű tájökológiai jellemzéséhez nem elegendőek. Egy nagyobb tájablak vagy az egész kistáj vizsgálata átfogóbb képet adna a valós viszonyokról, viszont ez a feldolgozás idejét nagyságrendekkel megnövelné. A képosztályozás teljes körű vagy részleges automatizálása révén nemcsak a feldolgozás ideje csökken, hanem az egységnyi idő alatt vizsgálható tájrészletek területe is nő. A vizsgálatok alapvető tanulsága azonban az, hogy az emberi beavatkozásnak és döntési folyamatnak valamilyen szinten a tájelemzésben mindig jelen kell lennie, más módszerekkel nem helyettesíthető. Köszönetnyilvánítás A munka az NTP-TDK sz. Tehetséggondozási Program a DE Természettudományi és Technológiai Kar tudományos diákköri műhelyeiben című pályázati támogatással készült. Felhasznált irodalom BENZ, U. HOFMANN, P. WILLHAUCK, G. LINGENFELDER, I. HEYNEN, M. (2004): Multiresolution, object-oriented fuzzy analysis of remote sensing data for GISready information. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 58 (3 4), BEYER, H.L. (2004): Hawth s Analysis Tools for ArcGIS. (letöltés: augusztus) BLASCHKE, T. LANG, S. LORUP, E. STROBL, J. ZEIL, P. (2000): Object-oriented image processing in an integrated GIS/remote sensing environment and perspectives for environmental applications. In: CREMERS, A. GREVE, K. (eds.): Environmental Information for Planning, Politics and the Public. Metropolis Verlag, Marburg, pp DEFINIENS AG (2007): Definiens Developer 7 User Guide. München, 500 p. (letöltés: június) DÖVÉNYI Z. (SZERK.) (2010): Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 876 p. HAY, G. J. CASTILLA, G. (2008): Geographic Object-Based Image Analysis (GEOBIA): A new name for a new discipline. In: Blaschke, T. Lang, S. Hay, G. (eds.): Object-Based Image Analysis: Spatial Concepts for Knowledge-Driven Remote Sensing Applications. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, pp HAY, G. J. CASTILLA, G. (2006): Object-Based Image Analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT). International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. No. XXXVI-4/C42, 3 p. LANG, S. TIEDE, D. (2003): vlate Extension für ArcGIS vektorbasiertes Tool zur quantitativen Landschaftsstrukturanalyse. ESRI Anwenderkonferenz, Innsbruck (CD) 7

8 (letöltés: november) LÓKI J. (2002): Távérzékelés. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, pp MCGARIGAL, K. MARKS, B. (1995): FRAGSTATS: spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure. Gen. Tech. Report PNW-GTR-351. USDA Forest Service, Pacific Northwest Research Station, Portland, 134 p. (letöltés: június) SZABÓ SZ. (2001): Connection between Soil and Landscape Sensitivity. Ekologia/Ecology (Bratislava) 20:, VERŐNÉ WOJTASZEK M. (2010): Fotointerpretáció és távérzékelés 5. Távérzékeléssel szerzett adatok számítógépes kiértékelése. Digitális Tankönyvtár. (letöltés: november) Internetes hivatkozások [1] (letöltés: október) [2] https://sites.google.com/site/largvlate/gis-tools/v-late (letöltés: október)

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben Doktori (Ph.D.) értekezés Bódis Katalin Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Gábor Földtudományok Doktori Iskola Természeti

Részletesebben

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U É Volume ÉVFOLYAM XIII/1 2010 G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s VENDÉGSZERKESZTŐ Guest Editor SZERKESZTŐK Editors BARSI Á ZÁVOTI J,, BÁNYAI L, PAPP

Részletesebben

TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN

TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN Dr. Tamás János, tamas@fs2.date.hu Lénárt Csaba, lenart@fs2.date.hu Debreceni Agrártudományi Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben

Új vízmosás osztályozási rendszer bemutatása egy mintaterület példáján

Új vízmosás osztályozási rendszer bemutatása egy mintaterület példáján Földrajzi Értesítő 2008. LVII. évf. 1 2. füzet, pp. 169 184. Új vízmosás osztályozási rendszer bemutatása egy mintaterület példáján Jakab Gergely 1 Abstract Testing a new classification system of gullies

Részletesebben

A Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) során nyert adatbázis pontosságának vizsgálata hazai mintaterületeken

A Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) során nyert adatbázis pontosságának vizsgálata hazai mintaterületeken A Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) során nyert adatbázis pontosságának vizsgálata hazai mintaterületeken Dr. Szabó Gergely Dr. Szabó Szilárd Debreceni Egyetem Bevezetés, célkitűzés Napjainkban egyre

Részletesebben

NEMZETI KÖRNYEZET EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAM. Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon 1986 1997

NEMZETI KÖRNYEZET EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAM. Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon 1986 1997 NEMZETI KÖRNYEZET EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAM Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon 1986 1997 A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogramot (NEKAP) 1996-ban, a Nemzeti

Részletesebben

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése?

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? MŰHELY Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. január (68 91. o.) Harangozó Gábor Marjainé Szerényi Zsuzsanna Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? Zajvédelmi intézkedések értékelése a haszonértékelések átvitelével

Részletesebben

Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS

Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS Tájökológiai Lapok 12 (1): 137 147. (2014) 137 Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS KÖRNYEZETÉNEK tájhasználatintenzitás-vizsgálata Krausz Edina 1, Saláta Dénes 2, Bidló András 1, Pető Ákos 3 1 Nyugat-magyarországi

Részletesebben

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN 1 A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN Szilassi Péter 1 1. Bevezetés, kutatási előzmények A fenntartható

Részletesebben

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke RS&GIS Távérzékelési, fotogrammetriai, térképészeti és térinformatikai szakfolyóirat III. évfolyam / 1. 2013. június A Távérzékelési technológiák és térinformatika a szolgáltatók és felhasználók folyóirata.

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

Földrajzi Értesítõ 2006 LV évf 1 2 füzet, pp 37 51 A mocsári növényzet állapotának GIS alapú térképezése a Kis-Balaton Védõrendszer Ingói-berkében FÜLÖP SÁNDOR 1 DÖMÖTÖRFY ZSOLT 2 POMOGYI PIROSKA 3 Abstract

Részletesebben

MEZÔGAZDASÁGI TERÜLETEK FELSZÍNBORÍTÁSÁNAK ÉS TÁJSZERKEZETÉNEK HATÁSA HÁROM MADÁRFAJ GYAKORISÁGÁRA

MEZÔGAZDASÁGI TERÜLETEK FELSZÍNBORÍTÁSÁNAK ÉS TÁJSZERKEZETÉNEK HATÁSA HÁROM MADÁRFAJ GYAKORISÁGÁRA Tájökológiai Lapok 5 (1): 161 172. (2007) 161 MEZÔGAZDASÁGI TERÜLETEK FELSZÍNBORÍTÁSÁNAK ÉS TÁJSZERKEZETÉNEK HATÁSA HÁROM MADÁRFAJ GYAKORISÁGÁRA ERDÔS SAROLTA 1, SZÉP TIBOR 2, BÁLDI ANDRÁS 3, NAGY KÁROLY

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA)

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) 31 KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) SZÉKELY BALÁZS 1, MOLNÁR GÁBOR 1, PATTANTYÚS Á. MIKLÓS 2 1 ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport,

Részletesebben

Természeti veszélyek Magyarországon 1

Természeti veszélyek Magyarországon 1 Földrajzi Értesítő 2007. LVI. évf. 1 2. füzet, pp. 15 37. Természeti veszélyek Magyarországon 1 Szabó József Lóki József Tóth Csaba Szabó Gergely 2 Abstract Natural hazards in Hungary Seven kinds of natural

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Számvitel és Statisztika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA Az MTA

Részletesebben

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre 13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre Koordinátor: Neményi Miklós N.1 Szántóföldi növényfajok klímakockázata SZIE NTI, MÉK BRMI N.2 Módosított, ill. bővített cím:

Részletesebben

TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál

TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál Készítette: KOZMA-BOGNÁR VERONIKA TARTALOM I. Távérzékelés fogalma, folyamata II. Távérzékelt felvételek és szenzorok III.

Részletesebben

Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA. Doktori (PhD) értekezés

Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA. Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Iskola Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens RP1-1. RÉSZPROJEKT Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához Lakossági szegmens Kutatási jelentés a kérdőíves vizsgálat eredményeiről A szélessávú elektronikus

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány)

Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Pappné Vancsó Judit 1

AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Pappné Vancsó Judit 1 AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Pappné Vancsó Judit 1 Bevezetés A környezetvédelem ügye nagyjából 1972-ben vált nemzetközileg elismert problémává,

Részletesebben

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok Király Géza 1 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Földmérési és Távérzékelési Tanszék, 9400 Sopron-Ady E. u. 5., +99/518-272, kiraly.geza@emk.nyme.hu Összefoglaló: Hazánkban egyre több lehetõség van digitális

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései.

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései. ZÁRÓJELENTÉS Bevezetés A Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke A szél- és napnapenergia, valamint az energetikai célú biomassza hasznosításának éghajlati és társadalmi-gazdasági kérdései a Hernád-völgyben

Részletesebben

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 1 2 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

A tájökológia fogalma és tárgya

A tájökológia fogalma és tárgya A tájökológia fogalma és tárgya A táj fogalmának fejlődése: Humboldt (1807): a táj egy földfelszíni egység összes tulajdonságainak megjelenése, Troll (1971): a táj térbeli és vizuális megjelenésének összessége,

Részletesebben

A környezeti mutatók használatának és a környezeti jelentések idôszerûségének kapcsolata

A környezeti mutatók használatának és a környezeti jelentések idôszerûségének kapcsolata A környezeti mutatók használatának és a környezeti jelentések idôszerûségének kapcsolata Szabó Elemér, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium főtanácsosa E-mail: szabo@mail.kvvm.hu A környezeti mutatókat

Részletesebben