2011/1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011/1 www.bakonykuti.eu otthonunk@bakonykuti.eu"

Átírás

1 2011/1 Kiadja: Otthonunk Bakonykuti Egyesület, alapítva Egyre hosszabbak a nappalok, életre kelnek a növények, minden az újrakezdést, a megtisztulást hirdeti! Ilyenkor az ember tele van energiával és a tenni-akarás vágyával az Önkéntesség Éve. Ez nem jelenti azt, hogy csak ebben az évben lehetünk együttérzôek, elfogadóak, jó szándékúak, segítôkészek. De jó példával ösztönözhetünk fiatalokat, hogyan ta nul hatnak meg felelôsséget vállalni egymásért és a környezetükért. Meg - gyôzôdésem, hogy minden ember alkalmas az önkéntes munkára, csak meg kell találnia azt a területet, ahol legjobban kibontakozhat saját képes sé gei, tapasztalatai alapján. Számos szép és emlékezetes esemény van a hátunk mögött, melyeket hagyománytisztelôként továbbra is szeretnénk ôrizni, újra és újra megrendezni. Mindezt közösségben, egymást megismerve és egymásra jobban odafigyelve valósítjuk meg, megelôzve a családok bezárkózását, magába fordulását és a helyi közösségtôl való elszigetelôdés folyamatát. Persze ez nem könnyû, de mégsem lehetetlen, hiszen az elmúlt évben a nagy események elôkészületeiben sok ember munkálkodott, amit ezúton szeretnék megköszönni mindenkinek, aki segítette ezeknek az ünnepeknek létrejöttét, akár egyesületi tag, akár nem. Kellemes olvasást kívánok! Tisztelt Tagtársaink, Kedves Mindenki! A 2011-es évtôl jogosultak vagyunk az adó1% fogadására. Szívesen és nagy köszönettel veszünk minden felajánlást a következô adószámra: OTTHONUNK BAKONYKUTI EGYESÜLET adószám:

2 Jegyzôkönyv-kivonat évi közgyûlés Idô: óra Készült: az Otthonunk Bakonykuti Egyesület közgyûlésén 1. Új tagfelvételre jelenleg nem volt igény. Korábban az elnökség Komárominé Ligeti Ágotát 2011 évtôl tagjaink közé fogadta. A határozatképessé válás után a közgyûlés egyhangúlag megszavazta a gyûlés tisztségviselôit. 2. Tájékoztató az elmúlt idôszak eseményeirôl. Az elnök, összefoglalta az elmúlt év eseményeit. Megújuló energiaforráson alapuló mintarégió létrehozása. Egyesületünk kezdeményezésére a Bakonykuti környéki települések, Várpalota, Iszkaszentgyörgy, Isztimér és Csór polgármesterei és a mi civil szervezetünk osztrák és német példák alapján megújuló energiaforrásokra épülô, az egész országban modellként másolható energetikai fejlesztési lehetôségekrôl tárgyaltak. A tárgyalásokat tanulmányút is követte. Az együttmûködést szándéknyilatkozatban is megerôsítették. Mivel 2010-ben idôközi választások voltak, az érintett települések választott képviselôivel újra fel kell venni a kapcsolatot, ez a közeljövô feladata lesz. Távoli célunk továbbra is egy olyan magyarországi mintamodell megteremtése, amely térségeken áthajolva több település együttmûködését célozza, önálló energiaellátási rendszer létrehozása érdekében április 29-én ANKÉT A megújuló energiaforrások hasznosítási lehetôségeirôl. Három közérthetô elôadás, nagy érdeklôdés! Az önkormányzati épület közösségi helysége megtelt. Szó volt a megújuló energiaforrásokról általában, részletesebben a szélenergia hasznosítási formákról és végezetül a pirolízises energiahasznosítási eljárásról. További évi események: A Gaja Környezetvédelmi Egyesülettel márciustól májusig tartóan együttmûködési megállapodást kötöttünk a civil együtt - mûködések érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek mûködtetése és fejlesztése címû program megvalósítására. A program keretében elôadásokon vettünk részt. (Megújuló energia, Elôadás a klímaváltozásról). Májusban a Pünkösdi királyság sajnos elmaradt. Fontos ünnepeinket a Templom téren megtartottuk, így a március 15- ét, a június 4-ét, október 6-át és október 23-át. Aki tudott, részt vett, de általában a szokott létszám fô volt. Húsvét fogadására nemcsak a lelkünket, de a templomteret is feldíszítettük. Új kezdeményezés a Szent Iván éji tûzgyújtás. A faluban a Nagyboldogasszony napi búcsú méltó megünneplése és az új kenyér áldása is megtörtént. A körmenetre való elôkészületek, a templom díszítése és a vendégek fogadása összehozta a falu lakosait. Együtt készültünk és örültünk az ünnepnek. Advent már hagyományosan közösségi összefogással valósult meg évben a környezetünket érintô események: Résztvettünk Kincsesbányán az inert hulladék hasznosítással kapcsolatos közmeg hallgatáson. A sajtó is beszámolt az eseményrôl. Az inert hulladék hasznosítási tevékenység tárgyában indult ügy nem zárult le, az engedélyeztetési eljárás folytatása várható. Guttamási térségében a dolomitbányához kapcsolódó szállítási útvonalon folytatott anyagforgalom környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában környezetvédelmi mûködési engedélyezési eljárás indult. A Környezetvédelmi Fôfelügyelôség az elsôfokú hatóság szállítási útvonalra vonatkozó elutasító határozatát megsemmisítette és új eljárás lefolytatására adott utasítást. Egyesületünk ügyféli jogokkal rendelkezik, de eddigi információnk szerint a kérelmezô az új szállítási útvonal tervét nem adta be a hatóságnak.

3 3. Beszámoló az egyesület évi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetérôl. A beszámoló után Láng János alelnök hozzászólóknak adott szót. Takács János a honvédség képviselôivel a lövészettel kapcsolatos ôszi egyeztetésrôl és bejárásról tájékoztatta a tagságot. Törjék György a község ivóvíz helyzetérôl adott tájékoztatást. 5 éven belül vízbázis védelmi vizsgálatot kell végeztetni. Az ivóvíz minôségének javítására a jelenlegi kút teljes felújítása, új kút telepítése vagy a regionális rendszerhez való csatlakozás lehetôségei állnak, de ezen megoldások pénzügyi fedezeteivel az önkormányzat nem rendelkezik. Keresik a megoldást, tárgyalnak a honvédséggel is. A évi tevékenységekrôl tartott beszámolót a közgyûlés 15 elfogadással, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta. A évi gazdálkodásról és pénzügyi helyzetrôl a beszámolót 15 elfogadással, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a közgyûlés elfogadta. 4. Tisztújítás, vezetôségválasztás. Dr. Schiffer Miklós, mint levezetô elnök kérte a tagságot, tegyenek javaslatot az új vezetôségre. Szavazatszámlálónak Tóth Jánost és Kertész Lórántot javasolta. A tagság ezt teljes egyetértéssel elfogadta. Gyôrffy Elza javasolta, hogy alakuljon át a vezetôség. Javasolta az 1 fô ügyvezetô elnök, 1 fô alelnök és 1 fô titkár összetételt. Ezt a megjelent tagok többsége nem támogatta. A titkos szavazáson megválasztott tisztségviselôk: 15 szavazattal elnök:, 15 szavazattal alelnök: Kertész Lórántné, 14 szavazattal alelnök: Láng János, 15 szavazattal titkár: Kreszán Valéria 5. Az éves költségvetés meghatározása, elfogadása. Feladatok meghatározása éves elfogadott program: Nemzeti ünnepekrôl való mind szélesebb körben történô megemlékezés Húsvéti díszítés Pünkösdi királyság megrendezése Búcsú körmenet Szentivánéji tûzgyújtás Advent karácsonyi elôkészületek Újságkiadás Naptárkészítés A környezetünket érintô tevékenységek figyelése, észrevételezése Honvédséggel való kapcsolattartás Újra kezdeni vagy folytatni a megújuló energia források hasznosításának tervét. A évi tervezett feladatokkal a tagság egyetértett. Turul szobor állításra tett javaslatot. Mindenki támogatta a szoborállítás tervét. Gyôrffy Elza figyelmeztetett a szobor elfogadtatásának fontosságára, amivel szintén egyetértett a tagság. Elfogadásra került az a javaslat, hogy a különbözô programokat megelôzôen beszéljük meg szükséges feladatokat és az anyagi ráfordítási igényeket. 6. Az éves tagdíj meghatározása. A tagdíj továbbra is 3000 Ft/év.

4

5 Amikor ezt az újságot kézbe vesszük, már a tavasz közeledik, de idézzük fel még néhány mondat, kép erejéig az Adventet, a Karácsonyt. Ezen ünnepünk a téli napfordulóhoz kapcsolódik. Az ünnep magyar elnevezése, a karácsony a kerecsen szóval hozható kapcsolatba. A kerecsensólyom a fény madara, és ôsi krónikáink tanúsága szerint ekkor röptették magasba a sóly mo kat, hogy az emberek lelke a sólymok közvetítésével közelebb kerüljön a fényhez. A kerecsensólyom, azaz a turul madár, népünk jelképe.

6 MH Bakony Harckiképzô Központ Tájékoztató Konferencia A MH Bakony Harckiképzô Központ tájékoztató konferenciát tartott Várpalotán a Kossuth laktanyában február 21.-én, melyre Egyesületünket is meghívta. Képviseletünket Kertész Lórántné, Hajdú Csaba és dr. Schiffer Miklós látta el. A konferencia napirendje: évi kiképzési rendezvények ismertetése Balatonfelvidéki Nemzeti Park képviselôjének elôadása Konzultáció Sajnálatunkra a Balatonfelvidéki Nemzeti Park képviselôjének elôadása elmaradt. A konzultáción Egyesületünk három témában várt tájékoztatást, melyet elôzetesen írásban is megkért: lehetséges közös megoldás a tiszta ivóvízért (Bakonykuti és Csörlôház kap - csola tában) nagy zajhatású lövészet esetleges további rekultiváció a Lôtér területén Fürst Tamás ezredes ismertette a lôtéri rendezvényeket, s biztosított mindenkit, hogy az elôírásokat betartva a lehetô legrövidebb kiképzési idôket tervezik. A 2011-ben várható kiképzési rendezvényekrôl és azok jellemzôirôl részletes tájékoztatást adott, természetesen elsôsorban a minket, lakosokat is érintô zajhatásokról. Az itt ismertetett rendezvények csak tervezetek, változás elôfordulhat. Ezek listáját írásban is átadták. A lôtér rekultivációjáról Fürst Tamás ezredes annyit mondott, hogy terv szerint halad. Az ivóvízzel kapcsolatban emlékeztetôül elmondta, hogy a Honvédség a Csörlôház és a falu között az ivóvíz-vezetéket kiépítette és kutat is fúratott, de a vezeték összekötése nem történt meg. A honvédség meg akarja oldani a Csörlôház ivóvíz-ellátását. Céljuk a leggazdaságosabb megoldás mellett a JÓ IVÓVÍZ biztosítása. Ezért a faluval való közös megoldás érdekében a napokban egyeztetések kezdôdnek a Honvédség és bakonykuti Önkormányzata között. A konzultáció során Egyesületünk az ivóvízzel kapcsolatos egyeztetésekrôl írásos tájékoztatást kért. Fürst Tamás ezredes azt az ígéretet adta, hogy a minisztérium értesítést küld az egyeztetések idôpontjáról és arra az Otthonunk Bakonykuti Egyesületet is meghívja.

7 2011_1szám_kuti_vegso:V :19 Page 7 Otthonunk újság (visszatekintô) Otthonunk ber októ Bakonykúti LEMÉNYÉT ERRÕL A VÉ LEBB A LEGKÖZE EN FALUGYÛLÉS EL: A MONDHATJ. 17 óra r októbe 2008/1. január-február Érdekes dolgokat hoz az élet. Operaénekes vagyok, illetve már az Otthonunk Bakonykúti Civil Egyesület elnöke is. Most pedig az Otthonunk Bakonykúti újság fôszerkesztôjeként köszöntô gondolatokat írhatok. Kezünkbe vettük a sorsunkat! Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a nyár közepén megjelent problémákkal szembeni 2008/2. március-április páratlan összefogás, illetve az egyetértés, amely településünk jövôjére vonatkozik. Újságunk egy jelképes híd, amely egyszersmind történelmi a múltból a jövôbe vezetô és emberi híd, ami összeköti, at. közelebb hozza egymáshoz az azonos környezetben élôket. tartalmazh, extrákat illusztráció Éppen ezért kiadványunk szerkesztése kapcsán a 3T elvét Kedves Olvasó! * A kép követjük. Tájékoztatás. Tanítás. Társalgás. Tájékoztatunk minden Közel 20 éve már, amikor elôször életemben több idôt tölthettem olyan jelentôsebb eseményrôl, történésrôl, amely Bakonykúti életében megjelenik. nyugaton, konkrétabban Németországban. Csodálkozva és ijedten Történelmi, mûvészeti és kulturális témáinkkal ismeretanyagokat teszünk közzé, álltam szállásadóim konyhájában, ahol több szemeteskuka sorakozott. Azt 2008/3. május-június amelyek után, illetve azokkal kapcsolatban beszédbe elegyedünk szomszédainkkal. És gondoltam, hogy ezek a külföldiek azt sem tudják, mit csináljanak jó remélhetôleg nem csak kéthavonta, ahogy mi az újság megjelenéseit jelenleg tervezzük! dolgukban. Aztán eltelt pár hét, hangsúlyozom: pár hét és könnyedén rászoktattam magam, hogy mit hova dobjak, azaz szelektíven gyûjtsem a Továbbá, engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket arról az egészen friss hírrôl, A lapunkkal nyári háztartási hulladékot. szünete miszerint a esni helyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség az Otthonunk t tartunk, így a várható követke Természetesen idehaza ez nem mûködött és még ma sem mûködik igazán, Bakonykúti ző lapszám egybe elutasította az Inotára létesítendô erômû környezethasználati engedélyének kérelmét. Egyesül et követke fog szeptem mert az emberek jó része a túlélésért küszködik, még magára sincs ideje, berre tervezünk. ző gyűlésével amit Végezetül, tiszta szívembôl örülök annak a ténynek, hogy Bakonykúti Község nemhogy a szelektív hulladékgyûjtésre. Arról nem is beszélve, hogy a nyugat Önkormányzat a falu lakosságával azonos véleményét kifejezve európai városokban minden lakóházban szelektív kukák állnak. Nálunk ez KedvesKépviselô-testülete Olvasó! hivatalosan is kijelentette: ellene van az égetônek. Köszönjük nekik ezt a bölcs, belátó még nincs így, bizony el kell gyalogolni a rémes konténerekhez, ami idôbe és energiába kerül. De ha döntést. belegondolunk, nincs más választásunk, mert mi vagyunk az okai annak a szemétnek, amit kidobunk. Az elmúlt napok egyikén hasított belém a felismerés, hogy már majdnem Egyszóval, tanítani kell az embereket! Nem szívesen keveredünk konfliktusba a szomszédainkkal. Néha Jó úton járunk! egy év eltelt az Otthonunk Bakonykúti egyesület alapítása óta. nek mégis figyelmeztetni kellnkn ôket,ek: ha a környezet védelmére tett erôfeszítéseink az ô nemtörôdömségük miatt Természetesen, azonnal eszembe jutottak az azóta történt Karácsonyi Karé nyezetü Sokan eleve értelmetlennek tartják az efféle tevékenységet, szerintük réges-rég Frigyes:események. fölöslegesnek bizonyulnak. et a kör Eleinte a probléma, az égetôs ügy,karin ami azthy elsô próbatétel gyanánt legtöbbsôt,? már bennünk is felmerül a kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e csinálnunk. lassan mi árt a késô. étég etés kovácsolt össze minket, illetve amivel kapcsolatban szinte mindannyiunk Ön szerint részlet 1. a szem osztogatni Az emberrak mindig szemetelt. Régen kevés dolog vált fölöslegessé, s többnyire az is szerves volt, amit a ás? ajánd étle nem fejében megfordult, hogy van-e értelme egyáltalán küzdeni. Majd jöttekékot a én igazi 2. a szem környezet könnyen lebontott. De világunk intenzívebb fogyasztása elképesztô méretû szemetelést produkál. Nem tudok cát tás? nosí sikerek, önbizalmat adtak és kialakult csapatunkban egy erôs mag. tollat és cigarettatár haszruhák, üres tubusok, elromlott háztartási eszközök, ócska monitor, eldobott mobilok,... stb. Néha újra kinôtt 3. azpl.: sek arany tehetô a Ahhoz, hogy egy ember vagy egy közösség sikeres legyen erôs hitre és tálás? Mint posz közeli erôdkben is egész meglepô dolgokkal találkozik az ember (roncsautó, kidobott kád,...). Azt 4. aakom kat gyüjtögettem kitartásra van szüksége. Mi elhittük, hogy meg tudjuk akadályozni a hulladékégetô építését, mi elhittük, szép szava amit a kukásautó elvisz, az számunkra nincs többé. Pedig a mi felelôsségünk is, hogy a mindenféle megelôzés? Énszervezni 5. agondoljuk, hogy képesek vagyunk mini konferenciát és hittünk a pünkösdi is fesztivál sikerében is. Mi maradt, szemetünk elborít olyan falvakat, melyeket soha az életünkben nem fogunk látni, hogy a szemétégetôk, még nekem kitartottunk és ami számomra a legnagyobb öröm mert bennünket mindenféle érdek nélküli kapocs ttam olcsón Adoga it közelében élôk egészsége megromlik, vagy hogy a kukába dobott veszélyes hulladék megfertôzi az ivóvizet. valam tart össze, bármi történjék is számíthatunk egymásra. Példaértékû! Kérem Önöket, hogy figyeljenek oda egymásra, a környezetre és ne szégyelljenek kérdezni, tanulni, mert így ezekbôl csinálok most Gondoltam Tavaly nyár óta megpezsdült az élet Kutiban. Talán az egyesületi tagok tevékenysége is inspirálóan van esélyünk. Egyedül arra, hogy ha nem is visszafordítani, de meg tudjuk állítani létünk pusztulását. sonyi Akorált szép karác hatott az itt élôk életére és így áttételesen az Önkormányzat munkáját is segítette. már évek óta meglévô onálok egy E kis kiadványunk is erre mutat és ad számos példát. Komp énekelni Bakonykútiért Alapítvány is új energiákat kapott; szép elképzelések, komoly ígéretes jövô együtt fogunkcélkitûzések; Kellemes idôtöltést! 2009/5. november majd aztánelôtt! áll elôttük. Pontosabban: elôttünk, minden falubeli Mert ezek nagyon jó dolgok. Ahhoz, hogy Amit fejlôdni tudjunk, bizony tenni kell, és el kell fogadnunk a már nagyon sokszor emlegetett változást. TUDTA ÖN, tán hogy a ben, Ino n közelé közvetle y regionális eg kégetôt hulladé akarnak építeni? 2009/4. július-augusztus Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük ôket; ha viszont úgy 2009/2. kezeljük ôket, május-június mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük ôket azzá válni, amivé képesek." (Goethe) Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) Az ünnepekrôl A Megismerés és a Szeretet egy. Akit valóban szeretek-ismerem is. És fordítva: csak akkor ismerhetem valóban, ha szeretem. Müller Péter Ismerem az utcáit, lépteim zaját éjszakai sétáimon. A házak sarkán megbújó félôs kis árnyakat. Szeretem a falu csendjét, a máshol fel nem lelhetô békét és nyugalmat. A templom menti évszázados fákat. Megannyi történet tanúi. Látták kicsi gyermeklányként játszadozni a ma már idôs nagymamákat. Megéltek örömöt-bánatot. Bár mesélhetnének. Ismerem az itt élô embereket. Mindenki más, egyéniség. Mégis: adnak önmagukból valamit, amitôl az apró darabkák összeállnak egy egésszé. Szeretik az otthonukat, ha kell, harcolnak érte, eközben-szinte észrevétlenül-élô, tevékeny, öntudatos közösséggé válnak. Szeretem a színeket, illatokat, hangokat. Egy tovasuhanó dallam. Eri biztosan gyakorol. Vidám gyermekcsivitelés a ház elôtt. De jó, Erzsikénél itt vannak az unokák! Egy illatot hoz a szél. Csak nem a kedvenc süteményemet készíti a szomszéd néni? 2008/4. november-december És még hosszan sorolhatnám, ahogy bármelyikünk. Ezer meg ezer élmény, gyönyörû pillanat Bakonykúti. Sokaknak talán csak egy apró pont Magyarország térképén. Számomra-számunkra mégis a világ közepe. Mert ez az otthonunk. Él. Lélegzik. Együtt velünk. Ha elcsendesítjük a lelkünket, hallhatjuk minden szívdobbanását. Deák Ildikó Elkezdôdött a második szezonunk. Hogy miért mondom ezt? Színházi ember lévén szinte csak évadokban tudok gondolkodni, mivel a színházi év ôsszel kezdôdik, az egyesület életét is így mérem. Felbuzdulva a Hulladékégetô ügy sikerén hosszú nyári szünetet tarthattunk és most friss energiával, újult erôvel összpontosíthatunk a következô feladatokra. Boldogan konstatáltam, hogy ha szívemberek fognak össze egyesítik tudásukat, micsoda erôt képviselnek! Ez az összefogás segíti és támogatja a következô naptárunkat, Bethlehemi jászol építését, az újév programjait: minikonferenciát, Pünkösdi Királyságot Persze nem felejtjük a környezetünket érintô problémákat sem. De ahogy okos emberek mondták: a problémák azért vannak, hogy megoldjuk ôket! Ezeknek a nehéz feladatoknak köszönhetjük, hogy szépen lassan egy erôs alapokon álló fantasztikus kis mikroközösséggé kovácsolódtunk. Örüljünk, mert manapság ezt kevesen mondhatják el magukról Ennek és a közelgô ünnepek fényében kívánok kellemes olvasást! van. egészen. Ölts fekete ruhát. Ha az ünnep elérkezik életedben, akkorôsz ünnepelj Már majdnem rajtam Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülrôl éseluralkodott kívülrôl. Felejts el a szokásos elmúlás érzés,ésamikor találkoztam kedves ahelyi lakossal. mindent, ami a köznapok szertartása feladata. Az ünnepetegy nemcsak beszélgetés témája mint milyen mindig az évszak, az idô... naptárban írják piros betûkkel. Nézd aa régieket, milyen áhítatosan, Az ember hajlamos hangulatát feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep ezekkel a dolgokkal vagy inkább függésbe a különbözés. Az ünnep a mély ésösszefüggésbe, varázsos rendhagyás. Az ünnep legyenhozni. Márti hozzáállása Ô válogatott karácsonyétkek, elôtti és utániésteendôkre osztotta ezt az ünnepies. Legyen benne tánc, virág, segített. fiatal nôk, vérpezsdítô idôszakot.legyen S milyen igaza van!amindjárt vidámabban nézek feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött benne valami régi ki az ôszi ködös Hisz sok legyen szép feladat van elôttünk: az rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljestájba. kikapcsolásból, adventi elôkészületek, gyertyagyújtások, benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsôbb értelme. Készülj föl reá, karácsony... együtt készülhet és élet ünnepelhet ez a kis közösség és testben és lélekben. S nemcsak a naptárnak Újra van piros betûs napja. Az elhoz építheti, teheti szorosabbá az egymás iránti szeretetét. másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre. Talán kicsit korábban, de itt a nyár! Virágba borult a természet, szorgalmasan dolgoznak a méhecskék, dúsan illatozik a táj. Ilyenkor boldogan tervez az Mit is mondott Sándor Atya? Vissza kell találnunk a ember, ahogy mi is, hiszen közeledik a várva várt Pünkösdi hagyományainkhoz... nem felejtve történelmünket. Hinnünk Királyság. Örömmel tölt el, hogy a környezetünket érintô kell magunkban, egymásban, a szeretet erejében. S ha tudnák számos probléma mellett hagyományok, illetve jó dolgok is milyen boldog vagyok, hogy nem adtam fel a legnehezebb születnek. pillanatokban! Ehhez kellett annak a sok Emberkének a Megtartottuk éves közgyûlésünket, amelyen mosolygós és nem segítsége, amit kaptam az elôkészület során. gondterhelt arcokat láttam. Tudom ezek kis dolgok, de elôre Köszönöm Mindenkinek aki bízott ennek a csodálatos visznek bennünket és reményt adnak. megemlékezésnek a sikerében, mindenkinek aki ha csak egy 2009/1. március-április gondolattal is, de részt vett benne és hozzáadott valamit. Reményt arra, hogy tudunk és képesek Köszönöm Arankának, hogy segítségével újra együtt ünnevagyunk együtt alkotni, hogy elhisszük pelhetett a három falu: Isztimér, Bakonykuti és Guttamási. micsoda fantasztikus erô lakozik akár Köszönöm a többi polgármesternek is a környezô településekrôl, hogy megtisztelték egy kisebb közösségben is. Hogy sokszor ünnepünket jelenlétükkel. egy ötlet, egy mosoly, vagy jó szó többet Köszönöm Önkormányzatunk testületi tagjainak, a Bakonykuti Alapítvány 2009/3. július-augusztus ér, mint bármennyi pénz... Elnökének, hogy együtt koccinthattunk, Marikának aki a Templommal kapcsolatos Kedves Olvasó!...túl szentimentális esetleg idealista dolgokat irányította, Magdolnának aki nem sajnálta szombat délutánjait, hogy lennék? Igen, mert történjék akármi, betanítson bennünket az egyházi énekekre és végül, de nem utolsósorban Egyesületünk Szinte újjászületik az Ember, amikor megérezheti a tavaszi nap én még mindig hiszek az Emberekben segítô tagjainak, hogy idôt, energiát nem sajnálva dolgoztak. Mert nemsugarainak csak a Templom és a Szeretetben. érintését. borult virágba, hanem a szívünk is, mert hittünk magunkban, egymásban, a szeretetben. Minden jót és kellemes szórakozást! Pozitív lesz és úgy érzi bármire képes. Én ezt hívom Isteni erônek. Így történt Miklósa Erika azzal a pár egyesületi (és nem egyesületi) taggal, Talán kicsit szokatlan lesz tôlem ez a Köszöntô, mégis vállalom, mert az ami velünk történik sem túl szokványos akik verejtékes munkával szépítették a Templom elôtti teret. mostanában. Megható és szívetmelengetô ahogy egy pár Igen, rákaptunk a hagyományteremtés ízére, mert nagy önbizalmat hónapja felvetett kósza ötletem valóra válik. Gyermekkorom adott az Adventi alkotás. Míg a világ és országunk a válságot éli, mi pillanatai, a nagymamámhoz fûzôdô szoros kapcsolatom, a próbálunk valami fényt vinni piciny környezetünk életébe. régi idôk közösen megélt ünnepei jutnak eszembe... Mert járjon erre felénk bárki, túrázó vagy eltévedt idegen, érezze úgy magát, mint egy kis szigeten, S remélem e megemlékezés sok nagymamának és unokának ahol nincs lehetetlen... lesz kitörölhetetlen emlék.valami amit együtt közösen fiatalok és idôsek alkottunk meg. Szombat délutánok énekkel teli percei, ÁLDOTT HÚSVÉTOT MINDENKINEK! az izgalom hogy sikerül-e. A történelem egy szelete, ami jelenünkké vált. És sikerült. Egy kicsiny gyertya fényét a világmindenség minden sötétsége sem képes kioltani Gagarin mint márkanév Szerzô: HVG Jurij Gagarin fiatalabb lánya a múlt héten kérte, hogy apja nevét jegyezzék be márkaként, amely szakértôk szerint akár egymilliárd rubelt is érhet. Az elsô ûrrepülés közelgô 50. évfordulója kapcsán várhatóan Gagarinhoz kötôdô termékek tömege jelenik majd meg. Az Orosz ûrügynökség szóvivôje szerint azonban a lépés hátterében nem anyagi érdekek állnak, hanem az a szándék, hogy megakadályozzák a visszaéléseket a világszerte ismert névvel.

8 A Nônap eredete Kevesen tudják, de a nap a nôi emancipációért vívott küzdelem mellékterméke március 8-án több tízezer New York-i textilipari munkásasszony tüntetett egyenlô fizetésért és bánásmódért. Tiszteletükre, valamint a nôk vérlázítóan méltánytalan helyzete ellen késôbb a világ több városában is tömegdemonstrációkat tartottak. A huszadik század elsô évtizedeiben hivatalos rangra emelt dátum mára karcos politikai tartalmát jórészt elvesztette, és virágos-ajándékozós tiszteletadássá szelídült. Minden Hölgynek kívánunk boldog Nônapot!

EGYESÜLETI. Mellékleteink: BFSz KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY

EGYESÜLETI. Mellékleteink: BFSz KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY EGYESÜLETI tükör 2007. évi Mellékleteink: NABE Nádirigó KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY BFSz A TARTALOMBÓL Újévi elnöki köszöntõ, üzenetek, a közgyûlés idõpontja 2008-ban SZERVEZETI ÉLET A 2007. évi fürdõegyesületi

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

Nőnap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatokat kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának.

Nőnap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatokat kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának. Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. MÁRCIUS 14. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. január www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Jakosáné Palkó Petra képviselôvel Interjú Bottlik Zoltán igazgatóval tízéves

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

Köszönjük, hogy jöttél!

Köszönjük, hogy jöttél! Úszás V. Ezerjó Kupa Folytatás az 5. oldalon Dr.Tarics Sándor Isten éltesse! Folytatás az 5. oldalon Templomszentelés Püspöki áldás 2007. nov. 4. Folytatás a 6. oldalon I. évfolyam, 8. szám A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a 2 0 1 0. s z e p t e m b e r Önkormányzati választás 2010 Október 3-án dönthetünk az önkormányzati képviselőtestület összetételéről Már csak alig 1 hét van hátra

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

Már 2013-ra készül a város az idei költségvetéssel

Már 2013-ra készül a város az idei költségvetéssel Visszatekinto Már 2013-ra készül a város az idei költségvetéssel Múltunkat, gyökereinket nemcsak ismerni érdemes, hanem emlékeznünk is rá. Ennek a gondolatnak a jegyében indítjuk útjára Visszatekintő rovatunkat,

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

országos versenye Izsákon

országos versenye Izsákon XXIX. Izsáki Sárfehér Napok VIII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság Szeptember 26-27-28-29. Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 6. szám Ismét majálisoztunk Az Izsáki Tészta Majálist várni,

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tavasszal a Petőfi utca is megszépül 6. oldal Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata 23. oldal Májusban európai parlamenti választás lesz

Részletesebben

Fejlesztési koncepció. Advent a Szabadság téren. Szilveszter. Karácsony Monostoron. A polgármester fóruma

Fejlesztési koncepció. Advent a Szabadság téren. Szilveszter. Karácsony Monostoron. A polgármester fóruma 2014. november-december XX. 11-12. Advent a Szabadság téren Bolyán Péter önkormányzati képviselő írása A képviselő-testület egy emberként állt a kezdeményezés mellé, hogy a karácsonyi várakozás egyik központi

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

Ahogy múlik az éj, ahogy fölkel a nap, A gyûlölet végre a múltra marad. És a fák, a vizek, és a tétova szél, A néma hegyoldal is újra beszél.

Ahogy múlik az éj, ahogy fölkel a nap, A gyûlölet végre a múltra marad. És a fák, a vizek, és a tétova szél, A néma hegyoldal is újra beszél. BALATONAKARATTYA KÖZÉLETI HAVILAPJA 2014 szeptember I. évfolyam, 4. szám Ahogy múlik az éj, ahogy fölkel a nap, A gyûlölet végre a múltra marad. És a fák, a vizek, és a tétova szél, A néma hegyoldal is

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA. XXII. évfolyam, 7. szám 2014. JÚLIUS

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA. XXII. évfolyam, 7. szám 2014. JÚLIUS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA XXII. évfolyam, 7. szám 2014. JÚLIUS MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP 2 július Az idei évben egy új, árnyékos helyszínnel bővül rendezvényünk,

Részletesebben

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak!

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak! 2009. február 10. - 120 forint Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak! Szívbõl köszönöm a bizalmat! Nagyon megtisztelõ

Részletesebben

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni 2 Farsang A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és

Részletesebben