Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 26. -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 92. (1) és (2) bekezdésében, 115. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 1. (1) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások iránti kérelmet Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Csöngei Kirendeltségén kell benyújtani. (2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátás megállapítása iránti kérelem e rendelet mellékletében meghatározott formanyomtatványokon terjeszthető elő. A kérelmező a kérelemben nyilatkozik a saját, valamint közös háztartásában/családjában élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól, vagyonáról. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban/családjában élő személyek jövedelmének igazolására szolgáló dokumentumokat. (3) A lakásfenntartási települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon lehet előterjeszteni. (4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 2.melléklete szerinti nyomtatványon lehet előterjeszteni. (6) A szociális étkeztetés iránti kérelmet e rendelet 3. melléklete szerint a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Csöngei Kirendeltségéhez kell benyújtani, az igénybevételt megelőző 48 órán belül. Az étkeztetés biztosítása hivatalból is kezdeményezhető. A szociális étkeztetésre való egészségi állapot szerinti jogosultság megállapításához elő írt kérelemhez a rendelet 4.melléklete szerinti orvosi igazolást csatolni kell. 2. (1) A pénzbeli ellátásokat az ellátást megállapító határozatban megjelölt személy részére kell kifizetni. (2)A rendeletben meghatározott települési támogatások felhasználásának ellenőrzését a polgármester végzi. (3) Az ellenőrzés keretében a polgármester írásban felhívja az ellátásban részesülőt, hogy a települési támogatás kérelemben megjelölt célra történő felhasználását a felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül igazolja. (4) A (4) bekezdésben meghatározott igazolás módja lehet különösen: a jogosult nevére szóló számla, az árucikk nevét is tartalmazó nyugta, közüzemi díj befizetéséről szóló csekkszelvény Hivatalnál bemutatása. (5) A támogatásban részesülő személy köteles a támogatás felhasználásának ellenőrzésében együttműködni.

2 2 (6) A pénzbeli támogatás kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik, bankszámlára történő utalással, postai úton, vagy házi pénztárból történő kifizetéssel. (7) Vagyon alatt a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) b) pontjában foglaltakat kell érteni. (8) A rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. Hatásköri szabályok 3.. (1)A képviselő-testület a polgármesterre ruházza a a) települési temetési támogatás megállapítására, b) települési születési támogatás megállapítására, c) az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésére vonatkozó, d) az étkeztetés megállapítására és megszüntetésére vonatkozó hatáskörét. (2) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, intézkedéseiről a következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet. II. FEJEZET EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Lakásfenntartási települési támogatás 4. (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (továbbiakban: lakásfenntartási települési támogatás) a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A képviselő-testület támogatást nyújt a villanyáram-, a víz-, csatornahasználat, gázfogyasztás, szemétszállítás költségeihez. (2) Lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át és vagyonnal nem rendelkeznek. (3) Lakásfenntartási települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdésben megjelölt közüzemi szolgáltatások kérelem benyújtását megelőző havi számláit. Amennyiben a fizetés nem havonta történik, a kérelem benyújtását megelőzően kapott legutolsó számlát. (4) A lakásfenntartási települési támogatást a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását legnagyobb mértékben veszélyezteti. (5) A lakásfenntartási települési támogatás havi összege: 5000,- Ft, melyet pénzbeli ellátásként kell kifizetni a jogosult részére. (6) Ha a települési támogatást közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a segély közvetlenül a közüzem részére történő átutalással is folyósítható.

3 3 Rendkívüli települési támogatás 5. (1)A képviselő-testület rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a személyt, aki önhibáján kívül létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. (2)Rendkívüli települési támogatás igényelhető a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére, b) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra, vagy c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. (3) Rendkívüli települési támogatás különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: a) betegség, vagy elemi kár bekövetkezése, vagy b) fizetésének, illetményének vagy nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása). c) időszakosan jelentkező nagyobb kiadások (tanévkezdés, karácsony), vagy d) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van. e) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén. (4) Rendkívüli települési támogatásban elsődlegesen azt részesíti, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élőnél pedig annak 150 %-át nem haladja meg. (5) Sürgős szükség esetén, illetve ha a támogatás elmulasztása a gyermek és/vagy a felnőtt életét, testi épségét veszélyezteti, a (3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül is nyújtható. (6) A kérelemhez mellékelni kell az indok fennállásáról szóló igazolást, a közös önkormányzati hivatal ügyintézője a tényállás megállapítás elősegítése érdekében környezettanulmányt is készíthet. (7) A rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél nem lehet magasabb. (8) Kivételes méltánylást érdemlő esetben (különösen elemi kár, baleset, vagy egyéb hasonló körülmény bekövetkezésekor) a (7) bekezdésben megjelöltnél magasabb összegű rendkívüli települési támogatás is megállapítható. (9) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben rendkívüli települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét nem haladja meg. (10) A rendkívüli települési támogatás összege a 5. (2) c) pont szerinti esetben ,- forint. (11) A rendkívüli települési támogatást az 5. (2) c) pont szerint esetben a temetés napját követő 60 napon belül lehet igényelni. A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint a temetés költségeiről szóló számlák másolatát. (12) Ha a kérelmező azt kéri, vagy a segély rendeltetésszerű felhasználása úgy biztosított, a pénzbeli támogatás helyett természetbeni ellátás nyújtható.

4 4 (13) A (2) b) pontja szerinti esetben a támogatást a gyermekre, fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőnek, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani. (14) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az 5. (2) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozó ellátásnál, az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással egy éven belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg. III. FEJEZET EGYÉB TÁMOGATÁS Települési születési támogatás 6.. (1)A települési gyermekszületési támogatás a települési lakosként anyakönyvezett újszülött gyermek szülője részére a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott támogatás. (2) A települési gyermekszületési támogatás a gyermek élve születése esetén állapítható meg. (3) A települési gyermekszületési támogatás egy családból egy személy részére állapítható meg. A települési gyermekszületési támogatás minimális összege Ft. IV.FEJEZET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 7. (1) Csönge Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében a (2) bekezdésben felsorolt szociális alapszolgáltatásokat, szakosított ellátásokat és gyermekjóléti alapellátásokat a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Népjóléti Szolgálat útján biztosítja. (2) Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások: I. Szociális alapszolgáltatások: házi segítségnyújtás családsegítés, mint kötelező feladatok, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás közösségi ellátások támogató szolgáltatás, mint önként vállalt feladatok. II. Gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, mint kötelező feladatok. III. Szakosított ellátások: a) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: Gondozóház Szalóky S. u. 1.

5 5 b) bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó ellátása: Idősek Otthona II. Szalóky S. u. 1. Idősek Otthona Nemesdömölki u. 15. mint önként vállalt feladatok. 8. A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha: a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt, b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 2 hónapig) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki, c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza, d) a térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne. e) szociális rászorultságtól függő ellátás esetén a szociális rászorultság hiányában. Szociális étkeztetés 9. (1) A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük d) szenvedélybetegségük, e)vagy hajléktalanságuk miatt (2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 60. életévét betöltötte. (3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, vagy krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. (4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól ás esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül. (5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önellátásra részben képes. (6) Az e rendelet 2. melléklete szerinti kérelmet a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani, az igénybevételt megelőző 24 órán belül. Az étkeztetés biztosítása hivatalból is kezdeményezhető. (7) Szociális étkezést a képviselő-testület természetbeni juttatásként biztosíthat. (8) Az étkeztetés házhozszállítással, vagy saját elvitellel történhet. (9) A szociális étkeztetés jogosultságát minden évben egyszer felül kell vizsgálni. (10) A szociális étkeztetés iránti kérelmet a polgármester bírálja el. (11) A polgármester külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.

6 6 Térítési díj 10. (1) A szociális étkezés intézményi térítési díját e rendelet 4. melléklete állapítja meg. (2) A szociális ellátásokkal kapcsolatos étkeztetésért fizetendő térítési díjat havonta, a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell az önkormányzat részére számla ellenében kifizetni. V. FEJEZET Átmeneti és záró rendelkezések 11. (1) A rendelet március 1-én lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete. Csönge, február 11. (: Nyéki Sándor :) (: Vörös Andrea:) polgármester jegyző ZÁRADÉK: Kihirdetve 2015.február 11.napján, az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel. Csönge, 2015.február 11. (: Vörös Andrea :) jegyző

7 7 1.melléklet A hatóság tölti ki! Kérelem a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására Beérkezés Postára adás az átvevő aláírása 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születés helye, ideje (év, hó, nap): L település... utca/út/tér... házszám...épület/lépcsőház...emelet, ajtó..... település... utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház... emelet, ajtó Állampolgársága: Telefonszám (nem kötelező megadni): cím (nem kötelező megadni): A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): ő, vagy ő, vagy 1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: fő Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: A B C D Név(születési név) Születési helye, ideje (év, Anyja neve Társadalombiztosítási Azonosító Jele hó, nap)

8 Kijelentem, hogy a kérelem benyújtása időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy: a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma... fő, b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma... fő, c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma... fő. 2. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: A B C A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem 3. Lakásviszonyok

9 3.1. A támogatással érintett lakás nagysága:.. m A lakásban tartózkodás jogcíme:.. 4. Nyilatkozatok 4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik nem működik (A megfelelő rész aláhúzandó!). Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): A támogatás megállapítását a alatti lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadáshoz kérem, amely megfizetésének elmaradása a lakhatásomat a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A támogatás folyósítását a (szolgáltató neve) utalással kérem Kérelmező: A kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés a) pontja alapján továbbá az Szt. 10. (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem. kérelmező aláírása űsített 5.2. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársa/élettársa: Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés a) pontja alapján továbbá az Szt. 10. (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem. űsített a háztartás nagykorú tagjának aláírása 5.3. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, a háztartás nagykorú tagja:

10 10 Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés a) pontja alapján továbbá az Szt. 10. (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt foglalkoztatásról szóló évi LXXV.törvényben foglaltak szerint végeztem. űsített a háztartás nagykorú tagjának aláírása 5.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, a háztartás nagykorú tagja: Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés a) pontja alapján nem volt, továbbá az Szt. 10. (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem. űsített a háztartás nagykorú tagjának aláírása 5.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú gyermek: Alulírott atalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok, évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok Nem keresőtevékenységből származó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel havi összege: Ft Dátum: a háztartásban élő nagykorú gyermek aláírása 7. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (*a megfelelő rész aláhúzandó!),

11 11 * Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik. b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. A évi CXL. törvény 29. (9) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy külön értesítést az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézési határidőben nem számítandó időtartamokról, a hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendő eljárásról, az iratokba való betekintés, és nyilatkozattétel lehetőségéről, valamint arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint szakhatósági eljárás céljából történő továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. kérek* / nem kérek* (*A megfelelő rész aláhúzandó!),. a kérelmező aláírása a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása 2.melléklet Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására a hatóság tölti ki! Beérkezés Postára adás

12 12 az átvevő aláírása 1. SZEMÉLYI ADATOK 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): Lakóhelye: Tartózkodási helye: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Állampolgársága: Telefonszám (nem kötelező megadni): Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: A kérelmező családi állapota: A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): és tartózkodás jogával rendelkező, vagy ő, vagy 1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó nap): Lakóhelye: Tartózkodási helye: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen:... fő 1.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élőkre vonatkozó adatok: A B C D E Név (ha eltérő, születési neve is) Anyja neve Születési helye, ideje (év, hó, nap) Társadalombiztosítási Azonosító Jele Megjegyzés*

13 13 * Ebben az oszlopban kell feltüntetni, a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak, b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 2. JÖVEDELMI ADATOK ÉS JÖVEDELEMNYILATKOZATOK A kérelmezőnek, a házastársának (élettársának) és a velük egy családban élő gyermekeiknek a kérelem benyújtását megelőző hónapban megszerzett havi rendszeres jövedelme, nem havi rendszerességgel megszerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga, forintban: A B C D A jövedelem típusa Az 1.1. pontban Az 1.4. pontban Gyermekek feltüntetett személy feltüntetett személy Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó Táppénz, gyermekgondozási havi jövedelme (forint)

14 14 támogatások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Egyéb jövedelem Összes jövedelem Kérelmező A kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés a) pontja alapján továbbá az Szt. 10. (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársa/élettársa űsített Alulírott... nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés a) pontja alapján továbbá az Szt. 10. (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem Fiatal felnőtt kérelmező esetén a vele azonos lakcímen élő szülő: űsített Alulírott... nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés a) pontja alapján továbbá az Szt. 10. (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem Fiatal felnőtt kérelmező esetén a vele azonos lakcímen élő szülő: űsített

15 15 Alulírott... nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. (2) bekezdés a) pontja alapján továbbá az Szt. 10. (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermek: Alulírott... űsített rendelkezek, rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok, rendelkezek, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok Nem keresőtevékenységből származó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel...ft ősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytatok, ősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok... nagykorú gyermek aláírása 2.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermek Alulírott... rendelkezek, rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok, rendelkezek, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok Nem keresőtevékenységből származó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel...ft ősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytatok, ősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok... nagykorú gyermek aláírása 2.7. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermek:

16 16 Alulírott... rendelkezek, rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok, rendelkezek, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok Nem keresőtevékenységből származó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel ge:...ft ősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytatok, ősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok... nagykorú gyermek aláírása 3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI ADATOK ÉS NYILATKOZATOK 3.1. A rendkívüli települési támogatás megállapítását arra tekintettel kérem, mert ő rendkívüli élethelyzetbe kerültem, őszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdök, és önmagam, illetve a családom létfenntartásáról nem tudok más módon gondoskodni, egyéb indokok: A rendkívüli települési támogatás folyósításának módja A rendkívüli települési támogatást részére ( pont) / ( pont) postai kifizetéssel ( pont) átutalással - - számlaszámra átutalással kérem folyósítani a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül.

17 A... Ft összegű rendkívüli települési támogatás egállapítását az alábbi alkalmanként jelentkező, vagy nem várt ő várandós anya gyermekének megtartásához, őkészítéséhez, evelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, ősegítéséhez, kapcsolódó kiadáshoz kérem rendkívüli települési támogatást kérem 3.4. Elhunyt személy eltemettetésének a költségeihez kért rendkívüli települési támogatás Az elhunyt személlyel való rokoni kapcsolat: A hadigondozásról szóló évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesülök (az elhunyt személy neve) elhunyt személy eltemettetéséről (utolsó lakcíme):..., elhalálozásának időpontja:...) magam gondoskodtam Az elhunyt személy eltemettetésére nem voltam köteles, mert Az eltemettetésről arra tekintettel gondoskodtam, mert Az elhunyt személy eltemettetésére köteles voltam, mert A temetés időpontja:..., A temetkezési szolgáltató neve/elnevezése: Igazolásul csatolom ől kiállított számlát. 4. EGYÉB NYILATKOZATOK

18 Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát, köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához (A kérelmező részéről:) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy *életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek, a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy *életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. * Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik. Kelt: kérelmező nagykorú hozzátartozó(k) aláírása 5. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (9) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy külön értesítést az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézési határidőben nem számítandó időtartamokról, a hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendő eljárásról, az iratokba való betekintés, és nyilatkozattétel lehetőségéről, valamint arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint szakhatósági eljárás céljából történő továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. - kérek* - nem kérek* (*a megfelelő rész aláhúzandó!) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt.) 10. (2) bekezdés A jogosultság megállapításakor a) a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét

19 19 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Az Szt. 17. (1) bekezdése szerint: Az e törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy e törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást ha e törvény eltérően nem rendelkezik meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére; b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére; c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére [az a) c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: megtérítés]. (2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható fel. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 50. (4) bekezdése szerint: A hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. 51. (1) bekezdése szerint: Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. 51. (2) bekezdése szerint: Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet a kérelmére indult eljárásban nyilatkozattételre hívhatja fel. Ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy a 31. (2) bekezdése alapján megszünteti az eljárást. 51. (6) bekezdése szerint: A hatóság köteles az ügyfelet a nyilatkozattétellel, illetve adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos jogairól tájékoztatni és kötelességeire, valamint a kötelezettségek elmulasztásának jogkövetkezményeire figyelmeztetni. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 133. (1) bekezdése szerint: Az e törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy az e törvény rendelkezéseinek megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni (2) bekezdése szerint: Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére, személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az intézményi térítési díj összegének megfizetésére (a továbbiakban: megtérítés).

20 20 Nyilatkozattevő ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az érdemi döntés meghozatala során a nyilatkozatát az eljáró hatóság figyelembe vette és utóbb megállapítást nyer, hogy annak tartalma a valóságnak nem felel meg, az eljáró hatóság a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátás megtérítése iránt fog intézkedni. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát az Szt. 10. (7) a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrizheti. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Gyvt (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a gyámhatóság megkeresésére az állami adóhatóság tizenöt napon belül köteles közölni a pénzbeli ellátást igénylő szülő vagy más törvényes képviselő személyi jövedelemadójának alapját. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. A fenti jogszabályi tájékoztatást megkaptam, azt tudomásul vettem:.. kérelmező aláírása

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről,

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és családsegítésről 2 Adásztevel

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1.

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1. TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. Eljárási rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról Püspökladány Város

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kápolnásnyék

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben