TERÜLETRENDEZÉSI ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK SZÜKSÉGESEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERÜLETRENDEZÉSI ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK SZÜKSÉGESEK"

Átírás

1 PAKSY GÁBOR vezérigazgató, VÁTI Kht. TERÜLETRENDEZÉSI ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK SZÜKSÉGESEK Az évi XXI. törvény hatálybalépésével, benne a területrendezés intézményének szabályozásával, talán abban az idôben fel sem ismert, nagy lehetôséget kapott szakmánk. Ugyanakkor ezáltal óriási felelôsség is hárult a területi tervezéssel és ezen belül is a fizikai térszerkezet alakításának tervezési, kutatási, igazgatási kérdéseivel foglalkozó szakemberekre. A törvény a területrendezésnek csak néhány, elsôsorban a tervezésre vonatkozó kérdésében rendelkezett, de ezekbôl egyértelmû, hogy területrendezési tervek alapján törvényi erôvel nyílik most már lehetôség a területfejlesztési célok mellett, a környezeti adottságokat, a táj terhelhetôségét, a távolabbi jövô fejlesztési igényeit figyelembe vevô, az eddig inkább csak hangoztatott fenntartható fejlôdés követelményeinek érvényre juttatására; a térségi térszerkezet alakítására, ezen belül a térségi területfelhasználás, a településrendszer, az infrastrukturális hálózatok térbeli rendjének egymással és az ágazati koncepciókkal, az egyes települések törekvéseivel, terveivel összehangolt meghatározására; röviden összefoglalva szakmai elveink gyakorlati alkalmazására és érvényesítésére. FALU VÁROS RÉGIÓ 2001/2 A törvény elôkészítésének idején még nem volt felkészülve szakmánk arra, hogy a területrendezés teljes intézményének szabályozásához megfelelôen részletes elvi alapot és megoldási javaslatokat szolgáltasson. A korábbi négy évtized hazai regionális tervezésének gyakorlati tapasztalatai erre valójában nem nyújthattak elégséges információt. A területrendezésnek nemcsak az a külsô feltételrendszere változott meg alapvetôen, amely között mûködnie kell, hanem a korábbi regionális tervezéshez képest a tartalma, jellege, betölthetô szerepe, érvényesülésének a lehetôségei is. Az utóbbi két-három év tervezési, egyeztetési tapasztalataira volt szükség a területrendezés tervezési rendszerére, a településrendezési tervekkel való kapcsolatára vonatkozó elvek és gyakorlati megoldások kifejlesztésére. Idôközben hatályba lépett az elsô, törvénnyel elfogadott, törvényi elôírásokat tartalmazó területrendezési terv, a Balaton kiemelt üdülôkörzet terve, és várhatóan a közeljövôben az Országgyûlés elé kerül az Országos területrendezési terv (OTrT) is. Ezért most figyelmünket arra kell irányítanunk, hogy megvannak-e a feltételei e nagyjelentôségû tervek érvényesülésének. Az Alkotmánybíróság már a 3/1997.(I.22.) AB határozatában egyértelmûen kimondta, hogy a különbözô léptékû területrendezési tervek és a településrendezési tervek hierarchikus rendszert képeznek. Szakmai közhely, hogy az Országgyûlés által törvénnyel elfogadott területrendezési tervekben foglaltak az egyedi építési ügyek, a térszerkezetet alakító létesítmények elhelyezése, illetôleg egyéb intézkedések meghozása során érvényesülhetnek, vagy nem. Ezért különös jelentôsége van az országos léptékû, döntôen stratégiai jelentôségû, koncepcionálisan meghatározott területrendezési döntéseknek, elôírásoknak a tervhierarchia lépcsôin egészen a településrendezési tervekig fokozatosan pontosodó, helyi viszonyoknak is megfelelôen részletezô tervezési rendszerére. Ennek tervezési elveit és módszereit az Országos területrendezési terv készítése során kialakítottuk, és reményeink szerint az Országgyûlés elfogadja, alkalmazását elrendeli. Ezeket elôrebocsátva feltehetjük azt a kérdést, mi szükséges még a területrendezési céloknak a reálfolyamatokban való érvényesüléséhez. A továbbiakban ezt kísérlem meg felvázolni, megindokolni. 1. Mi indokolja területrendezési igazgatási eljárások bevezetését? Területrendezésre vonatkozó jogszabályok közvetlen vagy közvetett módon kimondják a tervekben foglaltak figyelembevételi kötelezettségét. 1 A tervek elfogadásáról szóló törvény/ek/nek, megyei önkormányzati rendeleteknek elvileg saját jogi erejüknél fogva is érvényesülniük kellene. Tapasztalati adatok azonban azt mutatják, hogy a korábbi évtizedek un. regionális terveiben foglaltak kivéve a Balatoni üdülôkörzet elsô regionális terve hatályosulásának azt a szakaszát, amikor egy rendkívüli jogkörrel rendelkezô igazgatás (nagy hatáskörû fôépítész) mûködhetett lényegében még a tervezési szakterületen belül sem érvényesültek. Az minden részletes indoklás nélkül kijelenthetô, el is fogadható, hogy a területrendezés nem egyenlô a területrendezési tervezéssel, a tervek elfogadásával. A területrendezésnek mint igazgatási jellegû intézménynek megfelelô eszközökkel is kell rendelkeznie rendeltetésének betöltéséhez. 2 Nem lebecsülve a politikai, etikai jellegû eszközök alkalmazásában vagy a tervezés érdekegyeztetô szerepében rejlô lehetôsége- 3

2 ket, elengedhetetlennek tûnik a jogi, igazgatási eszközök felhasználása a nemzeti, a térségi jelentôségû területrendezési célok, követelmények érvényesítéséhez. Szükséges, hogy megfelelôen szabályozott államigazgatási eljárások is legyenek. A területrendezési eljárásokkal szemben a területrendezés céljainak, szabályainak érvényesítésén belül összefoglalóan követelményként támaszthatjuk, hogy a különbözô léptékû és elfogadási szintû területi és a településrendezési tervek között határozott tervhierarchia érvényesüljön, valamint a térszerkezetet meghatározó létesítmények és egyéb, a térségi területfelhasználásra hatást gyakorló döntések során a területrendezési tervek és követelmények érvényesülésének legyenek jól mûködô biztosítékai, ellenôrzési rendszere. Különbözô területrendezési eljárás elrendelése szükséges. Ezek bevezetése az alábbiakkal indokolható: 4 a) A hatályos területrendezési tervekben foglaltak érvényesülésének alapvetô feltétele, hogy azok minden érintett számára ismertek, illetôleg megismerhetôk legyenek. A tervi elôírások számottevô része ugyanis grafikusan, térképlapokon kerül rögzítésre és ezeknek az eredeti léptékben való szakszerû közzétételét a hivatalos közlönyök szerkesztési módja nem teszi lehetôvé. Ezért gondoskodni szükséges egy olyan szabályozott eljárásról, mely megfelelô módon biztosítja ezek hivatalos közzétételét. Ennek mûködése tegye lehetôvé, hogy minden hazai és külföldi jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezet a tervlapokhoz nemcsak a terv elfogadásáról szóló törvény, vagy megyei önkormányzati rendelet kihirdetésekor, hanem hatályossága idején, sôt azon túl is hozzájuthasson, és a tervlapok az eredetinek igazoltan hiteles jogi eljárások során is felhasználható másolatai legyenek. b) Az ország egy adott térségére az OTrT mellett bizonyos esetekben egy, esetleg több kiemelt térség és az adott megye területrendezési terve tartalmazhat kötelezôen betartandó elôírásokat. E körülmény mellett azzal is számolni szükséges, hogy különbözô okokból ezek a szöveges, számszerûsített és grafikus elôírások kisebb vagy nagyobb mértékben idôvel módosulni fognak. Ezért az ország egyes területére vonatkozó, hatályos területrendezési elôírások egyértelmû meghatározhatósága érdekében gondoskodni szükséges a tervek és elôírásaik naprakész, szakszerû és hiteles nyilvántartásáról. c) Annak érdekében, hogy a különbözô területi tervek, továbbá térségi jelentôségû területfelhasználási, térszerkezeti változást jelentô mûszaki tervek készítése, egyeztetése, elfogadása, illetôleg engedélyezése során a vonatkozó területrendezési elôírások egyértelmûen ismertek legyenek, betartásuk ellenôrizhetôvé váljék különös tekintettel ez elôzô pontban foglaltakra megfelelô területrendezési adatszolgáltatási eljárásra van szükség. Az adatszolgáltatásnak hitelt érdemlô módon tartalmaznia kell mindazokat a hatályos, általános és specifikus területrendezési alfanumerikus és grafikus elôírásokat, követelményeket, melyek az adott térségre, településre, térszerkezeti elemre vonatkoznak. d) Az elkészült, a tervhierarchia alacsonyabb szintjét jelentô területrendezési terv egyeztetési eljárásáról, elfogadásáról rendelkezô szabályok és a térségi jelentôségû infrastrukturális hálózatok, valamint a térségi területfelhasználási változást eredményezô létesítmények engedélyezésére vonatkozó rendelkezések nem nyújtanak megfelelô lehetôséget, illetôleg biztosítékot a területrendezés törvényi és önkormányzati rendeleti elôírásai betartásának ellenôrzésére, érvényesítésére. 3, 4 Olyan területrendezési államigazgatási eljárás bevezetésére van szükség, melynek eredményeképpen a tervhierarchia alacsonyabb szintjét képezô területrendezési illetôleg településrendezési terv elfogadása, valamint az egyéb térségi jelentôségû tervek elfogadása, engedélyezése, illetôleg területrendezési jelentôségû intézkedések megtétele elôtt hivatalosan kinyilvánítható a területrendezési elôírásoknak való megfelelés. Ennek során államigazgatási határozatba foglalható a pontszerû vagy vonalas létesítmények elhelyezésére, elrendezésére vonatkozó javaslatoknak a megfelelôsége a területrendezési terv/ek/ben stratégiai jelentôségûen, koncepcionálisan meghatározott elemekkel való szükségszerû pontosítás mellett, valamint a térségi területfelhasználásra és az egyes övezetekre vonatkozó elôírások a vonatkozási területük (poligonjuk) pontosítása melletti betartása ; illetôleg a területrendezési elôírásoknak való meg nem felelés. Meg kell jegyeznem, hogy ennek a területrendezési eljárásnak 1986 óta jogszabályokkal meghatározott mûködô elôzménye van a külterületi nyomvonalas létesítmények nyilvántartásával, adatszolgáltatásával és kötelezô véleményezésével felhatalmazott VÁTI-ban. 5 e) A területrendezési terv elfogadása után felmerülhetnek olyan igények, törekvések vagy szükségszerûségek, melyek csak a területrendezési terv egyes elôírásaitól való eltérés engedélyezése esetén megvalósíthatók, oldhatók meg. Ezek az esetek legalább négy csoportba sorolhatók: azok, amelyek a területrendezési terv céljával, koncepciójával, ellentétesek, ezek érvényre jutását az eljárásnak meg kell akadályoznia; lehetnek azonban olyan új igények, melyeknek ugyan térszerkezet-formáló hatásuk van, és a területrendezési terv vonatkozásukban ugyan rendelkezést nem tartalmaz, a térszerkezetbe való illesztésük a a területrendezési terv/ek/be való felvételük azonban a területrendezési terv céljának, koncepciójának sérelme nélkül megvalósítható; 2001/2 FALU VÁROS RÉGIÓ

3 lehetnek olyan elfogadott területrendezési tervi megoldások, melyek hibás tényálláson alapultak, és az egyeztetési eljárások során ez a körülmény nem merült fel, vagy a megoldásra vonatkozó feltételekben alapvetô változás következett be, ezért ez utóbbi két esetben is a területrendezési terv céljának, koncepciójának sérelme nélkül az eltérés engedélyezhetô, a területrendezési terv korrigálható. 6 Mindezek miatt szükség van egy olyan különleges területrendezési eljárásra, amelynek során ezekre a különleges esetekre vonatkozóan a területrendezési terv céljának, koncepciójának, szabályainak sérelme nélkül, de a tervmódosítás eljárásához képest egyszerûbben, rövidebb idô alatt a tervtôl való eltérés engedélyezhetôvé válhat, a terven a szükséges változtatások végrehajthatók. Különösen erre a törvénnyel elfogadott tervek esetében volna a hazai viszonyok között igazán szükség. f) A területrendezés tervek hatékonyságának bizonnyal egyik nem elhanyagolható feltétele, elôsegítôje lehet, ha a területrendezésért felelôs minisztérium rendszeres idôközönként elkészíti jelentését az Országgyûlés számára az ország fizikai térszerkezetének változásáról, a területrendezési tervekben foglaltak érvényesülésérôl, illetôleg a hatályos területrendezési terv/eken szükségszerûen és elôírásszerûen végrehajtott változtatásokról és e jelentést közzé teszi. Mindezek és még nem részletezett egyéb igények szükségessé teszik a területrendezési eljárások intézményének szabályozását, mûködési feltételeik megteremtését. 2. Javaslatok a bevezetendô területrendezési eljárásokra a) Az elfogadott területrendezési tervek kihirdetése, nyilvánosságra hozása Az Országgyûlés által a területrendezési terv elfogadásáról alkotott törvény hivatalos közlöny/ök/ben való kihirdetése, valamint a megyei önkormányzatok által elfogadott területrendezési tervek esetében a szokásos közzététel során valamennyi kötelezôen alkalmazandó tervlap kicsinyített változatának a közlése szükséges és lehetséges. Az elfogadott terv eredeti méretarányú tervlapjainak a törvény, illetôleg a megyei önkormányzati rendelet aláíróinak kézjegyével ellátott 1 1 példányát a jóváhagyó testület saját irattára mellett megkapja az elôterjesztô, a VÁTI Kht. mint Dokumentációs Központ 7, és mint a területrendezési szolgáltatásokat átvett állami feladatként ellátó háttérszervezet. A VÁTI az alábbi módon lássa el ezt a szolgáltatást Írásos megrendelés alapján minden hazai és külföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezet és magánszemély részére a területrendezési terv eredeti méretarányú másolatát köteles szolgáltatni a terv hatályosságának teljes idôtartama alatt és azon túl is. A kiadott másolatok minden lapját a hitelességet bizonyító nyilatkozattal és sorszámmal kell ellátnia. A kiadott másolatokról nyilvántartást kell vezetnie. A szolgáltatás díját mint közhasznú szolgáltatás díját közzé kell tennie. b) A területrendezési tervek és elôírásaik nyilvántartása A szabályozásnak el kell rendelnie az elfogadott és hatályos területrendezési terveknek, az azokban szereplô területrendezési elôírásoknak, azok adatainak vonatkoztatási területének, földrajzi azonosítóinak folyamatosan vezetett, hiteles nyilvántartását. E nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie a következô pontban részletezett adatszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges információk hiteles lekérdezésére. A területrendezési tervek tartalmi követelményeire vonatkozó rendelkezések szükség szerint kiegészítendôk lesznek azokkal az elôírásokkal, melyek a különbözô területrendezési tervek egységes- térinformatikai eszközökkel végzendô nyilvántartása létrehozásának, folyamatos mûködésének alapvetô feltételei. c) A területrendezési adatszolgáltatás Minden területrendezési terv, valamint a településrendezési tervek közül a városok és a területrendezési terv alapján meghatározott városias térségbe tartozó egyéb települések teljes közigazgatási területére kiterjedô szerkezeti és szabályozási terv készítéséhez, módosításához legyen szükséges a hatályos területrendezési terv/ek tervezési területre vonatkozó, hiteles területrendezési elôírásainak a beszerzése. Az erre vonatkozó adatszolgáltatás tartalmazza a készítendô területrendezési terv térségére, illetôleg településrendezési terv esetében a tervezendô település és a vele határos települések alkotta térségre vonatkozó: hatályos területrendezési tervek felsorolását; a területrendezési terv/ek szöveges elôírásait; a szerkezeti tervlap/ok és az övezeti tervlapok hitelesített kivonatát; a tervben érintett térség településeinek jegyzékét. Az adatszolgáltatás dokumentuma a készítendô tervdokumentációnak egyeztetési, tervtanácsi, elôterjesztési anyagának és a végleges dokumentációnak kötelezô tartalma legyen. FALU VÁROS RÉGIÓ 2001/2 5

4 d) Területrendezési egyeztetési eljárások A kormányrendeletben meghatározott területrendezési és településrendezési terveket, a térségi jelentôségû infrastrukturális hálózatok, valamint térségi területfelhasználási jelentôségû létesítmények engedélyezési terveit elfogadásuk, illetôleg engedélyezésük, továbbá a területrendezési hatású intézkedéseket megtételük elôtt területrendezési eljárás alá szükséges vonni a területrendezési terveknek való megfelelés megállapítása céljából. Az egyes tervfajták esetében az alábbi eljárás követendô: Területrendezési és településrendezési tervekre vonatkozó területrendezési egyeztetési eljárás Változatlanul célszerû fenntartani a terület- és a településrendezési terveknek a véglegesítése elôtti illetékes minisztériumi tervtanács elôtt való bemutatási kötelezettségét. A vonatkozó 40/1999.(IV.23.) FVM rendelet azzal egészítendô ki, hogy a tervezônek a benyújtandó munkarészekhez csatolnia kell a területrendezési adatszolgáltatás dokumentumait is; a tervtanácsok vizsgálják meg a területrendezési adatszolgáltatásban szereplô területrendezési elôírásoknak való megfelelôséget; továbbá az esetleges eltérések kezelésére vonatkozóan célszerû, ha a szakmai véleményükben a tervezés számára iránymutatást adnak. 7 A terület- és a településrendezési terveket azok véleményezési eljárásának befejezése után, az elfogadásra való beterjesztésük elôtt, a beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a terv kidolgozója legyen köteles megküldeni a minisztériumnak vagy a miniszternek (továbbiakban minisztérium) szakmai véleményezés és egyetértés megszerzése céljából. A minisztérium államigazgatási határozatban foglaljon állást arról, hogy a terv a vonatkozó területrendezési terv/ek/- ben és az elfogadásukról szóló törvény/ek/ben, illetôleg a megyei önkormányzati rendeletben foglalt elôírásoknak megfelel-e. 8 Az ügyben érdekeltnek tekintendô az adatszolgáltatás szerint érintett megyék és települések önkormányzata. A minisztérium határozatában ( területrendezési engedélyében) 6 megállapíthatja a vonatkozó területrendezési terve/kke/l való összhangot, a vonatkozó elôírásoknak való megfelelést, vagy a tervtôl való eltérést pontosításként értékeli és megállapítja a vonatkozó elôírásoknak való megfelelést, vagy ha a tervtôl való eltérés a beadott dokumentumok alapján nem bírálható el, a terv elfogadásához nem járul hozzá, felhívja ugyanakkor a kérelmezô figyelmét a területrendezési különleges eljárásra, és végül megállapítva a vonatkozó területrendezési tervektôl való eltérés jellegét és mértékét, megtagadja a terv elfogadásához való hozzájárulást. Egyetértô határozat nélkül a terv elfogadásra ne legyen elôterjeszthetô. A határozat ellen a miniszterhez lehessen fellebbezést benyújtani, vagy keresettel élni. A jogorvoslati lehetôség nemcsak a terv elôterjesztôjének, hanem a terv által érintett települések önkormányzatának, esetleg más érdekelteknek is módot adhat érdekei érvényesítésére. Térszerkezetet alakító létesítmények, intézkedések terveinek területrendezési eljárása Az eljárásra vonatkozó szabályozás az országos és a megyei területrendezési tervek tartalmi követelményeit meghatározó jogszabályban 9 felsorolt egy településen túlmutató hatást gyakorló térszerkezeti elemekre terjedjen ki. Területrendezési egyeztetési eljárás alá legyenek vonandók: a térségi jelentôségû mûszaki infrastruktúra hálózati elemek nyomvonalát koncepcionálisan vagy engedélyezési tervi részletességgel tartalmazó tervek; a térségi jelentôségû a területrendezési tervekben pontszerûen, szimbólummal ábrázolt nagylétesítmények elhelyezésére, térbeli elrendezésére vonatkozó tervek; a térségi területfelhasználást jelentôsen befolyásoló, törvényben vagy kormányrendeletben tételesen meghatározandó vízgazdálkodási, erdészeti, természetés környezetvédelmi intézkedésekre, beruházásokra vonatkozó tervek. A területrendezési eljárás alá vont létesítmény tervezôje, illetôleg az intézkedés elôkészítôje legyen köteles területrendezési adatszolgáltatást beszerezni és azt a dokumentációhoz csatolni; a terv elfogadása, megvalósításának engedélyezése, intézkedések megtétele elôtt legyen kötelezô a vonatkozó területrendezési tervekkel való összhangot, elôírások betartását igazoló az illetékes ágazati minisztériummal elôzetesen egyeztetett minisztériumi területrendezési határozat beszerzése; a minisztérium állásfoglalásának változatai megegyezhetnek az elôzô pontban foglaltaknál felsoroltakkal. Az ügyben érdekeltek számára is biztosítani kellene a határozat elleni fellebbezés, illetôleg a kereset benyújtásának a lehetôségét. e) Területrendezési tervtôl való eltérés különleges eljárása Területrendezési különleges eljárás célja, hogy az alábbi esetekben elfogadható legyen a vonatkozó területrendezési ter- 2001/2 FALU VÁROS RÉGIÓ

5 vektôl való bizonyos eltérés, és az engedélyezhetô legyen a terv koncepciójának, törvényi, önkormányzati rendeleti elôírásainak sérelme nélkül, ha az eltérés területrendezési szakmai szempontból is elfogadható. Ezekre abban az esetben legyen lehetôség, ha : a vonatkozó térszerkezeti elem elhelyezésére, tervi megoldására ható feltételek jelentôsen megváltoztak, vagy hibás tényálláson alapuló tervi megoldások korrekciója szükséges, valamint ha új térszerkezeti elem, vagy a tervi megoldás egyszerû pontosítási lehetôségén túlmutató eltérés beillesztése válik szükségessé. A különleges területrendezési eljárás lefolytatását a minisztériumnál lehessen kezdeményezni az eltérést bemutató és területrendezési hatásait feltáró, értékelô területrendezési hatástanulmány (területrendezési tervtanulmány) egyidejû benyújtásával. A tervtanulmány készítéséhez is legyen kötelezô az adatszolgáltatás beszerzése, mely térjen ki a szerkezeti elem hatásterületére is. A tervtanulmányt véglegesítése elôtt vizsgálja meg az illetékes tervtanács, majd a véleményének figyelembevételével dokumentálja a tervezôje. A kezdeményezô szerezze be, és a minisztériumnak küldje meg az eltérés által érintett önkormányzatok, állami szervek és a 184/1996.(XII.11.) Korm. rendeletben meghatározottak közül a tervtanulmány alapján a minisztérium által kijelölt egyéb szerveknek az eltérésre vonatkozó véleményét. A minisztérium az illetékes ágazati minisztériummal elôzetesen egyeztetve hozzon határozatot az eltérésrôl. A határozatban elfogadhatja az eltérésre vonatkozó kérelmet, és a tervtôl való eltérés átvezetését rendeli el a területrendezési nyilvántartásban; megállapíthatja hogy a tervezett beruházás, intézkedés a hatályos területrendezési terv alapján is megvalósítható, és iránymutatást ad erre vonatkozóan; megállapíthatja, hogy a tervtôl való eltérés csak a vonatkozó területrendezési terv/ek teljes körû módosításaként valósulhat meg; megállapíthatja, hogy a kezdeményezett tervtôl való eltérés a vonatkozó területrendezési tervek módosítása keretében sem engedélyezhetô a területrendezési követelmények alapvetô sérelme nélkül. A minisztérium (miniszter) határozata ellen is minden érdekelt élhessen jogorvoslattal, keresettel. f) Területrendezési jelentés FALU VÁROS RÉGIÓ 2001/2 Szükséges volna, hogy a kormány számára törvény írja elô a rendszeres területrendezési jelentés készítésének kötelezettségét, és kormányrendelet szabályozza ennek tartalmát, a jelentés elkészítésében közremûködô állami és önkormányzati szervek feladatát, egyeztetésének, nyilvánosságra hozásának rendjét. Legyen a jelentés kötelezô tartalma a területrendezés alapjául szolgáló tények, változások értékelése, az ország és egyes térségeire vonatkozó területrendezési célok, követelmények érvényesülésének a bemutatása; az országos területrendezési terv alapján készült terület- és településrendezési tervek elkészülésérôl; a területrendezési célok érvényesítése ügyében meghozott jelentôsebb intézkedésekrôl; a szomszédos országokkal folytatott területrendezési egyeztetésekrôl, a határon átnyúló együttmûködés területrendezési vonatkozásairól; a területrendezési tervek, intézkedések egyeztetése során felmerült jelentôsebb vitás kérdésekrôl, valamint a területrendezés intézményrendszerének mûködésérôl való beszámolás. * * * Ezekkel az államigazgatási eljárásokkal kellene gazdagodnia az öt éve életre hívott területrendezés intézményének. Az eljárások magas szintû szabályozása az ezekkel összefüggô hatáskörök és egyéb feladatok telepítése, a mûködés feltételeinek megteremtése halaszthatatlan feladat. A jó tervek és az ezek elfogadására vonatkozó törvények és önkormányzati rendeletek viszonyaink között közel sem elégségesek a területrendezés elé kitûzött általános célok és a tervekben meghatározott elôírások teljesüléséhez. A feladat sürgetô, a Balaton kiemelt üdülôkörzet terve már hatályos, az Országos területrendezési terv elfogadása a közeljövôben várható. A területrendezési tervekben foglaltakkal ellentétes esetek, folyamatok megkérdôjelezhetik a területrendezés létjogosultságát, a területrendezési tervek szerepe visszasüllyedhet a korábbi évtizedek regionális terveinek szerepére. A balatoni terv egyeztetése és elfogadása, valamint az országos terv egyeztetése során szerzett tapasztalatok azonban igazán biztatóak, a feltételek még sohasem voltak kedvezôbbek a területrendezés jól mûködô intézményrendszerének kifejlôdéséhez. Jegyzetek , évi XXÍ.Tft. 23. (4) A területfejlesztési és ágazati programok, valamint a településrendezési tervek készítése, egyeztetése és elfogadása során figyelembe kell venni az országos, regionális és megyei területrendezési tervben foglaltakat. 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjérôl (2) A térség nagyságrendjét, illetve az elfogadás szintjét te- 7

6 kintve a területrendezési tervek egymásra épülô rendszert alkotnak. (3) A kiemelt térség és a régió területrendezési terve nem lehet ellentétes az ország területrendezési tervével, a megye területrendezési terve pedig az ország, a kiemelt térség és a régió területrendezési tervével. (4) A (2) bekezdés szerinti összhang biztosítása érdekében a) az országos és a kiemelt térségek területrendezési tervének módosítását a más térség területrendezési tervében érvényesíteni kell; b) a más térségek területrendezési tervének módosítása amennyiben a módosításnak kihatása van az országos, illetôleg a magasabb térség területrendezési tervére csak az ország és a kiemelt térségek területrendezési terve egyidejû módosítása mellett történhet. 3. (1) A területfejlesztési koncepciók és programok nem lehetnek ellentétben az elfogadott területrendezési tervekben foglaltakkal. 2. A Tft IV. fejezetének a címe ugyan A területfejlesztés és a területrendezés eszközei, de a területrendezés eszközeirôl itt még említés sincs. 3. A tervezônek a 184/1996(XII.11.) Korm. rendelet 18. elôírása alapján a régió, a megye illetôleg a megye egy térségére vonatkozó területrendezési tervet a tervdokumentáció véglegesítése elôtt szakmai tartalmának elbírálása céljából meg kell küldeni a 40/1999.(IV.23.) FVM rendelettel szabályozott területrendezési és településrendezési tervtanácsnak. A tervtanács ugyan vizsgálja a magasabb rendû terveknek és a vonatkozó szakmai-jogszabályoknak való megfelelést, de az állásfoglalása nem érinti a terv elfogadására jogosult szerv hatáskörét. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatáskörérôl szóló 155/1998.(IX. 30.) Korm. rendelet kimondja (3) A miniszter a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos irányítás keretében k) az országos és a megyei területrendezési tervek összhangjának megteremtése érdekében szakmai szempontból elôzetesen véleményezi a megyei területrendezési terveket; Egyet nem értése azonban nem akadályozza meg a terv elfogadását. 4. A Tft. 19. (1) A miniszter feladatkörébe tartozó egyes területrendezési feladatokat a területi fôépítészek látják el. (2) A területi fôépítész a) elôzetesen véleményezi illetékességi területén a terület- és településrendezési terveket, folyamatosan figyelemmel kíséri azok megvalósulását, s indokolt esetben kezdeményezi e tervek módosítását, b) véleményezi az országos, valamint az illetékességi területét érintô regionális fejlesztési programokat és azoknak a területrendezési tervekkel való összhangját. A térségi szerkezetet, területfelhasználást lényegesen befolyásoló hálózatok, létesítmények engedélyezése, illetôleg egyéb intézkedések megtétele elôtt a területrendezési tervekkel való 8 kötelezô egyeztetésre vonatkozóan jelenleg nincs jogszabályi rendelkezés (1) E rendelet alkalmazása szempontjából nyomvonalas létesítmény: a városok és a községek külterületén levô, a külön jogszabályokkal hatósági építési (létesítési) engedélyhez kötött az 1. számú melléklet szerint nyilvántartásba vont nyomvonal jellegû építmény. 2. (1) A nyomvonalas létesítmények területtakarékos a területrendezési, továbbá a mezôgazdasági földterület-, az erdô-, a víz-, a táj- és a természetvédelmi követelményekkel, az ásványi lelôhelyekkel és egymással is összehangolt - elhelyezésének elôsegítése érdekében a nyomvonalas létesítményekrôl országos nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) kell rendszeresíteni, és gondoskodni kell annak folyamatos kezelésérôl, illetôleg vezetésérôl és továbbfejlesztésérôl. (2) A nyilvántartásnak az (1) bekezdésben említett cél érdekében a nyomvonalas létesítmények elhelyezése során figyelembe veendô mezôgazdasági földterület-, erdô-, víz-, táj-, természet- és ásványvagyon-védelmét szolgáló tájékoztatást is tartalmaznia kell. 3. (1) A nyilvántartással kapcsolatos feladatokat a Városépítési Tudományos és Tervezô Intézet (a továbbiakban: intézet) látja el. 4. (1) A nyomvonalas létesítmény tervezôje köteles az intézettôl a tervezett nyomvonallal kapcsolatban a nyilvántartás alapján elôzetesen adatokat, majd a tervezôi egyeztetés során nyilatkozatot kérni. (3) Az intézet nyilatkozatát a tervezôi nyilatkozattal együtt kell az építési (létesítési)- távközlési létesítmények esetén az elvi építési engedély iránti kérelemhez csatolni. 6. Mivel a területrendezési tervek lényegében jogszabályok, törvények, illetôleg megyei önkormányzati rendeletek, az ezekben foglaltaktól való eltérés, még inkább korrekciójuk, módosításuk szokatlan a joggyakorlatban, de nem példanélküli. 7. A tervtanács elnökének a megkeresésére a VÁTI Kht. szakvéleményt ad a tervtanácsi állásfoglalás kialakításához. 8. A minisztérium megkeresésére VÁTI Kht. szakvéleményt ad a határozathoz /1998.(VI:25.) KTM rendelet szabályozza jelenleg. A gyakorlati alkalmazás tapasztalatait is felhasználva, kormányrendeletben inkább törvényben szükséges a területrendezési eljárás jogi szabályozási rendszere elemenkénti szabályozása. 2001/2 FALU VÁROS RÉGIÓ

7 GÁSPÁR ANNA ügyvezetô, Build & Econ A LAKÁSÉPÍTÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON 2001 ÉS 2003 KÖZÖTT 50. Euroconstruct konferencia Párizsban, december 1. Bevezetés december 6 7-én jubileumi konferenciáját tartotta Párisban az Euroconstruct, amely tizenkilenc európai gazdaságkutató és prognóziskészítô intézet 1975 óta tartó építési piacelemzô együttmûködése. Ötvenedik alkalommal találkoztak Európa építési piacelemzôi a legnagyobb európai építôanyag gyártókkal, szerkezetgyártókkal, kivitelezôkkel, a nagy bankok, a befektetôk és az ingatlanszakma képviselôivel. A tizenkilenc Euroconstruct ország tagjai között tizenöt nyugat-európai és a négy visegrádi ország szerepel. Az összefoglaló elemzések, az Euroconstruct tagok, közöttük a magyar Build & Econ legújabb országelemzése és prognózisa alapján (melyet a konferencián könyv formájában is közreadtak) készültek el. A tagországok mellett a három balti állam és Japán építési piaca is bemutatkozott. A Build & Econ a december 17-én kiadott elsô sajtótájékoztatójában a legfontosabb makrogazdasági és építési piaci trendeket foglalta össze. A sajtótájékoztató célja a lakásépítés területén kialakult európai mind a nyugat-európai, mind pedig a közép-kelet-európai trendek közreadása, az európai lakásépítés jellegzetes problémáinak bemutatása volt. 2. Európa építési összteljesítménye között Mind a magasépítés, mind a mélyépítés trendjeirôl elmondhatjuk, hogy összességében, az új építés és a felújítás együttes számbavételével minden alszektor növekedésben van. A 19 Euroconstruct ország építési összteljesítménye ben várhatóan mintegy 875 milliárd euro, ebbôl a négy közép-keleteurópai ország, Lengyelország, a Cseh és a Szlovák Köztársaság valamint Magyarország együttesen mindössze 3,54 százalék, 31 milliárd euró!!! Az évek óta tapasztalható, a nyugateurópait jelentôsen meghaladó középkelet-európai növekedési ráta, amely a következô évekre is jellemzô lesz, az építési tevékenységben egy aránytalanul kicsiny piac gyorsuló növekedését jelenti. FALU VÁROS RÉGIÓ 2001/2 Építési teljesítmény a 19 Euroconstruct országban között (éves növekedési százalék 1999-es áron) Nyugat-európai Euroconstruct tagok (15 ország) Lakásépítés, új 1,2-0,3-0,1 0,1 Lakásfelújítás 3,7 1,9 2,6 2,1 Nem lakásépítés, új 3,1 2,0 1,6 2,2 Nem lakásfelújítás 3,9 2,0 2,1 1,8 Mélyépítés 2,9 2,1 2,8 2,5 Összesen 2,8 1,4 1,7 1,7 Közép-kelet-európai Euroconstruct tagok (4 ország) Lakásépítés, új 9,0 11, ,6 Lakásfelújítás 2,9 3,9 3,9 5,7 Nem lakásépítés, új 1,3 2,1 4,0 6,6 Nem lakásfelújítás 2,1 4,0 3,2 3,7 Mélyépítés 2,5 7,6 9,4 9,6 Összesen 2,9 5,3 6,6 7,4 19 ország összesen: 2,8 1,6 1,9 1,9 Forrás: Build & Econ 3. Lakásépítés (és felújítás) Európában: ellentétes trendek keleten és nyugaton A Build & Econ az Euroconstruct decemberi adatai és prognózisa alapján az alábbiakban foglalja össze Európa lakáshelyzetét. A lakásépítés és lakásfelújítás Európa éves építési összteljesítményének 47 (!!!) százaléka, 2000-ben összesen 408 milliárd euró. Közép-Kelet-Európa négy országa lakásépítésének-lakásfelújításásnak értéke 2000-ben ebbôl mindössze 7,1 milliárd euró, így csupán 1,7 százalékkal járulnak hozzá az európai lakásállomány gyarapodásához - korszerûsítéséhez. 9

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

I IBW. Közhasznú bérlakásszektor bevezetése Magyarországon. Megvalósíthatósági tanulmány. Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH Wien

I IBW. Közhasznú bérlakásszektor bevezetése Magyarországon. Megvalósíthatósági tanulmány. Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH Wien I IBW Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH Wien Közhasznú bérlakásszektor bevezetése Magyarországon Megvalósíthatósági tanulmány A Társaság a Lakásépítésért Egyesület megbízása alapján I IBW

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Ülést tartott a LOSZ Elnöksége

Ülést tartott a LOSZ Elnöksége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XXI. évfolyam 2010. október Ülést tartott a LOSZ Elnöksége 2010. október 6-án ülést

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Melléklet. Budapest hosszú távú lakáskoncepciója és középtávú lakásprogramja

Melléklet. Budapest hosszú távú lakáskoncepciója és középtávú lakásprogramja Melléklet Budapest hosszú távú lakáskoncepciója és középtávú lakásprogramja 2005 Tartalomjegyzék 1. A Fővárosi Önkormányzat lakáspolitikájának alapelvei... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1 Budapest lakáspolitikájának

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA Budapest, 2000 1 VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANIZÁCIÓ VÁLTOZÁSAI A magyar állam szerepe a városrendezés, az építésügy és a lakáspolitika

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2013. -2018. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben