Fiziológiai vizsgálatok abányászok egészségvédelmére a bauxitbányászatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fiziológiai vizsgálatok abányászok egészségvédelmére a bauxitbányászatban"

Átírás

1 Fiziológiai vizsgálatok abányászok egészségvédelmére a bauxitbányászatban DR. VARGA JÓZSEF okl. bányagépészmérnök, okl. bányaipari-gazdasági mérnök, osztályvezetõ (Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet, Budapest) Acikk amunkavégzés kiemelten abányamunka emberi tényezõivel, akomplex megterhelésbõl származó igénybevétel megismerésének korszerû módszereivel és eredményeivel foglalkozik elsõsorban abauxitbányáknál elvégzett vizsgálatok alapján. Aszerzõ bemutatja az általa kezdeményezett és koordinált munkahelyi fiziológiai mérések eredményeinek több szempontú felhasználhatóságát, amikroelektronikai méréseken alapuló fizio-ergonómia új kutatási irány létrejöttét és megalapozását. Alapfogalmak Acikktémakörekutatásokonalapszik,amelyetkétkétalkalommalazOrszágosTudományosKutatásiAlap (OTKA)ésazEgészségügyiTudományosTanács(ETT) is támogatott. Akutatások alapvetõ célja, hogy amindenkor meglevõ munkavégzõ-képesség optimális kihasználásárakell törekedni, ésennekfeltételeitmegteremteni. Amunkaképesség optimális kihasználásainak kérdésköre összetett és alapvetõen hármas (munkáltató,munkavállalóéstársadalombiztosítás)érdekellentétettakar. Akutatásokkiindulófeltételezése, hogyazemberre hatómegterheléskomplexjellegû.[1]akomplexmegterhelés amunkaterhelésbõl (fizikai, szellemi, pszichés), a munkakörülményekbõl (munkarend, termelési rendszer, munkahelyi horizontális és vertikális emberi kapcsolatok, munkaszervezés), amunkakörnyezetbõl (zaj, levegõminõség,megvilágítás stb.)tevõdik össze (mikroergonómiaitényezõk).akomplexmegterhelésafentiekenkívülmégtartalmazzaazüzembelsõszervezettségébõl,szociálisklímájából(azüzemérdekeltségi,biztonsági,munkaegészségügyiállapota, amunkavállalóiérdekképviselet érvényesülése, az egyén szakmai önmegvalósulásánaklehetõségeistb.),valamintamakroergonómia témakörébesorolhatócsaládi,lakókörnyezeti,szakterületi, amunka világára visszaható gazdasági rendeletek, az ember magasabb rendû igényeinek (valahová tartozás)kielégítésévelösszefüggõtényezõkhatásaitis. Az igénybevétel: a komplex megterhelés hatására az emberi szervezet válaszreakciói, amelyek alapvetõ fiziológiai paraméterek megváltoztatásában tükrözõdnek, és az egyén adottságaitól, munkakapacitásától függenek. Az optimális igénybevétel: a hatások olyan szintje, amely nem eredményez irreverzibilis elváltozásokat,és anapivagyamûszakonbelülipihenésiidõrévénbiztosíthatóaszervezetregenerálódása. Aszervezet igénybevételében együtt tükrözõdik a komplex megterhelés, függetlenül annak fizikai, pszichés jellegétõl, amikro-, mezo- vagy makrokörnyezetbõl származó eredetétõl. Aterhelõ hatásokra aszervezet az alapvetõ fiziológiai paramétereinek (pulzusfrekvencia, maghõmérséklet, légzésszám ill. O 2 felvétel) megváltozásávalreagál.fontoshangsúlyozni,hogyezek aváltozásokreverzibilisjellegûekkellhogylegyenek,és megfelelõpihenésiidõelteltévelmegtörténjenaszervezet regenerációja. Az optimálistól eltérõ, túlzott, tartósanfennállóigénybevétel eseténaz elváltozásokfoglalkozással összefüggõ vagy foglalkozási megbetegedések kialakulásáhozvezethetnek. Kérdésként felmerül, hogy konkrétan meghatározható-eazoptimálisigénybevétel,hogyazattólvalóeltéréstértelmeznitudjuk.amegterhelésösszetettjellegénél érintettük aszámszerûsítéslehetõségeit, akialakult becslésieljárásokat.azigénybevétel fogalmábólismerjükannak egyéni jellegét.tehátszembenamegterheléstúlnyomórésztáltalánostermészetévelazegyént az õmindenkori adottságaival, képességeivel kell(ene) ütköztetnünk,ésamegállapíthatómértékek alapjánaz igénybevételre vonatkozó minõsítést megtennünk. Belátható, hogy amunkakörülmények ismerete alapján a megterhelés jellegét (pl. túlnyomórészt fizikai munka) kell meghatározni, és ezt követheti amunkakörnyezeti hatásokat is mérlegelõ számszerûsítés. A szervezet igénybevételét amegterhelés mellett tehát dinamikus (nem nyugalmi állapotú) vizsgálatokkal lehet megállapítani.errehivatottakaz ergometriaimódszerek(járószalag vagy kerékpár ergometer) akülönféle vizsgálati eljárásokfelhasználásával.[2] A normál munkavégzési tartományban a fizikai megterhelés és apulzusfrekvencia, valamint az oxigénfogyasztás közötti kapcsolat lineáris, ezért aramp profilúszimptómalimitáltprogrammal az egyén fizikai képességei meghatározhatók. A vizsgálatból az O 2 felvételésaco 2 leadásismeretévelmeghatározhatóaz anaerob küszöbhöz tartozó pulzusfrekvencia (HR) érték, amelyet viszonyíthatunk aszámítható élettani maximum értékéhez, valamintmeghatározható arac %(relatív aerob kapacitás), amelynek értéke >75% kell legyen. Ha rendelkezünk amunkaenergia forgalomravonatkozószámított(becsült)értékkel(kj/perc), akkor abból meghatározható az oxigénfelvétel (l/perc), amelyösszevethetõazegyénterhelésesvizsgálatasorán kapottértékével. 50 Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám

2 Akorábbi, becslésen alapuló megterhelés-számítás helyett kiküszöbölendõamódszerhibáit indokoltúj eljárások kifejlesztése és használata. Ennek alapja, hogy akomplex megterhelés hatására kialakuló igénybevételtnyomonkövethetjükazalapvetõélettanifunkciók megváltozásában, amelyeket amikroelektronika bázisánmunkavégzésközben, amunkatevékenységzavarása nélkül regisztrálhatunk (szívfrekvencia, maghõmérséklet, légzésszám, végtag- vagy törzsmozgás, EMG,EOG).[3] Az elvégzett fiziológiai mérések Az elmúlt idõszakban ( ) ahazai bauxit-, szén-ésuránbányászatbantöbbcsatornászakbioport készülékekkel végeztünk méréseket. Minden méréssorozateltérõbányászatitechnológiájúmunkahelyentörtént. A munkahelyi mérések általában a telepített összesdolgozó8-15mûszakbantörténtvizsgálatáraterjedtek ki. Amérések számos esetben három mûszak- banlettekmegvalósítva.ateljes8órásmûszakban30-60 mp-es gyakorisággal kerültek rögzítésre aszívfrekvencia, maghõmérséklet, légzésszám, aktivitás, EMG (elektromyogram)éseog(elektrooculogram)változó értékei. Amunkahelyi fiziológiai változók rögzítésével párhuzamosansorkerültazegyénekmunkatevékenységének VIDEO technikával vagy hagyományos megfigyelésalapjánvalórögzítéséreis.avizsgáltmunkahelyekrõl akörnyezeti tényezõk (hõmérséklet, páratartalom, zaj, megvilágítás) méréseken alapuló értékei is regisztrálásra kerültek. Az elvégzett mérések jellemzõit, számátaz 1.számútáblázatban mutatjukbe. A 135 fõ közel 1200 mûszakrakiterjedõmunkahelyifiziológiaimérése, valamint a91 fõ laboratóriumi spiroergometriaivizsgálata alapján megállapítottuk,hogy a szívfrekvencia (HR/perc) és az oxigénfelvétel (O 2 l/perc) r=0,99 szorosságú korrelációt mutat. Ebbõl következõen az elemzéseknél elégséges a megbízhatóan mérhetõ HR értékének afelhasználása, a munkavégzés közben mért fiziológiai változók aktuális értékei ajelentõsen eltérõ nyugalmi értékek miatt egyénfüggõek, ezért a munkahelyi igénybevétel megállapításához az egyes paraméterek növekmény-értékeit 1.sz. táblázat (pulzus-, maghõmérséklet-, légzésszámnövekmény) használjukfel.azelõzõbekezdésmegállapításaszerint atovábbielemzéseknélapulzusnövekmény amitegyszerûen munkapulzusnak is nevezhetünk értékeit használjuk fel, és csak részlegesen alkalmazzuk amért fiziológiaiváltozókpáronkénti(pl.gépkezelõknélahr és EOG) elemzését. Anövekményérték értelmezését az 1.sz.ábrán szemléltetjük. Az elemzéseknél anövekményértékek mellett felhasználjukamunkahelyimérésekéslaboratóriumivizsgálatokkombinációjakéntszámítható, P.O.Astrand nevéhez fûzõdõ igénybevételi indexet is, melynek megengedhetõértékeahr-revonatkoztatvamax.40%lehet. A 2.sz.ábrán bemutatjuk,hogy a Csabpuszta bányaüzemnél az 1992-ben 15 fõ részvételével 123 mûszakszámra kiterjedõen elvégzett munkahelyi mérésnél a banvégzettmunkahelyifiziológiaiésergometriaivizsgálatok vizsgált vizsgált ergometriai Munkahely személyek mûszakszám mérések (fõ) száma(fõ) BAUXITBÁNYÁSZAT Bauxitfejtéskönnyûfémtámbiztosítással, pneumatikusrakodó-szállítógéppel Bauxitfejtésfabiztosítással, dízelrakodó-szállítógéppel BauxitfejtésTHbiztosítással, dízelrakodó-szállítógéppel Feltáróvágathajtáskézi-ésgépifúrással, biztosításnélkül,vegyes(fa,th)biztosítással Feltáróvágathajtásgépifúrással, falazott(idomkõ)biztosítással Földalattikiszolgálómunkák(szalagtakarítók) URÁNBÁNYÁSZAT Feltáróvágathajtási,feltöréskiképzési ésfejtésimunkahelyek* SZÉNBÁNYÁSZAT Meddõ-vágathajtáselektromosvágathajtó géppel, acélbiztosítással(ajka-árminakna) Külszíniszénbányabaggerkezelõimunkahely Összesen *améréseketacsszk UránipariKözegészségügyiSzolgálata végezte. 1.számúábra: Aszívfrekvencia(HR)ésamunkapulzus változássematikusösszefüggése HR=szívfrekvencia,HR 0 =ahrnyugalmiértéke Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám 51

3 relatívigénybevétel(%)= aktuálismértérték munkahelyilegalacsonyabbérték laborterhelésmegszakításiérték nyugalmiérték 100 dolgozónkénti átlagosan 8mûszakban mért szívfrekvencia (HR) értékben azonos bányászati technológia mellett egyénenként milyen jelentõs mértékû eltérésekvannak.azegyéniadottságok amelyeketanyugalmi pulzus (HR 0 )értékével jellemezhetünk kiszûrését teszilehetõvéamértabszolútpulzushelyettapulzusnövekménnyel(munkapulzussal)valóelemzés. változásnemcsakafizikaimunkaokoztamegterhelést, hanem akomplex megterhelõ hatásokat istükrözi.ezt szemléletesen aco-szûrõs önmentõ készülék éles riasztáséskészülékbenvégzettgyakorlatmellettijelentõsen eltérõ igénybevétel értékeivel érzékeltethetjük (4. sz.ábra).[4] 2.sz.ábra: Aszívfrekvenciaésnövekménye Ennek érzékelhetõvé tételét mutatjuk be a3. sz. ábrán, ahol két dolgozó munkahelyi mérésének HR átl =111/percazonosértékemellettazegyikdolgozó esetében22,8/perc, amásikdolgozóesetében31,4/perc a pulzusnövekmény értéke, ugyanazon a csapaton végzetttevékenységesetében. Alaboratóriumi ergometria vizsgálat során kapott adatok és amunkahelyi mérési adatok birtokában elvégzett számításokkal meghatároztuk akétfõ igénybevételi indexét, amely 26%-ra és 30%-ra adódott, tehát mindkét esetben alacsonyabbak alimitként szereplõ 40%-nál,dejelentõsen(15%-kal)eltérnekegymástól. 4.sz. ábra: Élesriasztás közbenipulzusnövekmények Azábráróllátható,hogyaz élesriasztás általokozottpszichésigénybevétel amelyabányábanvalógyaloglás energetikai megterhelésével párosul, de ennek hatása avizsgált helyen max kj/perc =22-28 dhr/min mértéke mindegyik vizsgált dolgozónál jelentõsen meghaladja amûszak-átlag értékét, és közel azonos a legnehezebb munkafolyamatokra jellemzõ szinttel. Szintén akomplex megterhelés mérési lehetõségét mutatják ahalimba III. bányaüzemben egy szimulált balesethez való riasztás esetében rögzített pulzusértékek (5.sz.ábra). Az ábrából leolvasható, hogy aszimulált baleset helyszínérevalómegérkezésidejealattavizsgáltdolgozónál dhr=81/perc pulzusnövekedés következett be. 3.sz. ábra: Eltérõnövekményértékekazonosátlagos pulzusszámmellett Akomplex terhelés, ill. igénybevétel mérési lehetõsége A kutatási feladatokhoz igazodó, többcélú, nagy mennyiségû, bányabeli munkahelyi fiziológiai méréssel igazoltuk, hogy aszívfrekvencia ill. pulzusnövekmény, 5.sz. ábra: Apulzusnövekményalakulásaegy10%-os emelkedõnmegközelítettbalesetihelyszínesetében (szívfrekvencia-görberészlet) 52 Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám

4 6.sz. ábra: Amegvilágításhatásaazigénybevétel alakulására Ariasztás idejealattadolgozótcsaka10%-osemelkedõn kb. 160 mtávolságratörténõ gyaloglás energetikai megterhelése érte. A sáros, csúszós bányavágatban 10%-os emelkedõn való járás energiaigénye méréseink szerint 30 kj/perc értékre tehetõ, amely megfelel 60/perc pulzusnövekmény értéknek. Ebbõl következõena21/percpulzusnövekményabalesetiriasztástényébõl eredõ pszichés terhelés eredménye. Több személyen ésmás bányaviszonyok (pl. lejtõs, szintes vágatok) mellettelvégzettmérésekisafentieketigazolják. Afigyelmi terhelés hatására bekövetkezõ igénybevétel változás mûszeres mérési lehetõségét mutatjuk a 6.sz.ábrán.15 személyen elvégzettösszesen 124 teljes, 8órás munkahelyi fiziológiai mérés pulzusnövekmény értékei szerepelnek ahét öt munkanapján Lux (sötét oszlopok) és Lux (világosabb oszlopok) megvilágításmellett. Az ábra szemléletesen tükrözi, hogy amegvilágítás közel 2-szeres értékre történt megnövelése esetén az emberi szervezet igénybevétele 10-15%-kal mérséklõdöttazonosmunkavégzés(vágathajtás)mellett. Azegymunkahelyen12-18fõrészvételévelelvégzett mûszakmérés átlagosigénybevételi(dhr)értékeinek standardizálásával kapott és energiaforgalom egységre (kj/perc) átszámított értékkel jellemezhetõ a vizsgálttechnológia,munkatevékenység terhelése. Apulzusnövekményként kifejezett technológiai terhelési tényezõ módot ad arra, hogy az új munkavállalók,vagyidõszakosmunka-alkalmassági vizsgálaton résztvevõk laboratóriumi-ergometriai vizsgálatának eredményét összevessük atechnológiára jellemzõ értékekkel. Amunkahelyifiziológiaimérések során megállapítható igénybevételi standardok felhívják afigyelmet amunkaköri alkalmasság ergometriai, dinamikusvizsgálatokonalapulóelbírá- 2.sz. táblázat lásánaklehetõségeire.hangsúlyoznikell,hogyatechno- lógiárajellemzõmegterhelésáltalkiváltottigénybevétel (dhr/perc, O 2 l/perc) nem haladhatja meg az egyén anaerobküszöbéheztartozóértékek40%-át. Avizsgált bányászati technológiák okozta eltérõ megterhelés Amunkahelyi megterhelést az azonos technológia mellett elvégzett mûszak alatt mért ill. számított, az egyéni igénybevételre jellemzõ pulzusnövekménystandardizálásaalapjánhatározzukmeg.[5]a pulzusnövekmény számításánál a vizsgált mûszakonkénti, abányába történõ leszállás elõtti ún. ülõ (5 perc) nyugalmi pulzusértéket vettük figyelembe. (Tapasztalatok szerint egy átlagos nyugalmi érték helyett feltétlen indokolt az aktuális napi érték különösena3mûszakosmunkarendbendolgozókesetében.) Az egyes technológiákra jellemzõ értékeket a 2. számútáblázatban mutatjukbe. A 2.sz.táblázat egymástóljelentõseneltérõmegterhelési (dhr átlag) adataihoz az alábbi kiemeléseket tesszük: a szénbányászat vágathajtási technológiáinál a megterheléslényegesenmagasabb,mintabauxitbányászatfejtésiésfeltárásimunkáinál az eltérés összefügg aszénbányászat kedvezõtlenebb munkakörülményeivel, és a magasabb teljesítménykövetelményekkel a bauxitfejtés fabiztosítással dízel rakodó-szállító géppel technológia alacsony megterhelését anyirád- Izamajor II. bányaüzemben mértük. Abányaüzemben az aktív víznívó-süllyesztés hatására teljesen száraz körülményekközötttermeltek. Az adatokból ajelentõsen eltérõ egyéni igénybevételekistükrözõdnek.ennekalapvetõokaegyrészrõlaz egyénenkénteltérõmunkaképesség,másrészrõlamunkamegosztás szerint végzett tevékenység (pl. csapatvezetõ, gépkezelõ, csillés), valamint ateljesítmény ez utóbbifõlegaszénbányászativágathajtásimunkahelyeken követhetõ, ahol az egyes dolgozók (fõleg acsillés munkakörben) relatív igénybevételének mértéke az ajánlott 40%-ot jelentõsen (50-60%) meghaladja. Ez a Különbözõbányászatitechnológiákjellemzõmegterhelésiértékei Technológia dhr/perc átlag min-max Bauxitfejtéskönnyûfémtámbiztosítással, pneumatikusszállítórakodógéppel Bauxitfejtésfabiztosítássaldízelrakodó-szállítógéppel BauxitfejtésTHbiztosítássaldízel rakodó-szállítógéppel Meddõvágathajtáskéziésgépifúrássalvegyes biztosítássaldízelrakodó-szállítógéppel Meddõvágathajtáselektromosvágathajtógéppel (Voest-Alpin) Z biztosítással Vegyesszelvényû(meddõ-szén)vágathajtás 4PP-2Mtípusúgéppel, Z biztosítással Megjegyzés:azokataföldalattitechnológiákatemeltükki,aholjelentõsszámbantörténtmunkahelyimérés Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám 53

5 jelenség is aláhúzza, hogy amunkaköri alkalmassági vizsgálatokatakoraiegészségkárosodásmegelõzéseérdekébenajelenleginélkörültekintõbben,dinamikusergometriaimérésekrealapozottankellenevégezni. Az egyéni igénybevételek és atechnológiai megterhelések értékei összefüggenek ahiányos munkaszervezési módszerekkel, valamintamunkafolyamatok gépesítésének mértékével, abiztosításnál használt anyagokkal,amunkahelyimegvilágításszintjévelis. Afiziológiai mérések eredményeinek üzemi szintû hasznosítása Amunkafolyamatok gépesítésének hatása az igénybevétel alakulására Az egyik vizsgált helyen avágathajtás részben hagyományostechnológiával (kézben tartottsûrítettlevegõsfúrógéppel),részbenkorszerûfúró-kocsivaltörtént. Így lehetõvé vált amûszaki színvonalban jelentõs eltérést tükrözõ technológia összehasonlítása az aktuális pulzusszámban és pulzusnövekményben kifejezett igénybevétel, ill. ennek standardizálásával amegterhelésalapján.a7.sz.ábrán látható,hogyúgyateljesfúrási ciklusra(elõkészület, fúrás), mint csakakonkrét fúrási mûveletrevonatkozóanlényegesen(2,5-szer)magasabb ahagyományos kézi fúrásigénybevételeill.terhelése. Akézifúrásigénybevételénekill.terhelésénekmértéke mind ateljes fúrási ciklusra, mind afúrási mûveletre meghaladja az elfogadható, ajánlott értékeket. Természetesen az adott gépesítés átstrukturálja az egyéb egészségkárosító hatásokat, pl. akéz/kar vibráció helyettmegjelenhetazegésztest-rezgés,éskedvezõtlenebbéválhatazajhatásis. 8.sz. ábra: Azeltérõanyagúbiztosítószerkezetekhatása Amunkahelyen mért élettani változók növekményeit(szívfrekvenciaésrektálishõmérséklet)elemeztük amunkaidõ órái,anapmûszakjai, ahét napjai szerint. Úgyszintén megvizsgáltuk abekövetkezett üzemi baleseteket is az elõzõekkel azonos részletezésben. Amûszak folyamán a pulzus- és maghõmérséklet-növekménygyakoriságát,valamintmunkahelyibalesetekelõfordulásátábrázolvamegállapíthatjuk,hogyszoroskapcsolatvanaz igénybevétel mértékeés abalesetek megtörténteközött.apulzus- valamintamaghõmérsékletnövekmény által jelzett igénybevétel amûszak 4. és 5. óráibanérielamaximálisértékeket,ésugyanezenidõintervallumban tetõzõdik amunkahelyi balesetek leggyakoribbértékeis. Megvizsgáltuk agyakran balesetet szenvedõ és a munkájukatévekenátbalesetmentesenvégzõdolgozók igénybevételének alakulását is. Az elemzések alapján megállapítható,hogyagyakranbalesetetszenvedõdolgozók igénybevétele lényegesen magasabb abalesetmentesendolgozókigénybevételénél. R-Rintervallum gyakoriságú mérések Amunkahelyifiziológiaivizsgálatokkalösszefüggõ szakirodalomtanulmányozásasoránfelmerült,hogya HRésdHRértékekmellettazR-Rintervallumgyakoriságú analízist célszerû lenne bevezetni akorábbi, 7.sz.ábra: Akéziésagépifúráseltérõhatásai Hasonló következtetésre jutottunk afejtésbiztosító anyagok minõségébõl (alumínium, acél, fa) eredõ igénybevételill.megterhelésösszehasonlításánális.a8. sz.ábra szerintazeltérésjelentõs(1,75-2-szeres),ésafabiztosításesetébenaterhelésmértékemeghaladjaanehézmunkáraajánlottértéketis. Abalesetek és az igénybevétel kapcsolata 9.sz. ábra: Azigénybevételösszefüggéseabaleseti gyakorisággal 54 Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám

6 egyperces pulzusszámlálás kiegészítéseként. Az R-R intervallum gyakoriságú mérések lehetõvé teszik a klinikaigyakorlatbanazutóbbikétévtizedbenkibontakozószívfrekvenciavariabilitás(heartratevariability: HRV) vizsgálatát. AHRVanalízis az R-R (ütésrõlütésre) fiziológiai ritmus ms-ban kifejezett ciklus hosszainakelemzésénalapul[6].eztakomplexmegterhelésegyesösszetevõinekrövidideigtartó aszervezet stady-state állapotánakkialakulásáhoznemelegendõ jelenléte, a rövid idejû intervallumokban egy-egy dominánsan elõforduló megterhelési tényezõ hatásánakmegismeréseisindokolja októberhónapbanaHalimbaIII. bányaüzemben végeztünk kísérleti jellegû méréseket (7 fõ, 14 mûszak), majd május-július hónapokban afenyõfõ bányaüzemben11fõközremûködésével 21 mûszakban. Atapasztalatok felhasználásával 2004-ben Fenyõfõ bányaüzemben 6 fõ részvételével 86 kiegészítõ jellegû munkahelyi vizsgálatra került sor. Avizsgálatok célja, hogyaspeciálishelyzetekben(pl.bányábavalóleszállás, színlelt baleseti helyzet) és akülönösen veszélyes munkatevékenységek végzése során (pl. robbantási mûveletek,bányaüregbõl való rakodás, nyitott fõte alatti munkavégzés),valamintakülönbözõdõlésûéstalpminõségû (száraz,csúszós)bányavágatokbanvalójáráseseténkapjunkkiegészítõinformációkatarravonatkozóan,hogyaz említett tevékenységek milyen mértékû és jellegû vegetatívidegrendszerielváltozásteredményeznek. Akétbányábanelvégzett R-R intervallumgyakoriságú mérések tapasztalatai alapul szolgáltak aszéles körben megvalósított bányászati és más veszélyes területekre kiterjesztett ún. kontrollmérések indokoltságához.ezenmérésekeredményeirõlegyönállócikkkeretébenadunkinformációkat. Összefoglalás Összegezve megállapítható, hogy akomplex megterhelés és igénybevétel megismerése atechnikaifejlõdés által nyújtott lehetõségek felhasználásával biztosított.amunkakörialkalmasság megállapításánakeddig alkalmazott gyakorlata korszerûsíthetõ, avizsgálatok feltételei(módszertan,technikaifeltételekstb.)biztosíthatóak (a mérési rendszer megvalósításának csekély összegemellettinkábbaz elhatározásterénkellalépéseketmegtenni). Afiziológiai mérések információi felhasználhatóak abalesetekés igénybevételekösszefüggéseinekfeltárásávalamunkabiztonság,amunkakörülményekmegváltoztatását célzó mûszaki-fejlesztési teendõk, az egyes munkafolyamatok és egyének eltérõ megterhelését és igénybevételét figyelembe vevõ munkaszervezési intézkedések terén. Afiziológiai mérések eredményei elvezethetnekaz ergonómiatudományterületénekbõvüléséhez, afizioergonómiai szakismeretek megalapozásához. AHRVanalízis vizsgálatában rejlõ lehetõségek elõremutatóak,kiegészítik,többletinformációtszolgáltatnak az összetett hatások okozta igénybevétel jobb megismeréséhez, és egy új egészségvédelmi prevenciós stratégiamegalapozásátszolgálhatják. Köszönettel tartozom Donhoffer Szilárd akadémikusnak,akifelismerteafiziológiaiváltozókmunkaközbeniváltozásamegismerésénekfontosságáravonatkozó felvetésem jelentõségét, dr.kovács Sándor orvos-professzornak és dr.szalai László valamint dr.porszász János kollegáknak aszakmai konzultációkért és arészeredmények publikálásábanvalóegyüttmûködésért, dr. Fazekas János és dr.pera Ferenc volt vállalati vezetõknek amunkahelyi mérések feltételeinek megteremtéséért, az üzemeknél közremûködõ mûszaki és egészségügyi szakembereknekamérésekmegszervezésébenéslebonyolításábannyújtottsegítségükért;amunkahelyimérésekben úttörõként részt vett bányaüzemi dolgozóknak az érdeklõdésen alapuló együttmûködéséért, valamint az OMFI vezetõknek és kollégáknak ahasznos munkakapcsolatokért és az MTABányászati ErgonómiaiésBányaegészségügyiTudományosBizottságésFiziológiai-mérésekAlbizottságvezetõinekéstagjainaka szakmaivitákbanvalórészvételükért. Az elért eredmények aközös munka révén születtek, és atovábbi haladás sem nélkülözheti adolgozó emberegészségétfontosnaktartójószándékúegészségügyiésmûszakiszakemberekegyüttmûködését. FELHASZNÁLTIRODALOM VargaJ.: Amunkaterhelésmeghatározáslehetségesmódszerei, CsaládOrvosiFórum2003/8, J. Porszász, G. Galgóczy, J. Varga: Modeling the work load by laboratory exercise testing, 13th Congress of IEA, Tampere,1997. VargaJ., Fazekas J., Járfás L.: Abányamunka humanizálásával kapcsolatos munkahelyi mérések értékelése, BKL Bányászat124.évf.5-6.sz KovácsS.,VargaJ.: Amenekülõkészülékhasználatávalkapcsolatos élettani vizsgálatok eredményei, BKL Bányászat 128.évf.6.sz Varga J.: A bányászati technológiák és munkafolyamatok értékelésilehetõségeiazemberiszervezetnekafiziológiai változók bázisán meghatározható komplex igénybevételealapján,otkakutatásijelentés2002. M. Malik and A. J. Camm: Dynamic Electrocardiography, BlackwellFutura2004. DR.VARGA JÓZSEF 1959-benbányagépészmérnöki,1969-benbányaiparigazdaságimérnökiokleveletszerzettaNehézipariMûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán.1985-ben A bányamunka humanizálása témakörben doktoriminõsítést kapott között abányagazdaságtan c. tantárgy meghívott elõadója, között az OMBKE Ipargazdasági Bizottságvezetõjevolt.1986-tólazMTABányászatiErgonómiaiésBányaegészségügyiTudományosBizottságtagja,1996- tóltitkára.15évigvoltabakonyibauxitbányavállalatnálosztályvezetõ,majdamagyaraluminiumiparitrösztnéllétesítményi fõmérnök, fõosztályvezetõ-helyettes és bányászati igazgató. Ezt követõen az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet osztályvezetõje, nevéhez kötõdik afizioergonómiai kutatások megalapozása és elterjesztése. Atémakörben megjelent közel 50 kongresszusi, konferencia kiadvány, szakmai cikk szerzõje és társszerzõje. Társszerzõjeadr.Ungváry GyörgyáltalszerkesztettMunkaegészségtan(MedicinaKiadó2000,2004)c.szakkönyvnek. Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám 55

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban A skála módosításának okai A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogalmazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem megvalósítható igény volt, hogy

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

A. Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység

A. Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység 1. számú melléklet: Az egyes munkahelyi kóroki tényezőkkel kapcsolatos legfontosabb speciális jogszabályi rendelkezések (külön jogszabályokban meghatározott szempontok) a kockázatbecsléssel/kockázatértékeléssel

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT!

ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT! ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT! ISMEJE MEG ÖN IS AZ ARTERIOGRAPHOT! ARTERIOGRAPH THE REAL STIFFNESS

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása LUKÁCS GÁBOR 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Master of Business Administration szakirányú

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával Balás Tamás, Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MNB-tanulmányok 117. 2015 Balás Tamás,

Részletesebben

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban Ph.D. Tézis Témavezető: Prof. Dr. Cserni Gábor D.Sc. Szegedi Tudományegyetem Pathologiai Intézet Szeged 2014 0 AZ ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben