Fiziológiai vizsgálatok abányászok egészségvédelmére a bauxitbányászatban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fiziológiai vizsgálatok abányászok egészségvédelmére a bauxitbányászatban"

Átírás

1 Fiziológiai vizsgálatok abányászok egészségvédelmére a bauxitbányászatban DR. VARGA JÓZSEF okl. bányagépészmérnök, okl. bányaipari-gazdasági mérnök, osztályvezetõ (Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet, Budapest) Acikk amunkavégzés kiemelten abányamunka emberi tényezõivel, akomplex megterhelésbõl származó igénybevétel megismerésének korszerû módszereivel és eredményeivel foglalkozik elsõsorban abauxitbányáknál elvégzett vizsgálatok alapján. Aszerzõ bemutatja az általa kezdeményezett és koordinált munkahelyi fiziológiai mérések eredményeinek több szempontú felhasználhatóságát, amikroelektronikai méréseken alapuló fizio-ergonómia új kutatási irány létrejöttét és megalapozását. Alapfogalmak Acikktémakörekutatásokonalapszik,amelyetkétkétalkalommalazOrszágosTudományosKutatásiAlap (OTKA)ésazEgészségügyiTudományosTanács(ETT) is támogatott. Akutatások alapvetõ célja, hogy amindenkor meglevõ munkavégzõ-képesség optimális kihasználásárakell törekedni, ésennekfeltételeitmegteremteni. Amunkaképesség optimális kihasználásainak kérdésköre összetett és alapvetõen hármas (munkáltató,munkavállalóéstársadalombiztosítás)érdekellentétettakar. Akutatásokkiindulófeltételezése, hogyazemberre hatómegterheléskomplexjellegû.[1]akomplexmegterhelés amunkaterhelésbõl (fizikai, szellemi, pszichés), a munkakörülményekbõl (munkarend, termelési rendszer, munkahelyi horizontális és vertikális emberi kapcsolatok, munkaszervezés), amunkakörnyezetbõl (zaj, levegõminõség,megvilágítás stb.)tevõdik össze (mikroergonómiaitényezõk).akomplexmegterhelésafentiekenkívülmégtartalmazzaazüzembelsõszervezettségébõl,szociálisklímájából(azüzemérdekeltségi,biztonsági,munkaegészségügyiállapota, amunkavállalóiérdekképviselet érvényesülése, az egyén szakmai önmegvalósulásánaklehetõségeistb.),valamintamakroergonómia témakörébesorolhatócsaládi,lakókörnyezeti,szakterületi, amunka világára visszaható gazdasági rendeletek, az ember magasabb rendû igényeinek (valahová tartozás)kielégítésévelösszefüggõtényezõkhatásaitis. Az igénybevétel: a komplex megterhelés hatására az emberi szervezet válaszreakciói, amelyek alapvetõ fiziológiai paraméterek megváltoztatásában tükrözõdnek, és az egyén adottságaitól, munkakapacitásától függenek. Az optimális igénybevétel: a hatások olyan szintje, amely nem eredményez irreverzibilis elváltozásokat,és anapivagyamûszakonbelülipihenésiidõrévénbiztosíthatóaszervezetregenerálódása. Aszervezet igénybevételében együtt tükrözõdik a komplex megterhelés, függetlenül annak fizikai, pszichés jellegétõl, amikro-, mezo- vagy makrokörnyezetbõl származó eredetétõl. Aterhelõ hatásokra aszervezet az alapvetõ fiziológiai paramétereinek (pulzusfrekvencia, maghõmérséklet, légzésszám ill. O 2 felvétel) megváltozásávalreagál.fontoshangsúlyozni,hogyezek aváltozásokreverzibilisjellegûekkellhogylegyenek,és megfelelõpihenésiidõelteltévelmegtörténjenaszervezet regenerációja. Az optimálistól eltérõ, túlzott, tartósanfennállóigénybevétel eseténaz elváltozásokfoglalkozással összefüggõ vagy foglalkozási megbetegedések kialakulásáhozvezethetnek. Kérdésként felmerül, hogy konkrétan meghatározható-eazoptimálisigénybevétel,hogyazattólvalóeltéréstértelmeznitudjuk.amegterhelésösszetettjellegénél érintettük aszámszerûsítéslehetõségeit, akialakult becslésieljárásokat.azigénybevétel fogalmábólismerjükannak egyéni jellegét.tehátszembenamegterheléstúlnyomórésztáltalánostermészetévelazegyént az õmindenkori adottságaival, képességeivel kell(ene) ütköztetnünk,ésamegállapíthatómértékek alapjánaz igénybevételre vonatkozó minõsítést megtennünk. Belátható, hogy amunkakörülmények ismerete alapján a megterhelés jellegét (pl. túlnyomórészt fizikai munka) kell meghatározni, és ezt követheti amunkakörnyezeti hatásokat is mérlegelõ számszerûsítés. A szervezet igénybevételét amegterhelés mellett tehát dinamikus (nem nyugalmi állapotú) vizsgálatokkal lehet megállapítani.errehivatottakaz ergometriaimódszerek(járószalag vagy kerékpár ergometer) akülönféle vizsgálati eljárásokfelhasználásával.[2] A normál munkavégzési tartományban a fizikai megterhelés és apulzusfrekvencia, valamint az oxigénfogyasztás közötti kapcsolat lineáris, ezért aramp profilúszimptómalimitáltprogrammal az egyén fizikai képességei meghatározhatók. A vizsgálatból az O 2 felvételésaco 2 leadásismeretévelmeghatározhatóaz anaerob küszöbhöz tartozó pulzusfrekvencia (HR) érték, amelyet viszonyíthatunk aszámítható élettani maximum értékéhez, valamintmeghatározható arac %(relatív aerob kapacitás), amelynek értéke >75% kell legyen. Ha rendelkezünk amunkaenergia forgalomravonatkozószámított(becsült)értékkel(kj/perc), akkor abból meghatározható az oxigénfelvétel (l/perc), amelyösszevethetõazegyénterhelésesvizsgálatasorán kapottértékével. 50 Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám

2 Akorábbi, becslésen alapuló megterhelés-számítás helyett kiküszöbölendõamódszerhibáit indokoltúj eljárások kifejlesztése és használata. Ennek alapja, hogy akomplex megterhelés hatására kialakuló igénybevételtnyomonkövethetjükazalapvetõélettanifunkciók megváltozásában, amelyeket amikroelektronika bázisánmunkavégzésközben, amunkatevékenységzavarása nélkül regisztrálhatunk (szívfrekvencia, maghõmérséklet, légzésszám, végtag- vagy törzsmozgás, EMG,EOG).[3] Az elvégzett fiziológiai mérések Az elmúlt idõszakban ( ) ahazai bauxit-, szén-ésuránbányászatbantöbbcsatornászakbioport készülékekkel végeztünk méréseket. Minden méréssorozateltérõbányászatitechnológiájúmunkahelyentörtént. A munkahelyi mérések általában a telepített összesdolgozó8-15mûszakbantörténtvizsgálatáraterjedtek ki. Amérések számos esetben három mûszak- banlettekmegvalósítva.ateljes8órásmûszakban30-60 mp-es gyakorisággal kerültek rögzítésre aszívfrekvencia, maghõmérséklet, légzésszám, aktivitás, EMG (elektromyogram)éseog(elektrooculogram)változó értékei. Amunkahelyi fiziológiai változók rögzítésével párhuzamosansorkerültazegyénekmunkatevékenységének VIDEO technikával vagy hagyományos megfigyelésalapjánvalórögzítéséreis.avizsgáltmunkahelyekrõl akörnyezeti tényezõk (hõmérséklet, páratartalom, zaj, megvilágítás) méréseken alapuló értékei is regisztrálásra kerültek. Az elvégzett mérések jellemzõit, számátaz 1.számútáblázatban mutatjukbe. A 135 fõ közel 1200 mûszakrakiterjedõmunkahelyifiziológiaimérése, valamint a91 fõ laboratóriumi spiroergometriaivizsgálata alapján megállapítottuk,hogy a szívfrekvencia (HR/perc) és az oxigénfelvétel (O 2 l/perc) r=0,99 szorosságú korrelációt mutat. Ebbõl következõen az elemzéseknél elégséges a megbízhatóan mérhetõ HR értékének afelhasználása, a munkavégzés közben mért fiziológiai változók aktuális értékei ajelentõsen eltérõ nyugalmi értékek miatt egyénfüggõek, ezért a munkahelyi igénybevétel megállapításához az egyes paraméterek növekmény-értékeit 1.sz. táblázat (pulzus-, maghõmérséklet-, légzésszámnövekmény) használjukfel.azelõzõbekezdésmegállapításaszerint atovábbielemzéseknélapulzusnövekmény amitegyszerûen munkapulzusnak is nevezhetünk értékeit használjuk fel, és csak részlegesen alkalmazzuk amért fiziológiaiváltozókpáronkénti(pl.gépkezelõknélahr és EOG) elemzését. Anövekményérték értelmezését az 1.sz.ábrán szemléltetjük. Az elemzéseknél anövekményértékek mellett felhasználjukamunkahelyimérésekéslaboratóriumivizsgálatokkombinációjakéntszámítható, P.O.Astrand nevéhez fûzõdõ igénybevételi indexet is, melynek megengedhetõértékeahr-revonatkoztatvamax.40%lehet. A 2.sz.ábrán bemutatjuk,hogy a Csabpuszta bányaüzemnél az 1992-ben 15 fõ részvételével 123 mûszakszámra kiterjedõen elvégzett munkahelyi mérésnél a banvégzettmunkahelyifiziológiaiésergometriaivizsgálatok vizsgált vizsgált ergometriai Munkahely személyek mûszakszám mérések (fõ) száma(fõ) BAUXITBÁNYÁSZAT Bauxitfejtéskönnyûfémtámbiztosítással, pneumatikusrakodó-szállítógéppel Bauxitfejtésfabiztosítással, dízelrakodó-szállítógéppel BauxitfejtésTHbiztosítással, dízelrakodó-szállítógéppel Feltáróvágathajtáskézi-ésgépifúrással, biztosításnélkül,vegyes(fa,th)biztosítással Feltáróvágathajtásgépifúrással, falazott(idomkõ)biztosítással Földalattikiszolgálómunkák(szalagtakarítók) URÁNBÁNYÁSZAT Feltáróvágathajtási,feltöréskiképzési ésfejtésimunkahelyek* SZÉNBÁNYÁSZAT Meddõ-vágathajtáselektromosvágathajtó géppel, acélbiztosítással(ajka-árminakna) Külszíniszénbányabaggerkezelõimunkahely Összesen *améréseketacsszk UránipariKözegészségügyiSzolgálata végezte. 1.számúábra: Aszívfrekvencia(HR)ésamunkapulzus változássematikusösszefüggése HR=szívfrekvencia,HR 0 =ahrnyugalmiértéke Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám 51

3 relatívigénybevétel(%)= aktuálismértérték munkahelyilegalacsonyabbérték laborterhelésmegszakításiérték nyugalmiérték 100 dolgozónkénti átlagosan 8mûszakban mért szívfrekvencia (HR) értékben azonos bányászati technológia mellett egyénenként milyen jelentõs mértékû eltérésekvannak.azegyéniadottságok amelyeketanyugalmi pulzus (HR 0 )értékével jellemezhetünk kiszûrését teszilehetõvéamértabszolútpulzushelyettapulzusnövekménnyel(munkapulzussal)valóelemzés. változásnemcsakafizikaimunkaokoztamegterhelést, hanem akomplex megterhelõ hatásokat istükrözi.ezt szemléletesen aco-szûrõs önmentõ készülék éles riasztáséskészülékbenvégzettgyakorlatmellettijelentõsen eltérõ igénybevétel értékeivel érzékeltethetjük (4. sz.ábra).[4] 2.sz.ábra: Aszívfrekvenciaésnövekménye Ennek érzékelhetõvé tételét mutatjuk be a3. sz. ábrán, ahol két dolgozó munkahelyi mérésének HR átl =111/percazonosértékemellettazegyikdolgozó esetében22,8/perc, amásikdolgozóesetében31,4/perc a pulzusnövekmény értéke, ugyanazon a csapaton végzetttevékenységesetében. Alaboratóriumi ergometria vizsgálat során kapott adatok és amunkahelyi mérési adatok birtokában elvégzett számításokkal meghatároztuk akétfõ igénybevételi indexét, amely 26%-ra és 30%-ra adódott, tehát mindkét esetben alacsonyabbak alimitként szereplõ 40%-nál,dejelentõsen(15%-kal)eltérnekegymástól. 4.sz. ábra: Élesriasztás közbenipulzusnövekmények Azábráróllátható,hogyaz élesriasztás általokozottpszichésigénybevétel amelyabányábanvalógyaloglás energetikai megterhelésével párosul, de ennek hatása avizsgált helyen max kj/perc =22-28 dhr/min mértéke mindegyik vizsgált dolgozónál jelentõsen meghaladja amûszak-átlag értékét, és közel azonos a legnehezebb munkafolyamatokra jellemzõ szinttel. Szintén akomplex megterhelés mérési lehetõségét mutatják ahalimba III. bányaüzemben egy szimulált balesethez való riasztás esetében rögzített pulzusértékek (5.sz.ábra). Az ábrából leolvasható, hogy aszimulált baleset helyszínérevalómegérkezésidejealattavizsgáltdolgozónál dhr=81/perc pulzusnövekedés következett be. 3.sz. ábra: Eltérõnövekményértékekazonosátlagos pulzusszámmellett Akomplex terhelés, ill. igénybevétel mérési lehetõsége A kutatási feladatokhoz igazodó, többcélú, nagy mennyiségû, bányabeli munkahelyi fiziológiai méréssel igazoltuk, hogy aszívfrekvencia ill. pulzusnövekmény, 5.sz. ábra: Apulzusnövekményalakulásaegy10%-os emelkedõnmegközelítettbalesetihelyszínesetében (szívfrekvencia-görberészlet) 52 Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám

4 6.sz. ábra: Amegvilágításhatásaazigénybevétel alakulására Ariasztás idejealattadolgozótcsaka10%-osemelkedõn kb. 160 mtávolságratörténõ gyaloglás energetikai megterhelése érte. A sáros, csúszós bányavágatban 10%-os emelkedõn való járás energiaigénye méréseink szerint 30 kj/perc értékre tehetõ, amely megfelel 60/perc pulzusnövekmény értéknek. Ebbõl következõena21/percpulzusnövekményabalesetiriasztástényébõl eredõ pszichés terhelés eredménye. Több személyen ésmás bányaviszonyok (pl. lejtõs, szintes vágatok) mellettelvégzettmérésekisafentieketigazolják. Afigyelmi terhelés hatására bekövetkezõ igénybevétel változás mûszeres mérési lehetõségét mutatjuk a 6.sz.ábrán.15 személyen elvégzettösszesen 124 teljes, 8órás munkahelyi fiziológiai mérés pulzusnövekmény értékei szerepelnek ahét öt munkanapján Lux (sötét oszlopok) és Lux (világosabb oszlopok) megvilágításmellett. Az ábra szemléletesen tükrözi, hogy amegvilágítás közel 2-szeres értékre történt megnövelése esetén az emberi szervezet igénybevétele 10-15%-kal mérséklõdöttazonosmunkavégzés(vágathajtás)mellett. Azegymunkahelyen12-18fõrészvételévelelvégzett mûszakmérés átlagosigénybevételi(dhr)értékeinek standardizálásával kapott és energiaforgalom egységre (kj/perc) átszámított értékkel jellemezhetõ a vizsgálttechnológia,munkatevékenység terhelése. Apulzusnövekményként kifejezett technológiai terhelési tényezõ módot ad arra, hogy az új munkavállalók,vagyidõszakosmunka-alkalmassági vizsgálaton résztvevõk laboratóriumi-ergometriai vizsgálatának eredményét összevessük atechnológiára jellemzõ értékekkel. Amunkahelyifiziológiaimérések során megállapítható igénybevételi standardok felhívják afigyelmet amunkaköri alkalmasság ergometriai, dinamikusvizsgálatokonalapulóelbírá- 2.sz. táblázat lásánaklehetõségeire.hangsúlyoznikell,hogyatechno- lógiárajellemzõmegterhelésáltalkiváltottigénybevétel (dhr/perc, O 2 l/perc) nem haladhatja meg az egyén anaerobküszöbéheztartozóértékek40%-át. Avizsgált bányászati technológiák okozta eltérõ megterhelés Amunkahelyi megterhelést az azonos technológia mellett elvégzett mûszak alatt mért ill. számított, az egyéni igénybevételre jellemzõ pulzusnövekménystandardizálásaalapjánhatározzukmeg.[5]a pulzusnövekmény számításánál a vizsgált mûszakonkénti, abányába történõ leszállás elõtti ún. ülõ (5 perc) nyugalmi pulzusértéket vettük figyelembe. (Tapasztalatok szerint egy átlagos nyugalmi érték helyett feltétlen indokolt az aktuális napi érték különösena3mûszakosmunkarendbendolgozókesetében.) Az egyes technológiákra jellemzõ értékeket a 2. számútáblázatban mutatjukbe. A 2.sz.táblázat egymástóljelentõseneltérõmegterhelési (dhr átlag) adataihoz az alábbi kiemeléseket tesszük: a szénbányászat vágathajtási technológiáinál a megterheléslényegesenmagasabb,mintabauxitbányászatfejtésiésfeltárásimunkáinál az eltérés összefügg aszénbányászat kedvezõtlenebb munkakörülményeivel, és a magasabb teljesítménykövetelményekkel a bauxitfejtés fabiztosítással dízel rakodó-szállító géppel technológia alacsony megterhelését anyirád- Izamajor II. bányaüzemben mértük. Abányaüzemben az aktív víznívó-süllyesztés hatására teljesen száraz körülményekközötttermeltek. Az adatokból ajelentõsen eltérõ egyéni igénybevételekistükrözõdnek.ennekalapvetõokaegyrészrõlaz egyénenkénteltérõmunkaképesség,másrészrõlamunkamegosztás szerint végzett tevékenység (pl. csapatvezetõ, gépkezelõ, csillés), valamint ateljesítmény ez utóbbifõlegaszénbányászativágathajtásimunkahelyeken követhetõ, ahol az egyes dolgozók (fõleg acsillés munkakörben) relatív igénybevételének mértéke az ajánlott 40%-ot jelentõsen (50-60%) meghaladja. Ez a Különbözõbányászatitechnológiákjellemzõmegterhelésiértékei Technológia dhr/perc átlag min-max Bauxitfejtéskönnyûfémtámbiztosítással, pneumatikusszállítórakodógéppel Bauxitfejtésfabiztosítássaldízelrakodó-szállítógéppel BauxitfejtésTHbiztosítássaldízel rakodó-szállítógéppel Meddõvágathajtáskéziésgépifúrássalvegyes biztosítássaldízelrakodó-szállítógéppel Meddõvágathajtáselektromosvágathajtógéppel (Voest-Alpin) Z biztosítással Vegyesszelvényû(meddõ-szén)vágathajtás 4PP-2Mtípusúgéppel, Z biztosítással Megjegyzés:azokataföldalattitechnológiákatemeltükki,aholjelentõsszámbantörténtmunkahelyimérés Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám 53

5 jelenség is aláhúzza, hogy amunkaköri alkalmassági vizsgálatokatakoraiegészségkárosodásmegelõzéseérdekébenajelenleginélkörültekintõbben,dinamikusergometriaimérésekrealapozottankellenevégezni. Az egyéni igénybevételek és atechnológiai megterhelések értékei összefüggenek ahiányos munkaszervezési módszerekkel, valamintamunkafolyamatok gépesítésének mértékével, abiztosításnál használt anyagokkal,amunkahelyimegvilágításszintjévelis. Afiziológiai mérések eredményeinek üzemi szintû hasznosítása Amunkafolyamatok gépesítésének hatása az igénybevétel alakulására Az egyik vizsgált helyen avágathajtás részben hagyományostechnológiával (kézben tartottsûrítettlevegõsfúrógéppel),részbenkorszerûfúró-kocsivaltörtént. Így lehetõvé vált amûszaki színvonalban jelentõs eltérést tükrözõ technológia összehasonlítása az aktuális pulzusszámban és pulzusnövekményben kifejezett igénybevétel, ill. ennek standardizálásával amegterhelésalapján.a7.sz.ábrán látható,hogyúgyateljesfúrási ciklusra(elõkészület, fúrás), mint csakakonkrét fúrási mûveletrevonatkozóanlényegesen(2,5-szer)magasabb ahagyományos kézi fúrásigénybevételeill.terhelése. Akézifúrásigénybevételénekill.terhelésénekmértéke mind ateljes fúrási ciklusra, mind afúrási mûveletre meghaladja az elfogadható, ajánlott értékeket. Természetesen az adott gépesítés átstrukturálja az egyéb egészségkárosító hatásokat, pl. akéz/kar vibráció helyettmegjelenhetazegésztest-rezgés,éskedvezõtlenebbéválhatazajhatásis. 8.sz. ábra: Azeltérõanyagúbiztosítószerkezetekhatása Amunkahelyen mért élettani változók növekményeit(szívfrekvenciaésrektálishõmérséklet)elemeztük amunkaidõ órái,anapmûszakjai, ahét napjai szerint. Úgyszintén megvizsgáltuk abekövetkezett üzemi baleseteket is az elõzõekkel azonos részletezésben. Amûszak folyamán a pulzus- és maghõmérséklet-növekménygyakoriságát,valamintmunkahelyibalesetekelõfordulásátábrázolvamegállapíthatjuk,hogyszoroskapcsolatvanaz igénybevétel mértékeés abalesetek megtörténteközött.apulzus- valamintamaghõmérsékletnövekmény által jelzett igénybevétel amûszak 4. és 5. óráibanérielamaximálisértékeket,ésugyanezenidõintervallumban tetõzõdik amunkahelyi balesetek leggyakoribbértékeis. Megvizsgáltuk agyakran balesetet szenvedõ és a munkájukatévekenátbalesetmentesenvégzõdolgozók igénybevételének alakulását is. Az elemzések alapján megállapítható,hogyagyakranbalesetetszenvedõdolgozók igénybevétele lényegesen magasabb abalesetmentesendolgozókigénybevételénél. R-Rintervallum gyakoriságú mérések Amunkahelyifiziológiaivizsgálatokkalösszefüggõ szakirodalomtanulmányozásasoránfelmerült,hogya HRésdHRértékekmellettazR-Rintervallumgyakoriságú analízist célszerû lenne bevezetni akorábbi, 7.sz.ábra: Akéziésagépifúráseltérõhatásai Hasonló következtetésre jutottunk afejtésbiztosító anyagok minõségébõl (alumínium, acél, fa) eredõ igénybevételill.megterhelésösszehasonlításánális.a8. sz.ábra szerintazeltérésjelentõs(1,75-2-szeres),ésafabiztosításesetébenaterhelésmértékemeghaladjaanehézmunkáraajánlottértéketis. Abalesetek és az igénybevétel kapcsolata 9.sz. ábra: Azigénybevételösszefüggéseabaleseti gyakorisággal 54 Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám

6 egyperces pulzusszámlálás kiegészítéseként. Az R-R intervallum gyakoriságú mérések lehetõvé teszik a klinikaigyakorlatbanazutóbbikétévtizedbenkibontakozószívfrekvenciavariabilitás(heartratevariability: HRV) vizsgálatát. AHRVanalízis az R-R (ütésrõlütésre) fiziológiai ritmus ms-ban kifejezett ciklus hosszainakelemzésénalapul[6].eztakomplexmegterhelésegyesösszetevõinekrövidideigtartó aszervezet stady-state állapotánakkialakulásáhoznemelegendõ jelenléte, a rövid idejû intervallumokban egy-egy dominánsan elõforduló megterhelési tényezõ hatásánakmegismeréseisindokolja októberhónapbanaHalimbaIII. bányaüzemben végeztünk kísérleti jellegû méréseket (7 fõ, 14 mûszak), majd május-július hónapokban afenyõfõ bányaüzemben11fõközremûködésével 21 mûszakban. Atapasztalatok felhasználásával 2004-ben Fenyõfõ bányaüzemben 6 fõ részvételével 86 kiegészítõ jellegû munkahelyi vizsgálatra került sor. Avizsgálatok célja, hogyaspeciálishelyzetekben(pl.bányábavalóleszállás, színlelt baleseti helyzet) és akülönösen veszélyes munkatevékenységek végzése során (pl. robbantási mûveletek,bányaüregbõl való rakodás, nyitott fõte alatti munkavégzés),valamintakülönbözõdõlésûéstalpminõségû (száraz,csúszós)bányavágatokbanvalójáráseseténkapjunkkiegészítõinformációkatarravonatkozóan,hogyaz említett tevékenységek milyen mértékû és jellegû vegetatívidegrendszerielváltozásteredményeznek. Akétbányábanelvégzett R-R intervallumgyakoriságú mérések tapasztalatai alapul szolgáltak aszéles körben megvalósított bányászati és más veszélyes területekre kiterjesztett ún. kontrollmérések indokoltságához.ezenmérésekeredményeirõlegyönállócikkkeretébenadunkinformációkat. Összefoglalás Összegezve megállapítható, hogy akomplex megterhelés és igénybevétel megismerése atechnikaifejlõdés által nyújtott lehetõségek felhasználásával biztosított.amunkakörialkalmasság megállapításánakeddig alkalmazott gyakorlata korszerûsíthetõ, avizsgálatok feltételei(módszertan,technikaifeltételekstb.)biztosíthatóak (a mérési rendszer megvalósításának csekély összegemellettinkábbaz elhatározásterénkellalépéseketmegtenni). Afiziológiai mérések információi felhasználhatóak abalesetekés igénybevételekösszefüggéseinekfeltárásávalamunkabiztonság,amunkakörülményekmegváltoztatását célzó mûszaki-fejlesztési teendõk, az egyes munkafolyamatok és egyének eltérõ megterhelését és igénybevételét figyelembe vevõ munkaszervezési intézkedések terén. Afiziológiai mérések eredményei elvezethetnekaz ergonómiatudományterületénekbõvüléséhez, afizioergonómiai szakismeretek megalapozásához. AHRVanalízis vizsgálatában rejlõ lehetõségek elõremutatóak,kiegészítik,többletinformációtszolgáltatnak az összetett hatások okozta igénybevétel jobb megismeréséhez, és egy új egészségvédelmi prevenciós stratégiamegalapozásátszolgálhatják. Köszönettel tartozom Donhoffer Szilárd akadémikusnak,akifelismerteafiziológiaiváltozókmunkaközbeniváltozásamegismerésénekfontosságáravonatkozó felvetésem jelentõségét, dr.kovács Sándor orvos-professzornak és dr.szalai László valamint dr.porszász János kollegáknak aszakmai konzultációkért és arészeredmények publikálásábanvalóegyüttmûködésért, dr. Fazekas János és dr.pera Ferenc volt vállalati vezetõknek amunkahelyi mérések feltételeinek megteremtéséért, az üzemeknél közremûködõ mûszaki és egészségügyi szakembereknekamérésekmegszervezésébenéslebonyolításábannyújtottsegítségükért;amunkahelyimérésekben úttörõként részt vett bányaüzemi dolgozóknak az érdeklõdésen alapuló együttmûködéséért, valamint az OMFI vezetõknek és kollégáknak ahasznos munkakapcsolatokért és az MTABányászati ErgonómiaiésBányaegészségügyiTudományosBizottságésFiziológiai-mérésekAlbizottságvezetõinekéstagjainaka szakmaivitákbanvalórészvételükért. Az elért eredmények aközös munka révén születtek, és atovábbi haladás sem nélkülözheti adolgozó emberegészségétfontosnaktartójószándékúegészségügyiésmûszakiszakemberekegyüttmûködését. FELHASZNÁLTIRODALOM VargaJ.: Amunkaterhelésmeghatározáslehetségesmódszerei, CsaládOrvosiFórum2003/8, J. Porszász, G. Galgóczy, J. Varga: Modeling the work load by laboratory exercise testing, 13th Congress of IEA, Tampere,1997. VargaJ., Fazekas J., Járfás L.: Abányamunka humanizálásával kapcsolatos munkahelyi mérések értékelése, BKL Bányászat124.évf.5-6.sz KovácsS.,VargaJ.: Amenekülõkészülékhasználatávalkapcsolatos élettani vizsgálatok eredményei, BKL Bányászat 128.évf.6.sz Varga J.: A bányászati technológiák és munkafolyamatok értékelésilehetõségeiazemberiszervezetnekafiziológiai változók bázisán meghatározható komplex igénybevételealapján,otkakutatásijelentés2002. M. Malik and A. J. Camm: Dynamic Electrocardiography, BlackwellFutura2004. DR.VARGA JÓZSEF 1959-benbányagépészmérnöki,1969-benbányaiparigazdaságimérnökiokleveletszerzettaNehézipariMûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán.1985-ben A bányamunka humanizálása témakörben doktoriminõsítést kapott között abányagazdaságtan c. tantárgy meghívott elõadója, között az OMBKE Ipargazdasági Bizottságvezetõjevolt.1986-tólazMTABányászatiErgonómiaiésBányaegészségügyiTudományosBizottságtagja,1996- tóltitkára.15évigvoltabakonyibauxitbányavállalatnálosztályvezetõ,majdamagyaraluminiumiparitrösztnéllétesítményi fõmérnök, fõosztályvezetõ-helyettes és bányászati igazgató. Ezt követõen az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet osztályvezetõje, nevéhez kötõdik afizioergonómiai kutatások megalapozása és elterjesztése. Atémakörben megjelent közel 50 kongresszusi, konferencia kiadvány, szakmai cikk szerzõje és társszerzõje. Társszerzõjeadr.Ungváry GyörgyáltalszerkesztettMunkaegészségtan(MedicinaKiadó2000,2004)c.szakkönyvnek. Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám 55

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

CSAPADÉK ÉS TALAJVÍZSZINT ÉRTÉKEK SPEKTRÁLIS ELEMZÉSE A MEZŐKERESZTES-I ADATOK ALAPJÁN*

CSAPADÉK ÉS TALAJVÍZSZINT ÉRTÉKEK SPEKTRÁLIS ELEMZÉSE A MEZŐKERESZTES-I ADATOK ALAPJÁN* A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 66. kötet, (2004) p. 103-108 CSAPADÉK ÉS TALAJVÍZSZINT ÉRTÉKEK SPEKTRÁLIS ELEMZÉSE A MEZŐKERESZTES-I ADATOK ALAPJÁN* Dr.h.c.mult. Dr. Kovács Ferenc az

Részletesebben

Dr. Kanyó Ferenc, Bauer Márton. A tűzoltók fizikai állapotfelmérések új alapjai

Dr. Kanyó Ferenc, Bauer Márton. A tűzoltók fizikai állapotfelmérések új alapjai Dr. Kanyó Ferenc, Bauer Márton A tűzoltók fizikai állapotfelmérések új alapjai A tűzoltók fizikai állapotfelmérésének helyzetét napjainkban az teszi kivételesen aktuálissá, hogy jelenleg is folyik az előkészítése

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL 2008. év Adatszolgáltatók: Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatók Küldendő:

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai a korkedvezményes nyugdíjazás elbírálása során

Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai a korkedvezményes nyugdíjazás elbírálása során Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai a korkedvezményes nyugdíjazás elbírálása során Ludván Miklós osztályvezető 1 A dolgozók nyugdíj korkedvezményének jogosultságát szabályozó 17/1975. (IV. 14.)

Részletesebben

Sportági teljesítmény diagnosztika, méréseredmények feldolgozása, alkalmazása az edzéstervezés folyamatában.

Sportági teljesítmény diagnosztika, méréseredmények feldolgozása, alkalmazása az edzéstervezés folyamatában. Sportági teljesítmény diagnosztika, méréseredmények feldolgozása, alkalmazása az edzéstervezés folyamatában. Új technológia a kajak-kenu sportban: ArguStress Sport-Pro Kayak - Általános cél Folyamatosan

Részletesebben

Blumné Bán Erika Kresalek Péter. Példatár és feladatgyûjtemény a vállalati tevékenységek elemzésének módszertani alapjaihoz

Blumné Bán Erika Kresalek Péter. Példatár és feladatgyûjtemény a vállalati tevékenységek elemzésének módszertani alapjaihoz Blumné Bán Erika Kresalek Péter Példatár és feladatgyûjtemény a vállalati tevékenységek elemzésének módszertani alapjaihoz Blumné Bán Erika Kresalek Péter Példatár és feladatgyûjtemény a vállalati tevékenységek

Részletesebben

Poligráfia - hazugság vizsgálat Biofeedback. EKG, légzési ritmus és bőrellenállás mérése A mérési adatok elemzése és értékelése

Poligráfia - hazugság vizsgálat Biofeedback. EKG, légzési ritmus és bőrellenállás mérése A mérési adatok elemzése és értékelése Poligráfia - hazugság vizsgálat Biofeedback EKG, légzési ritmus és bőrellenállás mérése A mérési adatok elemzése és értékelése Biológia B / Pszichológus gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET,

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, Pannon Engineering Kft. Tervszám: 1526 BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, VALAMINT A KÖRNYEZŐ KÖZTERÜLETEK PARKOLÁSI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA Készült: 215. május Megbízó: Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége

MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos bizottság 2013. évi tevékenysége A Bányászati Tudományos Bizottság alapvető feladata a bányászat,

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

A közeljövő legfontosabb fizikai kockázatai a munkahelyeken

A közeljövő legfontosabb fizikai kockázatai a munkahelyeken FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 A közeljövő legfontosabb fizikai kockázatai a munkahelyeken Tárgyszavak: káros hatás; veszélyfelmérés; előrejelzés; kutatás; megelőzés; tájékoztatás. Emelkedő kockázatok kutatása

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fõbb Metso Minerals termékek

Fõbb Metso Minerals termékek Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò ß ±³¾- æ èð 7ª» ³ ¹ ¾ «¾?²? Þ?²? ² îððê îððêñêò?³ ïíçò 7ªº± ³ Fõbb Metso Minerals termékek

Részletesebben

Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János 1.1.36.017.5.

Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János 1.1.36.017.5. Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János 1.1.36.017.5. A mikroklíma jellemzői és tehénre gyakorolt élettani hatásai A környezeti levegő hőmérséklete, relatív páratartalma,

Részletesebben

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: Szakiskola FVM DASzK, Szakképző Iskola - Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Villány 7773 Villány, Mathiasz János u. 2. Figyelem! A 2010. évi

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: Szakiskola VM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma 7960 Sellye, Zrínyi M. utca 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakiskolai képzéstípusban

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Statisztika I. 7. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 7. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 7. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre STATISZTIKAI INDEXEK STATISZTIKAI INDEXEK Index: latin eredetű szó, egyszerűen mutatót jelent A statisztikai indexszám: - komplexebb tartalmú, - többet

Részletesebben

A MUNKAÉLETTAN AL A AP A J P AI A

A MUNKAÉLETTAN AL A AP A J P AI A A MUNKAÉLETTAN ALAPJAI A munka felosztása Fizikai munka Könnyő Közepes Nehéz Szellemi munka: Idegi szellemi tevékenység útján jön létre Megismerés folyamatai Érzelmi folyamtok Akarati folyamatok Fizikai

Részletesebben

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Tóth László, Rózsahegyi Péter Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet Bevezetés A mérnöki

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2014 8. évfolyam :: Általános iskola Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2023 Dunabogdány, Hegyalja utca 9-11. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót?

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi Főosztály E-mail cím: madaraszgy@lab.hu Telefonszám: +36 1 299 9090 Megelőzéssel

Részletesebben

FIT-jelentés :: Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 6500 Baja, Bezerédj utca 15. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 6500 Baja, Bezerédj utca 15. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2014 8. évfolyam :: Általános iskola Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 6500 Baja, Bezerédj utca 15. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

FIT-jelentés :: Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi u. 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi u. 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: 6 évfolyamos gimnázium Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi u. 19. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 6 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakiskola Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium Almádi u. 3-5. Telephelye 1148 Budapest, Almádi u. 3-5. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben

FIT-jelentés :: Egri Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi István utca 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Egri Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi István utca 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Egri Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi István utca 19. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A Ismertesse a gazdasági állataink tartásánál alkalmazott etetési módszereket és itatási módokat! Az etetés néhány

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: Szakiskola Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely, Ernuszt K. u. 1. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben

Intézményi jelentés. 10. évfolyam. Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út OM azonosító:

Intézményi jelentés. 10. évfolyam. Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út OM azonosító: FIT-jelentés :: 2010 Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a matematika területén

Részletesebben

MUNKAKÉPESSÉGI INDEX FELMÉRÉS A HAZAI KUTATÁS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

MUNKAKÉPESSÉGI INDEX FELMÉRÉS A HAZAI KUTATÁS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése MUNKAKÉPESSÉGI INDEX FELMÉRÉS A HAZAI KUTATÁS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA Előadó: dr. Kudász Ferenc

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

Szívstresszmérés (VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék)

Szívstresszmérés (VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék) Szívstresszmérés (VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék) A stressz hatása a szívre A túlzott mértékű stressz a szívbetegségek egyik rizikófaktora. Nyugalmi állapotban, átlagosan a felnőtt szív percenként

Részletesebben

FIT-jelentés :: KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 Érd, Ercsi u. 8. OM azonosító: Intézményi jelentés. 10. évfolyam

FIT-jelentés :: KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 Érd, Ercsi u. 8. OM azonosító: Intézményi jelentés. 10. évfolyam FIT-jelentés :: 2013 KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 Érd, Ercsi u. 8. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 001 - Kós Károly Szakképző Iskola (szakközépiskola) (2030 Érd, Ercsi u. 8.) B 001 - Kós

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba

Részletesebben

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Dr. Budavölgyi Attila Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet www.omfi.hu budavolgyi@omfi.hu Magyarország korfája

Részletesebben

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor 2013.06.18 A TPM A TPM a Total Productive Maintenance kifejezés rövidítése, azaz a teljes, a gyártásba integrált karbantartást jelenti. A TPM egy állandó

Részletesebben

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye Dr. Kudász Ferenc Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Fórum, 2011. március 9. Miért éppen karbantartás? A karbantartás előnyei

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2015 8. évfolyam :: Általános iskola Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 3. Létszámadatok A telephely létszámadatai az

Részletesebben

FIT-jelentés :: Újbudai Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Újbudai Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2015 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Újbudai Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2014 8. évfolyam :: Általános iskola Városközponti Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskolája 7622 Pécs, Jókai Mór utca 49. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: Szakközépiskola Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 30/a Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Kisboldogasszony Óvoda 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8. Létszámadatok A telephely létszámadatai az

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

FIT-jelentés :: KÉTEGYHÁZAI MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 5741 Kétegyháza, Gyulai út 6 OM azonosító: Intézményi jelentés

FIT-jelentés :: KÉTEGYHÁZAI MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 5741 Kétegyháza, Gyulai út 6 OM azonosító: Intézményi jelentés FIT-jelentés :: 2015 KÉTEGYHÁZAI MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 5741 Kétegyháza, Gyulai út 6 Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 001 - KÉTEGYHÁZAI MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS

Részletesebben

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Mischinger Gábor mgx@erg.bme.hu BME EPT 1/48 Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Az értékelés célja: A munka, a környezet és az ember-gép rendszer okozta terhelés

Részletesebben

FIT-jelentés :: Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2014 8. évfolyam :: Általános iskola Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 3300 Eger, Malomárok utca 1. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai

Részletesebben

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Az értékelés célja: Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Mischinger Gábor mgx@erg.bme.hu A munka, a környezet és az ember-gép rendszer okozta terhelés felmérése Az igénybevétel csökkentési lehetőségek

Részletesebben

Biomechanikai vizsgálatok lehetősége a TF-en: Témavezető: Rácz Levente tudományos kutató TF Biomechanika Tanszék Új épület III. em. Tel: 487-92 92-62 MUSCLE LAB MOBIL LABOR Az emberi felső végtag mozgásmintáinak

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: Szakközépiskola Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester utca 60-62. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

A vibráció mint kockázati tényező

A vibráció mint kockázati tényező A vibráció mint kockázati tényező Dr. Martin János OMFI Zaj-, Rezgés-, Megvilágítás Technikai Laboratórium 2010.05.12.. REZGÉSEXPOZÍCIÓ FORMÁI EGÉSZTEST LOKÁLIS 2 3 Egésztest rezgés hatása az emberi szervezetre

Részletesebben

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2015 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola 7900 Szigetvár, Rákóczi utca 18. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben

FIT-jelentés :: Intézményi jelentés. 10. évfolyam

FIT-jelentés :: Intézményi jelentés. 10. évfolyam FIT-jelentés :: 2015 Xántus János Két Tanítási Nyelvű, Gyakorló Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Szakképző Iskola 1055 Budapest, Markó utca 18-20. Létszámadatok A telephelyek

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézménye 4440 Tiszavasvári, Hétvezér utca 19. Létszámadatok A telephely

Részletesebben

FIT-jelentés :: Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8200 Veszprém, Szent István utca 56. OM azonosító:

FIT-jelentés :: Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8200 Veszprém, Szent István utca 56. OM azonosító: FIT-jelentés :: 2014 Összefoglalás Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8200 Veszprém, Szent István utca 56. Összefoglalás Az intézmény létszámadatai Tanulók száma Évfolyam

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.08. Orvosi biometria (orvosi biostatisztika) Statisztika: tömegjelenségeket számadatokkal leíró tudomány. A statisztika elkészítésének menete: tanulmányok (kísérletek)

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA kimenetek

Részletesebben

teljesítmény diagnosztikai és biomechanikai szolgáltatás elvégzése

teljesítmény diagnosztikai és biomechanikai szolgáltatás elvégzése teljesítmény diagnosztikai és biomechanikai szolgáltatás elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/-1/2013. MBFH/-2/2013. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Asszony/Úr! A bányászatról szóló 1993.

Részletesebben

FIT-jelentés :: Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskola 6724 Szeged, Mars tér 14. OM azonosító:

FIT-jelentés :: Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskola 6724 Szeged, Mars tér 14. OM azonosító: FIT-jelentés :: 2015 Szegedi Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakiskola 6724 Szeged, Mars tér 14. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 002 - Szegedi Műszaki Középiskola Csonka

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria Szakképző Iskolája 9700 Szombathely, Hadnagy u. 1. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Az ember zárt térben tölti életének 80-90%-át. Azokban a lakóépületekben,

Részletesebben

FIT-jelentés :: Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest, Serény utca 1. OM azonosító:

FIT-jelentés :: Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest, Serény utca 1. OM azonosító: FIT-jelentés :: 2014 Összefoglalás Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest, Serény utca 1. Összefoglalás Az intézmény létszámadatai Tanulók száma Évfolyam Képzési forma

Részletesebben

Statisztika I. 13. előadás Idősorok elemzése. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 13. előadás Idősorok elemzése. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 13. előadás Idősorok elemzése Előadó: Dr. Ertse Imre A társadalmi - gazdasági jelenségek időbeli alakulásának törvénszerűségeit kell vizsgálni a változás, a fejlődés tendenciáját. Ezek a

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

FIT-jelentés :: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 2030 Érd, Széchenyi tér 1. OM azonosító: Intézményi jelentés. 10.

FIT-jelentés :: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 2030 Érd, Széchenyi tér 1. OM azonosító: Intézményi jelentés. 10. FIT-jelentés :: 2014 Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 2030 Érd, Széchenyi tér 1. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 001 - Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium (8 évfolyamos gimnázium) (2030 Érd, Széchenyi

Részletesebben

FIT-jelentés :: VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. OM azonosító: Intézményi jelentés. 10.

FIT-jelentés :: VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. OM azonosító: Intézményi jelentés. 10. FIT-jelentés :: 2013 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 001 - Vörösmarty Mihály Gimnázium (8 évfolyamos gimnázium) (2030 Érd, Széchenyi tér

Részletesebben

FIT-jelentés :: Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 OM azonosító: Telephely kódja: 003. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 OM azonosító: Telephely kódja: 003. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 8. évfolyam :: Általános iskola Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: Szakiskola RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 34-38. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakiskolai képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Baptista Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád utca 3. OM azonosító:

FIT-jelentés :: Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Baptista Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád utca 3. OM azonosító: FIT-jelentés :: 2015 Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Baptista Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád utca 3. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 001 - Vendéglátó, Idegenforgalmi

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4027 Debrecen, Sinay M. u. 6. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012 Telephelyi jelentés 8. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium Ciszterci Szent István Gimnázium

FIT-jelentés :: 2012 Telephelyi jelentés 8. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium Ciszterci Szent István Gimnázium FIT-jelentés :: 2012 8. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium Ciszterci Szent István Gimnázium 8000 Székesfehérvár, Jókai u. 20. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 8 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM azonosító:

FIT-jelentés :: Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM azonosító: FIT-jelentés :: 2012 Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 001 - Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi

Részletesebben

A legtökéletesebb és legkényelmesebb rendszer az egészséggondozás rendelkezésére áll. A BIA technológia forradalma új szabványt teremtett.

A legtökéletesebb és legkényelmesebb rendszer az egészséggondozás rendelkezésére áll. A BIA technológia forradalma új szabványt teremtett. A legtökéletesebb és legkényelmesebb rendszer az egészséggondozás rendelkezésére áll A BIA technológia forradalma új szabványt teremtett. Az új, vezetô technológia megbízható, pontos eredményt ad Testösszetétel

Részletesebben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika

Részletesebben

Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF

Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF Saját gondolataim tapasztalataim a labdarúgó sportoló állóképességének fejlesztéséről: Kondicionális

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat Dr. Szőrös Gabriella NRSZH Előadás kivonat Alkalmassági vizsgálatok Rehabilitációs alkalmasság Motivációs vizsgálatok Gépjárművezetői alkalmasság Munkaszimulátoros vizsgálatok Jogszabályi változás Mkcs

Részletesebben

Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság. XXXIV. Kongresszus. 2014. október 2-4. Kecskemét

Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság. XXXIV. Kongresszus. 2014. október 2-4. Kecskemét Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXIV. Kongresszus 2014. október 2-4. Kecskemét ICOH éves beszámoló 2014. Előadó: Dr. Bíró Barnabás Foglalkozás-egészségügyi szakorvos, háziorvos Dr. Ruzsás

Részletesebben