Fiziológiai vizsgálatok abányászok egészségvédelmére a bauxitbányászatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fiziológiai vizsgálatok abányászok egészségvédelmére a bauxitbányászatban"

Átírás

1 Fiziológiai vizsgálatok abányászok egészségvédelmére a bauxitbányászatban DR. VARGA JÓZSEF okl. bányagépészmérnök, okl. bányaipari-gazdasági mérnök, osztályvezetõ (Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet, Budapest) Acikk amunkavégzés kiemelten abányamunka emberi tényezõivel, akomplex megterhelésbõl származó igénybevétel megismerésének korszerû módszereivel és eredményeivel foglalkozik elsõsorban abauxitbányáknál elvégzett vizsgálatok alapján. Aszerzõ bemutatja az általa kezdeményezett és koordinált munkahelyi fiziológiai mérések eredményeinek több szempontú felhasználhatóságát, amikroelektronikai méréseken alapuló fizio-ergonómia új kutatási irány létrejöttét és megalapozását. Alapfogalmak Acikktémakörekutatásokonalapszik,amelyetkétkétalkalommalazOrszágosTudományosKutatásiAlap (OTKA)ésazEgészségügyiTudományosTanács(ETT) is támogatott. Akutatások alapvetõ célja, hogy amindenkor meglevõ munkavégzõ-képesség optimális kihasználásárakell törekedni, ésennekfeltételeitmegteremteni. Amunkaképesség optimális kihasználásainak kérdésköre összetett és alapvetõen hármas (munkáltató,munkavállalóéstársadalombiztosítás)érdekellentétettakar. Akutatásokkiindulófeltételezése, hogyazemberre hatómegterheléskomplexjellegû.[1]akomplexmegterhelés amunkaterhelésbõl (fizikai, szellemi, pszichés), a munkakörülményekbõl (munkarend, termelési rendszer, munkahelyi horizontális és vertikális emberi kapcsolatok, munkaszervezés), amunkakörnyezetbõl (zaj, levegõminõség,megvilágítás stb.)tevõdik össze (mikroergonómiaitényezõk).akomplexmegterhelésafentiekenkívülmégtartalmazzaazüzembelsõszervezettségébõl,szociálisklímájából(azüzemérdekeltségi,biztonsági,munkaegészségügyiállapota, amunkavállalóiérdekképviselet érvényesülése, az egyén szakmai önmegvalósulásánaklehetõségeistb.),valamintamakroergonómia témakörébesorolhatócsaládi,lakókörnyezeti,szakterületi, amunka világára visszaható gazdasági rendeletek, az ember magasabb rendû igényeinek (valahová tartozás)kielégítésévelösszefüggõtényezõkhatásaitis. Az igénybevétel: a komplex megterhelés hatására az emberi szervezet válaszreakciói, amelyek alapvetõ fiziológiai paraméterek megváltoztatásában tükrözõdnek, és az egyén adottságaitól, munkakapacitásától függenek. Az optimális igénybevétel: a hatások olyan szintje, amely nem eredményez irreverzibilis elváltozásokat,és anapivagyamûszakonbelülipihenésiidõrévénbiztosíthatóaszervezetregenerálódása. Aszervezet igénybevételében együtt tükrözõdik a komplex megterhelés, függetlenül annak fizikai, pszichés jellegétõl, amikro-, mezo- vagy makrokörnyezetbõl származó eredetétõl. Aterhelõ hatásokra aszervezet az alapvetõ fiziológiai paramétereinek (pulzusfrekvencia, maghõmérséklet, légzésszám ill. O 2 felvétel) megváltozásávalreagál.fontoshangsúlyozni,hogyezek aváltozásokreverzibilisjellegûekkellhogylegyenek,és megfelelõpihenésiidõelteltévelmegtörténjenaszervezet regenerációja. Az optimálistól eltérõ, túlzott, tartósanfennállóigénybevétel eseténaz elváltozásokfoglalkozással összefüggõ vagy foglalkozási megbetegedések kialakulásáhozvezethetnek. Kérdésként felmerül, hogy konkrétan meghatározható-eazoptimálisigénybevétel,hogyazattólvalóeltéréstértelmeznitudjuk.amegterhelésösszetettjellegénél érintettük aszámszerûsítéslehetõségeit, akialakult becslésieljárásokat.azigénybevétel fogalmábólismerjükannak egyéni jellegét.tehátszembenamegterheléstúlnyomórésztáltalánostermészetévelazegyént az õmindenkori adottságaival, képességeivel kell(ene) ütköztetnünk,ésamegállapíthatómértékek alapjánaz igénybevételre vonatkozó minõsítést megtennünk. Belátható, hogy amunkakörülmények ismerete alapján a megterhelés jellegét (pl. túlnyomórészt fizikai munka) kell meghatározni, és ezt követheti amunkakörnyezeti hatásokat is mérlegelõ számszerûsítés. A szervezet igénybevételét amegterhelés mellett tehát dinamikus (nem nyugalmi állapotú) vizsgálatokkal lehet megállapítani.errehivatottakaz ergometriaimódszerek(járószalag vagy kerékpár ergometer) akülönféle vizsgálati eljárásokfelhasználásával.[2] A normál munkavégzési tartományban a fizikai megterhelés és apulzusfrekvencia, valamint az oxigénfogyasztás közötti kapcsolat lineáris, ezért aramp profilúszimptómalimitáltprogrammal az egyén fizikai képességei meghatározhatók. A vizsgálatból az O 2 felvételésaco 2 leadásismeretévelmeghatározhatóaz anaerob küszöbhöz tartozó pulzusfrekvencia (HR) érték, amelyet viszonyíthatunk aszámítható élettani maximum értékéhez, valamintmeghatározható arac %(relatív aerob kapacitás), amelynek értéke >75% kell legyen. Ha rendelkezünk amunkaenergia forgalomravonatkozószámított(becsült)értékkel(kj/perc), akkor abból meghatározható az oxigénfelvétel (l/perc), amelyösszevethetõazegyénterhelésesvizsgálatasorán kapottértékével. 50 Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám

2 Akorábbi, becslésen alapuló megterhelés-számítás helyett kiküszöbölendõamódszerhibáit indokoltúj eljárások kifejlesztése és használata. Ennek alapja, hogy akomplex megterhelés hatására kialakuló igénybevételtnyomonkövethetjükazalapvetõélettanifunkciók megváltozásában, amelyeket amikroelektronika bázisánmunkavégzésközben, amunkatevékenységzavarása nélkül regisztrálhatunk (szívfrekvencia, maghõmérséklet, légzésszám, végtag- vagy törzsmozgás, EMG,EOG).[3] Az elvégzett fiziológiai mérések Az elmúlt idõszakban ( ) ahazai bauxit-, szén-ésuránbányászatbantöbbcsatornászakbioport készülékekkel végeztünk méréseket. Minden méréssorozateltérõbányászatitechnológiájúmunkahelyentörtént. A munkahelyi mérések általában a telepített összesdolgozó8-15mûszakbantörténtvizsgálatáraterjedtek ki. Amérések számos esetben három mûszak- banlettekmegvalósítva.ateljes8órásmûszakban30-60 mp-es gyakorisággal kerültek rögzítésre aszívfrekvencia, maghõmérséklet, légzésszám, aktivitás, EMG (elektromyogram)éseog(elektrooculogram)változó értékei. Amunkahelyi fiziológiai változók rögzítésével párhuzamosansorkerültazegyénekmunkatevékenységének VIDEO technikával vagy hagyományos megfigyelésalapjánvalórögzítéséreis.avizsgáltmunkahelyekrõl akörnyezeti tényezõk (hõmérséklet, páratartalom, zaj, megvilágítás) méréseken alapuló értékei is regisztrálásra kerültek. Az elvégzett mérések jellemzõit, számátaz 1.számútáblázatban mutatjukbe. A 135 fõ közel 1200 mûszakrakiterjedõmunkahelyifiziológiaimérése, valamint a91 fõ laboratóriumi spiroergometriaivizsgálata alapján megállapítottuk,hogy a szívfrekvencia (HR/perc) és az oxigénfelvétel (O 2 l/perc) r=0,99 szorosságú korrelációt mutat. Ebbõl következõen az elemzéseknél elégséges a megbízhatóan mérhetõ HR értékének afelhasználása, a munkavégzés közben mért fiziológiai változók aktuális értékei ajelentõsen eltérõ nyugalmi értékek miatt egyénfüggõek, ezért a munkahelyi igénybevétel megállapításához az egyes paraméterek növekmény-értékeit 1.sz. táblázat (pulzus-, maghõmérséklet-, légzésszámnövekmény) használjukfel.azelõzõbekezdésmegállapításaszerint atovábbielemzéseknélapulzusnövekmény amitegyszerûen munkapulzusnak is nevezhetünk értékeit használjuk fel, és csak részlegesen alkalmazzuk amért fiziológiaiváltozókpáronkénti(pl.gépkezelõknélahr és EOG) elemzését. Anövekményérték értelmezését az 1.sz.ábrán szemléltetjük. Az elemzéseknél anövekményértékek mellett felhasználjukamunkahelyimérésekéslaboratóriumivizsgálatokkombinációjakéntszámítható, P.O.Astrand nevéhez fûzõdõ igénybevételi indexet is, melynek megengedhetõértékeahr-revonatkoztatvamax.40%lehet. A 2.sz.ábrán bemutatjuk,hogy a Csabpuszta bányaüzemnél az 1992-ben 15 fõ részvételével 123 mûszakszámra kiterjedõen elvégzett munkahelyi mérésnél a banvégzettmunkahelyifiziológiaiésergometriaivizsgálatok vizsgált vizsgált ergometriai Munkahely személyek mûszakszám mérések (fõ) száma(fõ) BAUXITBÁNYÁSZAT Bauxitfejtéskönnyûfémtámbiztosítással, pneumatikusrakodó-szállítógéppel Bauxitfejtésfabiztosítással, dízelrakodó-szállítógéppel BauxitfejtésTHbiztosítással, dízelrakodó-szállítógéppel Feltáróvágathajtáskézi-ésgépifúrással, biztosításnélkül,vegyes(fa,th)biztosítással Feltáróvágathajtásgépifúrással, falazott(idomkõ)biztosítással Földalattikiszolgálómunkák(szalagtakarítók) URÁNBÁNYÁSZAT Feltáróvágathajtási,feltöréskiképzési ésfejtésimunkahelyek* SZÉNBÁNYÁSZAT Meddõ-vágathajtáselektromosvágathajtó géppel, acélbiztosítással(ajka-árminakna) Külszíniszénbányabaggerkezelõimunkahely Összesen *améréseketacsszk UránipariKözegészségügyiSzolgálata végezte. 1.számúábra: Aszívfrekvencia(HR)ésamunkapulzus változássematikusösszefüggése HR=szívfrekvencia,HR 0 =ahrnyugalmiértéke Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám 51

3 relatívigénybevétel(%)= aktuálismértérték munkahelyilegalacsonyabbérték laborterhelésmegszakításiérték nyugalmiérték 100 dolgozónkénti átlagosan 8mûszakban mért szívfrekvencia (HR) értékben azonos bányászati technológia mellett egyénenként milyen jelentõs mértékû eltérésekvannak.azegyéniadottságok amelyeketanyugalmi pulzus (HR 0 )értékével jellemezhetünk kiszûrését teszilehetõvéamértabszolútpulzushelyettapulzusnövekménnyel(munkapulzussal)valóelemzés. változásnemcsakafizikaimunkaokoztamegterhelést, hanem akomplex megterhelõ hatásokat istükrözi.ezt szemléletesen aco-szûrõs önmentõ készülék éles riasztáséskészülékbenvégzettgyakorlatmellettijelentõsen eltérõ igénybevétel értékeivel érzékeltethetjük (4. sz.ábra).[4] 2.sz.ábra: Aszívfrekvenciaésnövekménye Ennek érzékelhetõvé tételét mutatjuk be a3. sz. ábrán, ahol két dolgozó munkahelyi mérésének HR átl =111/percazonosértékemellettazegyikdolgozó esetében22,8/perc, amásikdolgozóesetében31,4/perc a pulzusnövekmény értéke, ugyanazon a csapaton végzetttevékenységesetében. Alaboratóriumi ergometria vizsgálat során kapott adatok és amunkahelyi mérési adatok birtokában elvégzett számításokkal meghatároztuk akétfõ igénybevételi indexét, amely 26%-ra és 30%-ra adódott, tehát mindkét esetben alacsonyabbak alimitként szereplõ 40%-nál,dejelentõsen(15%-kal)eltérnekegymástól. 4.sz. ábra: Élesriasztás közbenipulzusnövekmények Azábráróllátható,hogyaz élesriasztás általokozottpszichésigénybevétel amelyabányábanvalógyaloglás energetikai megterhelésével párosul, de ennek hatása avizsgált helyen max kj/perc =22-28 dhr/min mértéke mindegyik vizsgált dolgozónál jelentõsen meghaladja amûszak-átlag értékét, és közel azonos a legnehezebb munkafolyamatokra jellemzõ szinttel. Szintén akomplex megterhelés mérési lehetõségét mutatják ahalimba III. bányaüzemben egy szimulált balesethez való riasztás esetében rögzített pulzusértékek (5.sz.ábra). Az ábrából leolvasható, hogy aszimulált baleset helyszínérevalómegérkezésidejealattavizsgáltdolgozónál dhr=81/perc pulzusnövekedés következett be. 3.sz. ábra: Eltérõnövekményértékekazonosátlagos pulzusszámmellett Akomplex terhelés, ill. igénybevétel mérési lehetõsége A kutatási feladatokhoz igazodó, többcélú, nagy mennyiségû, bányabeli munkahelyi fiziológiai méréssel igazoltuk, hogy aszívfrekvencia ill. pulzusnövekmény, 5.sz. ábra: Apulzusnövekményalakulásaegy10%-os emelkedõnmegközelítettbalesetihelyszínesetében (szívfrekvencia-görberészlet) 52 Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám

4 6.sz. ábra: Amegvilágításhatásaazigénybevétel alakulására Ariasztás idejealattadolgozótcsaka10%-osemelkedõn kb. 160 mtávolságratörténõ gyaloglás energetikai megterhelése érte. A sáros, csúszós bányavágatban 10%-os emelkedõn való járás energiaigénye méréseink szerint 30 kj/perc értékre tehetõ, amely megfelel 60/perc pulzusnövekmény értéknek. Ebbõl következõena21/percpulzusnövekményabalesetiriasztástényébõl eredõ pszichés terhelés eredménye. Több személyen ésmás bányaviszonyok (pl. lejtõs, szintes vágatok) mellettelvégzettmérésekisafentieketigazolják. Afigyelmi terhelés hatására bekövetkezõ igénybevétel változás mûszeres mérési lehetõségét mutatjuk a 6.sz.ábrán.15 személyen elvégzettösszesen 124 teljes, 8órás munkahelyi fiziológiai mérés pulzusnövekmény értékei szerepelnek ahét öt munkanapján Lux (sötét oszlopok) és Lux (világosabb oszlopok) megvilágításmellett. Az ábra szemléletesen tükrözi, hogy amegvilágítás közel 2-szeres értékre történt megnövelése esetén az emberi szervezet igénybevétele 10-15%-kal mérséklõdöttazonosmunkavégzés(vágathajtás)mellett. Azegymunkahelyen12-18fõrészvételévelelvégzett mûszakmérés átlagosigénybevételi(dhr)értékeinek standardizálásával kapott és energiaforgalom egységre (kj/perc) átszámított értékkel jellemezhetõ a vizsgálttechnológia,munkatevékenység terhelése. Apulzusnövekményként kifejezett technológiai terhelési tényezõ módot ad arra, hogy az új munkavállalók,vagyidõszakosmunka-alkalmassági vizsgálaton résztvevõk laboratóriumi-ergometriai vizsgálatának eredményét összevessük atechnológiára jellemzõ értékekkel. Amunkahelyifiziológiaimérések során megállapítható igénybevételi standardok felhívják afigyelmet amunkaköri alkalmasság ergometriai, dinamikusvizsgálatokonalapulóelbírá- 2.sz. táblázat lásánaklehetõségeire.hangsúlyoznikell,hogyatechno- lógiárajellemzõmegterhelésáltalkiváltottigénybevétel (dhr/perc, O 2 l/perc) nem haladhatja meg az egyén anaerobküszöbéheztartozóértékek40%-át. Avizsgált bányászati technológiák okozta eltérõ megterhelés Amunkahelyi megterhelést az azonos technológia mellett elvégzett mûszak alatt mért ill. számított, az egyéni igénybevételre jellemzõ pulzusnövekménystandardizálásaalapjánhatározzukmeg.[5]a pulzusnövekmény számításánál a vizsgált mûszakonkénti, abányába történõ leszállás elõtti ún. ülõ (5 perc) nyugalmi pulzusértéket vettük figyelembe. (Tapasztalatok szerint egy átlagos nyugalmi érték helyett feltétlen indokolt az aktuális napi érték különösena3mûszakosmunkarendbendolgozókesetében.) Az egyes technológiákra jellemzõ értékeket a 2. számútáblázatban mutatjukbe. A 2.sz.táblázat egymástóljelentõseneltérõmegterhelési (dhr átlag) adataihoz az alábbi kiemeléseket tesszük: a szénbányászat vágathajtási technológiáinál a megterheléslényegesenmagasabb,mintabauxitbányászatfejtésiésfeltárásimunkáinál az eltérés összefügg aszénbányászat kedvezõtlenebb munkakörülményeivel, és a magasabb teljesítménykövetelményekkel a bauxitfejtés fabiztosítással dízel rakodó-szállító géppel technológia alacsony megterhelését anyirád- Izamajor II. bányaüzemben mértük. Abányaüzemben az aktív víznívó-süllyesztés hatására teljesen száraz körülményekközötttermeltek. Az adatokból ajelentõsen eltérõ egyéni igénybevételekistükrözõdnek.ennekalapvetõokaegyrészrõlaz egyénenkénteltérõmunkaképesség,másrészrõlamunkamegosztás szerint végzett tevékenység (pl. csapatvezetõ, gépkezelõ, csillés), valamint ateljesítmény ez utóbbifõlegaszénbányászativágathajtásimunkahelyeken követhetõ, ahol az egyes dolgozók (fõleg acsillés munkakörben) relatív igénybevételének mértéke az ajánlott 40%-ot jelentõsen (50-60%) meghaladja. Ez a Különbözõbányászatitechnológiákjellemzõmegterhelésiértékei Technológia dhr/perc átlag min-max Bauxitfejtéskönnyûfémtámbiztosítással, pneumatikusszállítórakodógéppel Bauxitfejtésfabiztosítássaldízelrakodó-szállítógéppel BauxitfejtésTHbiztosítássaldízel rakodó-szállítógéppel Meddõvágathajtáskéziésgépifúrássalvegyes biztosítássaldízelrakodó-szállítógéppel Meddõvágathajtáselektromosvágathajtógéppel (Voest-Alpin) Z biztosítással Vegyesszelvényû(meddõ-szén)vágathajtás 4PP-2Mtípusúgéppel, Z biztosítással Megjegyzés:azokataföldalattitechnológiákatemeltükki,aholjelentõsszámbantörténtmunkahelyimérés Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám 53

5 jelenség is aláhúzza, hogy amunkaköri alkalmassági vizsgálatokatakoraiegészségkárosodásmegelõzéseérdekébenajelenleginélkörültekintõbben,dinamikusergometriaimérésekrealapozottankellenevégezni. Az egyéni igénybevételek és atechnológiai megterhelések értékei összefüggenek ahiányos munkaszervezési módszerekkel, valamintamunkafolyamatok gépesítésének mértékével, abiztosításnál használt anyagokkal,amunkahelyimegvilágításszintjévelis. Afiziológiai mérések eredményeinek üzemi szintû hasznosítása Amunkafolyamatok gépesítésének hatása az igénybevétel alakulására Az egyik vizsgált helyen avágathajtás részben hagyományostechnológiával (kézben tartottsûrítettlevegõsfúrógéppel),részbenkorszerûfúró-kocsivaltörtént. Így lehetõvé vált amûszaki színvonalban jelentõs eltérést tükrözõ technológia összehasonlítása az aktuális pulzusszámban és pulzusnövekményben kifejezett igénybevétel, ill. ennek standardizálásával amegterhelésalapján.a7.sz.ábrán látható,hogyúgyateljesfúrási ciklusra(elõkészület, fúrás), mint csakakonkrét fúrási mûveletrevonatkozóanlényegesen(2,5-szer)magasabb ahagyományos kézi fúrásigénybevételeill.terhelése. Akézifúrásigénybevételénekill.terhelésénekmértéke mind ateljes fúrási ciklusra, mind afúrási mûveletre meghaladja az elfogadható, ajánlott értékeket. Természetesen az adott gépesítés átstrukturálja az egyéb egészségkárosító hatásokat, pl. akéz/kar vibráció helyettmegjelenhetazegésztest-rezgés,éskedvezõtlenebbéválhatazajhatásis. 8.sz. ábra: Azeltérõanyagúbiztosítószerkezetekhatása Amunkahelyen mért élettani változók növekményeit(szívfrekvenciaésrektálishõmérséklet)elemeztük amunkaidõ órái,anapmûszakjai, ahét napjai szerint. Úgyszintén megvizsgáltuk abekövetkezett üzemi baleseteket is az elõzõekkel azonos részletezésben. Amûszak folyamán a pulzus- és maghõmérséklet-növekménygyakoriságát,valamintmunkahelyibalesetekelõfordulásátábrázolvamegállapíthatjuk,hogyszoroskapcsolatvanaz igénybevétel mértékeés abalesetek megtörténteközött.apulzus- valamintamaghõmérsékletnövekmény által jelzett igénybevétel amûszak 4. és 5. óráibanérielamaximálisértékeket,ésugyanezenidõintervallumban tetõzõdik amunkahelyi balesetek leggyakoribbértékeis. Megvizsgáltuk agyakran balesetet szenvedõ és a munkájukatévekenátbalesetmentesenvégzõdolgozók igénybevételének alakulását is. Az elemzések alapján megállapítható,hogyagyakranbalesetetszenvedõdolgozók igénybevétele lényegesen magasabb abalesetmentesendolgozókigénybevételénél. R-Rintervallum gyakoriságú mérések Amunkahelyifiziológiaivizsgálatokkalösszefüggõ szakirodalomtanulmányozásasoránfelmerült,hogya HRésdHRértékekmellettazR-Rintervallumgyakoriságú analízist célszerû lenne bevezetni akorábbi, 7.sz.ábra: Akéziésagépifúráseltérõhatásai Hasonló következtetésre jutottunk afejtésbiztosító anyagok minõségébõl (alumínium, acél, fa) eredõ igénybevételill.megterhelésösszehasonlításánális.a8. sz.ábra szerintazeltérésjelentõs(1,75-2-szeres),ésafabiztosításesetébenaterhelésmértékemeghaladjaanehézmunkáraajánlottértéketis. Abalesetek és az igénybevétel kapcsolata 9.sz. ábra: Azigénybevételösszefüggéseabaleseti gyakorisággal 54 Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám

6 egyperces pulzusszámlálás kiegészítéseként. Az R-R intervallum gyakoriságú mérések lehetõvé teszik a klinikaigyakorlatbanazutóbbikétévtizedbenkibontakozószívfrekvenciavariabilitás(heartratevariability: HRV) vizsgálatát. AHRVanalízis az R-R (ütésrõlütésre) fiziológiai ritmus ms-ban kifejezett ciklus hosszainakelemzésénalapul[6].eztakomplexmegterhelésegyesösszetevõinekrövidideigtartó aszervezet stady-state állapotánakkialakulásáhoznemelegendõ jelenléte, a rövid idejû intervallumokban egy-egy dominánsan elõforduló megterhelési tényezõ hatásánakmegismeréseisindokolja októberhónapbanaHalimbaIII. bányaüzemben végeztünk kísérleti jellegû méréseket (7 fõ, 14 mûszak), majd május-július hónapokban afenyõfõ bányaüzemben11fõközremûködésével 21 mûszakban. Atapasztalatok felhasználásával 2004-ben Fenyõfõ bányaüzemben 6 fõ részvételével 86 kiegészítõ jellegû munkahelyi vizsgálatra került sor. Avizsgálatok célja, hogyaspeciálishelyzetekben(pl.bányábavalóleszállás, színlelt baleseti helyzet) és akülönösen veszélyes munkatevékenységek végzése során (pl. robbantási mûveletek,bányaüregbõl való rakodás, nyitott fõte alatti munkavégzés),valamintakülönbözõdõlésûéstalpminõségû (száraz,csúszós)bányavágatokbanvalójáráseseténkapjunkkiegészítõinformációkatarravonatkozóan,hogyaz említett tevékenységek milyen mértékû és jellegû vegetatívidegrendszerielváltozásteredményeznek. Akétbányábanelvégzett R-R intervallumgyakoriságú mérések tapasztalatai alapul szolgáltak aszéles körben megvalósított bányászati és más veszélyes területekre kiterjesztett ún. kontrollmérések indokoltságához.ezenmérésekeredményeirõlegyönállócikkkeretébenadunkinformációkat. Összefoglalás Összegezve megállapítható, hogy akomplex megterhelés és igénybevétel megismerése atechnikaifejlõdés által nyújtott lehetõségek felhasználásával biztosított.amunkakörialkalmasság megállapításánakeddig alkalmazott gyakorlata korszerûsíthetõ, avizsgálatok feltételei(módszertan,technikaifeltételekstb.)biztosíthatóak (a mérési rendszer megvalósításának csekély összegemellettinkábbaz elhatározásterénkellalépéseketmegtenni). Afiziológiai mérések információi felhasználhatóak abalesetekés igénybevételekösszefüggéseinekfeltárásávalamunkabiztonság,amunkakörülményekmegváltoztatását célzó mûszaki-fejlesztési teendõk, az egyes munkafolyamatok és egyének eltérõ megterhelését és igénybevételét figyelembe vevõ munkaszervezési intézkedések terén. Afiziológiai mérések eredményei elvezethetnekaz ergonómiatudományterületénekbõvüléséhez, afizioergonómiai szakismeretek megalapozásához. AHRVanalízis vizsgálatában rejlõ lehetõségek elõremutatóak,kiegészítik,többletinformációtszolgáltatnak az összetett hatások okozta igénybevétel jobb megismeréséhez, és egy új egészségvédelmi prevenciós stratégiamegalapozásátszolgálhatják. Köszönettel tartozom Donhoffer Szilárd akadémikusnak,akifelismerteafiziológiaiváltozókmunkaközbeniváltozásamegismerésénekfontosságáravonatkozó felvetésem jelentõségét, dr.kovács Sándor orvos-professzornak és dr.szalai László valamint dr.porszász János kollegáknak aszakmai konzultációkért és arészeredmények publikálásábanvalóegyüttmûködésért, dr. Fazekas János és dr.pera Ferenc volt vállalati vezetõknek amunkahelyi mérések feltételeinek megteremtéséért, az üzemeknél közremûködõ mûszaki és egészségügyi szakembereknekamérésekmegszervezésébenéslebonyolításábannyújtottsegítségükért;amunkahelyimérésekben úttörõként részt vett bányaüzemi dolgozóknak az érdeklõdésen alapuló együttmûködéséért, valamint az OMFI vezetõknek és kollégáknak ahasznos munkakapcsolatokért és az MTABányászati ErgonómiaiésBányaegészségügyiTudományosBizottságésFiziológiai-mérésekAlbizottságvezetõinekéstagjainaka szakmaivitákbanvalórészvételükért. Az elért eredmények aközös munka révén születtek, és atovábbi haladás sem nélkülözheti adolgozó emberegészségétfontosnaktartójószándékúegészségügyiésmûszakiszakemberekegyüttmûködését. FELHASZNÁLTIRODALOM VargaJ.: Amunkaterhelésmeghatározáslehetségesmódszerei, CsaládOrvosiFórum2003/8, J. Porszász, G. Galgóczy, J. Varga: Modeling the work load by laboratory exercise testing, 13th Congress of IEA, Tampere,1997. VargaJ., Fazekas J., Járfás L.: Abányamunka humanizálásával kapcsolatos munkahelyi mérések értékelése, BKL Bányászat124.évf.5-6.sz KovácsS.,VargaJ.: Amenekülõkészülékhasználatávalkapcsolatos élettani vizsgálatok eredményei, BKL Bányászat 128.évf.6.sz Varga J.: A bányászati technológiák és munkafolyamatok értékelésilehetõségeiazemberiszervezetnekafiziológiai változók bázisán meghatározható komplex igénybevételealapján,otkakutatásijelentés2002. M. Malik and A. J. Camm: Dynamic Electrocardiography, BlackwellFutura2004. DR.VARGA JÓZSEF 1959-benbányagépészmérnöki,1969-benbányaiparigazdaságimérnökiokleveletszerzettaNehézipariMûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán.1985-ben A bányamunka humanizálása témakörben doktoriminõsítést kapott között abányagazdaságtan c. tantárgy meghívott elõadója, között az OMBKE Ipargazdasági Bizottságvezetõjevolt.1986-tólazMTABányászatiErgonómiaiésBányaegészségügyiTudományosBizottságtagja,1996- tóltitkára.15évigvoltabakonyibauxitbányavállalatnálosztályvezetõ,majdamagyaraluminiumiparitrösztnéllétesítményi fõmérnök, fõosztályvezetõ-helyettes és bányászati igazgató. Ezt követõen az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet osztályvezetõje, nevéhez kötõdik afizioergonómiai kutatások megalapozása és elterjesztése. Atémakörben megjelent közel 50 kongresszusi, konferencia kiadvány, szakmai cikk szerzõje és társszerzõje. Társszerzõjeadr.Ungváry GyörgyáltalszerkesztettMunkaegészségtan(MedicinaKiadó2000,2004)c.szakkönyvnek. Bányászatiés KohászatiLapok BÁNYÁSZAT 139.évfolyam,6. szám 55

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Dr. Kanyó Ferenc, Bauer Márton. A tűzoltók fizikai állapotfelmérések új alapjai

Dr. Kanyó Ferenc, Bauer Márton. A tűzoltók fizikai állapotfelmérések új alapjai Dr. Kanyó Ferenc, Bauer Márton A tűzoltók fizikai állapotfelmérések új alapjai A tűzoltók fizikai állapotfelmérésének helyzetét napjainkban az teszi kivételesen aktuálissá, hogy jelenleg is folyik az előkészítése

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai a korkedvezményes nyugdíjazás elbírálása során

Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai a korkedvezményes nyugdíjazás elbírálása során Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai a korkedvezményes nyugdíjazás elbírálása során Ludván Miklós osztályvezető 1 A dolgozók nyugdíj korkedvezményének jogosultságát szabályozó 17/1975. (IV. 14.)

Részletesebben

Sportági teljesítmény diagnosztika, méréseredmények feldolgozása, alkalmazása az edzéstervezés folyamatában.

Sportági teljesítmény diagnosztika, méréseredmények feldolgozása, alkalmazása az edzéstervezés folyamatában. Sportági teljesítmény diagnosztika, méréseredmények feldolgozása, alkalmazása az edzéstervezés folyamatában. Új technológia a kajak-kenu sportban: ArguStress Sport-Pro Kayak - Általános cél Folyamatosan

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége

MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos bizottság 2013. évi tevékenysége A Bányászati Tudományos Bizottság alapvető feladata a bányászat,

Részletesebben

Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János 1.1.36.017.5.

Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János 1.1.36.017.5. Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János 1.1.36.017.5. A mikroklíma jellemzői és tehénre gyakorolt élettani hatásai A környezeti levegő hőmérséklete, relatív páratartalma,

Részletesebben

A MUNKAÉLETTAN AL A AP A J P AI A

A MUNKAÉLETTAN AL A AP A J P AI A A MUNKAÉLETTAN ALAPJAI A munka felosztása Fizikai munka Könnyő Közepes Nehéz Szellemi munka: Idegi szellemi tevékenység útján jön létre Megismerés folyamatai Érzelmi folyamtok Akarati folyamatok Fizikai

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Tóth László, Rózsahegyi Péter Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet Bevezetés A mérnöki

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

Fõbb Metso Minerals termékek

Fõbb Metso Minerals termékek Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò ß ±³¾- æ èð 7ª» ³ ¹ ¾ «¾?²? Þ?²? ² îððê îððêñêò?³ ïíçò 7ªº± ³ Fõbb Metso Minerals termékek

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót?

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi Főosztály E-mail cím: madaraszgy@lab.hu Telefonszám: +36 1 299 9090 Megelőzéssel

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

A legtökéletesebb és legkényelmesebb rendszer az egészséggondozás rendelkezésére áll. A BIA technológia forradalma új szabványt teremtett.

A legtökéletesebb és legkényelmesebb rendszer az egészséggondozás rendelkezésére áll. A BIA technológia forradalma új szabványt teremtett. A legtökéletesebb és legkényelmesebb rendszer az egészséggondozás rendelkezésére áll A BIA technológia forradalma új szabványt teremtett. Az új, vezetô technológia megbízható, pontos eredményt ad Testösszetétel

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

A vibráció mint kockázati tényező

A vibráció mint kockázati tényező A vibráció mint kockázati tényező Dr. Martin János OMFI Zaj-, Rezgés-, Megvilágítás Technikai Laboratórium 2010.05.12.. REZGÉSEXPOZÍCIÓ FORMÁI EGÉSZTEST LOKÁLIS 2 3 Egésztest rezgés hatása az emberi szervezetre

Részletesebben

Szívstresszmérés (VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék)

Szívstresszmérés (VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék) Szívstresszmérés (VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék) A stressz hatása a szívre A túlzott mértékű stressz a szívbetegségek egyik rizikófaktora. Nyugalmi állapotban, átlagosan a felnőtt szív percenként

Részletesebben

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Az ember zárt térben tölti életének 80-90%-át. Azokban a lakóépületekben,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Dr. Budavölgyi Attila Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet www.omfi.hu budavolgyi@omfi.hu Magyarország korfája

Részletesebben

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye Dr. Kudász Ferenc Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Fórum, 2011. március 9. Miért éppen karbantartás? A karbantartás előnyei

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Biomechanikai vizsgálatok lehetősége a TF-en: Témavezető: Rácz Levente tudományos kutató TF Biomechanika Tanszék Új épület III. em. Tel: 487-92 92-62 MUSCLE LAB MOBIL LABOR Az emberi felső végtag mozgásmintáinak

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA kimenetek

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

teljesítmény diagnosztikai és biomechanikai szolgáltatás elvégzése

teljesítmény diagnosztikai és biomechanikai szolgáltatás elvégzése teljesítmény diagnosztikai és biomechanikai szolgáltatás elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 dr. Kramer Mihály tanácsadó Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (HIVDA) 2014.08.30 MLDT 57 Nyíregyháza 1 Célkitűzések Négy

Részletesebben

Statisztika I. 13. előadás Idősorok elemzése. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 13. előadás Idősorok elemzése. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 13. előadás Idősorok elemzése Előadó: Dr. Ertse Imre A társadalmi - gazdasági jelenségek időbeli alakulásának törvénszerűségeit kell vizsgálni a változás, a fejlődés tendenciáját. Ezek a

Részletesebben

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése MISKOLCI EGYETEM GÉPELEMEK TANSZÉKE OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPELEMEK II. c. tantárgyhoz GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 008. A lánchajtás tervezése során

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

Biztonság, tapasztalatok, tanulságok. Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE

Biztonság, tapasztalatok, tanulságok. Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE Biztonság, tapasztalatok, tanulságok Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE European Spallation Source (Lund): biztonsági követelmények 5 MW gyorsitó

Részletesebben

Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF

Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF Saját gondolataim tapasztalataim a labdarúgó sportoló állóképességének fejlesztéséről: Kondicionális

Részletesebben

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat Dr. Szőrös Gabriella NRSZH Előadás kivonat Alkalmassági vizsgálatok Rehabilitációs alkalmasság Motivációs vizsgálatok Gépjárművezetői alkalmasság Munkaszimulátoros vizsgálatok Jogszabályi változás Mkcs

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

Fusion Vital. tevékenységi napló. Életmódfelmérés. név / azonosító szám. Firstbeat Bodyguard gyári szám. program kezdő dátuma: / /

Fusion Vital. tevékenységi napló. Életmódfelmérés. név / azonosító szám. Firstbeat Bodyguard gyári szám. program kezdő dátuma: / / Fusion Vital tevékenységi napló Életmódfelmérés név / azonosító szám Firstbeat Bodyguard gyári szám program kezdő dátuma: / / tevékenységi napló - HÁttéR információk Az Ön telefonszáma: Az Ön email címe:

Részletesebben

1. konzultáció. VállFin_1konz Vállalkozásfinanszírozás 1. konzultáció 1

1. konzultáció. VállFin_1konz Vállalkozásfinanszírozás 1. konzultáció 1 Dr. Farkas Szilveszter mb. főiskolai tanár Kodolányi János Főiskola Közgazdaságtan Tanszék 1. konzultáció Bemutatkozás A tárgy bemutatása A tárgy célja, hogy a Bevezetés a pénzügyekbe és a Társaságok pénzügyei

Részletesebben

Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság. XXXIV. Kongresszus. 2014. október 2-4. Kecskemét

Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság. XXXIV. Kongresszus. 2014. október 2-4. Kecskemét Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXIV. Kongresszus 2014. október 2-4. Kecskemét ICOH éves beszámoló 2014. Előadó: Dr. Bíró Barnabás Foglalkozás-egészségügyi szakorvos, háziorvos Dr. Ruzsás

Részletesebben

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ ÁLOMÁNYANAK VIZSGÁLATA A VÁLASZTOTT MOZGÁSFORMÁK,

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Dr. Tóth Anikó ME Kőolaj és Földgáz Intézet Budapest, 2012. december 12. Geotermikus Szakosztály alakulás

Részletesebben

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA Ádámné Sió Tünde, Kassai Zoltán ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratórium 2015.04.23 Jogszabályi háttér Alapelv: a lakosság az ivóvizek fogyasztása során nem kaphat

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Világítástechnika (BME VIVEM 355) Beltéri mérés Világítástechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

Teljesítménymenedzsment modul

Teljesítménymenedzsment modul A nexonpm a szervezet valamennyi munkatársára kiterjedő vezetői eszköz, amely tudatosabbá és eredményesebbé teszi a teljesítmény menedzselését, és javítja a vezető-beosztott kommunikáció hatékonyságát.

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 8. évfolyam :: Általános iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2144-06 Statisztikai szervezői és elemzési feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.)

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.) ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.) Cél: Könnyen kezelhető, nagyszámú berendezésen, gyors, előszűrő jellegű mérések végzése a berendezés

Részletesebben

Általános bemelegítés

Általános bemelegítés Általános bemelegítés Összefoglalás A test tengelyei és síkjai a szaknyelv kialakításának az alapja. Test és szer viszonya a test szélességifőtengelyének viszonya alapján állapítható meg. Az álló helyzetek

Részletesebben

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei 1 A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal képernyő előtti munkavégzésről szóló szabályzatát a képernyő előtti munkavégzés

Részletesebben

A Kémiai Laboratórium feladata

A Kémiai Laboratórium feladata A Kémiai Laboratórium feladata Az új mérőeszközök felhasználási lehetőségei a gyakorlatban 2. Előadó: Csiki Tímea osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Igazgatóság Munkahigiénés

Részletesebben

WiFi-s adatgyűjtő rendszer

WiFi-s adatgyűjtő rendszer WiFi-s adatgyűjtő rendszer Saveris 2 hőmérséklet és páratartalom felügyelet újragondolva Adatátvitel WiFi-n keresztül Minden mért adat elérhető bármikor, bárhol, bármilyen készülékről C %rh Riasztás határérték

Részletesebben

Életkor: Kondicionális állapot: Becsült: nagyon gyenge, gyenge, közepes, jó, nagyon jó, kitűnő, Tesztelt: Sport/versenyszám:

Életkor: Kondicionális állapot: Becsült: nagyon gyenge, gyenge, közepes, jó, nagyon jó, kitűnő, Tesztelt: Sport/versenyszám: Általános bemelegítés 15 éves kor feletti sportolók* részére Név: Életkor: Kondicionális állapot: Becsült: nagyon gyenge, gyenge, közepes, jó, nagyon jó, kitűnő, Tesztelt: Sport/versenyszám: Nyugalmi pulzus:

Részletesebben

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve Dokumentum verzió 1.1 Kiadás idõpontja 2009.11.01.

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon Tanulók száma

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN Nívódíj pályázat - a pályamű a SOMOS Alapítvány támogatásával készült A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN Deme Sándor 1, C. Szabó István 2, Pázmándi

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/6

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

állapot felügyelete állapot rendelkezésre Forgógépek állapot felügyelete állapot megbízhat zhatóság rendelkezésre állás A forgógépek állapot felügyelete jelenti az aktuális állapot vizsgálatát, a további üzemeltetés engedélyezését ill. korlátozását,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN A kondicionális képességek fejlesztése állandó vita témát szolgáltat a csapatok felkészítése során. Van, aki a tiszta futásokkal kialakított,

Részletesebben

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon 2015. február 10. A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Torma Péter Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. OM azonosító: 035253 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. OM azonosító: 035253 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3534 Miskolc, Fazola H u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6 Óbudai Egyetem Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEGONC Kreditérték: 6 nappali 6. félév Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

UEFA B licencmegújító továbbképzés. A gyorsaságfejlesztés alapjai. Siófok 2014. 12. 02.

UEFA B licencmegújító továbbképzés. A gyorsaságfejlesztés alapjai. Siófok 2014. 12. 02. UEFA B licencmegújító továbbképzés A gyorsaságfejlesztés alapjai Siófok 2014. 12. 02. Erő ügyesség gyorsaság viszonya Erő Korreláció Ügyesség r=0,565 Gyorsaság Erő ügyesség gyorsaság viszonya Erő Korreláció

Részletesebben

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza PARLAGFŰ POLLENTERHELÉS ÉRTÉKELÉSE, MAGYARORSZÁG 1992-2010 Az Aerobiológiai Hálózat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992-ben alakult 3 állomással, folyamatosan bővült 2007-ig (19 mérőállomás: Nyíregyháza,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2 2 BEVEZETÉS AZ NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELKÖTELEZETT A SZÉLESSÁVÚ SZOLGÁLTATÁSOK ELTERJEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉBEN, A FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG NÖVELÉSÉBEN. A FOGYASZTÓ ÁLTALÁBAN GYAKRAN AZ ISMERETEK

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata

A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata Borsa Béla FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő, Tessedik S.u.4. Tel.: (28) 511 611 E.posta: borsa@fvmmi.hu A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Bessenyei Tamás tamas.bessenyei@powerconsult.hu.11.27. Intelligens Energiarendszerek 1 Mit tekintünk intelligens készüléknek? A be-/kikapcsolás időpontja

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához. kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata

A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához. kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához (ÜH) kapcsolódó, biztonsági funkciót ellátó kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata Ferenczi Zoltán VEIKI-VNL Kft. IX. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Siófok,

Részletesebben