14. napirendi pont Tárgy:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14. napirendi pont Tárgy:"

Átírás

1 14. napirendi pont Tárgy: Tiszaug Község Környezetvédelmi programjának elfogadása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: /2014. Előterjesztés jellege: Határozat-tervezet Döntés: egyszerű többséget igényel Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság Törvényességi észrevétel: Nincs Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Kötv.) 46. (1) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat a környezetvédelme érdekében önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. -ban foglaltak szerint, amelyet a Képviselő testület hagy jóvá. A Kötv. 48/E. (1) bekezdése értelmében a települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban - a 48/B. (2) bekezdésben foglaltakon túl - tartalmaznia kell a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel, b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendő intézkedési tervekkel, c) a zöldfelület-gazdálkodással, d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával, e) az ivóvízellátással, f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással, g) a kommunális szennyvízkezeléssel, h) a településihulladék-gazdálkodással, i) az energiagazdálkodással, j) a közlekedés- és szállításszervezéssel, k) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat. A Kötv. 48/E. (2) bekezdése szerint az (1) bekezdésben foglaltakon túl a települési környezetvédelmi program - a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban tartalmazhatja a) a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata érdekében különösen: aa) a területhasználattal, ab) a földtani képződmények védelmével, ac) a talaj, illetve termőföld védelmével, ad) a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével, ae) a rekultivációval és rehabilitációval, af) a természet- és tájvédelemmel, ag) az épített környezet védelmével, ah) az ár- és belvízgazdálkodással, ai) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodással, b) a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos feladatokat és előírásokat. A 48/E. (3) bekezdés értelmében a települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és figyelemmel kíséri a feladatok ellátását. A település 2011-ben elkészítette közötti időszakra szóló környezetvédelmi programját, mely elsősorban az egykori szeméttelep szilárd hulladék rekultivációjához volt fontos, másrészt

2 ö ű é á é ő á á é á á ó á ö é é ő Íé á á é í á á á Á á ú é ő á ö é ö ő ó ó é öí é á á ó ö é Öí á é ü ó ü ú á á ü ö é Ö á é ő ü ú öí ö á ö ó ö ö ő ó ó ü é ö é Í á ő á ő á ó é ő áí é ü é

3 TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

4 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 l./ A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, ALAPELVEI ÉS KERETEI... 4 l.l./ A Környezetvédelmi Program készítésének célrendszere A Környezeti Program tervezésének alapelvei A Program tervezési keretei A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETÁLLAPOT HELYZETÉRTÉKELÉSE Levegőtisztaság-védelem Vizek védelme Felszíni vizek Felszín alatti vizek Ár- és belvízvédelem Zaj és rezgésvédelem Talajállapot, talajvédelem Természet és tájvédelem Környezet és egészségügy Épített környezeti elemek Infrastruktúra Hulladékgazdálkodás Települési szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés Felhagyott települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja Települési folyékony hulladékok gyűjtése, kezelése, és tisztítása Termelési hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok Temető Telephellyel rendelkező társaságok és tevékenységük Környezettudatosság Környezetbiztonság TELEPÜLÉS LEGFONTOSABB ÁTFOGÓ KÖRNYEZETI PROBLÉMÁI ÉS ÉRTÉKEI A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM HOSSZÚTÁVÚ ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI TEMATIKUS KÖRNYEZETVÉDELMI AKCIÓPROGRAMOK ÉS FŐBB INTÉZKEDÉSEK Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód akcióprogram Tudat és szemléletformálás, környezetvédelmi tömegkommunikáció fejlesztése Környezeti nevelés és oktatás Környezet és egészség akcióprogram Biológiai allergének, klíma és egészség Környezetminőség akcióprogram A település biztonságos ivóvíz ellátása, Ivóvízminőség Javítóprogram Szennyvízelvezető csatornahálózat és tisztítótelep Települési környezetvédelem Természet és tájvédelem akcióprogram Ökológiai hálózathoz tartozó települési területek kezelése, hasznosítása és egyedi táj értékek védelme Fenntartható terület és földhasználat akcióprogram Talajvédelem és földterület használat... 45

5 5.6.7 Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram Vízminőség védelem, védelmi adatbázis továbbfejlesztése Kül- és belterületi vízrendezés Hulladékgazdálkodás akcióprogram Hulladékképződés megelőzése, illetve csökkentése. A települési szilárd hulládéi gyűjtésének és kezelésének javítása, hulladékkezelő (komposztáló) létesítmény telepítése, szilárd hulladéklerakó rekultiválása A Program megvalósításának és ellenőrzésének eszközei, a Program hatálya A Program végrehajtásának szereplői A megvalósítás eszközei A környezetvédelem érvényesítése A Környezetvédelmi Program megvalósítása és ellenőrzése A Települési Környezetvédelmi Program hatálya... 53

6 BEVEZETÉS Tiszaug Bács-Kiskun megyében fekvő település a Tisza folyó bal partján, az élő és a Holt- Tisza szögletében, 44. számú (Kecskemét-Békéscsaba) főútvonaltól, a Lakitelek- Kunszentmárton 146. számú vasútvonaltól D-re helyezkedik el. A község a Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja' megnevezésű projektben résztvevő egyik település. A projekthez tartozó valamennyi településnek rendelkezni kell Környezetvédelmi Programmal. A település jelenleg évekre szóló Környezetvédelmi Programmal rendelkezik, így a községi Önkormányzat folyamatba tette az önálló települési környezetvédelmi program felülvizsgálatát. 1./ A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, ALAPELVEI ÉS KERETEI 1.1./ A Környezetvédelmi Program készítésének célrendszere A települési környezetvédelmi programja szerint a környezetvédelem alapvető célja a meglévő környezeti értékek megóvása, környezeti károk megelőzése. Lényeges a környezetet károsító hatások korlátozása, megszüntetése, illetve a környezeti károk felszámolása, a megfelelő környezeti állapot helyreállítása. A települési környezetvédelmi program kiindulási alapja éppen ezért a megoldandó környezeti problémák azonosítása. A problémák feltárásával párhuzamosan meghatározásra kerül azok oka is abból a célból, hogy meg lehessen keresni a leghatékonyabb megoldásokat és a megelőzés elve érvényesíthető legyen. Egy-egy szakterületen együtt kell látni az okokat, a hatótényezőket (a környezet állapotát), a problémákat, célokat és a megoldási lehetőségeket, feladatokat is. 1.2./A Környezeti Program tervezésének alapelvei Alapelvek A célok és az intézkedések megfogalmazása a következő alapelvek figyelembevételével történik: - a környezetügy terén hagyományosan kialakultak a Környezetvédelmi törvényben is szereplő alapelvek, amelyek alapvetően a környezethasználat helyes módjára (elővigyázatosság, megelőzés), a felelősség vállalására (szennyező fizet), a közérdekből fakadóan az együttműködés és az átláthatóság fontosságára hívják fel a figyelmet (tájékoztatás, nyilvánosság), - a környezeti problémák, jelenségek, folyamatok összetettségéből eredően mind nagyobb teret kell kapnia a holisztikus megközelítésnek (összefüggések vizsgálata, hatásfolyamatok feltárása), az integráció elvének, valamint rövid- közép- és hosszú távú szempontok egyidejű figyelembevételének, - kiemelt figyelmet kell fordítani a környezet és költséghatékonyság érvényesítésére, a kölcsönös hasznú és érdekeltségű (mindenki nyer) megoldások feltárására és előtérbe helyezésére, valamint a programozhatóságra és a fejlesztések megfelelő előkészítésére. 1.3./ A Program tervezési keretei A települési környezetvédelmi program első része a környezetállapot helyzetfelmérését,

7 helyzetértékelését ismerteti. Ennek főbb fejezetei - Levegőtisztaság védelem. - Vizek védelme. - Zaj-és rezgésvédelem. - Talajállapot, talajvédelem. - Természet-és tájvédelem. - Környezet-és egészségügy. - Épített környezeti elemek. - Infrastruktúra. - Hulladékgazdálkodás. - Környezettudatosság. - Környezetbiztonság. - Település legfontosabb átfogó környezeti problémái és értékei. - A környezetvédelmi program átfogó céljai. A program második fejezete taglalja a tematikus akcióprogramokat, valamint a program megvalósításának eszközeit és intézmény rendszerét. A tematikus akcióprogramok megoszlása l./ Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód. 2./ Környezet és egészségügy. 3./ Környezetminőség. 4./ Természet és tájvédelem. 5./ Fenntartható terület és földhasználat. 6./ Vizeink védelme és fenntartható használata. 7./ Hulladékgazdálkodás. 2./ A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETÁLLAPOT HELYZETÉRTÉKELÉSE A helyzetértékelés célja: - Meghatározni és értékelni a település természeti és környezeti erőforrásait, azok; jelenlegi állapotát. - Felmérni a már meglévő különböző szakmai és szakági koncepciókban és programokban megfogalmazott környezetminőségi igényeket és elvárásokat. - Feltárni azokat a környezeti feltételeket és összefüggéseket, melyek a település környezetvédelmi céljai és jövőképe alapján konkretizálhatok. 2.1./ Levegőtisztaság-védelem A levegő minősége, tisztasága befolyásoló hatással bír az emberek egészségére. A szennyezett levegő fokozza a légzőszervi megbetegedések és egyéb betegségek kialakulását. A szennyezések emberre gyakorolt negatív hatásai mellett jelentős károkat okozhat a természetben is. A levegőbe jutott NO X és SO 2 vegyületek savas eső kialakulását idézhetik elő, amely által okozott savas kiülepedés vizes élőhelyeken halpusztulásokat és egyéb növénypusztulásokat okozhat. Tiszaug község közigazgatási területe a légszennyezettségi zónát és agglomerációk kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM számú rendelet 2. sz. melléklete szerint a 10. zónába

8 tartozik és a hivatkozott rendelet 1. sz. melléklete szennyező anyagonként a következő zónacsoportokat adja meg. kéndioxid nitrogén-dioxid szénmonoxid szilárd (PM10) benzol talaj közeli ózon F F F E F B Az F érték jelentése: a légszennyezettség a vizsgálati küszöb alsó határát nem haladja meg. A B érték jelentése: a légszennyezettség a határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Az E érték jelentése: a légszennyezettség a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. A 306/2010. (XII.23.) számú Kormányrendelet alapján az ebbe a zónába tartozó településeknek 'nem kötelező levegőminőségi tervet készíteni, így a területen lévő környezethasználóknak sem szükséges levegőjavításra intézkedési tervet összeállítani. Szükséges megvizsgálni az uralkodó szélirány függvényében a szomszédos településeken lévő kibocsátók éves szennyezőanyag kibocsátását a levegőbe, hisz onnan is érkezhet szennyezés. Az uralkodó széljárás É, ÉNy-i. Ezek alapján vizsgálhatjuk Tiszaug és Lakitelek elhelyezkedését. Lakitelek Tiszaugtól mintegy 6,5 km-re helyezkedik el. Lakitelki kibocsátók emissziós adatsora alapján 2007-ben kg, 2008-ban kg volt az összes szennyezett anyag kibocsátás mennyisége ben és 2011-ben kg. (Forrás: A részletesebb adatsorokat vizsgálva megállapítható, hogy Lakitelken kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége nem akkora, hogy bármilyen kockázatot jelentene Tiszaiig településre vonatkozóan. A településen több éve nem folytatnak olyan tevékenységet, ahol bejelentés köteles pontforrás lenne, így emissziós adatok nem állnak rendelkezésre. Összességében megállapítható, hogy bár nem áll rendelkezésre bő forrás a területről, de nincs olyan üzem, vagy gyár Tiszaug területén, amely megterhelné a levegő tisztaságát. Lakosság okozta légszennyezés A település levegőminőségét alapvetően befolyásolja a lakossági fűtés, melyre vonatkozóan adat nem áll rendelkezésre. A településen több ingatlan tulajdonos áll vissza a szén és fatüzelés használatára, tekintettel arra, hogy a gáz és villanyáram ára lényegesen megemelkedett. Közlekedés okozta légszennyezés A település belterületén áthaladó 4511 jelű közlekedési útvonal forgalma befolyásolóan hat a belterület levegőminőségére, melynek hatása nem számottevő, mivel a belterületen jelentős járműforgalommal nem kell számolni. Jelentős forgalom bonyolódik le a település határától É-ra húzódó 44. számú országos főközlekedési úton. Célállapot és távlati feladatok a levegőtisztaság védelme szempontjából Porszennyezések csökkentése a zöldterületek növelésével.

9 - Környezeti levegő minőségének javítása földgáztüzelés arányának növelésével, tarló és avarégetések tilalmával. - Talaj eredetű porterhelés csökkenése a környezetbarát mezőgazdasági technológiával, megfelelő talajhasznosítással, vetésszerkezet jó megválasztásával. - Átfogó gyommentesítés, hatékony parlagfű irtás. - Levegőszennyezést előidéző illegális műveletek felszámolása. Közúti járművek belterületi forgalmának szabályozása. - Az állattartó telepek trágyájának szakszerű elhelyezése, hasznosítása. Önkormányzati rendelet 33/2004. (VIII. 18.) számú rendelet a köztisztaság fenntartásáról. 11/2003. (VII.16.) számú rendelet (a környezetvédelemről) 3., 4., 5., 6. -ai érintik a levegőtisztaság védelmet. 2.2./ Vizek védelme 2.2.I./ Felszíni vizek Tisza folyó Vízminőségét alapvetően befolyásolják az északabbra fekvő folyóparti nagyvárosok, ipari területek, ipari parkokon tevékenykedő ipari és szolgáltató társaságok. Legjelentősebb befolyásoló város Szolnok. A Tisza folyó vízminősége II. (,jó víz") és III. ( tűrhető víz") minősítés közé helyezhető. Jász-Nagykun-Szolnok megye területére (Tiszafüred) belépő Tisza folyó vízminősége III. osztályú, mely azonos a tiszaugi, a megye területét elhagyó víz minőségével. (Forrás: KÖTI- KTVF évi környezetállapot értékelés). Tiszaugi Holtág A település központjában elhelyezkedő felszíni víz. A holtág vízminősége a évi adatsor szerint kiválónak minősíthető, csupán a szaprobitás index és a biokémiai oxigénigény (BOIs) szerint tűrhető a minősítés. A holtág vízminőségére 2009 évre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. A holtágon június 30.-án észlelt halpusztulás kapcsán a rendelkezésre álló adatok szerint a halpusztulás a levonuló árvízzel (fakadó vizekkel) volt összefüggésben. A szarvasi Halkutató Intézet alapján a holtág vizében az oldott oxigén rendkívül alacsony értéket mutatott. A holtág vizére kedvezőtlenül hat, hogy egyes ingatlan tulajdonosok a keletkező szennyvizet beleszivattyúzzák a holtágba. Lakitelki Holtág A Tisza folyó jobb partján található a holtág, mely vízfelületének egyik része tartozik Tiszaug településhez. Halastavak, horgásztavak A település közigazgatási területén halastavak, horgásztavak nem találhatók / Felszín alatti vizek (Forrás: A település rendezési terve)

10 A felszín alatti vizek minőségi szempontból veszélyeztetettek. A település közigazgatási területén különböző vízháztartása talajok találhatók: - a Tisza melletti területek talajai a felszíni vízfolyások hatása alatt álló vízháztartás típusába sorolhatók, - a közigazgatási terület Ny-i részére eső talajai egyöntetűen az áteresztő" típusba tartoznak, - a fentieken kívüli egyéb (K-i) területek talajaira az egyensúlyi vízmérleg a jellemző. - A talajvízkészletek a térségben a m vastag holocén és pleisztocén korú laza összletben találhatóak. A talajvízszintek az utóbbi időkben kezdetben kissé emelkedtek, majd csökkentek. A település közigazgatási területén a talajvíztükör terep alatti becsült átlagos mélysége a korábbi vizsgálatok és az ásott kutakban észlelt vízszintek alapján a magasabb területeken - 3, ,00 m, míg a mélyebb területeken -0, ,00 m (nyugalmi talajvízszint). Tekintettel arra, hogy a térségben talajvíz megfigyelő kutak adati nem állnak rendelkezésre, így a talajvízszintre vonatkozó részletesebb adatoktól el kellett tekinteni. A talajvízjárásra jellemző, hogy a vízszint sokéves ingadozása közepes, általában 1-2 m közötti. A kitermelhető talajvizek minősége a térségben többek között magas ammónia, vas, és mangántartalom miatt kifogásolható. A térségben a talajvizek áramlásának főiránya K-ről Ny-i irányba mutató. Rétegvizek A rétegvizek a Tiszaug területén a m alatt kezdődő, mintegy m vastag pleisztocén fluvioeolikus homok és kavicsrétegekben találhatók. A kitermelhető rétegvizek vas, mangán, ammónia, arzén és egyes helyeken a metán tartalom haladja meg általában a rendeletben előírt értékeket. A térségben a rétegvizek áramlásának fő iránya Ny-ról K-felé mutat. A település felszín alatti vízszintjére befolyásolóan hat a Tisza folyó vízszint ingadozása és a Tiszaugi Holtág vízszintje. A település területén talajvíz monitoring rendszer nincs kiépítve. A településen jelenleg nincs kiépített szennyvízcsatorna hálózat. A belterületi lakóingatlanoknál és az üdülő telkeken a kommunális folyékony hulladék gyűjtése és ideiglenes tárolása közműpótló ú.n. gyűjtőaknában történik. A házi szennyvíz gyűjtőaknák egy része nem teljesen vízzáróan kiépített, így szivárgásból adódóan ezen létesítmények kedvezőtlenül hatnak a település belterületén a felszín alatti vizek minőségére. Termálvíz helyzet A település belterületén m mélységben termálvíz nyerésre, kitermelésre van lehetőség. Község az elmúlt időben (2004-ben) fúratott egy mélységi kutat, de pénzügyi és egyéb okok miatt ennek üzembe helyezése és a vízhasználata nem történt meg / Ár- és belvízvédelem Árvízvédelem A település sajátos elhelyezkedéséből adódóan közepesen veszélyeztetett ár-és belvíz szempontjából. A település a Csongrád-nagyrévi árvízvédelmi szakaszhoz tartozó védvonal mentén, a 2,86

11 számú árvízi öblözetben található. A Tisza elöntései ellen a sz. árvízvédelmi fővédvonal védi a települést. Védvonal a vizsgált területen a mértékadó árvízszint elírásoknak megfelelően magassági és keresztmetszeti értelemben egyaránt kiépített, ehhez kapcsolódóan azonban a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak tervezeti fejlesztései vannak, melyek az alábbiak: tkm közötti magas parton végleges töltés kiépítés, tkm és tkm közötti töltés erősítés és előírt magasságra történő építés. Tisza folyó védtöltés biztonságos műszaki állapotának fenntartása, a szükséges felújítása és korszerűsítése kizárólagosan állami feladat, melyet a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság bonyolítja. Az Önkormányzat árvízvédelmi tervvel rendelkezik. Belvízvédelem Belterületi vízrendezés Tiszaug község közigazgatási területe 65 c Tiszaug belvíz öblözetben található. A település belterületén nincs kiépítve egységes, átfogó csapadékvíz elvezető csatornahálózat. A belterületen meglévő utak melletti vízelvezető árkok műszaki állapota megfelelő, állandó feladat a meglévő belterületi csapadékvíz elvezető csatornahálózat folyamatos karbantartása. Az Önkormányzat vízkárelhárítási (belvízvédelmi) tervvel rendelkezik. A külterületen található belvízelvezető csatornák A település közigazgatási területén állami belvízvédelmi létesítmény nem található. Társulati kezelésű csatornák december 31-ig - Sági-Böszörlaposi csatorna (047, 060 hrsz.) - Ságiparti csatorna II. (030., 040., 075 hrsz.) Önkormányzati csatorna Ságiparti csatorna I. A nyilvántartási adatok alapján a nevezett csatorna önkormányzati tulajdonban van. A külterületi vízrendezés megteremtéséhez szükséges a csatorna I. felújítási munkálatainak folyamatba tétele. Ennek feltétele a csatorna felújítási vízjogi létesítési engedélyezési tervének elkészíttetése és a kivitelezésre vonatkozó pályázat elkészítése, beadása, támogatási összeg igénylése. A település legfontosabb belvíz befogadója a Holt-Tisza, melynek kezelője a községi önkormányzat. A település belterületi csapadékvíz-elvezető csatornahálózatát a 2.8. számú infrastruktúra 2. számú részfejezete ismerteti. Vízvédelem szempontjából meghatározó célállapot Igen lényeges célállapot a település bel-és külterületén a talaj és talajvíz, a települési környezet művi elemek fokozott védelme, esetlegesen bekövetkező környezeti károsodások teljes kivédése, illetve elkerülése. A célállapot megteremtése érdekében megfogalmazott távlati feladatok - Társulati kezelésű belvízlevezető csatornák felújítása. - Önkormányzati kezelésű belvízlevezető csatorna felújítása. - Talajvíz monitoring rendszer kiépítése, talajvízfigyelő kutak telepítése. - Belterületi csapadékvíz elvezető csatornahálózat kiépítések megkezdése. - Szennyvízelvezető csatornahálózat és tisztítótelep kivitelezésének beindítása. - Szelektív hulladékgyűjtés és újabb gyűjtőszigetek telepítése.

12 - A kemikáliák alkalmazásának csökkentése a mezőgazdasági termelésben. - A házingatlanoknál meglévő, de üzemen kívüli derítők (szennyvízgyűjtő aknák) felszámolása a szennyvízelvezető csatornahálózat megépítését követően. - Állattartó telepi - trágya környezet szennyezés mentes elhelyezése és hasznosítása. 2.3./Zaj és rezgésvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet január 1-én lépett hatályba. A kormányrendelet környezetvédelmi hatóságként a zaj, illetve rezgést okozó tevékenység jellegétől függően a Környezetvédelmi. Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, vagy a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. Ipari zajkibocsátás A település területén jelentős zajkibocsátással üzemelő létesítmény nincs. Mezőgazdasági zajkibocsátás A mezőgazdasági ágazaton belül a növénytermesztési tevékenység zömmel a külterületen folyik, így ebből adódóan a zajkibocsátás kevésbé meghatározó. Állattartás zajkibocsátása Számottevő állattartás a település külterületén folyik, így az állattartás zajkibocsátása a belterületre vonatkozóan nem jelentős. A belterületi állattartás szabályozása önkormányzati hatáskörbe tartozik. A belterületi állattartó telepek megfelelő elhelyezésével és tervezésével általában sikerül a zajhatásokat a szükséges határértékeken belül tartani. Közlekedési zajkibocsátás A közel 800 fős településen zajló közúti közlekedésből származó zajterhelés nem jelentős. A belterületen átmenő jelentős közúti gépjárműforgalommal nem kell számolni, mivel a nagyobb közúti forgalom a településtől É-ra húzódó 44. számú főközlekedési úton bonyolódik le. A település környezetében található a 44. számú országos főközlekedési út, a belterületen a jelű Tiszaug-Tiszasas összekötő út és a jelű tiszaugi bekötő út. Ezek közül a 44. számú országos főközlekedési út fogalmának lehet zavaró zajhatása. Vasúti közlekedés A Lakitelek-Kunszentmártoni vasútforgalma a Tiszaugi-holtág melletti üdülőövezetre van hatással. A hatás nem jelentős, mivel a vasúti forgalom nem számottevő. Repülési zaj A településen és vonzáskörzetében a Kecskeméti MH 59. Szent Györgyi Dezső Repülőbázisról felszálló repülőgépek zajhatásával lehet számolni. A külterületen a repülőgépes növényvédelem és a műtrágya kijuttatás zaja időszakos és viszonylag rövid időtartamú. Egyéb zajok Az egyéb zajok főbb zajcsoportját a különböző szórakoztató létesítmények jelentik. A zavaró hatás kritikusan a szabadtéri rendezvények esetében lehetséges, ahol hiányoznak a hanggátlással rendelkező külső határoló szerkezetek, így fokozottabb a zajkibocsátás. Esetenként előfordulhat olyan is, hogy a diszkós hangosító berendezést üzemeltető olyan

13 nagymértékben erősíti ki a mélyhangokat, amely a zajkibocsátást megítélhetőségét a további korrekciós tényezőkkel súlyosbítja. Megemlítésre méltó a lakótársak életviteléből származó úgynevezett szomszédzaj is. A szabadidős tevékenységek sorában egyes sporttevékenységek is elég nagy zajjal járhatnak és lakossági panaszra adhatnak okot. Célok Alapvető cél a lakosság nyugodt pihenésének biztosítása, a közlekedési eredetű zaj és rezgésterhelések csökkentése. Távlati feladatok - Zajvédelmi önkormányzati rendelet megalkotása és betartatása. - Szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások munkaidejének szabályozása, a szabályozott szolgáltatási idő betartása, betartatása. - Belterületi út forgalmának szabályozása és sebességének mérséklése. - Önkormányzati rendeletek betartásának szigorú ellenőrzése. Önkormányzati rendelet 11/2003. (VII. fő.) számú rendelet (környezetvédelemről) 9., , 12. -ai érintik a zajvédelmet. 24./ Talajállapot, talajvédelem Talaj adottság A külterület talajtípusai és fizikai talajfélesége A település külterületének talajtípusa igen heterogén. Előforduló talajtípusok: réti csernozjom, réti öntés, szolonyeces réti, sztyeppesedő réti szolonyec, réti szolonyec és futóhomok. A község területének jelentős részén a talajtípusa szolonyeces réti. Az ártéri területek talajtípusa réti öntés. A település K-i részén előforduló talajtípus a sztyeppesedő réti szolonyec. Réti csernozjom talajtípus a településtől DK; ÉK-en található. A külterület K-i részén fordul elő futóhomok. A heterogén talajtípusból eredően a fizikai talajféleségek is változóak, agyag, agyagos vályog, vályog és homok megoszlásban. A terület változó talajtípusai széles skálájú növényféleségek termesztésére adnak lehetőséget. Fontosabb szántóföldi növények: gabona félék, pillangósok, kapások, olajos növények. A régebbi időben szőlő és gyümölcsös termesztés is volt, amely jelenleg nem jelentős volumenű. Talajvédelem A terület és földhasználatra ható jellemző tényezők és beavatkozások - talaj művelés leggyakoribb problémák: egysíkú, tárcsás művelés, lazítás mellőzése, kényszerművelés; - szerves és műtrágya felhasználás jellemző az alacsony szervestrágya dózis és igen jelentősen visszaesett a műtrágya felhasználás; - savanyosodás

14 a meszezés típusú talajjavítás elmaradása, illetve az alacsony dózis eredményeképpen jelentkezik a talajok savanyodása; - defláció a külterületen a futóhomokon és zömmel vályog fizikai talaj féleségű talajoknál a művelt réteg lefedettségének hiányából adódóan a szélhatás (defláció) jelentkezhet; - folyékony kommunális hulladék illegális elhelyezése az illegális folyékony hulladék kijuttatása szennyezi a talajt, a felszín alatti vizeket károsítja. - öntözés Tiszaug közigazgatási területén jelentősebb engedélyezett öntözőtelep, öntözőcsatorna, vízügyi érdekből biztosítandó építési tilalmi terület nincs. Külterületi homokbánya A régebbi időkben működött a külterületen egy homokbánya, amely bezárásra került. Jelenleg időszakosan illegális kitermelés is folyik. Távlatban a homokbánya rekultiválását el kell végezni a rekultivációs engedélyezési terv szerint. A rekultivációs tervet tervezésre jogosult társaság, szervezet készíthet. Az agrárágazat fejlesztésének főbb irányai: - a mezőgazdasági tevékenység diverzifikálása, több profilú vegyes gazdálkodás meghonosítása, - agrár-környezetvédelmi földhasználat, - hagyományos agrártevékenységek, a fenntartható intenzív és extenzív termelés, tartástechnológia fejlesztése, - környezetbarát termelési eljárás és gazdálkodási forma előtérbe helyezése, - az állattenyésztés korszerűsítése, a gyepgazdálkodásra épülő állattenyésztés, - szervestrágyázás előtérbe helyezése, - fizikai és kémiai talajjavítás végzése a talajtípus és a talajvizsgálat figyelembevételével, - erdőterület növelése, különös tekintettel a külterület gyengébb minőségű földterületein, - biotermékek arányának növelése, ezzel párhuzamosan a kemikáliák visszaszorítása, felkészültség és gazdasági szaktudás növelése. Önkormányzati rendelet 11/2003. (VII. 16.) számú rendelet (a környezetvédelemről) 7. -a érinti a földvédelmet. 2.5./ Természet és tájvédelem Tiszaug település közigazgatási területe részben a Kiskunsági, másrészt a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozik. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó terület a településtől É-ra elterülő Közép- Tiszai Tájvédelmi Körzet, mely a tiszai hídtól É-ra lévő Tiszát kísérő vízjárta terület. A település többi területe a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozik. Kiemelt jelentőségű természet megőrzési területek: - Tiszaugi Körtvélyes és Bokros területe, - Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözetből a külterület Ny-i területének egy része. Különleges madárvédelmi területek: - Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözet területe, Közép-Tisza menti terület egy része,

15 Magterületek: - Tiszaugi Körtvélyes és Bokros területe, - a település külterületi határának ÉNy-i és DNy-i területének egy része. Ex-lege láp: - Tiszaugi Körtvélyes és Bokros területén. Természeti területek: - Tiszaugi Holt-Tisza mentén, - Tiszaalpár-Bokrosi ártéri öblözetnek a települési határ DNy-i részén. Ökológiai folyosóval érintett területek - A belterülettől É-ra a Közép-Tiszai tájvédelmi körzet, - Tiszaugi Holt-Tisza és vonzáskörzete, - A belterülettől DNy-ra és Ny-ra eső rész, beleértve a Tisza folyó és vonzáskörzete. Egyedi tájértékek: Sorszám Megnevezés Helyszín Hrsz.: 1 Lakóház Kossuth u sz Régi temető /3 3 Költő üregek Csapcsal nevű 0118/4 4 Magányos vadkörte Száray-legelő 0129/5 5 Kocsányos tölgy Homok-rétje 096/3 6 Tiszaugi-Holt-Tisza - 072/1 7 Lakóház Rákóczi u. 65. sz. 118/2 8 Tájház Rákóczi u Lakóház Kossuth u. 49. sz Lakóház Petőfi S. u. 17. sz Lakóház Szabadság u. 17. sz Lakóház Móra F. u. 12. sz Római katolikus kápolna Rákóczi u. 32/2 14 Lakóház Kossuth u. 8. sz Lakóház Kossuth u. 27. sz Lakóház Rákóczi u. 62. sz Kocsányos tölgy Tiszaugi vasútállomás Vörösmarty úti fasor Sportpálya mellett a Vörösmarty utcában - 19 Gólyafészek Vörösmarty és Rákóczi úti sarok - 20 Gólyafészek Rákóczi u. 98. sz. előtt - 21 Gólyafészek A 44. számú főút Egykori Tisza magas part Településtől K-re 099/7, 099/8 Nemzeti ökológiai hálózat elemei: - A település közigazgatási területén a hálózat elemei a magterület és az ökológiai folyosó. Önkormányzati rendelet 11/2003. (VII.16.) számú rendelet (a földvédelemről) 8. -a érinti a természeti értékek védelmét.

16 Meteorológiai jellemzők A települést is magába foglaló Kecskeméti kistérség éghajlata meleg és száraz, melyet befolyásol a kontinentális éghajlat, valamint a helyi földrajzi, mezo-mikro klimatikus viszonyok. A terület évi napfénytartalma óra. A nyári napfénytartalom 830, a téli 200 óra körüli. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 C, a vegetációs időszak átlag hőmérséklete 17,3 C. A fagymentes időszakos napok száma A csapadék évi átlaga mm, a vegetációs időszak alatt mm. Az aránylag kevés csapadék mennyiség eloszlása igen szeszélyes. Uralkodó szélirány É és ÉNy-i, melynek átlagos sebessége 3 m/s alatt marad. Táj és természetvédelemmel kapcsolatos főbb távlati feladatok - Nemzeti ökológiai hálózathoz tartozó területi elemek védelme, kezelése és hasznosítása. - Tiszaugi-Holtág kezelési és rehabilitációs program kidolgozása. - Gyepek és legelőterületek megvédése, környezetvédelmi célú hasznosítása. - Országos jelentőségű természeti értékek és területek védelme. - Tájrendezés, tájrehabilitáció. - Tiszaugi-Holtág vonzáskörzetében pihenő park kialakítása. - Erdő területek növelése. - Telephelyek látványtakaró védőfásításai, vízfolyások, utak mentén védő erdősávok telepítése. Élővilág A holtágakban lehetőség nyílik a mocsári vegetáció kifejlődésére. Megtalálható ezeken a helyeken a tündérfátyolos (Nymphoides peltata), illetve a tündérrózsás (Nymphea álba) társulások. Előfordulhat súlyom (Trapa natans), néha rucaöröm (Salvia natans) is. Sekélyebb parti részeken a villás sás (Carex pseudocyperus), a rókasás (Carex vulpina), de néhol a sárga nőszirom (Iros pseudacorus) is megjelenhet. A nem túl mély vízben számos állatfaj fellelhető, melyek közül több igen ritka és védett. A Tisza közelsége miatt előfordulható tiszavirág vagy kérész (Palingenia longicauda), vagy a gerincesek közül a lápi póc (Umbra krameri), réti csík (Misgurnus fossilis), különböző békafajok, és hazánkban ritka mocsári teknős (Emys orbicularis). Az alacsony árterek nyitó társulásai a bokorfüzesek (Salicetum purpureae-triandrae), melyek a vízhez legközelebb találhatók. Jellemző fajai a mandulalevelű fűz (Salix triandra), és a csigolya fűz (Salix purpurea), alsóbb szintén a fehér tippan (Agrostis stolonifera), lóromfélék (Rumex sp.). Valamivel magasabb a fűz-nyár (puhafa) ligeterdők (Salicetum albae-fragilis) helyezkednek el, amelyek változó szélességben szegélyezik a Tisza mindkét partját. Itt leggyakrabban a fehér fűz (Salix álba) és a fehér nyár (Populus álba) dominál, sokhelyütt azonban nemesnyárasok veszik át a természetes társulás alkotók helyét. A ligeterdőket gyakran sűrű liánszövedékként szövi át a ligeti szőlő (Vitis silvestris), vadkomló (Humulus lupulus) és a süntök (Echinocystis lobata), aljnövényzetében gyakori a hamvas szeder (Rubus caesius). A gerinctelen fauna igen népes. A gerincesek közül a leggazdagabb osztályt a madarak adják. Védett madarak fészkelhetnek itt, mint például a fekete gólya (Ciconia nigra), bakcsó (Nyctorax nyctorax). A leszakadt part medrek remek fészkelő helyet kínálnak a partifecskék (Riparia riparia), a gyurgyalagok (Merops apiaster), illetve a jégmadár számára (Alcedo atthis). Az emlős fajok közül előfordulhat egy igen ritka és védett faj is, a vidra (Lutra lutra). Egy másik erdőtípus, ami fajösszetételben a puhafa ligeterdőkre hasonlít az un. kubikerdő".

17 Ezeket anyagnyerő gödrök helyére szél- és hullámtörőnek telepítették és itt a nyarakkal szemben a fehér fűz kerül túlsúlyba. Az áradások után bennük visszamaradó víz az erdőnek sajátos mikroklímát kölcsönöz. A fák fészkelő helyül szolgálnak sok madár, például a szürke légykapó (Muscicapa striata), kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus) és macskabagoly (Strix aluco), de egerészölyv (Buteo buteo), vörös vércse (Falco tanniculus) számára. A hullámtéri nedves rétek növényzete a mikrodomborzatot követi. A mélyebb területeket az un. savanyúfüves, a magasabb térszíneket pedig az ecsetpázsitos (Alopecurus pratensis) gyepnövények foglalják el. A gyakori elöntések miatt állandó állatvilága nem túl gazdag, legnagyobb jelentősége ezeknek a területeknek akkor van, ha a tavaszi madárvonulás és a zöldár levonulása egybeesik. A magasabb ártéri régiókban klasszikus tölgy-szil-kőris (keményfa) ligeterdők (Querco- Ulmetum) alkotnak társulást, sajnos itt ezen erdők területe rendkívül összezsugorodott. Főbb fajai a vénic szil (Ulmus laevis), mezei szil (Ulmus minor), a magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. hungarica), mezei juhar (Acer campestre) és kocsányos tölgy (Quercus robur). A homokos rétek nagy részét akácosították, ma már csak kis területen találunk homokpuszta gyepeket. Ezek közé tartozik Tiszaug homok rétje és a Körtvélyes-puszta. Az ilyen területek gyepalkotó füve a magyar csenkesz ( Festuca vaginata), a löszös, jobb vízháztartású talajokon a kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata). Jellegzetes fajok még a báránypirosító (Alkanna tinctoria), naprózsa (Fumana procumbens), homokviola (Syrenia cana). (Forrás:http://www. tiszaugkisterse.hu) 2.6./ Környezet és egészségügy A település környezet egészségügyi állapotát befolyásoló főbb tényezők: - Vízminőség A fenti tényező jellemzését a Vizek védelme című alfejezet ismerteti. - Kommunális szilárd hulladékok elhelyezése. - Veszélyes hulladékok elhelyezése. - Kiemelt hulladékáramok elhelyezése. - Állati eredetű hulladékok elhelyezése. A fenti tényezőket a Hulladékgazdálkodás című alfejezet ismerteti. - Légszennyezettség E tényező jellemzését a Levegőtisztaság védelme című alfejezet ismerteti. - Biológiai allergének A térség vonzáskörzetében pollencsapda nem működik. Szolnok belváros központjában működik pollencsapda, mely egész évben üzemel. A mérési megfigyelések alapján Szolnokon és tágabb térségében a parlagfű pollenkoncentrációja lényegesen alacsonyabb a nagyobb megyei városok (Debrecen, Nyíregyháza, Kecskemét) helyszínéhez képest. Kiemelt feladat a parlagfű elleni védelem és a hatékony gyomnövények irtása. Tájékoztató a Tiszaug Község Környezet-egészségügyi helyzetéről dr. Mészáros József háziorvos leirata alapján:

18 - leggyakrabban a szív-és érrendszeri betegség, a magas vérnyomás, elhízás, alkoholizmus és cukorbetegség fordul elő, - jelentősek a kopásos mozgásszervi, elsősorban gerinc és nagyízületi elváltozások, légzőszervi, allergiás, asztmás, emésztőszervi idült gyomor és bélbetegségek, a hormonális zavarok, valamint lelki megbetegedések (szorongás és depresszió). A fenti betegségek kiváltó tényezői: lakosság elöregedése, természetes elhasználódása, a nehéz fizikai, statikus munka, mozgásszegény életmód, lelki szociális stressz, helytelen táplálkozás, mértéktelen alkohol fogyasztás és dohányzás. Halálozási tényezők: az érrendszer keményedésének, meszesedésének következményeként kialakuló sokszervi, elsősorban szív- és agyi vérellátási elégtelenség, idült légzőszervi betegség, amelyeknek egyik fő oka a dohányzás vérkeringést terhelő hatása. A település lakóházainak zöme régen épült. Lakóházak egy részénél a por, atka, penész és szőnyegpadló allergiás reakciókat válthat ki. Rendelési idő: hetente 20 órás rendelés, plusz 20 óra rendelkezésre állási idő. Hétvégén központi ügyeleti szolgálat működik tiszakécskei székhellyel. Háziorvos javaslatai: fokozott figyelmet kell fordítani az utak és a lakókörnyezet karban és tisztán tartására. Meg kell valósítani a szennyvízelvezetést a kiépített csatornahálózattal, és meg kell építeni a szennyvíztisztító telepet. A zöldövezet bővítésével egészséges, nyugodt, élhető környezetet kell létrehozni a lakóknak és a pihenni vágyóknak. Közegészségügyre károsan ható tényezők - Ivóvíz minőség határérték feletti komponensek (mangán, ammónia, vas és nátrium). - Életmód, életvitel, táplálkozás: jellemző táplálkozási hibák magas zsírtartalmú és magas kalória tartalmú ételek fogyasztása. Zöldség és gyümölcs fogyasztása az étrend kis részét teszi ki. A lakosság körében magas a dohányosok és az alkoholfogyasztók aránya. - Biológiai eredetű légszennyezők: a településen és környezetében lévő gyomnövények pollenjei, az elszaporodó rovarok, kullancs, légy, darázs lehetőség szerinti irtása, nagyméretű csökkentése indokolt. - Közlekedésből származók: a településre bejövő és kimenő gépjármű forgalom morálja megfelelőnek mondható. Nagyobb tehergépkocsi és kamion forgalom minimális, mivel a nehézgépjármű forgalom áttevődik a 44. számú országos főközlekedési útra. Környezet és egészségügy javítását szolgáló főbb javaslatok és intézkedések - Szennyvízcsatorna hálózat és tisztítótelep kivitelezésének megkezdése. - Az ivóvízminőség javító program beindítása. - Egészséges táplálkozás elősegítése. - Mozgásszegény életmód átalakítása aktív életvitellé, az egészséges életmód terjesztése. - Alkoholfogyasztás visszaszorítása, dohányzás csökkentése. - Egészségkárosító gyomnövények visszaszorítása. - Hulladékkezelés és ártalmatlanítás környezet-egészségügyi problémáinak kezelése. - Biológiai allergének elleni hatékony védekezés. - Vegyi és sugárbiztonság javítása. - Felhagyott házi szennyvíz leürítők felszámolása a szennyvízcsatorna hálózat

19 megépítését követően. - Illegális szilárd hulladéklerakás teljes felszámolása. Élelmiszerbiztonság Az élelmiszer biztonsági helyzetért az érintett élelmezési létesítményt üzemeltető a felelős. Az általa kialakított belső ellenőrzési rendszer (HACCP) és az ezzel elért eredmények vizsgálatát, az élelmiszerbiztonság felügyeletét 327/2010. (XII.27.) számú Kormányrendelet értelmében a megyében a Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervezet Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága látja el. Javasolt intézkedések - Lakosságnál tudatos fogyasztói magatartás. - Az élelmiszeripari vállalatoknál energiahatékonysági, levegő, illetve talajszennyeződést megelőző intézkedések javítása, az élelmiszergyártás és feldolgozás környezettudatos szervezése, megvalósítása. 2.7./ Épített környezeti elemek 1./ Lakásállomány - belterületen 268 db. - külterületen 149 db. (üdülők, tanyák) A belterületi lakóingatlanok állapota jónak ítélhető. Tisza-parton lévő magasított lábakon álló házak állapota változó. A házak állapotát nagyban befolyásolja a tiszai árvíz, így többek között a 2006-os és 2010-es árvíz több ingatlant eláztatott. 2.1 Közintézmények és egyéb intézmények Közintézmények és állapotuk - Polgármesteri Hivatal - állapota jó. - Iskola -jelenleg az iskola épülete kihasználatlan, mivel az iskolai oktatás a településen megszűnt, az iskola épülete nagyobb felújítást igényel, mivel több helyen beázik a tető, a nyílászárók nem jól zárnak, a fal több helyen salétromosodik. - Könyvtár a felújított régi Művelődési Ház épületében funkcionál. - Óvoda-bölcsőde - az Eötvös Iskola Lakitelek intézményéhez tartozik, mint Tiszaugi Óvoda - bölcsődei Tagintézménye, kihasználtsága megfelelő, az épület állapota jó. - Művelődési ház, állapota jó. - Idősek Otthona - Berecz Skolasztika Szociális Intézmény néven bentlakásos idősek otthonaként működik. Kihasználtsága 100 %-os, állapota jó. - Posta - a posta épülete a Magyar Posta Zrt. tulajdonában van. - Takarékszövetkezet az épület tulajdonjoga a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezeté. - Élelmiszer üzletek 3 db üzletet magánvállalkozók üzemeltetik saját tulajdonú ingatlanként. Egyéb intézmények és állapotuk - Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat - egy épületen belül van, az épület állaga jó. - Szolgáltató Ház, ezen belül működik a temetkezési vállalat, az iparcikkbolt, fogorvosi rendelő és gyógyszertár. Az épület önkormányzati tulajdonban van, melynek

20 helyiségeit magánvállalkozók bérlik üzleti tevékenység céljából. - Ravatalozó - az Új köztemető területén van. Állapota jó. Védett és védelemre tervezett objektumok és területek (Forrás: az Önkormányzat tájékoztató anyaga.) Helyi védett épületek, objektumok: - Radvány kastély. Jelenleg Szőke Tisza Fogyatékosok Otthonaként üzemel. - Luby-Bánhidy Üchtrich- Amadé kúria - Fechtig-Steer kúria. - Református Templom. - Katolikus kápolna. - Parókia épülete. - Óvoda épülete. Helyi védettségű népi lakóházak: - Rákóczi u. 62. sz. - Rákóczi u. 65. sz. - Kossuth u Kossuth u. 8. sz. - Egykori borospince, jelenleg a helytörténeti gyűjtemény épülete. Helyi védelemre javasolt terület és természeti értékek: - Bokros és Körtvélyes területe - Tiszai töltés mentén lévő 074/44 hrsz-ú telken álló tölgyfák. Régészeti értékek A településrendezési terv szabályozási és az övezeti tervrészeken az alábbi régészeti lelőhelyek vannak, melyeken belül az építési munka csak a Kulturális Örökségvédelmi Szakhatósági közreműködéssel végezhető. - Hajdú tanya - I. homokbánya - Nyárfa-dűlő - Holt-Tisza-Belső part - 44 sz. műút mellett I sz. műút mellett II. - Kis-ér partja - Ságh puszta - Holt-Tisza mellett I. - Holt-Tisza mellett II. - Bundaszárító I. - Bundaszárító II. - Bundaszárító III. - Bundaszárító IV. - Homokrét partja - Böcs-part I. - Böcs-part II. - Iskola - Szociális otthon - Tópart

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE 1. Ivóvízellátás A településen közüzemi vízmû és vízhálózat üzemel. A szükséges ivóvizet 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak vize vas és mangántartalmú, vízkezelést tesz

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV Újhartyán Község Önkormányzata 2367 Újhartyán, Fő utca 21.sz. Telefon:29/372-133.Fax:372-025 E-mail cím: Nyilvántartási szám: Jóváhagyom Újhartyán, 2008.szeptember 20. Egyetértek: Budapest, 2008 Schulcz

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

JAVASLAT komposztáló telep helyének kijelölésére

JAVASLAT komposztáló telep helyének kijelölésére JAVASLAT komposztáló telep helyének kijelölésére Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény vezetője Ózd, 2013. február 21. 1. A komposztáló telep létesítésének indokai: Ózd város belterületén

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve 2006. november 1 Bevezetés Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a 2007-2012 évekre szóló 2. települési környezetvédelmi programjában

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Ózd, 2011. szeptember 1. Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő:

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Előterjesztés. a képviselő-testület 2015. december 30.-i ülésére

Előterjesztés. a képviselő-testület 2015. december 30.-i ülésére Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. december 30.-i ülésére Tárgy: Beszámoló a lakóhely

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- JAVÍTÓ PROJEKT LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A KIINDULÓ MŰSZAKI ÁLLAPOT A KIINDULÓ MŰSZAKI ÁLLAPOT Hálózat Palkonya jelenleg önálló vízellátó rendszerrel rendelkezik, mely 1983-ben valósult

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-20. 20. jelű, Alsó-Tisza jobb parti vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

TISZAUG POLGÁRMESTERI HIVATAL KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE március TÁRGY : TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS VÍZMINŐSÉGI HELYZETÉRŐL

TISZAUG POLGÁRMESTERI HIVATAL KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE március TÁRGY : TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS VÍZMINŐSÉGI HELYZETÉRŐL TISZAUG POLGÁRMESTERI HIVATAL KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE 2011. március TÁRGY : TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS VÍZMINŐSÉGI HELYZETÉRŐL Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! A település ivóvízellátó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 29.-i ülésére Tárgy: Eb rendészeti telep kialakítása Zircen Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Nádasd Község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2013.

TÁJÉKOZTATÓ Nádasd Község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2013. TÁJÉKOZTATÓ Nádasd Község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2013. Nádasd Községi Önkormányzat I. Bevezető A környezet védelméről szóló módosított 1995. évi LIII. Törvény határozza meg a magyar környezetpolitika célkitűzéseit

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról. 2013. év

Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról. 2013. év Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 2013. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés e) pontja kimondja, hogy A települési önkormányzat a környezet

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon 2. melléklet az önkormányzat ingatlan vagyonáról Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon I. Forgalomképtelen önkormányzati vagyon 2014. december

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben)

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete az itt

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 2011. ÉVI MUNKATERVE

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 2011. ÉVI MUNKATERVE Hort Község Önkormányzata 3014 Hort, Szabadság tér 40. 37/378-001, fax: 37/378-982 PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság üléseit, a Testületi üléseket megelőzően

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Kistelepülések sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Alapfogalmak Környezetvédelmi program Környezetvédelmi program, amely: Felméri a környezet állapotát Feltárja a hiányosságokat Megtalálja

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 11/1997.(III.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Környezetvédelmi Alapjáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a környezt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése

Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése 1 Bevezetés A projekt célja egy olyan környezeti állapotértékelési módszer kidolgozásának elősegítése, amellyel a szélesebb nyilvánosság információt kap a térség komplex környezeti állapotáról és annak

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-5-1 TERVEZÉSI ALEGYSÉG 2-12 Nagykőrösi-homokhát TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki 2007. Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben