14. napirendi pont Tárgy:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14. napirendi pont Tárgy:"

Átírás

1 14. napirendi pont Tárgy: Tiszaug Község Környezetvédelmi programjának elfogadása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: /2014. Előterjesztés jellege: Határozat-tervezet Döntés: egyszerű többséget igényel Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság Törvényességi észrevétel: Nincs Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Kötv.) 46. (1) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat a környezetvédelme érdekében önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. -ban foglaltak szerint, amelyet a Képviselő testület hagy jóvá. A Kötv. 48/E. (1) bekezdése értelmében a települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban - a 48/B. (2) bekezdésben foglaltakon túl - tartalmaznia kell a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel, b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendő intézkedési tervekkel, c) a zöldfelület-gazdálkodással, d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával, e) az ivóvízellátással, f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással, g) a kommunális szennyvízkezeléssel, h) a településihulladék-gazdálkodással, i) az energiagazdálkodással, j) a közlekedés- és szállításszervezéssel, k) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat. A Kötv. 48/E. (2) bekezdése szerint az (1) bekezdésben foglaltakon túl a települési környezetvédelmi program - a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban tartalmazhatja a) a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata érdekében különösen: aa) a területhasználattal, ab) a földtani képződmények védelmével, ac) a talaj, illetve termőföld védelmével, ad) a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével, ae) a rekultivációval és rehabilitációval, af) a természet- és tájvédelemmel, ag) az épített környezet védelmével, ah) az ár- és belvízgazdálkodással, ai) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodással, b) a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos feladatokat és előírásokat. A 48/E. (3) bekezdés értelmében a települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és figyelemmel kíséri a feladatok ellátását. A település 2011-ben elkészítette közötti időszakra szóló környezetvédelmi programját, mely elsősorban az egykori szeméttelep szilárd hulladék rekultivációjához volt fontos, másrészt

2 ö ű é á é ő á á é á á ó á ö é é ő Íé á á é í á á á Á á ú é ő á ö é ö ő ó ó é öí é á á ó ö é Öí á é ü ó ü ú á á ü ö é Ö á é ő ü ú öí ö á ö ó ö ö ő ó ó ü é ö é Í á ő á ő á ó é ő áí é ü é

3 TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

4 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 l./ A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, ALAPELVEI ÉS KERETEI... 4 l.l./ A Környezetvédelmi Program készítésének célrendszere A Környezeti Program tervezésének alapelvei A Program tervezési keretei A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETÁLLAPOT HELYZETÉRTÉKELÉSE Levegőtisztaság-védelem Vizek védelme Felszíni vizek Felszín alatti vizek Ár- és belvízvédelem Zaj és rezgésvédelem Talajállapot, talajvédelem Természet és tájvédelem Környezet és egészségügy Épített környezeti elemek Infrastruktúra Hulladékgazdálkodás Települési szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés Felhagyott települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja Települési folyékony hulladékok gyűjtése, kezelése, és tisztítása Termelési hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok Temető Telephellyel rendelkező társaságok és tevékenységük Környezettudatosság Környezetbiztonság TELEPÜLÉS LEGFONTOSABB ÁTFOGÓ KÖRNYEZETI PROBLÉMÁI ÉS ÉRTÉKEI A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM HOSSZÚTÁVÚ ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI TEMATIKUS KÖRNYEZETVÉDELMI AKCIÓPROGRAMOK ÉS FŐBB INTÉZKEDÉSEK Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód akcióprogram Tudat és szemléletformálás, környezetvédelmi tömegkommunikáció fejlesztése Környezeti nevelés és oktatás Környezet és egészség akcióprogram Biológiai allergének, klíma és egészség Környezetminőség akcióprogram A település biztonságos ivóvíz ellátása, Ivóvízminőség Javítóprogram Szennyvízelvezető csatornahálózat és tisztítótelep Települési környezetvédelem Természet és tájvédelem akcióprogram Ökológiai hálózathoz tartozó települési területek kezelése, hasznosítása és egyedi táj értékek védelme Fenntartható terület és földhasználat akcióprogram Talajvédelem és földterület használat... 45

5 5.6.7 Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram Vízminőség védelem, védelmi adatbázis továbbfejlesztése Kül- és belterületi vízrendezés Hulladékgazdálkodás akcióprogram Hulladékképződés megelőzése, illetve csökkentése. A települési szilárd hulládéi gyűjtésének és kezelésének javítása, hulladékkezelő (komposztáló) létesítmény telepítése, szilárd hulladéklerakó rekultiválása A Program megvalósításának és ellenőrzésének eszközei, a Program hatálya A Program végrehajtásának szereplői A megvalósítás eszközei A környezetvédelem érvényesítése A Környezetvédelmi Program megvalósítása és ellenőrzése A Települési Környezetvédelmi Program hatálya... 53

6 BEVEZETÉS Tiszaug Bács-Kiskun megyében fekvő település a Tisza folyó bal partján, az élő és a Holt- Tisza szögletében, 44. számú (Kecskemét-Békéscsaba) főútvonaltól, a Lakitelek- Kunszentmárton 146. számú vasútvonaltól D-re helyezkedik el. A község a Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja' megnevezésű projektben résztvevő egyik település. A projekthez tartozó valamennyi településnek rendelkezni kell Környezetvédelmi Programmal. A település jelenleg évekre szóló Környezetvédelmi Programmal rendelkezik, így a községi Önkormányzat folyamatba tette az önálló települési környezetvédelmi program felülvizsgálatát. 1./ A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, ALAPELVEI ÉS KERETEI 1.1./ A Környezetvédelmi Program készítésének célrendszere A települési környezetvédelmi programja szerint a környezetvédelem alapvető célja a meglévő környezeti értékek megóvása, környezeti károk megelőzése. Lényeges a környezetet károsító hatások korlátozása, megszüntetése, illetve a környezeti károk felszámolása, a megfelelő környezeti állapot helyreállítása. A települési környezetvédelmi program kiindulási alapja éppen ezért a megoldandó környezeti problémák azonosítása. A problémák feltárásával párhuzamosan meghatározásra kerül azok oka is abból a célból, hogy meg lehessen keresni a leghatékonyabb megoldásokat és a megelőzés elve érvényesíthető legyen. Egy-egy szakterületen együtt kell látni az okokat, a hatótényezőket (a környezet állapotát), a problémákat, célokat és a megoldási lehetőségeket, feladatokat is. 1.2./A Környezeti Program tervezésének alapelvei Alapelvek A célok és az intézkedések megfogalmazása a következő alapelvek figyelembevételével történik: - a környezetügy terén hagyományosan kialakultak a Környezetvédelmi törvényben is szereplő alapelvek, amelyek alapvetően a környezethasználat helyes módjára (elővigyázatosság, megelőzés), a felelősség vállalására (szennyező fizet), a közérdekből fakadóan az együttműködés és az átláthatóság fontosságára hívják fel a figyelmet (tájékoztatás, nyilvánosság), - a környezeti problémák, jelenségek, folyamatok összetettségéből eredően mind nagyobb teret kell kapnia a holisztikus megközelítésnek (összefüggések vizsgálata, hatásfolyamatok feltárása), az integráció elvének, valamint rövid- közép- és hosszú távú szempontok egyidejű figyelembevételének, - kiemelt figyelmet kell fordítani a környezet és költséghatékonyság érvényesítésére, a kölcsönös hasznú és érdekeltségű (mindenki nyer) megoldások feltárására és előtérbe helyezésére, valamint a programozhatóságra és a fejlesztések megfelelő előkészítésére. 1.3./ A Program tervezési keretei A települési környezetvédelmi program első része a környezetállapot helyzetfelmérését,

7 helyzetértékelését ismerteti. Ennek főbb fejezetei - Levegőtisztaság védelem. - Vizek védelme. - Zaj-és rezgésvédelem. - Talajállapot, talajvédelem. - Természet-és tájvédelem. - Környezet-és egészségügy. - Épített környezeti elemek. - Infrastruktúra. - Hulladékgazdálkodás. - Környezettudatosság. - Környezetbiztonság. - Település legfontosabb átfogó környezeti problémái és értékei. - A környezetvédelmi program átfogó céljai. A program második fejezete taglalja a tematikus akcióprogramokat, valamint a program megvalósításának eszközeit és intézmény rendszerét. A tematikus akcióprogramok megoszlása l./ Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód. 2./ Környezet és egészségügy. 3./ Környezetminőség. 4./ Természet és tájvédelem. 5./ Fenntartható terület és földhasználat. 6./ Vizeink védelme és fenntartható használata. 7./ Hulladékgazdálkodás. 2./ A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETÁLLAPOT HELYZETÉRTÉKELÉSE A helyzetértékelés célja: - Meghatározni és értékelni a település természeti és környezeti erőforrásait, azok; jelenlegi állapotát. - Felmérni a már meglévő különböző szakmai és szakági koncepciókban és programokban megfogalmazott környezetminőségi igényeket és elvárásokat. - Feltárni azokat a környezeti feltételeket és összefüggéseket, melyek a település környezetvédelmi céljai és jövőképe alapján konkretizálhatok. 2.1./ Levegőtisztaság-védelem A levegő minősége, tisztasága befolyásoló hatással bír az emberek egészségére. A szennyezett levegő fokozza a légzőszervi megbetegedések és egyéb betegségek kialakulását. A szennyezések emberre gyakorolt negatív hatásai mellett jelentős károkat okozhat a természetben is. A levegőbe jutott NO X és SO 2 vegyületek savas eső kialakulását idézhetik elő, amely által okozott savas kiülepedés vizes élőhelyeken halpusztulásokat és egyéb növénypusztulásokat okozhat. Tiszaug község közigazgatási területe a légszennyezettségi zónát és agglomerációk kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM számú rendelet 2. sz. melléklete szerint a 10. zónába

8 tartozik és a hivatkozott rendelet 1. sz. melléklete szennyező anyagonként a következő zónacsoportokat adja meg. kéndioxid nitrogén-dioxid szénmonoxid szilárd (PM10) benzol talaj közeli ózon F F F E F B Az F érték jelentése: a légszennyezettség a vizsgálati küszöb alsó határát nem haladja meg. A B érték jelentése: a légszennyezettség a határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Az E érték jelentése: a légszennyezettség a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. A 306/2010. (XII.23.) számú Kormányrendelet alapján az ebbe a zónába tartozó településeknek 'nem kötelező levegőminőségi tervet készíteni, így a területen lévő környezethasználóknak sem szükséges levegőjavításra intézkedési tervet összeállítani. Szükséges megvizsgálni az uralkodó szélirány függvényében a szomszédos településeken lévő kibocsátók éves szennyezőanyag kibocsátását a levegőbe, hisz onnan is érkezhet szennyezés. Az uralkodó széljárás É, ÉNy-i. Ezek alapján vizsgálhatjuk Tiszaug és Lakitelek elhelyezkedését. Lakitelek Tiszaugtól mintegy 6,5 km-re helyezkedik el. Lakitelki kibocsátók emissziós adatsora alapján 2007-ben kg, 2008-ban kg volt az összes szennyezett anyag kibocsátás mennyisége ben és 2011-ben kg. (Forrás: A részletesebb adatsorokat vizsgálva megállapítható, hogy Lakitelken kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége nem akkora, hogy bármilyen kockázatot jelentene Tiszaiig településre vonatkozóan. A településen több éve nem folytatnak olyan tevékenységet, ahol bejelentés köteles pontforrás lenne, így emissziós adatok nem állnak rendelkezésre. Összességében megállapítható, hogy bár nem áll rendelkezésre bő forrás a területről, de nincs olyan üzem, vagy gyár Tiszaug területén, amely megterhelné a levegő tisztaságát. Lakosság okozta légszennyezés A település levegőminőségét alapvetően befolyásolja a lakossági fűtés, melyre vonatkozóan adat nem áll rendelkezésre. A településen több ingatlan tulajdonos áll vissza a szén és fatüzelés használatára, tekintettel arra, hogy a gáz és villanyáram ára lényegesen megemelkedett. Közlekedés okozta légszennyezés A település belterületén áthaladó 4511 jelű közlekedési útvonal forgalma befolyásolóan hat a belterület levegőminőségére, melynek hatása nem számottevő, mivel a belterületen jelentős járműforgalommal nem kell számolni. Jelentős forgalom bonyolódik le a település határától É-ra húzódó 44. számú országos főközlekedési úton. Célállapot és távlati feladatok a levegőtisztaság védelme szempontjából Porszennyezések csökkentése a zöldterületek növelésével.

9 - Környezeti levegő minőségének javítása földgáztüzelés arányának növelésével, tarló és avarégetések tilalmával. - Talaj eredetű porterhelés csökkenése a környezetbarát mezőgazdasági technológiával, megfelelő talajhasznosítással, vetésszerkezet jó megválasztásával. - Átfogó gyommentesítés, hatékony parlagfű irtás. - Levegőszennyezést előidéző illegális műveletek felszámolása. Közúti járművek belterületi forgalmának szabályozása. - Az állattartó telepek trágyájának szakszerű elhelyezése, hasznosítása. Önkormányzati rendelet 33/2004. (VIII. 18.) számú rendelet a köztisztaság fenntartásáról. 11/2003. (VII.16.) számú rendelet (a környezetvédelemről) 3., 4., 5., 6. -ai érintik a levegőtisztaság védelmet. 2.2./ Vizek védelme 2.2.I./ Felszíni vizek Tisza folyó Vízminőségét alapvetően befolyásolják az északabbra fekvő folyóparti nagyvárosok, ipari területek, ipari parkokon tevékenykedő ipari és szolgáltató társaságok. Legjelentősebb befolyásoló város Szolnok. A Tisza folyó vízminősége II. (,jó víz") és III. ( tűrhető víz") minősítés közé helyezhető. Jász-Nagykun-Szolnok megye területére (Tiszafüred) belépő Tisza folyó vízminősége III. osztályú, mely azonos a tiszaugi, a megye területét elhagyó víz minőségével. (Forrás: KÖTI- KTVF évi környezetállapot értékelés). Tiszaugi Holtág A település központjában elhelyezkedő felszíni víz. A holtág vízminősége a évi adatsor szerint kiválónak minősíthető, csupán a szaprobitás index és a biokémiai oxigénigény (BOIs) szerint tűrhető a minősítés. A holtág vízminőségére 2009 évre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. A holtágon június 30.-án észlelt halpusztulás kapcsán a rendelkezésre álló adatok szerint a halpusztulás a levonuló árvízzel (fakadó vizekkel) volt összefüggésben. A szarvasi Halkutató Intézet alapján a holtág vizében az oldott oxigén rendkívül alacsony értéket mutatott. A holtág vizére kedvezőtlenül hat, hogy egyes ingatlan tulajdonosok a keletkező szennyvizet beleszivattyúzzák a holtágba. Lakitelki Holtág A Tisza folyó jobb partján található a holtág, mely vízfelületének egyik része tartozik Tiszaug településhez. Halastavak, horgásztavak A település közigazgatási területén halastavak, horgásztavak nem találhatók / Felszín alatti vizek (Forrás: A település rendezési terve)

10 A felszín alatti vizek minőségi szempontból veszélyeztetettek. A település közigazgatási területén különböző vízháztartása talajok találhatók: - a Tisza melletti területek talajai a felszíni vízfolyások hatása alatt álló vízháztartás típusába sorolhatók, - a közigazgatási terület Ny-i részére eső talajai egyöntetűen az áteresztő" típusba tartoznak, - a fentieken kívüli egyéb (K-i) területek talajaira az egyensúlyi vízmérleg a jellemző. - A talajvízkészletek a térségben a m vastag holocén és pleisztocén korú laza összletben találhatóak. A talajvízszintek az utóbbi időkben kezdetben kissé emelkedtek, majd csökkentek. A település közigazgatási területén a talajvíztükör terep alatti becsült átlagos mélysége a korábbi vizsgálatok és az ásott kutakban észlelt vízszintek alapján a magasabb területeken - 3, ,00 m, míg a mélyebb területeken -0, ,00 m (nyugalmi talajvízszint). Tekintettel arra, hogy a térségben talajvíz megfigyelő kutak adati nem állnak rendelkezésre, így a talajvízszintre vonatkozó részletesebb adatoktól el kellett tekinteni. A talajvízjárásra jellemző, hogy a vízszint sokéves ingadozása közepes, általában 1-2 m közötti. A kitermelhető talajvizek minősége a térségben többek között magas ammónia, vas, és mangántartalom miatt kifogásolható. A térségben a talajvizek áramlásának főiránya K-ről Ny-i irányba mutató. Rétegvizek A rétegvizek a Tiszaug területén a m alatt kezdődő, mintegy m vastag pleisztocén fluvioeolikus homok és kavicsrétegekben találhatók. A kitermelhető rétegvizek vas, mangán, ammónia, arzén és egyes helyeken a metán tartalom haladja meg általában a rendeletben előírt értékeket. A térségben a rétegvizek áramlásának fő iránya Ny-ról K-felé mutat. A település felszín alatti vízszintjére befolyásolóan hat a Tisza folyó vízszint ingadozása és a Tiszaugi Holtág vízszintje. A település területén talajvíz monitoring rendszer nincs kiépítve. A településen jelenleg nincs kiépített szennyvízcsatorna hálózat. A belterületi lakóingatlanoknál és az üdülő telkeken a kommunális folyékony hulladék gyűjtése és ideiglenes tárolása közműpótló ú.n. gyűjtőaknában történik. A házi szennyvíz gyűjtőaknák egy része nem teljesen vízzáróan kiépített, így szivárgásból adódóan ezen létesítmények kedvezőtlenül hatnak a település belterületén a felszín alatti vizek minőségére. Termálvíz helyzet A település belterületén m mélységben termálvíz nyerésre, kitermelésre van lehetőség. Község az elmúlt időben (2004-ben) fúratott egy mélységi kutat, de pénzügyi és egyéb okok miatt ennek üzembe helyezése és a vízhasználata nem történt meg / Ár- és belvízvédelem Árvízvédelem A település sajátos elhelyezkedéséből adódóan közepesen veszélyeztetett ár-és belvíz szempontjából. A település a Csongrád-nagyrévi árvízvédelmi szakaszhoz tartozó védvonal mentén, a 2,86

11 számú árvízi öblözetben található. A Tisza elöntései ellen a sz. árvízvédelmi fővédvonal védi a települést. Védvonal a vizsgált területen a mértékadó árvízszint elírásoknak megfelelően magassági és keresztmetszeti értelemben egyaránt kiépített, ehhez kapcsolódóan azonban a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak tervezeti fejlesztései vannak, melyek az alábbiak: tkm közötti magas parton végleges töltés kiépítés, tkm és tkm közötti töltés erősítés és előírt magasságra történő építés. Tisza folyó védtöltés biztonságos műszaki állapotának fenntartása, a szükséges felújítása és korszerűsítése kizárólagosan állami feladat, melyet a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság bonyolítja. Az Önkormányzat árvízvédelmi tervvel rendelkezik. Belvízvédelem Belterületi vízrendezés Tiszaug község közigazgatási területe 65 c Tiszaug belvíz öblözetben található. A település belterületén nincs kiépítve egységes, átfogó csapadékvíz elvezető csatornahálózat. A belterületen meglévő utak melletti vízelvezető árkok műszaki állapota megfelelő, állandó feladat a meglévő belterületi csapadékvíz elvezető csatornahálózat folyamatos karbantartása. Az Önkormányzat vízkárelhárítási (belvízvédelmi) tervvel rendelkezik. A külterületen található belvízelvezető csatornák A település közigazgatási területén állami belvízvédelmi létesítmény nem található. Társulati kezelésű csatornák december 31-ig - Sági-Böszörlaposi csatorna (047, 060 hrsz.) - Ságiparti csatorna II. (030., 040., 075 hrsz.) Önkormányzati csatorna Ságiparti csatorna I. A nyilvántartási adatok alapján a nevezett csatorna önkormányzati tulajdonban van. A külterületi vízrendezés megteremtéséhez szükséges a csatorna I. felújítási munkálatainak folyamatba tétele. Ennek feltétele a csatorna felújítási vízjogi létesítési engedélyezési tervének elkészíttetése és a kivitelezésre vonatkozó pályázat elkészítése, beadása, támogatási összeg igénylése. A település legfontosabb belvíz befogadója a Holt-Tisza, melynek kezelője a községi önkormányzat. A település belterületi csapadékvíz-elvezető csatornahálózatát a 2.8. számú infrastruktúra 2. számú részfejezete ismerteti. Vízvédelem szempontjából meghatározó célállapot Igen lényeges célállapot a település bel-és külterületén a talaj és talajvíz, a települési környezet művi elemek fokozott védelme, esetlegesen bekövetkező környezeti károsodások teljes kivédése, illetve elkerülése. A célállapot megteremtése érdekében megfogalmazott távlati feladatok - Társulati kezelésű belvízlevezető csatornák felújítása. - Önkormányzati kezelésű belvízlevezető csatorna felújítása. - Talajvíz monitoring rendszer kiépítése, talajvízfigyelő kutak telepítése. - Belterületi csapadékvíz elvezető csatornahálózat kiépítések megkezdése. - Szennyvízelvezető csatornahálózat és tisztítótelep kivitelezésének beindítása. - Szelektív hulladékgyűjtés és újabb gyűjtőszigetek telepítése.

12 - A kemikáliák alkalmazásának csökkentése a mezőgazdasági termelésben. - A házingatlanoknál meglévő, de üzemen kívüli derítők (szennyvízgyűjtő aknák) felszámolása a szennyvízelvezető csatornahálózat megépítését követően. - Állattartó telepi - trágya környezet szennyezés mentes elhelyezése és hasznosítása. 2.3./Zaj és rezgésvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet január 1-én lépett hatályba. A kormányrendelet környezetvédelmi hatóságként a zaj, illetve rezgést okozó tevékenység jellegétől függően a Környezetvédelmi. Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, vagy a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. Ipari zajkibocsátás A település területén jelentős zajkibocsátással üzemelő létesítmény nincs. Mezőgazdasági zajkibocsátás A mezőgazdasági ágazaton belül a növénytermesztési tevékenység zömmel a külterületen folyik, így ebből adódóan a zajkibocsátás kevésbé meghatározó. Állattartás zajkibocsátása Számottevő állattartás a település külterületén folyik, így az állattartás zajkibocsátása a belterületre vonatkozóan nem jelentős. A belterületi állattartás szabályozása önkormányzati hatáskörbe tartozik. A belterületi állattartó telepek megfelelő elhelyezésével és tervezésével általában sikerül a zajhatásokat a szükséges határértékeken belül tartani. Közlekedési zajkibocsátás A közel 800 fős településen zajló közúti közlekedésből származó zajterhelés nem jelentős. A belterületen átmenő jelentős közúti gépjárműforgalommal nem kell számolni, mivel a nagyobb közúti forgalom a településtől É-ra húzódó 44. számú főközlekedési úton bonyolódik le. A település környezetében található a 44. számú országos főközlekedési út, a belterületen a jelű Tiszaug-Tiszasas összekötő út és a jelű tiszaugi bekötő út. Ezek közül a 44. számú országos főközlekedési út fogalmának lehet zavaró zajhatása. Vasúti közlekedés A Lakitelek-Kunszentmártoni vasútforgalma a Tiszaugi-holtág melletti üdülőövezetre van hatással. A hatás nem jelentős, mivel a vasúti forgalom nem számottevő. Repülési zaj A településen és vonzáskörzetében a Kecskeméti MH 59. Szent Györgyi Dezső Repülőbázisról felszálló repülőgépek zajhatásával lehet számolni. A külterületen a repülőgépes növényvédelem és a műtrágya kijuttatás zaja időszakos és viszonylag rövid időtartamú. Egyéb zajok Az egyéb zajok főbb zajcsoportját a különböző szórakoztató létesítmények jelentik. A zavaró hatás kritikusan a szabadtéri rendezvények esetében lehetséges, ahol hiányoznak a hanggátlással rendelkező külső határoló szerkezetek, így fokozottabb a zajkibocsátás. Esetenként előfordulhat olyan is, hogy a diszkós hangosító berendezést üzemeltető olyan

13 nagymértékben erősíti ki a mélyhangokat, amely a zajkibocsátást megítélhetőségét a további korrekciós tényezőkkel súlyosbítja. Megemlítésre méltó a lakótársak életviteléből származó úgynevezett szomszédzaj is. A szabadidős tevékenységek sorában egyes sporttevékenységek is elég nagy zajjal járhatnak és lakossági panaszra adhatnak okot. Célok Alapvető cél a lakosság nyugodt pihenésének biztosítása, a közlekedési eredetű zaj és rezgésterhelések csökkentése. Távlati feladatok - Zajvédelmi önkormányzati rendelet megalkotása és betartatása. - Szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások munkaidejének szabályozása, a szabályozott szolgáltatási idő betartása, betartatása. - Belterületi út forgalmának szabályozása és sebességének mérséklése. - Önkormányzati rendeletek betartásának szigorú ellenőrzése. Önkormányzati rendelet 11/2003. (VII. fő.) számú rendelet (környezetvédelemről) 9., , 12. -ai érintik a zajvédelmet. 24./ Talajállapot, talajvédelem Talaj adottság A külterület talajtípusai és fizikai talajfélesége A település külterületének talajtípusa igen heterogén. Előforduló talajtípusok: réti csernozjom, réti öntés, szolonyeces réti, sztyeppesedő réti szolonyec, réti szolonyec és futóhomok. A község területének jelentős részén a talajtípusa szolonyeces réti. Az ártéri területek talajtípusa réti öntés. A település K-i részén előforduló talajtípus a sztyeppesedő réti szolonyec. Réti csernozjom talajtípus a településtől DK; ÉK-en található. A külterület K-i részén fordul elő futóhomok. A heterogén talajtípusból eredően a fizikai talajféleségek is változóak, agyag, agyagos vályog, vályog és homok megoszlásban. A terület változó talajtípusai széles skálájú növényféleségek termesztésére adnak lehetőséget. Fontosabb szántóföldi növények: gabona félék, pillangósok, kapások, olajos növények. A régebbi időben szőlő és gyümölcsös termesztés is volt, amely jelenleg nem jelentős volumenű. Talajvédelem A terület és földhasználatra ható jellemző tényezők és beavatkozások - talaj művelés leggyakoribb problémák: egysíkú, tárcsás művelés, lazítás mellőzése, kényszerművelés; - szerves és műtrágya felhasználás jellemző az alacsony szervestrágya dózis és igen jelentősen visszaesett a műtrágya felhasználás; - savanyosodás

14 a meszezés típusú talajjavítás elmaradása, illetve az alacsony dózis eredményeképpen jelentkezik a talajok savanyodása; - defláció a külterületen a futóhomokon és zömmel vályog fizikai talaj féleségű talajoknál a művelt réteg lefedettségének hiányából adódóan a szélhatás (defláció) jelentkezhet; - folyékony kommunális hulladék illegális elhelyezése az illegális folyékony hulladék kijuttatása szennyezi a talajt, a felszín alatti vizeket károsítja. - öntözés Tiszaug közigazgatási területén jelentősebb engedélyezett öntözőtelep, öntözőcsatorna, vízügyi érdekből biztosítandó építési tilalmi terület nincs. Külterületi homokbánya A régebbi időkben működött a külterületen egy homokbánya, amely bezárásra került. Jelenleg időszakosan illegális kitermelés is folyik. Távlatban a homokbánya rekultiválását el kell végezni a rekultivációs engedélyezési terv szerint. A rekultivációs tervet tervezésre jogosult társaság, szervezet készíthet. Az agrárágazat fejlesztésének főbb irányai: - a mezőgazdasági tevékenység diverzifikálása, több profilú vegyes gazdálkodás meghonosítása, - agrár-környezetvédelmi földhasználat, - hagyományos agrártevékenységek, a fenntartható intenzív és extenzív termelés, tartástechnológia fejlesztése, - környezetbarát termelési eljárás és gazdálkodási forma előtérbe helyezése, - az állattenyésztés korszerűsítése, a gyepgazdálkodásra épülő állattenyésztés, - szervestrágyázás előtérbe helyezése, - fizikai és kémiai talajjavítás végzése a talajtípus és a talajvizsgálat figyelembevételével, - erdőterület növelése, különös tekintettel a külterület gyengébb minőségű földterületein, - biotermékek arányának növelése, ezzel párhuzamosan a kemikáliák visszaszorítása, felkészültség és gazdasági szaktudás növelése. Önkormányzati rendelet 11/2003. (VII. 16.) számú rendelet (a környezetvédelemről) 7. -a érinti a földvédelmet. 2.5./ Természet és tájvédelem Tiszaug település közigazgatási területe részben a Kiskunsági, másrészt a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozik. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó terület a településtől É-ra elterülő Közép- Tiszai Tájvédelmi Körzet, mely a tiszai hídtól É-ra lévő Tiszát kísérő vízjárta terület. A település többi területe a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozik. Kiemelt jelentőségű természet megőrzési területek: - Tiszaugi Körtvélyes és Bokros területe, - Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözetből a külterület Ny-i területének egy része. Különleges madárvédelmi területek: - Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözet területe, Közép-Tisza menti terület egy része,

15 Magterületek: - Tiszaugi Körtvélyes és Bokros területe, - a település külterületi határának ÉNy-i és DNy-i területének egy része. Ex-lege láp: - Tiszaugi Körtvélyes és Bokros területén. Természeti területek: - Tiszaugi Holt-Tisza mentén, - Tiszaalpár-Bokrosi ártéri öblözetnek a települési határ DNy-i részén. Ökológiai folyosóval érintett területek - A belterülettől É-ra a Közép-Tiszai tájvédelmi körzet, - Tiszaugi Holt-Tisza és vonzáskörzete, - A belterülettől DNy-ra és Ny-ra eső rész, beleértve a Tisza folyó és vonzáskörzete. Egyedi tájértékek: Sorszám Megnevezés Helyszín Hrsz.: 1 Lakóház Kossuth u sz Régi temető /3 3 Költő üregek Csapcsal nevű 0118/4 4 Magányos vadkörte Száray-legelő 0129/5 5 Kocsányos tölgy Homok-rétje 096/3 6 Tiszaugi-Holt-Tisza - 072/1 7 Lakóház Rákóczi u. 65. sz. 118/2 8 Tájház Rákóczi u Lakóház Kossuth u. 49. sz Lakóház Petőfi S. u. 17. sz Lakóház Szabadság u. 17. sz Lakóház Móra F. u. 12. sz Római katolikus kápolna Rákóczi u. 32/2 14 Lakóház Kossuth u. 8. sz Lakóház Kossuth u. 27. sz Lakóház Rákóczi u. 62. sz Kocsányos tölgy Tiszaugi vasútállomás Vörösmarty úti fasor Sportpálya mellett a Vörösmarty utcában - 19 Gólyafészek Vörösmarty és Rákóczi úti sarok - 20 Gólyafészek Rákóczi u. 98. sz. előtt - 21 Gólyafészek A 44. számú főút Egykori Tisza magas part Településtől K-re 099/7, 099/8 Nemzeti ökológiai hálózat elemei: - A település közigazgatási területén a hálózat elemei a magterület és az ökológiai folyosó. Önkormányzati rendelet 11/2003. (VII.16.) számú rendelet (a földvédelemről) 8. -a érinti a természeti értékek védelmét.

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Tiszaug Község Önkormányzatának 2011. január Készítette: Tiszaug Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Készítette: Vasas Dávid Okleveles környezetmérnök Mélykúti Éptesz Építőipari és Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. - környezetvédelmi megbízott Tartalomjegyzék:

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január.

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január. KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Törtel Község Önkormányzatának LOCAL AGENDA 21 január Készítette: Törtel Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2003.(XI.29.) sz. rendelete BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. BEVEZETÉS Az Észak-Békés megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ( 2009-2014 )

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ( 2009-2014 ) JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ( 2009-2014 ) Készítette: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft Elfogadta: a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben

melléklet a 2012-2017 időszakra

melléklet a 2012-2017 időszakra melléklet GYÁL VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja a 2012-2017 időszakra 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM- STRATÉGIÁJA 4 2. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007 TARTALOMJEGYZÉK Nem árt elgondolkodni... 3 1. A település bemutatása... 4 2. A települési környezet tisztasága... 4 2.1 Települési környezet tisztasága...

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja 2011 2016 1 A Program készítéséért felelős: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Települési Fenntarthatósági Stratégia és Program 2010. T a r t a l o m 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A feladat indoklása és célja... 6 1.2 Környezeti hatások... 7 1.3 Általános klimatológiai

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Helyzetértékelés

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 -

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 - ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.kornyezetvedelem.tk, tel:70-306-1423-2009 - Isaszeg Város Települési

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010.

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010. Közreműködők: Kathi Imre energetikus, villamosmérnök Kiss Csaba kertészmérnök Kincses Dániel vízrendezési szakmérnök Jónás Zoltán közlekedésmérnök Molnár Antal területfejlesztési szakértő Molnár Attila

Részletesebben