Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL"

Átírás

1 Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Annak érdekében, hogy a nagyközségi önkormányzat a Magyar Köztársaság Alkotmánya IX. fejezetében, a helyi önkormányzatokkal szemben támasztott követelményének megfelelve, a helyi igényekhez igazodva intézze a település közügyeit, gondoskodjon a közszolgáltatásokról és a helyi hatalom gyakorlásáról, a Képviselő-testület sz évi LXV. Tv (1) bekezdése alapján saját Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS: AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS JELKÉPEI 1.. (1) A Képviselő-testület és szervei számára az Ötv.-ben és más vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat az SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata. (2) Az önkormányzat székhelye: Tiszalúc. Pontos címe: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér (3) Az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. (4) Illetékességi területe: Tiszalúc Nagyközség közigazgatási területe. (5) A település főbb adatait az 1. sz. függelék tartalmazza. 3.. (1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét. (2) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet állapítja meg. (3) Állami és nemzeti ünnepeink, valamint egyéb emléknapok méltó ünneplésének megszervezése a polgármester és az Ügyrendi, Jogi, Művelődési és Sportbizottság feladata együttműködve az illetékes intézményekkel, valamint az egyházakkal és civil szervezetekkel. (4) Az önkormányzat történelmi emléknapja augusztus 30. I. Rákóczi György Erdély fejedelmének augusztus 30.-án kelt, Gyaluban kiadott, Lúcra hajdúkat telepítő oklevelének alapján. 4.. (1) Az önkormányzat lapja: időszaki lapot bocsáthat ki, amely hitelesen tájékoztatja a polgárokat a képviselő- testület és a polgármester őket érintő fontosabb döntéseiről.

2 (2) Az önkormányzat lapját évfolyamonként le kell fűzni és 5 évenként be kell köttetni, ezzel is lehetőséget biztosítva a Tiszalúc történetét feldolgozó kutató munkáknak. 5.. (1) A képviselő-testület véleményt nyilvánít és kezdeményezően lép fel minden olyan ügyben, amely feladat és hatásköréhez nem tartozik ugyan, de a helyi közösséget érinti. E jogával különösen abban az esetbe él, ha az adott ügy a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben a képviselő-testület csak a közvetlenül érintett réteg, érdekképviseleti szerv vagy társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést. (2) Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat: a, képviselő-testülete, annak felhatalmazására, b, bizottsága c, a polgármester a helyi népszavazás hozhat. 6.. (1) A Képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom és gazdaságszervező munkában ezek fejlesztése érdekében együttműködik a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzattal. A koordináció keretébe közvetlen cél a megyei tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi elképzelésekkel. (2) A folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a polgármester, illetve a jegyző feladata. 7.. (1) Az önkormányzat testvér-települési kapcsolat kialakítására törekszik határon túli magyar településekkel, hozzájárulva ezzel is a magyar nemzet határokon átívelő újraegyesítéséhez. (2) Külföldi önkormányzattal történő együttműködési megállapodás megkötése a képviselőtestület át nem ruházható döntési hatáskörébe tartozik. II. Fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS HATÁSKÖRE 8.. (1) A települési önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: - a településfejlesztés és településrendezés, - az épített és természeti környezet védelme, - a lakásgazdálkodás, - a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, - a köztemető fenntartása, - a helyi közutak és közterületek fenntartása, - a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, - gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, - közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, - közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, - gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről,

3 - gondoskodás az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról, - a közösségi tér biztosítása, - a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatása, - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítésének biztosítása, - az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. (2) Az önkormányzat köteles gondoskodni: - az egészséges ivóvízellátásról, - az óvodai nevelésről, - az egészségügyi és a szociális alapellátásról, - a gyermek és ifjúsági feladatokról, - a közvilágításról, - a hulladékgazdálkodásról, - a sport feladatok ellátásáról, - a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, - a helyi közösségi tér biztosításáról, - a könyvtári szolgáltatás ellátásáról, - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. - a polgármesteri hivatal működtetéséről. (3) Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha a, ellátása nem sérti más települések érdekeit, b, nem tartozik más szerv kizárólagos hatáskörébe, c, megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását, d, ellátásához szükséges feltételek fennállnak. (4) A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni, melynek keretében a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság és az érintett bizottságok véleményét ki kell kérni. Jelentősebb költségkihatással járó feladatellátás felvállalása előtt ad hoc bizottság is létrehozható, s külső szakértők közreműködése is igénybe vehető. (5) Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető elő, ha az tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat. (6) Az önként vállalt feladatok tekintetében az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben a fedezet biztosításával egyidejűleg kell állást foglalni. 9.. (1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. A képviselő-testület a településfejlesztéssel, a helyi közszolgáltatásokkal, az alapvető intézményhálózat létrehozásával és működtetésével szorosan összefüggő hatásköreinek gyakorlását nem ruházhatja át. Ennek megfelelően és ezen túlmenően a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Ötv ban felsorolt ügyek, illetve feladatok (1) A képviselő-testület a megbízásának lejárta előtt az Ötv (3) bekezdésében meghatározott feltételek alapján mondhatja ki az önfeloszlatását. 11..

4 (1) A képviselő-testület a hatáskörgyakorlás átruházásáról, illetőleg visszavonásáról annak felmerülésekor dönt. (2) A képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának utasításokat adhat, döntését megsemmisítheti és megváltoztathatja, illetőleg a gyakorló szervet beszámoltathatja. (3) A képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók. (4) Az átruházott hatáskör gyakorlója az e kereten belül tett intézkedéseiről, azok eredményeiről a soron következő rendes ülésen beszámol (1) A képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő törvényi változásokról az átruházhatóság törvényi feltételeiről a jegyző a képviselő-testületet a napirend előtti feladatok keretén belül írásban tájékoztatja. III. Fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE 13.. A képviselő-testület ülései és összehívásuk (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő (8 képviselő 1 polgármester). A képviselők névsorát a 2. számú függelék tartalmazza. (2) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart. (3) Az alakuló ülést, a választást követő 15 napon belül össze kell hívni. Az összehívásról a megválasztott polgármester gondoskodik. Az ülést a korelnök nyitja meg, amelyet a polgármester eskütételéig vezet, az alakuló ülésen kell dönteni a polgármester illetményéről, illetve tiszteletdíjáról. A képviselő-testület már az alakuló ülésen dönt az alpolgármester választásáról, illetményéről, illetve tiszteletdíjáról. (4) A képviselő-testület évente legalább 6 rendes ülést tart. (5) Képviselő-testület rendes üléseit a hónap utolsó keddjén 15 órára kell összehívni. A képviselő-testület üléseit az önkormányzati hivatal tanácskozó termében tartja. Ettől a rendelkezéstől a képviselő-testület egyszeri döntéssel eltérhet. (6) Rendkívüli képviselő-testületi ülést kell összehívni a testület eseti döntése alapján, települési képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának javaslatára a napirendet is tartalmazó kezdeményezést követő 8 napon belül. A bizottság a testületi ülés összehívására vonatkozó indítványáról ülésén tárgyal és arról egyszerű szótöbbséggel dönt. (7) Rendkívüli helyzetben a polgármester azonnali időpontra is összehívhatja a képviselőtestületet. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető, el lehet tekinteni az írásbeli meghívótól is, a sürgősség okát azonban közölni kell. (8) A képviselő-testületet a polgármester hívja össze. A polgármester távolléte, akadályoztatása esetén az alpolgármester gondoskodik a képviselő-testület összehívásáról és vezeti annak ülését.

5 (9) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület az Ügyrendi, Jogi, Művelődési és Sportbizottság elnöke hívja össze és vezeti. (10) A képviselő-testület tagjait az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, a napirend tárgyainak és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni. A meghívót a polgármester íja alá. Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek és a tanácskozási joggal résztvevőknek olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább öt nappal megkapják. A meghívót az állampolgárok tájékoztatása céljából ki kell függeszteni a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. Azok a képviselők illetve bizottsági tagok, akik ezt kérik, a testületi és a bizottsági ülések meghívóit, továbbá azok írásos előterjesztéseit elektronikus úton kaják meg (11) A testület ülésén állandó jelleggel tanácskozási joggal részt vesz a jegyző, tanácskozási joggal vesz részt a kisebbségi önkormányzat szószólója, valamint a napirenddel összefüggésben álló gazdálkodó szervezetek vezetői, civil szervezetek képviselői és azok, akiket a polgármester indokoltnak tart A képviselő-testület üléseinek vezetése (1) A képviselő-testületet a polgármester vezeti. (2) A polgármester megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a testület határozatképességét. (3) A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére, megállapítja a szavazás eredményét. (4) A polgármester javaslatot tesz a napirend elfogadására, szükség esetén bejelenti a zárt ülés tartását. (5) A polgármester az elfogadott napirend sorrendjében levezeti a vitát, megadja a szót a kérdésekre, hozzászólásokra, kiegészítésre. Összefoglalja a vitát. Szavazásra teszi fel az indítványokat és a határozati javaslatokat. Megállapítja a szavazás eredményét és kihirdeti a döntést. (6) A polgármester fenntartja a rendet a tanácskozás alatt. A rendbontó képviselőt vagy más jelenlévőt figyelmeztetheti, a rendbontót kivezettetheti a teremből, de nem utasítható ki a teremből a képviselő-testület tagja, képviselői jogában semmilyen körülmények között sem korlátozható. (7) A polgármester a felmerülő ügyrendi kérdéseket szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét. (8) A polgármester tájékoztatja a testületet az időszerű kérdésekről, számot ad a lejárt határidejű önkormányzati határozatok és egyéb önkormányzati döntések végrehajtásáról. (9) A polgármester bezárja az ülést és bejelenti a következő ülés várható időpontját, továbbá tervezett napirendjét. 15..

6 A képviselő-testületi ülések nyilvánossága; a zárt ülés (1) A képviselő-testület ülései nyilvánosak. Az állampolgárok megjelenhetnek a testület ülésén, azon részt vehetnek a testületi ülés megzavarása nélkül. Tanácskozási és szavazati joggal nem rendelkezek, ugyanakkor a testület egyedi döntéssel, egyszerű szótöbbséggel hozzászólási jogot adhat. (2) A képviselő-testület zárt ülést tart az Ötv (4) bekezdésében felsorolt esetekben. (3) A képviselő-testület a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. A zárt ülés elrendeléséhez minősített többség szükséges. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. (4) A zárt ülésen az Ötv (5) bekezdésében megnevezettek vehetnek részt A nyílt, titkos és név szerinti szavazás (1) A képviselő-testület határozatait és rendeleteit nyílt szavazással kézfelemeléssel hozza. (2) A képviselő-testület az alpolgármestert titkosan választja, ezen kívül titkos szavazást csak a 15..(2)-(4) bekezdéseiben foglalt ügyekben rendelhet el. A titkos szavazás elrendeléséhez minősített többség szükséges. (3) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével történik. A szavazás lebonyolításáról és a szavazatok megszámlálásáról az Ügyrendi, Jogi, Művelődési és Sportbizottság települési képviselő tagjai gondoskodnak. A szavazás eredményének a megállapításáról külön jegyzőkönyv készül. (4) A képviselő-testület megbízásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többséggel feloszlathatja önmagát. (5) Név szerinti szavazást kell tartani akkor, ha azt a polgármester vagy bármelyik képviselő indítványozza és azt a képviselő-testület egyszerű többséggel megszavazza. (6) A név szerinti szavazás során a jegyző egyenként felolvassa a képviselők nevét, akik igen - nel illetve nem -mel szavaznak. (7) A név szerinti szavazáskor a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy a jelenlévő képviselők személy szerint hogyan szavaztak A tanácskozások rendje, interpellációk (1) A polgármester a napirendi pontok sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, amelynek során - az előadó a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet, - az előadóhoz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előadó köteles rövid választ adni. (2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor.

7 (3) A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet. (4) Az önkormányzati bizottság bármely előterjesztéséhe az ezekhez benyújtott módosító javaslatokat is értékelő ajánlást nyújthat a képviselő-testülethez. (5) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatot a vita bezárásáig és a szavazás megkezdéséig megváltoztathatja vagy visszavonhatja. (6) A vita lezárása, a hozzászólások időtartamának korlátozására a testület bármely tagja javaslatot tehet. e javaslatról a testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előadója válaszolhat a hozzászólásokra. (7) A vita során a jegyzőnek mindig szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét illetően észrevételt kíván tenni. (8) Bármely képviselő, illetve napirend előadója a szavazás megkezdéséig javasolhatja a téma napirendről történő levételét. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz. (9) A polgármester az előterjesztésében szereplő és a vitában elhangzott javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt s testület az elhangzás sorrendjében majd az egész határozati javaslatról. (10) A települési képviselő a napirendi pontok végén bármely önkormányzati kérdéskörben a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, bármely bizottság elnökéhez és a jegyzőhöz szóban vagy írásban interpellációt intézhet. Az interpellációra a megkérdezett a testületi ülésen köteles szóban vagy tizenöt napon belül írásban válaszolni. Ha az interpellációra adott választ a felvilágosítást kérő képviselő nem fogadja el, majd a képviselő-testület is elutasítja, az ügyet kivizsgálás céljából az illetékes bizottság elé kell utalni, melynek vizsgálódásába az interpelláló képviselőt is be kell vonni Az egyszerű és a minősített többség; kizárás a szavazásból (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele jelen van. ha nincs meg a határozatképesség és nem is lehet arra számítani, hogy a hiányzó képviselők megérkeznek, illetve visszajönnek, a polgármester új időpontra hívja össze a testületet. (2) A javaslatok elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség). (3) A képviselő-testület döntéséből kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő vagy bármely települési képviselő kezdeményezésére a képviselő-testület dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. Hozzátartozónak minősül az egyeneságbeli rokon és ennek házastársa, testvér, a házastárs és az élettárs. A kizáráshoz a képviselő-testület minősített többségű szavazata szükséges. (4) Minősített többség szükséges - a rendeletalkotáshoz, a rendelet módosításához, a rendelet hatályon kívül helyezéséhez,

8 - az önkormányzat szervezetének kialakításához, működésének meghatározásához, a szervezet átszervezéséhez, megszüntetéséhez, működési szabályzatának módosításához, - a törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz, felmentéshez, a megbízás visszavonásához, - önkormányzati társulás létrehozásához, társulási megállapodások módosításához, érdekképviseleti szervezethez történő csatlakozáshoz, - külföldi önkormányzattal való együttműködésre vonatkozó megállapodáshoz, nemzetközi önkormányzati szervezethez történő csatlakozáshoz, - intézmény alapításához, - a képviselő kizáráshoz, - zárt ülés elrendeléséhez, - a képviselő-testület megbízásának lejárta előtti feloszlásának kimondásakor, - a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a polgármester tisztségének megszüntetését kérő képviselő-testület keresetének benyújtásakor, - a 15..(49 bekezdés szerint zárt ülés elrendeléséhez, - a 16.. (2) bekezdés szerinti titkos szavazás elrendeléséhez. - A tízmillió forint összeget meghaladó fejlesztést célzó, illetve a százezer forintot meghaladó, a költségvetésben egyedileg meg nem jelölt, költségvetési kiadást eredményező, valamint az önkormányzat százezer forintot meghaladó értékű vagy bármely ingatlant érintő vagyontárgyának elidegenítéséhez vagy megszerzéséhez, vagyonrendeletében meghatározott vagyontárgyak elidegenítése illetve az ott írt értéket meghaladó kötelezettségvállalás esetén. - A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges A rendeletalkotás (1) A képviselő-testület törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvényi felhatalmazás alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. A törvény végrehajtására irányuló önkormányzati rendelet megalkotását a jegyző köteles kezdeményezni. (2) Az Ötv. értelmében rendeletben kell szabályozni a következő ügyeket: - a Szervezeti és Működési Szabályzatot, - a települési képviselőknek, bizottsági elnököknek, bizottsági tagoknak a törvény keretei között történő tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapítását - bizottság részére történő önkormányzati hatósági jogkör megállapítását, - a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeinek, eljárási rendjének megállapítását, - a helyi önkormányzat meghatározott vagyontárgya, vagy vagyonrésze elidegenítését, megterhelését, vállalkozásba való bevitelét, illetve más célú hasznosítását. (3) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti - bármely települési képviselő, - a polgármester, - a jegyző, - a település választópolgárai. (4) A rendelet-tervezetet a jegyző készíti el. Megbízható az előkészítéssel a tárgy szerint illetékes bizottság, ideiglenes bizottság, sőt külső szakértő is. Szakértő bevonására a jegyző tesz javaslatot. A polgármesteri hivatal akkor is köteles részt venni az előkészítésben, ha a tervezetet bizottság, ideiglenes bizottság, illetőleg szakértő készíti el.

9 (5) Az önkormányzati rendelet-tervezetet törvényességi szempontból minden esetben véleményeztetni kell az önkormányzat jegyzőjével. (6) A rendelet-tervezetet vagy az ahhoz kapcsolódó módosító indítványokat indokolni kell, az indoklás szóban is előterjeszthető. A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írják alá. Az önkormányzati rendeletet évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni és fel kell tüntetni az évszámot. Az évszámot követően zárójelben a kihirdetés hónapját római számmal és napját arab számmal kell feltüntetni. Az önkormányzati rendeket kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. A rendeletet a helyi honlapon is közzé kell tenni és szükség esetén hirdető autóval is tájékoztatni kell s választópolgárokat. A kihirdetett rendelet egy példányát a Művelődési Ház könyvtárában el kell helyezni A jegyzőkönyv (1) A képviselő-testület üléséről hangfelvételt és jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kel a megjelent és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. (2) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót, a jelenléti ívet, az írásos előterjesztéseket, valamint azokat a képviselői indítványokat, szó szerinti hozzászólásokat, interpellációkat, amelyek csatolását a képviselő-tagok bármelyike kéri. A hosszabb rendeletek mellékletként csatolhatók a jegyzőkönyvhöz. (3) A képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet minden esetben megválasztott hitelesítőkkel hitelesíteni kell. (4) A választópolgárok a zárt ülés kivételével betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe A közmeghallgatás és a falufórum (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egyszer közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. (2) A közmeghallgatás helyéről, idejéről, az esetleges ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján és a hirdető autó útján a választópolgárokat tájékoztatni kell legalább öt nappal a rendezvény előtt. (3) A képviselő-testületnek a közmeghallgatáson határozatképesnek kell lennie. (4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, amelyről jegyzőkönyv készül a képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvekre vonatkozó szabályok szerint. (5) A polgármester és a képviselő-testület előre meghatározott közérdekű ügyekben vagy a jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése érdekében lakosságú fórumot hívhat össze,

10 amelyen a választópolgárok és a civil szervezetek a közérdekű kérdéseiket és javaslataikat elmondhatják. IV. Fejezet A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ 22.. (1) A települési képviselőt az Ötv.-ben és az SZMSZ-ben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetőleg terhelik. (2) A települési képviselő képviselői tevékenysége során hivatalos személyt megillető büntetőjogi védelem alatt áll. (3) A települési képviselő részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenőrzésében. (4) A települési képviselő kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek a képviselő-testület által átruházott önkormányzati ügyekben hozott döntését. (5) A települési képviselő a polgármesteri hivataltól igényelhet képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, illetőleg ügyviteli közreműködést. (6) A települési képviselő sürgős, azonnali intézkedést igénylő közérdekű ügyekben kezdeményezheti a polgármesteri hivatal intézkedéseit, a hivatal intézkedéseit, a hivatal érintett dolgozója erre nyolc napon belül köteles érdemi választ adni. (7) A települési képviselő bármely bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet. (8) A települési képviselő megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet. (9) A települési képviselő önkormányzati ügyekben a polgármestertől, a jegyzőtől felvilágosítást kérhet a képviselő-testületi üléseken, amelyre az ülésen vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban érdemi választ kell adni. (10) A települési képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz csatolni, illetve kérésére véleményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell (1) A települési képviselő kötelessége tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában. (2) A települési képviselőnek felkérés alapján részt kell vennie a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban. (3) A települési képviselőnek a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkokat meg kell őriznie. Titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll. (4) A települési képviselő személyes érintettségét köteles bejelenteni.

11 (5) A települési képviselők a választópolgárokkal kötelesek a kapcsolatot tartani oly módon is, hogy részt vesznek a polgármesteri hivatalban tartott képviselői fogadóórán. (6) A települési képviselő megbízólevelének átvételétől számított harminc napon belül, majd évente egyszer vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A települési képviselő a 2000.évi XCVI. törvény (Ökjtv.) 10/A.. (1) foglaltak szerint a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1.-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas-vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát is. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén annak benyújtásáig az önkormányzat képviselő jogait nem gyakorolhatja, és az Ötv ában meghatározott juttatásokban sem részesülhet. (Ökjtv. 10/A. (2) bekezdés) Az Ügyrendi, Jogi, Művelődési és Sportbizottság látja el az összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos feladatokat is. V. Fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI 24.. (1) A képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságokat választ. (2) A képviselő-testület a következő bizottságokat hozza létre: - Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 5 fővel, - Ügyrendi, Jogi, Művelődési és Sportbizottság 5 fővel, - Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 fővel, (3) A bizottságok elnökeinek, képviselő és külső tagjainak a nevét az SZMSZ 3. számú függeléke tartalmazza. (4) A bizottság a belső működési szabályait az Ötv. és az SZMSZ keretei között maga állapítja meg. (5) A képviselő-testület indokolt esetben, meghatározott feladat ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről készült jelentésnek a képviselő-testület által történő elfogadásáig tart. (6) A bizottságok feladat és hatáskörét az 1;2;3. számú melléklet tartalmazza 25.. (1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, települési kisebbségi önkormányzat elnöke a képviselőtestület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, vagy tagja. (2) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

12 (3) A képviselő-testület a munkatervében meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyeket feladatkörében bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek csak a bizottsági állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületek. (4) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. A bizottságot a polgármester indítványára is össze kell hívni. (5) Bármely képviselő javaslatot tehet valamely a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, melyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt. (6) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt. (7) A bizottság ülése nyilvános, azonban zárt ülést kell tartani a testületre vonatkozó szabályok szerint. (8) A bizottság minden tagja köteles a tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni. (9) A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely az elhangzott felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint külön indítványra a kisebbségi véleményeket tartalmazza. VI. Fejezet A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS A HIVATAL 26.. (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el. (2) A polgármesternek a testület önkormányzati hatósági ügyekben döntési jogot csal önkormányzati rendeletben és határozatban biztosíthat. (3) Az egyes hatáskörök átruházását az ágazati feladatokat, hatásköröket rendező rendeletek szabályozzák. (4) A polgármester fogadónapjáról a lakosságot tájékoztatni kell. (5) A polgármester illetményére és minden egyéb anyagi elismerésre a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke tesz javaslatot. (6) A polgármester havonta egy alkalommal vezetői értekezletet tart, melyen részt vesz az alpolgármester, a jegyző, az önálló intézmények vezetői, a Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója, és a kisebbségi önkormányzat elnöke. A vezetői értekezlet konzultációs jellegű, érdemi döntést nem hoz. A polgármester az évi LXV. törvény (Ötv.) 33. B -a szerint megválasztáskor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. A polgármester vonatkozásában az Ötv. 33/C. (1) bekezdése alapján a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség szándékos elmulasztása a tisztsége megszüntetésére irányuló kereset benyújtásához vezethet. 27..

13 (1) Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásában látja el. (2) Az alpolgármester a polgármester akadályoztatása vagy távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíthet, minden más esetben munkáját segíti. (3) Az alpolgármester feladatkörét a polgármester határozza meg, erről a testületet tájékoztatja (1) A jegyző a polgármester egyetértéséhez kötött munkáltatói jogkörét érintő döntéseket a szabályzat 4. sz. függelék tartalmazza. (2) A jegyzőt távolléte esetén az általa megbízott osztályvezető helyettesíti. (3) A jegyző bármely törvényességi észrevételt csak az érintett önkormányzati döntést hozó szerv testület, bizottság, polgármester felé tett figyelemfelhívás eredménytelensége esetén tehet a törvényességi ellenőrzést ellátó szerv felé (1) Az önkormányzat működésével valamint az államigazgatási ügyek intézésével kapcsolatos döntés előkészítése és az ügyviteli teendők ellátása a Polgármesteri Hivatal feladata. (2) A hivatal szervezeti felépítését az 5. számú függelék tartalmazza. VII. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE ÉS VAGYONA 30.. (1) A testület a tárgyévet megelőző év november 30.-ig foglal állást az önkormányzat gazdasági koncepciójáról, melyben iránymutató jelleggel határozza meg: - a központi költségvetés várható kihatásait, - a helyi költségvetési célokat és azok megvalósíthatóságának fontossági sorrendjét, - a bevételi forrásokat jogcímként és azok nagyságát, arányát, - a költségvetés általános tartalékának mértékét, - az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos változásokat. (2) Forráshiányos (deficites) költségvetési javaslat kizárólag a képviselő-testület minősített többséggel felhatalmazása alapján állítható össze, megjelölve egyben a hiány fedezetét. (3) A költségvetés általános tartalékaként megjelölt előirányzatának felhasználására egyedi testületi döntések alapján kerülhet sor. (4) A képviselő-testület az általa alapított egyszemélyes Nonprofit Kft-t érintően az alapítót megillető valamennyi döntési jogosultságot az egyéb munkáltatói jogokat kivéve magának tartja fenn. A Nonprofit Kft-t érintő egyéb munkáltatói jogok gyakorlását az önkormányzat polgármestere részére engedi át. (5) Az önkormányzat vagyonáról a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

14 31.. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok az önkormányzati törzsvagyon forgalomképtelen tárgyaihoz tartoznak. (2) A vagyontárgyak forgalomképtelenségét egyedi mérlegelés alapján, a törvényi szabályozás keretei között kizárólag a képviselő-testület oldhatja fel. (3) Az önkormányzat vállalkozási célra felhasználható vagyonát nevesített és érték formában - az önkormányzat vagyonától elkülönítve kell nyilvántartani, hogy az önkormányzat bármely formában történő felelősségvállalása a vállalkozási vagyon nyilvántartott értékét nem haladja meg (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó szervezeti egységeinél intézmények, hivatal a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tájékozódik a költségvetés alakulásáról, a gazdálkodás eredményeiről. (2) A költségvetési javaslatot és zárszámadást csak a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményével együtt lehet a testület elé terjeszteni. (3) A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság kezdeményezésére a képviselőtestület köteles napirendre tűzni külső ellenőrzést végző szakértő igénybevételének lehetőségét. (4) A hivatal által tervezett illetve a gazdálkodást érintő bármilyen ellenőrzésről a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságot tájékoztatni kell. VIII. Fejezet A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSE 33.. (1) A képviselő-testület hivatala a helyi kisebbségi önkormányzat munkáját a Nek. tv. 27..(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel tárgy, személyi és szervezési feltételek megteremtésével segíti. (2) Az Önkormányzat a tárgyi feltételek körében helyiséget biztosít a Kisebbségi Önkormányzat részére. (3) Igény esetén a személyi feltételeket a polgármesteri hivatal biztosítja az alábbiak szerint: - a kisebbségi önkormányzat testületi üléseire kerülő napirendek előzetes szakmai jogi véleményezését, - a kisebbségi önkormányzat által kialakított állásfoglalás szakmai, jogi szempontból való rögzítését. (4) Igény esetén a szervezési feltételek körében a (3) bekezdés szerinti közreműködéssel gondoskodik: - az írásban kiadásra kerülő napirendek megfelelő számú többszörösítéséről,

15 - az írásos anyagok, meghívók saját kézbesítő útján történő kézbesítéséről, - a kisebbségi önkormányzati anyagok irattári anyagként való megőrzéséről, - a testületi ülésekről felvett jegyzőkönyv, jegyző útján történő felterjesztéséről ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) Jelen rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 15/1993, 4/1995, 8/1995, 7/1997, 11/1997, 7/1999, 13/1999,17/1999, 23/2000, 15/2001, 12/2002, 13/2002, 6/2007 sz. rendelettel elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat. Turóczi Hajnalka jegyző Majdanics László polgármester

16 1. számú melléklet I. A BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS FELADATAI: Szociális és Egészségügyi Bizottság feladat- és hatásköre a) A bizottság - feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását, b) Javaslatot tesz, állást foglal, véleményt mond a településen nyújtott egészségügyi alapellátással összefüggő feladatokkal kapcsolatban. II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN: 1.) DÖNT: 1) lakásfenntartási támogatás megállapításáról, 2) temetési segély megállapításáról, 3) átmeneti segély megállapításáról, 4) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás odaítéléséről, 5) méltányossági ápolási díj megállapításáról 6) óvodai, napközi otthoni, középfokú oktatási intézmények, térítési díjak mérséklése, elengedése 7) Továbbá amivel a képviselő-testület határozatban megbízza 2.) KÖZREMŰKÖDIK: a) az egészségügyi és egészségvédelmi programok kidolgozásában, b) figyelemmel kíséri a közegészségügyi és környezetvédelmi helyzet alakulását, jelzi a problémákat, és javaslatot tesz azok megoldására. c.) a szociálpolitikai programok kidolgozásában, III. VÉLEMÉNYEZI: a.) az egészségügyi, szociális jellegű pályázatokat. b.) Az önkormányzat által fenntartott szociális, egészségügyi intézmények vezetői állásaira beérkező pályázatokat, c.) Feladatkörében - önkormányzati intézmény alapítását, megszüntetését, összevonását, d.) szociális kérelem esetén kedvezményes lakásbérleti díj megállapítását

17 IV. JAVASLATOT TESZ : a.) önkormányzati rendelet alkotására, felülvizsgálatára, önkormányzati felhatalmazás alapján rendelet-tervezet előkészítésére önkormányzati rendelet alkotására, felülvizsgálatára a szociállis ellátásról és szociális igazgatásról, a bölcsödei, óvodai, napközi térítési díjak megállapítására, általános iskolai étkezési és középiskolai étkezési térítési díjak megállapítására, lakáscélú szociális támogatásra b.) önkormányzati egészségügyi intézmények alapítására, átszervezésére, megszüntetésére, ellátási, szolgáltatási körzeteire; c.) közreműködik a feladatkörét érintő előterjesztések készítésében; IV. KÖZREMŰKÖDIK: Azokban az Önkormányzati ügyekben amelyekre a képviselő testület felkéri. VI. ELLENŐRZI: Önkormányzati felkérés alapján feladatkörében részt vesz az önkormányzati intézményeknél elrendelt ellenőrzésekben.

18 2. számú melléklet Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság I. A BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS FELADATAI: feladat- és hatásköre A bizottság - feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN: 1.) DÖNT:- III. VÉLEMÉNYEZI: a) évente a gyermek és ifjúsági intézményekben fizetendő díjak csökkentésére, elengedésére és egyéb szociális alapú támogatásra felhasználható előirányzatokat, b) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének, a lakbérek mértékének megállapítását, c) az önkormányzat gazdasági ciklusprogramját, d) az általános és céltartalék felhasználását, az önkormányzat költségvetésének módosítását, e) véleményezi a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletet, f) a képviselő-testület elé kerülő valamennyi gazdasági kihatású, kötelezettséggel járó előterjesztést, g) az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit, (Ötv. 92. (3) bek. a./) h) önkormányzati vagyon, vagyonrész vállalkozásba történő bevitelét. i) szociális kérelem esetén kedvezményes lakásbérleti díj megállapítását IV. JAVASLATOT TESZ: a) az önként vállalt feladatok körére, a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi forrás megjelölésével, b) az önkormányzati költségvetési intézmények alapítására, átszervezésére, megszüntetésére, c) önkormányzati költségvetési szerv jogkörére, alaptevékenység keretében ellátandó feladatokra és kiegészítő vállalkozási tevékenységre, d) előkészíti az önkormányzat éves költségvetési koncepcióját, e) - a polgármester vonatkozásában - a testületnek a munkáltatói joggal összefüggő döntéseire, V. KÖZREMŰKÖDIK: a) a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolók összeállításában, b) az éves költségvetési javaslat kidolgozásában. A kötelezően ellátandó feladatokon túl javaslatot tesz az önként vállalt feladatok körére és azok mértékére, c) előkészíti az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és a következő év költségvetési koncepcióját, d) kezdeményezheti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet készítését, e) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, (Ötv. 92. (3) c./)

19 f) kezdeményezi minden évben a költségvetési koncepció készítése előtt az intézményi ellenőrzések tapasztalatainak megvitatását, g) segíti, előkészíti az önkormányzat gazdasági programjának összeállítását, VI. ELLENŐRZI: a) Önkormányzati felkérés alapján feladatkörében részt vesz az önkormányzati intézményeknél elrendelt ellenőrzésekben.

20 3. számú melléklet I. A BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS FELADATAI: Ügyrendi, Jogi, Művelődési és Sportbizottság feladat- és hatásköre a) a bizottság - feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, b) ellátja a polgármester, alpolgármesterek, a képviselők tekintetében a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, c) gyakorolja a polgármester, alpolgármesterek, képviselők tekintetében a vagyonnyilatkozat ellenőrzésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat /2000. évi XCVI. Törvény 10/A. /3/ bekezdés d) tájékoztatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás eredményéről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen, e) kivizsgálja a polgármester által előterjesztett, a képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést és arról a következő testületi ülésen, legkésőbb azonban az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül a képviselőtestület elé előterjesztést nyújt be. II. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT JOGKÖRBEN 1.) DÖNT:- III. KÖZREMŰKÖDIK : a) javaslatot tesz önkormányzati rendelet alkotására, felülvizsgálatára, hatályon kívül helyezésére, b) előkészíti az önkormányzat SZMSZ-ére, jelképeire, kitüntetésre vonatkozó rendelet-tervezetet, c) előzetesen véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezetek jogszerűségét, IV. ELŐKÉSZÍTI: a) lebonyolítja a titkos szavazást. V. VÉLEMÉNYEZI: a) az önkormányzati intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét, b) véleményezi az önkormányzat együttműködési megállapodásait, nemzetközi, testvérvárosi kapcsolatait, c) testületi hatáskörben tartozó vállalkozási szerződés-tervezeteket d.) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási, egészségügyi, közművelődési, intézmények vezetői állásaira beérkező pályázatokat, e.) Feladatkörében - önkormányzati intézmény alapítását, megszüntetését, összevonását, f.) Részt vesz az önkormányzat közoktatás fejlesztését szolgáló és ifjúságot érintő, valamint közművelődési, sport, kulturális, az idegenforgalmi fejlesztését szolgáló koncepciójának kidolgozásában,

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. évi Munkatervét

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015. (VIII.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/1999. (IV.28) Kt. számú rendelet

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő évi felülvizsgálat eredményei

A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő évi felülvizsgálat eredményei A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő 2007. évi felülvizsgálat eredményei A helyi önkormányzatok SzMSz-eit tartalmazó rendeletek felülvizsgálatára az Önkormányzati

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2010. (X. 28.) rendelete A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat megnevezése:

Részletesebben

(1) A képviselő-testület választásakor 13 képviselőből és a polgármesterből áll. A települési képviselők névsorát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(1) A képviselő-testület választásakor 13 képviselőből és a polgármesterből áll. A települési képviselők névsorát a 2. számú melléklet tartalmazza. 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2006. (X. 17.) rendelete az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/1995. (IX. 20.) rendelet módosításáról Tárnok Nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2015. április 21-i ülésére ÜB 1. Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Dunaszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Cserkeszőlő község Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény alapján közzéteendő adatai

Cserkeszőlő község Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény alapján közzéteendő adatai I. Szervezeti, személyi adatok Cserkeszőlő Községi Önkormányzat I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Az önkormányzati

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének elfogadására Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a polgármester Előzmények: - Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete I. A téma ismertetése:

Részletesebben

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11.

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11. Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék 2015. november 11. 1 Helyi önkormányzatok (3197) Települési önkormányzatok (3178) Területi önkormányzatok (20) Községek (2809) Városok (346) (ebből járásszékhely

Részletesebben