Isten hozta Szabolcs atya!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Isten hozta Szabolcs atya!"

Átírás

1 2011. szeptember hó XXII. évf. 9. szám Isten hozta Szabolcs atya! A jó kút csendesen ontja vizét, Így telik minden napja. Áldott élet ez, fontolgatom: Csak adni, adni, minden napon. Ilyen kúttá kellene lennem, Csak adni teljes életemben. Mindig csak adni? Ez terhet is jelenthet! Jó kút, nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám ragyog- De hiszen a forrás nem én vagyok! Árad belém, csak én továbbadom. Hadd éljek ilyen kútéletet, Osszak áldást és sok-sok szeretetet! Nem az enyém, Krisztustól kapom, Egyszerően csak továbbadom Igaz már egy hónapja közöttünk tevékenykedik atya, de szeretnénk itt az újságunk hasábjain keresztül is köszönteni. Egyházközösségünk hívei és képviselıtestülete nevében nagy szeretettel köszöntjük. Közöttünk kezdi el papi életének elsı plébánosi szolgálatát. Ebben a szolgálatban szeretnénk mindenben a segítségére lenni, hogy jó pásztor módjára gondozhassa a reá bízott nyájat. Kérjük, legyen jó vezetınk abban, hogy jobban elmélyüljünk Isten szeretetében, a Krisztussal való barátságban és épüljön közösségi életünk. Nagyon vártuk! Nagy öröm és nagy felelősség számomra, hogy dr. Erdő Péter bíboros úr augusztus elsejei hatállyal rám bízta a Budafok- Felsővárosi Jézus Szíve plébánia vezetését. Engedjék meg, hogy néhány sorban bemutatkozzak. Nógrád megyéből származomm és ott is nőttem fel ben születtem Salgótarjánban szüleim első gyermekeként, Szabina húgom kilenc évvel fiatalabb nálam. Az általános iskola nyolc osztályát Balassagyarmaton végeztem, majd négy évvel később Salgótarjánban érettségiztem. Érettségi után egy évig a technikusi képzésben vettem részt, ahol számítástechnika és gépgyártás-technológia szakokon szereztem technikusi oklevelet. Papi hivatásomban nagy szerepe volt a balassagyarmati Bosco Szent János Szalézi plébániának és az ott működő Szalézi atyáknak. Eleinte lelkes ministráns voltam, majd később animátorként is részt vettem a közösségi életben. A lelki életben mindmáig sokat jelent számomra az Eucharisztia és a Mária-tisztelet. Ez az a két pillér, amelyekhez Bosco Szent János híres látomása szerint az Egyház hajója ki van kötve, és amelyek most is megtartják a viharokban. Innen kerültem az Esztergomi Szemináriumba. Szeminaristaként ismertem meg a Regnum Marianum közösséget, melynek később tagja is lettem május 15-én szentelt diakónussá dr. Kiss- Rigó László püspök úr az esztergomi Bazilikában szeptemberétől kezdődő féléves diakónusi gyakorlatomat a Kelenföldi Szent Gellért plébánián töltöttem, ahol Forgács Alajos plébános atya mellett sok hasznos tapasztalatot szereztem és sok örömteli pillanat

2 2. oldal 2011 szeptember hó Felsıvárosi Harangszó részese lehettem. A teológiai tanulmányaim végére érve Isten kegyelméből és az elöljáróim jóváhagyásával jutottam el a papszentelésig, amire június 18-án került sor, szintén az esztergomi Bazilikában. Az ünnepi szentmisét főpásztorunk, dr. Erdő Péter mutatta be. Papi szolgálatomat újmisésként a Soroksári Nagyboldogasszony főplébánián kezdtem meg. Sokat adott számomra első plébánosom, Szerencsés Zsolt atya liturgia iránti szeretete és elkötelezettsége, illetve az ottani közösség Mária-tisztelete. A lelkipásztori és hitoktatási feladataim mellett a plébániai csoportok (Mária kongregáció, cserkészcsapat, ministránsok) életében is igyekeztem részt venni. Két év után kerültem 2007-ben második kápláni helyemre, a Magyar Szentek plébániára, ahol Écsy Gábor plébános atya irányítása alatt négy évet töltöttem. A lelkipásztori munka mellett továbbtanultam, kánonjogból 2009-ben bakkalaureátusi, majd 2010-ben licenciátusi fokozatot szereztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében. Az ott töltött idő alatt nagyon megszerettem mind a közösséget, mind a Magyar Szentektemplomot és Szent Júdás- Tádé-kápolnát. Nem volt könnyű, amikor 2011 júliusának végén eljött a búcsúzás ideje. Ezért is szeretném megköszönni azt a szeretetteljes fogadtatást, amiben az itteni közösség részesített. Kezdettől fogva nagyon sok segítséget kaptam és kapok. Sokat jelent számomra a Jó Pásztor alakja. Papi jelmondatomat is a Jó Pásztor-zsoltárból választottam: Jóság és irgalom jár velem életemnek minden napján. Szeretnék a Jó Pásztor nyomában járva amennyire tőlem telik jó pásztora lenni az egyházközségnek. /Szabolcs atya/ Család évében A család a társadalom alapsejtje. Társadalmunk léte, egészsége, vagy betegsége családjaink életébıl forrásozhat. Ahogy szokták mondani az ember társaslény, vagyis belénk kódolt alapigény, hogy valakihez tartozzunk. A család építés életünk nagy kalandja, a nagy vállalkozás! Az iskolákban gyakrabban a szexualitással kapcsolatos ismereteket közvetítik, de a család építéséhez ezen kívül sok más fontos ismeretre, és készségre is szükség van, és ezekrıl jóval kevesebb szó esik. Ha munkára jelentkezünk, megvizsgálják alkalmasságunkat, a családalapításnál ez sajnos nem szempont. Így az esetek nagy száma mutatja, hogy bizony sokszor alkalmatlan emberek kötnek házasságot, az eredmény, ismerıs. A szentírás házasságra vonatkozó ajánlása, hogy a nı és férfi egybe kelvén elhagyják a szülıi házat. Ez önmállóságot feltételez, amihez érettség szükséges, tehát ha valaki még nem felnıtt, kóros, gyermeki ragaszkodásait nem képes elhagyni ez bizony egy alkalmatlanságot jelent. Tudnunk kell, hogy a párválasztásnál elvárásainkat a családi minták alapján hozzuk magunkkal, és ezeket tudatosan és nyíltan (pl. legyél ıszinte) vagy tudatosan, de nem nyíltan (pl. remélem, majd jársz velem templomba), és tudattalanul is közvetítjük (pl. elfogadod majd szokásaimat) a leendı párunk felé. Vagyis a támasztott elvárásaink legnagyobb részét verbálisan nem is kommunikáljuk. Egy népi mondás szerint a lyuk megtalálja foltját ezt a társadalmi kutatások is igazolják, a párválasztásnál, ami belılem hiányzik, az vonz a másikban. Ha én kínosan precíz vagyok számomra vonzó lehet a találékony spontaneitásban gondolkodó ember, felismerem, hogy milyen más gondolkodás ez, mennyi újat, lehetıséget, kibontakozást jelenthet ez számomra, és persze ez a vonzalom szerelemmé is formálódhat. A szerelem idıszakában élettanilag termelıdı hormonok bizonyítottan módosítják tudatállapotunkat. Ezek hatására párunkat idealizáljuk, elvárásaink csökkenek, vagy megszőnnek, eleresztjük, magunkat életünk feletti felelısséget átengedjük, újra a gyermekkor fázisait éljük át. A szerelem múltával jön a kijózanodás a hormon szint visszaáll, és az idealizálásból ismét elvárások lesznek, korábbi elképzelések, családi meggyızıdések elıjönnek, visszaköszön a precíz ember, és meglátja, hogy felesége valójában nem is olyan nagyszerő, mit inkább rendetlen. Mi az igazság? Nekem van igazságom, de a páromnál, feleségemnél van az igazságom másik fele, és a kettı együtt az igazság. Tudjuk, ha a viták bekeményednek a megoldás odébb kerül. Megoldhatatlan vita lehet házastársak között, amikor a férj a feleségével akkor hajlandó csak elmenni a táncházba, ha elıbb İ eljön vele a kedvenc mérkızésére, és a feleség ugyanezt a feltételt szabja a mérkızéslátogatáshoz, hogy elıbb a táncházba menjenek, azt követıen hajlandó lesz elmenni a férjével a számára kedves programra. Az ilyen típusú ellenkezések

3 3. oldal 2011 szeptember hó Felsıvárosi Harangszó keményebb témákban is elıjöhetnek, ez a cirkuláris, vagyis körkörös okság, amibıl kilábalni csak úgy lehet, ha az egyik fél enged a makacsságából, vagyis felülmúlja önmagát. A család építésénél a leglényegesebb, hogy férj és feleség között létre jövı kötıdés biztonságos, stabil legyen - sziklára épített ház - és ne bizonytalan. A személy, aki bevállalja a családépítést, annak biztos építıkınek kell lenni, vagy legalábbis Isten segítségével erre kell törekedni. Hitünk minısége sokat elárulhat alkalmasságunkról. Kapcsolataink szempontjából nem mindegy, hogy éretlen, vagy felnıtt, avagy érett hittel bírunk-e. Aki az életben tapasztalható, kiküszöbölhetetlen rossznak, negatívumoknak (pl. betegség, szegénység) okát egy külsı tényezıben, sorsban, Istenben látja, ami számára pusztán elszenvedhetı, vagy a változás esetleg vezekléssel, vagy kiesdekléssel történhet, annak hite éretlen. Isten iránti érzéseit leginkább a félelem táplálja, és a világban gyanakvással mozog. A felnıtt hitő a rosszat az emberben látja, persze leginkább a másik emberben, és a változás innen adódik számára, hogy meg kell változtatni az embereket, igyekezete tehát erre irányul. Persze nagy csalódások érik ennek sikertelenségét. Tapasztalva. Az érett hitet az jellemzi, aki a rosszra úgy tud tekinteni, hogy az, a helytelen kapcsolati rendszerébıl fakad, és ezért a változtatás lehetısége nála és általa van. Az érett hitő, aki egy párkapcsolatban a problémákat nem Isten csapásaként, vagy kizárólag a párja helytelen viselkedéseként látja, hanem felismeri saját hibás viszonyulását, hozzáállását és ennek megváltoztatásán kezd dolgozni. Az érett hitő a dolgokat nem egy nézıpontból próbálja vizsgálni, hanem legalább kettı-három szemszögbıl a másik oldaláról, és a kapcsolatunkat tekintve is. A kapcsolatimban fontos megvizsgálni, hogy cselekedeteim mit okoznak számomra, körülöttem és közöttünk. Könnyő belátni, hogy egy házasságon kívüli szerelem jó, és nélkülözhetetlennek tőnı lehet az érintett személynek, de ennek rendetlen kezelése körülötte, és a házasságon belül csúnya dolgokat mővel. Szent Ágoston mondása szerint: szeress és tégy amit akarsz. Életbıl áradó érzéseinket nem elfojtani kell, mert akkor besavanyodunk, de mindenképpen a helyén kell kezelni. Ne a szenvedélyt kerüljük, hogy ezáltal legyünk jók, hanem legyünk jók, hogy tudjunk élni szenvedéllyel. A világban lévı dolgok, Isten teremtményei önmagukban jók, sıt csodálatosak, a bún oka bennünk keresendı a dolgokhoz való rendetlen, ragaszkodásunkban, illetve rendezetlen viszonyainkban. A szépség csodálata gazdagít, lelkünket táplálja, de a virágoskert legázolása lelkünkben, és körülöttünk is súlyos károkat okoz. Írásomat pusztán gondolat ébresztınek szánom, a család évében úgy gondolom mindannyiunknak van elmélkedni valója ebben a témában. /Kovács László/ Jer, kövess engem /Folytatás/ Miután összeállt a tizenkettő, az apostolok csapata, Jézus elküldte őket Galilea településeibe, hogy hirdessék: Közel van a mennyek országa. Hatalmat adott nekik a bűnös lelkek kiűzésére, a halottak feltámasztására, a betegek gyógyítására (Mt 10,5; Mk 6,7; Lk 9,1). Ez volt az első próbatételük, s egyben jövendő sorsuk bemutatása. Jézus úgy rendelkezett, hogy ne legyen náluk bot, mert védtelenek lesznek, sem tarisznya, sem élelem, mert éhezni fognak, sem pénz, sem ruha, mert szegények lesznek (Mt 10, 10). Nem ti választottatok engem, én választottalak benneteket... mondta Jézus (Jn 15, 16). Jézus, akinek minden hatalom megadatott az égen és a földön (Mt28, 18), a jövő ismerete és az emberi szívekbe látás képessége, megfontolhatta, hogy kiket választ apostolainak, tanítványainak. Ennek ellenére voltak nézeteltérések közte és az apostolok között. Az Evangéliumok ezekről is hűen beszámolnak. Amikor Jézus arról beszél, hogy én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él, sok tanítvány elhagyja. Az apostolok is, akik akkorra már közel egy éve vannak Jézussal, bizonytalankodnak. Jézus meg is kérdezi tőlük: Ti is el akartok menni? (Jn 6, 67). Péter válaszol: Uram, kihez mennénk?... Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje. Elgondolhatjuk, hogy milyen nehéz lehetett ezt a tizenkét különböző előéletű, természetű és ambícióval rendelkező embert összetartani. Jézustól nagy türelmet igényelt. Máté beszámol arról az esetről, amikor Jézus türelme elfogy, idegei emberi mértékkel mérve pattanásig feszülnek: Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig kell még veletek maradnom? Meddig tűrjelek benneteket? mondja, amikor az apostolok egy

4 4 oldal 2011 szeptember hó Felsıvárosi Harangszó holdkórost nem tudtak meggyógyítani (Mt17, 17). Az apostolokban a háromévi együttlét után is, mialatt Jézus háromszor jelenti be halálát és feltámadását (Mt 16, 21; 17,22; 20,17) maradnak megválaszolatlan kérdések. Ezek még az utolsó vacsorán is felmerülnek. Amikor Jézus arról beszél apostolainak, hogy elmegy oda, ahová ők nem jöhetnek, Péter a megszokott lendületével kérdezi: Miért nem követhetnélek most? Fogadkozik: Életemet adom érted (Jn 13, 37). Erre Jézus szelíden figyelmezteti: Mire megszólal a kakas, háromszor megtagadsz. Tamás tovább erősködik: Uram, nem tudjuk hová mégy, hát hogy ismernénk az utat? Erre Jézus örökérvényű igazsággal válaszol: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. (Jn14, 6). Amikor pedig az Atyáról és a Szentlélekről beszél, Fülöp kéri, hogy mutassa meg nekik az Atyát. Erre Jézus szelíden megdorgálja: Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok és az Atya bennem (Jn 14, 10), mert nem emlékezett azokra, amit Jézus az Atyáról mondott nekik (Mt 11, 27; Lk 10, 22; Jn 4, 34; 5, 30; 8, 29), de arra sem, hogy Én és az Atya egyek vagyunk (Jn 10, 30), továbbá arra sem, hogy Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek (Jn 8,19). Júdás Taddeus ugyanakkor megkérdezi: Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod magad kinyilatkoztatni, nem a világnak? (Jn 14, 22). Jézus az apostolok kérdéseire sommás választ ad, megígéri nekik a Szentlelket, amit majd az Atya küld el hozzájuk: megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek (Jn 14, 26). Az apostolok sem vonhatták ki magukat környezetük hatása alól. A zsidó nép olyan Messiást várt, aki karddal a kezében, harci ménen érkezik. Megszabadítja őket a római uralom alól, és megalapítja királyságát. Jézus meg is kérdezi az apostolokat, hogy az emberek, de különösképpen ők, minek tartják Őt. Péter válaszol: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus tudja, hogy Péter ezt nem magától mondja: Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám (Mt 16, 17). Jézus látta, hogy az Ő küldetése nemcsak a népnek, de az apostoloknak sem egyértelmű. Gondoljunk első jeruzsálemi útjára. Ekkor Jakab és János Jézus leendő királyságában előkelő helyet kérnek maguknak. Vagy akár jeruzsálemi bevonulására, amikor Jézust a nép pálmaágakkal, mint királyt ünnepli, hozsannát kiáltva éljenzi, a ruháikat terítik eléje, noha szándékosan nem harci ménen, hanem szamár csikó hátán érkezik. Az emmauszi tanítványok Jézus halála után azt mondják útitársuknak, aki nem más, mint Jézus: Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt (Lk 24, 21). Közvetlenül a mennybemenetele előtt a tanítványok és az apostolok azt kérdezték Tőle: Uram, mostanában állítod helyre Izrael országát? (ApCsel 1, 6). Jézus az utolsó vacsorát követően az Olajfák hegyén ezt mondta az apostoloknak: Írva van: Megverem a pásztort és szétszélednek a nyáj juhai (Mt 26, 31). Itt a babiloni fogság idején élt Zakariás prófétát idézte (Zak 13, 7). Valóban, Jézus elfogatása után a főpap udvarában János ismeretsége révén már csak Péter van ott egyedül, de ő is elmenekül. János ugyancsak egyedül van a kereszt alatt, Jézus temetésénél már egyetlen apostol sincs. Azt hihetnénk, hogy véglegesen szétszéledtek. De nem! Jézus feltámadásának napján, húsvét vasárnap este az Emmauszból visszatérő két tanítvány az utolsó vacsora termében együtt találja őket, Tamás kivételével. És ott egyszercsak megjelenik Jézus sebekkel a testén: Békesség nektek köszönti őket. Ennivalót kér tőlük, bizonyítván, hogy teste emberi test (Lk 24, 36). Jézus közvetlen mennybe menetele előtt vigasztalásul azt mondta apostolainak: Kiárasztom rátok Atyám ígéretét (Lk 24, 49), azaz a Szentlelket, amint azt az utolsó vacsorán megígérte. Az aratás utáni zsidó hálaadó ünnepen, a Húsvétot, a Peszachot követő ötvenedik napon, Pünkösdkor, amikor újra együtt voltak az apostolok, kiáradt rájuk a Szentlélek, megerősítette őket, eszükbe juttatta mindazt, amit Jézustól hallottak, s elindulhattak, hogy teljesítsék küldetésüket, amit Jézus bízott rájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek (Mk 16, 15). /Folytatjuk (Bujdosó Ernő)/

5 5. oldal 2011 szeptember hó Felsıvárosi Harangszó A TIZED MEG A TÖBBIEK Ha széttekintünk szűkebb vagy tágabb környezetünkben, akkor azt látjuk, hogy számos olyan keresztény gyülekezet van, amelyek jelentős gyarapodást mutatnak, nemcsak létszámban, hanem épületekben és egyéb ingóságokban is. Van fedezet építkezésre, táboroztatásra, felújításra, közösségi programok finanszírozására. Ennek alapját a Biblia tizedről szóló tanítása adja, melynek megfizetését ma is kötelező érvényűnek tartják. Az Ószövetségben a tized fizetése azon a gondolaton alapult, hogy a földön minden az Istené, ezért megilleti az első termés és mindennek a legjava. Az, hogy miből és mennyit kellett adni, változott és a Bibliában is eltérőek az erre vonatkozó adatok. A tized kifejezés nem mindig a jövedelem 10 %-át jelentette. Az biztos, hogy a tized megfizetését a Biblia Isten áldásával kapcsolja össze: Hordjátok csak be az egész tizedet a csűrbe, hogy legyen élelem a házamban; és tegyetek engem ezzel próbára mondja az Úr, hogy vajon nem nyitom-e majd meg nektek az ég csatornáit, és nem árasztok-e bőséges áldást rátok? (Mal 3,10) Ma Egyházunk egyházi adó formájában csak jövedelmünk 1%-át kéri, de ha szívünk mélyére tekintünk, ez nem túl sok mindenre elég csak körül kell néznünk plébániánk területén (fűtés, nyílászárók, áram stb.). Hogy mennyire nem vagyunk tisztában azzal, mibe kerül a templomunk üzemeltetése, arra egy karácsonyi élményemet szeretném elmesélni. Mint minden templomban, nálunk is szokás karácsonyfák állítása. Erre a tavalyi évben összesen 1.000,- Ft adomány érkezett, miközben a fák ára majdnem ,- Ft volt! Persze mindannyian szomorúak lennénk, ha nem lennének karácsonyfák A helyzeten eddig javított az alapítvány működése, ahova adónk 1%-át lehetett felajánlani. Az idei évtől azonban változtak az adótörvények, például a gyermekes családok lényegesen kevesebb adót fizetnek, amivel az állam a gyermekvállalást támogatja. Ha egy családban legalább három gyerek van, akkor az a család valószínűleg egyáltalán nem fizet adót. Márpedig ha valaki 0,- Ft adót fizet, annak az 1%-a is 0,- Ft, vagyis a következő évben, az adóbevallás elkészítésekor többen fogjuk látni, hogy nincs 1%, amit fel tudnánk ajánlani, így az alapítvány bevétele jelentősen csökkenni fog! Hogyan tudunk változtatni a helyzeten? Komolyan gondolom, hogy az Úrnak nemcsak időnk, hanem jövedelmünk egy részét is fel kell ajánlanunk (hiszen úgyis minden az Övé). A mohamedán vallásban ahol a vallás 5 alappillére közül az egyik az adakozás nem határozzák meg pontosan, mennyit kell adakozni, ezt mindenki maga dönti el: jövedelmük 2-10 % közötti részét adják oda. A javaslatom a következő: minden család maga döntse el, jövedelmének hány százalékáról tud rendszeresen lemondani. Minden hónap elején, amikor megérkezik a fizetés, az előre meghatározott összeget utalják át a plébánia bankszámlájára (nemsokára elérhető a plébánia honlapján), vagy csekken fizessék be. Ne a hónap végén, mert tapasztalatom szerint akkora nem marad A mai gazdasági helyzet félelemmel és bizonytalansággal tölti el az embert, de mint fenti idézetben is olvashatjuk tegyetek engem ezzel próbára mondja az Úr Ez a pénz a mi közösségünk, a mi plébániánk fejlesztését szolgálja. Ne felejtsük el, a plébánosok jönnek és mennek, de a plébánia és a közösség itt marad. Most mi sem ünnepelhetnénk az Urat a templomban, ha 62 évvel ezelőtt nem éltek volna itt olyan emberek, akik adakoztak /Csobánné Rákóczy Sarolta/ Kedves Szülık és Gyerekek! Sajnos véget ért a nyári vakáció, amely biztosan szép élményekkel, testi-lelki felüdüléssel telt. A most induló tanév elején mi szülık nem feledkezhetünk meg gyermekeink megkeresztelésekor tett ígéretünkre, miszerint gondoskodunk gyermekeink vallásos nevelésérıl. S nektek Gyerekek is biztosan van igényetek a sok tudomány elsajátítása mellett lelketek gazdagítására. Így arra bíztatlak benneteket, minél elıbb jelentkezzetek a nektek megfelelı hittan csoportba a hitoktatóknál. A csoportbeosztás a faliújságon olvasható. A hírt adjátok tovább minél több jóérzéső osztálytársatoknak, barátoknak. Szeretném felhívni figyelmeteket vasárnapi szentmisék látogatására, mely keresztény életünk része. A diákmisék továbbra is vasárnap reggel 9 órakor kezdıdnek, erre hívunk benneteket sok szeretettel. Mindenkinek ezúton kívánok testi-lelki gyarapodást, sikeres tanévet. S hogy ez az idıszak kegyelmekben is gazdag legyen, közösen imádkozzunk a Szentlélek áradásáért. Templomukban a Veni Sancte szeptember 11-én, a 9 órai szentmise keretében lesz. Mindenkit sok szeretettel várunk. /W. Kati/

6 6. oldal 2011 szeptember hó Felsıvárosi Harangszó Hírek, események röviden Isteni Irgalmasság Rózsafüzére a világ városainak utcáin E napon sokan állnak majd meg alázattal a járdákon, a keresztezıdéseknél, hogy egyedül, párban vagy kisebb csoportban elmondják ezt a szent imádságot. Téged is hívunk, hogy állj oda velünk szeptember 28-án órakor a keresztezıdéshez házad, munkahelyed, iskolád, templomod elıtt és egyesülj a kereszten haldokló Jézussal, majd velünk együtt mondd el az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét, ezt a csodálatos imát, amely képes megváltoztatni nem csak Téged, hanem az egész világot. Október 1. és 5. között az Isteni Irgalmasság II. Világkongresszusát rendezik, Krakkóban. Dzsiwisz bíboros úr az egész világról hívja a konferenciára az Isteni Irgalmasság tisztelőit és valamennyi jóakaratú embert. A szervezők bíznak abban, hogy az ünnepi rendezvényeken sokan vesznek részt és ezáltal gazdagodnak, mindannyian buzgóbban élik az irgalmas szeretet életét a családban, közösségekben, a hazában, és az egész világon. Liturgikus naptár Anyakönyvi hírek 3. Nagy Szent Gergely pápa, (július- augusztus hó) Rómában született 540 táján, patrícius családból. Állami szolgálatba lépett és késıbb ı lett Róma városának prefektusa. Apja halála után családi házában alapította meg a Szent Andráskolostort, melynek szerzeteseibıl küldte el Ágostont és 40 társát az angolszászok megtérítésére. A család szicíliai birtokain további hat kolostort létesített. İ maga is bencés szerzetes lett az Andráskolostorban. 578-ban diakónussá szentelték, majd nemsokára el kellett hagynia kolostorát, pápai követként Konstantinápolyba küldték szeptember 3-án, Szent Péter székébe választották. Igaz jó pásztor volt az ügyek vitelében, a szegények segítésében és a hit terjesztésében. Elrendezte az Egyház ügyét Itáliában, ırködött a keleti és nyugati Egyház egysége fölött, kapcsolatba lépett a forrongó germán törzsekkel, megszervezte és megreformálta a liturgiát. Mindezen külsı tevékenysége mellett még maradt ideje az írásra is, erkölcsi és hittudományi kérdésekrıl sokat írt. Szent Ágoston püspök volt rá nagy hatással. Nagy Szent Gergely pápa, a négy nyugati egyházatya egyike március 12-én halt meg. Felsővárosi Harangszó Díjmentesen kapható a templomban Kiadja Budafok-felsővárosi Jézus Szíve Plébánia, Felelős szerkesztő: Licskó Szabolcs plébános Alapító szerkesztő: Sárváry-Bene Zoltán Munkatársak: Mindazok, akik írásaikkal hozzájárultak lapunk megjelenéséhez. Tipográfia: Balogh Lala Házasság: Gulyás Attila Balogh Bianka Keresztelő: Fazekas Zita Kinga F. Kristóf és Galambos Zsuzsanna leánya Czimmermann László Tibor Cz. Tibor és Dr. Moldvay Judit fia Papp Leila P. Balázs és Dajka Emese leánya Halottaink: Valkó Ferencné /100/ (Kiss Ilona) Faragó Ágostonné /91/ (Gurubi Ilona) Varga Pál /73/ Pásztai Lajosné /89/ (Szabó Viktória) Somogyi János /74/ Magyar Istvánné /86/ (Bíró Katalin) Wieszt Gyula /70/

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Bibliaolvasó vezérfonal a évre

Bibliaolvasó vezérfonal a évre Bibliaolvasó vezérfonal a 2019. évre Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Őáltala. (1Jn 4,9) KÖZÖS IMÁDSÁGAINK TÉMÁI AZ EGYES NAPOKRA

Részletesebben

ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ 4. JÉZUS, AZ ÉLET KENYERE

ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ 4. JÉZUS, AZ ÉLET KENYERE ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ 4. JÉZUS, AZ ÉLET KENYERE 1. feladat Olvassátok el a lábmosásról és az utolsó vacsoráról szóló részletet az Evangéliumból A lábmosás 1 Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta,

Részletesebben

Szentmisenapló. név. osztály. Boldog Brenner János

Szentmisenapló. név. osztály. Boldog Brenner János Szentmisenapló 2018 2019 Boldog Brenner János név osztály Boldog Brenner János életrajza Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, egy háromgyermekes család második fiúgyermekeként. János

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

EGYSZER VOLT AZ EUCHARISZTIA

EGYSZER VOLT AZ EUCHARISZTIA EGYSZER VOLT AZ EUCHARISZTIA A szentmisében a kenyér és a bor Jézus Testévé és Vérévé válik. Lehetséges ez? Nézzük meg először Jézus szavait. János evangéliumának hatodik fejezetében hosszan beszélget

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

1. osztály. A tanév során tanult énekek közül 5 ifjúsági és 5 református énekeskönyvi ének ismerete.

1. osztály. A tanév során tanult énekek közül 5 ifjúsági és 5 református énekeskönyvi ének ismerete. 1. osztály Külső jegyek alapján a református templom sajátosságainak felismerése. A bibliai teremtéstörténetének korosztályi szintű ismerete. Noé és a vízözön történetének ismerete. Az elveszett bárány

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Életfa. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // A régi székely himnusz

Életfa. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // A régi székely himnusz Életfa // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Magyar Vonat Csíksomlyón A régi székely himnusz Hej, én édes jó Istenem, Oltalmazóm, segedelmem, Vándorlásban reménységem, Ínségemben légy

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Nagyböjti elmélkedések. Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31

Nagyböjti elmélkedések. Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31 Nagyböjt Pontosan így (XVI. Bene Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31 február 22. Hamvaz ószerda Joel 2,12-18; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 A legveszedelmesebb kísértés Részt veszek az első nagy február

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Isten akarata, hogy a vallásosságunkból megtérjünk

Isten akarata, hogy a vallásosságunkból megtérjünk Isten akarata, hogy a vallásosságunkból megtérjünk A Biblia világosan tanítja:a keresztény ember nem önmagában elszigetelt lélek, akinek magányosan kell élnie vallásos életét. A Biblia világosan tanítja:

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL.

ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL. ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL. ISTEN SZERETETE Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Mit gondol Ön a kötelezően választható iskolai hitoktatásról?

Mit gondol Ön a kötelezően választható iskolai hitoktatásról? Mit gondol Ön a kötelezően választható iskolai hitoktatásról? Kutatási eredmények az állami iskolákban hittant tanulók szülei körében 2017.12.13. és 2018 02.06. között a Váci Egyházmegye honlapján elérhető

Részletesebben

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért Bevezetés Imádság az idei karácsony teljességéért Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.... Mi pedig

Részletesebben

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA, AZ EGYHÁZ ANYJA

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA, AZ EGYHÁZ ANYJA A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA, AZ EGYHÁZ ANYJA AZ ÁLTALÁNOS RÓMAI NAPTÁRBAN MÁJUS Pünkösd vasárnapját követő hétfő (Pünkösdhétfő) A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja Emléknap A MISEKÖNYVBEN (898-900.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE 6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE gyülekezeti (vasárnap délelőtti) istentiszteleten felépítés BEVEZETÉS (BEJELENTÉS, IMÁDSÁG) RÖVID IGEHIRDETÉS HÁZASTÁRSAK MEGÁLDÁSA 67 A házasság megáldásának emlékünnepe

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Bódi Mária Magdolna élete, boldoggá avatási eljárása Felső tagozat: osztály

Bódi Mária Magdolna élete, boldoggá avatási eljárása Felső tagozat: osztály Bódi Mária Magdolna élete, boldoggá avatási eljárása Felső tagozat: 6-12. osztály 1. Mit jelent a boldoggá avatás (latinul: beatificatio) és a szentté avatás (canonisatio)? 2. a, Ki volt Bódi Mária Magdolna?

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Egyházközségi hírlevél

Egyházközségi hírlevél HAVAS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA 2018. JÚLIUS 30. Egyházközségi hírlevél Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Ministránsok és cserkészek Szeptember Szentmisék és szertartások rendje közösségi imaéletünk

Részletesebben

33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA

33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA 33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA Liturgikus szín: az egyházi esztendő szerint vagy piros Gyülekezeti felügyelő, presbiter, gyülekezeti munkatárs, gondnok, pénztáros, jegyző, kántor és egyházfi iktatása

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Bibliai szemléletű szervezetfejlesztés

Bibliai szemléletű szervezetfejlesztés Református Pedagógiai Intézet Bibliai szemléletű szervezetfejlesztés dr. Szalai Zsolt 2018. április 13. 1 Tartalom Látás és küldetés meghatározásának fontosság A minket körülvevő valóság megértése Képességeink

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

SZENT ANNA PLÉBÁNIA. Állandó programjaink:

SZENT ANNA PLÉBÁNIA. Állandó programjaink: Munkaterv 2018 1 Állandó programjaink: Mise a Karitászért: minden hónap utolsó keddje 7 órakor Mise a papi, szerzetesi hivatásokért: minden hónap első péntekén 18 órakor Mise a Rózsafüzér-társulatért:

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

22. Bibliai történetek Újszövetség Jézus önmagáról (Jn 6,35. 51; 8,12; 10,7-15; 11,25; 14,6; 15,1-2)

22. Bibliai történetek Újszövetség Jézus önmagáról (Jn 6,35. 51; 8,12; 10,7-15; 11,25; 14,6; 15,1-2) 7. évfolyam 1. Önismeret a Biblia fényében 2. A Szentírásban Isten szava (2Tim 3,16) 3. Megtérés és hit 4. Emberi kapcsolatok a Biblia fényében 5. Hitvallók a történelemben (gályarabok, hitvalló őseink)

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A konfirmációi vizsga felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS

A konfirmációi vizsga felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS Konfirmáció A konfirmációi vizsga felépítése BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS 644 33. Konfirmációi vizsga A konfirmációi vizsga alábbi rendje általános útmutatásul szolgál. A vizsga a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével,

Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével, 1 Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével, az adventtel és a szentmisével fogunk foglalkozni..

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Szentmisék és szertartások rendje júniusban

HÍRLEVÉL. Szentmisék és szertartások rendje júniusban Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Szentmisék és szertartások rendje júniusban

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44 A levéltári források szerint Szilvágy nevének első írásos említése 1343-ból ered. Két Szilvágyról értesülünk, az egyikben akkor Szent Márton tiszteletére épült templom állt. A török harcok idején annyira

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Váci püspök: Együtt kell élni a gazdasági bevándorlókkal is 2015. January 21.

Váci püspök: Együtt kell élni a gazdasági bevándorlókkal is 2015. January 21. Váci püspök: Együtt kell élni a gazdasági bevándorlókkal is 2015. January 21. A katolikus egyházban nagyobb figyelmet kap a templomok tatarozása, mint a hit gyakorlása és a szolgálat. Az egyháznak, ahogy

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben