Virtuális Szerver Bérletszerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Virtuális Szerver Bérletszerződés"

Átírás

1 Virtuális Szerver Bérletszerződés Mely létrejött egyrészről az SWNet Group Szolgáltató Bt. Cégjegyzékszám: Adószám: (1157 Budapest, Erdőkerülő u. 20. (képviseletében Szilvágyi Ferenc) a továbbiakban Szolgáltató, másrészről Előfizető között az alábbiak feltételek szerint. 1. A Szerződés tárgya Szolgáltató az Előfizető számára KSH besorolási számú Virtuális szerver (VPS) szolgáltatást nyújt. A Virtuális Szerver (VPS) szolgáltatás keretében Szolgáltató a szerverein XEN alapú felkonfigurált virtuális szerver (továbbiakban: VPS) használatát biztosítja a szerződés időtartamára Előfizető számára. A szerveren elérhető dedikált internetes sávszélesség: Port sebesség: Maximum elérhető belföldi (BIX) sávszélesség: Minimum elérhető belföldi (BIX) sávszélesség: Maximum elérhető nemzetközi sávszélesség: Minimum elérhető nemzetközi sávszélesség: 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s (fel/letöltés) 30 Mbit/s (fel/letöltés) 1000 Mbit/s (fel/letöltés) 30 Mbit/s (fel/letöltés) Szolgáltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatást, erről formájában köteles tájékoztatni az előfizetőt legalább a tervezett karbantartás előtt 3 nappal. Az ebből adódó üzemszünet azonban nem haladhatja meg a havi 3 órát. Ezen karbantartási időszakok nem számítanak be a rendelkezésre állás számításába. Az Szolgáltató a VPS-t kiszolgáló szerverekre éves szinten 99,5% rendelkezésre állást biztosít. Az Előfizető által használt VPS szerverekre a szolgáltatás jellege miatt nem tud felelősséget vállalni. Technikai jellemzőket a megrendelt VPS csomagnak megfelelően állítja be a Szolgáltató. Az aktuális csomagok a Szolgáltató honlapján a címen érhető el. 2. A Szerződés időtartama A szerződés határozatlan időre szól, kölcsönösen 30 nap felmondási idővel. A felmondási időszak végéig Szolgáltató köteles a vállalt szolgáltatásokat nyújtani, az Előfizető pedig a vonatkozó díjakat kifizetni. A Szerződés határozatlan időtartamra köttetik, a szerződés a szolgáltatás átadásakor lép életbe. Jelen Szerződés és annak bármely rendelkezése kizárólag mindkét Fél meghatalmazott képviselője által aláírt megállapodással írásban módosítható vagy egészíthető ki. 3. Díjfizetés A Szolgáltató a szolgáltatás megrendelésekor az első havi díjról számlát állít ki. A szolgáltatást a Szolgáltató az első havi díj beérkezése után indítja. A Szolgáltató a tárgyhó első 15 napjában az Előfizető részére számlát állít ki, amit tárgyhó utolsó napjáig köteles a Szolgáltató fele megfizetni. A feltüntetett díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Szolgáltató díjait évente egyszer, január 1-i hatállyal, legfeljebb a KSH által közzétett, előző év november hónapra érvényes, 1 évre visszamenőleges ipari termelői árainak villamos-energia-, gáz-, gőz-, vízellátásra vonatkozó árindexének mértékével növelheti. 3.1 Fizetési határidő Szolgáltató számlát bocsát ki az Előfizető részére a megrendelt szolgáltatásokról. Előfizető a számla ÁFÁ-val növelt összegét a számlán megjelölt fizetési határidő lejártáig köteles a Szolgáltató részére befizetni. Oldalak száma összesen: 6 Ezen oldal száma: 1.

2 A rendszeresen fizetendő havidíj a megkezdett szolgáltatási hónapot/időszakot megelőzően kerül leszámlázásra. Amennyiben az Előfizető nem kapná meg a számlát a szolgáltatási periódus első napjáig, köteles a Szolgáltatót erről azonnal értesíteni, az esedékes díjat pedig bankátutalással, mint előleget átutalni a tárgyhó utolsó napjáig. Az Előfizető a 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet alapján elektronikus számlát is elfogad a szolgáltatási díjról. 3.2 Késedelmi kamat Amennyiben az Előfizető a számla ÁFÁ-val növelt összegét a számlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig nem fizeti be, késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat összege a fennálló tartozás ÁFÁ-val növelt összege után a Ptk. szerint meghatározott éves késedelmi kamatlábbal a késedelem napjaira kiszámított összeg, 360 napos évet alapul véve. Amennyiben az Előfizető fizetési késedelembe esik, úgy a szolgáltató korlátozhatja a szolgáltatások körét. 3.3 Számlatartozás esetén Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizető és a Szolgáltató közötti különböző szerződéseket a Szolgáltató összefogva kezeli. Az Előfizető nevére kiállított számlákat a Szolgáltató egy folyószámlán vezeti. Ennek megfelelően, amennyiben az Előfizetőnek a folyószámláján tartozás keletkezik, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Előfizető bármelyik szolgáltatását korlátozza. A korlátozás mértékét a Szolgáltató határozza meg a számlatartozás függvényében. Számla nemfizetés miatti szolgáltatás korlátozás feloldása: Ft + ÁFA (bruttó Ft) A korlátozás időtartamára az Előfizetőt díjjóváírás nem illeti meg. 4. Eljárás különleges esetekben Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben az Előfizető - az Internet általános szabályainak (Netikett) - nem megfelelően használja VPS szervert. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következőket: SPAM levelek küldése az Interneten (kéretlen üzleti ill. reklámcélú -ek) illetve ezen levelekre válasz fogadása. Open relay mail server üzemeltetése cím hamisítás IP cím hamisítás Ethernet MAC cím hamisítás Warez oldalak üzemeltetése Jogsértő tartalmak, oldalak üzemeltetése A korlátozás időtartama alatt az Előfizető nem mentesül a díjfizetés alól. 5. Felelősség A Szolgáltató felelőssége sohasem terjed ki a tűz, villám és vízkárért, erőszakos behatolásból, erőszakos bűncselekményből eredő károkért, elemi kárért. A szünetmentes tápegységek és feszültségvédelmi berendezések által nem kivédett zavarokért, túlfeszültségért a szolgáltató szintén nem felel. A minőségi kritériumok kizárólag a Szolgáltató felügyelete alatt lévő hálózati komponensekre vonatkoznak. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az ISzT által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) az Előfizető magára kötelező érvénnyel fogadja el, ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető, ill. a megsértés azonnali felmondási ok is. Oldalak száma összesen: 6 Ezen oldal száma: 2.

3 Az Előfizető köteles biztosítani, hogy a VPS-ről támadás más szerverek, hálózat, szolgáltatás irányában nem történhet, a rendeltetésszerű használaton túl üzenetszórásos hálózat forgalma nem figyelhető, sohasem sniffelhető. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató csak a VPS-t nyújtó fizikai szerver működéséért szavatol, viszont a Szolgáltatás díj nem tartalmazza a VPS-en végezendő rendszergazdai szolgáltatásokat, melyek nem kizárólag a következők: alkalmazás telepítés, szerver konfigurálás, alkalmazás konfigurálás, adatmentés Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mindent megtesz a szerveren tárolt adatok biztonsága érdekében, de nincs adatmentési kötelezettsége, ezáltal az adatvesztésből eredő közvetlen és közvetett károkért nem felel. Szexuális anyagot elhelyezni vagy továbbítani csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad. Az Előfizető kijelenti, hogy eszközein jog tiszta (legális) szoftvereket üzemeltet. Szolgáltató a szolgáltatás kiesés, üzemzavar és más esetekben maximálisan a neki fizetendő díj mértékéig vállal anyagi felelősséget. 6. Vis maior Egyik Fél sem felelős, ha jelen Szerződésben rögzített kötelezettségei végrehajtásának nem vagy nem a megfelelő mértékében, illetve késedelmesen tesz eleget háború, polgári felkelés, lázadás, tűz, robbanás, földrengés, súlyos energia-ellátási zavar, szükségállapot, sztrájk, nemzeti katasztrófa, valamely állami hatóság vagy szervezet működésének szünetelése esetén. Illetve ha berendezés, adat vagy anyag szállítóktól történő beszerzése ellehetetlenül, vagy más kontrollálhatatlan körülmény merül fel (vis maior) feltéve, hogy az ilyen vis maior nem a Felek által elkövetett gondatlanság következménye. 7. Adatvédelem A Szolgáltató a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, s azokat a kifejezett jogszabályi kötelezés esetét kivéve másnak nem szolgáltatja ki. Az Előfizető a Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy nevét és az általa a Szerződés alapján igénybe vett szolgáltatások megnevezését a Szolgáltató felhasználja saját marketing és referencia céljaira. Amennyiben az előfizető az előfizetői szerződésben foglalt követelményeinek nem vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a szolgáltató jogosult a szükséges személyes adatokat alvállalkozójának és megbízottjának előfizető azonosítás és / vagy követelés érvényesítés céljából adatkezelés céljából átadni. 7.1 A szolgáltató által kezelt adatok köre A szolgáltató az előfizetők és a felhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából a következő adatokat kezelheti: a.) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, személyi igazolvány száma (az előfizető hozzájárulása esetén); b.) természetes személy előfizető esetén az előfizető (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje; c.) nem természetes személy előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az előfizető bankszámlaszáma; d.) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója; e.) az előfizető címe és az állomás típusa; f.) az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma; g.) egyéb szolgáltatás típusa, illetőleg a továbbított adat terjedelme; h.) szolgáltatás dátuma, időtartama; i.) díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok; j.) tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának esetei; Oldalak száma összesen: 6 Ezen oldal száma: 3.

4 k.) az előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok. A szolgáltató saját üzletszerzési (marketing) céljából az előfizető kifejezett előzetes beleegyezésével kezelheti az átadott adatokat. 7.2 Az adatok tárolásának időtartama A 7.1 a.) - c.) pont szerinti adatok a szerződés megszűnéséig, a 7.1 d.) - k.) pontok szerinti adatok az előfizetői szerződésből eredő igények a törvényes elévüléséig kezelhetők, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő. Külön törvény ilyen előírása esetén a szolgáltató az adatokat csak e külön törvény előírása szerinti célból kezelheti, az e törvény szerinti adatkezelést a jelen bekezdés szerint haladéktalanul meg kell szüntetnie A szolgáltató a 7.1 g.) pont szerinti adatokat tartalmazó, a rendszerében keletkezett fájlokat (CDR) az annak alapján kiállított számlára vonatkozó, a törvényes elévülést követő 1 (egy) év után, 30 (harminc) napon belül törölni köteles. Külön törvény ilyen előírása esetén a szolgáltató az adatokat csak e külön törvény előírása szerinti célból kezelheti, az Eht. szerinti adatkezelést a jelen bekezdés szerint haladéktalanul meg kell szüntetnie Szolgáltató jogosult azokat az címeket, illetve az ezekhez tartozó, a szolgáltató szerverein tárolt tartalmat, melyet az előfizető több, mint hat hónapja nem töltött le törölni, kivéve, ha az előfizető és a szolgáltató ettől eltérően állapodik meg. 7.3 Az adatok továbbításának feltételei Jogszabályon illetve előfizetői kérelmen alapuló adatátadás A szolgáltatásra vonatkozó olyan adatokat, melyek szolgáltatás igénybevételéhez, valamint az illetékes hírközlési hatóság feladatai végzéséhez szükségesek a szolgáltató köteles jogszabályban meghatározott módon és esetekben a hatóság részére szolgáltatni még akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek. A szolgáltató az általa vagy hálózatának igénybevételével továbbított közlés tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé. A nemzetbiztonsági szolgálatok és nyomozó hatóságok tekintetében külön törvényben foglaltak, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság részére előírt jogkör gyakorlásának esetét kivéve a szolgáltató - az érintett előfizető beleegyezése nélkül - a közléseket nem figyeli meg, hallgatja le, tárolja vagy a közlésekbe nem avatkozik bele, vagy figyeli azokat meg, kivéve az alábbi, az előfizető érdekében tett intézkedéseket: a.) A szolgáltató az , valamint a web-hosting szolgáltatás körébe tartozó adatokról rendszeresen biztonsági mentéseket készít (back-up). A biztonsági mentéseket a szolgáltató bizalmasan kezeli, és kizárólag meghibásodásból származó adat visszaállítására használja fel. b.) A szolgáltató rendszerén keresztül továbbított elektronikus leveleken, automatikus, emberi beavatkozás nélküli szűrést hajthat végre saját és az előfizető adatainak és hálózati erőforrásainak védelmében. A szűrést a továbbított elektronikus leveleken kizárólag abban az esetben alkalmazza a szolgáltató, ha ügyfelei általánosan érintettek, vagy a szolgáltató rendszereinek működését súlyosan veszélyezteti (ilyen különösen, de nem kizárólag a nagy mennyiségű, sok felhasználót érintő kéretlen levél (spam) vagy a vírusok szűrése). A szolgáltató által alkalmazott szűrési eljárás sem nyújthat teljes körű, hibátlan védelmet, ezért előfordulhat, hogy a felhasználó vírusos levelet kap, vagy egy nem vírusos levelet a rendszer vírusosnak érzékel. A szolgáltató nem felel a vírusos levelek megjelenéséből, vagy a szűrési eljárás által vírusosnak vagy spamnek észlelt levelek elveszéséből keletkező károkért. Oldalak száma összesen: 6 Ezen oldal száma: 4.

5 Az életet, testi épséget, a vagyont veszélyeztető fenyegetés, zsarolás esetén a nyomozó hatóság az előfizető írásbeli kérelmére a használatban lévő készüléken folytatott telefonbeszélgetés vagy levelezés útján továbbított közlés tartalmát és a beszélgetést, illetőleg a levelezést lebonyolítók személyét a kérelemben foglalt időhatáron belül megismerheti, azt technikai eszközzel rögzítheti Adatátadás hivatalos vagy más szervek részére A 7.1 pontban hivatkozott adatok átadhatók: a.) azoknak, akik a szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését illetve az ügyfél tájékoztatást végzik; b.) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére; c.) a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint a hírközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint bíróságnak Adatátadás más hírközlési szolgáltatónak; közös adatállomány kezelése A szolgáltató a díjfizetési, illetve a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése érdekében, illetve a szerződéskötési kötelezettség hiánya miatti szerződéskötés megtagadásának céljából, jogosult az előfizető azonosításához szükséges, az előfizetői szerződésben, valamint a 9.1 pontban szereplő adatokat, valamint az adatátadás indokáról szóló tájékoztatást másik hírközlési szolgáltatónak átadni, vagy attól átvenni, illetőleg azzal az adattartalommal közös adatállományt létrehozni. Az előfizető adatai abban az esetben kerülnek átadásra, illetve kerülnek bele a közös adatállományba, ha: a.) számlatartozás miatt a szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az előfizető számára részben vagy egészben korlátozta; vagy b.) számlatartozása miatt a szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az előfizető ellen, illetőleg az előfizető tartózkodási helye ismeretlen; vagy c.) az ajánlattevő, illetve az előfizető kár okozása érdekében a szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen). A szolgáltató az előfizetőt haladéktalanul tájékoztatja az átadás tényéről. A szolgáltató tájékoztatja az előfizetőt a 9.1 pont szerinti adatai kezeléséről, arról, hogy ezen adatok mely esetekben és mely szolgáltatóknak adhatók át, ezen adatok alapján a szolgáltató milyen döntéseket hozhat, az előfizetőnek (ajánlattevőnek) ezzel kapcsolatosan milyen jogorvoslati lehetősége van; ki a közös adatállomány adatkezelője és adatfeldolgozója, és hol van az adatkezelés és adatfeldolgozás helye (címe). 7.4 Az adatok kezelésének jogcíme Kötelező adatkezelés A szolgáltató jogszabályi előírás alapján a 7.1 pont szerinti adatokat kezeli az előfizetők és felhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából Az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés Oldalak száma összesen: 6 Ezen oldal száma: 5.

6 A szolgáltató az előfizető hozzájárulásával kezeli az előfizető nevét, címét és székhelyét saját üzletszerzési (marketing) céljából. 7.5 A kötelező adatkezelést elrendelő törvény és az adat kezelésének célja A kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályok elsősorban a következők: évi C. törvény az elektronikus hírközlésről ( Eht ); 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról; Jelen Általános Szerződési Feltételek április 3-án lépnek hatályba. Oldalak száma összesen: 6 Ezen oldal száma: 6.

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

E-Számla szolgáltatási szerződés

E-Számla szolgáltatási szerződés E-Számla szolgáltatási szerződés Megrendelő: Cégnév/Név: Székhely:. Cégjegyzék szám: Adószám: Szolgáltató: 1076 Budapest, Garay tér 8. 1.em /20 Levél cím: 1076 Budapest, Garay tér 8. 1.em /20. Tel: +36

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet, adathálózati és bérelt vonali szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet, adathálózati és bérelt vonali szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek internet, adathálózati és bérelt vonali szolgáltatásra 5. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2008.

Részletesebben

SZERVER HOSTING SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről

SZERVER HOSTING SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Cégnév: SZERVER HOSTING SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről ATW Internet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: Cégjegyzékszám: 01-09-736956 Adószám: 13471868-2-41 Számlavezető: CitiBank

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2011.03.25. Utolsó módosítás dátuma: 2011.11.30. Hatályos: 2012.01.01. Dokumentum

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek

Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek Készült 2004. január 13 Utolsó módosítás: 2009.Október 15 Hatályba lépés: 2009. November 1 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

3. számú melléklet SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

3. számú melléklet SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 3. számú melléklet SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és felhasználók személyes adatainak kezeléséről A Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság az elektronikus

Részletesebben

Kormányrendeletben foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget: 1. A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Kormányrendeletben foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget: 1. A személyes adatok kezelésének jogi háttere A Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatója az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban kezelt személyes adatokról A Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban: szolgáltató) az előfizetők és

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás igénybe vételére 3. 4. 5.

3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás igénybe vételére 3. 4. 5. Igényelt e-mail címek Szolgáltatásinformációk Számlainformációk Cég információk Egyéni Előfizető adatai 3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás

Részletesebben

Datron Távközlési Zrt.

Datron Távközlési Zrt. Datron Távközlési Zrt. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. sz.) Általános Szerződési Feltételek mobil adatátviteli szolgáltatás igénybevételére online pénztárgép üzemeltetők részére Érvényes:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2004. szeptember 8. Hatályos: 2005. szeptember

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig ################################################### # 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek előre fizetett SPAR ADSL internet szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek előre fizetett SPAR ADSL internet szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek előre fizetett SPAR ADSL internet szolgáltatásra (rövid neve: SPAR internet ÁSZF) Hatálya: 2011. november 10. Utolsó módosítás dátuma: 2011. november 10. File neve: SPAR_ADSL

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10.

Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01.

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott InviCloud virtuális szerver szolgáltatás igénybevételére Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2013.01.21 Invitel Zrt. www.invicloud.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Archi-Host Kft. Általános Szerződési Feltételek. Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra

Archi-Host Kft. Általános Szerződési Feltételek. Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra Archi-Host Kft Általános Szerződési Feltételek Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra Székhely: Cím: 4145 Csökmő, Rajk L. 22. Telefon: 06 70 420 4001 Fax:

Részletesebben