Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel"

Átírás

1 Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye: 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17., Magyarországon bejegyzett pénzintézet, cégjegyzékszám: , statisztikai számjele: , ügyletet kezelő kirendeltség: i Kirendeltség, mint kölcsönnyújtó, (továbbiakban: Hitelintézet), képviseli, másrészről Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Állandó lakcím: Személyazonosító okmány típusa és száma: személyazonosító igazolvány, Személyi száma:, állampolgár, mint adós továbbiakban: mint Adós, Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő:. Állandó lakcím: Személyazonosító okmány típusa és száma: személyazonosító igazolvány, Személyi száma:, magyar állampolgár, mint Adóstárs, továbbiakban ketten együtt: Adós. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú függelékben található, Általános szerződési feltételek fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződésekhez (a továbbiakban: ÁSZF) megnevezésű dokumentum. 1. A kölcsön kondíciói 1.1. A Kölcsön célja, fajtája: lakossági ügyfelek részére ingatlan fedezettel szabad felhasználás céljára nyújtandó annuitásos forintkölcsön. 1.2.A Hitelintézet a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel, a i ingatlannyilvántartásban hrsz. alatt nyilvántartott kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett az Adós részére forint alapú kölcsönt nyújt. A Kölcsön összege:,- Ft, azaz forint. A Kölcsön futamideje: hónap A törlesztő részletek száma: db Havi törlesztő részletösszege:.-ft, azaz forint. Az első törlesztés esedékessége:. Jelen szerződés 1. pontjában és a 2. pontban feltüntetett induló kamat szerint meghatározott feltételek alapján az Adós által fizetendő teljes összeg Ft. 1

2 2.Az Adós által fizetendő kamatok, díjak, költségek 2.1. Az Adós a Kölcsön összegének alapulvételével az alábbi tételekből összetevődő teljes induló hiteldíjat tartozik megfizetni: a) A kölcsön ügyleti kamata a kölcsönnyújtó érvényes Hirdetményében meghirdetett változó mértékű, referencia kamatlábhoz igazított. Hirdetmény szerint jelenleg 6 havi BUBOR (mint alkalmazott referencia kamatláb) + % kamatfelár, mely az alább felsorolt kamatkedvezményekkel csökkenthető. Kamatkedvezmények: Jövedelem folyószámlára kedvezmény: A mennyiben az adós /adóstárs rendszeres jövedelme (munkabér / nyugdíj) a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezethez kerül közvetlenül átutalásra és legalább 3 tartós megbízást (csoportos beszedés, tartós megbízás) kezdeményez a számláról 0,5 % kamatkedvezményre jogosult. A kamatkedvezmény a mindenkor hatályos ügyleti kamatból kerül levonásra, érvényesítésre a fizetendő törlesztő részletben. A jövedelemutalás megszűnése esetén a kamatkedvezmény eltörlésre kerül és új törlesztő részlet kerül megállapításra. Signál lakásbiztosítási kedvezmény: Amennyiben a Signal Biztosító Zrt-vel köt szerződést a fedezetként felajánlott ingatlanra /vagy már megkötésre került/ és a biztosítást 0,5% kamatkedvezményre jogosult, amely a mindenkor hatályos ügyleti kamatból kerül levonásra, érvényesítésre a fizetendő törlesztő részletben..a biztosítási szerződés felmondása, díj nem fizetés miatti megszüntetése esetén a kamatkedvezmény eltörlésre kerül, és új törlesztő részlet kerül megállapításra. Jelen szerződésben alkalmazott ügyleti kamat a 6 havi BUBOR (jelenleg ) + % kamatfelár, jelenleg összesen %, Az ügyfél a kamatkedvezmény igénybevételével nem kívánt élni, a hitel kamata jelen esetben: % azaz százalék. Kamat periódus:6 hónap A kamat mértéke naptári félévenként, januárban és júliusban változik. Meghatározása: a kamatperiódus fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia kamatláb (6 havi BUBOR) értéke. b) Kamatszerű kezelési költség: Nem kerül felszámításra. c) Folyósítási jutalék: egyszeri %, minimum.-ft, maximum -Ft, jelen esetben.-ft. azaz forint. d) Hitelbiztosítéki érték felülvizsgálati díj: hirdetmény szerint, jelen esetben 50M Ft alatti hitelösszeg, lakóingatlan miatt:,- Ft/ 3év. e) Éves zárlati költség, éves monitoring díj: hirdetmény szerint, jelenleg,- Ft/év. f) Rendelkezésre tartási jutalék: évi jelenleg %. maximum mértéke nem lehet magasabb a százalékban meghatározott ügyleti kamat 50%-ánál. 2

3 A Kölcsön teljes hiteldíj mutatója (THM): %. A THM az alábbiakat tartalmazza: - kamat, - hitelfolyósítási jutalék % - számlavezetési díj Ft/hó - az ingatlan-nyilvántartás eljárási díja.-ft - hitelbiztosítéki érték felülvizsgálati díj.-ft/3év, - hitel monitoring díj.-ft/év, - lakásépítéshez kapcsolódó ellenőrzés díja.-ft/alkalom, (maximum 2 alkalom)( Jelen esetben nincs) 2.2. A Takarékszövetkezet a teljes futamidő alatt 5 alkalommal jogosult módosítani, a kamatfelárat, a nyilvánosan közzétett H4F MNB azonosító számú kamatfelár változtatási mutató alkalmazásával. A Takarékszövetkezet a futamidő alatt felmerülő kamaton kívüli egyéb díjelemek vonatkozásában jogosult díjemelésre a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével. A Takarékszövetkezet a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja Amennyiben a Szerződésben referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamat kerül megállapításra, a referencia kamatláb változásával együtt automatikusan, kamatperiódusonként változik az ügyleti kamat, erre tekintettel a referencia kamatlábhoz kötött kamat mértékének periodikus változása nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak. A Szerződésben meghatározott ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat vagy költséget érintő, az Adós(ok) számára kedvezőtlen módosítást a referencia kamatlábhoz (6 hónapos BUBOR kamat) kötött kamat változása kivételével Adóssal(Adósokkal) kötött szerződések esetében a kamatperiódus lejártát legalább 90 nappal megelőzően a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi, és az Adós(oka)t a módosításról és a törlesztő részlet ebből adódó változásáról a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal megelőzően postai úton, vagy más a Szerződésben meghatározott közvetlen módon is értesíti. Elektronikus szolgáltatás nyújtása esetén a módosításokat tartalmazó tájékoztatást a Takarékszövetkezet az Adós(ok) számára elektronikus úton is elérhetővé teszi. Az ügyleti kamat, késedelmi kamat, díj, költség vagy egyéb szerződési feltétel az Adós(ok) számára a kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén a referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével az Adós(ok) a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a Szerződés felmondására. A felmondást a Adósnak a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie a hitelezővel és a fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján kell a hitelező részére teljesíteni. Az Adós(ok) esetében az ezen okból benyújtott felmondás (előtörlesztés) díjmentes. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) által írásban megtett, a kamatperiódus lejártát megelőző 60 napig a Takarékszövetkezethez benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet és az Adós(ok) haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az Adós(ok) köteles az eredeti ügyleti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti az Adóssal(Adósokkal) szemben. Ha az Adós(ok) a módosítás hatálybalépéséig írásban a Szerződést nem mondja fel, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű ügyleti-, 3

4 késedelmi kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani, illetve a módosult szerződési feltételt érvényesíteni. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított ügyleti kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti Az Adóst a Szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges, a Hitelintézetnek megfizetendő díjak Hirdetmény szerintiek, a szerződéskötés időpontjában az alábbiak: Szerződésmódosítási díj (ügyfél kérése alapján):.-ft./ alkalom Eseti igazolások, számlaegyenlegek díja:.-ft/db Hitelkiváltási díj: a fennálló tőketartozás %-a Egyéb levelezés díja.-ft Hitelek rendelkezésre tartási jutaléka: évi % jelenleg %. maximum mértéke nem lehet magasabb a százalékban meghatározott ügyleti kamat 50%-ánál Előtörlesztési díj: Hirdetmény szerinti, jelenleg díjtalan A Kölcsön futamideje alatt a Hitelintézet által felszámítható, esetlegesen felmerülő egyéb díjakat a Hirdetmény tartalmazza Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Hitelintézet a tőkerész késedelmes fizetése esetén a hátralékos tartozás után az esedékesség napjától a késedelmes törlesztés napját megelőző napig az ügyleti kamaton felül évi 6% késedelmi kamatot számít fel a késedelem időtartamára. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Kölcsönnyújtó a hiteldíj késedelmes fizetése esetén a hátralékos tartozás után az esedékesség napjától a késedelmes törlesztés napját megelőző napig évi 6% késedelmi kamatot számít fel a késedelem időtartamára. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Hitelintézet a fizetési kötelezettség nem szerződés szerinti teljesítése esetén a mindenkori Hirdetmény szerint további díjak, költségek felszámítására jogosult. A Hitelintézetnek megfizetendő díjak, a szerződéskötés időpontjában az alábbiak: Szerződésmódosítási díj (ügyfél kérése alapján):.-ft./ alkalom Felszólító levél díja:.-ft/ alkalom/fő; Ügyvédi felszólító levél díja:.-ft/alkalom/fő Egyéb levelezés díja.-ft Felmondó levél díja:.-ft./fő Eseti igazolások, számlaegyenlegek díja:.-ft/db. Prolongálás, lejáraton belüli átütemezés díja: nincs - Prolongálást 90 napos késedelem esetén egy alkalommal kezdeményezhet legfeljebb 5 éves időtartamban Az egyéb díjak az azzal kapcsolatos szolgáltatás, illetve az Adós által felmerült igény teljesítésekor esedékesek Az Adóst a Szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges, az Adós által harmadik személy részére közvetlenül megfizetendő költségek az alábbiak: a) Közjegyzői Tartozás elismerő nyilatkozat (díját az eljáró közjegyző állapítja meg) 3.A Kölcsön folyósítása, a folyósítás feltételei -MINTA 4

5 a Szerződés megkötése és Közjegyzői Tartozás elismerő nyilatkozatba foglalása; a Jelzálogszerződés megkötése és Közjegyzői Tartozás elismerő nyilatkozatba foglalása; a Kölcsönnel finanszírozott ingatlanra vonatkozóan, a Hitelintézet jelzálogjogának bejegyzése iránti kérelem széljegyzése; a fedezeti ingatlan(ok)ra - a kölcsön összege erejéig - legalább tűz,- elemi és vízkár kockázatot tartalmazó vagyonbiztosítási szerződés megkötése, a biztosító értesítése a fedezeti Ingatlan(ok) elzálogosításáról, és a biztosító társaság visszaigazoló nyilatkozata a Hitelintézet zálogjogosulti jogosultságának elismeréséről, 4.Törlesztés 4.1.Az első törlesztő részlet esedékessége:. Az utolsó részlet esedékessége:. A kölcsön lejárata: Az Ügyleti Kamat naptári havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 01. napján, a Kölcsön tőketörlesztő részleteivel együtt esedékes. Az Ügyleti Kamatot a havi törlesztő részlet összege magában foglalja, így azt az Adós az egyenlő havi törlesztő részletek (annuitás) teljesítésével fizeti meg. Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa fizetett törlesztő részlet a Polgári Törvénykönyv 6:46. -ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. Az egyéb díjak az azzal kapcsolatos szolgáltatás, illetve az Adós által felmerült igény teljesítésekor esedékesek Az egyszeri Folyósítási Jutalék összegét az Adós a Kölcsön folyósításával egyidejűleg köteles a Hitelintézetnek megfizetni. Az Adós a jelen szerződés aláírásával megbízza a Hitelintézetet, hogy a Kölcsön teljes összegére vetített egyszeri Folyósítási Jutalék összegét a Kölcsön összegéből a folyósításkor visszatartsa. Az egyéb díjak az azzal kapcsolatos szolgáltatás, illetve az Adós által felmerült igény teljesítésekor esedékesek A törlesztő részletek és az egyéb díjak, költségek megfizetése az Adós részére megnyitott számláról történik. Az Adós hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hitelintézet az esedékessé vált törlesztő részlet összegét és egyéb díjakat az Adós Hitelintézetnél vezetett bármely fizetési számlájáról az esedékessé válás időpontjában beszedje. A Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződés alapján az Adóssal szemben fennálló vagy keletkező követeléseit az Adós nála vezetett fizető számlái ellen a évi LXXXV. törvényben, illetve a 18/2009.(VIII.6.) MNB. rendeletben foglaltak szerinti beszedési megbízás alapján beszedést érvényesíteni, illetve az Adós más hitelintézetnél vezetett bármely az alábbiakban megjelölt fizető számlája ellen az adós felhatalmazásán alapuló beszedést kezdeményezni. 5

6 A Felek megállapodnak, hogy az Adós előző bekezdésben foglalt nyilatkozatát saját pénzforgalmi szolgáltatójánál - felhatalmazás alapján adott beszedési megbízásnak tekintik Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékesség/lejárat napjára a törlesztéshez szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a Hitelintézet a lejárt tőke és kamat tartozás után az Ügyleti Kamaton felül a Hirdetményben foglaltak szerinti Késedelmi Kamatot (jelenleg évi 6%) számítja fel, és az esedékesség/lejárat napját követően a Hitelintézet az Adós Hitelintézetnél vezetett bármely fizetési számlájáról jogosult a beszámítási jogával élve az esedékes, de az Adós által meg nem fizetett (és késedelmi kamattal növelt) összeget beszedni 4.5. Az Adós tudomásul veszi, hogy az esedékes, de általa meg nem fizetett tartozás (és Késedelmi Kamat) 4.3. pont szerinti beszedésével összefüggésben felmerült összes többletköltség (Ügyleti Kamat, Késedelmi Kamat, késedelmes törlesztési megbízás miatti többlet kamatköltség, stb.) az Adóst terheli Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékesség/lejárat napjára a törlesztéshez szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a Hitelintézet a lejárt tőke és kamat tartozás után az Ügyleti Kamaton felül a Hirdetményben foglaltak szerinti Késedelmi Kamatot (jelenleg évi 6% azonban a futamidő alatt a mértéke nem haladhatja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresét (150%-át) + legfeljebb 3%-ot. A törvény ugyanakkor egy másik felső korlátot is megállapít, amely alapján a késedelmi kamat nem haladhatja meg a teljes hiteldíjmutató (THM) a évi CLXII tv. 17/A. -ában meghatározott mértékét. ) számítja fel, és az esedékesség/lejárat napját követően a Hitelintézet az Adós Hitelintézetnél vezetett bármely fizetési számlájáról jogosult a beszámítási jogával élve az esedékes, de az Adós által meg nem fizetett (és késedelmi kamattal növelt) összeget beszedni A Hitelintézet a tárgyév végén a tárgyévet megelőző év január 1-től a tárgyév december 31-ig felölelő időszakban teljesített törlesztésekről és a még fennálló kölcsöntartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség-, és egyéb fizetési-kötelezettség mentesen tájékoztatást ad az Adósnak. A törlesztési táblázat a törlesztőrészletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - elkülönítetten tartalmazza. Ha az Ügyleti Kamat mértéke nem rögzített, vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot, költséget - a jelen szerződésben meghatározottak szerint változhat, a Hitelintézet a törlesztési táblázatban egyértelműen és tömören jelzi, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek. A Hitelintézet a törlesztési táblázatot értesítő levélben küldi meg az Adós részére. 5.Előtörlesztés 5.1. Az Adós a Kölcsönt és járulékait az ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételek szerint jogosult részben vagy egészben előtörleszteni Amennyiben a Hitelintézet a jelen szerződés biztosítékát képező ingatlan értékének felülvizsgálata során megállapítja, hogy a hitelfedezeti érték alapján az ingatlanra adható maximális hitel összegét az Adós fennálló tőketartozása 6 hónapon keresztül folyamatosan meghaladja, úgy a Hitelintézet jogosult olyan összegű előtörlesztésére az Adóst felszólítani, amely ahhoz szükséges, hogy a fedezettség szintje helyreálljon. Az Adós a 6

7 felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles az előtörlesztést teljesíteni. Ezen előtörlesztés esetén a Hitelintézet nem számít fel előtörlesztési díjat. Amennyiben arról a Felek megállapodnak, úgy az előbbi esetben lehetőség van arra is, hogy az Adós pótlólagos biztosítékot ajánljon fel a Hitelintézet részére A hitelkiváltás a Hitelintézetnél meglévő kölcsön kiváltása más Hitelintézetnél. A hitelkiváltás díját a mindenkori érvényes hirdetmény tartalmazza. 6.Biztosítékok: 6.1. Az Adós az alábbi biztosítékokat nyújtja a Hitelintézetnek: a) A kölcsön fedezetét képezi a i ingatlan-nyilvántartásban hrsz-on felvett, megnevezésű ingatlan, melyre.-án jelzálogszerződés készült. (A jelzálogszerződés ezen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.) b) Minden olyan értékpapír, pénz, követelés terhére, mely az Adós tulajdonát képezi és a Hitelintézet birtokába jut és az adóssal szemben fennálló bármely követelését biztosítja, a Hitelintézet követelését beszámítási jogával élve elszámolhatja, ill. más alkalmas módon kielégítheti. c) Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a hitel visszafizetésére nem kerülne sor, úgy a Hitelintézet a hiányzó összeget az Adósok bármely egyéb bevételéből is fedezheti A Hitelintézetet megilleti az Adós, illetve harmadik személy (Biztosítéknyújtó) által nyújtott fedezetek meglétének és értékének rendszeres ellenőrzési joga. Az Adós felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a fedezetek felülvizsgálatát lakóingatlanok esetében háromévente, egyéb ingatlanok esetében évente, jelen esetben három évente - illetve amennyiben azt, a biztosíték értékének megállapítása, felülvizsgálata érdekében a Hitelintézet működésére vonatkozó szabályok alapján szükségesnek tartja, külső értékbecslőtől rendelje meg, vagy saját értékbecsléssel foglalkozó szakértőjével végeztesse el és ennek költségét az Adósra hárítsa. Az Adós kötelezi magát arra, hogy az értékbecslés felülvizsgálatának költségét az értékbecslő által kiállított számla alapján az értékbecslőnek, saját értékbecslő esetében a mindenkori hirdetményben közzétett díjat a Hitelintézet részére határidőben megfizeti. Amennyiben az Adós a jelen bekezdésben vállaltakat a Hitelintézet írásbeli felszólítására sem teljesíti, az a jelen szerződés azonnali hatályú felmondással történő lejárttá tételére ad jogalapot. 7.A jelen szerződés megszüntetése 7.1. A jelen szerződés megszüntetésére az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók A Hitelintézet azonnali hatállyal jogosult felmondani a jelen szerződést, ha az Adós a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény alapján nyilvántartott adatait a Hitelintézettel szemben letiltotta illetve a Szerződésen alapuló tartozása maradéktalan kiegyenlítését megelőzően az ott meghatározottak szerint az adatait bármikor letiltja. 7

8 7.3. A jelen szerződés Hitelintézet általi, azonnali hatályú felmondása esetén a Hitelintézet jogosulttá válik - saját választása szerint - az Adós Hitelintézetnél vezetett bármely számláját a tartozás összegével megterhelni; az Adós által nyújtott biztosítékokat érvényesíteni; 7.4. Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a jelen szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Hitelintézetnél vezetett bármely számláját külön megbízása nélkül a Hitelintézet a jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje A Hitelintézet jogosult felmondani a Kölcsönszerződést, ha a jelen Kölcsönt biztosító zálogszerződés Zálogkötelezettje a zálogszerződésben a ranghelyfenntartással kapcsolatos kötelezettségvállalását megszegi; biztosítási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti; az Ingatlant a Zálogjogosult hozzájárulása nélkül megterheli, illetve elidegeníti továbbá a Ptk. 6:387 -ában meghatározott egyéb esetekben. 8. Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR) A jelen szerződés aláírásával az Adós megerősíti, hogy Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú mellékletben foglalt - tájékoztatást a jelenszerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta. 9.Egyéb rendelkezések 9.1. A Hitelintézet rögzíti, hogy csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez (a továbbiakban: Kódex). Erre tekintettel a Hitelintézet a Kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel aláveti magát és a Kódex előírásait szem előtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A Kódex teljes szövege magyar nyelven megtekinthető a Hitelintézet honlapján (www.tiszafured.tksz.hu), illetve a bankfiókokban az ügyfelek kérésére a magyar nyelvű szövege ingyenesen hozzáférhető Az Adóst és Adóstársát a jelen szerződésből fakadó kötelezettségek egyetemlegesen terhelik. A Kölcsönnel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések Adós vagy Adóstárs kezéhez joghatályosan kézbesíthetők A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés 1. számú függelékét képező ÁSZF, a Hitelintézet Üzletszabályzata, a bankhitelre vonatkozó törvények, a Polgári Törvénykönyv valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók A jelen szerződés aláírásával az Adós megerősíti, hogy a személyes adataikat érintő adatkezelésre vonatkozó, a jelen szerződés mellékletét képező tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta A Felek az egymáshoz intézett értesítéseiket, nyilatkozataikat az ÁSZF-ben foglaltak szerint kötelesek megtenni, és egymásnak megküldeni. 9.6.A jelen szerződés annak Felek általi aláírásával jön létre, és azon a napon lép hatályba, amikor a3. pontban foglalt folyósítási feltételek mindegyike teljesül Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei és függelékei: 8

9 1. számú függelék: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és mellékletei: (1. számú melléklet: MNB Tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről; 2. számú melléklet: Nyilatkozat a Központi Hitelinformációs Rendszerben történő adatkezelésről magánszemélyek részére ; 3. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat ) A jelen szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére az Adós(ok) békéltető testülethez fordulhat(nak). A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testületek adatai (területi illetékessége, címe, telefonszáma) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján elérhető. Az Ön lakóhelye szerinti illetékes békéltető testület címe, elérhetősége: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet szoba, Tel: 56/ , 20/ Fax: 56/ ügyfélszolgálat: kedd óra A Felügyeleti hatóság neve és székhelye: Magyar Nemzeti Bank (MNB) 1054 Budapest, Szabadság tér 8 9. Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest A Takarékszövetkezet nem jelöl meg olyan hatóságot, amely döntésének peren kívüli eljárásban kötelezően aláveti magát. Szerződő felek jelen szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére a Tiszafüred Járás Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 9.8 Elállási jog Az Adós a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A Adós a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították Ha a Adós a évi CLXII tv 6. és 7. szerinti tájékoztatást a 8. alapján a szerződéskötést követően kapja kézhez, elállási (felmondási) jogát az pontban meghatározott időponttól eltérően a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizennégy napig gyakorolhatja Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Adós az erre vonatkozó nyilatkozatát az 9.8.1pontban meghatározott határidőben - postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a hitelezőnek elküldi A Adós az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a hitelezőnek visszafizetni. 9

10 9.8.5 A Adós elállása esetén a hitelező a pont szerinti összegen kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód A Adós elállási jogának gyakorlása azt a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a hitelező által vagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 9.9 A Hitelintézet biztosítja az Adós azon jogát, hogy a hitelszerződés fennállása alatt kérésre a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen kaphasson Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a náluk lévő szerződési példányok között eltérés van a Takarékszövetkezet által őrzött példány rendelkezéseit fogadják el irányadónak Jelen szerződés elválaszthatatlan függeléke: 1. számú függelék: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és mellékletei: (1. számú melléklet: Magyar Nemzeti Bank Tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről; 2. számú melléklet: Nyilatkozat a Központi Hitelinformációs Rendszerben történő adatkezelésről magánszemélyek részére ; 3. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat ) A jelen szerződést a Felek elolvasták és annak tartalmát, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá, valamint a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg annak egy példányát átvették. Kelt: Adós Adóstárs Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Alulírottak igazoljuk, hogy szerződő felek a szerződést előttünk, mint tanuk előtt írták: Név: Lakcím: Név: Lakcím: Aláírás: Aláírás:

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. mint kölcsönnyújtó székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01. A...sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez hatályba lépés: 2015. február 01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztóknak nyújtott forint alapú jelzáloghitel

Részletesebben