Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez"

Átírás

1 Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye: 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17., Magyarországon bejegyzett pénzintézet, cégjegyzékszám: , statisztikai számjele: , ügyletet kezelő kirendeltség: i Kirendeltség, mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet), Képviseli: másrészről: Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő:. Személyi száma: Állandó lakcím:. Személyazonosító okmány típusa és száma: Személyazonosító igazolvány magyar állampolgár, mint adós és jelzálogkötelezett, valamint Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő:. Állandó lakcím: Személyazonosító okmány típusa és száma: Személyazonosító igazolvány magyar állampolgár, mint készfizető kezes Alulírott Adós(ok) és készfizető kezes hozzájárulok(unk) a kölcsönszerződésben általam(unk) közölt személyes és különleges adataimnak a központi adós-nyilvántartási rendszerbe való felvételéhez. Kijelentem(jük), hogy a hitelbírálat kérelmemre(kérelmünkre) indult, az adatszolgáltatás önkéntes alapon történt. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú függelékben található, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (a továbbiakban: ÁSZF) megnevezésű dokumentum. 1. A Kölcsön kondíciói 1.1. A Kölcsön célja, fajtája: lakossági ügyfelek részére ingatlan fedezettel, Használt lakás vásárlás/korszerűsítés/építés céljára nyújtandó annuitásos forintkölcsön A Hitelintézet a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel, a i ingatlannyilvántartásban hrsz alatt nyilvántartott, megnevezésű természetben alatt található ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett lakásvásárlásra/korszerűsítésre/építésre az Adós részére forint alapú kölcsönt nyújt. A Kölcsön összege:,- Ft, azaz forint. A Kölcsön futamideje: hónap A kölcsön jellege: annuitásos (a megállapított törlesztő részlet magába foglalja az esedékes tőkét és az ügyleti kamatot.) A törlesztő részletek száma: db 1

2 Havi törlesztő részlet összege:,- Ft, azaz forint. Esedékessége minden hónap első napján. Amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanap. Az első törlesztés esedékessége:. A kölcsön lejárata: Jelen szerződés 1. pontjában és a 2. pontban feltüntetett induló kamat szerint meghatározott feltételek alapján az Adós által fizetendő teljes összeg Ft. 2. Az Adós által fizetendő kamatok, díjak, költségek 2.1. Az Adós a Kölcsön összegének alapulvételével az alábbi tételekből összetevődő teljes induló hiteldíjat tartozik megfizetni: a) A kölcsön ügyleti kamata a kölcsönnyújtó érvényes Hirdetményében meghirdetett változó mértékű, referencia kamatlábhoz igazított. Hirdetmény szerint jelenleg 6 havi BUBOR (mint alkalmazott referencia kamatláb) + % kamatfelár, mely az alább felsorolt kamatkedvezményekkel csökkenthető. Kamatkedvezmények: Jövedelem folyószámlára kedvezmény: A mennyiben az adós /adóstárs rendszeres jövedelme (munkabér / nyugdíj) a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezethez kerül közvetlenül átutalásra és legalább 3 tartós megbízást (csoportos beszedés, tartós megbízás) kezdeményez a számláról 0,5 % kamatkedvezményre jogosult. A kamatkedvezmény a mindenkor hatályos ügyleti kamatból kerül levonásra, érvényesítésre a fizetendő törlesztő részletben. A jövedelemutalás megszűnése esetén a kamatkedvezmény eltörlésre kerül és új törlesztő részlet kerül megállapításra. Signál lakásbiztosítási kedvezmény: Amennyiben a Signal Biztosító Zrt-vel köt szerződést a fedezetként felajánlott ingatlanra /vagy már megkötésre került/ és a biztosítást 0,5% kamatkedvezményre jogosult, amely a mindenkor hatályos ügyleti kamatból kerül levonásra, érvényesítésre a fizetendő törlesztő részletben..a biztosítási szerződés felmondása, díj nem fizetés miatti megszüntetése esetén a kamatkedvezmény eltörlésre kerül, és új törlesztő részlet kerül megállapításra. Jelen szerződésben alkalmazott ügyleti kamat a 6 havi BUBOR (jelenleg ) + % kamatfelár, jelenleg összesen %, Az ügyfél a kamatkedvezmény igénybevételével nem kívánt élni, a hitel kamata jelen esetben: % azaz százalék. Kamat periódus:6 hónap A kamat mértéke naptári félévenként, januárban és júliusban változik. Meghatározása: a kamatperiódus fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia kamatláb (6 havi BUBOR) értéke. b) Kamatszerű kezelési költség: Nem kerül felszámításra. c) Folyósítási jutalék: egyszeri %, minimum.-ft, maximum Ft, jelen esetben,- Ft. azaz forint. d) Hitelbiztosítéki érték felülvizsgálati díj: hirdetmény szerint, jelen esetben 50M Ft alatti hitelösszeg, lakóingatlan miatt:,- Ft/ 3év. e) Éves zárlati költség, éves monitoring díj: hirdetmény szerint, jelenleg,- Ft/év. f) Rendelkezésre tartási jutalék: évi jelenleg %. maximum mértéke nem lehet magasabb a százalékban meghatározott ügyleti kamat 50%-ánál. 2

3 A Kölcsön teljes hiteldíj mutatója (THM): %. A THM az alábbiakat tartalmazza: - kamat, - hitelfolyósítási jutalék, - az ingatlan-nyilvántartás eljárási díja - hitelbiztosítéki érték felülvizsgálati díj.-ft/3év, - hitel monitoring díj.-ft/év, - lakásépítéshez kapcsolódó ellenőrzés díja.-ft/alkalom, (maximum 2 alkalom)( Jelen esetben nincs) 2.2. A Takarékszövetkezet a teljes futamidő alatt 5 alkalommal jogosult módosítani, a kamatfelárat, a nyilvánosan közzétett H4F MNB azonosító számú kamatfelár változtatási mutató alkalmazásával. A Takarékszövetkezet a futamidő alatt felmerülő kamaton kívüli egyéb díjelemek vonatkozásában jogosult díjemelésre a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével. A Takarékszövetkezet a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja Amennyiben a Szerződésben referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamat kerül megállapításra, a referencia kamatláb változásával együtt automatikusan, kamatperiódusonként változik az ügyleti kamat, erre tekintettel a referencia kamatlábhoz kötött kamat mértékének periodikus változása nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak. A Szerződésben meghatározott ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat vagy költséget érintő, az Adós(ok) számára kedvezőtlen módosítást a referencia kamatlábhoz (6 hónapos BUBOR kamat) kötött kamat változása kivételével Adóssal(Adósokkal) kötött szerződések esetében a kamatperiódus lejártát legalább 90 nappal megelőzően a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi, és az Adós(oka)t a módosításról és a törlesztő részlet ebből adódó változásáról a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal megelőzően postai úton, vagy más a Szerződésben meghatározott közvetlen módon is értesíti. Elektronikus szolgáltatás nyújtása esetén a módosításokat tartalmazó tájékoztatást a Takarékszövetkezet az Adós(ok) számára elektronikus úton is elérhetővé teszi. Az ügyleti kamat, késedelmi kamat, díj, költség vagy egyéb szerződési feltétel az Adós(ok) számára a kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén a referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével az Adós(ok) a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a Szerződés felmondására. A felmondást a Adósnak a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie a hitelezővel és a fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján kell a hitelező részére teljesíteni. Az Adós(ok) esetében az ezen okból benyújtott felmondás (előtörlesztés) díjmentes. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) által írásban megtett, a kamatperiódus lejártát megelőző 60 napig a Takarékszövetkezethez benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet és az Adós(ok) haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az Adós(ok) köteles az eredeti ügyleti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti az Adóssal(Adósokkal) szemben. Ha az Adós(ok) a módosítás hatálybalépéséig írásban a Szerződést nem mondja fel, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani, illetve a módosult szerződési feltételt 3

4 érvényesíteni. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított ügyleti kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti Az Adóst a Szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges, a Hitelintézetnek megfizetendő díjak Hirdetmény szerintiek, a szerződéskötés időpontjában az alábbiak: Szerződésmódosítási díj (ügyfél kérése alapján):.-ft./ alkalom Eseti igazolások, számlaegyenlegek díja:.-ft/db Hitelkiváltási díj: a fennálló tőketartozás %-a Egyéb levelezés díja.-ft Hitelek rendelkezésre tartási jutaléka: évi % jelenleg %. maximum mértéke nem lehet magasabb a százalékban meghatározott ügyleti kamat 50%-ánál Előtörlesztési díj: Hirdetmény szerinti, jelenleg díjtalan A Kölcsön futamideje alatt a Hitelintézet által felszámítható, esetlegesen felmerülő egyéb díjakat a Hirdetmény tartalmazza Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Kölcsönnyújtó a tőkerész késedelmes fizetése esetén a hátralékos tartozás után az esedékesség napjától a késedelmes törlesztés napját megelőző napig az ügyleti kamaton felül évi 6% késedelmi kamatot számít fel a késedelem időtartamára. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Kölcsönnyújtó a hiteldíj késedelmes fizetése esetén a hátralékos tartozás után az esedékesség napjától a késedelmes törlesztés napját megelőző napig évi 6% késedelmi kamatot számít fel a késedelem időtartamára. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Kölcsönnyújtó a fizetési kötelezettség nem szerződés szerinti teljesítése esetén a mindenkori Hirdetmény szerint további díjak, költségek felszámítására jogosult. A Hitelintézetnek megfizetendő díjak, a szerződéskötés időpontjában az alábbiak: Szerződésmódosítási díj (ügyfél kérése alapján):.-ft./ alkalom Felszólító levél díja:.-ft/ alkalom/fő; Ügyvédi felszólító levél díja:.-ft/alkalom/fő Egyéb levelezés díja.-ft Felmondó levél díja:.-ft./fő Eseti igazolások, számlaegyenlegek díja:.-ft/db. Prolongálás, lejáraton belüli átütemezés díja: nincs - Prolongálást 90 napos késedelem esetén egy alkalommal kezdeményezhet legfeljebb 5 éves időtartamban Az egyéb díjak az azzal kapcsolatos szolgáltatás, illetve az Adós által felmerült igény teljesítésekor esedékesek Az Adóst a Szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges, az Adós által harmadik személy részére közvetlenül megfizetendő költségek az alábbiak: a) Vagyonbiztosítás éves díja: jelenleg ismeretlen. 3. A kölcsön folyósítása: 3.1. A Kölcsön folyósításának feltételei: 4

5 a fedezeti ingatlan(ok)ra legalább tűz,- elemi és vízkár kockázatot tartalmazó épületbiztosítási szerződés megkötése, és a biztosítás Hitelintézetre engedményezése, a biztosítási kötvény másolatának és a biztosítási díj fizetését igazoló dokumentum másolatának átadása; a Kölcsönnel finanszírozott ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap rendelkezésre állása, amely tartalmazza az Adós bejegyzett tulajdonjogát /vagy/ az Adós tulajdonjogának az ingatlan nyilvántartásba széljegyként történő bejegyzése, továbbá a Hitelintézet jelzálogjoga bejegyzése iránti kérelem széljegyzését; Közjegyzői tartozáselismerő nyilatkozat bemutatása A Kölcsön folyósításának módja: A Hitelintézet a Kölcsönt a 3.1. pontban meghatározott folyósítási feltételek együttes teljesülését követően az adásvételi szerződés pontjában rögzítettek szerint, az eladók által megjelölt Banknál vezetett sz. lakossági folyószámlára utalja. / bemutatott számlák alapján forrásarányosan a sz. lakossági folyószámlára utalja A 4. Törlesztés 4.1. Az első törlesztő részlet esedékessége:. Az utolsó részlet esedékessége: Az Ügyleti Kamat naptári havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 01. napján, a Kölcsön tőketörlesztő részleteivel együtt esedékes. Az Ügyleti Kamatot a havi törlesztő részlet összege magában foglalja, így azt az Adós az egyenlő havi törlesztő részletek (annuitás) teljesítésével fizeti meg. Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa fizetett törlesztő részlet a Polgári Törvénykönyv 6:46. -ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. Az egyéb díjak az azzal kapcsolatos szolgáltatás, illetve az Adós által felmerült igény teljesítésekor esedékesek A Kölcsön lejárata: 4.3. A törlesztő részletek és az egyéb díjak, költségek megfizetése az Adós részére megnyitott sz. számláról történik. Az Adós köteles az esedékesség időpontjára az esedékes törlesztő részlet és egyéb díj összegének fedezetét a számlán biztosítani. Az Adós felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy az esedékessé vált törlesztő részlet összegét és egyéb díjakat a fenti számláról az esedékessé válás időpontjában beszedje. A Hitelintézet az Adóst fizetési felhívásban értesíti a késedelmes tartozás összegéről és a késedelem esetleges jogkövetkezményeiről. Az Adós hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hitelintézet az esedékessé vált törlesztő részlet összegét és egyéb díjakat az Adós Hitelintézetnél vezetett bármely fizetési számlájáról az esedékessé válás időpontjában beszedje. 5

6 A Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződés alapján az Adóssal szemben fennálló vagy keletkező követeléseit az Adós nála vezetett fizető számlái ellen a évi LXXXV. törvényben, illetve a 18/2009.(VIII.6.) MNB. rendeletben foglaltak szerinti beszedési megbízás alapján beszedést érvényesíteni, illetve az Adós más hitelintézetnél vezetett bármely az alábbiakban megjelölt fizető számlája ellen az adós felhatalmazásán alapuló beszedést kezdeményezni. A Felek megállapodnak, hogy az Adós előző bekezdésben foglalt nyilatkozatát saját pénzforgalmi szolgáltatójánál - felhatalmazás alapján adott beszedési megbízásnak tekintik. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési felhívásra sem teljesíti a tartozás összegét, a felhívásban közölt határidő napját követően a Hitelintézet az Adós Hitelintézetnél vezetett bármely fizetési számlájáról jogosult beszámítási jogával élve a Kölcsön késedelmi kamattal növelt összegét beszedni Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékesség/lejárat napjára a törlesztéshez szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a Hitelintézet a lejárt tőke és kamat tartozás után az Ügyleti Kamaton felül a Hirdetményben foglaltak szerinti Késedelmi Kamatot (jelenleg évi 6% azonban a futamidő alatt a mértéke nem haladhatja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresét (150%-át) + legfeljebb 3%-ot. A törvény ugyanakkor egy másik felső korlátot is megállapít, amely alapján a késedelmi kamat nem haladhatja meg a teljes hiteldíjmutató (THM) a évi CLXII tv. 17/A. -ában meghatározott mértékét. ) számítja fel, és az esedékesség/lejárat napját követően a Hitelintézet az Adós Hitelintézetnél vezetett bármely fizetési számlájáról jogosult a beszámítási jogával élve az esedékes, de az Adós által meg nem fizetett (és késedelmi kamattal növelt) összeget beszedni Az Adós tudomásul veszi, hogy az esedékes, de általa meg nem fizetett tartozás (és Késedelmi Kamat) 4.4. pont szerinti beszedésével összefüggésben felmerült összes többletköltség (Ügyleti Kamat, Késedelmi Kamat, késedelmes törlesztési megbízás miatti többlet kamatköltség, stb.) az Adóst terheli Amennyiben az adós fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a Takarékszövetkezet az igényérvényesítésre irányuló bírósági hatósági - eljárás megindítását megelőzően jogosult a teljes, fennálló hiteldíj és késedelmi kamattartozást tőkésíteni, és ettől a naptól kezdődően, az így megállapított tőke után, a felmondás napján érvényes ügyleti és késedelmi kamat mértékével azonos késedelmi kamatot felszámítani A Hitelintézet a tárgyévet követően a tárgyév január 1-től a tárgyév december 31-ig felölelő időszakban teljesített törlesztésekről és a még fennálló kölcsöntartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség-, és egyéb fizetési-kötelezettség mentesen tájékoztatást ad az Adósnak. A törlesztési táblázat a törlesztő részletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - elkülönítetten tartalmazza. Ha az Ügyleti Kamat mértéke nem rögzített, vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot, költséget - a jelen szerződésben meghatározottak szerint változhat, a Hitelintézet a törlesztési táblázatban egyértelműen és tömören jelzi, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek. A Hitelintézet a törlesztési táblázatot értesítő levélben küldi meg az Adós részére. 6

7 5. Előtörlesztés 5.1. Az Adós a Kölcsönt és járulékait az ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételek szerint jogosult részben vagy egészben előtörleszteni Amennyiben a Hitelintézet a jelen szerződés biztosítékát képező ingatlan értékének felülvizsgálata során megállapítja, hogy a hitelfedezeti érték alapján az ingatlanra adható maximális hitel összegét az Adós fennálló tőketartozása 6 hónapon keresztül folyamatosan meghaladja, úgy a Hitelintézet jogosult olyan összegű előtörlesztésére az Adóst felszólítani, amely ahhoz szükséges, hogy a fedezettség szintje helyreálljon. Az Adós a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles az előtörlesztést teljesíteni. Ezen előtörlesztés esetén a Hitelintézet nem számít fel előtörlesztési díjat. Amennyiben arról a Felek megállapodnak, úgy az előbbi esetben lehetőség van arra is, hogy az Adós pótlólagos biztosítékot ajánljon fel a Hitelintézet részére A hitelkiváltás a Hitelintézetnél meglévő kölcsön kiváltása más Hitelintézetnél. A hitelkiváltás díját a mindenkori érvényes Hirdetmény tartalmazza. 6. Biztosítékok: 6.1. Az Adós az alábbi biztosítékokat nyújtja a Hitelintézetnek: Az Adós(ok), jelzálogkötelezettek, feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését(üket) adja(ák) ahhoz, hogy a jelen kölcsönszerződés szerint igénybevett,-- Ft kölcsöntőke, annak mindenkori változó mértékű kamata, fizetési késedelem esetén a tőketartozásra és az ügyleti kamatra évi 6-6% késedelmi kamat, és a követelés érvényesítése során felmerült egyéb (végrehajtói, ügyvédi díj, illeték stb) költségek megfizetésének biztosítására ingatlan vételhez kapcsolódóan jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom, a ingatlan-nyilvántartásban hrsz. alatt bejegyzett, Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Személyi száma: Állandó lakcím: állampolgár, tulajdonára, az ingatlan tulajdoni lapján minden újabb megkérdezés nélkül a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350 Tiszafüred Kossuth tér 17. javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztessék, e szerződés aláírását követően A Hitelintézetet megilleti az Adós, illetve harmadik személy (Biztosítéknyújtó) által nyújtott fedezetek meglétének és értékének rendszeres ellenőrzési joga. 6.3 Az Adós felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a fedezetek 196/2007. (VII.30.) Kormányrendeletben szabályozott felülvizsgálatát lakóingatlanok esetében háromévente, egyéb ingatlanok esetében évente, jelen esetben 3 évente - a rendelet által szabályozott esetekben, illetve amennyiben azt, a biztosíték értékének megállapítása, felülvizsgálata érdekében a Hitelintézet működésére vonatkozó szabályok alapján szükségesnek tartja, külső értékbecslőtől rendelje meg, vagy saját értékbecsléssel foglalkozó szakértőjével végeztesse el és ennek költségét az Adósra hárítsa. Az Adós kötelezi magát arra, hogy az értékbecslés felülvizsgálatának költségét az értékbecslő által kiállított számla alapján az értékbecslőnek, saját értékbecslő esetében a mindenkori Hirdetményben közzétett díjat a Hitelintézet részére határidőben megfizeti. Amennyiben az Adós a jelen bekezdésben 7

8 vállaltakat a Hitelintézet írásbeli felszólítására sem teljesíti, az a jelen szerződés azonnali hatályú felmondással történő lejárttá tételére ad jogalapot Alulírott kezes(ek), egyetemleges készfizető kezességet vállalunk az Adós(ok) által jelen szerződés alapján felvett mindenkor fennálló kölcsöntőke, annak mindenkori járulékai összegéig és az esetleges végrehajtási költségek erejéig a Kölcsönnyújtóval szemben Az egyetemleges és készfizető kezesség mindaddig érvényes, míg a teljes hiteltartozás és annak hiteldíjai / a késedelmes visszafizetés jogkövetkezményeit is beleértve / kiegyenlítést nem nyernek. A Kezesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Kölcsönnyújtó első írásbeli felszólítására az abban megjelölt határidőn belül az Adós szerződésszerűen ki nem egyenlített tartozását megfizetik Kölcsönnyújtó javára. A Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy amennyiben Adósnak az 1.2 pontban megjelölt tartozása bármely okból lejárttá, esedékessé válik ideértve a hitel felmondás vagy felszámolási eljárás alapján történő lejárttá válását is -, azzal egyidejűleg a Készfizető kezes fizetési kötelezettsége is esedékessé válik a Hitelintézettel szemben, és ezen készfizető kezességvállalására tekintettel nem követelheti, hogy a Hitelintézet követelését először az Adóstól hajtsa be. Készfizető kezes kijelenti, tudomással bír arról, hogy ezen kötelezettségvállalásáért teljes vagyonával felel. A Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy a kezességvállalásból eredő helytállását követően a Hitelintézettel szemben semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt. 6.5 Az Adós(ok) a Szerződés 6.1. pontja szerint jelzálogul lekötött ingatlant a kölcsön fennállásának teljes időtartama alatt köteles(ek) jó karban tartani, vagyonbiztosítást megkötni, és a biztosítási összeget a biztosítási szerződésben, vagy külön engedményezési nyilatkozatban a hitel és járulékai erejéig a Takarékszövetkezetre engedményezni a hitel lejárata + 30 napra, vagy korlátlan időre, biztosítás díját rendszeresen fizetni, annak folyamatos teljesítését a Hitelintézet felhívására igazolni. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a vagyonbiztosítási szerződést a Szerződés szerinti tartozás fennállása alatt nem szüntetheti(k) meg. 6.6 Jelzálogjog az hrsz. ingatlanra, melyre -én jelzálogszerződés készült. A jelzálogszerződés ezen kölcsönszerződés mellékletét képezi. 7. A jelen szerződés megszüntetése 7.1. A jelen szerződés megszüntetésére az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók A Hitelintézet azonnali hatállyal jogosult felmondani a jelen szerződést, ha az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló évi CXII. Törvény alapján nyilvántartott adatait a Hitelintézettel szemben letiltotta illetve a Szerződésen alapuló tartozása maradéktalan kiegyenlítését megelőzően az ott meghatározottak szerint az adatait bármikor letiltja A jelen szerződés Hitelintézet általi, azonnali hatályú felmondása esetén a Hitelintézet jogosulttá válik - saját választása szerint - az Adós Hitelintézetnél vezetett bármely számláját a tartozás összegével megterhelni; az Adós által nyújtott biztosítékokat érvényesíteni; 7.4. Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a jelen szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának 8

9 összegével a Hitelintézetnél vezetett bármely számláját külön megbízása nélkül a Hitelintézet a jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje A Hitelintézet jogosult felmondani a Kölcsönszerződést, ha a jelen Kölcsönt biztosító zálogszerződés Zálogkötelezettje a zálogszerződésben a ranghely fenntartással kapcsolatos kötelezettségvállalását megszegi; biztosítási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti; az Ingatlant a Zálogjogosult hozzájárulása nélkül megterheli, illetve elidegeníti. 8. Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR) A jelen szerződés aláírásával az Adós megerősíti, hogy Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező ÁSZF 1. számú mellékletében foglalt tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot (ÁSZF 2. sz.melléklete), a szerződéskötés előtt aláírta. 9. Egyéb rendelkezések 9.1. A Hitelintézet rögzíti, hogy önként csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez, amelyben vállalta, hogy a hitelezési eljárás során átlátható, felelős magatartást tanúsít ügyfeleivel szemben mind a hitelnyújtást megelőző időszakban, mind a felvett hitel teljes futamideje alatt, mind a fizetési nehézségek felmerülése során követendő eljárásaiban egyaránt. A Magatartási Kódex megtekinthető a Takarékszövetkezet kirendeltségein, valamint a honlapján Az Adóst és Adóstársát a jelen szerződésből fakadó kötelezettségek egyetemlegesen terhelik. A Kölcsönnel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések Adós vagy Adóstárs kezéhez joghatályosan kézbesíthetők A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés 1. számú függelékét képező ÁSZF, a Hitelintézet Üzletszabályzata, a bankhitelre vonatkozó törvények, a Polgári Törvénykönyv valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók A jelen szerződés aláírásával az Adósok megerősítik, hogy a személyes adataikat érintő adatkezelésre vonatkozó, tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta. (ÁSZF 3.sz.melléklete) 9.5. A jelen szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére az Adós(ok) békéltető testülethez fordulhat(nak). A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testületek adatai (területi illetékessége, címe, telefonszáma) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján elérhető. Az Ön lakóhelye szerinti illetékes békéltető testület címe, elérhetősége: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet szoba, Tel: 56/ , 20/ Fax: 56/

10 ügyfélszolgálat: kedd óra A Felügyeleti hatóság neve és székhelye: Magyar Nemzeti Bank Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. Központi telefon: (36-1) Központi fax: (36-1) Webcím: A Takarékszövetkezet nem jelöl meg olyan hatóságot, amely döntésének peren kívüli eljárásban kötelezően aláveti magát. Jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás ügyeket felek megkísérlik megegyezés útján rendezni, melynek sikertelensége esetén a Tiszafüredi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki A Felek az egymáshoz intézett értesítéseiket, nyilatkozataikat az ÁSZF-ben foglaltak szerintkötelesek megtenni, és egymásnak megküldeni A jelen szerződés annak Felek általi aláírásával jön létre, és azon a napon lép hatályba, amikor a 3. pontban foglalt folyósítási feltételek mindegyike teljesül. 9.8 Elállási jog Az Adós a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A Adós a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították Ha a Adós a évi CLXII tv 6. és 7. szerinti tájékoztatást a 8. alapján a szerződéskötést követően kapja kézhez, elállási (felmondási) jogát az pontban meghatározott időponttól eltérően a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizennégy napig gyakorolhatja Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Adós az erre vonatkozó nyilatkozatát az 9.8.1pontban meghatározott határidőben - postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a hitelezőnek elküldi A Adós az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a hitelezőnek visszafizetni A Adós elállása esetén a hitelező a pont szerinti összegen kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód A Adós elállási jogának gyakorlása azt a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a hitelező által vagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 9.9 A Hitelintézet biztosítja az Adós azon jogát, hogy a hitelszerződés fennállása alatt kérésre a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen kaphasson. 10

11 9.10. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a náluk lévő szerződési példányok között eltérés van a Takarékszövetkezet által őrzött példány rendelkezéseit fogadják el irányadónak Jelen szerződés elválaszthatatlan függeléke: 1. számú függelék: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és mellékletei: (1. számú melléklet: Magyar Nemzeti Bank Tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről; 2. számú melléklet: Nyilatkozat a Központi Hitelinformációs Rendszerben történő adatkezelésről magánszemélyek részére ; 3. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat ) A szerződő felek jelen kölcsönszerződést elolvasták, annak tartalmát értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, minden kényszertől mentesen a jelenlévő tanúk előtt saját kezűleg jóváhagyólag írták alá, valamint a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg annak egy példányát átvették. Adós és jelzálogkötelezett Készfizető kezes Hitelezési üzletágvezető ügyintéző Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Alulírottak igazoljuk, hogy szerződő felek a szerződést előttünk, mint tanuk előtt írták: Név: Lakcím:. Aláírás: Név: Lakcím: Aláírás: 11

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. mint kölcsönnyújtó székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01. A...sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez hatályba lépés: 2015. február 01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára)

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) amely létrejött egyrészről az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztóknak nyújtott forint alapú jelzáloghitel

Részletesebben

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Általános Üzletszabályzat 9. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Személyi Kölcsön, Jelzáloghitel és Folyószámla Hitelkeret

Részletesebben