Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint"

Átírás

1 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Pronto Multi Surface Original Felülvizsgálat: Verzió: SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Pronto Multi Surface Original A Pronto az S.C. Johnson & Son Inc., Racine, Wisconsin, U.S.A. bejegyzett márkaneve. 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása Azonosított felhasználás: Kizárólag intézményi felhasználásra. AISE-P301 - Általános tisztító; Kézi alkalmazás AISE-P302 - Általános tisztító; Szórás és törlés kézi alkalmazás AISE-P312 - Üveg tisztító; Kézi alkalmazás AISE-P313 - Üveg tisztító; Szórás és törlés kézi alkalmazás AISE-P601 - Bútorápoló szerek; Kézi alkalmazás AISE-P602 - Bútorápoló szerek; Szórás és törlés kézi alkalmazás Ellenjavallt felhasználások: Az azonosított felhaszánlásoktól való eltérés nem javasolt 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Diversey Kft Elérhetőség cím: 2040 Budaörs, Puskás T. u. 6. tel: (23) , fax: 23/ Sürgősségitelefonszám Sürgısségitelefonszám:ETTSZ Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása A termék nem tartozik sem az osztályozásról szóló 1999/45/EK irányelv, sem a vonatkozó nemzeti jogszabályok hatálya alá. 2.2 Címkézési elemek Óvintézkedésre utaló mondatok: S23d-Akeletkezőpermetetnem szabadbelélegezni S51-Csakjólszelőztetethelyenhasználható. További címkeelemek: Használatutánöblítseleakezétéstöröljeszárazra.Tartóshasználateseténvédőkesztyűhasználatajavasolt. Biztonságiadatlapfoglalkozásszerűfelhasználókkéréséreál Akészülékbentúlnyomásuralkodik.Felnyitni,ütögetni,felszúrni,50 Cfeletihőmérsékletnek,napfénynek,sugárzóhőhatásánakkitenni, vagytűzbedobnimégüresálapotbanistilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra porlasztani. Gyújtóforrásoktól távol kell tartani - Dohányozni tilos. Atöltettömegének9.9%-atűzveszélyes. Gyermekekelőlelkelzárni. 2.3 Egyéb veszélyek További veszély nem ismert. A termék nem tartozik az 1907/2006/EK, XIII. Mellékletének (PBT, vpvb) hatálya alá. 3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok 3.2 Keverékek Oldal 1 / 11

2 EC-szám CAS szám REACH szám Osztályozás Besorolás (EK) 1272/2008 Benzin (nyersolaj), R Asp. Tox. 1 (H304) hidrogénezett nehéz Xn;R65 Flam. Liq. 3 (H226) STOT SE 3 (H336) (EUH066) F;R11 T;R23/24/25-39/23/24/2 5 Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) STOT SE 1 (H370) Megjegy Tömegszázal zések ék * Polimer. Jelen szakaszban említett R, H és EUH mondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban. Munkahelyi expozíciós határérték(ek), ha van(nak), a 8.1. alpontban található(ak) [1] Mentesített: ionos keverék. Lásd a 1907/2006/EK rendelet, V. Mellékletének 3. és 4. bekezdését. Ezen só jelenléte kalkuláción alapszik és kizárólag az osztályozási,iletvecímkézésielőírásokokánkerültfeltüntetésre.azionoskeveréketalkotó,valamennyikindulásianyag,azelőírásoknakmegfelelőenregisztrált. [2] Mentesített: az 1907/2006/EK rendelet IV. Melléklete értelmében. [3] Mentesített: az 1907/2006/EK rendelet V. Melléklete értelmében. [4] Mentesített: polimer. az 1907/2006/EK rendelet 2. cikk (9) értelmében. 4.SZAKASZ:Elsősegélynyújtás 4.1Azelsősegély-nyújtásiintézkedésekismertetése Belégzés Távolítsukelazexpozícióhelyszínéről.Hanem javulazálapota,forduljonorvoshoz. Bőrelvalóérintkezés: Rendeltetésszerűhasználatmeletnem szükséges.hairitációlépfelforduljonorvoshoz.bővízzel kell öblíteni. Szemmel való érintkezés: Bővízzelazonnallekelmosni.Orvosifelügyeletszükséges. Lenyelés: Távolítsuk el az anyagot a szájból. Azonnal igyon 1-2 pohár vizet vagy tejet. Nagy mennyiség lenyelése-, vagy állapotromlás esetén, orvoshoz kell fordulni. Azelsősegélynyújtóvédelme: Legyentekintetela8.2alpontbansoroltvédőeszközökre. 4.2Alegfontosabb akutéskésleltetet tünetekés Belégzés: Nagyon magas koncentrációban kábultságot-,vagy fulladást okozhat. Bőrelvalóérintkezés: Rendeltetésszerűhasználateseténiritációnem valószínű. Szemmel való érintkezés: Irritációt okozhat. Lenyelés: Valószínőlegnem káros,kivévenagymennyiségelfogyasztásaesetén. : Hatások nem ismertek. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Klinikai tesztek és orvosi vizsgálatok alapján nem áll információ. Különleges toxikológiai információ(k) az anyag(ok)ról, ha van(nak), megtalálható(ak) a 11. szakaszban. 5.SZAKASZ:Tűzvédelmiintézkedések 5.1. Oltóanyag Szén-dioxid.Szárazpor.Tűzoltófecskendő.Anagyobbtüzeketvízsugáralvagyalkoholnakelenálóhabbaloltsa. 5.2.Azanyagbólvagyakeverékbőlszármazókülönlegesveszélyek Veszélyeztetetcsomagolást,hűtsevízpermetel. 5.3.Tűzoltóknakszólójavaslat Mintbármelytűznél,viseljenlégzésvédőkészüléketésmegfelelővédőruházatotbeleértveakesztyűtésszem /arcvédőt. 6.SZAKASZ:Intézkedésekvéletlenszerűexpozíciónál 6.1.Személyióvintézkedések,egyénivédőeszközökésvészhelyzetieljárások Különleges intézkedések nem szükségesek Környezetvédelmi óvintézkedések szükség különleges környezeti óvintézkedésekre A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Afolyadékot,megkötőanyaggalitassukfel Hivatkozás más szakaszokra Azegyénivédőfeszközöka8.2.alszakaszbantalálhatók.Azártalmatlanításiszempontoka13.szakaszbantalálhatók. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok: Ahelyesipariegészségügyiésbiztonságigyakorlatalapjánkelkezelni.Csakmegfelelőszelőzésmelethasználható.Általános munkahigiénéstanácsoka8.2.alszakaszbantalálhatók.akörnyezetiexpozícióelenőrzéseka8.2.alszakaszbantalálhatók.anem összeférhetőanyagoka10.5.alszakaszbantalálhatók. Oldal 2 / 11

3 Atűzésrobbanásmegelőzése: Figyelem:Akészülékbentúlnyomásuralkodik.Felnyitni,ütögetni,felszúrni,50 Cfeletihőmérsékletnek,napfénynek,sugárzóhőhatásának kitenni,vagytűzbedobnimégüresálapotbanistilos!tilosnyíltlángbavagyizzóanyagrapermetezni A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Javaslot tárolási körülmények Ahelyiésnemzetiszabályozásnakmegfelelően. Együttárolási feltételek: Ahelyiésnemzetiszabályozásnakmegfelelően.Anem összeférhetőanyagoka10.5.alszakaszbantalálhatók. Alapvetőtárolásikörülmények Akerülendőkörülményeka10.4.alszalkaszbantalálhatók Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Végfelhasználók részére konkrét javaslat nem áll rendlekezésre. 8.SZAKASZ:Azexpozícióelenőrzése/egyénivédelem 8.1Elenőrzésiparaméterek Munkahelyi expozíciós határértékek Munkahelyi légtér-expozíciós határérték, ha áll: ÁK-érték CK-érték MK-érték 260 mg/m 3 Biológiai határértékek, ha az infomráció áll: Ajánlott felügyeleti eljárások, ha az információ áll: További expozíciós határértékek az adott felhasználsái körülmények között, ha infromáció áll: DNEL / DMEL és PNEC értékek Emberi expozíció DNELszájonáttörténőexpozíció-Fogyasztó(mg/tkg) Rövid távú - Helyi Rövid távú - Általános (krónikus) - Helyi 8 (krónikus) - Szisztemikus 8 DNEL dermális expozíció - dolgozó Rövid távú - Helyi Rövid távú - Általános (mg/ttkg) (krónikus) - Helyi 40 (krónikus) - Szisztemikus (mg/ttkg) 40 DNELbőrexpozíció-Fogyasztó Rövid távú - Helyi Rövid távú - Általános (mg/ttkg) (krónikus) - Helyi 8 (krónikus) - Szisztemikus (mg/ttkg) 8 DNELbelégzésseltörténőexpozíció-dolgozó(mg/m 3 ) Rövid távú - Helyi Rövid távú - Általános (krónikus) - Helyi (krónikus) - Szisztemikus DNEL belélegzéses expozíció - Consumer (mg/m 3 ) Rövid távú - Helyi Rövid távú - Általános (krónikus) - Helyi (krónikus) - Szisztemikus Oldal 3 / 11

4 Környezeti expozíció Környezeti expozíció - PNEC felszíni víz, a friss felszíni víz, tengeri Időszakos Szennyvízkezelőtelep Környezeti expozíció - PNEC, folytatás Üledék, édesvízi (mg/kg) Üledék, tengeri (mg/kg) Talaj (mg/kg) Levegő(mg/m 3 ) adat adat. 8.2Azexpozícióelenőrzése Általános egészségvédelmi és munkabiztonsági mutatók Ahelyesipariegészségügyiésbiztonságigyakorlatalapjánkelkezelni.Akeletkezőgázt,gőzt,permetet,vagyaeroszoltnem szabad belélegezni.csakjólszelőzőhelyenszabadhasználni. Azalábbiinformációkaz1.2pontbanszereplőazonosítotfelhaszánlás(ok)ravonatkoznak Alkalmazássaléskezelésselkapcsolatostovábbiinformációkatermékismertetőbentalálhatók. Jelenszakaszrendeltetésszerűfelhasználásravonatkozik. Javasolt munkabiztonsági intézkedések a termék hígítás nélküli kezelés során: Megfelelőműszakielenőrzések: Megfelelőszervezetielenőrzések: Egyénivédőeszköz Szem-/arcvédő: Kézvédelem: Egésztest védelem: Légzésvédelem: Környezetiexpozícióelenőrzése: Kizárólagjólszelőztethelyenhasználható. Rendeltetésszerűfelhasználáseseténtovábbikövetelménynincs. Rendeltetésszerűfelhasználáseseténtovábbikövetelménynincs. Használatutánöblítseleakezétéstöröljeszárazra.Tartóshasználateseténvédőkesztyű használata javasolt. Rendeltetésszerűfelhasználáseseténtovábbikövetelménynincs. Rendeltetésszerűfelhasználáseseténlégzésvédőhasználatanem kötelező.azonbanagőz, permet,gáz,vagyaeroszolbelégzésekerülendő. Rendeltetésszerűfelhasználáseseténtovábbikövetelménynincs. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1Azalapvetőfizikaiéskémiaitulajdonságokravonatkozóinformáció Jelenszakaszbanlévőinformációkatermékrevonatkoznak,kivéve,hakülönjelezvevan,hogyaközöltadatmelyanyagravonatkozik Módszer / megjegyzés Fizikai tulajonságok: Aeroszol Szín: Tejszerű, Fehér Szag: Enyhén illatosított Szagküszöbérték: Nem használható ph: Olvadáspont/fagyáspont ( C) Nem meghatározott Kezdeti forráspont és forrásponttartomány ( C): Aeroszolokra nem alkalmazható Alapanyagadat, forráspont Érték ( C) Módszer Légköri nyomás (hpa) Lobbanáspont ( C): Aeroszolokra nem alkalmazható Tartóségésű:Nem meghatározott Párolgási sebesség: Nem meghatározott Tűzveszélyesség(szilárd-ésgázhalmazálapotra):Nem meghatározott Felső/alsórobbanásihatár(%):Nem meghatározott Módszer / megjegyzés Alapanyagadat, lobbanékonyság, vagy robbanási határ, ha áll: Gőznyomás:Nem meghatározott Módszer / megjegyzés Alapanyagadat,gőznyomás Érték (Pa) Módszer Hőmérséklet ( C) Oldal 4 / 11

5 Gőzsűrűség:Nem meghatározott Relatívsűrűség:Nem meghatározott Oldhatóság/keverhetőségazalábbiakkal:Víz:teljesmértékbenelegyedő Módszer / megjegyzés Alapanyagadat, vízben való oldhatóság Érték (g/l) Módszer Hőmérséklet ( C) Substance data, partition coefficient n-octanol/water (log Kow): see subsection 12.3 Öngyuladásihőmérséklet:Nem meghatározott Bomlásihőmérséklet:Nem meghatározott Viszkozitás: Nem meghatározott Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanásveszélyes. Oxidáló tulajdonságok: Nem oxidáló. Módszer / megjegyzés 9.2 Egyéb információk Felületi feszültség (N/m): Nem meghatározott Korroziós hatás fémekre (IMDG/ADR szabályozás alapján): Nem meghatározott Alapanyagadat, disszociációs konstans (bomlási állandó), amennyiben áll: 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Nem ismertek reakcióval kapcsolatos veszélyek normál tárolási és felhasználási körülmények között Kémiai stabilitás Előírásszerűtárolási-ésfelhasználásikörülményekközötstabil Aveszélyesreakcióklehetősége enek ismert veszélyes reakciók normál tárolási és felhasználási feltételek között Kerülendőkörülmények Napfénytőléssugárzóhőhatástóltávoltartnadó Nem összeférhetőanyagok Nem ismert, javasolt felhaszánlsi körlmények között Veszélyes bomlástermékek Normál tárolási és felhasználási körlümények között nem ismert. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai ra vonatkozó információ Keverékek Keverékre vizsgálati adatok nem állnak Anyagra vonatkozó adatokat, amennyiben állnak és relevánsak, lentebb találhatók. Akut toxicitás Akut toxicitás, szájon át (mg/kg) Akuttoxicitás,bőrönát (mg/kg) Oldal 5 / 11

6 Akut toxicitás, belélegzés útján Irritatív és maró hatású Bőriritációésbőrkorózió Eredmény idő Szemirritációs és maró hatás Eredmény idő Légúti irritáció és légúti korrozió Eredmény idő Szenzibilizáció Bőrelérintkezveszenzibilizáló Eredmény idő (óra) Belélegezve szenzibilizáló Eredmény idő Ismételt dózis toxicitás Szubakut vagy szubkrónikus szájon keresztüli (orális) toxicitás (mg/kg ttkg/nap) Szubkrónikusbőrönkeresztüli(dermális)toxicitás (mg/kg ttkg/nap) idő(napok) idő(napok) Különleges-, és szervspecifikus Különleges-, és szervspecifikus Szubkrónikus belélegzéses toxicitás Oldal 6 / 11

7 (mg/kg ttkg/nap) idő(napok) Különleges-, és szervspecifikus Krónikus toxicitás Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz Expozíciós útvonal Végpont Érték (mg/kg ttkg/nap) rendelkezésr e rendelkezésr e Különleges-, és idő(napok) szervspecifikus Megjegyzés CMR(rákkeltő,mutagénvagyreprodukciótkárosító) Keverék adatai: A ok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Anyagra vonatkozó adatokat, amennyiben állnak és relevánsak Rákkeltőhatás Hatás adat. adat. Mutagén hatás Eredmény (in-vitro) Módszer (in-vitro) Eredmény (in vivo) Módszer (in vivo) Reprodukciót károsító tulajdonság Végpont Különleges hatást Érték (mg/kg ttkg/nap) Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz rendelkezésr e rendelkezésr e idő Megjegyzések és egyéb jegyzett Potenciális egészségkárosító és tünetek Termékkel kapcsolatos és tünetek, ha léteznek, megtalálhatóak a 4.2. alszakaszban. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Keverékek Keverékre vizsgálati adatok nem állnak. Anyagra vonatkozó adatokat, amennyiben állnak és relevánsak, lentebb találhatók Vízi környezetre gyakorlot rövid távú toxicitás Vízi környezetre gyakorlot rövid távú toxicitás - hal Vízi környezetre gyakorlot rövid távú toxicitás - rákok Oldal 7 / 11

8 Vízi környezetre gyakorlot rövid távú toxicitás - alga Vízi környezetre gyakorlot rövid távú toxicitás - tengeri fajok Szennyvítisztítóragyakorlot hatás-toxikusabaktériumokra idő(napok) Oltóanyag Módszer Expozíciós idő Vízi környezetre gyakorolt hosszú távú toxicitás Vízi környezetre gyakorolt hosszú távú toxicitás - hal Vízi környezetre gyakorolt hosszú távú toxicitás - rákok idő idő Megfigyelt Megfigyelt Vízikörnyezetregyakorolttoxicitás-másvíziélőlényekre:fenéklakó,beleértveazüledékbenélőorganizmusok,haál: (mg/kg dw üledék) idő(napok) Megfigyelt Földi toxicitás Földi toxicitás - földigiliszták, ha az információ áll: Földi toxicitás - növények, ha az információ áll: Földi toxicitás - madarak, ha az információ áll: Földi toxicitás - hasznos rovarokra, ha az információ áll: Földi toxicitás - talaj baktériumok, ha az információ áll: 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Abiotikus lebomlás Abiotikuslebomlás-fotodegradációalevegőben,haazinformációál: Abiotikus lebomlás - hidrolízis, ha az információ áll: Oldal 8 / 11

9 Abiotikus lebomlás - egyéb folyamatok, ha az információ áll: Biológiai lebomlás Biológiailag lebomló - aerob körülmények között Oltóanyag Analitikai módszer DT 50 Módszer Értékelés álló adat álló adat Biológiailag lebomló - anaerob és tengeri körülmények között, ha az információ áll: Lebomlásamegfelelőkörnyezetben,haazinformációál: A termékben található felületaktív anyag(ok) biológiai lebonthatóság szempontjából megfelel(nek) a 648/2004/EK rendeletben foglaltaknak. Ezen igazoló dokumentuok az egyes tagállamok szakhatóságainak megkeresésére, vagy a tisztítószergyártó kérésre állnak Bioakkumulációs képesség n-oktanol/víz megoszlási együttható (log Kow) érték Módszer Értékelés Megjegyzés Biokoncentrációstényezőre(BCF) érték Faj Módszer Értékelés Megjegyzés Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz A talajban való mobilitás Adszorpció / deszorpció a talajban vagy üledékben Adszorpciós koefficiens Log Koc álló adat álló adat Deszorpciós koefficiens Log Koc (des) Módszer Talaj/üledék típus Értékelés A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei A PBT/vPvB anyagok listája, ha van ilyen, a 3. szakaszában található Egyéb káros Egyéb káros hatás nem ismert. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek Maradékokból/felhasználatlan termékekbőlszármazóhuladék: Hulladékjegyzék szerinti azonosítási kód(a(*) galjelöltazonosítókódok veszélyes hulladékot jelölnek): Üres csomagolóanyag Javaslat: A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A huladékokkezelésesorán,mindigahasznosítástkelelőnybenrészesíteni,azártalmatlanítással szemben.nem ajánlatosahuladékszennyvízcsatornábavalókibocsátásarévéntörténő elhelyezése nyomásálótartályokbantároltgázok,amelyekkülönbözneka től. A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A huladékokkezelésesorán,mindigahasznosítástkelelőnybenrészesíteni,azártalmatlanítással szemben.habmentességigöblítetcsomagolóanyag,kommunálishuladékkéntkezelhető. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk ADR, RID, ADN, IMO / IMDG, ICAO / IATA 14.1 UN-szám: 1950 Oldal 9 / 11

10 14.2AzENSZszerintimegfelelőszálításimegnevezés Aeroszolok Aerosols 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Osztály: 2 Bárca/bárcák Csomagolási csoport Környezeti veszélyek Környezetre veszélyes: Nem Tengeriszennyezőanyag:Nem 14.6.Afelhasználótérintőkülönlegesóvintézkedések Senki által nem ismert A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás A termék ömlesztve (tartányban) nem szállítható. Egyéb vonatkozó információ: ADR Osztályba sorolási szabály: 5A Alagútkorlátozási kód: E A veszély azonosító száma: - IMO/IMDG EmS: F-D, S-U Atermékbesorolása,címkézéseéscsomagolásaazADRkövetelményrendszereésazIMDG előírásaiszerinttörtént.aszálításiszabályok, különlegeselőírásokatfogalmaznakmegveszélyesáruosztályokra,engedményesmennyiségbentörténőcsomagolásokesetén. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1Azadotanyaggalvagykeverékkelkapcsolatosbiztonsági,egészségügyiéskörnyezetvédelmielőírások/jogszabályok Engedélyezés, vagy korlátozás (1907/2006/EK VII. Cím, illetve VIII. Cím): Nem használható. Összetevőka648/2004/EKreneleteamosó-éstisztítószerekről,szerint alifás szénhidrogének 5-15% nem ionos felületaktív anyag < 5% illatanyagok, Butylphenyl Methylpropional, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Cinnamyl Alcohol Nemzetielőírások: 2000.éviXXV.törvényakémiaibiztonságról 25/2000.(IX.30.)EüM-SzCsM együtesrendeletamunkahelyekkémiaibiztonságáról 44/2000.(XI.27.)EüM rendeletaveszélyesanyagokkalésaveszélyeskészítményekkelkapcsolatosegyeseljárások,iletvetevékenységek részletes szabályairól 33/1998.(VI.24.)NM rendeletamunkaköri,szakmai,iletveszemélyihigiénésalkalmasságorvosivizsgálatárólésvéleményezéséről 28/2004.(XI.25.)KvVM rendeletavízszennyezőanyagokkibocsátásairavonatkozóhatárértékekrőlésalkalmazásukegyesszabályairól 1993.éviXC I.törvényamunkavédelemről 2012.éviCLXXXV.Törvényahuladékról Avidékfejlesztésiminiszter72/2013.(V I.27.)VM rendeleteahuladékjegyzékről Csakabiocidokra/fertőtlenítőszerekrevonatkozószabályozás: 38/2003.(VI.7.)ESzCsM-FVM-KvVM együtesrendeletabiocidtermékekelőálításánakésforgalombahozatalánakfeltételeiről 15.2 Kémiai biztonsági értékelés A kémiai biztonsági értékelést a keverékre nem végezték el. 16. SZAKASZ: Egyéb információk Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződésesjogviszonyt. Biztonsági adatlap kódja: MSDS4688 Verzió: 03 Felülvizsgálat: Feülvizsgálat oka: A 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint készített A 3. Szakaszban feltüntetett R, H és EUH mondatok teljes szövege: R10-Kismértékbentűzveszélyes. R11-Tűzveszélyes. R39/23/24/25-Belélegezve,bőrelérintkezveéslenyelvemérgező:nagyonsúlyos,maradandóegészségkárosodástokozhat. R23/24/25-Belélegezve,bőrelérintkezveéslenyelvemérgező. Oldal 10 / 11

11 EUH066-Ismétlődőexpozícióabőrkiszáradásátvagymegrepedezésétokozhatja. H225-Fokozotantűzveszélyesfolyadékésgőz. H226-Tűzveszélyesfolyadékésgőz. H301-Lenyelvemérgező. H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H311-Bőrelérintkezvemérgező. H331-Belélegezvemérgező. H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat. H370 - Belélegezve károsítja a szerveket (a,b,c). Rövidítések és mozaikszavak: AISE - Nemzetközi Mosó- és Tisztítószer Szövetség (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) DNEL - származtatott hatásmentes szint EUH-CLPVeszélytjelzőmondatok PBT-Perzisztens,BioakkumulatívésMérgező PNEC - becsült hatásmentes koncentráció REACH szám - REACH regisztrációs szám, a gyártóra vonatkozó rész nélkül vpvb - nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív A biztonsági adatlap vége Oldal 11 / 11

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ

Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód 3000243 Biztonsági adatlap száma ECOVER103

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04-dec.-2013 Verziószám 1. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. Professzionális használat

Felülvizsgálat dátuma 04-dec.-2013 Verziószám 1. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. Professzionális használat BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 04-dec.-2013 Verziószám 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termékkód 3000263 Biztonsági adatlap száma ECOPRO29

Részletesebben

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H319

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H319 BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-710n EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

2 A veszély meghatározása

2 A veszély meghatározása oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.09.27. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével CIF LEMON SÚROLÓKRÉM 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.05.15. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével DOMESTOS ATTAX CITRUS öntapadós WC tisztító csík

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Szinonima: AS-230 / FP WG, AS-230 / WG Folpet 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben