INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Informatikai rendszergazda Épületgépész technikus Logisztikai ügyintéző SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET Magyar nyelv és irodalom tantárgy 10. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 4 Éves óraszám: 144 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Ellenőrizte: Bakoné Gégény Margit Katalin Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

2 1. Témakör: Kommunikáció, tömegkommunikáció 4 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1 Bevezető óra: a kommunikációs helyzet, a beszéd eszközei, a hallott beszéd megértése Mi az üzenet? Hogyan közvetíthetjük? Verbális és nonverbális kommunikáció 2 A kommunikációs folyamat és a kommunikáció tényezői Kommunikációs cél és funkció 3 A tömegkommunikáció Sajtóműfajok: a tájékoztató műfajcsalád 4 Sajtóműfajok: a véleményközlő és az átmeneti műfajcsalád Etikus és illedelmes véleménymegfogalmazás: az újfajta írásbeliség és szóbeliség Frontális munka: alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés Alapfogalmak meghatározása tanári irányítással; hallott szöveg utáni jegyzetelés; adó, vevő, csatorna, üzenet, kontextus, kommunikációs funkciók Hallott és olvasott szöveg utáni jegyzetelés; frontális munkaforma; táblázat elemzése; hír, tudósítás, közlemény, recenzió Egyéni munkaforma, olvasott szöveg értelmezése, műfaji definíció kialakítása; irányított kérdések és szempontok; kommentár, jegyzet, kritika, olvasói levél illetve internetes fórum, bejegyzés 2. Témakör: A szöveg 6 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 5 A megismert szóbeli és írásbeli vagy elektronikus szövegtípusok jellemzőinek összefoglalása Szöveges előadás egyéni gondolatokkal; szintézis; definícióalkotás

3 6 A szóbeli szövegtípusok A társalgás működése és szabályai 7 Szövegátalakító gyakorlatok Tömörítés, vázlatírás Bővítés, körülírás, elbeszélés, leírás, érvelés 8 Írásbeli szövegtípusok A hivatalos levél és a kérvény 9 Írásbeli szövegtípusok Az önéletrajz és a motivációs levél (a szövegtípus szoros internetes kötődése okán lehetőség szerint megfelelő felület is használható) Páros munka szituációs feladatokkal; a hivatalos, magánéleti és szakmai dialógus stílusbeli különbségei Csoportos munkaforma adott szövegből kiindulva; követelmény a szöveg átalakítása a megadott szempontok szerint Frontális információátadás; a szerkezeti, tartalmi és formai jellemzők elsajátítása; majd egyéni munka útján szövegalkotás Frontális információátadás; a szerkezeti, tartalmi és formai jellemzők elsajátítása; majd egyéni munka útján szövegalkotás 10 Számonkérés: a kommunikáció fogalmától a szövegtípusokig 3. Téma: Színház- és drámatörténet. A francia klasszicista színház 14 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 11 Ismétlés: korábbi korok, stílusirányzatai és műfajai: klasszika, reneszánsz; tragédia, komédia, epigramma, elégia, himnusz, óda, szonett, dal, novella. A drámai műnem 12 A klasszicizmus Korstílus, stílusjegyek, barokk és klasszicizmus 13 Moliére Élet és színházi pálya egysége Lineáris áttekintés, jegyzetkészítés; a drámai műnem kiemelése; fontosabb drámai fogalmak (tragédia, komédia, cselekmény, konfliktus ) Jegyzetkészítés hallott szöveg után; frontális munkaforma; ismeretátadás; a klasszicizmus stílusvonásai, normatív esztétika Ismeretátadás frontális módszerrel; az életpálya ismertetése A francia színház jellegzetességei

4 14 Moliére egy művének feldolgozása (Tartuffe) Komikum és cselekmény; normatív esztétika és dramaturgia összefüggése 15 A színdarab és a szereplők jellemének elemzése Motiváció, konfliktusok, magatartásformák 16 A színdarabhoz kapcsolódó kulcsfogalmak összegzése A memoriter számonkérése szóban 17 Érettségi tétel összeállítása (színház és dráma témakör) A középszintű érettségi tétel szerkezete és tartalma Jegyzetkészítés hallott szöveg után; alternatív lehetőség a színházi előadás megtekintése felvételről. Követelmény a darab cselekményének, a szereplők jellemének ismerete Önálló véleményalkotás, egyéni munkaforma irányított kérdések révén; követelmény a darab néhány kulcsmondatának memoriterszintű visszaadása Összegzés; frontális munkaforma, ismeretátadás: felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, jellemkomikum, helyzetkomikum, rezonőr Szövegalkotási gyakorlat tanári irányítás mellett, adott szempontok szerint; egyéni munkaforma; követelmény az elvárt szerkezeti séma kialakítása 18 Szövegértési gyakorlat Egyéni munkaforma, elemző szövegolvasás (anyaga a drámához, a klasszicizmushoz kapcsolódjon) 19 Szövegértési gyakorlat 20 A gyakorlat értékelése, javítása Frontális munkaforma 21 A magyar barokk és klasszicizmus Az európai és a magyar klasszicizmus összehasonlítása Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés, elemző összehasonlítás 22 A magyar barokk és az ellenreformáció: Pázmány Péter Jegyzetkészítés hallott szöveg után, frontális munkaforma; követelmény a vallási vitairodalom ismerete 23 Pázmány Péter egy művének ismertetése (Isteni igazságra vezérlő kalauz) Egyéni munkaforma, szövegelemzés; retorikai eszközök kiemelése, az érvelés változatainak ismertetése 24 Mikes Kelemen életpályája és levelei Egyéni munkaforma, elemző szövegolvasás; fiktív levél, missilis

5 4. Témakör: Látásmód: Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 6 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 25 A barokk eposz Műfaji és tematikai sajátosságok 26 Zrínyi Miklós életpályája politikai és irodalmi cél egysége 27 Szigeti veszedelem Hadászati irodalom, a törökellenes harcok és a nemzeti függetlenség eszméje 28 Az eposz cselekménye eposzi kellékek, cselekmény 29 Az eposz hőse athleta christi, eszményítés 30 Számonkérés 5. Témakör: Világirodalom az európai irodalom a 18. században 8 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 31 Ismétlő óra: felvilágosodás és klasszicizmus A regény szerepe a felvilágosodás eszmei képviseletében 32 Klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó Egyéni előadás, a tanult ismeretek felelevenítése; az angol polgári regény 34 A francia felvilágosult gondolkodók Voltaire 35 Rousseau az Értekezés 36 A német klasszika Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés hallott szöveg után; Robinson filozó- Defoe munkái fiája, robinzonáda 33 Swift munkássága és ironikus filozófiája Gulliver utazásai, kalandregény, valóság és fikció Egyéni munkaforma szemelvények alapján; Candide, a fejlődési, nevelődési regény Az ifjú Werther szenvedései, A vándor éji dala Goethe művei 37 Schiller munkássága Frontális információátadás; Ármány és szerelem

6 38 Összegző óra Az európai felvilágosodás 6. Témakör: Magyar irodalom a 18. században portrék 20 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 39 Bevezető óra (memoriter kijelölése) A magyar felvilágosodás: az európai és a honi szellemi áramlatok összekapcsolásának lehetősége 40 Bessenyei György életpályája és művelődési programja Frontális ismeretátadás; jegyzetkészítés hallott szöveg útján; alkotói csoportok, művelődési programok Jegyzetkészítés hallott szöveg után; frontális munkaforma; ismeretátadás; sze- Magyarság melvény önálló feldolgozása 41 Batsányi János életműve Az életpálya ismertetése; A 42 Kármán József életműve franciaországi változásokra Jegyzetkészítés olvasott szöveg után; a levélregény műfaja Az Uránia művelődési programja Fanni hagyományai 43 Kazinczy Ferenc életpályája és művelődési programja Frontális ismeretátadás 44 A nyelvújítási harc dokumentumai és végeredménye Egyéni munkával történő jegyzetalkotás források segítségével 45 Csokonai Vitéz Mihály alkotói munkássága és korszakai Frontális ismeretátadás; poeta natus, poeta doctus 46 A felvilágosult versek Estve; Konstancinápoly 47 Szerelmi költészete Anakreóni dalok, A Reményhez, Tartózkodó kérelem Egyéni munkaforma, elemző szövegolvasás, vázlatírás; Voltaire és Rousseau hatása, sententia és pictura Verselemzés frontális munkaformában, az elemzőkészség fejlesztése; rokokó, ionicus, szimultán ritmus 48 A Magánossághoz, A tihanyi Ekhóhoz Stíluselemző gyakorlat; a szentimentalizmus líraisága, elégiko-óda 49 Csokonai népiessége és az eposz megújításának lehetősége Szegény Zsuzsi a táborozáskor, Dorottya Csoportos munkaforma, forráselemzés, a művekről szóló vélemények értelmezése 50 Berzsenyi Dániel életpályája Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés 51 Berzsenyi jellemző stílusvonásai és műfajai Jegyzetkészítés, frontális munkaforma; klasszicista és

7 romantikus jellemzők 52 A magyarokhoz I. Egyéni munkaforma, szövegelemzés; retorikai eszközök kiemelése, az érvelés változatai; az értékszembesítés 53 A memoriter tolmácsolása 54 Létösszegzés: klasszicista nyugalom, romantikus feszültség Horác, Osztályrészem Egyéni munkaforma, elemző szövegolvasás 55 A közelítő tél Irányított tanári kérdések segítségével a tanuló képes legyen felismerni az időszembesítő verstípust 56 Összefoglaló óra, felkészülés a dolgozatra Az európai és a magyar felvilágosodás, klasszicizmus Frontális munkaforma, összegzés, szintézis alkotása, összehasonlítás 57 Témazáró dolgozat 58 Témazáró dolgozat 7. Témakör: Szövegértés, szövegalkotás, helyesírás 8 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 59 Bevezető óra: a szövegalkotás elméleti módszere és lépései Anyaggyűjtési technikák 60 Az esszé műfaja A tételmondat 61 Az értekezés műfaja Az érvelés technikái Frontális ismeretátadás; jegyzetalkotás hallott szöveg után Definícióalkotás különböző szövegrészletek alapján; csoportos munkaforma a Rousseau munkássága kapcsán megismert értekezés felidézése; a források használatának szabályai 62 A tanulmány műfaja Frontális információátadás; a szerkezeti, tartalmi és formai jellemzők elsajátítása 63 Magánéleti és hivatalos szövegek A levél változatai Frontális információátadás; a szerkezeti, tartalmi és formai jellemzők elsajátítása; majd egyéni munka útján szövegalkotás

8 64 Szövegalkotási gyakorlat Egyéni munkaforma 65 Néhány gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, közlési szándékának, befogadói szemszögének megismerése 66 Helyesírási gyakorlat A nyelvi norma Szöveges adatbázis, források, blogbejegyzés, fórum; kritikai gondolkodás, etikai ítélőképesség fejlesztése Egyéni munkaforma; helyesírási alapelvek ismétlése; nyelvi norma, hangtörvények 8. Témakör: Világirodalom az európai romantika 12 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 67 Bevezető óra (emlékeztető a házi olvasmányra) A romantika korstílusa 68 A romantika irodalmának jellemzői A fogalomtár kialakítása: esztétika, identitás, formajegyek, irónia, groteszk, történelmi regény, bűnügyi történet, verses regény 69 Az angol romantika nemzedékei Byron, Shelley, Keats 70 A francia romantika Victor Hugo egy művének ismertetése 71 Egy megrögzött különc: Edgar Allan Poe Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés ; eszmény és valóság viszonya a korban Egyéni gyűjtőmunka források segítségével Csoportos munkaforma adott szövegekből kiindulva; követelmény a romantikus vonások kiemelése Frontális információátadás; jegyzetkészítés; Hernanicsata Frontális információátadás; jegyzetkészítés Új műfaj: a bűnügyi történet 72 A német romantika E. T. A. Hoffmann egy műve (Az arany virágcserép) Frontális információátadás; jegyzetkészítés 73 Az orosz romantika Puskin életpályája és az Anyegin hősének szerepe Frontális információátadás; jegyzetkészítés; byroni típus, verses regény 74 Anyegin hangnemi kevertség, allúzió, töredékesség 75 Romantika és realizmus A francia realizmus történelmi körülményei Követelmény a két párhuzamos stílus összehasonlító bemutatása

9 76 Stendhal portréjának valamint egy művének ismertetése (Vörös és fekete) 77 Balzac portréja Realista regényciklusa 78 Az orosz realizmus Gogol portréja és egy novellájának értelmezése Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés; a felesleges ember típusa 9. Témakör: Színház és dráma Katona József: Bánk bán 6 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 79 Bevezető óra: felkészítés a Bánk bán recepciójára A magyar romantika nemzeti aspektusa 80 Katona József portréja A mű keletkezési körülményei, sorsa, előzménye 81 A Bánk bán cselekményének magánéleti és közéleti szála A szereplők: Bánk és Gertrudis körének meghatározása 82 A darab sajátos szerkezete és cselekménye A megoldás 83 Bánk megítélésének változatai Nemzeti hős vagy erkölcsi halott? 84 Szövegalkotási gyakorlat A Bánk bán mint érettségi feladat Frontális ismeretátadás; jegyzetalkotás; problematika, drámai szerkezet, történeti háttér Jegyzetalkotás olvasott szöveg alapján Jegyzetalkotás tanári irányítással és a házi olvasmány alapján Frontális információátadás; a szerkezeti, tartalmi és formai jellemzők meghatározása A tanuló legyen képes a különböző kritikai álláspontok befogadására, öszszevetésére; érveljen saját álláspontja mellett Egyéni munkaforma, érvelő szöveg alkotása, mely a megismert álláspontok valamelyike mellett/ellen érvel

10 10. Témakör: Stilisztikai alapismeretek 10 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 85 A stílus Alapvető stílusárnyalatok 86 A nyelvi szintek stílusértéke A stílus alkalmazása a szövegalkotásban Egyéni előadás, a tanult ismeretek felelevenítése; közömbös, bizalmas, hivatalos stílus Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés hallott szöveg után; alkalmi és állandó stílusérték 87 A stílusrétegek Társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi stílus 88 A stílushatás A szöveg hatása a befogadóra Egyéni munkaforma; stílusgyakorlatok ugyanazon szöveg transzformálása különböző stílusban 89 Stíluselemek, stíluseszközök A szóképek és az alakzatok Frontális munkaforma, jegyzet készítése 90 Stílusgyakorlatok Metafora, hasonlat, szinesztézia, szinekdoché, metonímia, allegória 91 Stílusgyakorlatok Ismétlődés, hozzáadás, kötószóhiány, ellipszis, gondolatritmus 92 A mondatstilisztikai eszközök Frontális munkaforma, jegyzet készítése; körmondat, nominális és verbális stílus 93 Az irodalmi stílus Hangszimbolika, hangutánzás, alliteráció, figura etymologica, eufemizmus, evokáció, archaizálás Egyéni munkaforma adott irodalmi példák segítségével; stíluselemek, eszközök 94 Témazáró dolgozat Stilisztikai ismeretek 11. Témakör: Magyar irodalom a 19. század első felében 17 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 95 Bevezető óra: a romantika stílusa A magyar romantika és reformkor Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés; irodalmi és politikai törekvések egysége

11 96 A romantika irodalmának népies vonulata Népies és műköltészet viszonya 97 Kölcsey Ferenc életpályája, irodalomtörténeti jelentősége Közéleti szerep, egyéni és közösségi sors 98 Kölcsey szentimentális költészete A romantikus fordulat egyik szerepverse: Vanitatum vanitas 99 A romantika meghatározó szerepverse Hymnus Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés; nemzeti romantika, Erdélyi János, Kriza János Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés Vázlatkészítés a szöveg alapján Frontális információátadás; jegyzetkészítés, szövegelemzés 100 A nemzeti sors költője Verselemzés: Zrínyi dala 101 Epigrammaköltészete A reformprogram Verselemzés: Huszt 102 A prózaíró Kölcsey Szövegelemzés egyéni vagy csoportos munkával; Nemzeti hagyományok, Parainesis 103 Vörösmarty Mihály életpályája Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés 104 A romantikus líra Csongor és Tünde 105 A nemzeti sors értelmezése Szózat Frontális munkaforma: műelemzés szemelvények alapján; drámai költemény Verselemző óra; óda, inverzió, idő- és értékszembesítő vers 106 Gondolatok a könyvtárban Jegyzetkészítés a költemény alapján; rapszódia, dialógus-monológ, motívum 107 A nemzeti katasztrófa érzése Előszó 108 Az egyéni és nemzeti sors összekapcsolása A vén cigány 109 Szövegértési feladatok Jegyzetkészítés, verselemzés; vízió, metafora, mondatszerkezet Refrén, fokozás, halmozás, akusztikai hatás 110 Szövegértési feladatok 111 Összegzés, a szövegértési feladat javítása, értékelése

12 12. Témakör: Életmű Petőfi Sándor 15 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 112 Bevezető óra: a nemzeti romantika és a népiesség a 19. században Előzetes ismeretek felidézése; dal, népdal, felező tizenkettes versforma A szóbeli témakör kijelölése 113 Petőfi Sándor életpályája, jellegzetes témái Jegyzetkészítés hallott szöveg után 114 A népies pályaszakasz Népköltészet-műköltészet, helyzetdal, családi líra 115 Petőfi tájlírája Frontális információátadás; jegyzetkészítés Az Alföld 116 A helység kalapácsa, János vitéz Frontális információátadás; jegyzetkészítés; verses epika, elbeszélő költészet, komikus eposz 117 Szerelmi költészet Szerelem gyöngyei, Cipruslombok Etelke sírjáról Elemző olvasás 118 A költői válság időszaka Felhők-ciklus Frontális információátadás; jegyzetkészítés; epigramma 119 A XIX. század költői Forradalmi hangvétel, prófétaszerep, ars poetica 120 Evokáció és intertextualitás a kortárs irodalomban A XIX. század költői; Eötvös József: Én is szeretném A két költemény összehasonlító bemutatása 121 Forradalmi költészet Egy gondolat, Nemzeti dal Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés; látomásköltészet, retorika 122 Az apostol elemző bemutatás 123 Szendrei Julianna helye a szerelmi költészetben Szeptember végén, Beszél a fákkal melankólia, költői szerep 124 Európa csendes, újra csendes politikai költészet, állásfoglalás 125 A szóbeli témakör számonkérése 126 A szóbeli témakör számonkérése

13 13. Témakör: Látásmódok Jókai Mór 10 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 127 Bevezető óra Egyéni előadás, a tanult ismeretek felelevenítése; romantika, népiesség, regénytípusok 128 Jókai Mór életpályája Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés hallott szöveg után 129 Jókai pályaszakaszai, témái A kőszívű ember fiai, heroizmus, olvasóközönség 130 Műfajok Jókai életművében novella, történelmi regény, anekdota, humor 131 Az arany ember Frontális munkaforma, jegyzet készítése; cselekmény 132 Az arany ember szerkezet, közlésformák 133 Az arany ember jellemábrázolás, nézőpont 134 Felkészülés a témazáró dolgozatra Magyar irodalom a 19. században 135 Témazáró dolgozat Kölcsey Ferenc Jókai Mór 136 Témazáró dolgozat 14. Témakör: Jelentéstan 8 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 137 Bevezető óra A szavak jelentése Szókincs, szójelentés, közmondás, szólás, egynyelvű szótár használata 138 Jelentésszerkezet, jelelem Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés hallott szöveg után; denotatív, konnotatív jelentés 139 A jelentésmező Metaforikus jelentés, motivált és motiválatlan szavak

14 140 Hangalak és jelentés kapcsolata Egyjelentésű, többjelentésű, azonos és hasonló alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak 141 A mondat- és szövegjelentés Szemantika 142 A jelentés és a nyelvi-grammatikai funkció Hangutánzó, hangulatfestő szavak 143 A szórend Gyakorlatok; hatásváltozás, jelentésváltozás 144 Összegzés

15 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Informatikai rendszergazda Épületgépész technikus SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET Idegen nyelv tantárgy 10. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 4 Éves óraszám: 144 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Serdültné Molnár Ildikó Erika Ellenőrizte: Szegedi Józsefné Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

16 Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Készség óraszám 1 Bevezető óra Nyelvtanulási módszerek és tantermi munkaformák megismerése 2 Üdvözlés és bemutatkozás Beszélgetés kezdeményezése Pármunka 3 Személyes információ adása és kérése Szövegértési stratégiák alkalmazása: viszszakérdezés, ismétlés kérése, Pármunka 4 A tantermi nyelvezet, a mutató névmások, tárgyak azonosítása Instrukciók megértése Frontális munka 5 Bemutatkozás, A tanuló személye A téma folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával, Egyéni munka Szóbeli interakció: 1 Szóbeli interakció: 2 Hallott szöveg értése: 1 Hallott szöveg értése: 2 Összefüggő beszéd: 1 6 Személyes információ Következtetések levonása, Pármunka Olvasott 1 7 A nők és férfiak kedvencei A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, Frontális munka Szóbeli Interakció: 3 8 Életmód: kedvenc dolgok, birtokos névmások, birtokos eset Véleményt kifejező üzenet írása (internetes fórumon), Egyéni munka Íráskészség: 1 9 A munka világa, állástípusok, képesség megadása Információ kiszűrése hosszabb szövegből, Frontális munka Olvasott 2 10 Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek Tényszerű információk összefoglalása, Egyéni munka Íráskészség: 2 11 A pontos idő megmondása Elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, Frontális munka Szóbeli interakció: 4 12 Javaslattétel Párbeszédben megérti a beszélő szándékát és arra reagál Hallott szöveg értése: 3 13 Az egyén személyiségvonásai, melléknevek Önmagunk bemutatása, Egyéni munka Összefüggő beszéd: 2 14 A tanuló személye, Az internet szerepe a magánéletben Személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó internetes profil írása, Egyéni munka Íráskészség: 3 15 Összefoglalás Rendszerezés Olvasott 3 16 Összefoglalás Rendszerezés Hallott szöveg értése: 4 17 Ismétlés Gyakorlás Szóbeli interakció: 5 18 Ismétlés Gyakorlás Összefüggő beszéd: Témazáró írása Feladatlap kitöltése Olvasott

17 Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Készség óraszám 4 20 Javítás, Projekt munka: Angolul beszélő országok kultúrája Magyarázat, Egyszerű videók fontosabb információinak megértése Hallott szöveg értése: 5 21 Projekt munka: Diákok képességei Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása Íráskészség: 4 22 Project munka: Prezentáció Projekt bemutatása Összefüggő beszéd: 4 23 A családi élet mindennapjai Szokásos, illetve rutinszerű tevékenységek megvitatása, Csoport munka Szóbeli interakció: 6 24 Mindennapos tevékenységek és a háztartási munkák 25 A munka világa, munkahely, munkahelyi szokások A téma lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése, Egyéni munka Egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása, Frontális munka Tényszerű információt nyújtó levél írása, Egyéni munka 26 A munka világa, diákmunka, nyári munkavállalás 27 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik Preferenciák kifejezése, Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, mások bevonása, Pármunka 28 Szabadidős tevékenységek, would like/want to, irregular plurals 29 Tudomány és technika, A technikai eszközök szerepe Tervezés, Érthetően a folyamatoshoz közelítően tud a témáról beszélni, Egyéni munka Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése, Frontális munka Összefüggő beszéd: 5 Olvasott 5 Íráskészség: 5 Szóbeli interakció: 7 Összefüggő beszéd: 6 Olvasott 6 Íráskészség: 6 Szóbeli interakció: 8 Íráskészség: 7 30 A számítógép és a mobil telefon Rövid olvasott szöveg átfogalmazása, Frontális munka 31 Szabadidős tevékenységek, Színház, Az idegen nyelvi normának megfelelő mozi, koncert, kiállítás nyelvhasználat, Frontális munka 32 Szokásos tevékenységek, A szórend Irányított fogalmazási feladat, Egyéni munka 33 Összefoglalás Rendszerezés Olvasott 7 34 Összefoglalás Rendszerezés Hallott szöveg értése: 6 35 Ismétlés Gyakorlás Összefüggő beszéd: 7 36 Ismétlés Gyakorlás Olvasott Témazáró Feladatlap kitöltése Íráskészség: 8 38 Javítás, Projekt munka Információk kiszűrése hosszabb szövegből, Frontális munka Olvasott szöveg érté-

18 Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Készség óraszám se: 9 39 Projekt munka Poszter készítése, szövegek megírása, A preferenciák kifejezése, Csoport munka Íráskészség: 9 40 Projekt munka, Prezentáció Projektek bemutatása, Egyéni munka Összefüggő beszéd: 8 41 A család, családtagok Hír adása, reakció hírekre, Pármunka Szóbeli interakció: 9 42 Családi élet, A folyamatos jelen igeidő Képleírások, Egyéni munka Összefüggő beszéd: 9 43 A lakószoba bemutatása, A tárgyak pontos helyének meghatározása Javaslattétel, Elegendő szókincs alkalmazása, Pármunka Szóbeli interakció: Az otthon, Birtok kifejezése, A birtokos névmás A nyelvi szintnek megfelelő hagyományos szótár használata, Frontális munka Olvasott A város, a környék helyei A beszélgetésben a lényeg kiemelése, Egyéni munka 46 A városi épületek, egyéb helyek megismerésretlen Szövegértési stratégiák alkalmazása, isme- szavak kikövetkeztetése a szövegösz- 47 Időjárás, éghajlat, Adott pillanatban folyó, illetve általában történő cselekvések szefüggésből, Frontális munka Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció, Frontális munka Szóbeli interakció: 11 Hallott szöveg értése: 7 Szóbeli interakció: 12 Hallott szöveg értése: 8 48 Az időjárási jelenségek bemutatása Rövid jellemzések készítése, Egyéni munka Íráskészség: A háztartás, a házimunkák, rendszeres Egyszerű nyelvezetű hangfelvételek lénye- szokásos tevékenységek gének megértése, Frontális munka 50 Az otthon, házimunkák írása, a saját ház/lakás jellemzése, Íráskészség: Egyéni munka Összefoglalás Rendszerezés Összefüggő beszéd: Összefoglalás Rendszerezés Olvasott Ismétlés Gyakorlás Összefüggő beszéd: Témazáró Feladatlap írása Íráskészség: Projekt munka Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben, Csoport munka 56 Projekt munka Saját ház alaprajzának megrajzolása a bútorzattal, A mondanivaló közlése egyéb vizuális eszközökkel: rajz, ábra, Csoport munka Olvasott 12 Íráskészség: Projekt munka, Prezentáció Projektek bemutatása, Egyéni beszéd Összefüggő

19 Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Készség óraszám 58 Ételek, étkezési szokások Étel rendelése, rendelés felvétele, Olvasás étlapról, Ajánlattétel, annak elfogadása, elutasítása, Pármunka 59 Az étkezés bemutatása, Fogások, Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, some/any/no 60 A helyes és helytelen táplálkozás, étkezési szokások, gyümölcsök, zöldségek 61 Az egészséges életmód, How many/much, a few/a little/lots of/many/much 62 Szabadidő: az önkéntes munka, pénzgyűjtés 63 Szabadidő: az önkéntes szervezetek bemutatása 64 Az egészséges életmód, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás, A should módbeli segédige 65 Egészség-betegség világának megismerése, Gyakori betegségek, sérülések, baleset Szövegértési stratégiák alkalmazása: várható vagy megjósolt információk keresése, Frontális munka Az érvelés gondolatmenetének felismerése, Preferenciák kifejezése, Frontális munka Rövid olvasott szöveg összefoglalása, Egyéni munka A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése, Frontális munka Önellenőrzés, önkorrekció a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése, Egyéni munka Tanács kérése/adása, Pármunka Információk kiszűrése hosszabb szövegből, Frontális munka 66 Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport Beszélgetés problémákról, Gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése, Frontális munka beszéd: 12 Szóbeli interakció: 13 Hallott szöveg értése: 9 Olvasott 13 Íráskészség: 14 Szóbeli interakció: 14 Összefüggő beszéd: 13 Szóbeli interakció: 15 Olvasott 14 Szóbeli interakció: A sport és fitnessz Tanácskérés/ tanácsadás, Pármunka Szóbeli interakció: Összefoglalás Rendszerezés Olvasott Összefoglalás Rendszerezés Hallott szöveg értése: Ismétlés Gyakorlás Összefüggő beszéd: Ismétlés Gyakorlás Olvasott Témazáró Feladatlap írása Íráskészség: Javítás, Projekt munka: Kedvenc ételek, receptek, sütés-főzés A nyelvi szintnek megfelelő felhasználóbarát online szótár használata, Frontális munka Olvasott 17

20 Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Készség óraszám 74 Projekt munka: Az egészséges életmód Figyelemfelhívó plakát készítése, Poszter szövegek írása, Csoport munka Íráskészség: Félévi ismétlés Rendszerezés Hallott szöveg értése: Félévi szóbeli beszámoló a tanult témákból Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával, Egyéni munka: Összefüggő beszéd: Múlt idejű események Beszélgetés zavarba ejtő dolgokról, történetekről, Csoport munka Szóbeli interakció: Múlt idejű események, Az egyszerű múlt igeidő (állító és tagadó forma) Szövegértési stratégiák alkalmazása: ismeretlen szavak kikövetkeztetése a szövegöszszefüggésből, Egyéni munka Hallott szöveg értése: Az iskola, saját iskolájának bemutatása, tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, Kérdezés és válaszadás múltbeli eseményekkel kapcsolatban, Beszélgetés iskolás Szóbeli interakció: 19 érdeklődési kör, tanulmányi munka időkről, Pármunka 80 Az iskola, főiskola, egyetem, Az egyszerű múlt igeidő (kérdő forma) Beszélgetésben körülírás, szinonimák használata, Pármunka Szóbeli interakció: Nyaralás itthon, külföldön, Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, Történetek elmesélése, Múltbeli üdülésekről kérdezés és válaszadás, előadás, Egyéni Összefüggő beszéd: 16 megszervezése munka 82 Nyaralás, tevékenységek üdülés alatt, A létige egyszerű múlt idejű alakja Hagyományos levelek szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során, Frontális munka Olvasott A munka világa, a hivatás, tehetség, képesség Múltbeli képesség kifejezése, Elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, Frontális Szóbeli interakció: 21 munka 84 A munka világa, melléknevek, módhatározószók Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése, Egyéni munka Íráskészség: Történetek feldolgozása Történet elmondása, Érzelmek leírása, Egyéni munka Összefüggő beszéd: Történetek feldolgozása Elbeszélések lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok többnyire Összefüggő beszéd: 18 lineáris összekapcsolásával, Frontális munka 87 Összefoglalás Rendszerezés Olvasott Összefoglalás Rendszerezés Hallott szöveg értése: Ismétlés Gyakorlás Összefüggő beszéd: Ismétlés Gyakorlás Olvasott

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam Szakiskolások Középiskolája 11-12.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KECSKEMÉT 2014 1 Tantárgyak és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom... 4 Angol nyelv...

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Leonardo Gimnázium és Szakképző Iskola 2013. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 481 04 Informatikai rendszergazda 54 582 01 Épületgépész technikus 54 345 01 Logisztikai ügyintéző SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Heti óraszám: 18h / hét Éves óraszám: 648h Bevezető A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

V. A tantárgyak tanterve

V. A tantárgyak tanterve V. A tantárgyak tanterve GIMNÁZIUM... 3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM... 31 EMBERISMERET ÉS ETIKA... 47 IDEGEN NYELV... 50 ANGOL... 59 NÉMET... 77 MÁSODIK IDEGEN NYELV... 86 ANGOL... 94 NÉMET...

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet HELYI TANTERV 2014 Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 1.sz. melléklet Érvényes: 2014. szeptember 1-től Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT)

A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT) A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT) Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV... 3 IRODALOM... 25 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERTEK...

Részletesebben

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv javaslat az Élő idegen nyelv - Német nyelv tantárgyhoz a gimnáziumok és szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára 1. idegen nyelv Heti 3 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi helyi tanterv a Miskolci Magister Gimnázium négy évfolyamos gimnáziuma számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Gimnáziumunk angol-német tagozatos osztálya 5 éves képzést nyújt. Ebben a speciális nyelvi osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a másikat

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 HELYI TANTERV TANMENET NÉMET. 11. évfolyam

Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 HELYI TANTERV TANMENET NÉMET. 11. évfolyam Miskolci Magister Gimnázium 2012/2013 HELYI TANTERV TANMENET NÉMET / 2. IDEGEN NYELV / 11. évfolyam SCHRITTE 2. Készítette: Jóváhagyta: Tóthné Karetka Márta nyelvtanár Zemlényi Attila igazgató 1 Helyi

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Vizsgakövetelmények irodalom tantárgyból Hatosztályos gimnáziumi képzés 7. osztály Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl.

Részletesebben

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra Az olasz nyelv helye a tantárgyi rendszerben "Mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél" - hangzik a közismert szállóige, ami egyben a nyelvtudás - így

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára)

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) 9 12. évfolyam Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák

Részletesebben

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből A célnyelv oktatásának alapvető célja a KER-rel összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben