INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Informatikai rendszergazda Épületgépész technikus Logisztikai ügyintéző SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET Magyar nyelv és irodalom tantárgy 10. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 4 Éves óraszám: 144 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Ellenőrizte: Bakoné Gégény Margit Katalin Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

2 1. Témakör: Kommunikáció, tömegkommunikáció 4 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1 Bevezető óra: a kommunikációs helyzet, a beszéd eszközei, a hallott beszéd megértése Mi az üzenet? Hogyan közvetíthetjük? Verbális és nonverbális kommunikáció 2 A kommunikációs folyamat és a kommunikáció tényezői Kommunikációs cél és funkció 3 A tömegkommunikáció Sajtóműfajok: a tájékoztató műfajcsalád 4 Sajtóműfajok: a véleményközlő és az átmeneti műfajcsalád Etikus és illedelmes véleménymegfogalmazás: az újfajta írásbeliség és szóbeliség Frontális munka: alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés Alapfogalmak meghatározása tanári irányítással; hallott szöveg utáni jegyzetelés; adó, vevő, csatorna, üzenet, kontextus, kommunikációs funkciók Hallott és olvasott szöveg utáni jegyzetelés; frontális munkaforma; táblázat elemzése; hír, tudósítás, közlemény, recenzió Egyéni munkaforma, olvasott szöveg értelmezése, műfaji definíció kialakítása; irányított kérdések és szempontok; kommentár, jegyzet, kritika, olvasói levél illetve internetes fórum, bejegyzés 2. Témakör: A szöveg 6 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 5 A megismert szóbeli és írásbeli vagy elektronikus szövegtípusok jellemzőinek összefoglalása Szöveges előadás egyéni gondolatokkal; szintézis; definícióalkotás

3 6 A szóbeli szövegtípusok A társalgás működése és szabályai 7 Szövegátalakító gyakorlatok Tömörítés, vázlatírás Bővítés, körülírás, elbeszélés, leírás, érvelés 8 Írásbeli szövegtípusok A hivatalos levél és a kérvény 9 Írásbeli szövegtípusok Az önéletrajz és a motivációs levél (a szövegtípus szoros internetes kötődése okán lehetőség szerint megfelelő felület is használható) Páros munka szituációs feladatokkal; a hivatalos, magánéleti és szakmai dialógus stílusbeli különbségei Csoportos munkaforma adott szövegből kiindulva; követelmény a szöveg átalakítása a megadott szempontok szerint Frontális információátadás; a szerkezeti, tartalmi és formai jellemzők elsajátítása; majd egyéni munka útján szövegalkotás Frontális információátadás; a szerkezeti, tartalmi és formai jellemzők elsajátítása; majd egyéni munka útján szövegalkotás 10 Számonkérés: a kommunikáció fogalmától a szövegtípusokig 3. Téma: Színház- és drámatörténet. A francia klasszicista színház 14 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 11 Ismétlés: korábbi korok, stílusirányzatai és műfajai: klasszika, reneszánsz; tragédia, komédia, epigramma, elégia, himnusz, óda, szonett, dal, novella. A drámai műnem 12 A klasszicizmus Korstílus, stílusjegyek, barokk és klasszicizmus 13 Moliére Élet és színházi pálya egysége Lineáris áttekintés, jegyzetkészítés; a drámai műnem kiemelése; fontosabb drámai fogalmak (tragédia, komédia, cselekmény, konfliktus ) Jegyzetkészítés hallott szöveg után; frontális munkaforma; ismeretátadás; a klasszicizmus stílusvonásai, normatív esztétika Ismeretátadás frontális módszerrel; az életpálya ismertetése A francia színház jellegzetességei

4 14 Moliére egy művének feldolgozása (Tartuffe) Komikum és cselekmény; normatív esztétika és dramaturgia összefüggése 15 A színdarab és a szereplők jellemének elemzése Motiváció, konfliktusok, magatartásformák 16 A színdarabhoz kapcsolódó kulcsfogalmak összegzése A memoriter számonkérése szóban 17 Érettségi tétel összeállítása (színház és dráma témakör) A középszintű érettségi tétel szerkezete és tartalma Jegyzetkészítés hallott szöveg után; alternatív lehetőség a színházi előadás megtekintése felvételről. Követelmény a darab cselekményének, a szereplők jellemének ismerete Önálló véleményalkotás, egyéni munkaforma irányított kérdések révén; követelmény a darab néhány kulcsmondatának memoriterszintű visszaadása Összegzés; frontális munkaforma, ismeretátadás: felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, jellemkomikum, helyzetkomikum, rezonőr Szövegalkotási gyakorlat tanári irányítás mellett, adott szempontok szerint; egyéni munkaforma; követelmény az elvárt szerkezeti séma kialakítása 18 Szövegértési gyakorlat Egyéni munkaforma, elemző szövegolvasás (anyaga a drámához, a klasszicizmushoz kapcsolódjon) 19 Szövegértési gyakorlat 20 A gyakorlat értékelése, javítása Frontális munkaforma 21 A magyar barokk és klasszicizmus Az európai és a magyar klasszicizmus összehasonlítása Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés, elemző összehasonlítás 22 A magyar barokk és az ellenreformáció: Pázmány Péter Jegyzetkészítés hallott szöveg után, frontális munkaforma; követelmény a vallási vitairodalom ismerete 23 Pázmány Péter egy művének ismertetése (Isteni igazságra vezérlő kalauz) Egyéni munkaforma, szövegelemzés; retorikai eszközök kiemelése, az érvelés változatainak ismertetése 24 Mikes Kelemen életpályája és levelei Egyéni munkaforma, elemző szövegolvasás; fiktív levél, missilis

5 4. Témakör: Látásmód: Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 6 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 25 A barokk eposz Műfaji és tematikai sajátosságok 26 Zrínyi Miklós életpályája politikai és irodalmi cél egysége 27 Szigeti veszedelem Hadászati irodalom, a törökellenes harcok és a nemzeti függetlenség eszméje 28 Az eposz cselekménye eposzi kellékek, cselekmény 29 Az eposz hőse athleta christi, eszményítés 30 Számonkérés 5. Témakör: Világirodalom az európai irodalom a 18. században 8 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 31 Ismétlő óra: felvilágosodás és klasszicizmus A regény szerepe a felvilágosodás eszmei képviseletében 32 Klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó Egyéni előadás, a tanult ismeretek felelevenítése; az angol polgári regény 34 A francia felvilágosult gondolkodók Voltaire 35 Rousseau az Értekezés 36 A német klasszika Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés hallott szöveg után; Robinson filozó- Defoe munkái fiája, robinzonáda 33 Swift munkássága és ironikus filozófiája Gulliver utazásai, kalandregény, valóság és fikció Egyéni munkaforma szemelvények alapján; Candide, a fejlődési, nevelődési regény Az ifjú Werther szenvedései, A vándor éji dala Goethe művei 37 Schiller munkássága Frontális információátadás; Ármány és szerelem

6 38 Összegző óra Az európai felvilágosodás 6. Témakör: Magyar irodalom a 18. században portrék 20 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 39 Bevezető óra (memoriter kijelölése) A magyar felvilágosodás: az európai és a honi szellemi áramlatok összekapcsolásának lehetősége 40 Bessenyei György életpályája és művelődési programja Frontális ismeretátadás; jegyzetkészítés hallott szöveg útján; alkotói csoportok, művelődési programok Jegyzetkészítés hallott szöveg után; frontális munkaforma; ismeretátadás; sze- Magyarság melvény önálló feldolgozása 41 Batsányi János életműve Az életpálya ismertetése; A 42 Kármán József életműve franciaországi változásokra Jegyzetkészítés olvasott szöveg után; a levélregény műfaja Az Uránia művelődési programja Fanni hagyományai 43 Kazinczy Ferenc életpályája és művelődési programja Frontális ismeretátadás 44 A nyelvújítási harc dokumentumai és végeredménye Egyéni munkával történő jegyzetalkotás források segítségével 45 Csokonai Vitéz Mihály alkotói munkássága és korszakai Frontális ismeretátadás; poeta natus, poeta doctus 46 A felvilágosult versek Estve; Konstancinápoly 47 Szerelmi költészete Anakreóni dalok, A Reményhez, Tartózkodó kérelem Egyéni munkaforma, elemző szövegolvasás, vázlatírás; Voltaire és Rousseau hatása, sententia és pictura Verselemzés frontális munkaformában, az elemzőkészség fejlesztése; rokokó, ionicus, szimultán ritmus 48 A Magánossághoz, A tihanyi Ekhóhoz Stíluselemző gyakorlat; a szentimentalizmus líraisága, elégiko-óda 49 Csokonai népiessége és az eposz megújításának lehetősége Szegény Zsuzsi a táborozáskor, Dorottya Csoportos munkaforma, forráselemzés, a művekről szóló vélemények értelmezése 50 Berzsenyi Dániel életpályája Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés 51 Berzsenyi jellemző stílusvonásai és műfajai Jegyzetkészítés, frontális munkaforma; klasszicista és

7 romantikus jellemzők 52 A magyarokhoz I. Egyéni munkaforma, szövegelemzés; retorikai eszközök kiemelése, az érvelés változatai; az értékszembesítés 53 A memoriter tolmácsolása 54 Létösszegzés: klasszicista nyugalom, romantikus feszültség Horác, Osztályrészem Egyéni munkaforma, elemző szövegolvasás 55 A közelítő tél Irányított tanári kérdések segítségével a tanuló képes legyen felismerni az időszembesítő verstípust 56 Összefoglaló óra, felkészülés a dolgozatra Az európai és a magyar felvilágosodás, klasszicizmus Frontális munkaforma, összegzés, szintézis alkotása, összehasonlítás 57 Témazáró dolgozat 58 Témazáró dolgozat 7. Témakör: Szövegértés, szövegalkotás, helyesírás 8 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 59 Bevezető óra: a szövegalkotás elméleti módszere és lépései Anyaggyűjtési technikák 60 Az esszé műfaja A tételmondat 61 Az értekezés műfaja Az érvelés technikái Frontális ismeretátadás; jegyzetalkotás hallott szöveg után Definícióalkotás különböző szövegrészletek alapján; csoportos munkaforma a Rousseau munkássága kapcsán megismert értekezés felidézése; a források használatának szabályai 62 A tanulmány műfaja Frontális információátadás; a szerkezeti, tartalmi és formai jellemzők elsajátítása 63 Magánéleti és hivatalos szövegek A levél változatai Frontális információátadás; a szerkezeti, tartalmi és formai jellemzők elsajátítása; majd egyéni munka útján szövegalkotás

8 64 Szövegalkotási gyakorlat Egyéni munkaforma 65 Néhány gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, közlési szándékának, befogadói szemszögének megismerése 66 Helyesírási gyakorlat A nyelvi norma Szöveges adatbázis, források, blogbejegyzés, fórum; kritikai gondolkodás, etikai ítélőképesség fejlesztése Egyéni munkaforma; helyesírási alapelvek ismétlése; nyelvi norma, hangtörvények 8. Témakör: Világirodalom az európai romantika 12 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 67 Bevezető óra (emlékeztető a házi olvasmányra) A romantika korstílusa 68 A romantika irodalmának jellemzői A fogalomtár kialakítása: esztétika, identitás, formajegyek, irónia, groteszk, történelmi regény, bűnügyi történet, verses regény 69 Az angol romantika nemzedékei Byron, Shelley, Keats 70 A francia romantika Victor Hugo egy művének ismertetése 71 Egy megrögzött különc: Edgar Allan Poe Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés ; eszmény és valóság viszonya a korban Egyéni gyűjtőmunka források segítségével Csoportos munkaforma adott szövegekből kiindulva; követelmény a romantikus vonások kiemelése Frontális információátadás; jegyzetkészítés; Hernanicsata Frontális információátadás; jegyzetkészítés Új műfaj: a bűnügyi történet 72 A német romantika E. T. A. Hoffmann egy műve (Az arany virágcserép) Frontális információátadás; jegyzetkészítés 73 Az orosz romantika Puskin életpályája és az Anyegin hősének szerepe Frontális információátadás; jegyzetkészítés; byroni típus, verses regény 74 Anyegin hangnemi kevertség, allúzió, töredékesség 75 Romantika és realizmus A francia realizmus történelmi körülményei Követelmény a két párhuzamos stílus összehasonlító bemutatása

9 76 Stendhal portréjának valamint egy művének ismertetése (Vörös és fekete) 77 Balzac portréja Realista regényciklusa 78 Az orosz realizmus Gogol portréja és egy novellájának értelmezése Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés; a felesleges ember típusa 9. Témakör: Színház és dráma Katona József: Bánk bán 6 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 79 Bevezető óra: felkészítés a Bánk bán recepciójára A magyar romantika nemzeti aspektusa 80 Katona József portréja A mű keletkezési körülményei, sorsa, előzménye 81 A Bánk bán cselekményének magánéleti és közéleti szála A szereplők: Bánk és Gertrudis körének meghatározása 82 A darab sajátos szerkezete és cselekménye A megoldás 83 Bánk megítélésének változatai Nemzeti hős vagy erkölcsi halott? 84 Szövegalkotási gyakorlat A Bánk bán mint érettségi feladat Frontális ismeretátadás; jegyzetalkotás; problematika, drámai szerkezet, történeti háttér Jegyzetalkotás olvasott szöveg alapján Jegyzetalkotás tanári irányítással és a házi olvasmány alapján Frontális információátadás; a szerkezeti, tartalmi és formai jellemzők meghatározása A tanuló legyen képes a különböző kritikai álláspontok befogadására, öszszevetésére; érveljen saját álláspontja mellett Egyéni munkaforma, érvelő szöveg alkotása, mely a megismert álláspontok valamelyike mellett/ellen érvel

10 10. Témakör: Stilisztikai alapismeretek 10 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 85 A stílus Alapvető stílusárnyalatok 86 A nyelvi szintek stílusértéke A stílus alkalmazása a szövegalkotásban Egyéni előadás, a tanult ismeretek felelevenítése; közömbös, bizalmas, hivatalos stílus Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés hallott szöveg után; alkalmi és állandó stílusérték 87 A stílusrétegek Társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi stílus 88 A stílushatás A szöveg hatása a befogadóra Egyéni munkaforma; stílusgyakorlatok ugyanazon szöveg transzformálása különböző stílusban 89 Stíluselemek, stíluseszközök A szóképek és az alakzatok Frontális munkaforma, jegyzet készítése 90 Stílusgyakorlatok Metafora, hasonlat, szinesztézia, szinekdoché, metonímia, allegória 91 Stílusgyakorlatok Ismétlődés, hozzáadás, kötószóhiány, ellipszis, gondolatritmus 92 A mondatstilisztikai eszközök Frontális munkaforma, jegyzet készítése; körmondat, nominális és verbális stílus 93 Az irodalmi stílus Hangszimbolika, hangutánzás, alliteráció, figura etymologica, eufemizmus, evokáció, archaizálás Egyéni munkaforma adott irodalmi példák segítségével; stíluselemek, eszközök 94 Témazáró dolgozat Stilisztikai ismeretek 11. Témakör: Magyar irodalom a 19. század első felében 17 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 95 Bevezető óra: a romantika stílusa A magyar romantika és reformkor Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés; irodalmi és politikai törekvések egysége

11 96 A romantika irodalmának népies vonulata Népies és műköltészet viszonya 97 Kölcsey Ferenc életpályája, irodalomtörténeti jelentősége Közéleti szerep, egyéni és közösségi sors 98 Kölcsey szentimentális költészete A romantikus fordulat egyik szerepverse: Vanitatum vanitas 99 A romantika meghatározó szerepverse Hymnus Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés; nemzeti romantika, Erdélyi János, Kriza János Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés Vázlatkészítés a szöveg alapján Frontális információátadás; jegyzetkészítés, szövegelemzés 100 A nemzeti sors költője Verselemzés: Zrínyi dala 101 Epigrammaköltészete A reformprogram Verselemzés: Huszt 102 A prózaíró Kölcsey Szövegelemzés egyéni vagy csoportos munkával; Nemzeti hagyományok, Parainesis 103 Vörösmarty Mihály életpályája Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés 104 A romantikus líra Csongor és Tünde 105 A nemzeti sors értelmezése Szózat Frontális munkaforma: műelemzés szemelvények alapján; drámai költemény Verselemző óra; óda, inverzió, idő- és értékszembesítő vers 106 Gondolatok a könyvtárban Jegyzetkészítés a költemény alapján; rapszódia, dialógus-monológ, motívum 107 A nemzeti katasztrófa érzése Előszó 108 Az egyéni és nemzeti sors összekapcsolása A vén cigány 109 Szövegértési feladatok Jegyzetkészítés, verselemzés; vízió, metafora, mondatszerkezet Refrén, fokozás, halmozás, akusztikai hatás 110 Szövegértési feladatok 111 Összegzés, a szövegértési feladat javítása, értékelése

12 12. Témakör: Életmű Petőfi Sándor 15 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 112 Bevezető óra: a nemzeti romantika és a népiesség a 19. században Előzetes ismeretek felidézése; dal, népdal, felező tizenkettes versforma A szóbeli témakör kijelölése 113 Petőfi Sándor életpályája, jellegzetes témái Jegyzetkészítés hallott szöveg után 114 A népies pályaszakasz Népköltészet-műköltészet, helyzetdal, családi líra 115 Petőfi tájlírája Frontális információátadás; jegyzetkészítés Az Alföld 116 A helység kalapácsa, János vitéz Frontális információátadás; jegyzetkészítés; verses epika, elbeszélő költészet, komikus eposz 117 Szerelmi költészet Szerelem gyöngyei, Cipruslombok Etelke sírjáról Elemző olvasás 118 A költői válság időszaka Felhők-ciklus Frontális információátadás; jegyzetkészítés; epigramma 119 A XIX. század költői Forradalmi hangvétel, prófétaszerep, ars poetica 120 Evokáció és intertextualitás a kortárs irodalomban A XIX. század költői; Eötvös József: Én is szeretném A két költemény összehasonlító bemutatása 121 Forradalmi költészet Egy gondolat, Nemzeti dal Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés; látomásköltészet, retorika 122 Az apostol elemző bemutatás 123 Szendrei Julianna helye a szerelmi költészetben Szeptember végén, Beszél a fákkal melankólia, költői szerep 124 Európa csendes, újra csendes politikai költészet, állásfoglalás 125 A szóbeli témakör számonkérése 126 A szóbeli témakör számonkérése

13 13. Témakör: Látásmódok Jókai Mór 10 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 127 Bevezető óra Egyéni előadás, a tanult ismeretek felelevenítése; romantika, népiesség, regénytípusok 128 Jókai Mór életpályája Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés hallott szöveg után 129 Jókai pályaszakaszai, témái A kőszívű ember fiai, heroizmus, olvasóközönség 130 Műfajok Jókai életművében novella, történelmi regény, anekdota, humor 131 Az arany ember Frontális munkaforma, jegyzet készítése; cselekmény 132 Az arany ember szerkezet, közlésformák 133 Az arany ember jellemábrázolás, nézőpont 134 Felkészülés a témazáró dolgozatra Magyar irodalom a 19. században 135 Témazáró dolgozat Kölcsey Ferenc Jókai Mór 136 Témazáró dolgozat 14. Témakör: Jelentéstan 8 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 137 Bevezető óra A szavak jelentése Szókincs, szójelentés, közmondás, szólás, egynyelvű szótár használata 138 Jelentésszerkezet, jelelem Frontális ismeretátadás, jegyzetkészítés hallott szöveg után; denotatív, konnotatív jelentés 139 A jelentésmező Metaforikus jelentés, motivált és motiválatlan szavak

14 140 Hangalak és jelentés kapcsolata Egyjelentésű, többjelentésű, azonos és hasonló alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak 141 A mondat- és szövegjelentés Szemantika 142 A jelentés és a nyelvi-grammatikai funkció Hangutánzó, hangulatfestő szavak 143 A szórend Gyakorlatok; hatásváltozás, jelentésváltozás 144 Összegzés

15 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Informatikai rendszergazda Épületgépész technikus SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET Idegen nyelv tantárgy 10. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 4 Éves óraszám: 144 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Serdültné Molnár Ildikó Erika Ellenőrizte: Szegedi Józsefné Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

16 Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Készség óraszám 1 Bevezető óra Nyelvtanulási módszerek és tantermi munkaformák megismerése 2 Üdvözlés és bemutatkozás Beszélgetés kezdeményezése Pármunka 3 Személyes információ adása és kérése Szövegértési stratégiák alkalmazása: viszszakérdezés, ismétlés kérése, Pármunka 4 A tantermi nyelvezet, a mutató névmások, tárgyak azonosítása Instrukciók megértése Frontális munka 5 Bemutatkozás, A tanuló személye A téma folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával, Egyéni munka Szóbeli interakció: 1 Szóbeli interakció: 2 Hallott szöveg értése: 1 Hallott szöveg értése: 2 Összefüggő beszéd: 1 6 Személyes információ Következtetések levonása, Pármunka Olvasott 1 7 A nők és férfiak kedvencei A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, Frontális munka Szóbeli Interakció: 3 8 Életmód: kedvenc dolgok, birtokos névmások, birtokos eset Véleményt kifejező üzenet írása (internetes fórumon), Egyéni munka Íráskészség: 1 9 A munka világa, állástípusok, képesség megadása Információ kiszűrése hosszabb szövegből, Frontális munka Olvasott 2 10 Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek Tényszerű információk összefoglalása, Egyéni munka Íráskészség: 2 11 A pontos idő megmondása Elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, Frontális munka Szóbeli interakció: 4 12 Javaslattétel Párbeszédben megérti a beszélő szándékát és arra reagál Hallott szöveg értése: 3 13 Az egyén személyiségvonásai, melléknevek Önmagunk bemutatása, Egyéni munka Összefüggő beszéd: 2 14 A tanuló személye, Az internet szerepe a magánéletben Személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó internetes profil írása, Egyéni munka Íráskészség: 3 15 Összefoglalás Rendszerezés Olvasott 3 16 Összefoglalás Rendszerezés Hallott szöveg értése: 4 17 Ismétlés Gyakorlás Szóbeli interakció: 5 18 Ismétlés Gyakorlás Összefüggő beszéd: Témazáró írása Feladatlap kitöltése Olvasott

17 Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Készség óraszám 4 20 Javítás, Projekt munka: Angolul beszélő országok kultúrája Magyarázat, Egyszerű videók fontosabb információinak megértése Hallott szöveg értése: 5 21 Projekt munka: Diákok képességei Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása Íráskészség: 4 22 Project munka: Prezentáció Projekt bemutatása Összefüggő beszéd: 4 23 A családi élet mindennapjai Szokásos, illetve rutinszerű tevékenységek megvitatása, Csoport munka Szóbeli interakció: 6 24 Mindennapos tevékenységek és a háztartási munkák 25 A munka világa, munkahely, munkahelyi szokások A téma lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése, Egyéni munka Egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása, Frontális munka Tényszerű információt nyújtó levél írása, Egyéni munka 26 A munka világa, diákmunka, nyári munkavállalás 27 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik Preferenciák kifejezése, Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, mások bevonása, Pármunka 28 Szabadidős tevékenységek, would like/want to, irregular plurals 29 Tudomány és technika, A technikai eszközök szerepe Tervezés, Érthetően a folyamatoshoz közelítően tud a témáról beszélni, Egyéni munka Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése, Frontális munka Összefüggő beszéd: 5 Olvasott 5 Íráskészség: 5 Szóbeli interakció: 7 Összefüggő beszéd: 6 Olvasott 6 Íráskészség: 6 Szóbeli interakció: 8 Íráskészség: 7 30 A számítógép és a mobil telefon Rövid olvasott szöveg átfogalmazása, Frontális munka 31 Szabadidős tevékenységek, Színház, Az idegen nyelvi normának megfelelő mozi, koncert, kiállítás nyelvhasználat, Frontális munka 32 Szokásos tevékenységek, A szórend Irányított fogalmazási feladat, Egyéni munka 33 Összefoglalás Rendszerezés Olvasott 7 34 Összefoglalás Rendszerezés Hallott szöveg értése: 6 35 Ismétlés Gyakorlás Összefüggő beszéd: 7 36 Ismétlés Gyakorlás Olvasott Témazáró Feladatlap kitöltése Íráskészség: 8 38 Javítás, Projekt munka Információk kiszűrése hosszabb szövegből, Frontális munka Olvasott szöveg érté-

18 Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Készség óraszám se: 9 39 Projekt munka Poszter készítése, szövegek megírása, A preferenciák kifejezése, Csoport munka Íráskészség: 9 40 Projekt munka, Prezentáció Projektek bemutatása, Egyéni munka Összefüggő beszéd: 8 41 A család, családtagok Hír adása, reakció hírekre, Pármunka Szóbeli interakció: 9 42 Családi élet, A folyamatos jelen igeidő Képleírások, Egyéni munka Összefüggő beszéd: 9 43 A lakószoba bemutatása, A tárgyak pontos helyének meghatározása Javaslattétel, Elegendő szókincs alkalmazása, Pármunka Szóbeli interakció: Az otthon, Birtok kifejezése, A birtokos névmás A nyelvi szintnek megfelelő hagyományos szótár használata, Frontális munka Olvasott A város, a környék helyei A beszélgetésben a lényeg kiemelése, Egyéni munka 46 A városi épületek, egyéb helyek megismerésretlen Szövegértési stratégiák alkalmazása, isme- szavak kikövetkeztetése a szövegösz- 47 Időjárás, éghajlat, Adott pillanatban folyó, illetve általában történő cselekvések szefüggésből, Frontális munka Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció, Frontális munka Szóbeli interakció: 11 Hallott szöveg értése: 7 Szóbeli interakció: 12 Hallott szöveg értése: 8 48 Az időjárási jelenségek bemutatása Rövid jellemzések készítése, Egyéni munka Íráskészség: A háztartás, a házimunkák, rendszeres Egyszerű nyelvezetű hangfelvételek lénye- szokásos tevékenységek gének megértése, Frontális munka 50 Az otthon, házimunkák írása, a saját ház/lakás jellemzése, Íráskészség: Egyéni munka Összefoglalás Rendszerezés Összefüggő beszéd: Összefoglalás Rendszerezés Olvasott Ismétlés Gyakorlás Összefüggő beszéd: Témazáró Feladatlap írása Íráskészség: Projekt munka Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben, Csoport munka 56 Projekt munka Saját ház alaprajzának megrajzolása a bútorzattal, A mondanivaló közlése egyéb vizuális eszközökkel: rajz, ábra, Csoport munka Olvasott 12 Íráskészség: Projekt munka, Prezentáció Projektek bemutatása, Egyéni beszéd Összefüggő

19 Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Készség óraszám 58 Ételek, étkezési szokások Étel rendelése, rendelés felvétele, Olvasás étlapról, Ajánlattétel, annak elfogadása, elutasítása, Pármunka 59 Az étkezés bemutatása, Fogások, Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, some/any/no 60 A helyes és helytelen táplálkozás, étkezési szokások, gyümölcsök, zöldségek 61 Az egészséges életmód, How many/much, a few/a little/lots of/many/much 62 Szabadidő: az önkéntes munka, pénzgyűjtés 63 Szabadidő: az önkéntes szervezetek bemutatása 64 Az egészséges életmód, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás, A should módbeli segédige 65 Egészség-betegség világának megismerése, Gyakori betegségek, sérülések, baleset Szövegértési stratégiák alkalmazása: várható vagy megjósolt információk keresése, Frontális munka Az érvelés gondolatmenetének felismerése, Preferenciák kifejezése, Frontális munka Rövid olvasott szöveg összefoglalása, Egyéni munka A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése, Frontális munka Önellenőrzés, önkorrekció a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése, Egyéni munka Tanács kérése/adása, Pármunka Információk kiszűrése hosszabb szövegből, Frontális munka 66 Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport Beszélgetés problémákról, Gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése, Frontális munka beszéd: 12 Szóbeli interakció: 13 Hallott szöveg értése: 9 Olvasott 13 Íráskészség: 14 Szóbeli interakció: 14 Összefüggő beszéd: 13 Szóbeli interakció: 15 Olvasott 14 Szóbeli interakció: A sport és fitnessz Tanácskérés/ tanácsadás, Pármunka Szóbeli interakció: Összefoglalás Rendszerezés Olvasott Összefoglalás Rendszerezés Hallott szöveg értése: Ismétlés Gyakorlás Összefüggő beszéd: Ismétlés Gyakorlás Olvasott Témazáró Feladatlap írása Íráskészség: Javítás, Projekt munka: Kedvenc ételek, receptek, sütés-főzés A nyelvi szintnek megfelelő felhasználóbarát online szótár használata, Frontális munka Olvasott 17

20 Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények Készség óraszám 74 Projekt munka: Az egészséges életmód Figyelemfelhívó plakát készítése, Poszter szövegek írása, Csoport munka Íráskészség: Félévi ismétlés Rendszerezés Hallott szöveg értése: Félévi szóbeli beszámoló a tanult témákból Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával, Egyéni munka: Összefüggő beszéd: Múlt idejű események Beszélgetés zavarba ejtő dolgokról, történetekről, Csoport munka Szóbeli interakció: Múlt idejű események, Az egyszerű múlt igeidő (állító és tagadó forma) Szövegértési stratégiák alkalmazása: ismeretlen szavak kikövetkeztetése a szövegöszszefüggésből, Egyéni munka Hallott szöveg értése: Az iskola, saját iskolájának bemutatása, tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, Kérdezés és válaszadás múltbeli eseményekkel kapcsolatban, Beszélgetés iskolás Szóbeli interakció: 19 érdeklődési kör, tanulmányi munka időkről, Pármunka 80 Az iskola, főiskola, egyetem, Az egyszerű múlt igeidő (kérdő forma) Beszélgetésben körülírás, szinonimák használata, Pármunka Szóbeli interakció: Nyaralás itthon, külföldön, Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, Történetek elmesélése, Múltbeli üdülésekről kérdezés és válaszadás, előadás, Egyéni Összefüggő beszéd: 16 megszervezése munka 82 Nyaralás, tevékenységek üdülés alatt, A létige egyszerű múlt idejű alakja Hagyományos levelek szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során, Frontális munka Olvasott A munka világa, a hivatás, tehetség, képesség Múltbeli képesség kifejezése, Elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, Frontális Szóbeli interakció: 21 munka 84 A munka világa, melléknevek, módhatározószók Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése, Egyéni munka Íráskészség: Történetek feldolgozása Történet elmondása, Érzelmek leírása, Egyéni munka Összefüggő beszéd: Történetek feldolgozása Elbeszélések lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok többnyire Összefüggő beszéd: 18 lineáris összekapcsolásával, Frontális munka 87 Összefoglalás Rendszerezés Olvasott Összefoglalás Rendszerezés Hallott szöveg értése: Ismétlés Gyakorlás Összefüggő beszéd: Ismétlés Gyakorlás Olvasott

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL

Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL A felvilágosodás 12 Klasszicizmus és szentimentalizmus 15 Klasszicizmus 15 Szentimentalizmus 19 AZ ANGOL PRÓZA 21 A modern regény születése 21 Daniel Defoe:

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Minimális követelmények magyar nyelv és irodalom tantárgyból

Minimális követelmények magyar nyelv és irodalom tantárgyból Minimális magyar nyelv és irodalom tantárgyból Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a tanítás eredményességének)

Részletesebben

Látásmód Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Magyar barokk irodalom. Szemelvény: Pázmány Péter értekező prózájából (hitvita, prédikáció).

Látásmód Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Magyar barokk irodalom. Szemelvény: Pázmány Péter értekező prózájából (hitvita, prédikáció). 10. osztály Világirodalom késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus (16-17. század) A reneszánsz kései szakasza (manierizmus). Szemelvény a korszakból: Cervantes: Don Quijote (részlet). Barokk és klasszicizmus

Részletesebben

Tartalom. I. Az európai felvilágosodás irodalmából

Tartalom. I. Az európai felvilágosodás irodalmából Tartalom I. Az európai felvilágosodás irodalmából A felvilágosodás 12 Klasszicizmus és szentimentalizmus 15 Klasszicizmus 15 Szentimentalizmus 19 Az angol próza 21 A modern regény születése 21 Daniel Defoe:

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv

2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv 2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv 1. Bevezetés Német nyelv 1.1. Kerettantervi bevezető Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) I. A barokk - A barokk mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat; kialakulása; jellemzői stb. - Zrínyi

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 11. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Tematikai Környezetünk Órakeret 6 óra

Tematikai Környezetünk Órakeret 6 óra 11. évfolyam Az első idegen nyelvből a gimnázium 11. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 11. évfolyamon lehetőséget

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 10. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 10. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz Tanmenetjavaslat a 10. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz Ór Az óra témája (tankönyvi Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak a lecke) vagy funkciója 1 Bevezetés, tanévkezdés

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

jétől érvényes jogi dokumentumok

jétől érvényes jogi dokumentumok 2017. 01. 01-jétől érvényes jogi dokumentumok 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.)

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS. Nyelvvizsga elnevezése. Nyelvvizsga típusa és nyelve. Nyelvvizsga szintjei. Elérhetőségek

VIZSGALEÍRÁS. Nyelvvizsga elnevezése. Nyelvvizsga típusa és nyelve. Nyelvvizsga szintjei. Elérhetőségek VIZSGALEÍRÁS Nyelvvizsga elnevezése LanguageCert IESOL (Reading and Writing) írásbeli nyelvvizsga LanguageCert IESOL (Listening and Speaking) szóbeli nyelvvizsga Nyelvvizsga típusa és nyelve A Vizsgaközpont

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Általános 9-12. Német nyelv

Általános 9-12. Német nyelv 9. évfolyam Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók idegen

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben