BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT"

Átírás

1 BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, szám) Balla Antal (szerk.): A magyar országgyűlés története (Bp ) Bérenger, Jean: Les Gravamina. Remonstrances des diètes de Hongrie de 1655 á 1681 (Recherches sur les fondements du droit d'état au XVIIe siècle. Paris, 1973.) Bérenger, Jean: La procédure des Gravamina lors des sessions de la Diète hongroise (Parliaments, Estates & Representation ) Jean Bérenger Kecskeméti Károly: Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon (Napvilág Kiadó, Bp ) A könyvről: Fenyő István: Jean Bérenger Kecskeméti Károly: Az Országgyűlés és a parlamenti élet Magyarországon (Századok, szám) Boros Zsuzsanna Szabó Dániel: Parlamentarizmus Magyarországon ( ) (Korona Kiadó, Bp ) Bölöny József: A magyar törvényhozó testületek (kézirat, Országgyűlési Könyvtár) Csihák György: A magyar parlamentarizmus ezer éve. Összefoglaló áttekintés (Urban Grafik Kft., Bp ) Csizmadia Andor Kovács Kálmán Asztalos László: Magyar állam- és jogtörténet (Tankönyvkiadó, Bp ) Csizmadia Andor Kovács Kálmán Asztalos László: Magyar állam- és jogtörténet (Átdolgozta Horváth Pál és Stipta István) (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp ) Csonkaréti Károly: A magyar történelem 1100 éve a jogforrások tükrében, I-II. rész (Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Bp ) Csorba László: A rendi gyűléstől a modern parlamentig (In: Az Országház, Képzőművészeti Kiadó, Bp több kiadás, oldal) Csuday Jenő: A magyar országgyűlés (In: Politikai Magyarország III. kötet, Magyarország politikai élete, főszerk.: Szász József, Anonymus Történelmi Könyvkiadó Vállalat, Bp oldal) Dán Krisztina: Kis magyar országgyűlési napló I-VII. (Magyarország, október 16., 23., 30., november 6., 13., 20., 27.) Dobszay Tamás Estók János Salamon Konrád Szerencsés Károly Tombor László: Tisztelt Ház! A magyar országgyűlések története (Puskás Tivadar Távközlési Technikum, Bp ) Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány és jogtörténet (különösen Az Országgyűlés című fejezet Osiris Kiadó, Bp , és oldal) Eckhart Ferenc: Magyar alkotmányfejlődés (Bp ) Ereky István: A közigazgatási jog kútfőiről ( A házszabályok című rész In: uő. Jogtörténelmi és közigazgatási jogi tanulmányok. Sziklai Henrik kiadása, Eperjes, I. kötet oldal és II. kötet oldal) Faluhelyi Ferenc: Magyarország közjoga II. kötet ( Az Országgyűlés című fejezet Karl könyvesbolt kiadása, Pécs, oldal)

2 Földesi Margit: Parlamentarizmus Magyarországon (1848-tól) (Magyarország, május 8.) Gyarmati György Szabó Dániel Villám Judit: A magyar parlament másfél évszázada (In: A Magyar Országgyűlés, Országgyűlés Hivatala, Bp. 2006, 2009., oldal) Hermann Róbert M. Kiss Sándor: A magyar parlamentarizmus története (In: A Magyar Országgyűlés, Országgyűlés Hivatala, Bp , oldal) Holub, József: La Formation des deux Chambres de l, Assemblée nationale hongroise (In: Album Helen Maud Cam. II. Louvain Paris, Études présentées á la Commission internationale pour l, Histoire des Assemblées d, Ètats 24.) Homoki-Nagy Mária: A Magyar Országgyűlés fejlődéstörténete az egy év két kamarára vonatkozóan (In: Szükség van-e a kétkamarás parlamentre? Tanulmánykötet. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága, oldal) Horváth Barna: A magyar közjog kis tükre ( Törvényhozás c. fejezet A Magyar Nemzeti Bizottmány Vallás és Közoktatásügyi Bizottsága, New York, é. n. [1953] oldal) Jónás Károly: Pártpanoptikum. 36 választás és 256 párt Magyarországon (Interart Kiadó, Bp ) Kessler, Wolfgang: Stände und Herrschaft in Ungarn und seinen Nebenländern im 18. und frühen 19. Jahrundert (In: Hugo Weczerka (szerk.): Stände und Landesherrschaft in Ostmitteleuropa in der frühen Neuzeit Marburg, 1995.) Kovách Pál Kovách Sándor: A magyarhoni törvényhozás történeti vázolata (Szeged, 1861.) Matlakovits Sándor: Magyarország törvényei, országgyűlésének működése nemzetgazdasági tekintetben különösen a 18-dik század óta (Kugler Adolf, Pest, 1865.) Máriássy Béla: A magyar törvényhozás és Magyarország történelme 1-18 kötet (Bp ) Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet ( A feudális állam szervei. Az Országgyűlés, ill. A magyar polgári állam szervei. Az Országgyűlés c. fejezetek Osiris Kiadó, 5. bővített kiadás, Bp , ill oldal) Mezey Barna (szerk.): A magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény (különösen az Országgyűlésre, az Országgyűlés (nemzetgyűlés) aktusaira stb. vonatkozó szemelvények) (Osiris Kiadó, Bp ) Mezey Barna (szerk.): A magyar országgyűlés történetének képeskönyve (különösen a bevezető tanulmány Osiris Kiadó, Bp oldal, magyar, angol és német nyelven) Országgyűlés (In: Pomogyi László: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár, M-érték Kiadó, Bp oldal) Országgyűlés, alsótábla (tabula inferior), felsőtábla (tabula magnatum), kerületi ülés (sessiones circulares) (In: Pomogyi László: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár, , , , oldal) Pesti Sándor: Az újkori magyar parlament szervezeti és működési rendje ( ) (PhDdolgozat, kézirat, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Bp ) Pesti Sándor: Az újkori magyar parlament (Osiris Kiadó, Bp ) Pesti Sándor: Parlament és parlamentarizmus Magyarországon ( ), 1-2. rész (Politikatudományi Szemle, és szám) Somló Bódog: A parlamentarizmus a magyar jogban (Gibbon Albert Könyvkereskedése, Kolozsvár, 1896.) Szabó Dániel Gyarmati György: A magyar parlament másfél évszázada (In: Jónás Károly Villám Judit: A Magyar Országgyűlés elnökei , Argumentum Kiadó, Bp oldal) Szalai Miklós: Főrendiházi reform Magyarországon 1885-ben (Történelmi Szemle, szám)

3 Szente Zoltán: Functions of the National Assembly within the Constitutional Tradition of Hungary (In: Annales Universitatis Scientiarium Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Iuridica Tomus XLVI., szerk. biz. eln.: Márta Dezső, ELTE ÁJK, Bp oldal) Szente Zoltán: Az Országgyűlés funkciói a magyar közjogi hagyományban (Jogtörténeti Szemle, szám) Takács Imre: Második kamarák (magyar tradíciók) (kézirat, MTA-ÁJI, 1995) Timon Ákos: Magyar állam- és jogtörténet, tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére (Bp ) Az országgyűlés előzményei ( század) Bónis György: A székesfehérvári törvénynaptól az ország szabadságáig (In: Székesfehérvár Évszázadai 2., szerk.: Kralovánszky Alán, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár 1972.) Elekes István: A középkori magyar állam története megalapításától a mohácsi bukásig (a Rendi fejlődés, a kormányzat rendi átalakulása című fejezet Kossuth Könyvkiadó, Bp oldal) Ember Győző: Az egyházi rendnek állami renddé fejlődése (1907.) Fest Sándor: Párhuzam az angol és magyar alkotmány fejlődése között a XIII. században (In: Fest Sándor: Skóciai Szent Margittól a walesi bárdokig. Magyar-angol történeti és irodalmi kapcsolatok. Universitas Kiadó, Bp oldal) Gerics József: A korai rendiség Európában és Magyarországon (különösen A korai magyarországi rendiség intézményei című fejezet Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Gerics József: Krónikáink és a III. András-kori rendi intézmények friauli-aquileiai kapcsolatairól (Filológiai Közlöny, 1975.) Istványi György: A generalis congregatio (Levéltári Közlemények, oldal, ill oldal, klny, Bp ) Kérészy Zoltán: A magyar országgyűlések eredete és szervezetük fejlődése a rendi országgyűlések alakulásának kezdetéig (Csokonai Nyomda és Kiadó Rt., Debrecen, 1898.) S. Kiss Erzsébet: A királyi generális kongregáció kialakulásának történetéhez (Acta Univ. Szegediensis de Attila József nominatae, Acta Historica 31., József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1971.) Kosztolnyik Zoltán: Esetleges spanyol (León-aragóniai), valamint nyugati behatás III. András diétáinak összetételében (AETAS, szám) Mályusz Elemér: A magyar köznemesség kialakulása (Századok, , oldal) Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet ( A magyar országgyűlés előzményei című rész, oldal) Mezey Barna (szerk.): A magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény (A Törvénynapok, országos gyűlések, országgyűlés c. rész, Osiris Kiadó, Bp oldal) Szilágyi Lóránt: A magyar királyi tanács első százada (Levéltári Közlemények, oldal) Váczy Péter: A magyar királyság központi igazgatása a században (In: Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik évfordulójának ünnepére. Bp oldal, ill. uő. A magyar történelem korai századaiból (História Könyvtár, História MTA Történelemtudományi Intézete, Bp oldal)

4 Zsoldos Attila: Congregatio Generalis (lat: általános gyűlés) törvénynapok (In: Korai magyar történeti lexikon, főszerk.: Kristó Gyula, szerk.: Engel Pál és Makk Ferenc, Akadémiai Kiadó, Bp , oldal) A rendi országgyűlések (14/15. századtól 1827-ig) Angyal Dávid: Vallási és politikai küzdelmek II. Mátyás korában ( ) (Budapesti Szemle, 84. kötet, 227. szám, 1895.) Az 1848 előtti országgyűlések története (Századok, 1885.) Az 1811-diki Országgyűlés jegyzőkönyve (In: Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez , szerk. Szekfű Gyula, Bp ) Ágoston Gábor Oborni Teréz: A tizenhetedik század története ( A rendiség a századfordulón c. fejezet Pannónia Kiadó, Bp ) Áldássy Antal: A magyar országgyűlés követsége V. Lászlóhoz október havában (Századok, VII. füzet) Balla Antal (szerk.): A magyar országgyűlés története (A történeti bevezető ) (Bp ) Balogh István: Velenczei diplomaták Magyarországon ( ). Forrástanulmány (Szeged, 1929.) Balogh István: Ráday Pál az évi országgyűlésen. Adalékok a protestánsok helyzetéhez a szatmári béke után (Ráday Gyűjtemény Évkönyve 3., Bp ) Baranyai Béla: Hogyan történt az 1687/88. évi 1-4. tc. szerinti törvényszöveg becikkelyezése? (A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve, Bécs, 1933.) Bán Péter: Rendi országgyűlések (In: Magyar történelmi fogalomtár, L-ZS (II. kötet), szerk.: Bán Péter, Gondolat Kiadó, Bp oldal) Benda Kálmán: A Magyar Országgyűlési Emlékek. Beszámoló egy forráskiadvány-sorozat munkálatairól (Történelmi Szemle, szám) Több mint ötven év után folytatódik az Országgyűlési Emlékek kiadása. Látogatóban Benda Kálmánnál (Magyar Nemzet, szeptember 23.) Benda Kálmán: Az Országgyűlések az újkori magyar fejlődésben (In: Benda Kálmán Péter Katalin: Az országgyűlés a kora újkori magyar történelemben. Előadások a Történettudományi Intézetben 6. Bp ) Benda Kálmán: A Habsburg-abszolutizmus és a rendi ellenállás a XVI-XVII. században (Bp ) Benczédi László: Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. századvégi Magyarországon (Akadémiai Kiadó, Bp ) Benczédi László: Az évi soproni országgyűlés és vallásügyi végzései (Confessio, szám) Jean Bérenger: Les Gravamina. Remonstrances des diètes de Hongrie de 1655 à Recherches sur les fondements du droit d'état au XVIIe siècle (Publications de la Sorbonne, Série Documents n 23. Paris, P.U.F, 1973.) Jean Bérenger Kecskeméti Károly: Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon ( A történelmi alkotmány, A XVII. századi alkotmányos konfliktus, Az elégedetlenek. Vasvártól Karlócáig ( ), II. Rákóczi Ferenc szabadságharca: a konfliktustól a kiegyezésig és A kiegyezés működése a XVIII. században című fejezetek Napvilág Kiadó, Bp oldal) Berényi György naplója az 1634/35. és 1637/38. pozsonyi országgyűlésről (Magyar Történelmi Tár, Bp évf. I., II.) Berkesi István: Rendi országgyűléseink magyarsága (Temesvár, 1898.)

5 Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban (Kolozsvár, é. n. [1947.], ill. Osiris Kiadó, Bp ) Bónis György: A rendi képviselettől a népképviseletig (In: Emlékkönyv Csizmadia Andor hetvenedik születésnapjára, szerk.: Ádám Antal, Benedek Ferenc és Szita János, Juridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 95., Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Pécs, oldal) Bónis György: A magyar büntetőtörvénykönyv első javaslata 1712-ben (Az Angyal szeminárium kiadványai, 26. Bp ) Bónis György: The Hungarian Feudal Diet (13 th -18 th Centuries) (In: Gouvernés et gouvernant. IV. Bas moyen âge et temps modernes. II. Editions de la Librairie Encyclopédique, Bruxelles, oldal, Recueils de la Société Jean Bodin 25, 1965.) Bónis György: The Powers of Deputies in the Hungarian Feudal Diet, (In: Liber memorialis Sir Maurice Powicke, Dublin, Louvain Paris, Ètudes présentées à la Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'états et du parlamentarisme oldal) Bónis György: Ein neuer Plan zur Erforschung der alten ungarischen Repräsentativforschung (In: Liber memorialis Heinrich Sproemberg, Rostock, Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Gesellschaft- und Sprachwissenschaftliche Reihe, Heft 1. Herausgeber: der Rektor. Études présentées á la Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'états et du parlamentarisme 36.) Bónis György: Die ungarische Stände in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (In: Dietrich Gerhard (szerk.): Ständische Vertretungen in Europa im 17. und 18. Jahrundert. Göttingen, Veröffentlichungen de Max-Planck-Instituts für Geschichte 17.; Études présentées á la Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'états et du parlamentarisme 37.) Csatári Bence: A középkori magyar országgyűlés (Magyar Polgármester, szám) Csizmadia Andor: Győr város becikkelyezése az évi országgyűlésen (Győr, 1940.) Csizmadia Andor: Egy kétszáz év előtti országgyűlés évfordulójára. A Kollár contra Status et Ordines (Jogtudományi Közlöny, szám) Degré Alajos: Magyar Alkotmány-és jogtörténet ( Az alkotmány központi szervei: Az országgyűlés és A rendi intézmények: Az országgyűlés c. részek és oldal) Demkó Kálmán: A magyar-cseh conföderatio és a besztercebányai országgyűlés (Századok, 1886.) Domanovszky Sándor Erdélyi László Karácsonyi János Márki Sándor Sörös Pongrácz: Az aradi véres országgyűlés és Dobori halála helyének megállapítására vonatkozó szakvélemények (Századok, 1912.) Eckhart Ferenc: La diète corporative hongroise. In: L' Organisation corporative du Moyen Ấge á la fin de l' Ancien Régime. Louvain, [ = Université de Louvain, Recueil de Travaux publiés par les Membres des Conférences d' Histoire et de Philologie. 2 me série, fascicule 50me; Études présentées á la Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'états et du parlamentarisme 3.] Eckhart Ferenc: A praecedentia kérdése a magyar rendi országgyűlésen (In: Notter Antal emlékkönyv. Dolgozatok az egyházi jogból és a vele kapcsolatos jogterületekről, szerk.: Angyal Pál, Baranyai Jusztin, Móra Mihály, Szent István Társulat, Bp ) Elekes Lajos: A rendiség és központosítás a feudális államokban. Problémák a kérdés keleteurópai vonatkozásainak kutatásához, különös tekintettel a XV. századi Magyarországra (Bp ) Elekes Lajos: Rendi ellentétek és kutatási problémák a XV. századi Magyarországon (Történelmi Szemle, 1964.)

6 Ember Győző: III. Károly országgyűlései; Mária Terézia országgyűlései (In: Magyarország története , főszerkesztő: Ember Győző és Heckenast Gusztáv. Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Erdődy Sándor Vas megyei főispán naplója az évi Pozsonyi országgyűlésről (In: Rákóczy Tükör II. kötet, szerk.: Köpeczi Béla, Bp. é. n oldal) Éble Gábor: Törvényhozás az insurrectioról 1741-ben (Hadtörténelmi Közlemények, ) Fabó András: Az 1662-diki országgyűlés (Bp ) Faggyas Sándor: Korona és király. Fejezetek Magyarország alkotmányos történetéből, 1. (Hitel, szám) Faggyas Sándor: A nemesség képviseli az országot. Fejezetek Magyarország alkotmányos történetéből 2. (Hitel, szám) Felséges Első Ferentz Ausztriai tsászár, Magyar és Csehország koronás királyától Posony szabad királyi várossába 1811-dik esztendőben kisasszony havának 25-dik Napjára rendeltetett Magyar Országgyűlésének jegyzőkönyve (Posony, ) Ferdinandy Gejza: A magyar nyelv szerepe a múlt idők országgyűlésein (Budapesti Szemle, 1894.) Ferdinandy Gejza: A rendi elemek a magyar alkotmányban (Székfoglaló értekezés. Felolvastatott a Magyar Tudományos Akadémia évi március hó 11-én tartott ülésén, Bp ) Fraknói Vilmos: Magyar országgyűlés (Idők tanúja, szám) Fraknói Vilmos Károlyi Árpád (kiadta): Magyar Országgyűlési Emlékek kötet, (Bp ) A Magyar Országgyűlési Emlékek sorozat közti részének szerkesztési és formaközlési szabályai (Századok, szám) Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések befolyása a külpolitikára I. (Budapesti Szemle, 172. kötet, 490. szám, 1917.) Fraknói Vilmos: A tolnai országgyűlés actiója 1518-ban (Budapesti Szemle, 172. kötet, 491. szám, 1917.) Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története I. Ferdinánd alatt (Akadémiai Kiadó, Bp ) Fraknói Vilmos: A Habsburg-ház trónöröklési jogának megállapítása az 1687/88. évi országgyűlésen (Bp ) Fraknói Vilmos: Werbőczy István kiadatlan levelei és egy országgyűlési beszéde (Magyar Történelmi Tár 23. Bp ) Gárdonyi Albert: A szabad királyi városok az 1848 előtti törvényhozásban (Városi Szemle, 1926.) Gergely András: A magyar rendi országgyűlés ( ) (Rubicon, szám) Gerics József: Adatok a magyarországi rendiség történetéhez (Turul, szám) Gerics József: Középkori Országgyűléseink és az európai jogfejlődés (A római jog hatása Magyarországon) (Századok, szám) Grünwald Béla: A régi Magyarország (különösen a Törvényhozás és országgyűlés című fejezet, Franklin, Bp , ill. Osiris Kiadó, Bp oldal) Guszarova, Tatjana: A sárosi követválasztás utójátéka az évi pozsonyi országgyűlésen (Levéltári Közlemények, szám) Guszarova, Tatjana: A 17. századi magyar országgyűlések résztvevői (Levéltári Közlemények, szám) Hajnal István: Eszterházy Miklós iratai. Az 1642-i meghiúsult országgyűlés időszaka (Bp )

7 Hajnik Imre: Az nagyszombati országgyűlés és Pozsony meghódítása Ferdinandnak (Akadémiai Értesítő V ) Hajnik Imre: A nemességnek az országgyűléseken fejenként való megjelenésének megszűnése (Akadémiai Székfoglaló Értekezés) (Akadémiai Értesítő a történeti tudományok köréből, Bp ) Hegedűs Zoltán: Moson vármegye követei az közötti rendi országgyűléseken (Arrabona Múzeum Közleményei, Győr, szám) Ifj. Hiller István: Magyar nádorválasztás és európai politika (Az évi soproni országgyűlés nemzetközi diplomáciai vonatkozásai) (Soproni Szemle, oldal) Hiller István:...Sopronból azt írhatom Méltóságodnak... Külföldi diplomaták az évi soproni országgyűlésen (In: Házi Jenő emlékkönyv, szerk.: Dominkovits Péter és Turbuly Éva, Sopron, oldal) Holub, József: La Représenation politique en Hongrie au Moyen Age (In: X. Congrés International des Sciences Historiques, Rome, 1955; International Congress for Historical Sciences. Louvain, Études présentées á la Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'états et du parlamentarisme 18.) Holub József: Az i országgyűlés és törvénycikkei (Századok, 1918.) Horváth Árpád: Tolna vármegye és a rendi országgyűlések ( ) (Tanulmányok Tolna megye történetéből VIII., Tolna Megyei Tanács Levéltára, Szekszárd, 1978.) Horváth Mihály: Mária Terézia trónralépése. Az 1741-ki országgyűlés (Századok, 1845.) Horváth Mihály: Az 1802-iki országgyűlés történeti vázolata (Ellenőr, 1847.) Horváth Mihály: Az 1764-ki országgyűlés története (In: Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei, VII. kötet, 1846., kisebb történelmi munkái I. kötet, Pest, 1868.) Iványi Béla: Adalékok régi országgyűléseink Rákos nevéhez (Különlenyomat a Polner emlékkönyvből, Szeged, 1935.) Iványi Emma: Eszterházy Pál, nádor és a magyar rendek tervezete az ország új berendezkedésével kapcsolatban (Levéltári Közlemények, XLII. szám, oldal) Karácsonyi Béla: A magyarországi rendiség kérdéséhez (In: Fejezetek a régebbi magyar történelemből III., szerk.: Makk Ferenc, JATE BTK, Tankönyvkiadó, Bp ) Kalmár János: A kontribúció kérdése az évi országgyűlésen (In: E. Kovács Péter, Kalmár János, V. Molnár László (szerk.): Unger Mátyás emlékkönyv, Bp oldal) Karner Károly: A soproni évi országgyűlés emlékezete (Diakonia, szám) Karpat, Jozef: Zákonodarná moc v Uhorsku v rokoch (A törvényhozó hatalom Magyarországon) (Knižnica Právnickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave, Nový rad 10., Bratislava, 1944.) Kállay István: Hatalommegosztás és városi rendiség (Jogtudományi Közlöny, szám) Károlyi Árpád: A vallásszabadság ügye a korponai gyűlésen 1605 (Budapesti Szemle, 85. kötet, 214. szám, 1894.) Károlyi Árpád: Az országgyűlési pártok 1606 tavaszán, Kassán (Budapesti Szemle, 256. szám, április) Károlyi Árpád: Bocskay és a kassai országgyűlés 1606 tavaszán (Bp ) Károlyi Árpád: A kiegyezés ügye a kassai országgyűlésen 1606 tavaszán (Bp ) Kérészy Zoltán: A vármegyék szereplése a magyar politikai élet terén (Debrecen, 1896.) Kérészy Zoltán: Rendi országgyűléseink tanácskozási módja. Jogtörténeti tanulmány (K.l.ny. a Kassai Királyi Jogakadémia tanévi évkönyvéből, Vitézi A. Nyomda, Kassa, 1906.)

8 Kincses Katalin Mária: Így ragyogjon Sopron is régiségeivel... Hatalmi jelképek, a város reprezentációja a XVII. századi soproni országgyűléseken (In: Kard és Koszorú Ezer év magyar uralmi és katonai jelképei, Hadtörténeti Múzeum, Bp oldal) Király Péter: Az országgyűlési nyelv (Bibliotheca Slavica Savariensis VII., Berzsenyi Dániel Főiskola Szláv Filológiai Tanszékcsoportja, Szombathely, 2000.) R. Kiss István: Az évi országgyűlések (Századok, oldal) R. Kiss István: Az egyes magyar nemesi rend kifejlődése Magyarországon (Debrecen, 1932.) Knauz Nándor: Az országos tanács és az országgyűlések története (Pest, 1859.) Knauz Nándor: Az évi országgyűlés végzeménye (Magyar Történelmi Tár, III. kötet) Kovács Lajos: Történelmi tanulmányok I. Parlamentarizmus. Administratori rendszer (Budapesti Szemle, 30. kötet, 66. szám, 1882.) Kubinyi András: A magyarországi városok országrendiségének kérdéséhez (különös tekintettel az közötti időre) (In: Tanulmányok Budapest múltjából, XXI. kötet, Bp oldal) Kubinyi András: A Mátyás-kori államszervezet (In: Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára Zrínyi Kiadó, Bp ) Kubinyi András: Zur Frage der Vertretung der Städte im ungarischen Rechstage bis 1526 (In: Städte und Ständesstaat, szerk.: B. Töpfer. Berlin, 1980.) Kubinyi András: Rendelkeztek-e országrendiséggel a magyar királyi szabad városok a középkorban? (In: Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában, szerk.: Mayer László és Tilcsik György, Vas Megyei Levéltár, Szombathely, oldal) Kubinyi András: Politikai vitakultúra Magyarországon. Bácsi András szózata a hatvani országgyűléshez (1525), valamint egy latin verse (In: Studia professoris Professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára, szerk.: Almási Tibor, Draskóczy István és Jancsó Éva, Bp oldal) Kubinyi András: A Jagelló-kori magyar állam (História, szám) Kubinyi András: Az 1505-ös rákosi országgyűlés és a szittya ideológia (Századok, szám) Kubinyi András: A magyar országgyűlések tárgyalási rendje A királyi tanács problémája (Jogtörténeti Szemle, szám) Kubinyi András: Országgyűlési küzdelmek Magyarországon (In: Honoris Causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére, szerk.: Neumann Tibor és Rácz György, Magyar Történettudományi Intézet Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsésztudományi Kara, Bp. Piliscsaba, oldal) Kubinyi Ferenc: János király budai országgyűlése az 1530-ik év végén (Századok, 1876.) Ladányi Gusztáv: A magyar királyság alkotmánytörténete a szatmári békekötésig (Debrecen, 1871.) Lakatos Bálint: A tatai országgyűlés diplomáciai háttere (In: A diplomácia válaszútján. 500 éve volt Tatán országgyűlés, szerk.: László János, Tata Város Önkormányzata és a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, Tata, oldal) Lupkovics György: A magyar rendi országgyűlések (Kassa, 1911.) Majláth Béla: A felső vármegyék rendeinek gyűlése Kassán 1683-ban I-II. (Századok, és 3. szám) Makkai László: The Crown and Diets of Hungary in the Sixteenth Century (In: Crown, Church and Estates. Evans, R. J. W Thomas T. V. eds. Studies Russia and East Europe. Macmillen, London, oldal) Marczali, Heinrich: Ungarische Verfassungsgeschichte (J. C. B. Mohr, Tübingen, 1910.) Marczali Henrik: A magyar országgyűlés első házszabálya (Budapesti Hírlap, 25., 101. szám, április 11.)

9 Mályusz Elemér: Polgárságunk részvétele a középkori országgyűléseken (Protestáns Szemle, 1927.) Mályusz Elemér: Die Entstehung der Stände im mittelalterlichen Ungarn (In: L' Organisation corporative de Moyen Ấge á la fin de l' Ancien Régime. Louvain, Université de Louvain, Recueil de Travaux pubiés par les Membres de Conférences d' Histoire et de Philologie. 2me série, fasciule 50me; Études présentées á la Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'états et du parlamentarisme 3.) Mályusz Elemér: A magyar társadalom a Hunyadiak korában. A hűbériség és a rendiség problémája (In: Mátyás király. Emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára I. kötet, Franklin Társulat, Bp oldal) Mályusz Elemér: A magyar rendi állam a Hunyadi korában, I-II. (Századok, , ill oldal) Mályusz Elemér: Les débuts du vote de la taxe par les ordres dans la Hongrie féodale (In: Balogh Sándor Ember Győző és mások (szerk.): Nouvelles études historiques publiées á l' occasion du XII e Congrès International de Sciences Historiques par la Commission Nationale des Historiens Hongrois. Bp I. kötet) Márki Sándor: A magyar, mint államnyelv (Arad, 1879.) Melhárd Gyula: Somogy vármegye a rendi Országgyűléseken, I. kötet (Veszprém, 1906.) Mezey Barna: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet I. (különösen a Magyar alkotmánytörténeti tendenciák c. fejezet) (Miskolci Egyetemi Kiadó, 1995.) Mezey Barna: Jogalkotás a századi Magyarországon (Rubicon, szám) Mezey Barna: Képviselet és alkotmány a középkori Európában. Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet (különösen a VI. fejezet Magyar alkotmánytörténeti tendenciák Rejtjel Kiadó, Bp oldal) Mezey Barna (szerk.): A magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény (Az Országgyűlés c. rész Osiris Kiadó, Bp oldal) Nagy Endre Rácz Lajos: Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet (az Országgyűlés című rész HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Bp oldal) Nagy Gyula: Adalékok az pozsonyi országgyűlés történetéhez (Tört. Tár, 1880.) Nagy Miklós: A volt delegációk történeti előzményei (In: Berzeviczy Albert emlékkönyv, Franklin-Társulat, Bp oldal) Naponként való jegyzései az 1790dik esztendőben Felséges II Leopold Tsászár és magyarországi király által szabad királyi városában Budán rendelt s Posony királyi városában átaltétetett s ugyanott, 1791dik esztendőben befejezett magyar országgyűlésnek (Buda, 1791) Naponként való jegyzései az 1802dik esztendőben Felséges Második Ferentz Római Tsászár, Magyar és Tseh ország koronás királya által Posony szabad királyi várossában pünkösd havának 2dik napjára rendelt, s ugyanott azon esztendőben mindszent havának napjában befejezett Magyar Ország Gyűlése, (Posony, 1802) Naponként való jegyzései az 1805dik esztendőben Felséges Második Ferentz Római Tsászár, Magyar és Tseh ország koronás királya által Posony szabad királyi várossában mindszent havának 13dik napjára rendelt Ország Gyűlése (Posony, 1805) Naponként való jegyzései az 1808dik esztendőben Felséges Második Ferentz Római Tsászár, Magyar és Tseh ország koronás királya által Posony szabad királyi várossában kisasszony havának 3-ik napjára rendelt Magyar Országgyűlésnek (Posony, 1808) Neumann Tibor: II. Ulászló koronázása és első rendeletei. Egy ismeretlen országgyűlésről és koronázási dekrétumról (Századok, szám) H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a századi Magyarországon 1. kötet ( A rendi szereplés helyszíne: az országgyűlések és A közös érdekek érvényesítésének módszerei az országgyűléseken c. rész Gondolat MOL, Bp oldal)

10 Németh Sándor: Az évi országgyűlés (Bp ) Nyakas Miklós: A hajdúvárosok és az országgyűlési képviseleti jog (In: Vármegyék és szabad kerületek I-II., szerk.: Radics Kálmán, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 27., Debrecen, oldal) Orosz József: Ungarns gesetzgebender Körper auf dem Reichstage zu Pressburg im Jahr 1830 I-II. köt.) Orosz József: Terra incognita. Notizen über Ungarn (Leipzig, 1835.) P(aule)r (Tivadar): Alsó-Tábla (In: Egyetemes magyar encyclopaedia, II. kötet, szerk.: Török János, Pest, 1860.) Padányi Bíró Márton: Comitia, azaz ország gyűlése amelyben Magyarországon békesség és igazság hirdetik (az évi országgyűlésről) (Pozsony, é. n.) Paulinyi Oszkár: Az első magyar országgyűlési napló (Feller Miklós naplója az évi pozsonyi országgyűlésről) (In: A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve, oldal) Pálffy Géza: Egy fontos adalék történeti földrajzunk és közigazgatás-történetünk históriájához: az évi horváth-szlavón közös országgyűlés meghívólevele (Fons, szám) Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században ( A rendi ellenállás fő színtere: az országgyűlés című rész, História Könyvtár Monográfiák 27. História MTA Történettudományi Intézet, Bp oldal) Pettkó Béla: Az 1655-iki pozsonyi országgyűlés története (Történelmi Tár, Bp ) Péter Katalin: Az évi vallásügyi törvény és a jobbágyok vallásszabadsága (Századok, szám) Péter Katalin: Köznemesi publicisztika, köznemesi politika a 17. század derekán. Az országgyűlési pasquillus (Történelmi Szemle, szám) Péterffy Ida: Pálóczi Ádám, a somogyi banderista Budán (1790.) (In: Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv, szerk.: Kányai József, oldal) Podhradczky József: Magyar ország karainak, s rendjeinek szavazati joga a köz gyűléseken. Státus rendszer értelmében (Buda, 1847.) Poór János: Országgyűlési résztvevők az országgyűlési naplók alapján /2 (In: Klaniczay Gábor Nagy Balázs (szerk.): A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére, ELTE BTK, Bp oldal) Poór János: Hajnóczy József ( Magyar Szabadelvűek Új Mandátum Könyvkiadó, Bp ) Poór János: A haza és védelmezői: Az 1808-as országgyűlésről (In: Nemzeteken innen és túl. Diószegi István 70. születésnapjára, szerk.: Erdődy Gábor és Pók Attila, Bp ) Poór János: Adók, katonák, országgyűlések /12 (Universitas Kiadó, Bp ) Relkovic Néda: Felvidéki hét alsó bányavárosunk sérelmei 1696-ban (Századok, 1923.) Révész László: Die Anfänge des ungarischen Parlamentarismus (Bern, 1969.) Roy, Philippe: La Diète hongroise de (Nouvelles Études Hongroises, ) Russocki, st.: Les Assemblèes prerepresentatives en Europe Centrale. Prèliminaire d'une analyse comporative (Acta Polonie Historica, oldal) Salamon Ferenc: Rendi országgyűléseink jellemzéséhez (Pest, 1869., ill. in: Kisebb történeti dolgozatok, Bp ) Salamon Ferenc: Az 1741-iki koronázó országgyűlés (In: uő. Kisebb történeti dolgozatok, Bp ) Sebők Ferenc: A Jagelló-kori rendiség kutatása a két világháború között (Aetas, szám)

11 Sebők Ferenc: A királyi tanács és az országgyűlés II. Lajos uralkodásának első felében (In: Acta Universitas Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica Tom. CI. Szeged, oldal) Sebők Richárd: A XVIII. századi országgyűléseken résztvevő ítélőmesterek prozoprográfiai elemzése (szakdolgozat, ELTE BTK, Történeti Intézete, 2009.) Somló Bódog: A parlamentarizmus a magyar jogban (Gibbon Albert Könyvkereskedése, Kolozsvár, 1896.) Soós István: A Habsburg-kormányzat és a magyar rendek 1812 és 1825 között (Történelmi Szemle, szám) Stefancsik Benedek Konrád: Az i pozsonyi országgyűlés (Kassa, 1942.) Sümeghy Dezső Dominkovits Péter: Sopron vármegye követei a rendi országgyűléseken ( ) (Arrabona Múzeumi Közlemények, Sopron, 2007.) Szabó Dezső: A magyar országgyűlések története (1904?) Szabó Dezső: A magyar országgyűlések története II. Lajos korában (MTA, Hornyánszky V. Könyvnyomdája, Bp ) Szabó Dezső: Az állandó hadsereg beczikkelyezésének története III. Károly korában (Hadtörténelmi Közlemények 11. szám 1910.) Szabó Dezső: Rákosnak hívták-e Magyarországon az országgyűlést (Századok, oldal) Szakály Ferenc: A magyar és erdélyi országgyűlések hódoltsági vonatkozású végzéseiről (Jogtudományi Közlöny, szám) Székely György: A XV. századi magyar rendi állam egyes fogalmainak értelmezéséhez (Századok, 1959.) Szijártó István: Rendiség és rendi intézmények a 18. századi Magyarországon (doktori értekezés, kézirat, Bp ) Szijártó M. István: A magyar rendek adómegajánlási joga és a 18. századi adómegajánlási rend kialakulása (Történelmi Szemle, szám) Szijártó M. István: Követi napidíj és vármegyei önállóság a 18. században (Somogy megye múltjából, Levéltári Évkönyv 30., Kaposvár 1999.) Szijártó M. István: A Diéta. A magyar rendek és az országgyűlés (Osiris Kiadó, Bp ) Szijártó M. István: A concursus a 18. századi politikában (kézirat) Szijártó M. István: The Diet. The Estates and the Parliament of Hungary, (In: Bündnispartner und Konkurrent der Landesfürsten? Die Stande in der Habsburgermonarchie. Ammerer, Gerhard et al. Hrsg Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschistforschung, Oldenburg, Wien München, oldal) Szijártó M. István: A konfesszionális rendiségtől az alkotmányos rendiségig (Történelmi Szemle, szám) Szopek Ervin Lóránt: Az 1805-ik évi magyar országgyűlés története (Bp ) Takáts Sándor: Az udvari kémek, a megbízottak és a titkos rendőrök az évi országgyűlés alatt I-II. (Budapesti Szemle, 215. kötet, 624. és 625. szám, 1929.) Tekus Ottó: Az évi soproni országgyűlés (Theologiai Szemle, szám) Téglás J. Béla: A történeti pasquillus a magyar irodalomban (Szeged, 1928.) Tóth Endre: Hamel Bruininex a soproni országgyűlésen (Theológiai Szemle, 1926.) C. Tóth Norbert: Az évi tolnai országgyűlés. Adatok a királyi adminisztráció működéséhez (Századok, szám) C. Tóth Norbert: Az út Tatáig. Országgyűlések 1510-ben (In: A diplomácia válaszútján. 500 éve volt Tatán országgyűlés, szerk.: László János, Tata Város Önkormányzata és a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, Tata, oldal)

12 R. Várkonyi Ágnes: Az évi országgyűlések (In: Magyarország története , főszerkesztő Ember Győző és Heckenast Gusztáv, Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Vámos András: A távollevők követei a 18. századi országgyűléseken (szakdolgozat, ELTE BTK, Történeti Intézet) Virozsil, Anton v.: Das Staatsrecht des Königreichs Ungarn, III. k. (1866.) Wertheimer Ede: Az 1807-ik évi magyar országgyűlés (Századok, IV. füzet oldal, V. füzet, oldal) Wertheimer Ede: Az 1811/12-iki országgyűlés története I-IV. (Budapesti Szemle, 98. kötet, szám, 1899.) Zsilinszky Mihály: Az 1681-i soproni országgyűlés történetéhez (Olvastatott a M. Tud. Akadémia II. osztályának május 7-ki ülésén, Bp ) Zsilinszky Mihály: Az 1708-iki pozsonyi országgyűlés történetéhez (Bp ) Zsilinszky Mihály: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a reformációtól kezdve I- III. (Bp ) Zsoldos Attila: Congregatio Generalis; Országgyűlés; rendiség (In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század) Akadémiai Kiadó, Bp oldal, oldal, ill oldal) Territoriális részgyűlések Majláth Béla: A felső vármegyék rendjeinek gyűlése Kassán 1683-ban (Athenaeum Kiadó, Bp ) Majláth Béla: A felső-magyarországi rendek kassai gyűlésének actái 1683-ban (Történelmi Tár, 1883.) Tringli István: Az évi szlavóniai közgyűlés (In: Tanulmányok Bozsa Iván tiszteletére, szerk.: Csukovics Enikő, Bp oldal) A főrendek ülései felsőtábla (1608-tól) Hajós Ágnes: Ellenzék vagy lojális szolga? Köznemes főispánok politikai szerepe a felsőtáblán (elhangzott Budapesten szeptember 25-én Van a politikának és az igazgatás mesterségének is a maga poezissa, maga ideálja c. konferencián ELTE ÁJK, Politikai Eszmetörténeti Műhely és a BTK Diaeta kutatócsoport rendezésében) Kérészy Zoltán: A magyar rendi országgyűlés két táblájának kialakulása (Pfeiffer Ferdinand (Zeidler testvérek) Nemzeti Könyvkereskedése, Bp ) P(aule)r (Tivadar): Felső tábla (Felsőház) (In: Egyetemes magyar encyclopaedia, szerk.: Török János, Pest, 1860.) Schiller Bódog: Az örökös főrendiség eredete Magyarországon (Bp ) Szijártó M. István: A Diéta. A magyar rendek és az Országgyűlés (Osiris Kiadó, Bp ) A Rákóczi-szabadságharc országgyűlései ( ) 1 Acta conventus Szécséniani. Kiadta Kazinczy Ferenc, a magyar fordítását Köpeczi Béla adta ki (In: Rákóczi Tükör, Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcról. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp II. kötet) Acta conventus Sarospatakiensis (A sárospataki országgyűlés iratai) (Országos Levéltár G 27. V. 1. a.) A szécsényi országgyűlés 1705-ben. Csécsi János naplója, Kazinczy Ferenc fordításában, R. Várkonyi Ágnes tanulmányával (szerk.: Praznovszky Mihály, Szécsény, 1995.)

13 Az ónodi országgyűlés háromszázadik évfordulója (Hadtörténelmi Közlemények, tematikus száma) A folyóiratban megjelent tanulmányok: R. Várkonyi Ágnes: Az ónodi országgyűlés. Régi és új kérdésekkel Mezey Barna: Törvények és törvényalkotás az ónodi országgyűlésen Czigány István: A katonaság és az ónodi országgyűlés Mészáros Kálmán: Újabb szempontok és források a turóci pártütés történetéhez Kovács Ágnes: Károlyi és az ónodi vérfürdő Zachar József: Egy csendes év a spanyol örökösödési háborúban Gebei Sándor: Az évi lengyel és magyar detronizáció politikai háttere Köpeczi Béla: Az ónodi trónfosztás és francia diplomácia Tóth Ferenc: Az ónodi országgyűlés francia szemmel G. Etényi Nóra: Az ónodi országgyűlés a Wienerisches Diariumban és a The Boston News-Letterben Kónya Péter: A felső-magyarországi szabad királyi városok az év eseményeiben Ságvári György: A kuruc hadsereg és a Regulementum Universale. Hadszervezés és hadellátás Ónod után Áldásy Antal: Az évi ónodi országgyűlés története (Századok, , 8., 9., 10. szám) Ágoston István György: Az ónodi országgyűlés II. Rákóczi Ferenc emlékirataiban (Honismeret, szám) Biás István: II. Rákóczi Ferenc beiktatása az erdélyi fejedelemségbe (Marosvásárhely, 1903.) Csereghy Károly: Az ónódi országgyűlés és előzményei (Bp ) Csutak Vilmos: Törvények és okiratok. Az utolsó Gyulafehérvári országgyűlés történetéhez (Erdélyi Múzeum, Kolozsvár, 1913.) Csutak Vilmos: Adatok az évi medgyesi és az évi besztercei kuruc országgyűlés történetéhez (Erdélyi Irodalmi Szemle, 1927.) Deme Éva: Vay Ádám beszámolója a huszti gyűlésekről (In: Rákóczi kori tudományos ülésszak. II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosótársai, valamint Vay Ádám hamvai hazahozatalának 90. évfordulója alkalmából október 25., szerk. biz.: Heckenast Gusztáv, Molnár Sándor, Németh Péter, Vaja, oldal) Esze Tamás: A kurucok első országgyűlése (Református Egyház, október 1.) Gottreich László: Az ónodi országgyűlés katonai vonatkozásai (Hadtörténelmi Közlemények, szám) Hegyaljai felkelés Tanulmányok a felkelés 300. évfordulójára (szerk.: Tamás Edit, Sárospatak, 2000.) Jászay Pál: A sárospataki országgyűlés 1708-ban (In: Országgyűlési Almanach I., szerk.: Vachot Imre, Tanner Károly, Pest, 1843.) R. Kiss István: Az évi marosvásárhelyi propositiók és articulusok kinyomtatása (Századok, 1906.) R. Kiss István: II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választása (Századok, 1906.) Kočiš, I.: Príspevok k vzťahu Rákocziho Františka II. k Slovensku. Turčianska stolica a Onódsky snem (Historický časopis, Bratislava, oldal) Kovács Ágnes: Károlyi és az ónodi vérfürdő (Hadtörténelmi Közlemények, szám) Köpeczi Béla R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc (különösen A szécsényi országgyűlés, Az ónodi országgyűlés és A sárospataki országgyűlés c. részek. Harmadik javított kiadás, Osiris Kiadó, Bp , és oldal) Mezey Barna: A Rákóczi-szabadságharc országgyűlései (Jogtörténeti Értekezések, 11. szám, ELTE ÁJK Magyar Jogtörténeti Tanszék, Bp )

14 Mezey Barna: Rendi konföderáció és az erdélyi fejedelemség. Adalékok a Rákócziszabadságharc erdélyi és magyarországi országgyűléseihez (In: Összehasonlító jogtörténet Bolgár Elek-Emlékkönyv, Bp oldal) Mezey Barna: A negyedik országgyűlés. A szatmári conventus 1711 (Rubicon, szám. Rákóczi emlékszám) Mezey Barna: A szécsényi konföderáció (1705) (In: Sári János ünnepi kötet, oldal) Mezey Barna: II. Rákóczi Ferenc erdélyi országgyűlései (In: Ünnepi tanulmányok Kovács Kálmán egyetemi tanár emlékére, szerk.: Mezey Barna, Gondolat Kiadó, Bp ) Mezey Barna: Összve-szövetkeztetett szövetségünknek kötele. A jogalkotás alkotmányos keretei a Rákóczi-szabadságharcban (különösen A legislatoria a szabadságharcban. A törvényhozás szervezete és eljárásai című fejezet Gondolat Kiadó, Bp oldal) Napló az ónodi országgyűlésről Diarium Conventus Onodionsis Bártfa város követeinek naplója és Beniczky Gáspár naplója (In: Rákóczi Tükör, I-II. kötet, Bp I. kötet , , és II. kötet oldal) Ónodi országgyűlés Emlékkönyv az ónodi országgyűlés 300. évfordulójára (Ónod Község Önkormányzata, 2007.) Rózsa Szilvia: Az évi sárospataki Országgyűlés története (In: Hegyaljai felkelés Tanulmányok a felkelés 300. évfordulójára, szerk.: Tamás Edit, Sárospatak, 2000.) Tamás Edit (szerk.): II. Rákóczi Ferenc, az államférfi. Tanulmányok a sárospataki országgyűlés 300. évfordulójára (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 53., Sárospatak, 2008.) A kötetben megjelent tanulmányokból: Várkonyi Ágnes: Az államférfi-út a sárospataki országgyűléshez a spanyol örökösödési háború kritikus esztendejében Kovács Ágnes: A sárospataki országgyűlés és a szabadságharc folytatásának esélye Bánkuti Imre: Válság és kiútkeresés: a konföderáció sárospataki gyűlése 1708 Dienes Dénes: A szécsényi országgyűlés vallásügyi végzései, különös tekintettel a tágabb értelemben vett Hegyaljára Thaly Kálmán: A szécsényi országos szövetség levél (Századok, 1870.) Thaly Kálmán: Az ónodi országgyűlés történetéhez (Századok, és 2. szám) Thaly Kálmán: A marosvásárhelyi trónbeiktató országgyűlés törvényczikkei (Történelmi Tár, Bp ) Trócsányi Zsolt: II. Rákóczi Ferenc erdélyi kormányzata (In: Rákóczi-tanulmányok, szerk.: Köpeczi Béla, Hopp Lajos és R. Várkonyi Ágnes, Akadémiai Kiadó, Bp oldal) R. Várkonyi Ágnes: Az ónodi országgyűlés történelmünk távlatában (Borsodi Szemle, 1967.) R. Várkonyi Ágnes: Rendhagyó országgyűlés Szécsényben 1705 (In: Tanulmányok Szécsény múltjából, I. Szécsény, oldal, ill. in: A szécsényi országgyűlés, szerk.: Praznovszky Mihály, Szécsény, 1995.) R. Várkonyi Ágnes: Küzdelmek a korszerű magyar állam megteremtésére ( ) (uo oldal) R. Várkonyi Ágnes: Ad perpetuam rei memoriam Rákóczi államáról (Magyar Tudomány, szám) R. Várkonyi Ágnes: Törvény a békéről. I. Rákóczi Ferenc békekoncepciója és a szécsényi országgyűlés (In: Rákóczi állama Európában, szerk.: Bagyinszki Istvánné és Balogh Zoltán, Salgótarján, oldal) R. Várkonyi Ágnes: Háború a békéért törvénykezés a jövőért (Az ónodi országgyűlés) (Élet és Tudomány, szám) R. Várkonyi Ágnes: Törvények a jövőnek (Az ónodi országgyűlésről) (Magyar Hírlap, június 11.)

15 Wellmann Imre: Az évi kassai gyűlés tárgyalásai (Levéltári Közlemények, szám) Wellmann Imre: Az ónodi országgyűlés történetéhez (Emlékkönyv Szentpétery Imre születése hatvanadik évfordulójának ünnepére, Bp ) Zoltai László: Debreceniek a szécsényi országgyűlésen (Régi okiratok és levelek tára, 1905.) Zlinszky Mihály: A szécsényi konvent történetéhez (Történelmi Tár, Bp ) Reformkori országgyűlések és előzményei Előzmények: az 1790/91. évi országgyűlés és az 1791/92. évi országgyűlési bizottságok munkálatai Bagi Gábor: Követküldés, követi utasítások a Jászkun Kerületben között (In: Zounok 6. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve, szerk.: Botka János, Szolnok, 1991.) Bánkiné Molnár Erzsébet: A rendszeres bizottsági munkálatok szerepe a Jászkun Kerület közigazgatásának megreformálásában (In: Zounok 1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve, szerk.: Botka János, Szolnok, 1986.) Bibó István Pajkossy Gábor: az 1790/91: 67. tc. és az 1825/27: 8., 9., 15. tc. alapján létrejött rendszeres regnikoláris bizottságok kiadványainak bibliográfiája (kézirat gyanánt, Országgyűlési Könyvtár, Bp ) Bónis György: Hajnóczy József (Akadémiai Kiadó, Bp ) Concha Győző: A 90-es évek reformeszméi és előzményeik. Irodalomtörténeti vázlat (Bp ) Degré Alajos: Zala megye évi alkotmánytervezete (In: Jogtörténeti tanulmányok. Emlékkönyv Csizmadia Andor hetvenedik születésnapjára. Studia Iuridica 95., Pécs, oldal) Gergely András: A rendszeres bizottsági munkálatok szerepe a magyar reformmozgalom kibontakozásában (Tiszatáj, szám) Hajnóczy József: A magyar országgyűlésen javaslandó törvények lényege (In: Hajnóczy József közjogi-politikai munkái, sajtó alá rendezte Csizmadia Andor, Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Hajnóczy József: Közjogi értekezés a királyi hatalom korlátairól Magyarországon (uo oldal) Hajnóczy József: Magyarország országgyűléséről és annak szervezetéről szóló közjogi értekezés (uo oldal) Hajós Ágnes: Ellenzék vagy lojális szolga? Köznemes főispánok politikai szerepe a felsőtáblán (Elhangzott Budapesten szeptember 25-én Van á politikának és az igazgatás mesterségének is á maga poezissa, maga ideálja című konferencián az ELTE ÁJK eszmetörténeti műhelye és a BTK-án működő Diaeta kutatócsoport rendezésében) Hoós Éva: Az 1790/91-es országgyűlésről kiküldött közművelődési bizottság tevékenysége az akadémiák, egyetemek, konviktusok és leánynevelés kérdésében ( ) (kandidátusi értekezés, kézirat, Akadémiai Könyvtár, Kézirattár) Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete (Bp. é.n.) Kecskeméti Károly: A magyar liberalizmus (különösen Az Országgyűlés című fejezet Argumentum Kiadó, Bibó István Szellemi Műhely, oldal) Kónyi Mária: Az évi rendszeres bizottság javaslatai (Systema politico erconomico militare, a Bécsi Magyar Történeti Kutató Intézet Évkönyve 2., Bécs, különlenyomat Bp ) Marczali Henrik: Az 1790/1-diki országgyűlés, I-II. kötet (Bp )

16 Mályusz Elemér: A köznemesség küzdelme a társadalmi vezető szerepéért 1790-ben (Protestáns Szemle, szám) Mályusz Elemér (összeáll.): Sándor Lipót nádor iratai (Magyar Történelmi Társulat, Bp ) Mérei Gyula (főszerk.) Vörös Károly (szerk.): Magyarország története , 1. kötet ( Az évi országgyűlés. Az uralkodó és a magyar nemesség kiegyezése című fejezet Második, javított kiadás, Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Nagy János: Pest-Pilis-Solt vármegye országgyűlési követei az és évi országgyűléseken (http://ludens.elte.hu) Naponként való jegyzései az 1790-dik esztendőben rendelt s 1791-dik esztendőben befejezett magyar országgyűlésnek (Buda, 1791.) Nyakas Miklós: A Hajdúkerület országgyűlési képviseleti jogának elnyerése (Hajdúböszörmény, 1982.) Pajkossy Gábor: Az 1791/3-as közpolitikai bizottság javaslatai. Az országgyűlés, a közigazgatás és a cenzúra rendezése (bölcsészdoktori disszertáció, kézirat, Bp. Egyetemi Könyvtár R 8119/979) Poór János: A közpolitikai bizottság ( ) javaslatai: Az országgyűlés, a közigazgatás és a cenzúra rendezése (Bölcsészdoktori értekezés, Bp ELTE Könyvtár) Rácz István: A Hajdúkerület évi követi utasítása (In: A debreceni Déri Múzeum Évkönyve , Debrecen, oldal) Sándor Lipót főherceg nádor iratai, Kiadta, a bevezető tanulmányt és a magyarázatot írta Mályusz Elemér. Magyar Történeti Társulat. Magyarország újabb kori történeti forrásai (Bp ) Soós István: Gömör vármegye követének beszámolója az 1790/91. évi országgyűlésről (in. Miscellanea fontium historiae Europaea. Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. ELTE BTK, Bp oldal) Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok (különösen A rendi korszak hajnalán c. rész, História MTA Történettudományi Intézete, Bp oldal, ill. Osiris Kiadó, Bp oldal) Tengelyi László: A rendszeres bizottságok úrbéri munkálatainak egybevetése (ELTE BTK Acta Iuvenum, szám) Vörös Károly: A rendi alkotmány körülsáncolása és modernizálásának kérdései (Az évi országgyűlés) (In: Magyarország története , főszerkesztő: Mérei Gyula, szerkesztő: Vörös Károly, Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Reformkori országgyűlések ( ) 2 Andics Erzsébet: Metternich és az 1830-as évek reformmozgalma (Századok, szám) Bagi Gábor: A Jászkun kerület és a reformországgyűlések (In: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei, Szolnok, 1991.) Ballagi Géza: Az 1839/40-diki országgyűlés visszhangja az irodalomban (Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Tizedik kötet, VIII. szám, MTA, Bp ) Barta István: Széchenyi és a magyar polgári reformmozgalom kialakulása (Történelmi Szemle, szám) Barta István: A magyar polgári reformmozgalom kezdeti szakaszairól (Történelmi Szemle, oldal) Barta István: Felsőbüki Nagy Pál és a bécsi kormány (Századok, szám) Bánk Ernő: A szabad királyi városok kérdése az évi országgyűlésen (Bp ) Bárány, Georg: The Hungarian Diet of and the Fate of Széchenyi s Middle Course (Slavic Review, June 1963)

17 Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. Politikai tanulmány II. rész. Az új Magyarország. Az 1825-iki országgyűlésről az 1848-iki törvények szentesítéséig II. kötet (Bp. é. n. [1903.]) Jean Bérenger Kecskeméti Károly: Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon ( A régi rendszer utolsó évtizedei című fejezet Napvilág Kiadó, Bp oldal) Bertha Sándor: Országgyűlési tárca 1830-ról (Pesten, 1843.) Bényei Miklós: Bihar megyei észrevételek az évi tanügyi rendszeres bizottmány munkálataihoz (Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Évkönyv, VIII. Debrecen, oldal) Bényei Miklós: A gazdasági szakoktatás ügye a reformkori országgyűléseken (In: A debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1987, Debrecen, oldal) Bényei Miklós: Reformkori országgyűlések a magyar egyetem függetlenségéért és korszerűsítéséért (In: Magyar történeti tanulmányok, oldal) Bényei Miklós: Reformkori országgyűlések a sajtószabadságról (MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága, Stúdium Kiadó, Debrecen, 1994.) Bényei Miklós: Oktatáspolitikai törekvések a reformkori országgyűléseken (Csokonai Kiadó, Debrecen, 1994.) Bényei Miklós: A nemzeti és polgári kultúra felé (Tanulmányok a reformkori magyar művelődés történetéről) (Csokonai História Könyvek, Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998.) A kötetben megjelent tanulmányokból: A Magyar Tudós Társaság ügye a reformkori országgyűléseken A múzeumi gondolat a reformkori országgyűléseken Reformkori országgyűlések a Széchenyi Országos Könyvtár állományának számbavételéről és használatáról A Ráday-könyvtár megvételének terve a reformkori országgyűléseken A reformkori országgyűlések kezdeményezései a korvinák hazahozatalára Kőrösi Csoma Sándor országgyűlési támogatásának terve A Magyar Természettudományi Társulat kérelme a rendi országgyűlés előtt ( ) Színházpolitikai kérdések a reformkori országgyűléseken Reformkori viták a képzőművészet pártolásáról Bodnár Imre: Zemplén vármegye követi utasításai a reformkorban (Debrecen, 1940.) Bónis, György: The Powers of Deputies in the Hungarian Feudal Diet ( ) (In: Liber Memorialis Sir M. Powicke, Louven Paris, 1965.) Braun Sándorné: Tolna vármegye és a rendi országgyűlések ( ) (In: Tanulmányok Tolna megye történetéből VIII., szerk.: K. Balog János, A Tolna Megyei Tanács Levéltára, Szekszárd, 1978.) Bryan Cartledge: Megmaradni. A magyar történelem egy angol szemével ( Az országgyűlések, c. rész Officina Kiadó, Bp oldal) Czoch Gábor: Hogyan határozható meg a város területe? Az 1843/44 évi városi törvény vitái (Korall, június, oldal) Cs. A. (Csengeri Antal): Adatok Szemere Bertalan életrajzához I-III. (Budapesti Szemle, Új folyam, XIII. kötet XLI. és XLII. füzet, 1869.) Csapó Mária: Tolna megye a reformkori politikai küzdelmekben (Akadémiai Kiadó, Bp ) Csontosi János: A Corvina-kérdés az 1843/44-iki országgyűlésen (Akadémiai Értesítő, oldal) Csorba László: A szekularizáció kérdése a reformkori országgyűléseken (Világosság, szám)

18 Csorba Sándor: Reformkori diákegyesületek Patakon és a társalkodó egyesület Pozsonyban (a Fiatal értelmiségiek csoportosulásai és irodalmi-politikai szervezetei az 1832/36-os országgyűlés idején Pozsonyban című fejezet, Akadémiai Kiadó, Bp ) Deák Ágnes: Együttműködés vagy konkurencia. Az alsó-ausztriai, a csehországi és a magyarországi ellenzék összefogási kísérlete ban (Aetas, szám) Deák Ferenc Hertelendy Károly: Követjelentés az i országgyűlésről (Pest, 1842.) Deák Ferenc és Hertelendy Károly két követjelentése az , és az iki országgyűlésről (1904.) Deák Ferenc országgyűlési levelei , szerk.: Sándor Pál (Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 1997.) Deák Ferenc: Válogatott politikai írások és beszédek I. kötet ( II. fejezet: Újoncként az Országgyűlésen , IV. fejezet: Az országgyűlési ellenzék élén , V. fejezet: Országos és megyei közélet Válogatta, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Molnár András. Osiris Kiadó, Bp , oldal) Degré Alajos: Zala megye reformkori követutasításai (Levéltári Közlemények, szám) Degré Alajos: Zala megye évi követutasítása (In: Tanulmányok Deák Ferencről, Zalai Gyűjtemény 5., Zalaegerszeg, 1976.) Dessewffy Aurél gr.: Összes művei (Bp ) Dobszay Tamás: Wesselényi és a reformellenzék (In: Wesselényi-emlékülés, szerk.: Takács Péter, Fehérgyarmat, 1996.) Dobszay Tamás: Jobbágyfelszabadítás és községrendezés az első rendi országgyűlésben (In: Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára, szerk.: Erdődy Gábor és Hermann Róbert, Bp ) Dobszay Tamás: A szabad községek rendezéséről a szerződött községek felszabadításáig. A községek ügye az 1843/44-es országgyűlésben (Századok, szám) Eötvös József: Reform és hazafiság. Publicisztikai írások I. és II. kötet ( Eötvös József Művei, Magyar Helikon, Bp ) Eötvös József: Arcképek és programok (különösen a Politikai beszédek című fejezet, Eötvös József Művei, Magyar Helikon, Bp ) Erdélyi Pál: Kossuth Lajos, az Országgyűlési Tudósítások szerkesztője (Hazánk, 1894.) Erdmann Gyula: A kormányzat előkészületei az es országgyűlésre (In: A magyar polgári átalakulás kérdései. Tanulmányok Szabad György 60. születésnapjára, szerk.: Dénes István Zoltán, Gergely András és Pajkossy Gábor, ELTE BTK, Bp oldal) Erdmann Gyula: Országgyűlési követutasítások és alkotmányos jogvédelem 1839 (In: Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon. Tanulmányok Szabad György 70. születésnapjára, szerk.: Orosz István és Pölöskei Ferenc, Korona Kiadó, Bp , oldal) Erdmann Gyula: Wesselényi Miklós politikai pere és az évi Országgyűlés (In: Wesselényi emlékülés, szerk.: Takács Péter, Fehérgyarmat, Kölcsey Társaság, oldal) Erdmann Gyula: Kossuth szerepe és jelentősége a reformkor 1840-es éveiben (In: A magyar függetlenség jelképe. Békés megye évi ünnepi Kossuth konferenciájának előadásai, szerk.: Erdész Ádám, Gyula, oldal) Erdmann Gyula: Lónyai Gábor naplója (Századok, szám) Erdődy Gábor: Az ellenzék vezetői, az átalakulás kulcsemberei (In: Kossuth Lajos, Kossuth Lajos és kortársai, szerk.: Hermann Róbert, Bp oldal) Farkas Csaba: Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban (Kisebbségkutatási Könyvek, Lucidus Kiadó, Bp )

19 Fayer László: Az 1843-iki büntetőjogi javaslat anyaggyűjteménye (Bp kötet) Fazekas Csaba: Az ellenőrök felelőssége. Százötven éves az Ellenzéki Nyilatkozat (Népszabadság, június 9.) Fejős Imre: Az országgyűlési ifjak társalkodási egyesülete (Századok, szám) Fejős Imre: Az országgyűlési ifjak litografáló társasága (In: Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve 1951., Bp oldal) Fejős Imre: Az Országgyűlési Ifjúság Társalkodó Egyesületének könyvtára (Magyar Könyvszemle, szám) Fenyő István: A centralisták. Egy liberális csoport a reformkori Magyarországon (különösen a VIII. Az évi országgyűlésen és a büntetőjogi választmányban című, továbbá a IX. Zászlóbontás az évi országgyűlésen című fejezetek Argumentum Kiadó, oldal) Ferenczi Zoltán: Kossuth és Wesselényi s az úrbér ügye ben (Századok, szám) Fónagy Zoltán: A reformmozgalom első vezére, Wesselényi Miklós (Rubicon, szám) Fónagy János: Az úrbéri operátum megyei tárgyalása ( ) (Agrártörténeti Szemle, szám) Gazdag István: Debreceni várospolitika. Országgyűlési utasítások, tudósítások (In: Hajdú- Bihar Megyei Levéltári Füzetek 20., Debrecen) Gergely András: A magyar reformellenzék kialakulása, (Az 1830., az és az évi országgyűlések) (In: Magyarország története Főszerkesztő: Mérei Gyula, szerk.: Vörös Károly, Akadémiai Kiadó, Bp oldal) Gergely András: Batthyány Lajos a reformellenzék élén (Századok, szám) Gergely András: Törekvések az államélet liberalizálására (In: uő. Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról Magvető Könyvkiadó, Bp ) Gergely András: A magyar liberalizmus születése (In: Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról Magvető Könyvkiadó, Bp ) Gergely András: A radikális reform stratégiája. Kossuth jegyzetei 1847-ből Kossuth vázlata a közelgő országgyűlés feladatairól (Világosság, szám) Gergely András: Diéta, anno Nem tudták, hogy az utolsó lesz (Népszabadság, március 10.) Gergely András: A reformkor. A polgári átalakulás programja (Rubicon, szám) Gergely András: Minta a magyar ellenzéknek. Százötven éve született meg a Pest megyei követutasítás (Magyar Nemzet, augusztus 30.) Gergely András: Általános választójog 1848-ban? (A megyei törvény vitája az utolsó rendi országgyűlésen) (Századok, szám) Gerő András: A gondolkodás polgárosodása. A lengyel felkelők melletti érvek az os országgyűlésben (In: A magyar polgári átalakulás kérdései. Tanulmányok Szabad György hatvanadik születésnapjára, szerk.: Dénes István Zoltán, Gergely András és Pajkossy Gábor, Akadémiai Kiadó, Bp , illetőleg uő. Magyar polgárosodás, Atlantisz Kiadó, Bp oldal) Görög Imre: A nemzeti reformkorszak előzményeiről (In: Dolgozatok Békefi Remig egyetemi tanár működésének emlékére, Bp oldal) Götz Marius: Dénes von Pázmándy der jüngere, Ein Beitrag aus Geschichte des Parlamentarizmus in Ungarn (München, 1986.) Gunst Péter Miru György Veliky János Velkey Ferenc: Polgárosodás és szabadság (Magyarország a XIX. században) ( A magyar liberalizmus születése és A polgári

20 átalakulásért folytatott küzdelmek eszméi és intézményei c. fejezetek Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp oldal) Gergely András: A magyar rendi országgyűlés ( ) (Rubicon, szám) Herger Csabáné: Az államegyháziság után. Az állam és az egyházak kapcsolata ben (Jogtudományi Közlöny, szám) Hermann Róbert: Szemere Bertalan ( Magyar Szabadelvűek Új Mandátum Könyvkiadó, Bp ) Horváth István: Politikai nézetek és utak a reformkori Nógrád megyében az 1830-as évek elején (Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve VI., Salgótarján, 1980.) Horváth István: Adalékok az 1847/48. évi országgyűlés történetéhez (Bp ) Horváth János: A kiegyezés szelleme az iki országgyűlésen (In: Politikai Magyarország, II. kötet. Magyarország története Ferencz császár korától 1910-ig, főszerk.: Szász József, Anonymus Történelmi Könyvkiadó Vállalat, Bp oldal) Horváth János: Adalékok az 1847/48-as országgyűlés történelméhez (Az 1867: XII. t. czikk szempontjából) (Politzer, Bp ) Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történetéből 1823-tól 1848-ig, I. kötet (Az évi országgyűlésről Pest, oldal) Horváth Mihály: Huszonöt év történetéből , I-III. kötet (Genf, és Pest, 1871., illetőleg uő. Polgárosodás, liberalizmus, függetlenségi harc. Válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Pál Lajos. Történetírók Tára, Gondolat Kiadó, Bp oldal) Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez Magyarország újabb kori történeti forrásai (Sajtó alá rendezte Szekfű Gyula, Bp ) Irinyi József: Az országgyűlés rendezéséről (Pesten, 1847.) Janos, Andrew C.: The politics of backwardness in Hungary (Princeton University Press, Princeton, N. J., 1976.) Jászay Pál: A sz(abad) k(irályi) városok szavazatjoga országgyűléseken (Pest, 1843.) Jutai Péter: Somogy megye észrevételei a rendszeres munkálatokra (Századok, szám) Kajtár István: Modernizációnk és Európa. Adalékok a politikai vitakultúrához az es rendi országgyűlésen (In: Degré Alajos emlékkönyv, Bp oldal, illetőleg uő. A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai. Európa haladás Magyarország, Dialóg Campus Kiadó, Bp. Pécs, oldal) Kállay Ferenc: A nemzeti népviselet tudománya (Kézirattár, Quart. Hung ) Kászonyi Dániel: Magyarhon négy évszaka ( Az aranykor, avagy Magyarország a forradalom előtt című fejezet Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp ) Kecskeméti Károly: Le Hongrie et le réformisme libéral: problèmes politiqueset sociaux, (Il Centro de Ricerca, Roma, 1989.) Kemény Zsigmond: Korkívánatok. Publicisztikai írások ( Kemény Zsigmond művei, Szépirodalmi Kiadó, Bp ) Kemény Zsigmond: Korteskedés és ellenszerei (In: Változatok a történelemre, Kemény Zsigmond művei, Szépirodalmi Kiadó, Bp oldal) Kerekes György: Zemplén megye követi utasításai 1825-től 1848-ig, különösen a közgazdasági ügyekben (Sátoralja-újhely, 1898.) Király Péter: Az országgyűlési nyelv (Berzsenyi Dániel Főiskola Szláv Filológia Tanszékcsoportja, Szombathely, 2000.) Konkoli-Thege Pál: 1839/40. évi országgyűlés (Pest, 1847.) Konkoly-Thege Pál: 1846-dik évi országgyűlés, 1-2. kötet (Pest, 1847.) Kónyi Manó: Deák Ferenc beszédei, I. és II. kötet (2. kiadás, Bp )

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről)

Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről) Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről) Több korszak Házszabályok Házszabályok elektronikus formában: www.ogyk.hu/e-konyvt Több korszakot átfogó feldolgozások Ereky István:

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 2. Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hermann István A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN Történelemtudományok Doktori Iskola Dr. Székely

Részletesebben

Horváth Attila. Az egyesületalapító Széchenyi

Horváth Attila. Az egyesületalapító Széchenyi 1 Horváth Attila Az egyesületalapító Széchenyi Mai világban s csuda, hogy annyi idő kelle ily egyszerűség kitalálására, már kiki átlátja, hogy egy magányos ember semmi s csak egyesületeknek van hosszú

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Bruckner Győző (1877 1962)

Bruckner Győző (1877 1962) arcképcsarnok 15 Stipta István Bruckner Győző (1877 1962) Győző Bruckner (1877 1962). Between the two world wars, the director and prominent teacher of the Augustan Evangelical Academy of Law which was

Részletesebben

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész 2014. február 23. Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész Nagyapja: Engel Károly festő Apja Phil. Dr Hoffmann Frigyes (tanár az Eötvös kollégiumban), Anyja Engel Mária.

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés HORVÁTH ÁGNES A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés Budapest, 2012 I Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28.

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42.

ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALAEGERSZEG, 1997 Szerkesztő: KÁLI

Részletesebben