Tanmenet az ANGOL NYELV KEZDÕKNEK címû tanfolyamhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenet az ANGOL NYELV KEZDÕKNEK címû tanfolyamhoz"

Átírás

1 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 1. oldal Tanmenet az ANGOL NYELV KEZDÕKNEK címû tanfolyamhoz 1-2. lecke Téma: Én és a család Nyelvtan: A névelõk, személyes névmások, a to be, a fõnevek többes száma, a to have, kérdés és tagadás lecke Téma: Munka és tanulás Nyelvtan: Az egyszerû jelen idõ (kérdés/ tagadás), a felszólító mód és a tiltás, az idõhatározók, a can és a must, a személyes névmások tárgyesete lecke Téma: Az étteremben Nyelvtan: Az egyszerû múlt idõ, a rendhagyó igék lecke Téma: A hotelben Nyelvtan: Az egyszerû jövõ idõ, idõhatározói mellékmondatok, az 1. típusú feltételes mondatok lecke Téma: A város és a vidék Nyelvtan: A folyamatos múlt idõ, elöljárószók, a used to szerkezet, az ugye kérdések lecke Téma: Az otthon Nyelvtan: A there is/there are szerkezet, birtokos és mutató névmások, az egyszerû jelen idõ, a helyhatározók, a birtokviszony lecke Téma: Szabadidõ és a mindennapok Nyelvtan: Az idõhatározók (gyakoriság), az idõpont kifejezése, a have to/has to szerkezet lecke Téma: Vásárlás Nyelvtan: A some és az any, a melléknév fokozása, az as as és a so as szerkezetek, a mennyiségjelzõ lecke Téma: A postán Nyelvtan: A folyamatos jelen idõ, a sorszámnevek, célhatározói mellékmondatok lecke Téma: Közlekedés Nyelvtan: a Present Perfect igeidõ, a since és a for lecke Téma: Utazás Nyelvtan: A vonatkozó mellékmondat, a 2. típusú feltételes mondatok lecke Téma: A mûvészetek Nyelvtan: A közvetlen és közvetett tárgy, a szenvedõ szerkezet lecke Téma: Sport és idõjárás Nyelvtan: A going to szerkezet, a gerund, visszaható névmások lecke Téma: Az egészség Nyelvtan: Segédigék, a mûveltetés lecke Téma: Életmód Nyelvtan: A Past Perfect igeidõ, a 3. típusú feltételes mondatok lecke Téma: A környezet Nyelvtan: A függõ beszéd.

2 2. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK Bevezetés A kezdõ tanfolyam 32 leckébõl áll, melynek mindegyike két részbõl tevõdik össze. Az elsõ lecke, illetve a második lecke elsõ része tartalmazza az új anyagot, gyakorlatokkal. A második lecke második részében kizárólag ellenõrzõ feladatokkal és gyakorlatokkal találkozhatunk. Minden lecke végén megtaláljuk az új nyelvtani szabályok összefoglalását, valamint a házi feladatot. A füzet legvégén az új szavak és kifejezések jegyzéke található ábécésorrendben. A tanfolyam során az alábbi jelölésekkel találkozunk, melyek a lapszéleken helyezkednek el: Ez a szöveg a nyelvtani, valamint a lexikai sajátosságokat ismerteti. Ez a gyakorlat az általunk elsajátított tudás ellenõrzését segíti elõ. Új szavak és kifejezések. A CD-n hallható anyag. 4 (12) Az itt felbukkanó problémával foglalkozik még a 4. lecke is a 12. oldalon. A különösen fontos tudnivalók külön ki vannak emelve. A > jel után álló, piros színnel nyomtatott szöveg (ami nem látszik a piros mûanyag kártya használata során) jelzi azt, hogy az utasításnak megfelelõen kell végrehajtani a feladatot, mint pl. lefordítani vagy kiegészíteni egy mondatot.

3 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 3. oldal 1. LECKE: ELSÕ RÉSZ Mielõtt belevágnánk a nyelvtanulásba, ismerkedjünk meg az angol kiejtéssel. Elõször is nézzük meg, mely hangok kiejtése tér el a magyar nyelvben megszokott hangoktól. Figyelmesen tanulmányozzuk a pirossal szedett kiejtési átírást, különös tekintettel a speciális jelekre! woman > [wumön] nõ, asszony A [w] hang nem szerepel a magyar hangkészletben. Képzésekor a szánkat kerekítsük, mintha egy u hangot akarnánk mondani, de mielõtt kiejtenénk azt a hangot, térjünk is át a következõ hangra. Semmiképp se ejtsünk helyette v hangot, félrevezetõ lehet! Az [ö]-vel jelölt hangot nem használjuk a magyarban. Ez tulajdonképpen egy hangsúly nélkül ejtett magánhangzó (mint egy elmosódott ö vagy e hang). Az angolban a hangsúlyos szótag helye változó, ellentétben a magyar nyelvvel, ahol mindig az elsõ szótagon van a hangsúly. Ezért a kiejtési átírásban a dõlten szedett magánhangzó jelöli a hangsúlyos szótagot: > [wumön] father > [fádö(r)] apa A [D] hang szintén nem része a magyar hangkészletnek. Képzésekor a nyelv hegye a két fogsor között van, miközben a hangszálunk rezeg. Olyasmi, mint amikor d hangot ejtünk egy kis z hanggal, csak a nyelvünk nem a felsõ fogsor hátához kerül, mint a magyarban, hanem a fog aljához. Az [(r)]-t többnyire nem ejtjük, kivéve, ha magánhangzó követi, mert akkor az r hangot is kimondjuk. (Az amerikaiak minden esetben ejtik az r hangot.) dog > [dog] kutya Az [o] hang a magyar a és o közötti hangot jelöl, amit röviden ejtünk. son > [szán] fia vkinek Az [Á] hang a magyar á hanghoz hasonló, de röviden és erõteljesen ejtjük. man > [men] férfi Az [E] hang a magyar a és e közötti hangot jelöl. Képzésekor szánkat egy a hang ejtéséhez igazítjuk, de egy nyílt e hangot mondunk helyette. house > [háusz] ház Az [áu] egy olyan kettõshangzó, ami egy rövid á hangból indul ki, és u hangban végzõdik. my > [máj] az én m name > [néjm] név

4 4. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK Mondjuk ki hangosan és érthetõen az alábbi szavakat a kiejtési átírás segítségével: woman nõ, asszony > [wumön] father apa > [fádö(r)] child gyerek > [csájld] name név > [néjm] man férfi > [men] my az én m > [máj] mother anya > [mádö(r)] son fia vkinek > [szán] daughter lánya vkinek > [dótö(r)] dog kutya > [dog] Mondjuk ki hangosan a következõ kifejezéseket: my name > [máj néjm] my mother > [máj mádö(r)] my dog > [máj dog] my father > [máj fádö(r)] Most pedig gyakoroljuk az új szavakat, figyelve a kiejtésre és a magyar jelentésre: woman > [wumön] nõ, asszony father > [fádö(r)] apa child > [csájld] gyerek name > [néjm] név man > [men] férfi my > [máj] az én m mother > [mádö(r)] anya son > [szán] fia vkinek daughter > [dótö(r)] lánya vkinek dog > [dog] kutya Az angol mondatokban a fõnevet névelõ elõzi meg. Kétféle névelõt különböztetünk meg: határozatlan (a, an) és határozott (the). Az elõbbit akkor használjuk a dolgok vagy fogalmak neve elõtt, ha általánosságban beszélünk róluk, jelentése: egy (sokszor nem is fordítjuk magyarra). Utóbbit akkor használjuk, ha egy konkrét dologról van szó, jelentése: a, az. Ha a fõnév mássalhangzóval kezdõdik, akkor az a [ö] határozatlan névelõt használjuk, ha magánhangzóval, akkor pedig az an [ön] határozatlan névelõt. A the határozott névelõt [Dö]-nek vagy [Di]-nek ejtjük attól függõen, hogy mássalhangzóval avagy magánhangzóval kezdõdik a fõnév.

5 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 5. oldal Névelõk Kiejtése Típusa a(n) > [ö(n)] rövid magánhangzó határozatlan the > [Dö/Di] képzésekor a két fogsor határozott között van a nyelv Gyakoroljuk a szavakat névelõvel: a woman > [ö wumön] the woman > [Dö wumön] a father > [ö fádö(r)] the father > [Dö fádö(r)] a child > [ö csájld] the child > [Dö csájld] a name > [ö néjm] the name > [Dö néjm] a man > [ö men] the man > [Dö men] a mother > [ö mádö(r)] the mother > [Dö mádö(r)] a son > [ö szán] the son > [Dö szán] a daughter > [ö dótö(r)] the daughter > [Dö dótö(r)] Megy más sorrendben is? a father > [ö fádö(r)] the father > [Dö fádö(r)] a mother > [ö mádö(r)] the mother > [Dö mádö(r)] a daughter > [ö dótö(r)] the daughter > [Dö dótö(r)] a name > [ö néjm] the name > [Dö néjm] a child > [ö csájld] the child > [Dö csájld] a woman > [ö wumön] the woman > [Dö wumön] a man > [ö men] the man > [Dö men] a son > [ö szán] the son > [Dö szán] Gyakoroljuk még egy kicsit az új szavakat, más sorrendben, fordítással együtt. Mondjuk ki hangosan az alábbi kifejezéseket: a child > [ö csájld] egy gyerek the son > [Dö szán] a fia vkinek the dog > [Dö dog] a kutya a daughter > [ö dótö(r)] egy lány a man > [ö men] egy férfi the father > [Dö fádö(r)] az apa a mother > [ö mádö(r)] egy anya the child > [Dö csájld] a gyerek the man > [Dö men] a férfi a father > [ö fádö(r)] egy apa the woman > [Dö wumön] az asszony a son > [ö szán] egy fiú a name > [ö néjm] egy név the mother > [Dö mádö(r)] az anya the daughter > [Dö dótö(r)] a lánya vkinek a woman > [ö wumön] egy asszony

6 6. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK Most már biztosan mindegyik kifejezés menni fog, annyiszor találkoztunk velük. Próbáljuk meg! egy gyerek > a child > [ö csájld] a fia vkinek > the son > [Dö szán] a név > the name > [Dö néjm] az apám > my father > [máj fádö(r)] egy lány > a daughter > [ö dótö(r)] a kutya > the dog > [Dö dog] egy férfi > a man > [ö men] az apa > the father > [Dö fádö(r)] a fiam > my son > [máj szán] egy anya > a mother > [ö mádö(r)] a gyerek > the child > [Dö csájld] egy kutya > a dog > [ö dog] a férfi > the man > [Dö men] egy apa > a father > [ö fádö(r)] a nõ > the woman > [Dö wumön] az anyám > my mother > [máj mádö(r)] egy fiú > a son > [ö szán] egy név > a name > [ö néjm] az anya > the mother > [Dö mádö(r)] a lánya vkinek > the daughter > [Dö dótö(r)] a nevem > my name > [máj néjm] egy nõ > a woman > [ö wumön] Eljött az ideje, hogy megtanuljunk néhány személyes névmást is: I > [áj] én > I > [áj] you > [jú] te, Ön > you > [jú] he > [hí] õ (hímnem) > he > [hí] she > [sí] õ (nõnem) > she > [sí] it > [it] ez, az > it > [it] Ne feledjük, az I szót mindig nagybetûvel írjuk! Ahhoz, hogy egyszerû mondatokat tudjunk összerakni, elengedhetetlen a létige, azaz a to be > [tu bí] (lenni) elsajátítása. Kombináljuk a létige ragozott alakjait a személyes névmásokkal: I am > [áj Em] én vagyok > I am > [áj Em] you are > [jú á(r)] te vagy, Ön van > you are > [jú á(r)] he is > [hí iz] õ (hímnem) van > he is > [hí iz] she is > [sí iz] õ (nõnem) van > she is > [sí iz] it is > [it iz] ez, az van > it is > [it iz]

7 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 7. oldal És most alkossunk néhány egyszerû mondatot. Figyeljünk a pontos kiejtésre: I am a man. > [áj Em ö men] (Én) (egy) férfi vagyok. You are a child. > [jú á(r) ö csájld] (Te) (egy) gyerek vagy. He is my son. > [hí iz máj szán] Õ az én fiam. She is a woman. > [sí iz ö wumön] Õ egy nõ. It is a dog. > [it iz ö dog] Ez egy kutya. Figyelem: a magyarban elõfordul, hogy elhagyjuk a személyes névmást a létige elõtt (pl. Gyerek vagy = Te gyerek vagy). Az angolban azonban jelölnünk kell, hogy ki az állításunk alanya (pl. Férfi vagyok = I am a man)! Gyakoroljuk az új szavakat további egyszerû mondatok alkotásával: Ez a(z én) nevem. > [it iz máj néjm] > It is my name. (Én) (egy) anya vagyok. > [áj Em ö mádö(r)] > I am a mother. Õ az apám. > [hí iz máj fádö(r)] > He is my father. (Te) (egy) nõ vagy. > [jú á(r) ö wumön] > You are a woman. Ez (egy) kutya. > [it iz ö dog] > It is a dog. A(z én) nevem > [máj néjm iz ] > My name is (Te) a lányom vagy. > [jú á(r) máj dótö(r)] > You are my daughter. Lássuk, mi mindent tudunk már. Fordítsuk a következõ magyar mondatokat angolra: Õ a lányom. > She is my daughter. > [sí iz máj dótö(r)] (Én) (egy) gyerek vagyok. > I am a child. > [áj Em ö csájld] (Te) (egy) nõ vagy. > You are a woman. > [jú á(r) ö wumön] A férfi (egy) apa. > The man is a father. > [Dö men iz ö fádö(r)] Ez egy név. > It is a name. > [it iz ö néjm] (Én) (egy) apa vagyok. > I am a father. > [áj Em ö fádö(r)] (Õ) a fiam. > He is my son. > [hí iz máj szán] Az és kötõszót az angolban az and [End] szóval fejezzük ki! Olvassuk fel hangosan az alábbi kifejezéseket, figyeljünk a pontos kiejtésre. Ugye tudjuk, mit jelentenek? a mother and a father > [ö mádö(r) > egy anya és egy apa End ö fádö(r)] the son and the daughter > [Dö szán End > a fia vkinek és a lánya vkinek Dö dótö(r)] the dog and a name > [Dö dog End ö néjm] > a kutya és egy név

8 8. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK A birtoklást az angolban a to have [tu hev] igével fejezzük ki! Gyakoroljuk a személyes névmásokat a to have igével: (Figyelem: a to szócska az ige fõnévi igeneves alakját (pl. birtokolni) jelöli; látni fogjuk, hogy nem használjuk az ige úgymond ragozott alakjaival. Azt is vegyük észre, hogy a he, she és it névmások után a have alakja megváltozik: has [hez], de errõl bõvebben a második füzetben olvashatunk!) I have > [áj hev] nekem van > I have > [áj hev] you have > [jú hev] neked, > you have > [jú hev] Önnek van he has > [hí hez] neki (hímnem) van > he has > [hí hez] she has > [sí hez] neki (nõnem) van > she has > [sí hez] it has > [it hez] neki (élettelen) van > it has > [it hez] Alkossunk néhány mondatot a birtokolni igével: I have a child. > [áj hev ö csájld] (Nekem) van egy gyerekem. You have a father. > [jú hev ö fádö(r)] (Neked) van egy apád. He has a mother. > [hí hez ö mádö(r)] (Neki) van egy anyja. She has a son. > [sí hez ö szán] (Neki) van egy fia. It has a name. > [it hez ö néjm] (Ennek) van neve. My daughter has a dog. > [máj dótö(r) hez ö dog] A lányomnak van egy kutyája. The man has a woman. > [Dö men A férfinak van (egy) hez ö wumön] asszonya. I have the dog. > [áj hev Dö dog] Nálam van a kutya. The dog has a name. > [Dö dog hez ö néjm] A kutyának van (egy) neve. Alkalmazzuk a tanultakat; fordítsuk le az alábbi mondatokat: Õ az apám, és van egy fia. > He is my father and he has a son. > [hí iz máj fádö(r) End hí hez ö szán] Te (egy) férfi vagy, és van > You are a man and you have a woman. egy asszonyod. > [jú á(r) ö men End jú hev ö wumön] Ez egy kutya, és van neve. > It is a dog and it has a name. > [it iz ö dog End it hez ö néjm] Õ a lányom, és van egy anyja. > She is my daughter and she has a mother. > [sí iz máj dótö(r) End sí hez ö mádö(r)] (Nekem) van egy lányom és egy fiam. > I have a daughter and a son. > [áj hev ö dótö(r) End ö szán]

9 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 9. oldal Ismételjük el néhányszor a következõ mondatokat, hamarosan betéve fogjuk tudni: My mother has a cat. > [máj mádö(r) hez ö ket] I am from Hungary and my name is > [áj Em from hángöri End máj néjm iz ] You have a car and a flat. He is English and he has a sister. My house is in Hungary. My brother has a job. > [jú hev ö ká(r) End ö flet] > [hí iz inglis End hí hez ö szisztö(r)] > [máj háusz iz in hángöri] > [máj brádö(r) hez ö dzsob] You are in the house with my husband. > [jú á(r) in Dö háusz wid máj házbönd] The dog is in the car. > [Dö dog iz in Dö ká(r)] Az elõzõ szövegben volt néhány új szó. Olvassuk fel õket hangosan, ügyelve a kiejtésre és a jelentésre: cat > [ket] macska car > [ká(r)] autó flat > [flet] lakás house > [háusz] ház job > [dzsob] állás, munka Hungary > [hángöri] Magyarország English > [inglis] angol with > [wid] -val, -vel in > [in] -ban, -ben from > [from] -tól, -tõl, -ból, -bõl Figyeljük meg, hogy az ország nevébõl képzett melléknevet mindig nagybetûvel írjuk (pl. English)! Alkossunk néhány mondatot az új szavakkal: My daughter has a house. > [máj dótö(r) hez ö háusz] A lányomnak van egy háza. He is from Hungary. > [hí iz from hángöri] (Õ) magyar. My cat is in the flat. > [máj ket iz in Dö flet] A macskám a lakásban van. I am in my car with > [áj Em in máj ká(r) Az autómban vagyok az my English father. wid máj inglis angol apámmal. fádö(r)] You have a job. > [jú hev ö dzsob] Van munkád.

10 10. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. LECKE: MÁSODIK RÉSZ Ismerkedjünk tovább az angol kiejtés rejtelmeivel: girl > [gõ(r)l] lány Az [õ] hangot a magyartól eltérõen szélesre húzott szájjal és keskeny ajaknyílással ejtjük. class > [klász] osztály, tanóra Az [á] hang hasonló a magyar á hanghoz, csak a nyelvünk hátra szorul (olyasmi hang, mint amit akkor hallatunk, amikor a torkunkat vizsgálják). uncle > [ÁNkl] nagybácsi Az [N] hang olyan ng hang, amiben a g -t nem ejtjük ki, míg az n -t egy kicsit hosszabban és lágyabban ejtjük. Az elõzõ leckében már találkoztunk néhány kettõshangzóval (diftongus). Emlékszünk rájuk? Így van: [áj] (my) [éj] (name) [áu] (house) Ebben a leckében is találhatunk néhányat: wife > [wájf] feleség boy > [boj] fiú És lesznek más kettõs magánhangzók is: parent > [peörönt] szülõ Az [eö] egy olyan kettõshangzó, ami a magyar nyílt e hangból indul ki, és ö hangban végzõdik. Az [r] hang is kissé eltér a magyartól. Képzésekor nyelvünk a szájpadláshoz közelít, és nem pörgetjük. Tanuljunk meg további néhány új szót. Próbáljuk meg a szavakat jól érthetõen kimondani: family > [femöli] család boy > [boj] fiú girl > [gõ(r)l] lány parent > [peörönt] szülõ wife > [wájf] feleség husband > [házbönd] férj brother > [brádö(r)] fiútestvér sister > [szisztö(r)] lánytestvér, nõvér cousin > [kázn] unokatestvér uncle > [ÁNkl] nagybácsi aunt > [ánt] nagynéni class > [klász] osztály, tanóra

11 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 11. oldal Olvassuk fel hangosan az alábbi mondatokat: You have a cousin. > [jú hev ö kázn] Van egy unokatestvéred. My husband has an aunt. > [máj házbönd hez ön ánt] A férjemnek van egy nagynénje. The boy is my brother. > [Dö boj iz máj brádö(r)] A fiú a bátyám. You are my wife. > [jú á(r) máj wájf] A feleségem vagy. It is my family. > [it iz máj femöli] Ez a családom. The girl has a sister. > [Dö gõ(r)l hez ö A lánynak van egy szisztö(r)] lánytestvére. I am a parent with a child. > [áj Em ö peörönt wid Szülõ vagyok, egy ö csájld] gyerekkel. It is my class. > [it iz máj klász] Ez az osztályom. Ismerkedjünk meg a többi személyes névmással is: we > [wí] mi > we > [wí] you > [jú] ti, Önök > you > [jú] they > [Déj] õk > they > [Déj] Kombináljuk a személyes névmásokat a to be igével: we are > [wí á(r)] mi vagyunk > we are > [wí á(r)] you are > [jú á(r)] ti vagytok, > you are > [jú á(r)] Önök vannak they are > [Déj á(r)] õk vannak > they are > [Déj á(r)] Gyakoroljuk az új anyagot néhány egyszerû mondattal: We are mothers. > [wí á(r) mádö(r)z] (Mi) anyák vagyunk. You are daughters. > [jú á(r) dótö(r)z] (Ti) lányok vagytok. (vkié) They are fathers. > [Déj á(r) fádö(r)z] Õk apák. We are brothers. > [wí á(r) brádö(r)z] (Mi) (fiú)testvérek vagyunk. You are uncles. > [jú á(r) ÁNklz] (Ti) nagybácsik vagytok. They are parents. > [Déj á(r) peöröntsz] Õk szülõk. A fenti példákból láthatjuk, hogy a többes szám jele az -s (a legtöbb esetben): boy fiú boys fiúk > [bojz] girl lány girls lányok > [gõ(r)lz] parent szülõ parents szülõk > [peöröntsz] aunt nagynéni aunts nagynénik > [ántsz] class osztály, tanóra classes osztályok, tanórák > [klásziz] family család families családok > [femöliz]

12 12. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK Figyeljük meg, hogy az s kiejtése háromféle lehet: [z]: zöngés mássalhangzók, illetve magánhangzók után (pl. dogs) [sz]: zöngétlen mássalhangzók után (pl. parents) [iz]: ha a fõnév írásban s, ss, sh vagy ch betûkkel végzõdik, a többes szám jele es lesz (pl. classes) Figyelem: ha a fõnév y-ra végzõdik, ami egy mássalhangzót követ, akkor a többes számban az y-ból ies lesz: family Õ families; ha pedig f-re vagy fe-re végzõdik a szó, akkor az f-bõl, illetve a fe-bõl ves lesz: wife Õ wives. Néhány fõnévnek azonban rendhagyó a többes száma: man Õ men > [men] woman Õ women > [wimin] child Õ children > [csildrön] A men kiejtésénél egy új hanggal [e] találkozunk, amit egy kicsit csukottabb szájjal mondunk ki, mint a magyarban. Olvassuk fel hangosan az alábbi mondatokat, és nagyon figyeljünk a kiejtésre. Biztos tudjuk, hogy mit jelentenek a mondatok: The children are boys and girls. The sisters have cats. My aunts have husbands. You are a parent with children. I am with my dogs. They are men and women. We have families. > [Dö csildrön á(r) bojz End gõ(r)lz] > A gyerekek fiúk és lányok. > [Dö szisztö(r)z hev ketsz] > A nõvéreknek vannak macskáik. > [máj ántsz hev házböndz] > A nénikéimnek vannak férjeik. > [jú á(r) ö peörönt wid csildrön] > (Te) szülõ vagy, gyerekekkel. > [áj Em wid máj dogz] > A kutyáimmal vagyok. > [Déj á(r) men End wimin] > Õk férfiak és nõk. > [wí hev femöliz] > (Nekünk) vannak családjaink. Ugye még nem fáradtunk el? Mert most megtanuljuk, hogyan számolnak az angolok: one > [wán] egy > one > [wán] two > [tú] kettõ > two > [tú] three > [Trí] három > three > [Trí] four > [fó(r)] négy > four > [fó(r)] five > [fájv] öt > five > [fájv] six > [sziksz] hat > six > [sziksz] seven > [szevn] hét > seven > [szevn] eight > [éjt] nyolc > eight > [éjt] nine > [nájn] kilenc > nine > [nájn] ten > [ten] tíz > ten > [ten]

13 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 13. oldal A három kiejtésénél olyan hanggal találkozunk, ami nincs a magyar hangkészletben, és amit egy eddig nem látott szimbólum jelöl: [T]. Képzésekor a nyelv hegye a két fogsor között van, miközben levegõt fújunk ki a nyelv hegye és a felsõ fogsor között (ne féljünk egy kicsit kidugni a nyelvünket). Olyasmi, mint amikor t hangot ejtünk egy kis sz hanggal, csak a nyelvünk nem a felsõ fogsor hátához kerül, mint a magyarban, hanem a fog aljához. Olvassuk ki hangosan a következõ számokat, figyelve a pontos kiejtésre: one-two-three > [wán tú Trí] four-five-six-seven > [fó(r) fájv sziksz szevn] eight-nine-ten > [éjt nájn ten] Gyakoroljuk még egy kicsit a számokat: > one-three-five-seven > two-four-six-eight > nine-ten-four-five > six-one-eight-three > ten-two-five > three-six-nine > two-six-ten > nine-five-one Gyakorlásképpen mondjunk el pár telefonszámot! Most pedig alkalmazzuk a tanultakat; fordítsuk le az alábbi mondatokat: Van 4 unokatestvérem. Az apámnak 2 lánya és 3 fia van. > I have four cousins. > [áj hev fó(r) káznz] > My father has two daughters and three sons. > [máj fádö(r) hez tú dótö(r)z End Trí szánz] (Ti) gyerekek vagytok. A nõ (egy) anya és (egy) lány. > You are children. > [jú á(r) csildrön] > The woman is a mother and a daughter. > [Dö wumön iz ö mádö(r) End ö dótö(r)] Neki 6 testvére van. > She/He has six brothers and sisters. > [sí/hí hez sziksz brádö(r)z End szisztö(r)z] Szülõk vagyunk, 10 gyerekkel. > We are parents with ten children. > [wí á(r) peöröntsz wid ten csildrön] A fiam (egy) férfi és van 8 kutyája. Õ a nagynénim. A nagybácsimnak 5 háza van. Nõ vagyok és van családom. > My son is a man and he has eight dogs. > [máj szán iz ö men End hí hez éjt dogz] > She is my aunt. > [sí iz máj ánt] > My uncle has five houses. > [máj ÁNkl hez fájv háusziz] > I am a woman and I have a family. > [áj Em ö wumön End áj hev ö femöli]

14 14. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK És most gyakoroljuk ismét a szavakat! Hangosan mondjuk ki õket, ügyelve a kiejtésre. Minden egyes kifejezéssel találkozni fogunk, ami ebben a leckében elõfordult: egy gyerek > [ö csájld] > a child a családom > [máj femöli] > my family a szülõk > [Dö peöröntsz] > the parents én vagyok > [áj Em] > I am az én munkám > [máj dzsob] > my job a házban > [in Dö háusz] > in the house õ (fiú) van > [hí iz] > he is 2 nõvér és 3 fivér > [tú szisztö(r)z End > two sisters and three Trí brádö(r)z] brothers a tanóráim > [máj klásziz] > my classes az asszonyok > [Dö wimin] > the women 7 lány(a vkinek) > [szevn dótö(r)z] > seven daughters egy fiú és egy lány > [ö boj End ö gõ(r)l] > a boy and a girl te vagy > [jú á(r)] > you are a lakásomban > [in máj flet] > in my flat Magyarországról > [from hángöri] > from Hungary 4 autó > [fó(r) ká(r)z] > four cars (ez) van > [it iz] > it is õk vannak > [Déj á(r)] > they are anya és fia > [mádö(r) End szán] > mother and son a feleségemmel > [wid máj wájf] > with my wife mi vagyunk > [wí á(r)] > we are a családommal > [wid máj femöli] > with my family 5 macska és 6 kutya > [fájv ketsz End sziksz dogz] > five cats and six dogs a nagybácsim és a > [máj ÁNkl End máj ánt] > my uncle and my aunt nagynénim õ (lány) van > [sí iz] > she is A nevem > [máj néjm iz ] > My name is (Te) angol vagy. > [jú á(r) inglis] > You are English. Neki van (egy) férje. > [sí hez ö házbönd] > She has a husband. A férfi egy apa. > [Dö men iz ö fádö(r)] > The man is a father. Magyarországon > [wí á(r) in hángöri] > We are in Hungary. vagyunk. Van egy unokatestvéred. > [jú hev ö kázn] > You have a cousin.

15 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 15. oldal Õk a szüleim. > [Déj á(r) máj peöröntsz] > They are my parents. Magyar vagyok és > [áj Em from hángöri > I am from Hungary and van egy lakásom és End áj hev ö flet I have a flat and a car. egy autóm. End ö ká(r)] Hangosan mondjuk ki a következõ szavakat! Minden egyes sorban a vastagon szedett magánhangzók azonos hangot jelölnek: [Á]: son, mother, husband, brother, cousin, uncle, one [á]: father, are, car, class, aunt [E]: man, have, has, flat, and, am [e]: men, seven, ten [ö]: a, an, the, Hungary, family [õ]: girl [i]: [í]: English, women, children, six, it, sister, in, with he, she, we, three [o]: dog, job, from [ó]: daughter, four [u]: woman [ú]: you, two [áj]: child, my, wife, I, five, nine [éj]: name, they, eight [oj]: boy [áu]: house [eö]: parent

16 16. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. ÖSSZEFOGLALÁS A. Nyelvtani szabályok 1.1. Az angolban (többnyire) névelõt használunk a fõnév elõtt: a [ö] határozatlan névelõ: egy the [Dö] határozott névelõ: a(z) 1.2. A névelõk megváltoznak, ha a fõnév magánhangzóval kezdõdik: an [ön] the [Di] (kiejtés!) 1.3. A személyes névmások: I én we mi you te, ön, maga you ti, Önök, maguk he õ (hímnem) they õk she õ (nõnem) it õ (semlegesnem) 1.4. A létige alakjai (to be): I am én vagyok we are mi vagyunk you are te vagy you are ti vagytok Önök, maguk vannak Ön, maga van he is õ (hímnem) she is õ van (nõnem) they are õk vannak it is ez (semlegesnem) 1.5. A birtokolni ige (to have): I have nekem van we have nekünk van you have neked van you have nektek van Önöknek, maguknak Önnek, magának van van he has neki (hímnem) she has neki van (nõnem) they have nekik van it has ennek (semlegesnem) 1.6. A többes szám A fõnevek többes számban általában s végzõdést kapnak: a mother Õ mothers > [mádö(r)z] an aunt Õ aunts > [ántsz] a boy Õ boys > [bojz] Ha a fõnév s, ss, sh vagy ch betûkkel végzõdik, a többes szám jele es lesz: a class Õ classes > [klásziz]

17 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 17. oldal B. Kiejtés Ha a fõnév y-ra végzõdik, ami egy mássalhangzót követ, a többes számban az y-ból ies lesz: a family Õ families > [femöliz] Ha a fõnév f-re vagy fe-re végzõdik, a többes számban az f-bõl, illetve a fe-bõl ves lesz: a wife Õ wives > [wájvz] Az angolban vannak rendhagyó többes számok is: a woman Õ women > [wimin] a man Õ men > [men] a child Õ children > [csildrön] 1.7. Fontos, hogy meg tudjuk különböztetni a zöngés (pl. b, d, g, v) és a zöngétlen hangokat (pl. p, t, k, f). Ugyanis ettõl függ, hogy a többes szám jelét [sz]-nek vagy [z]-nek ejtjük. Elõbbivel a zöngétlen mássalhangzóra végzõdõ szavaknál találkozunk, utóbbit a zöngés mássalhangzóra, valamint magánhangzóra végzõdõ szavaknál használjuk: [sz] parents > [peöröntsz] girls > [gõ(r)lz] aunts > [ántsz] dogs > [dogz] Íme egy kis segítség: a zöngés hangok esetében a hangszálak rezegnek, amikor a hangot képezzük, ugyanakkor a zöngétlen hangok képzésekor a hangszálak nem rezegnek. Ezt mindjárt ki is próbálhatjuk! Mondjuk ki az alábbi magyar szavakat, és közben kezünket helyezzük a torkunkra, hogy ellenõrizhessük, mikor rezegnek a hangszálaink: [z] b baba p papa d dada t tata g giga k keki v vevõ f fent 1.8. Másik nagyon fontos dolog, hogy ügyeljünk a hangsúlyra, amely a magyar nyelvvel ellentétben, nem csak a szavak elsõ szótagjára kerülhet. Ez azért is fontos, mert csak a hangsúlyos szótag magánhangzóját ejtjük tisztán, míg a hangsúlytalan magánhangzók elmosódnak.

18 18. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. HÁZI FELADAT Oldjuk meg az alábbi feladatokat, majd küldjük be ellenõrzésre! I. Fordítsuk le a következõ mondatokat magyarra: 1. I have a sister and a brother. 2. My mother is a woman with four children. 3. You are in the house with my uncle. 4. He is my father and he has a flat. 5. We are men. II. Fordítsuk le az alábbi mondatokat angolra: 1. Magyar vagyok, és a nevem 2. Van négy testvéred és tíz unokatestvéred. 3. A nõvérem a kocsiban van a kutyával. 4. A szüleimnek van egy háza. 5. A nõk feleségek és a férfiak férjek. III. Válasszuk ki a helyes megoldást (csak egy helyes megoldás létezik!): 1. Melyik szóban ejtjük az s végzõdést [sz]-nek? a. names b. jobs c. parents d. classes 2. Melyik mondat helyes? a. I am in Hungary. b. You are in English. c. He have a car. d. We is in the house. 3. Melyik mondat hibás? a. My children are in the flat with my husband. b. You have a brother and two sisters. c. She is a girl. d. He is a men and he has a car.

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan NNCL1231-4B0v1.0 ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan Kedves Nyelvtanuló! Engedd meg, hogy így ismeretlenül is szeretettel köszöntselek a nyelvtanulók hatalmas, és egyre növekvő táborában. Remélem, nem haragszol

Részletesebben

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

Nyelvtanulás multimédiás eszközökkel A Rosetta Stone nyelvfejlesztő program hatékonyságának elemzése

Nyelvtanulás multimédiás eszközökkel A Rosetta Stone nyelvfejlesztő program hatékonyságának elemzése Nyelvtanulás multimédiás eszközökkel A Rosetta Stone nyelvfejlesztő program hatékonyságának elemzése T. Kovács * és C. Sik-Lányi * * Pannon Egyetem/ Angol Amerikai Intézet, Veszprém, Magyarország * Pannon

Részletesebben

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan Dohár Péter Kis angol nyeltvan - 2 - Tartalom Néhány fontos nyelvtani tézis 1. Present Perfect Continuous Tense 2. Present Perfect Tense 3. Present Continuous Tense 4. Present Simple Tense 5. Past Perfect

Részletesebben

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

Alvar Ellegård, Åke Englund, Östen Rudal * Vincent Petti közreműködésével: Angol nyelvtan * A 3-éves gimnázium és egyetem részére

Alvar Ellegård, Åke Englund, Östen Rudal * Vincent Petti közreműködésével: Angol nyelvtan * A 3-éves gimnázium és egyetem részére Alvar Ellegård, Åke Englund, Östen Rudal * Vincent Petti közreműködésével: Angol nyelvtan * A 3-éves gimnázium és egyetem részére (Eredeti címe: Engelsk grammatik* För den 3-åriga gymnasieskolan och universitet)

Részletesebben

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 1. oldal ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 Tantárgyi célok és feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése, a nyelvtudás nem luxus, hanem a kapcsolatteremtés eszköze Az

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object)

A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object) A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object) A tárgy (T) a KIT/MIT? kérdésre, a részes határozó (Hr) a KINEK/MINEK? kérdésre felel. Már volt arról szó, hogy az angolban szigorúan kötött

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Pintérné Márkus Katalin Kéziszótárak az ezredfordulón Angol magyar, magyar angol kéziszótárak 1981 után Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára)

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) 2012 2013 Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! Örömmel tölt el a gondolat, hogy most, amikor középfokú iskolát

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam I. 2 SZERKESZTİK: Wakai Szeidzsi Somodi Júlia Károli Gáspár Református Egyetem Japán Tanszék 2006. január Lektorálta: Jordán

Részletesebben

Vég Csaba. Budapest, 2012.

Vég Csaba. Budapest, 2012. Vég Csaba SUMER NYELV ÉS ÍRÁS RÖVID ÁTTEKINTÉSE 2 Vég Csaba SUMER NYELV ÉS ÍRÁS RÖVID ÁTTEKINTÉSE Budapest, 2012. 3 Vég Csaba, 2009., 2012. http://vegcsaba.hu/sumer Minden jog fenntartva. A szerzı elızetes

Részletesebben

A felszólító mód és használata

A felszólító mód és használata Sajátos - és nyelvtanulók számára ellentmondásosnak tűnő eset - az "azt" névmási tárgy mellett használt alanyi ragozású ige. Ha a fenti névmás valami ismert, már említett, vagy épp látható tárgyat, személyt,

Részletesebben

A CSALÁDI KÖRNYEZET HATÁSA AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓRA: EGY KVALITATÍV MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ KUTATÁS TANULSÁGAI

A CSALÁDI KÖRNYEZET HATÁSA AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓRA: EGY KVALITATÍV MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ KUTATÁS TANULSÁGAI MAGYAR PEDAGÓGIA 105. évf. 1. szám 29 40. (2005) A CSALÁDI KÖRNYEZET HATÁSA AZ IDEGEN NYELVI MOTIVÁCIÓRA: EGY KVALITATÍV MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ KUTATÁS TANULSÁGAI Kormos Judit és Csizér Kata ELTE, Angol

Részletesebben

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar- általános iskolai program vizsgálata KOVÁCS JUDIT (PhD MEd) az ELTE TÓFK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének docense. Történelem,

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

Az eszperantó tervezett nyelv

Az eszperantó tervezett nyelv Bujdosó Iván ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék www.eszperanto.hu Az eszperantó tervezett nyelv PhD értekezés, doktori disszertáció Tartalomjegyzék: 1 AZ ESZPERANTÓ MINT NYELVI JELENSÉG

Részletesebben

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja Élő idegen nyelv Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az általános iskola 1 8. évfolyamán Az Alapelvek egy nyolc évfolyamra kiterjesztett élő idegen nyelvi

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20 Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet, 3.2.01: Kerettanterv a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) Mire jó az első és második személy?

Részletesebben

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum?

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? néhány szóban az alapvető tipográfiai szabályokról Jeney Gábor Híradástechnikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2014. szeptember 30.

Részletesebben

Az új német-magyar és magyar-német nagyszótár

Az új német-magyar és magyar-német nagyszótár magyar szótár zárja. Az elektronikus szótárak közül hármat mutatunk be, mindhárom a Scriptum Rt. gondozásában jelent meg: egy francia-magyar szótárat, egy magyar egynyelvű szinonima szótárat és egy angol-magyar

Részletesebben

Lerchné dr. Egri Zsuzsa Anyanyelv. felsõsöknek. Tankönyv 5. osztályosoknak. Tizenharmadik, átdolgozott kiadás

Lerchné dr. Egri Zsuzsa Anyanyelv. felsõsöknek. Tankönyv 5. osztályosoknak. Tizenharmadik, átdolgozott kiadás Lerchné dr. Egri Zsuzsa Anyanyelv felsõsöknek Tankönyv 5. osztályosoknak Tizenharmadik, átdolgozott kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az elektronikus szöveg Új kérdés Hogyan kell értelmezni egy elektronikus

Részletesebben

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK 0611. MODUL GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK Hány eset van? KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0611. Gondolkodási módszerek Hány eset van? Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben