A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány évi közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele a Pk.60001/1998/6. számú határozattal történt május 26-án. A bírósági bejegyzésekor kiemelten közhasznú minısítéssel került bejegyzésre. Az Alapítvány nyilvántartási száma: 888. Alapítványunk célja: Karitatív és szociális tevékenység végzése az egyházmegye területén, egészségmegırzés, betegségmegelızés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem. A hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; a munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és kapcsolódó szolgáltatások, közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybevehetı szolgáltatások. Alapítvány székhelye: 6722 Szeged, Jósika u. 34. Adószáma: Az Alapítvány képviselıi: Mádi György, a kuratórium elnöke Megyeri Márta, a kuratórium ügyvezetıje 1

2 I. Számviteli beszámoló Közhasznú beszámoló mérlege év Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év (adatok ezer Ft-ban) Elõzõ év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK 2 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idõbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tõke ( sorok) I. INDULÓ TÕKE/JEGYZETT TİKE II. TÕKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL 20.. E. Céltartalék 21. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idõbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN) ( sor)

3 2010. év Eredménykimutatása (adatok ezer Ft-ban) Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 3. a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstıl c) helyi önkormányzattól 6. d) társadalombiztosítótól 7. e) egyéb, ebbıl 1 % Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+ B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás elıtti eredmény (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalt céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás 345 3

4 II. A költségvetési támogatás felhasználása Az Alapítvány a 2010 évben a központi költségvetésbıl közvetlen támogatásban nem részesült. Pályázaton keresztül a Központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulósától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke Támogató megnevezése azonosító jele, kódja Támogatott cél 2009-ben megpályázott, ill.részben felhasznált támogatás Szociális és Munkaügyi Minisztérium (NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégium) NCA-CIV-09- B-0150 Összefogás újság megjelentetése idıpontja összege Felhasználás ütemezése Ft összes felhasználása ig 2009-ben felhasznált Ft 2010-ben felhasznált Ft elszámolás határideje Az elnyert támogatásokat a pályázati célnak megfelelıen használtunk fel ben nem volt támogatott pályázatunk. Megállapodás keretében kapott önkormányzati támogatás: Támogató megnevezése Szeged Megyeri Jogú Város Önkormányzata azonosító jele, kódja Támogatott cél Ikt.sz.: 34/2010 Szociális nyári gyermekétkeztetés ideje alatt gyermekfelügyelet biztosítása idıpontja Számlák ellenében: összege Felhasználás ütemezése Ft összes felhasználása ig Ft elszámolás határideje 4

5 III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatása Megnevezés Elızı évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás % eft Induló tıke Tıkeváltozás Megjegyzés IV. Cél szerinti juttatások kimutatása (adott célszerinti juttatások); Megnevezés/Cél Adományok Felhasználás Hajléktalan-ellátás 2008 évi 1 %-ból: Ft Ft (teajárat) évi 1%-ból: Ft adományok Ft Beteglátogatás 2008 évi 1% Ft évi 1 %-ból: Ft Ft Segélyek rászorulók támogatása Adomány Ft évi 1%-ból: Ft évi 1%-ból: Ft Adomány: Ft Természetbeni juttatás: Ft Ft Alkotóház Adomány: Ft Ft Mőködési költségekre az Alapítvány ,- Ft-ot fordított, amely a banki költséget, könyvelési díjat, az adományozókkal történı levelezést, újság kiadást és ennek terjesztési költségét, autó karbantartást, kötelezı hirdetést, kommunikációs (telefon, posta) és irodaszer költségét foglalja magába. Ezen költségek közt szereplı újság kiadás költségéhez az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégium és idıszakra az Összefogás újság megjelentetésére szóló támogatásából Ft fordítottunk. V. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege; Tárgyévben és az azt megelızı évben szervezetünk a tisztségviselık számára semmilyen juttatást nem nyújtott. 5

6 VI. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló (tárgyévi tevékenységrıl). Hajléktalan-ellátás, Szent Erzsébet Busz Teajárat, Szeged Cél: a hajléktalanok ellátásában rendszeres kapcsolat, konkrét, adekvát segítségnyújtás, mentális segítés. Tevékenység: téli krízishelyzetek megelızésében, ellátásában való részvétel. Rendszeresen, heti egy alkalommal szerdán keresték fel az önkéntesek a hajléktalanokat októbertıl május végéig. A találkozások lehetıséget nyújtanak beszélgetésre, zsíros kenyér, tea osztására, adományok osztására (pl. sapka, kesztyő...) ben 31 alkalommal látogattak: 1408 férfivel, 270 nıvel összesen 1678 fıvel történt találkozás. A teajárat önkéntesei számára rendszeres szupervíziót szervezetünk az elmúlt év során. Beteglátogatás Szeged Cél: a kórházi ellátás során mentális segítségnyújtás, a betegek magányának, szorongásának csökkentése. Tevékenység: Két beteglátogató csoportunk a szegedi II. sz. Belgyógyászati Klinika Krónikus Belgyógyászati Osztályán, valamint a szegedi Gyermekgyógyászati Klinikán, tevékenykedik. A beteglátogató önkéntesek rendszeresen látogatják a kórházban fekvı betegeket. Beszélgetnek, játszanak, sétálnak velük, valamint közösen ünnepelnek a betegekkel. A kórházi beteglátogató csoport önkéntesei 263 alkalommal végeztek látogatást. A klinikai beteglátogató csoport 128 látogatást tett 2010-ben. A kórházi beteglátogató csoport számára havi rendszerességgel szupervíziót tartottunk. Az intézményi beteglátogatásban részvevık számára április 17-én szerveztünk képzést a Katolikus Karitász együttmőködésével. A képzésen nemcsak szegedi önkéntesek vettek részt, hanem hódmezıvásárhelyi, tömörkényi érdeklıdık is. Karácsonyi Karitász Vásár december Szeged Cél: A 1994 óta megvalósuló program célja pozitív értékek (segítıkészség, szolidaritás) gyakorlása, hagyományos és újabb kézmőves technikák elsajátítása. Tevékenység: Alkotóházi alkalmak október 5-tıl november 30-ig zajlottak, melybe 14 alkalommal közel 150 fı kapcsolódott be, valamint kaptunk vidéki csoporttól is alkotásokat. Immár 17. alkalommal került megrendezésre ez a hagyományos jótékony célú vásár a Szegedi Nagyáruházban. Az eladott termékek árából Ft értékben nyújtunk tüzelı támogatást a helyi karitász csoportokon keresztül. 11 család kapott differenciáltan (figyelembe véve a család lélekszámát, jövedelmét) támogatást. Évvégén közüzemi díj rendezésére 2 család, január között pedig 9 család kapta meg a tüzifát. Összefogás - Karitász Hangja címő újság Három alkalommal jelent meg újságunk példányban. A februári és májusi szám színes külsıvel a Nemzeti Civil Alapprogram 2009-ben megnyert pályázata nyomán. (Nemzeti Civil Alapprogram Ft-os támogatásból ben Ft került felhasználásra ben pedig a fennmaradt: Ft) 6

7 Hátrányos helyzetőek támogatás Alapítványunk mőködési területén (Békés és Csongrád megyében) az Egyházmegyei Karitásszal együttmőködve folyamatosan végeztük a hátrányos helyzető egyének, ıket ellátó intézmények támogatására felajánlott természetbeni adományok (élelmiszer, ruhanemő, bútor, háztartási eszközök,..) fogadását, begyőjtését, illetve célba juttatását. Pályázatok: 2010-ben nem nyújtottunk be pályázatot. Nyári gyermekfelügyelet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata megkeresett bennünket, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetési programba tudnánk-e közremőködni, azaz adott iskolákban gyermekfelügyeletet vállalni. Így június 16-tól augusztus 31-ig részt vettünk ebben a programban. Két iskolában indultunk, de végül egyben maradtunk. 3 fı számára nyújtott munkalehetıséget ez a program. Záradék: Ezen jelentés az Alapítvány május 30-i kuratóriumi ülésén került elfogadásra. Mádi György a Kuratórium elnöke Megyeri Márta a kuratórium ügyvezetıje 7

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE www.szimbiozis.net Szimbiozis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány 3527 Miskolc, Augusztus 20 u. 12. Adószám: 18432930-1-0-5 Cégbír. Bejegyzési szám: 8. Pk. 1619 / 1999 / 2 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben