SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA!"

Átírás

1 A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 2. szám nyár SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! Sokat hallunk mostanában hazánk, a Magyar Köztársaság csatlakozásáról az Európai Unióhoz. Újra időszerűnek tartjuk VI. Pál pápa negyven éve kelt apostoli levelét, melyben Szent Benedek atyánkat Európa védőszentjének nyilvánítja, azért hogy amint egykor a keresztény hit világosságával szétszórta a sötétséget és szétosztotta a béke ajándékait, segítse most is Európa ügyét, s közbenjáró imájával segítse, hogy erősödjék napról napra. Szerk. ÖRÖK EMLÉKEZETÜL! A béke hírnökének, az egység megteremtőjének, a kultúra mesterének, legfőképpen pedig a keresztény vallás hirdetőjének és a nyugati szerzetesség atyjának nevezik teljesen megérdemelten Szent Benedek apátot. Ő abban az időben, amikor az elöregedett Római Birodalom összeomlott, s amikor úgy látszott, hogy Európa egyes vidékei sötétségbe zuhannak, mások pedig még járatlanok voltak a magasabb civilizációban és a spirituális javakban, töretlen erejének állandó megfeszítésével véghez vitte, hogy mintegy új hajnal ragyogott föl ennek a földrésznek. Ugyanis kereszttel, könyvvel, ekével, legfőképpen önmaga és fiai által elvitte a keresztény műveltséget azoknak a népeknek, amelyek a Földközi-tengertől Skandináviáig, Írországtól a lengyelek földjéig elterülő területeket lakják. A kereszttel, azaz Jézus Krisztus törvényével erősítette meg és gyarapította a magán- és a közélet intézményeit. Meg kell emlékeznünk az Opus Dei -ről is, vagyis az imádság meghatározott időben történő rendszeres végzéséről, amellyel megtanította, hogy az emberi társadalomban igen nagy jelentősége van az istentiszteletnek. Így tehát megszilárdította Európának azt a szellemi egységét, amelyben Isten egy népének tudták magukat a nyelvben, fajban, természetben különböző nemzetek. Ez az egység lett, ennek a nagy Atyának a fegyelmét követő tanítványai, a szerzetesek hathatós igyekezetével, a középkornak nevezett korszak különleges jegye. Ezt az egységet, amely Szent Ágoston szerint minden szépség foglalata, s amely a dolgok gyászos fordulata következtében szétszakadt, kísérlik meg napjainkban helyreállítani mindazok, akik jóakarattal vannak megáldva. SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Az újkorból kiinduló eszmélkedés szerzetesi életünkről Elréd atya írása A pannonhalmi ballagáson elhangzott beszédek Beszélgetés Dénesi Tamással Beszámoló a Cultura Nostra történelmi versenyről Tricollis Cuvée termékismertető 1 In memoriam Blazovich Ágoston OSB Beszámoló a Győrszentivánon megrendezett Családnapról Hírek, beszámolók egyes házainkból

2 Könyvvel, vagyis az értelem művelésével őrizte meg és hagyományozta tovább nagy gonddal ez a tiszteletreméltó pátriárka, akinek a nevét és életerejét annyi monostor kapta, az irodalom régi alkotásait akkor, amikor a szabad művészetekre és tudományokra sötétség borult, s szorgalmasan művelte a különböző tudományokat. Végül ekével, azaz a földműveléssel más dolgokat is felhasználva termőfölddé és virágzó kertekké változtatta az elhagyatott és puszta vidékeket. Az ora et labora értelmében összekapcsolta az imádságot a kétkezi munkával, s ezzel magasra emelte az emberi munkát. Méltán nevezte tehát XII. Piusz pápa Szent Benedeket Európa atyjának. A földrésznek a népeibe beoltotta annak a helyes rendnek a szeretetét, amelyre társadalmi életük épül, és az erre a rendre való törekvést. Elődünk ezután azt kérte, hogy e kiváló férfi könyörgésére segítse Isten azoknak a kezdeményezéseit, akik ezeket a népeket az igaz testvériség kötelékével igyekeznek összekapcsolni. Ennek szerencsés megvalósulását kívánta teljes lelkéből XXIII. János pápa is a rá annyira jellemző aggódó szeretettel. De mi magunk is nagyon helyeseljük azokat a terveket, amelyek arra irányulnak, hogy elősegítsék Európa népeinek az egységét. Ezért szívesen engedtünk azoknak a kéréseknek, amelyeket Európa különböző részeiből bíboros atyák, érsekek, püspökök, rendek és szerzetes-kongregációk legfőbb elöljárói, és a világi rendből való kiváló férfiak igen sokan intéztek hozzánk, hogy nyilvánítsuk Szent Benedeket Európa védőszentjévé. Ezen égi oltalom nyilvános kihirdetésére kiváló alkalom nyílik számunkra akkor, amikor Monte Cassino templomát, amely 1944-ben, az egész világon dühöngő háború során elpusztult, de a legyőzhetetlen hit újjáépítette, a Boldogságos Szűzanya és Szent Benedek tiszteletére ma újra fölszenteljük Istennek. Szívesen tesszük ezt, ebben is több elődünket követve, akik a századok folyamán maguk szentelték fel a hitnek és a monasztikus életnek ezt a Szent Benedek sírja miatt oly híres székhelyét. Támogassa hát szándékunkat ez a kiváló égi szent, és amint egykor a keresztény hit világosságával szétszórta a sötétséget és szétosztotta a béke ajándékait, segítse most is Európa ügyét, s közbenjáró imájával segítse, hogy erősödjék napról napra. Tehát a Szertartások Szent Kongregációjának megkérdezése után biztos tudással, érett megfontolással és apostoli hatalmunk teljességével ezen levelünk hatályával Szent Benedek apátot Istennél egész Európa legfőbb égi védőszentjének tesszük meg és nyilvánítjuk, és megadjuk neki mindazt a tiszteletet és liturgikus kiváltságot, amely méltán illeti meg az egyes helyek legfőbb védőszentjeit. Minden más ezzel ellentétes intézkedés hatályát veszti. Kimondjuk, elhatározzuk, elrendeljük, hogy ez a levél legyen és maradjon mindig jogerős, érvényes és hatékony; érje el és tartsa meg teljesen és hiánytalanul hatását; jelenleg és a jövőben teljes mértékben támogassák mindazok, akiket illet és akiket illethet. Így kell helyesen ítélni és határozni. Mostantól fogva érvénytelen és hiábavaló mindaz, amit, bárki, bármilyen tekintéllyel, tudva vagy tudatlanul másképpen, ezen felül megkísérelni merészelne. Kelt Rómában, Szent Péternél, a Halász gyűrűje alatt, az év október havának 24. napján, pápaságunk második évében VI. Pál pápa Miksa atya fordítása Komondi István: NHALMA VÁR Nyitva a kapunk, minden fáradt vendég Asztalunkhoz ülhet, ki jó szándékkal Útjáról pihenni házunkba tér meg Vesd le csizmád, oldd meg ruhád, lábad Megmosom, otthon, barátok között vagy Fegyvered rakd le, magaddal be ne hozd Asztalt terítek neked, lehetsz gazdag, Lehetsz szegény, egymás mellé ültetlek Benneteket, hogy mást is megismerjél Ez a szeretet háza, a fizetség A hála, a jó szó, s viszitek hírét: Várunk titeket, itt mindenki vendég Vándor! Az esti tűz mellett mondd el Mi indított, hová mész, miért, merre Ha késő van, pihenj le fekhelyedre Kora reggel útra kelsz, az asztalon Egy szegetlen kenyeret találsz, vidd el Szegd meg, és jusson minden éhezőnek 2

3 NHALMI FŐAPÁTSÁG AZ ÚJKORBÓL KIINDULÓ ESZMÉLKEDÉS SZERZETESI ÉLETÜNKRŐL I. A XVI. században kezdődő újkor hatása a nyugati szerzetesség történetében a mai napig meghatározó. 1. A Szent Benedek Regulájában még egységben lévő két elv között feszültség keletkezett, az amori Christi (Krisztus szeretetének) és az operi Dei nihil praeponere (az istenszolgálatnak semmit elébe ne tégy!) egysége megtört. Az újkori világkép általánossá válása kongregációnkban igazában csak 1802 után kezdődött. A visszaállítás után még a 18. században szokásos napirend volt érvényben, a teljes zsolozsmát mondták a megszokott időkben. A lelkipásztoroknak és az egyre több kiképzett tanárnak ez megoldhatatlan feszültséget okozott. Negyven évvel később már a zsolozsma közös végzésének értelme is kérdés lett sokak számára. 2. A fizikai munkát egyre inkább szellemi munka váltotta fel. Megnőtt a misszió szerepe Amerika felfedezésével. A térítés alapja a kiépülő katolikus iskolarendszer lett, ami részben ellenhatása volt a kiváló protestáns iskoláknak. Szent Ignác és nyomában sok rendalapító a misszió és a tanítás érdekében szüntette meg a közös zsolozsmázást. 3. A kora-újkort alapvetően meghatározták a katolikus és a protestáns közösségek illetve hatalmak közötti viták, fegyveres küzdelmek, így a szerzetesi célkitűzéseket is. A történészek is el szokták hallgatni, hogy aki katolikusnak vagy protestánsnak született, az évszázadokon át egy politikai szövetségrendszer tagjává lett. Ez volt az igazi alapja a vallásháborúknak. Az is ritkán hallott igazság, hogy a protestáns államokban a katolikusok üldözése sokkal erőteljesebb volt, mint a katolikus uralkodók protestáns ellenessége. Gondoljunk arra, hogy Anglia rabszolgákká alázta az ír katolikusokat vagy Svédországban a katolikus vallást betiltották. Ez a tény azonban nem mentheti fel a katolikus erőszak tárházát. A bencés rendet alapvetően a türelmes típusú szerzetességnek jellemezték században. Ez ad lehetőséget arra, hogy céljaink közé vatikáni biztatásra is felvegyük az ökumenizmust, hogy a múlt sebeit igyekezzünk begyógyítani. Rendünknek ez a legfontosabb politikai küldetése, ezzel szolgálhatjuk a nemzeti egység kialakulását. A barokk kor támasza a jezsuita rend volt, amely még a középkorinál is jobban összefonódott a rekatolizációt szorgalmazó katolikus hatalommal. A kora-újkor végét egyértelműen jelzi a jezsuita rend feloszlatása (1773). A felvilágosodott abszolutizmus nem tűrte a Rómától függő, számára túl önálló rendi szervezetet és annak önérvényesítő erejét. A püspököket a király nevezte ki, a szerzeteseknél pedig választás volt, ezért is növelték az uralkodók a püspökök hatalmát a katolikus országokban. Az abszolutista teológia haszontalannak tartotta a közös zsolozsmázást, a szerzeteseket a munkakörükből ítélte meg, ez a szemlélet Magyarországon még mindig erős. 4. Az újkorban mást jelent a papi vagy tanári szolgálatban élő szerzeteseknek az engedelmesség és a szerzetesi életalakítás, mint a kézművességre, földműves munkára berendezkedett középkori vagy ókori szerzetesnek. A késő újkori felvilágosodásnak, amely nálunk a 19. század első felében teljesedett ki, abszolút nem volt érzéke a szerzetesi meditációhoz, és ezért Pannonhalmán még a 19. század első felében is állandóan féltek teljes joggal az újabb feloszlatástól. Ezért is javasolták egyesek a kórusima teljes feladását, még a növendékek számára is. Meglehetősen megtéveszt bennünket, hogy minket 1802-ben visszaállítottak, mert ekkoriban kezdődött Németországban a kolostorok sorozatban való feloszlatása. Ha a világi és az egyházi történelmet nem szemléljük egységben, akkor nagyon téves véleményt alakíthatunk ki magunknak. Eldönthetetlen kérdés: ha 1849-ben a szabadságharc győz, akkor megmaradhatott volna-e rendünk, megmaradhattak volna-e iskoláink, ha igen, akkor milyen formában? A tanítás és főként a 20. század közepétől meglévő új munkakör, a pannonhalmi, majd később a győri diákotthoni munka olyan új életmódot hozott magával, amely éppúgy feszültségben áll a szerzetesi életformával, mint a plébánosi életmód. A pap a keresztény népnek van elkötelezve, a diákotthoni nevelő a diákoknak és szüleiknek. Bennük látja elsősorban az amor Christi megvalósítását. Így nem csak az apáttól vagy más elöljárótól függnek ezek a szerzetesek. Melki élményem: a kórusimádkozás közben valami megszólalt, egy szerzetes becsukta a könyvét, és kiment. Mindenki természetesnek vette. A perjel utána megmagyarázta, hogy az atya a kórházlelkész, onnan kapott hívást. A papi szolgálat vállalása az amor Christi nevében felülírta az opus Dei kötelességét. Ugyanez történik sokszor a kollégiumban is. A kollégiumi és lelkipásztori munkának ugyanakkor megvan az a komoly veszélye, hogy távol kerülünk a szerzetesi közösségtől és eszményektől. 3

4 NHALMI FŐAPÁTSÁG II. A 20. és a 21. századból fakadó új kérdések A 20. század legjelentősebb egyházi reformja a liturgiából és a biblikus teológiából indult ki, ebben jelentős szerepe volt a bencéseknek is. A 19. század második felében demokratikusabbá váló államok már nem határozták meg a szerzetesek életét, ez a liturgikus fellendülés társadalmi háttere. Magyarországon a komoly változások az I. világháború után indultak el, a társadalmi helyzet már lehetővé tette a monasztikus életről és a liturgiáról való gondolkodást a munkaterületek (iskola, plébánia, gazdaság) meghagyása mellett. Gimnáziumainknak is köszönhettük, hogy 1950 után a kommunizmusban is fennmaradt a rendünk. Pannonhalmán a diákság létszáma azonban a tervezettnek legalább másfélszerese lett, mert csak nyolc katolikus iskola maradhatott meg, ez a tanári és kollégiumi munkát, illetve a szerzetesi életet alapvetően megnehezítette. A 20. század legfontosabb egyházi eseménye a II. vatikáni zsinat. Egyházi, szerzetesi gondolkodásunknak ez kellene, hogy legyen az alapja. Nem az ókor vagy a középkor és nem is az ifjúságunk. A régi időket hangoztatók általában ezzel az alapvető ténnyel nincsenek tisztában. Mondjuk ki nyíltan: sokszor nem a zsinat tanításából kiindulva gondolkodunk, illetve gondolkodnak rólunk. A monasztikus szerzetesekre vonatkozó egyházi törvények alapja egyértelműen Szent Benedek Regulája (665., 667. kánon). A monostorban való lakás kötelezettségéről és olyan klauzúra létesítéséről van szó ezekben a törvényekben, amelynek egy részébe nem mehet be senki a rendtagokon kívül. Ezt az elvet Konstitúciónk is kimondja (115. pont). Jellemző azonban az is, hogy az immár kb. húsz éve megszületett új egyházi törvénykönyv a miszszió tárgykörben foglalkozik a katolikus neveléssel, vagyis a zsinati tanítás szerint a nevelés alapvetően lelkipásztori feladat, ez tipikusan újkori gondolkodásra vall. Számunkra a másik jelentős dátum: , a rendszerváltás. A legfontosabb feladatunk a jövőnknek a II. vatikáni zsinat tanítása alapján való átgondolása; ez alapján az ősi és az újkori, sőt a legújabb kori hagyományt egyaránt józan kritikával kell nézni, hogy hűek legyünk az evangéliumhoz, hogy megértsük az idők jeleit (VII. eucharisztikus kánon). Nemcsak az ókori vagy középkori, hanem a késő-újkori, valamint a kommunizmus előtti és alatti gondolkodást is felül kellene vizsgálni. Nehéz elhinni, hogy míg a rendszer alapvetően rossz volt, addig a bencés élet tökéletes, mai fiatal számára is példaadó. Ha a II. vatikáni zsinatból indulunk ki, akkor egyszerre valljuk a monasztikus struktúrára való áttérést, a bencés gondolkodás három alapelvét: a regula, az apát, a monostor egységét, illetve az újkori feladatok vállalását, és e kettőből való feszültségeket. A mérték megtartása a lényeges, nem lehet minden igényt teljesíteni, mert akkor belátható időn belül semmilyen igényt nem tudunk teljesíteni. A liturgikus szabályoknál sokkal fontosabbak az egyháznak ránk vonatkozó törvényei. Az egyházi törvényeknél is lényegesebb az evangélium és annak hármas alaptörvénye: az isten- és emberszeretet, illetve az ellenségszeretet. Nagy Szent Gergely szerint már Szent Benedek is átélte a törvény és a szeretet ellentétét, ezt fejezi ki Benedek és Skolasztika találkozásának híres jelenete. Figyelembe kell vennünk a 21. század kihívásait. A társadalomban soha nem volt olyan nagy változás, mint a zsinat óta eltelt emberöltőben, a fogyasztás, az informatika és a média által uralt világban. A változás egyre gyorsul. Nem hiszem, hogy nagyot tévednék, ha megjósolom: 15 éven belül újabb zsinat fog válaszolni a társadalmi kihívásokra, illetve az egyre égetőbb tisztázatlan egyházi kérdésekre. Megfontolt változtatásokra szükség van, mert egyrészt az előző rendszer nem engedett teret a zsinati elvek megvalósításának, másrészt a világ és az abból jövő fiatalok nagyon megváltoztak. A népénekes, hozsannás lelkiség ma már nem vonzza a középkorúakat, még kevésbé a fiatalokat. III. Mi lehet a közös bencés eszmeiség? A monasztikus kongregáció vízióját támogatom, de mivel jelenleg függő házakból áll a kongregációnk, ezért még eléggé eltér helyzetünk más kongregációkétól. A szervezeti átalakítás ugyanakkor nem csodaszer. Gondolkodásunktól függenek tetteink. Egyértelműen kell látnunk, hogy a bencés szerzetesség önálló hivatás. Nincs tanítási fogadalmunk, sose voltunk újkori értelemben tanítórend. A ránk vonatkozó egyházi törvények alapján nem lehet kötelezővé tenni a papságot sem. A kis egyházmegyénk ellátása azonban kötelességünk, a papság ugyanúgy ősi szolgálatunk, mint a kódexmásolás vagy a tanítás. Új utakat kell itt is keresnünk, például nős diakónusok bevonását és az egyházközségek közötti együttműködés szorgalmazását. A 21. században ne állítsuk szembe az ősi monasztikus szerzetesi elveket és gyakorlatokat az újkori szerzetesség eszményével. Mindkettőt kritikusan elemezzük a II. vatikáni zsinat fényében, mindkettőt tartsuk értéknek. A kettő kiegészítheti egymást, noha tagadhatatlanul ellentétek is feszülnek köztük. A zsinat is egyszerre hangsúlyozza a sajátos szerzetesi karizmákhoz való visszatérést és az evangelizáció, a misszió fontosságát. A zsolozsmát ezért kell a nép (diákok, lelkigyakorlatozók, idősebbek) számára is nyitott, megnyerő módon végezni. A demokratikus változások közösségünkre való helyes alkalmazása nélkülözhetetlen változás. A hagyományos engedelmességre alapozó egyházi szemlélet csak szidni tudja a mai fiatalokat, miközben önmagával szemben elnéző. A közösségben megtapasztalható elevenítő Lélek és a személyre szabott, értelmes munka adhat csak jövőt egy közösségnek. A bencés rendnek különösen is megszívlelendő feladata az ökumenizmus, hogy a kora-újkori vallási, politikai gyűlölet helyébe a türelem és békesség lépjen. A vallási türelem alapja a zsinati alapelv: a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása fontosabb még az igazságnál is. Illetve a keresztény igazság egy személy, Jézus Krisztus titka. Ő mi üdvösségünk a hitet, szeretetet ébresztő Lélek által. A titok megélése csak az önmagunkra vett kereszt fényében, és a múltunkat józan kritikával tanulmányozó, az idők jeleit megérteni akaró egyházképben válik kovásszá. 4 Elréd atya

5 NHALMI FŐAPÁTSÁG A NHALMI SZEMLE 2004/2. (nyári) számának témája: p o l i s z / p o l i t e a Szent Ágoston: De excidio urbis Romae Hausmann Jutta: Keressétek a város javát gondolatok Jer 29-hez; Wiliem Flusser: Az új urbanitás; Dariusz Aleksandowicz: A katolikus vallás és a közép-kelet-európai nacionalizmusok; Robert T. Cornelison: Tér, teológia és az amerikai politika Fogarasi György: Metropolisz/nekropolisz: Baudlaire Párizsa, Benjamin passzázsai; Gelencsér Gábor: A film városa a város filmje; Gyöngyössy Márton: Az isztambuli Zeyrek Kilise Camii Konstantinápoly egykori főmonostora és temploma; A. Giacometti interjúrészletek; Perneczky Géza Giacomettiről; Schein Gábor: Traditio folytatás és árulás; B.P. Gadamer olvasatáról Philippe Vallin: Teológiai megfontolások Mel Gibson Passió című filmjéről; Rigó Máté: Struktúra vagy kaleidoszkóp? Varga Mátyás: Kettőről az egyre regulameditáció Takács Zsuzsa, Beney Zsuzsa és G. István László versei FRISS SZÁMAINK MINDIG MEGTALÁL- HATÓK a nagyobb budapesti és vidéki könyvesboltokban. MEGRENDELHETŐ A SZERKESZTŐSÉG CÍMÉN: 9090 Pannonhalma, Vár 1. ( OLVASHATÓ AZ INTERNETEN: NYÁRI PROGRAMOK NHALMÁN június 18. Placid atya vasmiséje, Iréneusz és Boldizsár atya gyémántmiséje június 28-július 2. és augusztus Gregorián kurzusok július Oblátus lelkigyakorlat július 11. Szent Benedek ünnepe július A Rákóczi Szövetség Határon Túli Kispap Tábora július KALOT-tábor július A Rákóczi Szövetség Történelem Tanár Tábora július Csendélet Egyesület tábora Minden hétvégén június 19. és augusztus 15. között: érettségi találkozók augusztus 6. Albin és Henrik testvér valamint Fazakas Márton O.Praem. pappá szentelése augusztus 19. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat ünnepi közgyűlése ÚJ KIADVÁNYAINK ANSELM GRÜN OSB Életre vezetni A vezetés elvei Szent Benedek Regulájában (Bencés Lelkiségi Füzetek 38.) FORRAI BOTOND OSB A szabadító Jézus (Pannonhalmi Könyvek) Pannonhalmi Zsozsma II. kötet ÚJ MUNKABEOSZTÁS Othmar Amtmann OSB (Zeiselhof) eddigi munkakörei megtartása mellett a Domus Religiosa in Unterwart házfőnöke augusztus 20. Szent István király, a Pannonhalmi Főmonostor alapítójának és fővédőszentjének ünnepe A NYILVÁNOS LITURGIA RENDJE A NHALMI BAZILIKÁBAN A NYÁRI ISKOLAI SZÜNIDŐBEN Hétköznap 6.00 Vigília és Laudes 6.50 Konventmise Esti szentmise a Szt. Benedek kápolnában Vesperás Csütörtök 6.00 Vigília és Laudes Konventmise és Vesperás Vasárnap 6.45 Vigilia-Laudes 9.00 Népénekes szentmise Gregorián konventmise Vesperás 5

6 NHALMI FŐAPÁTSÁG BESZÉLGETÉS DÉNESI TAMÁSSAL A Bencés Hírlevél előző számában adtunk hírt a Pannónia szőlőskertje címmel megnyílt időszaki kiállításról, amelyet Te rendeztél. Hogyan készült a kiállítás? Melyek voltak a munka során a legfontosabb állomások? Mit jelentett Neked e kiállítás megrendezése? Az apátsági pincészet újraindulását nagy eredménynek és nagy lehetőségnek is tekintem. A beruházás előrehaladtával felmerült bennem a kérdés, miként tudnék én e modern vállalkozásnak segítségére lenni. Az apátsági borászat múltja tulajdonképpen kötelezővé teszi és ennek komoly reklámértéke is van, hogy feltárjuk ezt az ezeréves tradíciót. Prefektusi és tanári munkám mellett azonban nem maradt energiám arra, hogy a pannonhalmi bencések borászati hagyománya után kutassak, mígnem Mátyás atya a Kulturális és Turisztikai Igazgatóság részéről fel nem kért e kiállítás rendezésére. A megtisztelő felkérést természetesen elfogadtam, bár láttam nehézségeit is. A jól feltárt rendtörténetnek ugyanis ez egy olyan szelete, amellyel eddig nem sokat foglalkoztak, azaz szakmailag viszonylag előkészítetlen terepen kellett gyors és kézzelfogható eredményeket elérni. A munka tehát olvasással és levéltári búvárkodással kezdődött, aminek következtében egyre-másra kerültek elő a régi dokumentumok. Amint ilyenkor lenni szokott, több váratlan esemény és önzetlen ember segítette munkámat. A tervezett kiállításról semmit sem tudva keresett meg Tóth Alajos Attila, akinek édesapja a harmincas években a fővárosi bencés borszaküzlet vezetője volt. Az első tárgyi emlékeket tőle kaptam. Cirill és Szilveszter atya búvárkodásaik során szintén több érdekes és később kiállított dokumentumot juttattak el hozzám. Az írott források mellett a gazdag fotótárból előkerült számos régi fénykép színesíti a kiállítást. A tárgyi anyag környékbeli gyűjtésére azonban már nem maradt sem időm, sem energiám, így a kiállítandó szőlészeti és borászati tárgyakat a Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum anyagából egészítettük ki. Ebben Laczkovits Emőke, a néprajzi osztály vezetője volt segítségemre. Az írásos dokumentumok alapján kialakultak azok a csomópontok, amiket kiemelve átfogó képet adhatunk borászati múltunkról. Ezeknek a kiállítási tablókhoz készült rövid összefoglalását Csoma Zsigmond, a Magyar Bortörténeti Társaság elnöke ellenőrizte, aki kezdettől fogva lelkesen támogatta és segítette a kiállítást és érdekesnek találta annak koncepcióját is. A kiállítási tablók szövegét Lengyel Péter kiváló angol fordítása nyomán a külföldiek számára is hozzáférhetővé tettük. A tablókat Bakos Ágnes és Tihanyi Bence fotóinak felhasználásával az ADstúdió tervezte. A szép tablókat és a kiállítandó anyagot a Héjjas Pál vezette csapat installálta. Minden munkatársamnak ezúttal is szeretném megköszönni segítségét és minőségi munkáját. Mit jelentett nekem ez a munka? A történelemtudománynak egy számomra új területével, a gazdaságtörténettel foglalkozhattam, ami érdekes kihívásnak bizonyult. A gazdálkodáson belül pedig a bor és a borászat nem hagyhat hidegen egy férfiszívet sem. A kiállítandó anyagot szelektálni kellett, több olyan dokumentumot nem állíthattam ki, aminek megtalálása nagy öröm volt számomra. A sok mondanivalót röviden (ez nem mindig sikerült) és közérthetően kellett megfogalmaznom, hogy azt az átlagos látogató is megértse, tehát a turista fejével kellett gondolkodnom. A vizuális megjelenítés, az installáció és számos egyéb tényező területén nem mozgok otthonosan. Munkatársaimban bíznom kellett, hogy megértik elképzeléseimet és megtalálják a helynek, a témának megfelelő megoldásokat. Minden szempontból sokat tanultam e három hónap alatt. A Pannonhalmi Főapátság és a Rákóczi Szövetség immár harmadik alkalommal rendezte meg a Cultura Nostra történelmi versenyt, amelynek kezdettől Te vagy a fő szervezője. Miért fontos e verseny és milyen eredményei vannak? 6

7 NHALMI FŐAPÁTSÁG A Cultura Nostra verseny az egész Kárpát-medence területéről szólítja meg a magyar középiskolásokat. A versenyre való készületkor Pozsonytól Sepsiszentgyörgyig egy cél mozgat nagyon sok fiatalt. A tankönyvek szintjénél jóval mélyebben ismerkednek a magyar történelem egy fontos szeletével. A döntő zsűrijének tagjai minden évben megfogalmazzák, hogy a diákok többsége az aktuális témában az egyetemi szigorlaton is megállná a helyét. Jó dolog lelkes és magyar történelmet szerető fiatalokat látni. A szakmai szempontokon túl fontosak a találkozások. Tanárok és diákok ismerkedhetnek meg, barátságok születhetnek e néhány napon. Az első verseny résztvevői között ma is aktívan működik a levelezőlista. A legjobb 10 csapat jutalma többek között egy néhány napos nyári jutalomút. A versenyen szövődött kapcsolatok egy jó hangulatú, felszabadult és tartalmas nyaraláson tovább mélyülhetnek. Nem utolsó sorban fontosnak tartom, hogy a nyitott szívűek a bencés lelkiségből és Pannonhalmából is hazavihetnek valamit. Többen megfogalmazták, hogy számukra a verseny igazi célja, hogy eljussanak Pannonhalmára. A virágvasárnapi szentmisén a legtöbben részt vesznek. Tavaly egy unitárius székely diáknak különösen tetszett a liturgia. Másoknak a tihanyi alapítólevéllel való találkozás jelent maradandó emléket. Mindent egybevetve a verseny évről évre kiforrottabb lesz, és a több száz csapat jelentkezése megerősíti, hogy jó úton járunk. Ez évtől a Pannonhalmi Főapátság Levéltárának igazgatóhelyettese lettél. Miközben gratulálok a kinevezésedhez, kérlek, hogy ismertesd elképzeléseidet a levéltári munkára vonatkozóan. Nagy megtiszteltetésnek tekintem e kinevezést, hiszen világi munkatársként dolgozhatom a bencés rend messze földön híres levéltárában. Számos feladat közül csak néhányat említenék. Levéltárunk igazi értéke a középkori anyag. Ezért ez jóval nagyobb teret és publicitást kapott, mint a későbbi korok dokumentumai. A középkori oklevelek feldolgozása most is több kutatási program alapjául szolgál. A levéltár koraújkori és újkori forrásainak kutatása is sok szép eredményt hozhat. Itt nemcsak publikálatlan dokumentumokra gondolok. A száz éve íródott rendtörténet szerzői más szemüvegen keresztül olvasták a forrásokat. A mai kutató más kérdéseket tesz fel és mást olvas ki a forrásokból. A tavalyi és az idei kiállítás témái, az apátsági gyógynövénykultúra és borászati tradíció csak két példa arra, hogy mi mindennel lehetne és kellene a közeljövőben foglalkozni. A publikálás mellett konferenciák szervezésével is szeretném ösztönözni a Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár anyagához kapcsolódó kutatásokat. Az első ilyen konferencia témája az idei kiállításhoz kötődően a monostori szőlő- és borgazdálkodás lehetne. A közelmúltban megkezdték a Pannonhalmi Főapátság honlaprendszerének részeként a Levéltár weblapjának kialakítását. Ezt tovább kell fejlesztenünk, azaz újabb segédleteket is hozzáférhetővé kell tenni az interneten. Emellett folytatni kell az iratok egy részének digitalizálását is. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumtól nemrég elbúcsúzott XII.A osztálynak prefektusa voltál. Mit jelent Pannonhalmán prefektusnak lenni? Hogyan lehet e munkát összeegyeztetni a világi élettel? Néhány éve még nem akartam tanár lenni. Aztán Tamás atya hívott Pannonhalmára, amit úgy éreztem nem szabad visszautasítanom. Döntésem óta négy év telt el, de még a nehéz időszakokban sem volt olyan pillanat, amikor ezt a döntésemet megbántam volna. Ehhez mindenképpen kellett a sok színes egyéniségből álló és élénk gondolkodású társaság, akiket átvettem előző prefektusuktól, és kellett, hogy kollégáim között a régi barátok mellett újakat is találjak. Szép és nehéz négy év van mögöttünk, és örülök annak, hogy a fiúk elballagtak. Ezt úgy értem, hogy ezek a fiúk most válnak felnőtté, most kezdik az életüket. Büszke vagyok rájuk, és úgy érzem, később is büszke leszek az osztályomra. Miért nevelünk, ha nem azért, hogy elmenjenek, megtalálják helyüket és értékes emberekké váljanak? Mindegyikük tervekkel, vágyakkal, várakozással, különböző nagyságú és tartalmú itt összeszedett csomaggal indul. Kíváncsi lennék, ki mit visz ezekben a csomagokban, de ezt csak gyaníthatjuk, a tartalom egy részét ők sem ismerik. Számomra ebben a pillanatban prefektusi munkánknak ez a megfoghatatlan része a legszebb és legizgalmasabb, hiszen az érettségi jegyeken túl munkánk tényleges eredményét csak sejthetjük. Mivel a kamasz gyerekekkel a lehető legtöbb időt kellene együtt töltenünk, a prefektusi feladat egy világi ember és családja számára nagy kihívás és sok nehézséggel is jár. Mivel a bencések nem tudják a diákotthoni nevelést teljesen ellátni, világi munkatársakra van szükségük. Tehát szükségszerűség az, hogy mi jelen legyünk a diákotthonban, amely így természetesen más, mint a csak bencések vezette diákotthon. Sok mindenben nem tudjuk helyettesíteni bencés kollégáinkat, viszont kiegészíthetjük őket, velünk ha lelkiismeretesen végezzük színesebbé válhat a diákotthoni nevelés. Köszönöm a beszélgetést! Készítette: Rábai László 7

8 CULTURA NOSTRA TÖRTÉNELMI VERSENY A Pannonhalmi Bencés Főapátság és a Rákóczi Szövetség idén immár harmadik alkalommal szervezte meg a Kárpát-medence magyar középiskolásai számára a Cultura Nostra történelmi vetélkedőt. A verseny témája a reformkor volt. A február 10-én megrendezett regionális fordulókon 270 magyarországi és 70 határon túli csapat vett részt. A legjobb 20 csapat április 2-4. között mérte össze felkészültségét Pannonhalmán. Az írásbeli elődöntőn 15 magyarországi, 4 felvidéki és 1 kárpátaljai csapat vett részt, akik közül a döntőbe végül két budapesti és egy-egy galántai, egri, dombóvári, hódmezővásárhelyi, beregszászi, pozsonyi, pápai és csongrádi csapat került. A szóbeli döntő zsűrijének tagjai Katus László (elnök), Gergely András, Dobszay Tamás és Velkey Ferenc voltak. A Duna Televízió a 3 órás döntőt és az ünnepélyes eredményhirdetést is figyelemmel kísérte. Az eredményhirdetésen Várszegi Asztrik főapát úr köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a mostani fiatal generáció feladata újraértelmezni a történelmet és okulni a közelmúlt történelmi hibáiból. Bíró Albert, a Rákóczi Szövetség elnökségi titkára is gratulált a versenyzőknek, majd röviden bemutatta a Rákóczi Szövetség tevékenységét. Katus László a zsűri elnöke hangsúlyozta, hogy minden részt vevő csapat nyertesnek érezheti magát, mert felkészültségüknek köszönhetően több mint 300 csapat közül bizonyultak a legjobbaknak. A verseny helyezettei: 1. Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Gimnázium, Galánta 2. Illyés Gyula Gimnázium, Dombóvár 3. Zápor Utcai Általános Iskola és Gimnázium, Budapest A döntő résztvevői értékes könyvjutalomban részesültek, és július elején egy hatnapos ajándékutazáson vehetnek részt Pannonhalmán, Győrben, Bábolnán, Herenden és Budapesten. Az eredményhirdetést ünnepi vacsora követte, majd a résztvevők megnézhették a Bárki vagy, aki a mennyei hazába igyekszel másfél évezredes életforma Pannonhalma monostorában című filmet. Április 4-én, vasárnap a virágvasárnapi ünnepi szentmise után megtekintették az apátságot és a pannonhalmi borászati tradíciót bemutató kiállítást. A rendezvényt a következő intézmények támogatták: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft., Duna Tv, Herendi Porcelánmanufaktúra Rt., Illyés Közalapítvány. NHALMI FŐAPÁTSÁG Dénesi Tamás 8 TRICOLLIS CUVÉE A Pannonhalmi Apátsági Pincészet első, a as évjáratból nagytételben forgalomba került terméke forró nyara korai szüretet eredményezett. A szőlő néhol túlérett jegyeket mutatott. A mustok átlagcukorfoka elérte a magyar mustfokot. A kisméretű műanyagrekeszbe szüretelt szőlőt egészfürtben, kíméletesen préseltük. A must ülepítés után került a temperált erjesztőbe. Erjesztés után hosszú finomseprőn tartással adtunk lehetőséget az íz és aromaanyagok gazdagodásának. A három dűlőből származó, három fajta (olaszrizling-rajnai rizling-fűszeres tramini) házasításából készült bor szalmasárga színét halványzöld villanások tarkítják. Illata tartós és tiszta, amely leginkább mély virágillatra emlékeztet. Izében összhangban illatával leginkább fehérhúsú gyümölcsök mutatkoznak. Jól integrálódott sava szép háttere az évjáratra jellemző testességnek. Hosszú lecsengésű, tartalmas bor, amely izgalmas kiegészítője fehérhúsoknak, sajttálaknak, baráti beszélgetéseknek. Ajánlott fogyasztási hőmérséklete C. Liptai Zsolt borász Örömmel értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy az érdeklődők szakszerű vezetéssel betekintést nyerhetnek a közelmúltban megnyílt Pannonhalmi Apátsági Pincészet munkájába és megkóstolhatják a pincészet borait. A pincelátogatásra a Pannonhalmi Főapátság TriCollis Tárlatvezető Irodájában lehet jelentkezni. Telefon: 96/ , Fax: 96/

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

??? Profitorientált egyházi intézmény. Hortobágyi T. Cirill osb

??? Profitorientált egyházi intézmény. Hortobágyi T. Cirill osb Vezetői Konferencia a Pannonhalmi Főapátságban Értékteremtés az értékválság idején? 2014. november 7. Profitorientált egyházi intézmény??? Hortobágyi T. Cirill osb perjel, a főapát gazdasági helyettese

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Félelem és reménykedés, gyávaság és hősködés vette körül a húsvéti misztériumot Jézus mellett is, sokan hosszú vívódás és megalázódás

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2013/2014.tanévben NTP-TV

Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2013/2014.tanévben NTP-TV Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2013/2014.tanévben NTP-TV-13-0001. 1. A verseny meghirdetője: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben