I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról"

Átírás

1 Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Masterat: Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale; Teorie critică şi studii multiculturale Forma de învăţământ: zi Linia maghiară Anul universitar: Semestru: II Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Történelem és Filozófia Kar Magiszterképző: Jelenkori Történelem és Nemzetközi Kapcsolatok; Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok Oktatási forma: nappali Tagozat: magyar Egyetemi év: Félév: II. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Jelenkori politikai filozófia (Filosofie politică contemporană) Kódszám: Kreditszám: Értékelés: Vizsga Helyszín: Történelmi Intézet Órarend: 2k+1sz II. Az előadás, szeminárium, szak- vagy laborgyakorlat tituláris oktatója Név, tudományos fokozat: Demeter Márton Attila, PhD Elérhetőség ( cím, esetleg telefonszám): tel.: Fogadási óra: kedd, 12-14, BBTE főépület, I. emelet, Böhm Károly terem III. A tantárgy leírása: A tantárgy célpontjai: A tantárgy fő célja, hogy a hallgatókat megismertesse a jelenkori politikai filozófiával, a fontosabb 20. századai politikai eszmeáramlatok (liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus stb.), s ezek főbb politikai toposzainak, kategóriáinak az elemzése révén. Az egyes eszmeáramlatok bemutatásában a kronológiai sorrendet követi, kiindulópontként a XIX. század végének főbb szellemi mozgalmait tekintve. Tartalma és a tantárgy keretében elsajátított kompetenciák: Az előadássorozat elsődlegesen a fontosabb 20. századi politikai eszmeáramlatok tartalmának az

2 ismertetésére összpontosít. Ugyanakkor vizsgálja azokat az értékeket vagy eszményeket, amelyek az egyes eszmeáramlatok központi elemeit képezik, az egyes eszmények (pl. társadalmi igazságosság, egyenlőség, szabadság, közösség) lehetséges értelmezéseit, egymáshoz való viszonyát, valamint azokat a főbb argumentációs típusokat, amelyek az egyes eszmények társadalmi elfogadtatását célozzák. Ennek köszönhetően a diákok nem csupán az egyes politikai eszmerendszerek tartalmával ismerkednek meg, hanem a szerkezeti elemeik ismerete révén, az interpretációs és argumentációs gyakorlatok ismerete révén a politikai érvelés gyakorlatát is elsajátítják. Felhasznált módszerek: tanári előadás, szemináriumi témák megvitatása. IV. Kötelező könyvészet: Friedrich August von Hayek: Út a szolgasághoz, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei, Európa Kiadó, Budapest, Isaiah Berlin: A szabadság két fogalma, in: Uő.: Négy esszé a szabadságról, Európa Kiadó, Budapest, 1990, Michael Oakeshott: Politikai racionalizmus, Új Mandátum Kiadó, Budapest, Robert A. Dahl: Forradalom után? Osiris Readers International, Budapest, John Rawls: Az igazságosság elmélete, Osiris Kiadó, Budapest Anthony Giddens: The Third Way, Polity Press, Cambridge, Maurizio Viroli: Republicanism, Hill and Wang, New York, Ernst Gellner: Nations and Nationalisms, Basil Blackwell, Oxford, Will Kymlicka: Liberalism, Community and Culture, Clarendon Press, Oxford, Pharekh Bhiku: Rethinking Multiculturalism, Palgrave, New York, V. A tantárgy oktatási folyamatában használt eszköztár: VI. Az előadások, szemináriumok, részfelmérések/parciális vizsgák, elvégzendő feladatok részletes terve/beosztása: 1. előadás: A 19. század végének uralkodó politikai mozgalmai I.: A liberalizmus, szocializmus, szociáldemokrácia Alapfogalmak és kulcsszavak: a szabadság eszméje, a parlamentarizmus, a politikai egyenlőség kívánalma, a társadalmi egyenlőség kívánalma, az osztály nélküli társadalom eszméje. Pierre Manent: A liberális gondolat története, Tanulmány Kiadó, Pécs, Will Kymlicka: Marxism, in: Uő.: Contemporary Political Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 1990, John Stuart Mill: A szabadságról, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, John Stuart Mill: A nő alávetettsége, Nagy, Szatmár, Karl Marx és Friedrich Engels: A Kommunista Párt kiáltványa, in: Karl Marx és Friedrich Engels művei, 4. kötet, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1959,

3 Rosa Luxemburg: Marxizmus, szocializmus, demokrácia, Gondolat Kiadó, Budapest, a szem.: John Stuart Mill: Fejezetek a szocializmusról, in: Ludassy Mária (szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1992, I. kötet, előadás: A 19. század végének uralkodó politikai mozgalmai II.: A nacionalizmus és a nemzetiségi kérdés Alapfogalmak és kulcsszavak: nemzet, kulturális vs. politikai nemzet, képviseleti kormányzat, nemzeti szuverenitás, nemzeti önrendelkezés, nemzetiségi kérdés, a nemzetiségi kérdés liberális és szociáldemokrata megközelítése Anthony D. Smith: Nationalism, Polity Press, Cambridge, Ernst Gellner: Nations and Nationalisms, Basil Blackwell, Oxford, Elie Kedourie: Nationalism, Blackwell, Oxford, Demeter M. Attila: A nemzet modern eszményének kialakulása a francia forradalom idején, in: Uő.: Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek, Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2005, Michael Mann: A modern európai nacionalizmus kialakulása, in: Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004, John Stuart Mill: Considerations on Representative Government, Bobbs-Merill, Indianapolis, (Magyarul: A képviseleti kormány, Emrich Gusztáv, Pest, 1867.) Lord Acton: A nacionalizmus, in: Ludassy Mária (szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai, I. kötet, Atlantisz Kiadó, Budapest, 1992, Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra I-II., Magyar Helikon, Budapest, Otto Bauer: A nemzetiségi kérdés és a szociáldemokrácia, in: Magyar Kisebbség, 2005/1-2, a szem.: Eötvös József: A nemzetiségi kérdés, in: Uő.: Reform és hazafiság III., Magyar Helikon, Budapest, 1978, előadás: Demokrácia és totalitarizmus; A szocializmus liberális bírálata; A liberális demokrácia totalitárius bírálata Alapfogalmak és kulcsszavak: demokratikus diktatúra, ideológia, egypártrendszer, tömegdemokrácia Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei, Európa Kiadó, Budapest, Norberto Bobbio: Democracy and Dictatorship, Polity Press, Cambridge, Raymond Aron: Demokrácia és totalitarizmus, L Harmattan Kiadó, Budapest, 2005.

4 Friedrich August von Hayek: Út a szolgasághoz, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Lenin: A proletárforradalom és a renegát Kautsky, Szikra Kiadó, Budapest, a szem.: Carl Schmitt: A parlamentarizmus és a tömegdemokrácia ellentéte, in: Uő.: A politikai fogalma. Válogatott politika- és államelméleti tanulmányok, Osiris Kiadó Pallas Stúdió Attraktor, Budapest, 2002, előadás: 20. századi demokrácia-elméletek Alapfogalmak és kulcsszavak: liberális demokrácia, képviselet, központosítás vs. helyi önkormányzat, plurális demokrácia, participatív demokrácia, polyarchia Giovanni Sartori: Demokrácia, Osiris Kiadó, Budapest, Arend Lijphart: Democracies, Yale University Press, New Haven, Robert A. Dahl: Forradalom után? Osiris Readers International, Budapest, Robert A. Dahl: Democracy and its Critics, Yale University Press, New Haven, Amy Gutmann: How Liberal is Democracy? in: D. MacLean and C. Mills (eds.): Liberalism Reconsidered, Rowman and Allanheld, Totowa, NJ, 1983, a szem.: Michael Walzer: Pluralism: A political perspective, in: Will Kymlicka (ed.): The Rights of Minority Cultures, Oxford University Press, Oxford, 1995, előadás: A jóléti állam (welfare state) eszméje; Az új szociáldemokrácia és az egalitárius liberalizmus Alapfogalmak és kulcsszavak: New Deal, a harmadik út eszméje, osztó (retributív) igazságosság, társadalmi egyenlőség Anthony Giddens: The Third Way, Polity Press, Cambridge, Huoranszki Ferenc: Egalitárius liberalizmus, in: Világosság, 1994/8-9. Brian Barry: The Welfare State and Poverty, in: Ethics, 1990, 100, Robert Nozick: Elosztási (disztributív) igazságosság, in: Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia, Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1998, John Maynard Keynes: A természetes gazdasági rend, Kétezeregy Kiadó, Budapest, John Rawls: Az igazságosság elmélete, Osiris Kiadó, Budapest a szem.: Ronald Dworkin: Szabadság, egyenlőség, közösség, in: 2000, 1993/3, 9-19.

5 6. előadás: (2006. november 3., 12-14h) A szabadság eszméje Alapfogalmak és kulcsszavak: negatív és pozitív szabadság, szabadság vs. egyenlőség, szabadság vs. kormányzati gyámkodás Dénes Iván Zoltán: Vele, nem nélküle. Szabadságértelmezések metszéspontjai, in: Dénes Iván Zoltán (szerk.): A szabadság értelme az értelem szabadsága, Argumentum Kiadó, Budapest, 2004, Demeter M. Attila: Negatív és pozitív szabadság, liberalizmus és kommunitarizmus, in: Uő.: A jó államtól a demokratikus államig, Komp-Press, Kolozsvár, 2001, Friedrich August von Hayek: Az igazi és a hamis individualizmus, in: Ludassy Mária (szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai, II. kötet, Atlantisz Kiadó, Budapest, 1992, Isaiah Berlin: A szabadság két fogalma, in: Uő.: Négy esszé a szabadságról, Európa Kiadó, Budapest, 1990, Hannah Arendt: Mi a szabadság? in: Uő.: Múlt és jövő között, Osiris Kiadó Readers International, Budapest, 1995, Bibó István: Kényszer, jog, szabadság, II. rész: A szabadság, in: Uő.: Válogatott tanulmányok, I. kötet ( ), Magvető Kiadó, Budapest, 1986, Charles Taylor: Mi a gond a negatív szabadsággal? in: Demeter M. Attila (szerk.): Politikai doktrínák. Szöveggyűjtemény, Partium Kiadó, Nagyvárad, 2004, a szem.: Quentin Skinner: A szabadság és a honpolgárság két rivális hagyománya, in: Világosság, Budapest, 1995/10, előadás: A jogok eszméje Alapfogalmak és kulcsszavak: természetes emberi jogok eszméje, negatív és pozitív jogok, a szociális (morális) jogok kérdése, harmadik generációs jogok Michael Freeman: Human Rights, Polity Press, Cambridge, Hannah Arendt: A forradalom, Európa Kiadó, Budapest, Jeremi Waldron (ed.): Theories of Rights, Oxford University Press, Oxford, H. L. A. Hart: Jog, szabadság, erkölcs, Osiris Kiadó, Budapest, Ronald Dworkin: Vegyük komolyan a jogokat, in: Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia, Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1998, a szem.: Leszek Kołakowski: Emberi jogok? Mi végre? in: Kritika, 2004/2. 8. előadás: A neokonzervativizmus

6 Alapfogalmak és kulcsszavak: politikai szkepticizmus, az intellektuális tökéletlenség álláspontja, a korlátozott politika elve, stabilitás vs. változás, a jogszaporítás liberális gyakorlatának konzervatív bírálata Anthony Quinton: A tökéletlenség politikája, Tanulmány Kiadó, Pécs, Samuel P. Huntington: Conservatism as an Ideology, in: American Political Science Review, 1957/51, Alain Finkielkraut: A hálátlanság, Európa Kiadó, Budapest, Michael Oakeshott: Konzervatívnak lenni, in: Uő.: Politikai racionalizmus, Új Mandátum Kiadó, Budapest, a szem.: Roger Scruton: Mi a konzervativizmus? in: Uő.: Mi a konzervativizmus? Osiris Kiadó, Budapest, 1995, előadás: Kommunitarizmus, multikulturalizmus Alapfogalmak és kulcsszavak: egyén és közösség, a szabadság kulturális beágyazottsága, a kultúra politikai védelmének követelése Amy Gutmann: Communitarian Critics of Liberalism, in: Philosophy and Public Affairs, 1985, 14/3, Will Kymlicka: Communitarianism, in: Uő.: Contemporary Political Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 1990, David Miller: Communitarianism: Left, Right and Center, in: Uő.: Citizenship and National Identity, Polity Press, Cambridge, 2000, Demeter M. Attila: Negatív és pozitív szabadság, liberalizmus és kommunitarizmus, in: Uő.: A jó államtól a demokratikus államig, Komp-Press, Kolozsvár, 2001, Pharekh Bhiku: Rethinking Multiculturalism, Palgrave, New York, Feischmidt Margit (szerk.): Multikulturalizmus, Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, Budapest, Charles Taylor: Hegel and Modern Society, Cambridge University Press, Cambridge, Amitai Etzioni: The Spirit of Community, Crown Books, New York, a szem.: Charles Taylor: Az elismerés politikája, in: Feischmidt Margit (szerk.): Multikulturalizmus, Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1997, Roger Scruton: Kommunitárius álmok, in: Századvég, 2005/35, Amitai Etzioni: Igen, közösség. De kié? in: Századvég, 2005/35, Roger Scruton: Válasz, in: Századvég, 2005/35,

7 10. előadás: Az új társadalmi mozgalmak és az identitáspolitikák : a feminizmus Alapfogalmak és kulcsszavak: egyenlőség és különbözőség, pozitív diszkrimináció, magánélet és közélet, a törődés etikája Will Kymlicka Wayne Norman: Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory, in: Ethics, 1994, vol. 104, David Miller: Group Identities, National Identities and Democratic Politics, in: Uő.: Citizenship and National Identity, Polity Press, Cambridge, 2000, Demeter M. Attila: Identitáspolitikák, pozitív jogok és az elismerés politikája, in: Uő.: Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek, Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2005, Will Kymlicka: Feminism, in: Uő.: Contemporary Political Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 1990, Seyla Benhabib: Critique, Norm, Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory, Columbia University Press, New York, a szem.: Iris Marion Young: Politiy and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship, in: Ethics, vol. 99, no. 2, előadás: Etnopolitika: A nemzeti kisebbségek problémája a jelenkori politikai filozófiában Alapfogalmak és kulcsszavak: egyén és közösség, etnikai közösség, nemzeti kisebbség, kollektív jogok, a kultúra politikai védelmének liberális megalapozása Will Kymlicka: Liberalism, Community and Culture, Clarendon Press, Oxford, Salat Levente: Etnopolitika a konfliktustól a méltányosságig, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, Demeter M. Attila: A nemzeti közösségek problémája a mai angolszász politikaelméleti irodalomban, in: Uő.: Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek, Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2005, Chandran Kukathas: Vannak-e kulturális jogaink? in: Bretter Zoltán és Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában. A nacionalizmus, Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995, Kymlicka: The Rights of Minority Cultures: Reply to Kukathas, in: Political Theory, 1992, vol. 20, Yael Tamir: Liberal Nationalism, Princeton University Press, Princeton, Joseph Raz: Multikulturalizmus liberális szempontból, in: Feischmidt Margit (szerk.): Multikulturalizmus, Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1997, a szem.:

8 Vernon van Dyke: Az egyén, az állam és az etnikai közösségek a politikai elméletben, in: Kellék, 2005/26, előadás: A neorepublikanizmus Alapfogalmak és kulcsszavak: patriotizmus, állampolgári lojalitás, önkormányzat, területi hűség, erény Philip Pettit: Republicanism, Oxford University Press, Oxford, Maurizio Viroli: Republicanism, Hill and Wang, New York, Demeter M. Attila: Mi a republikanizmus, in: Székelyföld, 2006/1, Michael Walzer: Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality, Martin Robertson, Oxford, David Miller: On Nationality, Oxford University Press, Oxford, Michael J. Sandel: Democracy s Discontents, Harvard University Press, Cambridge, MA, a szem.: Kende Péter: A liberális szemlélet republikánus kiigazítása, in: Világosság, 1996/2, Michael J. Sandel: A procedurális köztársaság és a tehermentes én, in: Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia, Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1998, előadás: A nemzetállam és a demokrácia a globalizáció korában Alapfogalmak és kulcsszavak: globalizáció, szuverenitás-transzfer, globális kapitalizmus Robert J. Holton: Globalization and the Nation-State, Palgrave, New York, Roger King Gavin Kendall: The State, Democracy and Globalization, Palgrave (Macmillan), New York, Will Kymlicka Christine Straehle: Kozmopolitanizmus, nemzetállamok, kisebbségi nacionalizmus, in: Kellék, 2001/17, a szem.: Michael Mann: Megállította-e a globalizáció a nemzetállam emelkedését? in: Magyar Kisebbség, 2002/2, Ulrich K. Preuß: Veszít-e hatalmából az állam, in: Kellék, 2006/29, előadás: Az európai egyesülés filozófiája Alapfogalmak és kulcsszavak: transznacionális politikai identitás, európai állampolgárság, alkotmányos patriotizmus, euroszkepticizmus, az alkotmányos patriotizmus eszméjének nemzeti liberális bírálata

9 Jürgen Habermas: Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future of Europe, in: Praxis International, 1992, vol. 20, David Miller: Citizenship and National Identity, Polity Press, Cambridge, Michael Th. Greven: A politikai tér mint a politikum mértéke, in: Hell Judit és Lendvai L. Ferenc (szerk.): Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában, TIT, Miskolc, 1997, Will Kymlicka: Multicultural Citizenship, Clarendon Press, Oxford, Will Kymlicka: Liberalism and Minority Rights. An Interview, in: Ratio Juris, 1999, vol. 12, no. 2, a szem.: Jürgen Habermas: Harcok az elismerésért a demokratikus jogállamban, in: Feischmidt Margit (szerk.): Multikulturalizmus, Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1997, VII. Felmérés módja: A tevékenység elbírálásának összetevői: a végső jegy összetétele: félévi vizsga 66%, szemináriumi tevékenység 33 %. A vizsga lezajlása: szóbeli. Elbírálási kritériumok: szakmai felkészültség, tájékozottság, olvasottság, a nyelvi kifejezés helyessége. VIII. Szervezési részletek, kivételes esetek kezelése: Jelenlét kötelező minimum 8 alkalommal. Vizsgára való jelentkezés feltételei: a kötelező jelenlét teljesítése, szemináriumi tevékenység. Pótolási lehetőségek: a szemináriumi tevékenység vizsgáig dolgozattal pótolható. Plagizálás, plagizálás következményei, vizsgán való csalások következményei: kizárás a vizsgáról. IX. Választható/opcionális könyvészet: Will Kymlicka: Contemporary Political Philosophy, Oxford University Press, Oxford, Robert E. Goodin, Philip Pettit (eds.): A Companion to Contemporary Political Philosophy, Blackwell, Oxford, Robert E. Goodin and Philip Pettit (eds.): Contemporary Political Philosophy, Blackwell Publishers, Oxford, Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia, Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1998.

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

SZAKIRODALOM Könyvek

SZAKIRODALOM Könyvek SZAKIRODALOM Könyvek Arendt, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa 1995 Múlt és jövő között. Budapest, Osiris Readers International 2002 A sivatag és az oázisok. Budapest, Gond Palatinus Arisztotelész

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom ARENDT, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa Kiadó 1995 Mi a tekintély?; Mi a szabadság? In: Uõ: Múlt és jövõ között. Budapest, Osiris Kiadó Readers International, 100 150 és

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Acton, Lord John E. E. D.: Nacionalizmus. In: Ludassy Mária (szerk.): Az

Acton, Lord John E. E. D.: Nacionalizmus. In: Ludassy Mária (szerk.): Az elhasznált irodalom Acton, Lord John E. E. D.: Nacionalizmus. In: Ludassy Mária (szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai. I. köt. Budapest, Atlantisz, 1991. Alfredson, Gudmundur: Introduction.

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Tantárgy neve: REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁK (választható)

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Tantárgy neve: REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁK (választható) BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR SZAK: PÉNZÜGY-BANK EGYETEMI ÉV 2010/2011 FÉLÉV I. FÉLÉV I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról Tantárgy

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció, közkapcsolatok és reklám intézet Egyetemi év: 2011-2012 Félév: II. félév I. Általános információk

Részletesebben

Delta Politikai Iskola

Delta Politikai Iskola Delta Politikai Iskola Politikaelmélet Oktató: Tanyi Attila (email: attila.tanyi@gmail.com; telefon: 70/2310392) A kurzus leírása A kurzus némileg rendhagyó megközelítését kívánja adni a politika elméleti

Részletesebben

Publikációs lista AKKREDITÁLT KIADÓKNÁL MEGJELENTETETT KÖTETEK (CNCS, B)

Publikációs lista AKKREDITÁLT KIADÓKNÁL MEGJELENTETETT KÖTETEK (CNCS, B) Publikációs lista KÖNYVEK AKKREDITÁLT KIADÓKNÁL MEGJELENTETETT KÖTETEK (CNCS, B) 1. Demeter M. Attila: Ethnos és demos, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2013, 300 o., (megjelenés előtt) 2. Demeter M.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei)

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei) BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR EGYETEMI ÉV 2010/2011 FÉLÉV II. FÉLÉV I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról Tantárgy neve: Kódszám:

Részletesebben

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ii-2 A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Doktori Iskola 2004 2005 és 2006 2007 tanév ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék, PhD képzés,

Részletesebben

Albert-Lőrincz Márton Albert-Lőrincz Csanád. Kifelé a multikulturális térbe

Albert-Lőrincz Márton Albert-Lőrincz Csanád. Kifelé a multikulturális térbe Műhely Albert-Lőrincz Márton Albert-Lőrincz Csanád Kivonat Kifelé a multikulturális térbe A társadalomkutatók figyelme a 90-es években fordult a multikulturalizmus felé. Számos értekezés látott napvilágot,

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Egyetemi tanév: 2010/2011 III. félév I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR EGYETEMI ÉV: 2009-2010 FÉLÉV: IV I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Klasszikus

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Bujalos István: RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Abstract: (A Short Introduction to John Rawls Philosophy) Rawls' philosophy reflects on the problems of the sixties. There were two challenges in

Részletesebben

Igazságosság Amerikában

Igazságosság Amerikában BUJALOS ISTVÁN Igazságosság Amerikában Hogyan gondolta tovább Michael Walzer John Rawls elméletét Túlzás nélkül mondhatjuk: az 1970-es évek eleje óta igen izgalmas az amerikai filozófiai élet. A jeles

Részletesebben

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I.

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I. A tantárgy kódja: 7SO30NAKL3M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Sociological Theories I. A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 óra előadás hetente

Részletesebben

Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon

Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon Makra Hajnalka (Helsinki Egyetem Finnugor Tanszék) Az irodalom feladatai a hatalom szempontjából Finnországban és Magyarországon A disszertáció háttere, elôzménye A Helsinki Egyetem finn irodalom tanszékén

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

A fenntarthatóság interdiszciplináris megközelítése és az önkéntesség, mint lehetőség a szociális fenntarthatóság kialakításában és megőrzésében

A fenntarthatóság interdiszciplináris megközelítése és az önkéntesség, mint lehetőség a szociális fenntarthatóság kialakításában és megőrzésében Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Humán Erőforrás Intézeti tanszék A fenntarthatóság interdiszciplináris megközelítése és az önkéntesség, mint lehetőség a szociális fenntarthatóság kialakításában

Részletesebben

TANTÁRGYLAP. 2.6. Kiértékelés típusa

TANTÁRGYLAP. 2.6. Kiértékelés típusa TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet / Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

Koller Boglárka: Nemzeti és európai identitás

Koller Boglárka: Nemzeti és európai identitás Koller Boglárka: Nemzeti és európai identitás Megjelent: Hegedűs István (szerk.): A magyarok bemenetele. Tagállamként a bővülő Európai Unióban. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány,

Részletesebben

A többségi döntés tartalmi korlátai és az alkotmánybíráskodás

A többségi döntés tartalmi korlátai és az alkotmánybíráskodás Győrfi Tamás A többségi döntés tartalmi korlátai és az alkotmánybíráskodás Ez az írás az új alaptörvény legitimitásával kapcsolatos szakmai (és közéleti) vitákhoz kíván hozzájárulni. Az a kiindulópontja,

Részletesebben

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

SzeMle. Uralkodó politikai eszméink

SzeMle. Uralkodó politikai eszméink SzeMle N FERENCZ ENIKŐ Uralkodó politikai eszméink demeter m. attila, Szabadság, egyenlőség, nemzetiség A nemzeti kisebbségek problémája az angolszász politikai filozófiában. kolozsvár, Pro Philosophia.

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

MONROE E. PRICE: A TELEVÍZIÓ, A NYILVÁNOS SZFÉRA ÉS A NEMZETI IDENTITÁS

MONROE E. PRICE: A TELEVÍZIÓ, A NYILVÁNOS SZFÉRA ÉS A NEMZETI IDENTITÁS MONROE E. PRICE: A TELEVÍZIÓ, A NYILVÁNOS SZFÉRA ÉS A NEMZETI IDENTITÁS A New York-i Yeshiva Egyetem professzorának könyve nem pusztán azért fontos, mert a médiaháború hazai túlélôi elôször olvashatnak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Filozófia, Esztétika, Etika, Vallástudomány,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület történelem

Részletesebben

Kántor Zoltán. Bevezetés. A probléma

Kántor Zoltán. Bevezetés. A probléma Kántor Zoltán Bevezetés Tanulmányomban a nemzeti identitásra helyezem a hangsúlyt, amit a nacionalizmus, valamint a nemzetépítés keretében vizsgálok. A nacionalizmust nem a szó negatív (és nem is pozitív)

Részletesebben

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje 2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje Csütörtök III. emelet 321. szoba PhD szoba Február 14 10.00-12.00 Dr. Arató Krisztina: Az Európai Unió válsága 12.00-14.00 Dr. Bíró Gáspár:

Részletesebben

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam Irányzatok a politika diszkurzív értelmezésében tematika és program w w w.pd k.hu ELSŐ FÉLÉV 1) 2008

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika Kar 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Császár Melinda

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Császár Melinda Szociológia Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Császár Melinda Nemzet jog identitás A státustörvény végrehajtásának szociológiai vonatkozásai című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Tomka Miklós egyetemi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Történelem és Filozófia

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem és Filozófia Egyetemi év: 2008-2009 Félév 2 I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve:

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció és közkapcsolatok Szak Egyetemi év: 2011-2012. Félév: I. félév I. Általános információk az előadásokról,

Részletesebben

Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában

Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában Kovács János vezető elemző Talán úgy definiálhatnánk megfelelő módon az európai identitás fogalmát, hogy az nem

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Történelem és Filozófia

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék. Nők az irodalomban 1.

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék. Nők az irodalomban 1. SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék Nők az irodalomban 1. A tantárgy típusa

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Kulturális

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Politikatudományi 1.4

Részletesebben

FILOZÓFIA SZAK Alapképzés A tantárgyak rendje a Tanulmányi szerződések kitöltéséhez és az Órarend összeállításához

FILOZÓFIA SZAK Alapképzés A tantárgyak rendje a Tanulmányi szerződések kitöltéséhez és az Órarend összeállításához 1 Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Történelem és Filozófia Kar Magyar Filozófiai Intézet FILOZÓFIA SZAK Alapképzés 2016-2017 A tantárgyak rendje a Tanulmányi szerződések kitöltéséhez és az Órarend

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció és közkapcsolatok szak, III. évfolyam Egyetemi év: 2011-2012. Félév: I. félév Általános információk

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület Nyelv

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

I. InformaŃii generale despre curs şi seminar:

I. InformaŃii generale despre curs şi seminar: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Specializarea: Biblioteconomie şi ştiinńa informării Forma de învăńământ: zi Linia maghiară Anul universitar: 2008-2009 Semestru:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság-és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság-és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A politika mint diskurzus. PTE BTK, Kommunikációés Médiatudományi Tanszék Kommunikációs Doktori Iskola tanév II. félév

A politika mint diskurzus. PTE BTK, Kommunikációés Médiatudományi Tanszék Kommunikációs Doktori Iskola tanév II. félév ii-3 A politika mint diskurzus PTE BTK, Kommunikációés Médiatudományi Tanszék Kommunikációs Doktori Iskola 2006-2007 tanév II. félév Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció- és Médiatudományi

Részletesebben

SMAK404 Civil és demokrácia tanulmányok Liling Tamás

SMAK404 Civil és demokrácia tanulmányok Liling Tamás WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

SYLLABUS. Zeneművészet az audiovizuális kultúrában (MA) A tantárgy típusa Tantárgy Zeneesztétikai elemzések

SYLLABUS. Zeneművészet az audiovizuális kultúrában (MA) A tantárgy típusa Tantárgy Zeneesztétikai elemzések SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Művészeti Kar Szak Zeneművészet az audiovizuális kultúrában (MA) A tantárgy típusa Tantárgy Zeneesztétikai elemzések DA DS megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYLAP Kiértékelés típusa

TANTÁRGYLAP Kiértékelés típusa TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet / Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 1+1 Kreditpont: 3 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelv: magyar A tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Politikatudományi

Részletesebben

Multikulturális nevelés: értelmezés és attitűdök egy budapesti tanárokkal végzett vizsgálat alapján

Multikulturális nevelés: értelmezés és attitűdök egy budapesti tanárokkal végzett vizsgálat alapján Multikulturális nevelés: értelmezés és attitűdök egy budapesti tanárokkal végzett vizsgálat alapján Nguyen Luu Lan Anh, Boreczky Ágnes, Gordon Győri János lananh@ppk.elte.hu boreczky.agnes@ppk.elte.hu

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Politikatudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

konferencia Kántor Zoltán igazgató (Nemzetpolitikai Kutatóintézet), adjunktus (PPKE BTK)

konferencia Kántor Zoltán igazgató (Nemzetpolitikai Kutatóintézet), adjunktus (PPKE BTK) Iustum Aequum Salutare IX. 2013. 2. 149 155. konferencia A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közös szervezésében: Az állampolgárság aktuális nemzetközi jogi és európajogi kérdései

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Szakirány: Bank és pénzügy, Marketing, ECTS 2010/2011 EGYETEMI TANÉV IV. félév I. Általános információk az előadásokról,

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010.

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. TÁRSADALOMFILOZÓFIA TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Politológia TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Politológia Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

II. Az előadás, szeminárium, szak- vagy laborgyakorlat tituláris oktatója

II. Az előadás, szeminárium, szak- vagy laborgyakorlat tituláris oktatója Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció, közkapcsolatok és reklám intézet Egyetemi év: 2012-2013. Félév: I. félév I. Általános információk

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Magyar Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities The European Citizen from the Perspectives of the Humanities Workshop Program 16, 19-20 Nov, 2012 Part I. Reconceptualising the European Citizen: Identity, Culture, Religion 16 Nov 2012, Friday Budapest,

Részletesebben

Kortárs igazságosság elméletek

Kortárs igazságosság elméletek Kortárs igazságosság elméletek Tanyi Attila Ez egy bevezető kurzus az erkölcsfilozófiába. Célja a kortárs társadalmi igazságosság elméletek megismerése és elemzése. Tekintve, hogy a terület karakterét

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület Nyelv

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Szociológia és Szociális Munkásképző Kar 1.3 Intézet Magyar Szociológia és Szociális Munka

Részletesebben

A hegeliánus Rawls. Pogonyi Szabolcs. Hegel: szellem, tapasztalat, nyelv

A hegeliánus Rawls. Pogonyi Szabolcs. Hegel: szellem, tapasztalat, nyelv VILÁGOSSÁG 2008/3 4. Hegel: szellem, tapasztalat, nyelv Pogonyi Szabolcs A hegeliánus Rawls A kortárs politikai fi lozófi a kommunitárius irányzatához tartozó fi lozófusok a hatvanas évektől kialakult

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben