Hajnalt is hozott az árvíz éjszakája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajnalt is hozott az árvíz éjszakája"

Átírás

1 2004. MÁRCIUS ÁRVÍZI KÜLÖNKIADÁS A küzdeni, alkotni, boldogulni képes emberek újjáépítették a várost Hajnalt is hozott az árvíz éjszakája Nem is tudjuk, hányszor árasztotta el a Tisza a várost, mégis mindig ugyanazon a helyen született újjá: szebbé, virágzóbbá írta Bálint Sándor, nem csoda hát, hogy ôt is idézi Sz. Simon István a Nagy vizek krónikája címû, 1979-ben megjelent könyvében. És persze Juhász Gyulát, Tömörkény Istvánt, Móra Ferencet, Somogyi Károlyt és még nagyon sok ismert embert, történelmi személyiséget, akiket megihletett az az óriási erôfeszítés, az a hit, ami 1879 után romjaiból építette újjá Szegedet. A Szegedi Híradónak már nem volt ideje, hogy kinyomtassák az árvízi tudósítást, s már cím sem lett volna, ahová kikézbesítsék. Nagy Sándor, a szerkesztô írására késôbb kefelevonatban találtak rá: éjfél után 2 óra. Az ár betört március 12., éjfél után 2 óra! Szeged város haldoklásának kezdete. 24 óra múlva halott; volt, nincs többé! A Gondviselés elpártolt tôlünk s nem akarta pótolni az emberek bûnét, amelyet ellenünk vétettek. Szegény, szegény szülôvárosom! Magyarország volt második városa! A koldus sirat, aki szerkesztô volt. S vele sirat téged s magát hetvenezer koldus magyar! De megsirat még Magyarország is, mikor a bajban érezni fogja, hogy nem vagy többé... Kongj, városháza öreg harangja! Hirdesd Szeged népének, hogy szülôvárosa végórája elérkezett. Hajnali négyig szakadatlanul zengett a tornyok érce, félelmetesen, bánatosan, a vihartól felkorbácsolt hullámok elôbb csak mintegy 25 méternyi utat törtek maguknak a Makkoserdônél, de nem volt már erô és lehetôség a sárrá vált nyúlgát eltömésére. (Folytatás a 2. oldalon) A Széchenyi tér

2 2 Szegedi Tükör március Hajnalt is hozott az árvíz éjszakája (Folytatás az 1. oldalról) Ott történt ez, ahol ma emlékkô áll az azóta épített körtöltésen. A kapu egyre szélesedett, s ömlött, ömlött a víz szabadon, folyóvá terjeszkedve, s kezdett megülepedni a legmélyebb városrészeken, Rókuson és Felsôvároson. S bár a város talpon volt, felverték a korábbi rémhírrel, volt, akit a vész ágyban talált, készületlenül ért. Több mint 70 ezer lakosa volt ekkor Szegednek, s a népességhez képest szerencsének is vehetjük, hogy csak másfél száz áldozatot követelt a víz. Sohasem tudódott ki az áldozatok pontos száma. Az egyik forrás 146-ot, a másik 151-et emleget. A polgármesteri jelentés az utóbbihoz ragaszkodik. Egyharmaduk kiskorú gyermek volt. Talán még ennyivel sem tartozott volna Szeged a Tiszának, ha a vészhelyzetben szokásos kapkodás nem segít neki. Ugyanis vészlövés mindössze csak kettô tétetett, mert mire a taraczkok felállíttattak, már a városháza elôtti térséget is elöntötte az ár. A víz Rókusról jött Eleinte a harangzúgást sem igen lehetett hallani, mert az orkán hangosabb volt, meg a szél elemelte a város fölül a vész kiáltásait. Ám amint a hatalmas szél elvégezte dolgát, nevezetesen a nyúlgát átszakítását, el is csendesedett. Az elöntés reggel öt órára teljes volt. A Belvárosban maradt egy kis sziget: a Tisza védtöltése, a Révai, a Szegfû, az Oroszlán és az Oskola utca környékén. Hathét óra körül már az Oskola utca is úszott, de délutánra a vízszint kissé megcsappant és visszahúzódott az ár a gimnázium és az Oroszlán kávéház közötti utcarészrôl. Olyannyira elborította a víz a várost, hogy amikor június 11-én, három hónappal a vész után berajzolta a térképre a királyi biztosság mûszaki osztálya a száraz területeket, még mindig a kék dominált. Ebben az idôben is csak a mai Belváros egy része, a vár, a Széchenyi tér keleti oldala, a Dugonics tér, a Kárász utca, az Oskola utca és a Tisza közötti terület volt szárazon, továbbá egy kis folt a Szentháromság utca déli végén, meg a budai országút (Kossuth Lajos sgt.), a Felsô Tiszapart és a Kis-Tisza utca és a vasúti töltés magaslatai a déli részen, a régi vasúti hídtól a rendezô pályaudvar felé. A víz tehát Rókusról jött. Miután ennek a városrésznek a medencéjét megtöltötte, Felsôváros felé talált természetes utat. Ezután bukott át a budai országúton, s befészkelôdött a Belvárosba, majd lement Alsóvárosnak. Miután a töltésekkel kerített város megtelt, a többi víz kívül keresett magának utat, de már akkor elvéve Dorozsmát is. Korábban már katonai segítséget is vezényeltek a városba, s a temesvári hadtest nem üres kézzel jött, hanem hajóhidat is rakott a Tiszára. Miután a nép beözönlött a külsô városrészekbôl a palánkba, az akkori városmagba, innen száraz lábbal vándorolhatott tovább Újszegedre a pontonhídon, majd tovább, tovább, befogadó városokba, községekbe. Bajban kétféle ember terem Éjszaka lévén, menteni szinte nem lehetett. Csak hajnalban tudtak elindulni a csónakosok, hogy a fákról és az áradattal még dacoló építményekrôl összeszedjék az embereket. Távolabbra pedig csónakok híján ekkor még el sem jutottak, csak késôbb, amikor vízi jármûveket kapott Szeged a mentésre. Így teljes egy héten keresztül folyt a vízben rekedt emberek felkutatása és megmentése. Azt lehetne mondani, hogy már az ár elsô rohama végzett Szegeddel, hiszen kôépület alig volt. Kártyavárként omlottak össze a házak már a vész kezdetén, s ha valamelyik dacolt is még, pár óra múltán valósággal elmállott a vízben. A vízveszedelem nem volt elég, a mai Szent István tér táján tûzbe borult a régi gyufagyár. A mentés elején elôfordult, hogy ott kellett hagyni a szinte szalmaszálba kapaszkodó embereket, mert a dereglye már-már sülylyedésig megtelt. Bajban kétféle ember terem leginkább: önzô és hôs. Volt olyan, aki bútorait rakat-

3 2004. március Szegedi Tükör 3 verni. Most egy másik halálos ellenség áll a kapunál: a csüggedés, Védjük magunkat ellene, mert ez még veszedelmesebb! Nemzetközi gyûjtés Tisza Lajos ta csónakokra, ingóságait dédelgette rajta és elment a fuldoklók mellett, pontosabban: elment volna, ha éppen derék, helytálló csónakosokkal, mentôkkel nem találkozik. De több volt, aki mások menekítése közben járt szerencsétlenül, s még több, aki végigküzdötte a mentés napjait, alvatlanul, fázósan, éhesen. A tiszai töltés fejlesztése között Gyakorlatilag minden elpusztult március 12-én. Majd minden forrás közli a megmaradt házak jegyzékét, jóllehet ezeket ma már igen körülményes volna azonosítani. Egy bizonyos: a város belsô és külsô területén holdnyi föld került víz alá, 5458 ház omlott össze és mindössze 265 élte túl tartósan a katasztrófát. Ezek Lechner Lajos leginkább belvárosi, téglából rakott középületek voltak. Az ingóságok java része megsemmisült. Kifosztott, átfagyott, éhes emberek 75 ezres tömege lepte el a magasabb pontokat és áramlott a szélrózsa minden irányába. A Szegedi Napló így biztatta az embereket: A víz elborította utcáinkat. Ki fogjuk he- A KÁRBECSLÉST igen alapos hivatalnokok végezték, s végül akkori forintokban is kikalkulálták a veszteséget. Eszerint a város belterületén ingatlanokban 7 millió 135 ezer, ingókban pedig 4 millió forint volt a kár. A külterületeken 614 ezer 300 forint értékû épület pusztult el és 60 ezer forint értékû ingóság. Mindent összeadva és egybe söpörve: 11 millió 811 ezer forint a kerekített veszteség. Igen ám, de honnan tudná a mai ember, hogy mit ért ez akkor? Néhány kapaszkodót lelhetünk abból, hogy mi volt az ára akkoriban a fontosabb építôanyagoknak, mert hiszen föl is kellett építeni egy új várost, Ezer tégla a szállítással 18 forint, ezer vályog 5 forint, 1 mázsa mész 2 forint, egy köböl homok 8 forint, ezer cserép 10 forint volt. A kômûves napszámra 1 forint 40 krajcárt kért, a közönséges kézi napszám 70 krajcár volt. Lehet azonban következtetni néhány termény árából is. Egy mázsa búzát 8 forintért mértek akkoriban, rozsot 5-ért, kukoricát 4-ért, krumplit 1,20-ért. Száz forintot ért egy tehén, 30- at egy ló, 10-et az egyéves sertés. Az összegyûjtött adományokból a lakosság segélyezésére készpénzben 1 millió 894 ezer, építôanyagokban 550 ezer forintot juttattak. A gyûjtés fôösszege 2 millió 650 ezer forintra ugrott. A hazai gyûjtések 1 millió forintot valamelyest meghaladó összeget hoztak a városnak. Az európai adakozás együttes summája, beleértve a magyarországi gyûjtést is: 2 millió 737 ezer forint volt. Ebbôl Ausztria népe 550 ezret, Németország 395 ezret, Franciaország 283 ezret, Anglia 143 ezret adott, 30 és 50 ezer forint közötti adomány érkezett Belgiumból, Helvéciából, Németalföldrôl, Olaszországból, Oroszországból, Romániából. És szinte valamennyi európai ország szerepel az emlékezetes listán, melyet meg is örökítettek. A külföldi gyûjtésekben nagy szerepe volt néhány jeles hazánkfiának is. Munkácsy és Zichy Mihály például párizsi gyûjtést kezdeményezett, Liszt Ferenc hangversenyek bevételeivel adózott Szegednek. Igen sokat segített a sajtó, amely nemcsak szervezte a gyûjtést több országban, hanem cikkeivel fölindíttatta az embereket. A Daily Telegraph a becsületes, szorgalmas és nagylelkû alföldi magyar néprôl szóló cikkét így fejezte be: Angolhon lakosai mindenütt rokonszenvezni fognak a magyar néppel és az angolok nem fognak fukarkodni aranyaikkal, Föl fogjuk szólítani kormányunkat, hogy ne csak az anyabirodalom, hanem annak határain túl is valamennyi gyarmataiban aláírásokat nyisson a szegediek segélyezésére. A kanonok gesztusa A városban ma is ôrzi a legnagyobb adakozók emlékét a nagykörút egy-egy cikke. Ezért nevezték el Párizsi, Brüsszeli, Londoni, Római... stb. körútnak. (Folytatás a 4. oldalon)

4 4 Szegedi Tükör március Hajnalt is hozott az árvíz éjszakája (Folytatás a 3. oldalról) Minden segélyek, adományok között mindig messze fog ragyogni Somogyi Károly esztergomi kanonok nagy gesztusa, akirôl Mikszáth Kálmán úgy emlékezett meg: Egész életében nem látta Szegedet, és mégis egész életében Szegednek élt. Tette ezt úgy, hogy hetven esztendei tudós munkálkodása során, teljes pénzét és fáradságát igénylô könyvtárat gyûjtögetett, szedegetett össze, s azt egyetlen elhatározással az elpusztult Szeged feltámasztásának alapköveihez adta. Sokan megkérdezték tôle annak idején, hogy mi indította erre az elhatározásra, s így adta okát: A romjaiból új életre kelô Szegedre nagy nemzeti misszió vár... E meggyôzôdéstôl áthatva, részemrôl is szolgálatot kívánok tenni a közmûvelôdés és a magyar nemzetiség ügyének és évtizedek hosszú sarán át gonddal, fáradságosan és nagy áldozatokkal gyûjtött könyvtáramat Szeged városának ajándékképpen örök tulajdonául fölajánlom. A zseniális Lechner Lajos Tisza Lajos királyi biztost meglehetôsen bizalmatlanul fogadták Szegeden. Elege volt már a városnak a Tiszákból, mondogatták a miniszterelnökre és a folyóra gondolva. Politikailag is kényes volt, hogy a miniszterelnök testvéröccsét neveztette ki Béccsel erre a posztra. No, és mint tudjuklátjuk, Szeged legszebb terén szobrot emeltek ennek az úrnak a Vásárhelyi Pálé mellett, s nem jutott eszébe senkinek, hogy ezt az ércet ledöntse. Mert ez az úr ugyan évi tizenkétezer forintos fizetésért és jó drága kis udvartartásért, de eréllyel és jóindulattal fogott hozzá dolgához. Magával hozta a fôvárosból Lechner Lajost, a budapesti Andrássy út és a fôvárosi csatornahálózat tervezôjét, azzal a kötelezettséggel, hogy a munkálatok befejezéséig Szegeden marad. Pusztulás és újjászületés soha sehol nem ment végbe kis legendák nélkül. Kellett Szegednek is szerencsétlen helyzetében valami jó elôjel. Ilyennek fogta hát fel, hogy kivirágzott a Tisza... Tudták, hogy várható nagyobb áradások elôtt nem röppen ki a tiszavirág, csak akkor, ha már újabb nagy vizekre nem kell számítani. Tisza Lajos nagyon nagy úr volt, nagyon nagy hatalom. Nála csak a szükség adott ki keményebb parancsokat. S bizony, hogy mint a fecskék, ragasztották máris a téli szállást az emberek. Az újjáépítés körültekintôen ment végbe, méghozzá meglehetésen nagy sebességgel. Jól tudjuk, hogy ennek Lechner Lajos volt a szellemi atyja. Az ô zsenialitásának köszönhetjük a hagyományos városképet, s a kor szemléleti és lehetôségbeli korlátainak a megörökölt nehézségeket. Az újjáépítési terv magyarázatában ez a nagyszerû mérnökember kifejti az akkor egyetlen helyes és elfogadható koncepciót. Talán jobb lett volna, ha vállalkoznak az ôsök a város feltöltésére, de mikor lett volna abból városrekonstrukció? Jó lett volna az is, ha nem szorul Szeged ilyen kis karéjba de hiszen a körtöltés így is majdnem 12 kilométer! Így is nagy korszaka volt ez Szegednek. Pénze nem volt akkoriban senkinek a pusztulás után, s téves hiedelem az, hogy netán a segélyekbôl föl lehetett építeni az új várost. Csak a kölcsön segített. Közintézmények építésére 5 millió forintot kölcsönzött Szegednek az állam, magánépítkezésekre pedig 10 milliót. De jól kibiztosította magát a kincstár, mert a magánadósságokért is a városnak kellett kezeskednie. Sugárutak és körutak Lechner európai példaképe Hausmann párizsi városrendezése volt, amely számot vet a modern nagyváros megnövekedett közlekedésével, a lakás, illetôleg a munkahely megközelítésének mind súlyosbodó problémáival, a városlakók egészségügyi szükségleteivel. Éppen ezért széles utcákat, sugárutakat és körutakat létesít, terekrôl és nyilvános parkokról, kényelmi berendezésekrôl, így a vízvezeték, csatornázás, modern világítás általá-

5 2004. március Szegedi Tükör 5 fölött is. A katasztrófa helyén város született, kedves és otthonos, befogadó szülôföld, melynek múltbeli küzdelmeit éppúgy tiszteljük, mint jövô reményeit pártolgatjuk. S bár a történelem nem ismételgeti önmagát, valamiképpen abban a helyzetben élünk, mint a nagy víz után megmaradottak: az építés lázas, iramos éveiben járunk ma is... Centenáriumi emlékmû nossá tételérôl gondoskodik. A feudális idôbôl származó városmagot, amelynek reprezentáns alkotása a vár és templom, a nemesi palota és a céhbe tartozó kisipari mûhely, most körülveszi az új, a maga üzleteivel, bankjaival, bérpalotáival, a modern városi életszínhelyeivel: közhivatalokkal, iskolákkal, kórházakkal és szórakozóhelyekkel. (Bálint Sándor). Királyi látogatás A tervben kifejezôdô nagyvonalúság mely európai igényû nagyváros kereteit jelenti egy kicsit talán illúzió maradt. A szabályosságot is túlzáshoz közelinek érezheti az utókor, de hálás az utak és a terek méretezéséért. Mindez a bírálat nem kisebbíti Lechner érdemeit, mert korának színvonalán, ízlésvilágát tükrözve dolgozott, s ezzel még kritikusaitól is kivívta a kiváló minôsítést. A vész után épült és felépült a város, s ez a szenvedések után mindennél nagyobb gyönyörûséggel töltötte el lakóit. Kaszárnyákat építtetett az állam, díszes középületeket, ez idôbôl való a posta, a bíróság épülete, a híres-hírhedett Csillag börtön, a színház, elkészült az új közúti híd, kétszeres nekifutással a rakpart, az újszegedi vigadó, egy sereg iskola és egyházi épület ban, a király látogatásakor az elôkelôségek nem gyôzték hangsúlyozni, hogy királyi akarat, meg effélék. A nép azonban emlékezett egy valódi történelmi nagyság szózatára. A Kossuthéra. Bármit és mennyit is tegyen a királyi hatalom által támogatott nemzet Szeged javára, ez csak segítség lehet az alkotásnál, de nem maga az alkotás. Ennek nagy munkájában az oroszlánrész mindenesetre Szeged népének csüggedetlen erélyére vár. Akkor is, azóta is. Végül Széchenyi István és Vásárhelyi Pál, a kubikoshad és a legderekabb mérnöki kar, az élni akarás és az élni tudás gyôzött még az elementumok A szegedi nagy árvíz centenáriumán, az újjáépített tiszai rakpart déli csücskén emlékmûvet avattak a minden vízveszedelmek fölötti emberi gyôzelem tiszteletére. Haragos hullámokból emelkedik magasra a szimbolikus emlékmû csúcsa. Ez pedig nem lehet más a mi számunkra, mint az ember. A megmaradni, a küzdeni, az alkotni, a boldogulni képes ember. Segesdy György szobrászmûvész alkotása errôl beszél nekünk himnikus erôvel. Szeged korábban apróbb emlékekkel örökítette meg a drámát. Jeleket rakott a megmaradt épületekre, kis táblácskákkal illette a betört víz szintmagasságát vagy a töltések között tartott ár magasát. Ilyet találunk az alsóvárosi templom belsô oldalajtaján, valamely, íráshoz alig szokott templomszolga vagy egyszerû barát vonásaival. A számos jel 1979-ben a nagykörút sarkán elhelyezett emlékkôvel egészül ki, hirdetve Szeged ma is élô háláját a segélyezésben kitûnt európai nagyvárosoknak, s árvízi szökôkúttal, amely a Dugonics téren csobog és a küzdôk iránti tiszteletet mutatja föl elnevezésével. Ennyi emlék és jelkép között mégis leginkább az élô emlékezet hordozza a hôsök és az építôk emlékét, s egy nyelven beszél a költôvel, Juhász Gyulával: A múlt ködébôl kondul egy harangszó, Mely ötven éve Gergely éjjelén E táj fölött zengett komor, riasztó Hangjával, mint az elveszett remény Nemcsak halál harangja volt ez akkor, Föltámadást is hirdetett szava És nem csupán az ár tört át viharzón, De hajnalt is hozott az éjszaka. Most minden gyászon, romláson, bukáson, Tûzön, vízen keresztül él Szeged.

6 6 Szegedi Tükör március Emlékkiállítás a Móra Ferenc Múzeumban a nagy árvíz 125. évfordulóján Az újjászületett város Tóth István történész-muzeológus rendezi Az újjászületett város címû kiállítást, amit az 1879-es szegedi nagy árvíz 125. évfordulóján, március 12-én 14 órakor Vágás István vízmérnök nyit meg a Móra Ferenc Múzeum dísztermében. Az 1879-es szegedi nagy árvíz 125. évfordulójára a Móra Ferenc Múzeumban készülô kiállítás nem csupán a katasztrófára koncentrál, az csak a kiindulópontja valójában a szerencsétlenség után meginduló újjáépítést, és az újjászületett várost mutatja be egészen a 90-es évekig. Szeged újjáépítése több etapban történt, ezt tükrözi a tárlat elrendezése: a rekonstrukció 1900-ig tartó elsô szakasza után az elsô világháborúig tartó fejlesztések jelentették a második szakaszt, majd a húszas-harmincas évek nagyberuházásai, a klinika- és bérházépítkezések következtek. Mindegyik idôszakhoz korabeli térképeket is bemutatnak, amelyeken jól nyomon követhetôk a fejlesztések. A beruházások tervdokumentációiból is közzétesznek néhányat, valamint épületfotók is segítenek a tájékozódásban. Az újjáépítés tárgyi emlékeit, például Ferenc József látogatásának rekvizitumait programfüzeteket, meghívókat, tollat, vendégkönyveket is megtekinthetik a tárlatlátogatók. Az árvíz után felépített, majd leégett szegedi színház csillárjának és üvegeinek összeégett darabjait is közszemlére bocsátják. A szegedi nag yárvíz idején viszonylag sok fotó készült: nemcsak szegedi, hanem budapesti és hódmezôvásárhelyi fényképész mesterek is fotografáltak. A katasztrófa elsô napjairól, majd a víz visszavonulása utáni helyzetrôl is képet lehet alkotni Letzter Lajos, Lauscher Vilmos, Keglovich Emil, Plohn Illés és Klösz György korabeli felvételei segítségével. A tárlatot Tóth István történész, a szegedi Móra Ferenc Múzeum muzeológusa a saját munkahelyén fellelhetô anyagokból, valamint a Központi Vízügyi Múzeum esztergomi Duna Múzeumának és a Csongrád Megyei Levéltár dokumentumainak felhasználásával állította össze. Az árvízrôl készült korabeli fotóból mintegy tizenöt szerepel a mostani kiállításon, amely inkább az újjáépítés folyamatát kívánja részletesen bemutatni. Tóth István elmondása szerint a tárlat érdekességei közé tartoznak azok a vázlatok, amelyeket az 1896-os millennium idején meghirdetett árvízi festménypályázatra küldtek be az alkotók. A nagyközönség most elôször láthatja ezeket. Tóth István történész, a kiállítás rendezôje az árvízi képeket mutatja (A Fekete Ház gyûjteményébôl) Köztudott, hogy Vágó Pál pályamunkája gyôzött, de mellette számos érdekes elképzelés létezett, noha mindegyik mûvész Ferenc József március 17-i látogatására koncentrált. Vágó Pál festményének restaurálásakor derült ki, hogy a mûvész elôször hosszú, ulánus ruhában festette meg az uralkodót. A városatyák azonban nem akarták így átvenni a képet. Azt mondták: a magyar király legyen magyaros, huszáros mentében. Vágó, hogy a pályadíjához hozzájusson, átfestette a képet. A restaurátor néhány éve direkt úgy állította helyre a festményt, hogy ez a változtatás látható is legyen. Két 2,5 x 2,5 méter nagyságú látványos diorámás makettet is készítettek a tárlatra, amely jól mutatja az árvíz elôtti és a helyreállítás utáni Szeged városszerkezetét.

7 2004. március Szegedi Tükör 7 A Szegedért Alapítvány elismerése Vágás István hidrológusnak Két sor zsákkal az óceánt is megtartjuk Idén Vágás István hidrológus kapta a Szegedért Alapítvány társadalmi kuratóriumának díját. A vízépítô mérnököt életérôl és árvízi emlékeirôl kérdeztük. Huszonhat évesen katasztrofális áradást éltem át a Duna mellett mondta Vágás István élete elsô komoly árvízére emlékezve. Feladatom akkor a Csepel-sziget védelme volt, majd Baja és Hercegszántó következett. Egészen a tél végéig dolgoztunk, egyik gátszakadást hárítottuk el a másik után. A kétkerekû lovas kordékon emberfeletti munkával hordtuk a földet. Összesen tizenöt árvíz mellett segédkeztem a Duna mentén, a Csallóköztôl le, egészen Bajáig. Az 1962-es, a 64-es és 65- ös áradások már a tiszai töltéseken találják a fiatal és ambiciózus mérnököt, akinek az 1966-os márciusi víz azért is emlékezetes, mivel szinte a gátakról utazott fel Budapestre, hogy megvédje kandidátusi disszertációját. A 74-es évrôl csak annyit jegyez meg, hogy akkor kétszer áradt a Tisza, a 80-as vizet viszont azért emeli ki, mert a Körösön akkor átszakadt a töltés. A 81-es pedig a nyári gát átszakadása miatt tûnt ki a sorból. Aztán néhány évnyi nyugalom következett. Egészen 1998-ig, bár akkor a beregiek még sikeresen védekeztek foglalja össze az általa átélt árvizek sorát a nyugdíjas vízépítô, a következô évben viszont már nagyon magas volt a víz ben is elég nagyra emelkedett, mégsem érte el a 70-es szintet ben viszont a Felsô-Tiszán átszakadt a gát. A szegediek életében, csakúgy mint a vizesekében, kiemelkedô eseménynek számított az 1970-es árvíz mondta Vágás István. Igen tartós volt, hiszen hét teljes héten keresztül állt a víz. Elszámolásomba minden egyes napon 16 óra munkát írtam be, de csak azért, mert ennél többet hivatalosan nem engedtek. Akkoriban már nem a gáton, hanem a hivatali szobámból irányítottam százhúsz ember munkáját. Az elôrejelzésekért is felelôs voltam, az újságírókkal pedig folyamatosan tartottam a kapcsolatot. Egyik sem egyszerû dolog, mert árvíz idején, érthetôen, hihetetlenül ideges mindenki ben kifejezetten pánikhangulat uralkodott, sokan már a kilencven évvel korábbi nagy szegedi árvizet emlegették, és nekünk ôszintén be kellett számolnunk arról, hogy soha nem látott méretû áradás várható. Világosan emlékszem: az egyik újságíró megkérdezte tôlem, hogy kiürítse-e a hullámtérben álló nyaralóját. Azt válaszoltam, ha aznap délig nem is, legkésôbb Az 1970-es árvíz huszonnégy óra múltán feltétlenül értesül róla. A következô sajtótájékoztatón nem láttam, csak a kollégáitól hallottam, hogy éppen a háza berendezését menti. Késôbb, amikor találkoztunk, elárulta: még nekem sem hitte el, hogy ekkora víz jöhet. Az 1970-es árvíz után Szeged-Tápé-Algyô körzetében megerôsítettük a töltést magyarázta Vágás István, mivel az olajosok akkoriban települtek arra a környékre, és így felemelkedett a terület értéke. Elsôsorban nem magasítást végeztünk, hanem a töltéstestet vastagítottuk meg. Tapasztalataim szerint ugyanis ez a legfontosabb, és hogy egész hoszszában teljes legyen. Két sor zsákkal az óceánt is megtartjuk! A hetvenes évek elejére a téglából épült szegedi partfal eléggé elöregedett. A víz után megvizsgálták, és jó minôségû talajjal újraalapozták. Nemcsak a partfalat újították fel és magasították meg, hanem szinte az egész Tisza-medret kibélelték. Rôzseszônyeget helyeztek a kanyarulat szegedi oldalába, ezzel biztosítva a medret. Az elkészült alsó réteget somoskôújfalui bazaltkôvel terhelték le. Csak utána fogtak hozzá a partfal építéséhez, amiben Vágás István a vízügyi igazgatóságot képviselte, az építés vezetôje pedig Kováts Gábor volt. Bizonyos, hogy ha ben és 2000-ben nem állt volna a régi-új partfal és a védmûvek, a Tisza ismét elárasztja Szegedet mondta a hidrológus, majd kitért a válasz elôl, amikor prognózisát kértem. Nem tudjuk összességében, miért alakulnak ki száraz és nedves periódusok, és azt sem, hogy az utóbbiakat hogyan lehetne elôre jelezni. Általában három idôszakban árad a Tisza. Tél végén vagy tavasz elején, mint a 2000-es évben, és ez rendszerint a hóolvadásból keletkezik. Tavasszal és nyár elején figyelhetô meg a következô, mint 1970-ben; ezt a víz felszínén úszó levélszônyeg miatt zöldárnak is nevezik. Az ôszi áradás a kiürült meder miatt általában nem fenyegeti Szegedet. Vágás István szerint a Tiszán feltétlenül meg kell építeni a Vásárhelyi-tervben szereplô tározókat. Számukat gyarapítani kell, mégpedig folyamatos munkával. Nyomatékkal hangsúlyozta, hogy 1879-ben Szeged azért merült hullámsírba, mert a szabályozást nem fejezték be határidôre. Dombai Tünde

8 8 Szegedi Tükör március Filmpremier a Városi Televízióban Dokumentumfilm készült a szegedi árvíz emlékére. A kortársak feljegyzései alapján meséli el az események sorát, számítógépes grafikával illusztrálva a víz pusztítását. A víztôl vett város A Városi Televízióban március 11-én, este fél 8-tól lesz látható az 1879-es szegedi árvíznek emléket állító dokumentumfilm. Az ötlet gazdája, Kozó Attila a vágóasztal mellett beszélt a kezdeményezésrôl, és arról is, hogy történelem földrajz szakos végzettségûként mindenekelôtt szakmai nézôpontok irányították. A forgatókönyv megírása mellett az anyagi háttér elôteremtésére is ô vállalkozott. A film elkészítését az önkormányzat mellett az Ativizig és a Városi Televízió támogatta. A víztôl vett város rendezôje Hell István, az igényes szegedi felvételek pedig az operatôr, Szögi László munkáját dicsérik. A 125 évvel ezelôtti katasztrófa eseményeinek hiteles felidézését Vágás István címzetes egyetemi tanár, vízépítô mérnök és Hemmert János festômûvész, az árvíz történetének kutatója segítették. A forgatókönyv november végétôl két hónapon át készült, ezután következett a néhány hetes forgatás. Dokumentumfilmünk vázát korabeli feljegyzések adják kezdte sorolni Kozó Attila. Olyan korabeli táviratot, riportsorozatot, újságcikkeket és visszaemlékezéseket használtunk fel, melyek pontosan érzékeltetik azoknak a rettenetes óráknak a hangulatát. A szövegek szerzôit jelmezes színészek elevenítik meg. Például Lechner Lajost Székhelyi József, Jókai Mórt Janik László, Mikszáth Kálmánt Kiszely Zoltán, Lázár Györgyöt pedig Gömöri Krisztián játssza. A hatásos jelenetek azért is különösen emlékezetesek, mert a rögzítést egyetlen napra kellett besûrítenünk. De mindannyian fegyelmezetten dolgoztak, ezért lendületesen haladt a munka. A belsô felvételeket a Somogyi-könyvtár emlékszobájában és tévéstúdióban készítettük. Külsô helyszíneket természetesen a Tisza-parton kerestünk, valamint a régi és az újabb szegedi utcákon. Olyan részleteket válogattam a forgatókönyvbe, amelyek a lehetô legpontosabban segítik a nagy árvíz megértését. Azért is ragaszkodtam a kortársak feljegyzéseihez, mert a már eddig is pontatlan és meglehetôsen hiányos ismereteket nem kívántam tovább bonyolítani legendák emlegetésével. A filmbôl így többek között kimaradt az Ilovai malom esete, ahová a molnár a környékbelieket hívta, hiszen, mint mondta, a malom falai annyira erôsek, hogy nem árthat nekik az ár. Be is mentek a szomszédos házak lakói, az állataikat is magukkal vitték. A hatalmas víz azonban elsodorta valamennyiüket, egyedül a molnár maradt életben. Ugyancsak ki kellett hagyni a forgatókönyvbôl azt a legendát, amely szerint a régiek úgy mondták, Szeged csak akkor születhet újjá, ha elôjönnek a halottai. S valóban így lett, mivel az áradat elöntötte a szegedi temetôket, és a sírokból kimosta a koporsókat, így azok közül több csakugyan a víz felszínén lebegett. Nem szól a film arról a Dorozsmánál kimentett dereglyérôl sem, amiben tizenegyen húzták meg magukat. Amikor a helyiek megtudták, hogy Szeged felôl jöttek, dühükben majdnem felkoncolták ôket. Azt gondolták ugyanis, hogy a szegediek szándékosan eresztették Dorozsmára a vizet. Csak a fôszolgabíró határozott fellépésén múlt, hogy ismét megmenekültek. A filmben látható jelenetek közül Kozó Attila a középpontba állított Mikszáth Kálmán-monológot emelte ki, amikor a városházán éjjel, nem sokkal két óra után a fiatal újságírónak tudomására jutott a gátszakadás. Nagy Jánosnak hívták a hírhozót, aki vizesen, sárosan rontott be a tanácsterembe, és elôször számolt be arról, hogy a víz kezdi elönteni Rókust és Felsôvárost. A film végén az alkotók sorra veszik a védekezésben emberfeletti áldozatot vállalók nevét ôrzô utcákat, tereket és emléktáblákat. Megtudjuk, hogy báró Pulz Lajos altábornagy, a Temesvárról érkezô katonaság parancsnoka volt. Az ô mentést segítô hadtestében szolgált az a Steunl százados, aki kötéllel a derekán beleugrott a gátszakadásba, hogy a társai által ledobált földeszsákokat a tátongó résbe tömje. A Pillich Kálmán utca arra a szegedi tanácsnokra emlékeztet, aki tagja volt a vészbizottságnak, és fontos szerepet vállalt a hajóhíd felépítésében. Belvárosi tér ôrzi Lechner Lajos, az újjáépített Szeged megtervezôjének nevét. Kevesen tudják róla, hogy a kártalanításkor mindenkinek igyekezett ott és ugyanakkora telket visszaosztani, ahol a régi volt, mégpedig úgy, hogy azokat az új körutas-sugárutas tervekhez igazítva jelöltette ki. Dombai Tünde

9 2004. március Szegedi Tükör 9 A gálamûsor eddig minden évben az árvízi újjászületést ünnepelte Tizenötéves a Szegedért Alapítvány A véletlenek furcsa egybeesése, hogy a Szegedért Alapítvány létrehozásának 15. évfordulóján újra az ötletgazda, Debreczeni Pál a soros elnök. A hagyományos gálát március 13-án rendezik meg a színházban. A város szellemi életének támogatása érdekében 15 évvel ezelôtt nyolc alapító cég által létrehozott Szegedért Alapítvány kiállta az idôk próbáját. A másfél évtized során több mint 105 millió forinttal jutalmaztak 60 díjazottat, 200 könyv megjelenésénél bábáskodtak, 150 külföldi tanulmányutat finanszíroztak fiatal kutatóknak, mûvészeknek és sportolóknak. Mindeközben lezajlott egy rendszerváltás, kormányok és politikai erôk váltották egymást, az alapítvány mégis megôrizte függetlenségét. Ezt az országban egyedülálló jelenségnek tarja Debreczeni Pál, a szegedi Domet Rt., valamint a Villány melletti Vylyan Szôlôbirtok és Pincészet Rt. tulajdonosa, aki a Szegedért Alapítványt kitalálta, és aki a nevezetes évfordulón újra a soros elnöki tisztet tölti be. Sok múlott a kuratóriumokon, az elnökségen, vagyis azon, hogy a különbözô területeken dolgozó emberek kizárólag Szeged szellemiségét tartották szem elôtt. Bevált az évente cserélôdô tisztség, a soros elnökség intézménye, amit azért találtak ki, hogy egy személy ne telepedhessen rá az alapítványra. Protokolláris funkció, de legfontosabb feladata mégiscsak kapcsolatai révén a pénzszerzés. A Szegedért Alapítványnak ma több mint száz támogatója van. Gálamûsorának napja amelyet az alapításkor az es nagy árvíz évfordulójához kötöttek Péter László professzor javaslatára igazi népünnepély, egy olyan nap, aminek mindenki felhôtlenül örül. F. K. A Szegedért Alapítvány fôdíját ebben az évben Molnár József mikrobiológus, rákkutató professzor kapja meg, aki közel fél évszázada él Szegeden. Itt szerzett orvosdiplomát, máig elsô és egyetlen munkahelye az orvostudományi egyetem mikrobiológiai intézete. Kutatásait, publikációit az egész világon figyelemmel kísérik: 10 könyv szerzôje, illetve társszerzôje, 224 cikke jelent meg nemzetközi folyóiratokban. Miközben számos hazai tudományos társaság tagja, elnöke az Európai Unió kemoterápia rezisztencia összehangolt kutatásainak, amely munkacsoportban 24 európai ország rákkutatással foglalkozó tudósa vesz részt. A tudományos kuratórium díjazottja Csillik Bertalan anatómus professzor, aki tôsgyökeres szegedi, itt végezte el iskoláit, minden e városhoz és az orvostudományi egyetem anatómiai intézetéhez köti. Iskolateremtô tudósként tartják számon, elôadásai élményszámba mennek, ô indította el az egyetem német nyelvû anatómiai oktatását. Több mint 200 tudományos közleményt jelentetett meg, 28 könyv szerzôje, fô kutatási területe Díjazottak az idegrendszer szerkezete és mûködése. A mûvészeti kuratórium Meszlényi László karnagynak, zenetudósnak, zenetanárnak ítélte oda az elismerést, aki ugyan Pécsett nôtt fel, de szegedinek vallja magát óta él a Tisza-parti városban, itt szerzett oboatanári diplomát 1961-ben, de karnagyként, zenekarvezetôként, kürtmûvészként legalább enynyire közismert. A konzervatóirumban megszervezte és vezeti a Musica Parlante együttest. A társadalmi-állampolgári kuratórium díjazottja Vágás István vízépítô mérnök, hidrológus, akit családjával együtt 1945-ben telepítettek a Tisza-parti városba, de Budapesten szerzett mérnöki diplomát, majd a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetben végzett tudományos munkát. Itt lett élete a hidrológia, szinte minden jelentôsebb árvíznél, így az 1970-es szegedinél is szerzett tapasztalatokat. Szegedre 1965-ben tért vissza, az Ativizig fôosztályvezetôje lett. Hozzájárult ahhoz, hogy az új védvonalak, töltések kiépítésével 1970 óta Szegedet nem öntötte el az árvíz.

tasak, hanem mint nevükbôl látszik, egy jazzt játszó zenekar is

tasak, hanem mint nevükbôl látszik, egy jazzt játszó zenekar is 2004. ÁPRILIS A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û Mit vár az uniós csatlakozástól?.......................2. oldal Indulnak az ingyenes nyelvtanfolyamok..................3. oldal I N F O R M Á C I Ó S L A P J

Részletesebben

Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon

Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon 2006. FEBRUÁR A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon Az idén befejezôdik a 2003 októbere óta folyó, nagyszabású csatornaépítési

Részletesebben

Harminckétmilliárd forint fejlesztésre

Harminckétmilliárd forint fejlesztésre 2005. FEBRUÁR A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A szegedi közgyûlés elfogadta a város 2005. évi költségvetését Harminckétmilliárd forint fejlesztésre A szegedi közgyûlés a múlt

Részletesebben

Elkezdôdött a csatornázás Szegeden

Elkezdôdött a csatornázás Szegeden 2003. OKTÓBER A VÁROS KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS LAPJA Turkui segítség városunknak...... 2. oldal Tehetségesnek lenni Szegeden.... 4. oldal A város kilátója lesz a víztorony.. 5. oldal A jazz visszatért...............

Részletesebben

Akár 800 ezer forint panellakásonként

Akár 800 ezer forint panellakásonként 2005. ÁPRILIS A V Á R O S SZEGEDIEK A MÁTRAKERESZTESIEKÉRT...... 2. OLDAL ÉPÜL A REPÜLÔTÉR.................... 3. OLDAL SZEGED A MEDITERRÁN VÁROS............ 4. OLDAL ÖREG ÓVODA NEM VÉN ÓVODA.............

Részletesebben

Új épületben a tûzoltók

Új épületben a tûzoltók BALATONFÜREDI NAPLÓ XII. évfolyam, 2012. 8. szám TARTALOM Megújul a busz- és vasútállomás 1 BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XII. ÉVFOLYAM 2012. 8. SZÁM Füredi gondok sokasága Az ember

Részletesebben

Kell valami egészen újat alkotnunk ÚJ OTTHON A TAPÍROKNAK... 5. OLDAL SZEGEDIEK A NEMZETIBEN... 6. OLDAL SZÉP VOLT SZEGED-BETON... 8.

Kell valami egészen újat alkotnunk ÚJ OTTHON A TAPÍROKNAK... 5. OLDAL SZEGEDIEK A NEMZETIBEN... 6. OLDAL SZÉP VOLT SZEGED-BETON... 8. 2005. MÁRCIUS A V Á R O S SZÁZEZER EGYNYÁRI NÖVÉNY A PARKOKBAN... 2. OLDAL KLÍMA-DÍJ SZEGEDNEK................. 3. OLDAL KÖZELEDNEK A BEIRATKOZÁSOK........... 4. OLDAL K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni 2 Farsang A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és

Részletesebben

Felkészültek az elsô hóesésre

Felkészültek az elsô hóesésre A 2005. JANUÁR V Á R O S K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó S Hétszer annyi utakra, iskolákra Szeged 2005-ben a korábbi években megszokott összeg sokszorosát költi városi felújításokra, építkezésekre.

Részletesebben

Idén már november közepén elkezdték építeni a karácsonyi vásár. pavilonsorát régi helyén, a Széchenyi téren. Idén fehér sátortetô borul

Idén már november közepén elkezdték építeni a karácsonyi vásár. pavilonsorát régi helyén, a Széchenyi téren. Idén fehér sátortetô borul 2003. NOVEMBER A V Á R O S Hárommillió forint bûnmegelôzésre................3. oldal A diákpolgármester három dologra koncentrál....................4. oldal Féltik a meglévô zöldterületeket..5. oldal Ha

Részletesebben

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal 85 000 példány ÜNNEPELT A VÁROS MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 19. szám Térítésmentes 2006. május 13. Még hét pályázat van versenyben RÉGÉSZETI PARK ÉPÜL AZ AVASON

Részletesebben

2007 a hatékonyság éve lesz

2007 a hatékonyság éve lesz 2007. FEBRUÁR A VÁROS KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS LAPJA Az Üzlettárs magazin elismerése Szeged a TOP tízben Patinás középiskola újul meg Szegeden A Tömörkény gimnáziumra 658 milliót költ a város A kivitelezésre

Részletesebben

Füred már 2017-re is készül Városfejlesztési tervek a vizes világbajnokság apropóján

Füred már 2017-re is készül Városfejlesztési tervek a vizes világbajnokság apropóján BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA Megint a görög falu Megfigyeltem, ha jön a szezon, akkor az elsõ probléma a görög falu. Én legalábbis így nevezem, nem tudom követni a névváltoztatásait.

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 10 éves város

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 10 éves város XXV. évfolyam, 10. szám 2013. október Városnap képekben 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

A Szentföldről jött a békeláng

A Szentföldről jött a békeláng XVII. évf. 47. szám 2008. december 18. Terjesztői ára: 75 Ft Több mint 2000 éves üzenet A Szentföldről jött a békeláng Magyarországra érkezett a Betlehemi békeláng, melyet a Duna TV budapesti székházában

Részletesebben

ÁTADTÁK A KAZINCZY UTCÁT

ÁTADTÁK A KAZINCZY UTCÁT 85 000 példány MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 48. szám Térítésmentes 2006. november 4. MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA Halottainkra emlékeztünk Mindenszentek és halottak

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

Munkácsy Kecskeméten. www.kecskemetilapok.hu. POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft. ALAPÍTVA 1868-BAN www.kecskemetilapok.

Munkácsy Kecskeméten. www.kecskemetilapok.hu. POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft. ALAPÍTVA 1868-BAN www.kecskemetilapok. CIV. évfolyam, 6. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Az érintettek a Farkas P.-ügyrõl Ezúttal a hangfelvételekben és cikkekben szereplõ személyeket, és a legilletékesebb

Részletesebben

Fotó: Gáti Kornél. Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút

Fotó: Gáti Kornél. Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút XXVIII. évf. 3. szám 2015. április Az önkormányzat havi magazinja Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút TARTALOM XXVIII. évf. 3. szám 2015. április Siófok vezérprojektjei... 4. Locsolkodás és jótékonyság...

Részletesebben

Bemutatkoznak a települések: Algyô

Bemutatkoznak a települések: Algyô Szegedi Kistérségi Megjelenik a Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás településein Algyô Bordány Deszk Dóc Domaszék Forráskút Kübekháza Röszke Sándorfalva Szatymaz Szeged Tiszasziget

Részletesebben

Tisztelt Fürediek! Régi, új lapot köszönthetünk, melynek elsõ számának megjelenése

Tisztelt Fürediek! Régi, új lapot köszönthetünk, melynek elsõ számának megjelenése I. évfolyam 1. szám Balatonfüred város havonta megjelenõ közéleti lapja 2001. március 29. A forradalom és szabadságharc 153. évfordulóján a város több száz diákja és a hozzájuk csatlakozó sok-sok felnõtt

Részletesebben

szolgálat M3: Sikerrel jártunk A magyarság felemelkedéséért Ami egykor ide tartozott kell az M3-as elviselni. Elkezdték a melletti lakosai hamarosan

szolgálat M3: Sikerrel jártunk A magyarság felemelkedéséért Ami egykor ide tartozott kell az M3-as elviselni. Elkezdték a melletti lakosai hamarosan szolgálat GÖDÖLLÕI A Gödöllõ Városáért Alapítvány hetilapja X. évfolyam 42. szám 2001. november 15. Terjesztõi ára: 50 Ft Kormorán M3: Sikerrel jártunk Már csak másfél hónapig kell az M3-as autópályát

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi,

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi, XXVI. évf. 43-44. szám 2013. december 20. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Egyszerűbb és átláthatóbb lett a költségvetésünk Interjú Dobos László polgármesterrel Önkormányzati szinten az idei év jelentős

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 11. szám 2013. május 16. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

Március 15-én ne csak jelszavakat halljanak a gyerekek. Bezárt a szeméttelep. Közös kincsünk a demokrácia. Götzinger Károly és Perémi Erzsébet

Március 15-én ne csak jelszavakat halljanak a gyerekek. Bezárt a szeméttelep. Közös kincsünk a demokrácia. Götzinger Károly és Perémi Erzsébet XI. évfolyam 2. szám, 2007. február 180 Ft Közéleti lap Március 15-én ne csak jelszavakat halljanak a gyerekek Egy paksi régész, K. Németh András évek óta foglalkozik a megyében még fellelhetõ, az 1848

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Újabb szállal bõvült, s ezzel még szövevényesebbnek látszik a Petõfi Szálló ügye: egy internetes

Részletesebben