A Kárpát-medence régiói 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kárpát-medence régiói 13."

Átírás

1

2 A Kárpát-medence régiói 13. DÉL-PANNÓNIA Szerkesztette: Hajdú Zoltán és Nagy Imre Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete - Dialóg Campus Kiadó Pécs-Budapest, oldal ISBN A kötet megjelenését támogatta:

3 Dél-Pannónia, Horvátország észak-északnyugati és Szlovénia nyugati területei a Kárpát-medence déli és délnyugati részén helyezkednek el. Ez a térség a medence egészének egyik legösszetettebb területi komplexuma. A Kárpát-medencéből a legrövidebb út Dél-Pannónián keresztül vezet az Adriai-tengerhez. A változó államkeretek, átfogalmazódó érdekek és értékek mentén permanensen újrarendeződött a pannon területek földrajzi helyzete, országon belüli topográfiai megnevezése. Dél-Pannónia mai népségének többsége délszláv (horvát, szlovén, szerb), de települési, mikro területi szinten homogén jelleggel jelen vannak magyarok és németek. Demográfiai-kulturális szempontból a régió délszláv domináns, amely rendelkezik egyfajta multikulturális hagyományokkal. A régiót övező államhatárok sokszínűsége miatt e térség valóságos kitüntetettje az Európai Unión belül a határ menti és az országhatárokon átnyúló együttműködéseknek. E kapcsolatok 2004 előtt és különösen azóta egyre gyorsabban, s egyre átfogóbban formálódnak. Az Európai Unió hatásai ma már átszövik, behálózzák a belső és még részben külső határterületeket. Ebben az értelemben a történeti folytonosság adott, a régió most talán már csak kizárólag előnyére válva ismét strukturális határterület lett. Sorozatszerkesztő Horváth Gyula, az MTA doktora, egyetemi tanár, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója, az Academia Europaea tagja. A kötetet Hajdú Zoltán, az MTA doktora, egyetemi tanár, a Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója, és Nagy Imre, a földrajztudomány kandidátusa, az Újvidéki Egyetem egyetemi tanára szerkesztette.

4 TARTALOM Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KUTATÁSI TERÜLET 1. A kutatási terület lehatárolása Emberi történeti mértékkel alig változó természeti földrajzi téralap Az etnikai összetétel folyamatos változásai Történetileg változó politikai terek Területi szerkezet permanensen átalakuló területi politika II. FEJEZET DÉL-PANNÓNIA HORVÁTORSZÁG ÉS SZLOVÉNIA MAKROREGIONÁLIS SZERKEZETÉBEN 1. Horvátország makroregionális sajátosságai A népesség területi szerkezete Területi különbségek a demográfiai mutatókban Etnikai térszerkezet Munkaerőpiac, képzettség Településállomány, urbanizáció A közigazgatás területi szerkezete A gazdaság területi szerkezete Területi fejlettség, fejlődés és versenyképesség Területi gazdaságszerkezet A közlekedés területi szerkezete Az idegenforgalom regionális jellemzői Külkereskedelem, határ menti együttműködések Szlovénia makroregionális sajátosságai és a dél-pannon területek helyzete az országon belül Területi különbségek és folyamatok A regionális különbségek történeti háttere, a térszerkezet jellegzetességei Gazdasági fejlettségi különbségek Területi különbségek a demográfiai mutatókban III. FEJEZET A RÉGIÓ TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI ÉS ERŐFORRÁSAI 1. Geológiai felépítés és domborzat Éghajlat Vízrajz A régió felszín alatti vizei Termálvízforrások... 90

5 3.2. Felszíni vizek Vegetáció és talajborítottság Természetvédelmi területek A természetvédelmi park (természetközeli park) Regionális természetvédelmi parkok Dél-Pannónia környezeti állapota A környezetállapot értékelése Vízellátás, vízminőség A felszíni vizek minősége Hulladékkezelés Horvátország és Szlovénia környezetvédelmi politikája és intézményrendszere, s érvényesülésük Dél-Pannóniában Horvátország környezetpolitikája Környezetvédelmi Ügynökség A Kulturális Örökség Minisztériumának Természetvédelmi Hivatala A természetvédelmi felügyelet A helyi önkormányzatok környezetvédelmi intézményrendszere A környezetvédelem finanszírozása A civil szervezetek tevékenysége Szlovénia környezetvédelmi politikája és intézményrendszere Nemzetközi környezetvédelmi egyezmények és együttműködés (a Kárpát-medencét illető szerződések) A Magyar Köztársaság és Horvátország Köztársaság között megkötött vízgazdálkodási együttműködésről szóló egyezmény Stabilitási Paktum Száva Kezdeményezés PHARE, INTERREG IIIA, CARDS támogatások a határon átnyúló együttműködésre a környezet- természetvédelem és a vízgazdálkodás területén A Kárpát-medence környezetvédelmét érintő bilaterális fejlesztési támogatások IV. FEJEZET DÉL-PANNÓNIA REGIONÁLIS TÖRTÉNETE, S HELYE A HORVÁT ÉS A SZLOVÉN TÖRTÉNETI STRUKTÚRAVÁLTOZÁSOKBAN 1. Dél-Pannónia: változó pozíciók térben és időben Délszláv honfoglalások és beilleszkedés a politikai-hatalmi környezetbe A horvát-magyar államközösség a középkorban Dél-Pannónia a török hódítás árnyékában A horvát széttagoltság Szlavónia Szűkebb Horvátország, illetve Horvát-Szlavónország Katonai Határőrvidék (Vojna Krajina) A horvát nacionalizmus és a magyar állam viszonya A szlovén modernizációs folyamatok A horvát magyar kiegyezés és előzményei Az Osztrák Magyar Monarchia és a horvát magyar államközösség felbomlása Az új jugoszláv magyar határ születése

6 1.10. Dél-Pannónia helyzete a jugoszláv államban Az első Jugoszlávia ( ) keretei között Az önálló horvát állam, felosztott Szlovénia, Dél-Pannónia a második Jugoszláviában, A független Horvátország és Szlovénia 1991 után Háború és etnikai homogenizáció A független Szlovénia bársonyos útja A horvát szlovén határvita V. FEJEZET DEMOGRÁFIA 1. Népességszám, népsűrűség Korszerkezet Természetes szaporodás, vándorlási különbözet Nemzetiségek Magyarok Dél-Pannóniában történeti áttekintés Dél-pannóniai magyarok a XXI. század elején VI. FEJEZET TELEPÜLÉSRENDSZER 1. Bevezetés A településhálózat hosszú távú történeti formálódásának tendenciái Dél-Pannónia és településhálózata Szlovénián és Horvátországon belül Dél-Pannónia településhálózati pozíciója Szlovéniában Dél-Pannónia településhálózati pozíciója Horvátországban Dél-Pannónia települési sajátosságainak összefoglaló jellemzése Összegzés VII. FEJEZET KÖZIGAZGATÁS 1. A horvát közigazgatás A horvát közigazgatás hagyományai A mai struktúrák kialakítási folyamata és működésük A Horvát Köztársaság Alkotmánya A közigazgatás törvényi szabályozása Az önkormányzati egységek feladatai A szlovén közigazgatás Történelmi előzmények A független Szlovénia önkormányzati rendszere A települési önkormányzatok feladatai Az önkormányzati szervezeti struktúra A helyi hatalomgyakorlás közvetlen formái A kisebbségek képviselete A községi hivatal szervezete és működése Önkormányzatok társulásának szabadsága Önkormányzatok finanszírozása Az önkormányzatok felügyelete

7 VIII. FEJEZET A RÉGIÓK VERSENYKÉPESSÉGE 1. Bevezetés A horvát és szlovén gazdaság teljesítménye versenyképességi kutatások tükrében IMD World Competitiveness Center World Economic Forum globális versenyképességi mutató A dél-pannon megyék területi versenyképessége A dél-pannon megyék általános fejlettségének felmérése A főváros és a körzetében lévő megyék versenyképessége Az északnyugati határ mentén található megyék versenyképessége Az északkelet-horvátországi megyék A délkelet-horvátországi megyék A szlovén Dél-Pannónia régiói IX. FEJEZET GAZDASÁGI SZERKEZET 1. Dél-Pannónia mezőgazdasága Pannon-Horvátország mezőgazdasága A mezőgazdaság természeti alapjai Általános helyzetkép, a mezőgazdaság fejlődésének irányai 1945-öt követően A termelés területi szerkezete, regionális különbségek Birtok-, üzem- és művelésiág-szerkezet Vetésszerkezet és mezőgazdasági termelés Növénytermesztés Szántóföldi növények Zöldség- és gyümölcstermesztés Szőlő- és bortermelés Állattenyésztés Erdőgazdálkodás Egyéb ágazatok, fontos termelvények, agrár-ipari termékek Agrárfoglalkoztatottság és agrártechnológia Összegzés A Muravidék és a Drávamente mezőgazdasága A mezőgazdasági termelés mértéke és intenzitása A térség agrárszerkezete Ipar Bevezetés A dél-pannon térség ipari szerkezete Pannon-Horvátország megyéi az ipar tükrében Nehézipari tevékenységek Fafeldolgozás, bútoripar, nemfém ásványi termékek Élelmiszeripar Gyógyszeripar Textil- és ruhaipar, bőripar Építőipar Ipari körkép Dél-Pannónia szlovén oldalán Élelmiszeripar Textilipar

8 Fafeldolgozás és építőipar Gép- és elektronikai eszközgyártás Szolgáltatások A dél-pannon területek szolgáltatási szerkezete Kereskedelmi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások A banki, pénzügyi szolgáltató struktúra átalakulásának eredményei Jugoszlávia felbomlását követően Horvátországban és Szlovéniában Dél-Pannónia bankszolgáltatási szerkezete A biztosítási szektor néhány összefüggése Dél-Pannóniában A zágrábi tőzsde Egészségügyi szolgáltatás a dél-pannon megyékben Közlekedés Dél-Pannónia az európai közlekedési térben A közlekedési hálózat kialakulására ható belső és külső tényezők A vasúti közlekedés A történeti közlekedés-földrajzi folyamatok ellentmondásai: a vasúthálózat kialakulása, majd zsugorodása A mai vasúti közlekedés A vasútra alapozott intermodális szállítás Közúti közlekedés A közútállomány hierarchikus összetétele és sűrűsége A főúthálózat szerkezete A közúti gépjármű-ellátottság területi jellegzetességei A közúti forgalom Belvízi közlekedés A vízi utak jellemzői A vízi utak gazdasági jelentősége (forgalom, kikötők) Egy politikai-csatorna terve A légi közlekedés Turizmus A dél-pannon térség idegenforgalmi potenciálja Horvátország Szlovénia A dél-pannon vidéken megjelenő turizmustípusok A térség idegenforgalmának erőforrásai és a turistaforgalom A hazai lakosság turisztikai aktivitása Trendek Pannon-Horvátország idegenforgalmi fejlődésében Összegzés Kutatás-fejlesztés, innovációs rendszerek Országos helyzetkép Felsőoktatás Kutatás-fejlesztés A pannon térség szellemi és kutatási-fejlesztési potenciálja Felsőfokú képzés Kutatás-fejlesztés

A CROST PROJEKT CÉLJAI...9

A CROST PROJEKT CÉLJAI...9 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÜDVÖZLET...7 2 A CROST PROJEKT CÉLJAI...9 2.1 ELŐZMÉNYEK...9 2.2 CÉLOK, CÉLCSOPORTOK...10 2.3 A MEGVALÓSÍTÁS...11 3 A HATÁRTÉRSÉG BEMUTATÁSA...17 3.1 A DÉL-DUNÁNTÚLI-HORVÁT HATÁRTÉRSÉG

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet 2013. december Tartalom Összefoglaló megállapítások Pest megye helyzetértékeléséről... 6 1. PEST MEGYE A NEMZETKÖZI ÉS NAGYTÉRSÉGI TÉRBEN...

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó P

T Á J É K O Z T A T Ó P Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/143 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Pest Meg ye Közg yűlése által

Részletesebben

A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA

A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT Eurorégió Fejlesztési Kht. megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete

Részletesebben

Volter Edina. Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években

Volter Edina. Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években Volter Edina Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években Volter Edina Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Kolip Eliz Budapest 2003. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Európai regionális

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program Fenntartható

Részletesebben

MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYŐR-MOSON-SOPRON a dinamikus, innovatív és otthonos megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA K I V O N A T 3. Helyzetértékelés összefoglalása... 13 3.1. Természeti és környezeti adottságok...

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSA AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A TERÜLETFEJLESZTÉS FELADATAI A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVEIBEN TARTALOM ELÔSZÓ.............................................................................

Részletesebben

Európai Területi Együttműködési Célkitűzés Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 09 május 2008 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 5 1.2 A Program összefoglalása...

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYŐR-MOSON-SOPRON a dinamikus, innovatív és otthonos megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Területfejlesztési tervezés Győr-Moson-Sopron megyében ÁROP-1.2.11/A-2013-A Universitas-Győr

Részletesebben

Magyar Tudomány. a régió Vendégszerkesztõ: Enyedi György. A koponya Gazdasági döntések etikája

Magyar Tudomány. a régió Vendégszerkesztõ: Enyedi György. A koponya Gazdasági döntések etikája Magyar Tudomány a régió Vendégszerkesztõ: Enyedi György A koponya Gazdasági döntések etikája 2004 9 931 Magyar Tudomány 2004/9 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 CXI. kötet Új

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SIKLÓS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat egyeztetési anyag Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKE- DELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE HOSSZÚ

Részletesebben

X. KERÜLET KŐBÁNYA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

X. KERÜLET KŐBÁNYA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA X. KERÜLET KŐBÁNYA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójához és Integrált Településfejlesztési Stratégiájához (2014-2020) Győr 2014. január Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. Projekt azonosító: DAOP - 6.2. SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET:

Részletesebben

IPA INNOAXIS Humán Operatív Program

IPA INNOAXIS Humán Operatív Program INNOAXIS A határ, mint innovációs megújulási tengely IPA INNOAXIS Humán Operatív Program INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2011 MTA RKK ATI, Kecskemét Hungary; RTT,

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben