K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S"

Átírás

1 Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2003 Budapest, május

2 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Maholnap Alapítvány Képviselõ neve, titulusa: Sándor Zsolt Kuratóriumi Alelnök Székhely: 1041 Budapest, Szövetség u. 43. Levelezési cím: 1410 Budapest, Postafiók 183. Adószám: TB törzsszám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Nyilvántartásba vétel dátuma: 7. Pk /2001/1. szerint május 22. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 7. Pk /2001/ június 11. A szervezet céljának leírása: Az Alapítvány az Együttmûködõ Holland Alapítványok jogutódja,amely szervezet a XX. század utolsó évtizedében Magyarországon közremûködött számos civil szervezet létrehozásában, mûködésének megerõsítésében vagy tevékenységének bõvítésében kelet - közép - európai tevékenységének hagyományaira és eredményeire építve, annak szellemi örökségét kívánja továbbvinni. Az alapítók jelen Alapítvány létrehozásával az Alapítvány tartós közérdekû céljaként az alábbiakat határozták meg: szociális tartalmú, innovatív civil kezdeményezések szakmai és pénzügyi támogatása, amelyek felébresztik, felerõsítik és mûködtetik a helyi közösség szolidaritását, egymás iránti felelõsségét, valamint lehetõvé teszik a szociális szociokulturális hátrányban élõ egyének, csoportok felzárkózását, esélyegyenlõségét, ha az adott szervezet mûködése biztosított. együttmûködik a kelet - közép - európai régióban hasonló céllal létrejött szervezetekkel, valamint állami és önkormányzati szervekkel. források felkutatása, megszerzése és kiközvetítése, szakmai programok megvalósulásának és pénzeszközök felhasználásának ellenõrzése. Magyarországon olyan civil és nonprofit szervezeteket, közösségeket támogat, amelyek azon embertársaikat segítik vagy támogatják, akik koruknál, egészségi állapotuknál vagy szociális helyzetükbõl adódóan, továbbá etnikai vagy vallási hovatartozásuk miatt hátrányos helyzetûek, rászorultak, kiszolgáltatottak vagy magukról gondoskodni csak külsõ segítséggel képesek. E tevékenységi körben olyan szervezetek támogatása, amelyek idõskorú polgárok részére bentlakásos ellátással idõsotthont, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonát mûködtetnek, beteg és idõsgondozást végeznek a rászorulók saját otthonában történõ gondozással, amelyek munkájukkal segítik a személyes gondoskodásra szorulókat, amelyek a rászorulók gondozását, napközbeni ellátását, felügyeletét, takarítást, bevásárlást, orvoshoz vagy gyógykezelésre történõ kíséretet, hivatalos ügyeik intézését vállalják, amelyek a szociálisan rászoruló, továbbá szociális problémákkal küszködõ családokat és rászorult gyermekeket segítenek, vagy családok és a gyermekek részére átmeneti, szükség esetén tartós elhelyezést biztosító intézményt hoznak létre és mûködtetnek, amelyek a Magyarországon élõ, elsõsorban a szegények, valamint az egészségi állapotuknál és szociális helyzetüknél egyszeri vagy folyamatos segítséget igénylõk számára nyújtott szociális missziós munkát és népgondozást folytatnak,

3 3 amelyek a civil szervezeteket segítõ szolgáltatásokat mûködtetnek, a szolgáltatás, vagy a létrehozott intézmény támogatásával, Az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott fenti célok megvalósításaként szociális ellátó, oktatási, szabadidõs és más intézmények létrehozását vagy már mûködõ intézmények fejlesztését anyagilag támogathat, oktató, nevelõmunkát végezhet, szervezetszerû és nem szervezetszerû oktatást támogathat, támogatással lehetõséget teremt szakemberek képzésére, továbbképzésére, ösztöndíjakat alapít és adományozhat, pályázatokat ír ki, bonyolít és finanszíroz, konferenciákat, szakmai rendezvényeket és továbbképzéseket támogat, céljaihoz kapcsolódó kiadványokat, ismeretterjesztõ anyagokat adhat ki és terjeszthet, támogatja a lakosság szociális ellátását jobbító fejlesztési és kutatómunkákat, támogatja az ifjúságnak a szeretetre épülõ lelki és testi nevelését szolgáló intézményeket. Az Alapítvány fenti céljai megvalósításaként a Közhasznú Szervezetekrõl szóló évi CLVI. törvény 26..c/. pontjában meghatározott számmal ellátott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja: 1. egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása, 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 11. hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése 18. munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, 19. euroatlanti integráció elõsegítése.

4 4 2. Számviteli beszámoló A évi gazdálkodás fõbb adatai: Mellékelve: 1. sz. melléklet: évi mérleg és egyszerûsített éves beszámoló, eredmény-kimutatás 2. sz. melléklet: évi gazdálkodás fõbb adatai 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Maholnap Alapítvány 2003-ben nem részesült költségvetési támogatásban. 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A évi gazdálkodás fõbb adatai: 2. sz. melléklet 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A Maholnap Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Támogató Összeg (Ft) Személyi jövedelemadó 1 %-ának közcélú felhasználására 0 Központi költségvetési szervtõl más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzat és szervei 0 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 Alapító Más forrás Összesen: Pályázati úton elnyert támogatások: A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: Szervezet A támogatott projekt rövid leírása Elnyert támogatás (Ft) Mobilitás Roma fiatalok a drogok ellen projekt megvalósítására a Maholnap Alapítványon keresztül a Roma Parlament Alapítványának Mobilitás Ifjúság programba is. Hátrányos helyzetû fiatalok nemzetközi önkéntes munkájának támogatása Mobilitás Ifjúság programba is. Hátrányos helyzetû fiatalok nemzetközi önkéntes munkájának támogatása Összesen: Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált

5 5 Közhasznú tevékenység bevételei Alapítótól kapott támogatás: s.sz. Forrás Támogatási cél Összeg (Ft) 1. SKaN Foundation Mûködési támogatás SKaN Foundation Továbbadományozási célú támogatás Összesen: Az üzleti és magánszférából viszontadományozásra gyûjtött támogatás és támogatási célok Viszontadományozásra az üzleti szférából gyûjtött pénzbeli támogatások: S. Sz. Cég megnevezése Támogatási cél Összeg (Ft) 1. Merck Kft. Budapesti Irgalmas Szív Alapítvány támogatása telemetriás EKG készülék vásárlása 2. PMC Kft. A budapesti Új Város Alapítvány közösségi ház építésének támogatása (2,7 millió Ft támogatás, Ft monitorozás) Arci Ragazzi Italy Roma Parlament Alapítvány roma fiatalok integrációs kulturális programjának támogatása 4. Unilever Kft. Önkéntes munka és természetben adományozás szociális célú civil szervezetek részére Összesen: Viszontadományozásra a magánszférából gyûjtött pénzbeli támogatások: S. Sz. Forrása A támogatott projekt rövid leírása Összeg (Ft) 1. Magán-adományozók Az esztergomi Életút Egyesület fogyatékosok Ft lakóotthona építésének támogatása 2. Jótékonysági koncert Hátrányos helyzetû gyerekek nyaraltatási programjára magánadományozói bevétele 3. Magánadományozók Továbbadományozói tevékenység támogatása Összesen: Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Jogcím Összeg (Ft) Kamat bevétel Összesen: Vállalkozási tevékenység bevétele A Maholnap Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett Kiadások A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatások

6 Cél szerinti juttatások kimutatása A Maholnap Alapítvány által 2003-ban nonprofit szervezeteknek adott cél szerinti támogatásának kedvezményezettjei: 4. számú melléklet A vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Maholnap Alapítvány szakértõi, kuratóriuma, valamint regionális képviselõi juttatásban nem részesültek, munkájukat önkéntesen végezték Közhasznú mûködési költségek A közhasznú tevékenységekhez kapcsolódó mûködési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra A tárgyévi gazdálkodás értékelése, közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítõ okiratban meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelõen látta el. 6. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 6.1. Civil szervezetek támogatása, - pályázatási tevékenységen keresztül megvalósuló projekttámogatások Szociális téren tevékenykedõ, Magyarországon bejegyzett civilszervezetek támogatása a következõ meghirdetett prioritásoknak megfelelõen: Nagy összegû eszközbeszerzés és beruházás Prevenciós programok, Rehabilitációs programok, Integrációs programok Idõsek otthoni gondozása terén kialakított önkéntes hálózat-szervezés A támogatás folyamata a következõ volt: Pályázatok kiírása A beérkezett pályázatok elõzetes, formai szelekciója Független szakértõk értékelõ munkája Szakértõi Bizottság döntése a támogatottakról Kuratórium végleges döntése a támogatottakról

7 7 Hátrányos helyzetû gyerekek nyári nyaraltatásának támogatása, pályáztatással. A kuratórium döntése alapján 11 civilszervezet támogatása valósult meg. A Maholnap Alapítvány nyári tábor támogatásának segítségével mintegy 440 hátrányos helyzetû gyermek nyaralhatott 2003-ban. Monitorozási tevékenységek: A Maholnap Alapítványnak jelentõs bevétele van a rajta keresztül adományozott támogatások monitorozásából, mely az adományok 10%-át teszik ki. Ezen kívül a holland MATRA program keretein belül a Maholnap Alapítvány a nemzetközi CELODIN projekt monitorozását végezte szoros együttmûködésben a holland SKaN Alapítvánnyal évben. A támogatott tevékenységi területek az alábbiak voltak: ifjúsági közösségiház-építés; fogyatékos lakó- és nevelõotthon bõvítése, közösségi ház rekonstrukciója és bõvítése; roma gyermekek iskolán kívüli képzési központjában gáz és központi fûtés szerelése; Interkulturális kommunikáció és médiaképzés roma fiataloknak, idõsotthon építés, fiataloknak terápiás otthon felújítása, bebútorozása; börtönbõl szabadultak rehabilitációs központ üzemi konyhájának kialakítása, roma gyerekek foglalkoztatásához épület tetõszerkezetének felújítása, nyári tábor szervezése hátrányos helyzetû gyermekek számára. A pályázatok értékelése mellett az Együttmûködõ Holland Alapítványok magyarországi kuratóriuma által korábban javaslatra felterjesztett, az EHA által támogatott pályázatok monitorozása, valamint szakszerû elszámoltatása, záró beszámolók, pénzügyi jelentések készíttetése zökkenõmentesen folytatódott. Az önkéntes regionális szakértõi hálózaton keresztül a pályázók ingyenes szaktanácsért és szakmai segítségért fordulhattak a Maholnap Magyar Jóléti Alapítványhoz Egyéb közhasznú tevékenységek A Maholnap Alapítvány bekapcsolódott az Európai Unió által kiírt Ifjúság programba is. Ennek során négy hátrányos helyzetû fiatalt sikerült EU-s országokba rövid illetve hosszú távú önkéntes munkára kiküldeni. A program fõ támogatója a MOBILITÁS volt. Szervezetünk 003. április 25.-én jótékonysági koncertet szervezett Mádl Dalma asszony fõvédnökségével. A Jótékonysági koncert bevétele Ft volt május 3-án Gadányban az Elesett Öregekért Alapítvány idõsotthonának avatásán vett részt a Maholnap Alapítvány képviselõje. Az idõsotthon bõvítését, központi fûtésének, belsõ és külsõ víz-csatornarendszerének és gázellátásának kiépítését a Maholnap Alapítvány Forinttal támogatta. Tolerancia Díj -at vett át a Maholnap Alapítvány nevében Poór Tünde ügyvezetõ igazgató Ózdon a roma gyerekek iskola utáni nevelésével és felzárkóztatásával foglalkozó ózdi Rabindranáth Tagore Tanodától. A Tanoda hátrányos helyzetû és roma fiatalok felzárkóztatását, képességeinek kibontakoztatását szolgálja. A Maholnap Alapítvány képviselõi részt vettek elõadóként Bulgáriában Veliko Turnovóban egy nemzetközi konferencián, ahol mintegy 10 ország adományosztó alapítványa képviseltette magát. A konferenciát az Együttmûködõ Holland Alapítványok támogatásával szervezte meg a bulgáriai testvérszervezet szeptember 5-9. között. A fõbb téma a közép-kelet európai

8 8 csatlakozó országok, illetve a holland alapító szervezetek adományszervezõi tapasztalatainak megosztása volt szeptember 22-én a Maholnap Alapítvány képviselõje is részt vett a Mécses Börtönpasztorációs Alapítvány Kunszentmiklós közelében lévõ Tass-Alsószenttamáson kialakított Börtön-rehabilitációs Központ üzemi konyhájának ünnepélyes átadásán, melynek megvalósulásához 3.5 millió forinttal járult hozzá a Maholnap Alapítvány. A börtönbõl szabadultak társadalmi beilleszkedését segíti a rehabilitációs otthon. A hét lakóházból álló intézményt régi házak felújításával és újak építésével a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság hozta létre. Az eseményen képviseltette magát az Igazságügyi Minisztérium is. A évi Önkéntesek Hete alkalmából az UNILEVER Magyarország Kft.-vel közösen a Maholnap Alapítvány önkéntes csapatépítõ tréning keretében október 3-án a Fasori Evangélikus Gimnázium Alapítványának Sportudvarán és Hospice Alapítvány Házának kertjében végzett jótékony célú kertészeti munkát a Civitan Egyesület értelmi fogyatékos kertész munkatársainak bevonásával. Délután a programban résztvevõ Civitan Egyesület Kertészetének fiatal, fogyatékkal élõ kertészei és az UNILEVER cég értékesítési osztályának munkatársai számára ügyességi vetélkedõt szerveztek a Maholnap Alapítvány munkatársai. A Maholnap Alapítvány intenzíven bekapcsolódott a civilszervezeteket érintõ ügyekbe, illetve a kormánnyal folytatott társadalmi párbeszédbe. Véleményezte a Nemzeti Civil Alaptörvényt, meghívottként részt vett a Parlamentben megrendezett Civil Partnerség záró konferencián október 9-én. Valamint elektorként bekapcsolódott az NCA Tanácsának illetve Kollégiumainak felállításába. Az Önkéntes Központ Alapítvány szervezte október 8-án azt a konferenciát, ahol több meghívott mellett a Maholnap Alapítvány is képviseltette magát. A Maholnap Alapítvány részt vett kiállítóként a Millenáris Parkban október 9-10-én megrendezett Civiliádán, ahol a jótékony célú önkéntes munkanap fényképeit, és az arról készült filmet láthatták a standunkra látogató érdeklõdõk, illetve az Európai Uniós tréningen szerzett tapasztalatainkról számoltunk be több civilszervezet képviselõjével együtt egy délutáni elõadáson.

9 9 7. Köszönetnyilvánítás A Maholnap Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. Ez úton mondunk köszönetet a kuratórium munkájában részt vett vezetõknek, akik áldozatos tevékenységükkel támogatták Alapítványunk mûködését. A tevékenység, a gazdálkodás és a szolgáltatások dokumentumai az alapítvány nyilvántartásában hozzáférhetõk! A Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Kuratóriuma május 18 i ülésén elfogadta a évi tevékenységrõl készült közhasznúsági jelentést. Budapest, május 20. Sándor Zsolt Kuratóriumi alelnök

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalomjegyzék 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év

KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával

Részletesebben

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar DOWN ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Amerikai út 14. E-mail: down@downalapitvany.hu Tel./fax: 363-63-53 Adószám: 18005282-1-42 Bankszámlaszám: UniCredit Bank

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben 1. Az Alapítvány neve: Segítség Köve Alapítvány Rövid neve: - 2. Alapító: Sitku István (lakcím) Az Alapító rendelkezik arról, hogy halála esetén Oszkó Ákosnak (lakcím)

Részletesebben

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 211 év Budapest, 212.5.25. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljának rövid leírása 3. Számviteli beszámoló 4. A közhasznú tevékenység

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI NÉV : RÖVID NÉV : CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY :

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18559334-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért

Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 1 Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért www.novolibro.hu/napraforgo 1046 Budapest Megyeri utca 226. földszint Telefon: 380-92-76 E-mail: napraforgo@novolibro.hu Adószám: 18104635-1-41-1 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19282604-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1025 Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület Székhely: 5463 Nagyrév, Holt-Tisza

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 2009 év A 2009-es számviteli beszámoló még nem készült el, így a pénzügyi kimutatások 2008-as adatok alapján kerülnek bemutatásra. Budapest, 2010.02.13.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

Vállalati Alapítványok támogatásai Magyarországon 2012

Vállalati Alapítványok támogatásai Magyarországon 2012 M A G Y A R A D O M Á N Y O Z Ó I F Ó R U M Budapest Bank Budapestért Alapítvány Budapest Bank az Oktatásért és a Magyar Pénzügyi Kultúráért Vállalati Alapítványok támogatásai Magyarországon 2012 CIB Társadalmi

Részletesebben