INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMÁCIÓS MEMORANDUM"

Átírás

1 AZ EBP KFT. MEGÚJULÓ ENERGIA PROJEKTJEINEK FEJLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEFEKTETÉSRİL szeptember

2 Vezetıi Összefoglaló Az EBP Európai Bioenergia Technológia Kft. elérkezett fejlıdésének ahhoz az állomásához, amikor további üzleti, stratégiai céljai csak külsı tıke bevonásával valósíthatók meg. Az EBP Kft. a jelen dokumentumban részletezett üzleti stratégia alapján a megújuló energiák fejlesztési területén kíván meghatározó pozíciót elérni az elsı idıszakban Magyarországon és a késıbbiekben, a régióban is. Az EBP Kft. tehát egy klasszikus fejlesztı cégként kívánja meghatározni magát, amely saját forrásaira alapozva projektlehetıségeket tár fel, azokat fejleszti addig a fázisig, amikor azok már piaci értéket képviselve eladhatók olyan befektetıknek, akik a vonatkozó projekt megvalósításában és késıbbi üzemeltetésében érdekeltek. A vállalkozás a megújuló energiák területén tevékenységét a biomassza és a geotermikus alapú energiatermelésre kívánja alapozni. Ezen a két területen belül az adott projekt céljaihoz legalkalmasabb technológia alkalmazására és az ahhoz szükséges legoptimálisabb üzleti konstrukció kialakítására kerül sor. A fejlesztési tevékenység során, természetesen esetleges eseti körülményre is figyelemmel, az alábbi fı tevékenységeket kívánjuk elvégezni annak az érdekében, hogy a projekt igazolható üzleti és mőszaki lehetıségként értéket képviseljen a befektetık részére: Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) elkészítése, amely a projekt valamennyi fı elemét meghatározza és az alapján üzleti tervet készít Az RMT alapján az alapanyag ellátás, a technológiabiztosítás és a termékek eladhatóságának jogilag elkötelezı Elıszerzıdésekkel történı biztosítása A Létesítmények helyszínének, a helyi Önkormányzat(ok) együttmőködési szándékának biztosítása A Létesítmények környezetvédelmi és építési engedélyezési eljárásának lefolytatása Az EBP Kft. mindkét területen több projekt elıkészítését végezte el, tehát e szándékozott tevékenységeket elızetes vizsgálatokra és konkrét helyszínekre alapozva kívánja megvalósítani, amit a dokumentum késıbbi részeiben megfelelıen részletezünk. Az EBP Kft. fejlesztı tevékenységét a mellékelt 2012-ig terjedı üzleti tervre alapozva javasolja elindítani, amely üzleti terv 4 biomassza erımő és 4 geotermikus erımő megvalósítását célozza meg alapesetként, ami természetesen nem jelenti azt, hogy nem lehetséges több helyszín megvalósítása a megfelelı anyagi és személyi erıforrások biztosításával. Az üzleti terv végrehajtásához 250 millió forint új tıke bevonására és 150 millió forint alárendelt kölcsöntıke biztosítására van szükség. Az új tıke rendelkezésre bocsátásával a befektetı 50% tulajdonrészt kap a társaságban, a 2012-ben megvalósítható kivásárlás garantálásával. Az üzleti terv alapján elkészített mérlegtervezeteket a dokumentum mellékletként tartalmazza. A 250 millió forint tıke számított hozama az üzleti terv alapján 47,1 % a vizsgálat idıszakban. Az Üzleti Terv az egyes projektek konkrét üzleti, beruházási költségei alapján készült, amelyeket üzleti terv formájában egy-egy tipikus alkalmazásra vonatkozóan ugyancsak mellékelünk. Az egyes projektek eladását követıen a létrehozott új projekttársaságokban az EBP legalább 10% tulajdonrész fenntartását kívánja elérni, ami a nemzetközi üzleti gyakorlattal összhangban lévı szándék. Ezeket a tulajdonrészeket a mérlegtervezetek ugyancsak tartalmazzák, amely tulajdonrészek után osztalék bevétel, vagy üzletrészértékesítési bevétel számítható, de ezeket a jelenlegi üzleti terv nem tartalmazza, így ezek a potenciális bevételek a befektetı számított hozamát még tovább javíthatják. EBP KFT. 2

3 Az EBP Kft. a fejlesztett projektek konkrét projekt társaságokban történı megvalósítását egy projekt menedzsment szerzıdés keretében szervezi, ami nem zárja ki az esetleges fıvállalkozási formában történı megvalósítást sem, bár ezt a jelenlegi üzleti terv nem tartalmazza. A projektek megvalósítására vonatkozó tudás alapján az új befektetı érdeke az EBP projekt managerként történı alkalmazása, így annak elutasítása a befektetı részérıl nem várható. Természetesen ennek szolgáltatásnak az igénybevétele a befektetıi szerzıdés részeként biztosítható és jelenleg ez a szándékunk. Ennek a feladatnak a megvalósítására alkalmas szervezet kiépítésre kerül, amelyre vonatkozó részletek is megtalálhatók a dokumentumban. A projektek iránti piaci igényekre alapozott befektetıi érdeklıdés megalapozott, számos ilyen befektetıi csoporttal felvettük a kapcsolatot és az eddigi felajánlott projektek alapján a Cseh Köztársaságban bejegyzett, de nemzetközi tıkével létrehozott 110 millió Euró pénzeszközzel rendelkezı Enercap Megújuló Energia Befektetési Alap a fentiekkel összhangban lévı befektetésre elızetesen levélben fejezte ki a szándékát, amely levelet az Enercap bemutatkozó anyagával együtt mellékelünk. A megújuló energia piac Magyar Tudományos Akadémia felmérése szerint a teljes hazai megújuló energia potenciál 2500 PJ/évre becsülhetı, amely a jelenlegi hazai primer energiafelhasználás kb. 2,5-szerese. Ez természetesen nem érhetı el a jelenlegi feltételek között, de jól jelzi a lehetıségeket. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája címő anyagában a megújuló energiaforrások teljes energiafelhasználásban vett, a Policy forgatókönyv alapján várható részaránya 2020-ra eléri a 15%-ot. Ehhez képest az EU 13%-os minimum szintet írt elı a jóváhagyás alatt lévı Megújuló Energia Direktíva (RED) mellékletében, mint Magyarország által kötelezıen teljesítendı elvárást. A Policy forgatókönyv alapján a megújuló energia felhasználás 2020-ra kitőzött 13%-os mértéke évi 186 PJ felhasználást jelent, amelybıl a villamosenergia-termelés 79,7 PJ, a hıtermelés 87,1 PJ, a motorhajtó üzemanyag célú energiaforrás 19,6 PJ mértékben lett feltételezve. Az EBP által javasolt projektek ehhez évi 4 PJ megújuló energia termelı kapacitás létrehozásával számolnak 2012-ig, ami mindössze 2% részesedést jelent. Tekintettel a megújuló energia piacán jelenleg ismert szereplık aktivitására, elıkészített projektjeire ez rendkívül szerény és konzervatív részesedés, ami a tervek elérhetıségét és megalapozottságát igazolja. Az EU készülı Megújuló Energia Direktíva (RED) elı fogja írni az egyes tagállamok számára a Nemzeti Cselekvési Tervek (National Action Plan) elkészítését és az EU Bizottsághoz történı beadását 2009 év végéig. Ezekben a tervekben lehetıség van azon többlet megújuló energia potenciálok, illetve ezekhez tartozó projektek meghatározására, amelyekhez kapcsolódóan hazai forrás nem áll rendelkezésre és azokat más tagállam részére ajánlják fel. Ez Magyarország számára komoly kiaknázható lehetıséget jelent és az EBP Kft. által meghatározott projekt lehetıségek akár ebbe a felajánlott kategóriába is kerülhetnek. EBP KFT. 3

4 A geotermikus energia Magyarországon a térségben egyedülálló geotermikus adottságai ellenére jelenleg a geotermikus energia hasznosítására csak kisebb léptékő ipari és kommunális hıhasznosítási projektek mőködnek, geotermikus villamosenergia termelı létesítmény napjainkig nem valósult meg, holott erre a technológiai lehetıségek adottak. A geotermikus energia hı- és villamos energia termelésre történı hasznosítására a nemzetközi gyakorlatban beváltan alkalmazott ORC-ciklus mellett alternatívaként figyelembe vehetı a KALINA ciklusú technológia is, mely mőszakilag bizonyítottan alkalmas, és egyre növekvı számú mőködı referencia berendezéssel rendelkezik. A KALINA-ciklus elınye az ORC technológiához képest kedvezıbb villamos hatásfoka. Az alábbi ábra mutatja Magyarország területét abban a vonatkozásban, hogy hol találhatók azok a területek, ahol magasabb hımérséklető rétegvizek találhatók a meglévı geológiai adatbázis alapján. EBP KFT. 4

5 Technológiák: Ormat ORC: Az Ormat geotermikus erımővei több mint 950 MW teljesítménnyel mőködnek világszerte, amit több millió óra üzemeltetési tapasztalatot jelent. Az Organic Rankine Cycle termodinamikai eljárás lényege, hogy egyfajta szerves folyadék hımérsékletét növelik állandó nyomás mellett, amely aztán gızturbinában adja le energiáját miközben villamosenergiát termel. A lekondenzált folyadék újra hasznosításra kerül. M+W Zander KALINA: A komplex technológiák és eljárások szakértıjeként a cég teljeskörü szolgáltatásokat nyújt a geotermikus erıforrások hasznosítására. A legújabb erımő-technológiával az elérhetı legjobb hatásfokot nyújtja a kombinált hı- és villamosenergia termelés során. Hagyományos technológiával alacsony hımérséklető hıforrásokból (pl.: C-os termálvíz) nem lehet gazdaságosan villamosenergiát elıállítani. A Kalina-ciklus technológiai újítása során nagy hatékonysággal állítható elı villamosenergia az alacsony hımérséklető hıforrásokból is. Ez a költségek és a szennyezı anyagkibocsátások csökkenését eredményezi nagyobb hatásfok mellett. EBP KFT. 5

6 Potenciális helyszínek: Az EBP Kft. több mint 2000 jelenleg nem termelı CH kút adatait valamint a kutak területi elhelyezkedését megvizsgálva felmért és kiválasztott optimális geológiai tulajdonságokkal és potenciális hıigénnyel rendelkezı projekt helyszíneket: Köröm o Kútadatok alapján 2 további m-es kút C-os vizet biztosíthat, 10% geológiai bizonytalanság mellett o Becsült telepítési villamos kapacitás: 5MWe o A közeli Tiszaújváros 15 MWth hımennyiséget használhat fel Kömlı o Kútadatok alapján 2 további 4000 m-es kút 185 C feletti vizet biztosíthat, 5-10% geológiai bizonytalanság mellett o Becsült telepítési villamos kapacitás 2-5 MWe o Nincs fennálló hıigény, 12 hektár üvegház telepítendı Álmosd o Kútadatok alapján 2 további kút 110 C feletti gızhımérsékletet biztosíthat, 15% geológiai bizonytalanság mellett o Becsült telepítési villamos kapacitás: 1,5 MWe o Minimum 3 MWth hıfelhasználási igény szükséges, helyi önkormányzatok és mezıgazdászok készek ezt a hıteljesítményt felhasználni Kiskunmajsa o A meglévı kutak 148 C feletti fluidumokat biztosítanak o Várható erımő méret: 3 MWe o Meglévı hıfelhasználó: haltelep Nagykanizsa o 6 meglévı kút 150 C feletti fluidumot biztosít o 2-4 MWe erımő méret várható o Városi távfőtés és potenciális mezıgazdasági hıfelhasználók rendelkezésre állnak Zalalövı o C fluidumok várhatók m mélységben o 2-4 MWe erımő méret várható o A tervezés alatt álló gyógyfürdı jelentıs hıfogyasztó lesz Kiskunhalas o A 2 meglévı kút 140 C, 300 m3/min vizet biztosít o Várható erımő méret: 3 MWe o Városi és intézményi főtés EBP KFT. 6

7 A befektetés elsı fázisában a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésekor sincs nagy pénzügyi kockázat a Geotermikus Erımő Biztosítási Programnak és köszönhetıen. A részletes megvalósíthatósági tanulmányt követıen, amikor már a konkrét beruházási összeg és banki finanszírozás szükséges, nem nagyobb a kockázat, mint bármely normál építési kockázat, amelyeket a gyakorlatban használt szerzıdések garantálnak. Az üzleti konstrukcióban törekedni kell arra, hogy a meglévı kutak tulajdonosaival együttmőködési megállapodás jöjjön létre, hiszen ezek a kutak nem csak a kezdeti elıkészítési idıszakban fontosak, hanem a késıbbi építési idıszakban is jelentıs megtakarításokat eredményezhetnek és a kutak értékét a projekt önrészeként el lehet fogadtatni. Ilyen módon a szükséges vízjogi engedélyek megszerzése is egyszerőbb. Valamennyi helyszínen a helyi, önkormányzati tulajdonú intézmények mellett a magántulajdonban lévı lakások főtése is számításba jöhet, de ezt független távfőtı és hálózati befektetı társaság formájában javasoljuk megvizsgálni. Ez a jelenlegi üzleti számításoknak nem része, de a fontos jövıbeni tartalék lehet. A mezıgazdasági jellegő főtési igények minden helyszínen kiemelt fontosságúak. Általánosságban megállapítható, hogy hıigény nélkül ezek a projektek nem valósíthatók meg csak a villamos energiatermelés alapján. Elméletileg ez csak kiemelten magas hıfokú és nagy hozamú, sok kutat magában foglaló telepen valósítható meg, amihez részletesebb további kutatások szükségesek. EBP KFT. 7

8 Konkurencia Ezen a területen két nagy és két kisebb versenytárssal kell számolni, úgymint, MOL (izlandi és ausztrál partnerrel) Pannergy (régebben Pannonplast) Aquaprofit Aquaplus A MOL esetében a háromoldalú társaság már évek óta mőködik, de a MOL érdekeltsége meglehetısen korlátozott és az alaptevékenységbe nem tartozó tevékenység nem kapja meg azt a támogatást, amire szükség lenne. Ez várhatóan változik. Az izlandi és ausztrál partnerek együttmőködésre más vállalkozókkal is nyitottak és EBP Kft. is tárgyalt velük. A Pannergy számos önkormányzattal kötött elıszerzıdést, de még egyetlen helyen sem kezdıdött meg az érdemi kutatási tevékenység. A meghirdetett stratégia alapján ık új kutakkal kívánnak indulni, ami nagyobb geológiai kockázatot jelent. A két helyi tapasztalatokkal rendelkezı társaság tıkeereje csekély, kisebb hıellátásra szakosodott létesítményt valósítottak meg és ebben van gyakorlatuk. Összefoglalva, még a két komoly pénzügyi és szakmai erıvel rendelkezı versenytárs és a kisebb konkurensek mellett is elegendı lehetséges helyszín marad, amelyek érdemesek a megvalósításra. A két kisebb piaci résztvevı egyébiránt hajlamos az együttmőködésre, ami számos elınnyel kecsegtet. Ez irányban már folytattunk velük tárgyalásokat. Üzleti tervek Az Álmosdi létesítmény üzleti tervét mellékeljük, amely 10, 411 millió Euró beruházás mellett 16,36% adózás utáni hozammal kecsegtet a befektetett tıkére vetítve. Ez az üzleti modell tartalmazza azt az elıkészítési költséget, amit az EBP tevékenysége jelent és annak az eladása esetén realizálható felárat is, amit az EBP befektetıi modellben figyelembevettünk. A beruházási költségek új kutak fúrását jelentik, ami a meglévı kutak felhasználhatósága esetén akár megtakarítást is eredményezhet. A meglévı kutakat önrészként vettük figyelembe a teljes finanszírozási modellben és állami támogatás mellett a CO 2 kvóta eladása is a források között szerepel. A maradék banki hitel. A projekt geológiai kockázatának csökkentésére rendelkezésre áll egy biztosítási konstrukció, ami akkor jelent kárenyhítést, ha a megfelelı tesztek és elızetes geológiai kutatások ellenére sem lennének alkalmasak a fúrt új kutak a termelés megindítására. Ezt a biztosítást ugyanakkor már a végleges projektcégek fogják megkötni az EBP Kft. közremőködésével. Természetesen ennek a biztosításnak a költségeit az üzleti terv szintén tartalmazza. EBP KFT. 8

9 Biomassza Magyarország meteorológiai és termıhely adottságai igen kedvezı feltételeket teremtenek a biomassza mint megújuló energiaforrás széleskörő alkalmazására. Az elmúlt években alapvetıen az erdıgazdaságban termelt tőzifa bázison épültek nagyobb volumenő erımői mérető villamos energiatermelı kapacitások, azonban további hasonló létesítmények építését a rendelkezésre álló famennyiség már korlátozza, mivel a jó minıségő faanyagok a faipari felhasználás során lényegesen nagyobb értéket képviselnek, mint az elégetésükkel termelhetı energia. Ezzel szemben a mezıgazdaságban az EU csatlakozással szükségszerően végbemenı változások felértékelik az energetikai növénytermesztés (energia ültetvények) létesítését, mivel ezek a növénykultúrák nem minısülnek étkezési célú termesztésnek, ezért a szigorú EU-s ugaroltatási és mennyiségi korlátozások miatt mővelésbıl kiszoruló termıterületeken is vethetık és termeszthetık. Különleges alapanyag lehetıségként figyelemre méltó az algák csoportja, amelyek nagy mennyiségő alapanyagot képesek szolgáltatni úgy a bioüzemanyag termelésben, mint a közvetlen energiatermelésben. Másrészt egyre nagyobb tüzelıanyag forrást jelentenek a különbözı hulladékok, melyek az EU-s normáknak megfelelı hulladékkezelési rendszerek alkalmazása esetén már a mai jogszabályok szerint is megújuló energiaforrásnak minısülnek és jövıbeni energetikai felhasználásuk jelentıs bıvülése valószínősíthetı. Az EBP Kft. javasolt alapfilozófiája az, hogy olyan önálló, akár kistérségi biomassza hıerımőveket hozzunk létre, ahol a kistérségben rendelkezésre állnak azok a földterületek, ahol ezek az energianövények megtermelhetık, vagy a mezıgazdasági tevékenységbıl származnak ilyen jellegő másodlagos tüzelıanyagok, vagy regionális hulladékkezelıkbıl biztosítható a válogatott magas cellulóztartalmú hulladék. Általánosan igaz az, hogy minél nagyobb a hıigény és az erımő mérete, a létesítmény gazdaságossága annál inkább független a tüzelıanyag fajtájától és nem igényli a kedvezı, akár negatív tüzelıanyag költségő hulladékok felhasználását. A prioritások alapján a helyszínek kiválasztása szempontjából ideális telephelyek a kedvezıség szerint csökkenı sorrendben: Nagy városok távfőtéssel, regionális hulladékkezelıvel Ipari park nagy hıfogyasztókkal, közelben hulladékkezelıvel Kis városok távfőtéssel, regionális hulladékkezelıvel Mezıgazdasági régiós központ, ipari parkkal, nagy hıfogyasztókkal Ipari park nagy hıfogyasztókkal, de mezıgazdaságilag nem kedvezı területen Alapanyagok: A projekt egyik legfontosabb alapkritériuma az alapanyagok hosszútávon történı rendelkezésre állása, amelyhez kapcsolódóan hosszú távú szerzıdés hozható létre megfelelı árképlettel. Ebben olyan szintő érdekeltséget kell létrehozni, amely mindegyik félnek lehetıvé teszi, hogy ezt a tevékenységet kiszámítható nyereséggel és kockázatokkal végezze. Így ne legyen érdekelt abban, hogy a mőködés alatt szerzıdésszegést kövessen el és a partnerét kiszolgáltatott helyzetbe hozza. EBP KFT. 9

10 Lehetséges alapanyagok: Szalma: Hazánkban jelenleg is nagy mennyiségben rendelkezésre álló mezıgazdasági melléktermék. Ennek egy részét az állattenyésztık használják fel, a maradék pedig ipari hasznosításra alkalmas. Főtıértéke 15% nedvességtartalom mellett 14 MJ/kg. Kukoricaszár: Hazánkban nagy mennyiségben keletkezı mezıgazdasági hulladék, amely jelenleg nincs hasznosítva. Főtıértéke magasabb nedvességtartalma miatt a szalmáénál kisebb. Ipari hasznosításához a begyőjtési és a tárolási technológia fejlesztése szükséges. Energiafő: Az utóbbi évek nemesítési munkájának eredményeként megvalósult kísérleti és ipari termesztések tapasztalatai alapján az energiafő igen értékes tüzelıanyag lehet. A fő szárazság-, só-, és fagytőrı képessége kiváló. A fő kétszeri kaszálással takarítható be évente. A száraz bálázott fő alkalmas szabadföldön történı tárolásra és kazánban történı eltüzelésre ipari méretekben. Főtıértéke a szalmáéhoz hasonlóan 14 MJ/kg. Energianyár: Nemesnyarakat elsısorban a mély termırétegő, állandó vagy idıszakos vízhatású, szivárgó vizes agyagbemosódásos barna erdıtalajokon, különbözı öntés, öntés réti és öntés erdıtalajokon, esetleg vízhatástól független 100 cm-nél mélyebb termırétegő termıhelyeken ajánlatos termeszteni. A nemes nyár fatermése tonna/ha/év abszolút száraz anyag között változik. Ez 5 éves vágásfordulóval számolva kitermelésenként tonna/ha abszolút száraz anyag. Ha 30%-os nedvességtartalommal számolunk, akkor tonna hektáronként. Az összes fatermés 30 éves termelési ciklussal, hatszori letermeléssel számolva tonna/ha. Átlagosan 562 tonna hektáronként a 30%-os nedvességtartalmú dendromassza. Energiafőz: A füzet kizárólag csak jó vízellátottságú, állandó vízhatású területekre ajánlott telepíteni. Telepíthetı a felszínig nedves területeken, esetleg sekély (40-50 cm) termırétegő öntés, valamint különbözı réti talajokon. A főz fatermése 8-15 t/ha/év abszolút száraz anyag között változik. Ez 5 éves vágásfordulóval számolva kitermelésenként t/ha abszolút száraz dendromassza, ami 30% nedvesség tartalommal t/ha. 30 éves termesztési idıtartammal, hatszori letermeléssel számolva, az összes fatermés tonna/ha 30%-os nedvességtartalmú dendromassza. Energianád (Miscantus): Az egyik leghatékonyabb, magas hozamú, jól hasznosítható energianövény. Európa-szerte tesztelt és ismert. Ültetés után évig termı. Alacsony bekerüléssel, korlátlan számban szaporítható gyors megtérülést biztosít. Tüzelıanyagként történı hasznosítása során nincs hamuolvadási probléma, mivel alacsony a nedvességtartalma és jó a főtıértéke (14-19 MJ/kg). Alga: Csak a napfény és a CO 2 táplálék rendelkezésre bocsátásával hatalmas mennyiségő alapanyag állítható elı. 40 óránként képes a saját test tömegét megduplázni. Biodízel alapanyagként és energianövényként is kiváló. RDF (válogatott kommunális hulladék): Magyarországon a kommunális hulladék tipikus összetételét tekintve 1 tonna hulladékból kiválogatva az üveg, vas, alumínium és egyéb nem éghetı anyagokat átlagosan kb. 750 kg RDF tüzelıanyag nyerhetı Ez átlagos 8 MJ/kg főtıértékkel rendelkezik, és tekintettel a kedvezı beszerzési költségre igen gazdaságos tüzelıanyag alternatíva. Szennyvíz iszap: Bizonyos feltételek mellett eltüzelhetı a kommunális szennyvízülepítés után visszamaradt iszap. EBP KFT. 10

11 Technológiák: Energy Products of Idaho (EPI): Fluid ágyas tüzelı berendezések szakértıje, e technológia úttörıje az USA-ban. 20 szabadalommal és több mint 30 év tapasztalattal rendelkezik a biomassza-, konvencionális tüzelıanyag és hulladék energiává történı átalakításában. Közel 100 fluid-ágyas energia rendszer több mint 5 millió óra üzemeltetési tapasztalata biztosítja vezetı szerepét a fluid-ágyas tüzelés technológiai piacon. A legjobb és leginkább költséghatékony technológiákat kínálja hulladékok semlegesítésére. Több mint 250 fajta anyagról van tüzelési tapasztalata. Solena Group: Plazma gázosító technológia szakértıje. Ennek a szabadalommal védett innovatív amerikai technológiának a lényege az alapanyag teljesen zárt technológiai rendszerben zajló extrém magas (5000 C) hımérséklető atomokra bontásával úgynevezett szintetikus gáz elıállítása, aminek köszönhetıen a légszennyezı és fertızı anyag kibocsátás elkerülhetı. A szintetikus gáz tisztítás után gázturbinában elégethetı, a füstgázok hıje gızös hıhasznosító kazános gızciklusban hasznosítható, a gızkazánban termelt magas hımérséklető és nyomású gız elvételes kondenzációs gızturbinában a mindenkori igényekhez igazodva kapcsolt hı- és villamosenergia termelést biztosít. A plazma gázosítási folyamat szilárd maradéka az üvegesedett, veszélytelen salak környezetkárosítás nélkül lerakható, illetve az építıanyag gyártásban és építıiparban adalékanyagként felhasználható. A technológiai kialakításnak köszönhetıen a létesítmény az alapanyagok széles körének, és azok tetszıleges keverékének kezelését, ártalmatlanítását teszi lehetıvé. Újabb technológiai fejlesztés eredménye, hogy a hulladékból nyert szintetikus gáz repülıbenzin és biodízel elıállítását szolgálja Fischer-Tropsh szintézis eljárás alkalmazásával. Ez a technológia kimondottan a nehezen kezelhetı hulladékok nagy mennyiségő ártalmatlanítására szolgál. EBP KFT. 11

12 Biogáz elıállítás: Olyan komoly tapasztalattal rendelkezı cégekkel állunk kapcsolatban, akik különbözı technológiával (termikus- vagy bioreaktorokban) képesek elıállítani szerves anyagokból biogázt. A biogáz további felhasználása igen sokrétő lehet, kezdve a gázmotorokban történı hı- és villamosenergia elıállítástól egészen a motorhajtó üzemanyagokká történı átalakításig. Biogáz elıállítása bioreaktorokban EBP KFT. 12

13 Biogáz elıállítása pirolitikus technológiával AlgaeLink: Partnerünk egy szabadalommal védett zárt technológiai rendszerrel rendelkezik, amely képes a CO 2 megkötésére alga szaporítás céljából. A nagy mennyiségben keletkezı algából préselés után biodízel alapanyag és algapogácsa keletketik. Mindkét termék energetikailag hasznosítható, de az algapogácsa takarmányozási célokra is alkalmas. Pelletizálás: Több technológia beszállítóval állunk kapcsolatban, akik több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek az aprított szerves hulladékok pelletizálásában. Akár több kisebb pelletizáló üzem is megvalósítható egy adott régióban, amelyek aztán egy nagyobb erımőbe szállítják a tüzelıanyagot hasznosításra. A pelletizálással nemcsak a szerves hulladék további felhasználása könnyíthetı meg, hanem jelentısen csökkenthetı az anyagmozgatással járó porzási vesztesége és ennek kedvezıtlen hatásai. Továbbá megakadályozható, hogy az anyag tároláskor összeálljon és hogy szállításkor rétegezıdjék. EBP KFT. 13

14 Potenciális helyszínek: Az alábbi térképen látható helyszínek azok, ahol biomassza projekteket terveznek különféle befektetık, vagy az EBP Kft. A lengyel és a szlovák helyszíneken az EBP Kft. tárgyalt a bioetanol üzemekhez kapcsolódó biomassza erımő megvalósításával kapcsolatban. Ezek a tárgyalások még nem zárultak le és lehetıséget adnak további tanácsadói szerzıdések és ezek alapján árbevétel realizálására. A romániai Brassó is egy felvetett korai lehetıség, amelyen a jövıben érdemes gondolkodni. Az elızıekben is megfogalmazott elvekkel összhangban a nagyobb, jelenleg is biztos hıpiaccal rendelkezı városok a legalkalmasabbak az ilyen projektek megvalósítására. Ugyanakkor itt a legnagyobb a konkurencia és a meglévı távfőtı, vagy nemzetközi energetikai vállalatok is felismerték ezeket a lehetıségeket. Erre a legjobb példa Debrecen esete, ahol a városi vagyonkezelı holding finanszírozásában a Debreceni Hıszolgáltató Zrt. egy városi biomassza távfőtı erımő engedélyezési eljárásán dolgozik és a kész engedélyezett erımővet az akkori helyzet és városi testületi döntés alapján, vagy önállóan valósítják meg, vagy az engedélyezett állapotban adják el potenciális befektetınek. Ez elveiben teljesen azonos a mi általunk vázolt filozófiával. A kisebb kistérségi regionális erımővek kevésbé keltik fel a nagy beruházók érdeklıdését, a helyi önkormányzatok anyagi és projektmenedzselési lehetıségeit ugyanakkor az ilyen projektek már meghaladják. Természetesen e helyszínek lehetıségei sokkal több munkával és szervezéssel valósíthatók EBP KFT. 14

15 meg, de mőködıképes projekteket eredményeznek. Az ilyen helyszínek megtalálása a kulcsa a sikernek, különös tekintettel az elmaradott régiókra, ahol a politikai támogatás és így a kedvezıbb pályázati feltételek is komoly lendítıerıt jelentenek. A Kistérségi Regionális Erımőre vonatkozó prezentációt mellékeljük, amelybıl az érdeklıdı önkormányzatok pontosan megérthetik az ajánlott projekt folyamát és beruházási hátterét. Ez alapján már számos a térképen is látható helyszínen már tárgyalások folytak és vannak jelenleg is folyamatban. Konkurencia Ezen a területen két nagy és több kisebb versenytárssal kell számolni, úgymint, MVM Zrt.- Különféle projektek elıkészítése folyik az MVM erımői portfoliójához kapcsolódóan abból az okból, hogy az MVM állami tulajdonú cégként javítsa a zöld megítélését és esetleg bizonyos politikai megfontolások alapján is támogasson projekteket. BHD Hıerımő Zrt. - Szerencs 49,9 MW-os szalmatüzeléső biomassza erımő. Söjtör 19 MW-os szalmatüzeléső biomassza erımő. Hátrány, hogy a projektek helyszínein érdemi hıfelhasználó nincs, a kondenzációs villamosenergia termelés pedig gazdaságtalanabb, különösen a BHD által alkalmazott csak szalmára és energiafőre alkalmas drága dán technológia miatt. A japán társtulajdonos miatt viszont komoly a cég tıkeereje. Kárpát Energo Kft. - Vásárosnamény erımő és bioetanol üzemhez kapcsolódóan meghirdetett projekt, amelyben az MVM is tulajdonosként érdekelt. VEIKI Zrt. - Foktıi növényolaj présüzem hulladék anyagát elégetı kazán és turbina gépcsoport, mely a hulladékanyagot elektromos energiává alakítja. A Veiki ezen kívül közremőködik tanácsadóként mások projektjeiben is. EGI Zrt. - Mány (Mány Bioenergetika Zrt.) Az erımő faaprítékot használ tüzelıanyagként. Teljesítménye 10 MW áram és 10 MW gız. Továbbá Salgótarjáni Biomassza erımő. A tüzelıanyag ott is faapríték. Tanácsadóként más erımő projektekben is közremőködik. Kraftszer Kft. - Szolnok ( My-Tech Invest Kft.) a Szolnok, Ipari Parkban biomassza (szalma) tüzeléső erımővet kíván létesíteni. Építési engedélyezési terv elkészült, engedélyezés folyamatban. A létesítmény tervezett 25 MWe nettó villamos teljesítményő, amelynek bevitt hıteljesítménye tervezetten 78 MWth. CO-VER Kft. - Biomassza Erımő Szentes. A technológia alapja a pirolízis, mely eljárással csirketrágyából gázt fejlesztenek. A gáz a kiserımő főtıanyaga. ALTEO Zrt. A Wallis csoporthoz kapcsolódó projekt társaság, de a megalapítás óta még érdemi fejlesztési tevékenységet nem kezdtek el. Számos kisebb helyi gázosító és pellet üzem Fentiekbıl megállapítható, hogy az ilyen projektek száma és az ezzel foglalkozó vállalkozások száma is meglehetısen behatárolt. Az MVM és a BHD tekinthetı ezek közül olyan befektetésre is alkalmas társaságnak, akik a létesítmény teljes megvalósítására képesek. A jegyzett tıke alapján és külföldi meghatározó tulajdonos révén a szolnoki My-Tech Invest Kft. is képes lehet az általa tervezett beruházás megvalósítására. A többi társaság elsısorban a megvalósításban érdekelt tanácsadó és menedzser cég, tehát valójában ık azok, akik igazi konkurenciaként olyan tevékenységet folytatnak, illetve képesek folytatni, mint az EBP Kft. A jelenleg ismert fenti projektek alapján megállapítható, hogy a magyarországi biomassza potenciálhoz képest az elindított projektek száma csekély és a szükséges megújuló energia arány eléréséhez még sok EBP KFT. 15

16 létesítmény potenciális megvalósítása lehetséges. Az eddigi létesítmények jól szétszórva helyezkednek el az országban, így egymást sem zavarják különösebb mértékben. Üzleti tervek A Hajdú Bihar megyei Furta községben tervezett létesítmény üzleti tervét mellékeljük, amely 29, 11 millió Euró beruházás mellett 17,83 % adózás utáni hozammal kecsegtet a befektetett tıkére vetítve. Ez az üzleti modell tartalmazza azt az elıkészítési költséget, amit az EBP tevékenysége jelent és annak az eladása esetén realizálható felárat is, amit az EBP befektetıi modellben figyelembevettünk. Az üzleti terv ugyancsak tartalmazza a megvalósítás során szükséges Projekt Menedzsment költségeit is. Ez üzleti terv helyi adottságoknak megfelelıen akár saját biomassza termeltetıi rendszerrel és távfőtési hálózat üzemeltetı céggel is bıvíthetı a piac, illetve a gazdaságos alapanyag ellátás végett. A saját biomassza termeltetıi rendszerre akkor lehet különösen szükség, ha az adott helyszínen teljesen kizárt a hulladék tüzelése akár részbeni ellátásra, amely azt eredményezheti, hogy a tüzelıanyag átlagár túlságosan magas lesz piacképtelenné téve a hıárat. Az EBP Kft. vállalati szervezete A projektek megvalósításra egy olyan rugalmas, folyamatosan fejleszthetı, horizontális szervezeti modellt készítettünk, amely a projektek elırehaladásával újabb és újabb szervezeti egységekkel bıvül és az egyes szervezeti egységek nagy önállósággal végzik a meghatározott feladataikat. Ebben a szervezetben akár önálló cégek leválasztásának a lehetısége is fennáll, ha a projektek bonyolítása, vagy a kivitelezése ezt indokolná. Ez a helyzet például egy önálló fıvállalkozási társaság, vagy termeltetési cég létrehozása esetén állhat elı. Az üzleti tervben meghatározott személyzeti és egyéb mőködési költségek e szervezet mőködési igényeinek megfelelıen számítottuk. EBP KFT. 16

17 Mellékletek jegyzéke I. melléklet: EBP Kft. üzleti terve II. melléklet: EBP Kft. mérlegek III. melléklet: EBP Kft. bemutatkozó prezentációja (Egy zöld jövıt építünk) IV. melléklet: Az EBP Kft. szervezeti ábrája V. melléklet: Kistérségi-városi biomassza hıerımő projekt prezentációja VI. melléklet: Kistérségi-városi biomassza hıerımő projekt üzleti terve VII. melléklet: Geotermikus projektek prezentációja VIII. melléklet: Álmosdi geotermikus mintaprojekt üzleti terve IX. melléklet: EnerCap szándéklevele X. melléklet: EnerCap bemutatkozó prezentációja EBP KFT. 17

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE

A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS ALAPANYAGBÁZISÁNAK TERVEZÉSE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Mőszaki Ismeretek Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A DENDROMASSZA ALAPÚ DECENTRALIZÁLT ENERGIATERMELÉS

Részletesebben

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE

ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE 1 ENERGETIKAI HATÁSTANULMÁNY KÁL NAGYKÖZSÉG INTÉZMÉNYEIRE Vereb János 3368. Boconád, Lenin utca 6/a. 2012 június 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 4 1. Energetikában megjelent hatályos irányelvek, rendeletek,

Részletesebben

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

SZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirány Tantárgy: MŐSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgy

Részletesebben

A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS

A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS Fizikai Szemle 2001/11. 341.o. A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS Katona Tamás, Rátkai Sándor, Paksi atomerımő Rt. Jánosiné Bíró Ágnes, Villamosenergia Ipari Kutató Intézet

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése

Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése Energiagazdálkodás Környezetbarát fejlesztése címő intézkedés értékelése 2008. augusztus Korzó-Szeged Kft. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. oldal 2. Vezetıi összefoglaló 5.oldal 3. Alkalmazott módszertan

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009

SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 SZAKDOLGOZAT SÁFIÁN FANNI 2009 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK A FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA DÁN

Részletesebben

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben)

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) 1. melléklet e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) Vavrik Antal - Ács Tibor - Kovács Gábor - Eörsi-Tóta Gábor 1 Szilárd biomassza gyakorlati energetikai hasznosítása

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 3 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport röviden 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 5 Értékeink és jövıképünk 6 Éves jelentés 2012 9 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 10 Az Igazgatóság

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V.

LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V. LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE**: egy új atomerımő a hollandiai Zeeland tartományban, Borssele településen, az Energy Resources Holding B.V. számára ** Jogilag nem kötelezı érvényő angol nyelvő fordítás.

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban:

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: a jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetıségek kihasználásának eszközei

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben