INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMÁCIÓS MEMORANDUM"

Átírás

1 AZ EBP KFT. MEGÚJULÓ ENERGIA PROJEKTJEINEK FEJLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEFEKTETÉSRİL szeptember

2 Vezetıi Összefoglaló Az EBP Európai Bioenergia Technológia Kft. elérkezett fejlıdésének ahhoz az állomásához, amikor további üzleti, stratégiai céljai csak külsı tıke bevonásával valósíthatók meg. Az EBP Kft. a jelen dokumentumban részletezett üzleti stratégia alapján a megújuló energiák fejlesztési területén kíván meghatározó pozíciót elérni az elsı idıszakban Magyarországon és a késıbbiekben, a régióban is. Az EBP Kft. tehát egy klasszikus fejlesztı cégként kívánja meghatározni magát, amely saját forrásaira alapozva projektlehetıségeket tár fel, azokat fejleszti addig a fázisig, amikor azok már piaci értéket képviselve eladhatók olyan befektetıknek, akik a vonatkozó projekt megvalósításában és késıbbi üzemeltetésében érdekeltek. A vállalkozás a megújuló energiák területén tevékenységét a biomassza és a geotermikus alapú energiatermelésre kívánja alapozni. Ezen a két területen belül az adott projekt céljaihoz legalkalmasabb technológia alkalmazására és az ahhoz szükséges legoptimálisabb üzleti konstrukció kialakítására kerül sor. A fejlesztési tevékenység során, természetesen esetleges eseti körülményre is figyelemmel, az alábbi fı tevékenységeket kívánjuk elvégezni annak az érdekében, hogy a projekt igazolható üzleti és mőszaki lehetıségként értéket képviseljen a befektetık részére: Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) elkészítése, amely a projekt valamennyi fı elemét meghatározza és az alapján üzleti tervet készít Az RMT alapján az alapanyag ellátás, a technológiabiztosítás és a termékek eladhatóságának jogilag elkötelezı Elıszerzıdésekkel történı biztosítása A Létesítmények helyszínének, a helyi Önkormányzat(ok) együttmőködési szándékának biztosítása A Létesítmények környezetvédelmi és építési engedélyezési eljárásának lefolytatása Az EBP Kft. mindkét területen több projekt elıkészítését végezte el, tehát e szándékozott tevékenységeket elızetes vizsgálatokra és konkrét helyszínekre alapozva kívánja megvalósítani, amit a dokumentum késıbbi részeiben megfelelıen részletezünk. Az EBP Kft. fejlesztı tevékenységét a mellékelt 2012-ig terjedı üzleti tervre alapozva javasolja elindítani, amely üzleti terv 4 biomassza erımő és 4 geotermikus erımő megvalósítását célozza meg alapesetként, ami természetesen nem jelenti azt, hogy nem lehetséges több helyszín megvalósítása a megfelelı anyagi és személyi erıforrások biztosításával. Az üzleti terv végrehajtásához 250 millió forint új tıke bevonására és 150 millió forint alárendelt kölcsöntıke biztosítására van szükség. Az új tıke rendelkezésre bocsátásával a befektetı 50% tulajdonrészt kap a társaságban, a 2012-ben megvalósítható kivásárlás garantálásával. Az üzleti terv alapján elkészített mérlegtervezeteket a dokumentum mellékletként tartalmazza. A 250 millió forint tıke számított hozama az üzleti terv alapján 47,1 % a vizsgálat idıszakban. Az Üzleti Terv az egyes projektek konkrét üzleti, beruházási költségei alapján készült, amelyeket üzleti terv formájában egy-egy tipikus alkalmazásra vonatkozóan ugyancsak mellékelünk. Az egyes projektek eladását követıen a létrehozott új projekttársaságokban az EBP legalább 10% tulajdonrész fenntartását kívánja elérni, ami a nemzetközi üzleti gyakorlattal összhangban lévı szándék. Ezeket a tulajdonrészeket a mérlegtervezetek ugyancsak tartalmazzák, amely tulajdonrészek után osztalék bevétel, vagy üzletrészértékesítési bevétel számítható, de ezeket a jelenlegi üzleti terv nem tartalmazza, így ezek a potenciális bevételek a befektetı számított hozamát még tovább javíthatják. EBP KFT. 2

3 Az EBP Kft. a fejlesztett projektek konkrét projekt társaságokban történı megvalósítását egy projekt menedzsment szerzıdés keretében szervezi, ami nem zárja ki az esetleges fıvállalkozási formában történı megvalósítást sem, bár ezt a jelenlegi üzleti terv nem tartalmazza. A projektek megvalósítására vonatkozó tudás alapján az új befektetı érdeke az EBP projekt managerként történı alkalmazása, így annak elutasítása a befektetı részérıl nem várható. Természetesen ennek szolgáltatásnak az igénybevétele a befektetıi szerzıdés részeként biztosítható és jelenleg ez a szándékunk. Ennek a feladatnak a megvalósítására alkalmas szervezet kiépítésre kerül, amelyre vonatkozó részletek is megtalálhatók a dokumentumban. A projektek iránti piaci igényekre alapozott befektetıi érdeklıdés megalapozott, számos ilyen befektetıi csoporttal felvettük a kapcsolatot és az eddigi felajánlott projektek alapján a Cseh Köztársaságban bejegyzett, de nemzetközi tıkével létrehozott 110 millió Euró pénzeszközzel rendelkezı Enercap Megújuló Energia Befektetési Alap a fentiekkel összhangban lévı befektetésre elızetesen levélben fejezte ki a szándékát, amely levelet az Enercap bemutatkozó anyagával együtt mellékelünk. A megújuló energia piac Magyar Tudományos Akadémia felmérése szerint a teljes hazai megújuló energia potenciál 2500 PJ/évre becsülhetı, amely a jelenlegi hazai primer energiafelhasználás kb. 2,5-szerese. Ez természetesen nem érhetı el a jelenlegi feltételek között, de jól jelzi a lehetıségeket. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája címő anyagában a megújuló energiaforrások teljes energiafelhasználásban vett, a Policy forgatókönyv alapján várható részaránya 2020-ra eléri a 15%-ot. Ehhez képest az EU 13%-os minimum szintet írt elı a jóváhagyás alatt lévı Megújuló Energia Direktíva (RED) mellékletében, mint Magyarország által kötelezıen teljesítendı elvárást. A Policy forgatókönyv alapján a megújuló energia felhasználás 2020-ra kitőzött 13%-os mértéke évi 186 PJ felhasználást jelent, amelybıl a villamosenergia-termelés 79,7 PJ, a hıtermelés 87,1 PJ, a motorhajtó üzemanyag célú energiaforrás 19,6 PJ mértékben lett feltételezve. Az EBP által javasolt projektek ehhez évi 4 PJ megújuló energia termelı kapacitás létrehozásával számolnak 2012-ig, ami mindössze 2% részesedést jelent. Tekintettel a megújuló energia piacán jelenleg ismert szereplık aktivitására, elıkészített projektjeire ez rendkívül szerény és konzervatív részesedés, ami a tervek elérhetıségét és megalapozottságát igazolja. Az EU készülı Megújuló Energia Direktíva (RED) elı fogja írni az egyes tagállamok számára a Nemzeti Cselekvési Tervek (National Action Plan) elkészítését és az EU Bizottsághoz történı beadását 2009 év végéig. Ezekben a tervekben lehetıség van azon többlet megújuló energia potenciálok, illetve ezekhez tartozó projektek meghatározására, amelyekhez kapcsolódóan hazai forrás nem áll rendelkezésre és azokat más tagállam részére ajánlják fel. Ez Magyarország számára komoly kiaknázható lehetıséget jelent és az EBP Kft. által meghatározott projekt lehetıségek akár ebbe a felajánlott kategóriába is kerülhetnek. EBP KFT. 3

4 A geotermikus energia Magyarországon a térségben egyedülálló geotermikus adottságai ellenére jelenleg a geotermikus energia hasznosítására csak kisebb léptékő ipari és kommunális hıhasznosítási projektek mőködnek, geotermikus villamosenergia termelı létesítmény napjainkig nem valósult meg, holott erre a technológiai lehetıségek adottak. A geotermikus energia hı- és villamos energia termelésre történı hasznosítására a nemzetközi gyakorlatban beváltan alkalmazott ORC-ciklus mellett alternatívaként figyelembe vehetı a KALINA ciklusú technológia is, mely mőszakilag bizonyítottan alkalmas, és egyre növekvı számú mőködı referencia berendezéssel rendelkezik. A KALINA-ciklus elınye az ORC technológiához képest kedvezıbb villamos hatásfoka. Az alábbi ábra mutatja Magyarország területét abban a vonatkozásban, hogy hol találhatók azok a területek, ahol magasabb hımérséklető rétegvizek találhatók a meglévı geológiai adatbázis alapján. EBP KFT. 4

5 Technológiák: Ormat ORC: Az Ormat geotermikus erımővei több mint 950 MW teljesítménnyel mőködnek világszerte, amit több millió óra üzemeltetési tapasztalatot jelent. Az Organic Rankine Cycle termodinamikai eljárás lényege, hogy egyfajta szerves folyadék hımérsékletét növelik állandó nyomás mellett, amely aztán gızturbinában adja le energiáját miközben villamosenergiát termel. A lekondenzált folyadék újra hasznosításra kerül. M+W Zander KALINA: A komplex technológiák és eljárások szakértıjeként a cég teljeskörü szolgáltatásokat nyújt a geotermikus erıforrások hasznosítására. A legújabb erımő-technológiával az elérhetı legjobb hatásfokot nyújtja a kombinált hı- és villamosenergia termelés során. Hagyományos technológiával alacsony hımérséklető hıforrásokból (pl.: C-os termálvíz) nem lehet gazdaságosan villamosenergiát elıállítani. A Kalina-ciklus technológiai újítása során nagy hatékonysággal állítható elı villamosenergia az alacsony hımérséklető hıforrásokból is. Ez a költségek és a szennyezı anyagkibocsátások csökkenését eredményezi nagyobb hatásfok mellett. EBP KFT. 5

6 Potenciális helyszínek: Az EBP Kft. több mint 2000 jelenleg nem termelı CH kút adatait valamint a kutak területi elhelyezkedését megvizsgálva felmért és kiválasztott optimális geológiai tulajdonságokkal és potenciális hıigénnyel rendelkezı projekt helyszíneket: Köröm o Kútadatok alapján 2 további m-es kút C-os vizet biztosíthat, 10% geológiai bizonytalanság mellett o Becsült telepítési villamos kapacitás: 5MWe o A közeli Tiszaújváros 15 MWth hımennyiséget használhat fel Kömlı o Kútadatok alapján 2 további 4000 m-es kút 185 C feletti vizet biztosíthat, 5-10% geológiai bizonytalanság mellett o Becsült telepítési villamos kapacitás 2-5 MWe o Nincs fennálló hıigény, 12 hektár üvegház telepítendı Álmosd o Kútadatok alapján 2 további kút 110 C feletti gızhımérsékletet biztosíthat, 15% geológiai bizonytalanság mellett o Becsült telepítési villamos kapacitás: 1,5 MWe o Minimum 3 MWth hıfelhasználási igény szükséges, helyi önkormányzatok és mezıgazdászok készek ezt a hıteljesítményt felhasználni Kiskunmajsa o A meglévı kutak 148 C feletti fluidumokat biztosítanak o Várható erımő méret: 3 MWe o Meglévı hıfelhasználó: haltelep Nagykanizsa o 6 meglévı kút 150 C feletti fluidumot biztosít o 2-4 MWe erımő méret várható o Városi távfőtés és potenciális mezıgazdasági hıfelhasználók rendelkezésre állnak Zalalövı o C fluidumok várhatók m mélységben o 2-4 MWe erımő méret várható o A tervezés alatt álló gyógyfürdı jelentıs hıfogyasztó lesz Kiskunhalas o A 2 meglévı kút 140 C, 300 m3/min vizet biztosít o Várható erımő méret: 3 MWe o Városi és intézményi főtés EBP KFT. 6

7 A befektetés elsı fázisában a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésekor sincs nagy pénzügyi kockázat a Geotermikus Erımő Biztosítási Programnak és köszönhetıen. A részletes megvalósíthatósági tanulmányt követıen, amikor már a konkrét beruházási összeg és banki finanszírozás szükséges, nem nagyobb a kockázat, mint bármely normál építési kockázat, amelyeket a gyakorlatban használt szerzıdések garantálnak. Az üzleti konstrukcióban törekedni kell arra, hogy a meglévı kutak tulajdonosaival együttmőködési megállapodás jöjjön létre, hiszen ezek a kutak nem csak a kezdeti elıkészítési idıszakban fontosak, hanem a késıbbi építési idıszakban is jelentıs megtakarításokat eredményezhetnek és a kutak értékét a projekt önrészeként el lehet fogadtatni. Ilyen módon a szükséges vízjogi engedélyek megszerzése is egyszerőbb. Valamennyi helyszínen a helyi, önkormányzati tulajdonú intézmények mellett a magántulajdonban lévı lakások főtése is számításba jöhet, de ezt független távfőtı és hálózati befektetı társaság formájában javasoljuk megvizsgálni. Ez a jelenlegi üzleti számításoknak nem része, de a fontos jövıbeni tartalék lehet. A mezıgazdasági jellegő főtési igények minden helyszínen kiemelt fontosságúak. Általánosságban megállapítható, hogy hıigény nélkül ezek a projektek nem valósíthatók meg csak a villamos energiatermelés alapján. Elméletileg ez csak kiemelten magas hıfokú és nagy hozamú, sok kutat magában foglaló telepen valósítható meg, amihez részletesebb további kutatások szükségesek. EBP KFT. 7

8 Konkurencia Ezen a területen két nagy és két kisebb versenytárssal kell számolni, úgymint, MOL (izlandi és ausztrál partnerrel) Pannergy (régebben Pannonplast) Aquaprofit Aquaplus A MOL esetében a háromoldalú társaság már évek óta mőködik, de a MOL érdekeltsége meglehetısen korlátozott és az alaptevékenységbe nem tartozó tevékenység nem kapja meg azt a támogatást, amire szükség lenne. Ez várhatóan változik. Az izlandi és ausztrál partnerek együttmőködésre más vállalkozókkal is nyitottak és EBP Kft. is tárgyalt velük. A Pannergy számos önkormányzattal kötött elıszerzıdést, de még egyetlen helyen sem kezdıdött meg az érdemi kutatási tevékenység. A meghirdetett stratégia alapján ık új kutakkal kívánnak indulni, ami nagyobb geológiai kockázatot jelent. A két helyi tapasztalatokkal rendelkezı társaság tıkeereje csekély, kisebb hıellátásra szakosodott létesítményt valósítottak meg és ebben van gyakorlatuk. Összefoglalva, még a két komoly pénzügyi és szakmai erıvel rendelkezı versenytárs és a kisebb konkurensek mellett is elegendı lehetséges helyszín marad, amelyek érdemesek a megvalósításra. A két kisebb piaci résztvevı egyébiránt hajlamos az együttmőködésre, ami számos elınnyel kecsegtet. Ez irányban már folytattunk velük tárgyalásokat. Üzleti tervek Az Álmosdi létesítmény üzleti tervét mellékeljük, amely 10, 411 millió Euró beruházás mellett 16,36% adózás utáni hozammal kecsegtet a befektetett tıkére vetítve. Ez az üzleti modell tartalmazza azt az elıkészítési költséget, amit az EBP tevékenysége jelent és annak az eladása esetén realizálható felárat is, amit az EBP befektetıi modellben figyelembevettünk. A beruházási költségek új kutak fúrását jelentik, ami a meglévı kutak felhasználhatósága esetén akár megtakarítást is eredményezhet. A meglévı kutakat önrészként vettük figyelembe a teljes finanszírozási modellben és állami támogatás mellett a CO 2 kvóta eladása is a források között szerepel. A maradék banki hitel. A projekt geológiai kockázatának csökkentésére rendelkezésre áll egy biztosítási konstrukció, ami akkor jelent kárenyhítést, ha a megfelelı tesztek és elızetes geológiai kutatások ellenére sem lennének alkalmasak a fúrt új kutak a termelés megindítására. Ezt a biztosítást ugyanakkor már a végleges projektcégek fogják megkötni az EBP Kft. közremőködésével. Természetesen ennek a biztosításnak a költségeit az üzleti terv szintén tartalmazza. EBP KFT. 8

9 Biomassza Magyarország meteorológiai és termıhely adottságai igen kedvezı feltételeket teremtenek a biomassza mint megújuló energiaforrás széleskörő alkalmazására. Az elmúlt években alapvetıen az erdıgazdaságban termelt tőzifa bázison épültek nagyobb volumenő erımői mérető villamos energiatermelı kapacitások, azonban további hasonló létesítmények építését a rendelkezésre álló famennyiség már korlátozza, mivel a jó minıségő faanyagok a faipari felhasználás során lényegesen nagyobb értéket képviselnek, mint az elégetésükkel termelhetı energia. Ezzel szemben a mezıgazdaságban az EU csatlakozással szükségszerően végbemenı változások felértékelik az energetikai növénytermesztés (energia ültetvények) létesítését, mivel ezek a növénykultúrák nem minısülnek étkezési célú termesztésnek, ezért a szigorú EU-s ugaroltatási és mennyiségi korlátozások miatt mővelésbıl kiszoruló termıterületeken is vethetık és termeszthetık. Különleges alapanyag lehetıségként figyelemre méltó az algák csoportja, amelyek nagy mennyiségő alapanyagot képesek szolgáltatni úgy a bioüzemanyag termelésben, mint a közvetlen energiatermelésben. Másrészt egyre nagyobb tüzelıanyag forrást jelentenek a különbözı hulladékok, melyek az EU-s normáknak megfelelı hulladékkezelési rendszerek alkalmazása esetén már a mai jogszabályok szerint is megújuló energiaforrásnak minısülnek és jövıbeni energetikai felhasználásuk jelentıs bıvülése valószínősíthetı. Az EBP Kft. javasolt alapfilozófiája az, hogy olyan önálló, akár kistérségi biomassza hıerımőveket hozzunk létre, ahol a kistérségben rendelkezésre állnak azok a földterületek, ahol ezek az energianövények megtermelhetık, vagy a mezıgazdasági tevékenységbıl származnak ilyen jellegő másodlagos tüzelıanyagok, vagy regionális hulladékkezelıkbıl biztosítható a válogatott magas cellulóztartalmú hulladék. Általánosan igaz az, hogy minél nagyobb a hıigény és az erımő mérete, a létesítmény gazdaságossága annál inkább független a tüzelıanyag fajtájától és nem igényli a kedvezı, akár negatív tüzelıanyag költségő hulladékok felhasználását. A prioritások alapján a helyszínek kiválasztása szempontjából ideális telephelyek a kedvezıség szerint csökkenı sorrendben: Nagy városok távfőtéssel, regionális hulladékkezelıvel Ipari park nagy hıfogyasztókkal, közelben hulladékkezelıvel Kis városok távfőtéssel, regionális hulladékkezelıvel Mezıgazdasági régiós központ, ipari parkkal, nagy hıfogyasztókkal Ipari park nagy hıfogyasztókkal, de mezıgazdaságilag nem kedvezı területen Alapanyagok: A projekt egyik legfontosabb alapkritériuma az alapanyagok hosszútávon történı rendelkezésre állása, amelyhez kapcsolódóan hosszú távú szerzıdés hozható létre megfelelı árképlettel. Ebben olyan szintő érdekeltséget kell létrehozni, amely mindegyik félnek lehetıvé teszi, hogy ezt a tevékenységet kiszámítható nyereséggel és kockázatokkal végezze. Így ne legyen érdekelt abban, hogy a mőködés alatt szerzıdésszegést kövessen el és a partnerét kiszolgáltatott helyzetbe hozza. EBP KFT. 9

10 Lehetséges alapanyagok: Szalma: Hazánkban jelenleg is nagy mennyiségben rendelkezésre álló mezıgazdasági melléktermék. Ennek egy részét az állattenyésztık használják fel, a maradék pedig ipari hasznosításra alkalmas. Főtıértéke 15% nedvességtartalom mellett 14 MJ/kg. Kukoricaszár: Hazánkban nagy mennyiségben keletkezı mezıgazdasági hulladék, amely jelenleg nincs hasznosítva. Főtıértéke magasabb nedvességtartalma miatt a szalmáénál kisebb. Ipari hasznosításához a begyőjtési és a tárolási technológia fejlesztése szükséges. Energiafő: Az utóbbi évek nemesítési munkájának eredményeként megvalósult kísérleti és ipari termesztések tapasztalatai alapján az energiafő igen értékes tüzelıanyag lehet. A fő szárazság-, só-, és fagytőrı képessége kiváló. A fő kétszeri kaszálással takarítható be évente. A száraz bálázott fő alkalmas szabadföldön történı tárolásra és kazánban történı eltüzelésre ipari méretekben. Főtıértéke a szalmáéhoz hasonlóan 14 MJ/kg. Energianyár: Nemesnyarakat elsısorban a mély termırétegő, állandó vagy idıszakos vízhatású, szivárgó vizes agyagbemosódásos barna erdıtalajokon, különbözı öntés, öntés réti és öntés erdıtalajokon, esetleg vízhatástól független 100 cm-nél mélyebb termırétegő termıhelyeken ajánlatos termeszteni. A nemes nyár fatermése tonna/ha/év abszolút száraz anyag között változik. Ez 5 éves vágásfordulóval számolva kitermelésenként tonna/ha abszolút száraz anyag. Ha 30%-os nedvességtartalommal számolunk, akkor tonna hektáronként. Az összes fatermés 30 éves termelési ciklussal, hatszori letermeléssel számolva tonna/ha. Átlagosan 562 tonna hektáronként a 30%-os nedvességtartalmú dendromassza. Energiafőz: A füzet kizárólag csak jó vízellátottságú, állandó vízhatású területekre ajánlott telepíteni. Telepíthetı a felszínig nedves területeken, esetleg sekély (40-50 cm) termırétegő öntés, valamint különbözı réti talajokon. A főz fatermése 8-15 t/ha/év abszolút száraz anyag között változik. Ez 5 éves vágásfordulóval számolva kitermelésenként t/ha abszolút száraz dendromassza, ami 30% nedvesség tartalommal t/ha. 30 éves termesztési idıtartammal, hatszori letermeléssel számolva, az összes fatermés tonna/ha 30%-os nedvességtartalmú dendromassza. Energianád (Miscantus): Az egyik leghatékonyabb, magas hozamú, jól hasznosítható energianövény. Európa-szerte tesztelt és ismert. Ültetés után évig termı. Alacsony bekerüléssel, korlátlan számban szaporítható gyors megtérülést biztosít. Tüzelıanyagként történı hasznosítása során nincs hamuolvadási probléma, mivel alacsony a nedvességtartalma és jó a főtıértéke (14-19 MJ/kg). Alga: Csak a napfény és a CO 2 táplálék rendelkezésre bocsátásával hatalmas mennyiségő alapanyag állítható elı. 40 óránként képes a saját test tömegét megduplázni. Biodízel alapanyagként és energianövényként is kiváló. RDF (válogatott kommunális hulladék): Magyarországon a kommunális hulladék tipikus összetételét tekintve 1 tonna hulladékból kiválogatva az üveg, vas, alumínium és egyéb nem éghetı anyagokat átlagosan kb. 750 kg RDF tüzelıanyag nyerhetı Ez átlagos 8 MJ/kg főtıértékkel rendelkezik, és tekintettel a kedvezı beszerzési költségre igen gazdaságos tüzelıanyag alternatíva. Szennyvíz iszap: Bizonyos feltételek mellett eltüzelhetı a kommunális szennyvízülepítés után visszamaradt iszap. EBP KFT. 10

11 Technológiák: Energy Products of Idaho (EPI): Fluid ágyas tüzelı berendezések szakértıje, e technológia úttörıje az USA-ban. 20 szabadalommal és több mint 30 év tapasztalattal rendelkezik a biomassza-, konvencionális tüzelıanyag és hulladék energiává történı átalakításában. Közel 100 fluid-ágyas energia rendszer több mint 5 millió óra üzemeltetési tapasztalata biztosítja vezetı szerepét a fluid-ágyas tüzelés technológiai piacon. A legjobb és leginkább költséghatékony technológiákat kínálja hulladékok semlegesítésére. Több mint 250 fajta anyagról van tüzelési tapasztalata. Solena Group: Plazma gázosító technológia szakértıje. Ennek a szabadalommal védett innovatív amerikai technológiának a lényege az alapanyag teljesen zárt technológiai rendszerben zajló extrém magas (5000 C) hımérséklető atomokra bontásával úgynevezett szintetikus gáz elıállítása, aminek köszönhetıen a légszennyezı és fertızı anyag kibocsátás elkerülhetı. A szintetikus gáz tisztítás után gázturbinában elégethetı, a füstgázok hıje gızös hıhasznosító kazános gızciklusban hasznosítható, a gızkazánban termelt magas hımérséklető és nyomású gız elvételes kondenzációs gızturbinában a mindenkori igényekhez igazodva kapcsolt hı- és villamosenergia termelést biztosít. A plazma gázosítási folyamat szilárd maradéka az üvegesedett, veszélytelen salak környezetkárosítás nélkül lerakható, illetve az építıanyag gyártásban és építıiparban adalékanyagként felhasználható. A technológiai kialakításnak köszönhetıen a létesítmény az alapanyagok széles körének, és azok tetszıleges keverékének kezelését, ártalmatlanítását teszi lehetıvé. Újabb technológiai fejlesztés eredménye, hogy a hulladékból nyert szintetikus gáz repülıbenzin és biodízel elıállítását szolgálja Fischer-Tropsh szintézis eljárás alkalmazásával. Ez a technológia kimondottan a nehezen kezelhetı hulladékok nagy mennyiségő ártalmatlanítására szolgál. EBP KFT. 11

12 Biogáz elıállítás: Olyan komoly tapasztalattal rendelkezı cégekkel állunk kapcsolatban, akik különbözı technológiával (termikus- vagy bioreaktorokban) képesek elıállítani szerves anyagokból biogázt. A biogáz további felhasználása igen sokrétő lehet, kezdve a gázmotorokban történı hı- és villamosenergia elıállítástól egészen a motorhajtó üzemanyagokká történı átalakításig. Biogáz elıállítása bioreaktorokban EBP KFT. 12

13 Biogáz elıállítása pirolitikus technológiával AlgaeLink: Partnerünk egy szabadalommal védett zárt technológiai rendszerrel rendelkezik, amely képes a CO 2 megkötésére alga szaporítás céljából. A nagy mennyiségben keletkezı algából préselés után biodízel alapanyag és algapogácsa keletketik. Mindkét termék energetikailag hasznosítható, de az algapogácsa takarmányozási célokra is alkalmas. Pelletizálás: Több technológia beszállítóval állunk kapcsolatban, akik több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek az aprított szerves hulladékok pelletizálásában. Akár több kisebb pelletizáló üzem is megvalósítható egy adott régióban, amelyek aztán egy nagyobb erımőbe szállítják a tüzelıanyagot hasznosításra. A pelletizálással nemcsak a szerves hulladék további felhasználása könnyíthetı meg, hanem jelentısen csökkenthetı az anyagmozgatással járó porzási vesztesége és ennek kedvezıtlen hatásai. Továbbá megakadályozható, hogy az anyag tároláskor összeálljon és hogy szállításkor rétegezıdjék. EBP KFT. 13

14 Potenciális helyszínek: Az alábbi térképen látható helyszínek azok, ahol biomassza projekteket terveznek különféle befektetık, vagy az EBP Kft. A lengyel és a szlovák helyszíneken az EBP Kft. tárgyalt a bioetanol üzemekhez kapcsolódó biomassza erımő megvalósításával kapcsolatban. Ezek a tárgyalások még nem zárultak le és lehetıséget adnak további tanácsadói szerzıdések és ezek alapján árbevétel realizálására. A romániai Brassó is egy felvetett korai lehetıség, amelyen a jövıben érdemes gondolkodni. Az elızıekben is megfogalmazott elvekkel összhangban a nagyobb, jelenleg is biztos hıpiaccal rendelkezı városok a legalkalmasabbak az ilyen projektek megvalósítására. Ugyanakkor itt a legnagyobb a konkurencia és a meglévı távfőtı, vagy nemzetközi energetikai vállalatok is felismerték ezeket a lehetıségeket. Erre a legjobb példa Debrecen esete, ahol a városi vagyonkezelı holding finanszírozásában a Debreceni Hıszolgáltató Zrt. egy városi biomassza távfőtı erımő engedélyezési eljárásán dolgozik és a kész engedélyezett erımővet az akkori helyzet és városi testületi döntés alapján, vagy önállóan valósítják meg, vagy az engedélyezett állapotban adják el potenciális befektetınek. Ez elveiben teljesen azonos a mi általunk vázolt filozófiával. A kisebb kistérségi regionális erımővek kevésbé keltik fel a nagy beruházók érdeklıdését, a helyi önkormányzatok anyagi és projektmenedzselési lehetıségeit ugyanakkor az ilyen projektek már meghaladják. Természetesen e helyszínek lehetıségei sokkal több munkával és szervezéssel valósíthatók EBP KFT. 14

15 meg, de mőködıképes projekteket eredményeznek. Az ilyen helyszínek megtalálása a kulcsa a sikernek, különös tekintettel az elmaradott régiókra, ahol a politikai támogatás és így a kedvezıbb pályázati feltételek is komoly lendítıerıt jelentenek. A Kistérségi Regionális Erımőre vonatkozó prezentációt mellékeljük, amelybıl az érdeklıdı önkormányzatok pontosan megérthetik az ajánlott projekt folyamát és beruházási hátterét. Ez alapján már számos a térképen is látható helyszínen már tárgyalások folytak és vannak jelenleg is folyamatban. Konkurencia Ezen a területen két nagy és több kisebb versenytárssal kell számolni, úgymint, MVM Zrt.- Különféle projektek elıkészítése folyik az MVM erımői portfoliójához kapcsolódóan abból az okból, hogy az MVM állami tulajdonú cégként javítsa a zöld megítélését és esetleg bizonyos politikai megfontolások alapján is támogasson projekteket. BHD Hıerımő Zrt. - Szerencs 49,9 MW-os szalmatüzeléső biomassza erımő. Söjtör 19 MW-os szalmatüzeléső biomassza erımő. Hátrány, hogy a projektek helyszínein érdemi hıfelhasználó nincs, a kondenzációs villamosenergia termelés pedig gazdaságtalanabb, különösen a BHD által alkalmazott csak szalmára és energiafőre alkalmas drága dán technológia miatt. A japán társtulajdonos miatt viszont komoly a cég tıkeereje. Kárpát Energo Kft. - Vásárosnamény erımő és bioetanol üzemhez kapcsolódóan meghirdetett projekt, amelyben az MVM is tulajdonosként érdekelt. VEIKI Zrt. - Foktıi növényolaj présüzem hulladék anyagát elégetı kazán és turbina gépcsoport, mely a hulladékanyagot elektromos energiává alakítja. A Veiki ezen kívül közremőködik tanácsadóként mások projektjeiben is. EGI Zrt. - Mány (Mány Bioenergetika Zrt.) Az erımő faaprítékot használ tüzelıanyagként. Teljesítménye 10 MW áram és 10 MW gız. Továbbá Salgótarjáni Biomassza erımő. A tüzelıanyag ott is faapríték. Tanácsadóként más erımő projektekben is közremőködik. Kraftszer Kft. - Szolnok ( My-Tech Invest Kft.) a Szolnok, Ipari Parkban biomassza (szalma) tüzeléső erımővet kíván létesíteni. Építési engedélyezési terv elkészült, engedélyezés folyamatban. A létesítmény tervezett 25 MWe nettó villamos teljesítményő, amelynek bevitt hıteljesítménye tervezetten 78 MWth. CO-VER Kft. - Biomassza Erımő Szentes. A technológia alapja a pirolízis, mely eljárással csirketrágyából gázt fejlesztenek. A gáz a kiserımő főtıanyaga. ALTEO Zrt. A Wallis csoporthoz kapcsolódó projekt társaság, de a megalapítás óta még érdemi fejlesztési tevékenységet nem kezdtek el. Számos kisebb helyi gázosító és pellet üzem Fentiekbıl megállapítható, hogy az ilyen projektek száma és az ezzel foglalkozó vállalkozások száma is meglehetısen behatárolt. Az MVM és a BHD tekinthetı ezek közül olyan befektetésre is alkalmas társaságnak, akik a létesítmény teljes megvalósítására képesek. A jegyzett tıke alapján és külföldi meghatározó tulajdonos révén a szolnoki My-Tech Invest Kft. is képes lehet az általa tervezett beruházás megvalósítására. A többi társaság elsısorban a megvalósításban érdekelt tanácsadó és menedzser cég, tehát valójában ık azok, akik igazi konkurenciaként olyan tevékenységet folytatnak, illetve képesek folytatni, mint az EBP Kft. A jelenleg ismert fenti projektek alapján megállapítható, hogy a magyarországi biomassza potenciálhoz képest az elindított projektek száma csekély és a szükséges megújuló energia arány eléréséhez még sok EBP KFT. 15

16 létesítmény potenciális megvalósítása lehetséges. Az eddigi létesítmények jól szétszórva helyezkednek el az országban, így egymást sem zavarják különösebb mértékben. Üzleti tervek A Hajdú Bihar megyei Furta községben tervezett létesítmény üzleti tervét mellékeljük, amely 29, 11 millió Euró beruházás mellett 17,83 % adózás utáni hozammal kecsegtet a befektetett tıkére vetítve. Ez az üzleti modell tartalmazza azt az elıkészítési költséget, amit az EBP tevékenysége jelent és annak az eladása esetén realizálható felárat is, amit az EBP befektetıi modellben figyelembevettünk. Az üzleti terv ugyancsak tartalmazza a megvalósítás során szükséges Projekt Menedzsment költségeit is. Ez üzleti terv helyi adottságoknak megfelelıen akár saját biomassza termeltetıi rendszerrel és távfőtési hálózat üzemeltetı céggel is bıvíthetı a piac, illetve a gazdaságos alapanyag ellátás végett. A saját biomassza termeltetıi rendszerre akkor lehet különösen szükség, ha az adott helyszínen teljesen kizárt a hulladék tüzelése akár részbeni ellátásra, amely azt eredményezheti, hogy a tüzelıanyag átlagár túlságosan magas lesz piacképtelenné téve a hıárat. Az EBP Kft. vállalati szervezete A projektek megvalósításra egy olyan rugalmas, folyamatosan fejleszthetı, horizontális szervezeti modellt készítettünk, amely a projektek elırehaladásával újabb és újabb szervezeti egységekkel bıvül és az egyes szervezeti egységek nagy önállósággal végzik a meghatározott feladataikat. Ebben a szervezetben akár önálló cégek leválasztásának a lehetısége is fennáll, ha a projektek bonyolítása, vagy a kivitelezése ezt indokolná. Ez a helyzet például egy önálló fıvállalkozási társaság, vagy termeltetési cég létrehozása esetén állhat elı. Az üzleti tervben meghatározott személyzeti és egyéb mőködési költségek e szervezet mőködési igényeinek megfelelıen számítottuk. EBP KFT. 16

17 Mellékletek jegyzéke I. melléklet: EBP Kft. üzleti terve II. melléklet: EBP Kft. mérlegek III. melléklet: EBP Kft. bemutatkozó prezentációja (Egy zöld jövıt építünk) IV. melléklet: Az EBP Kft. szervezeti ábrája V. melléklet: Kistérségi-városi biomassza hıerımő projekt prezentációja VI. melléklet: Kistérségi-városi biomassza hıerımő projekt üzleti terve VII. melléklet: Geotermikus projektek prezentációja VIII. melléklet: Álmosdi geotermikus mintaprojekt üzleti terve IX. melléklet: EnerCap szándéklevele X. melléklet: EnerCap bemutatkozó prezentációja EBP KFT. 17

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Pelletgyártási, felhasználási adatok Construma Építőipari Szakkiállítás Budapest 2011. április 08. Pelletgyártási, felhasználási adatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető Pelletgyár létesítés I. A BERUHÁZÁSI CÉLOK, KÖRNYEZET

Részletesebben

Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı

Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Gépesítési Intézet Alapanyag és minıség, azaz mitıl zöld az energia? Prof. Dr Fenyvesi László Fıigazgató Tóvári Péter Osztályvezetı A pellet

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

Egy energia farm példája

Egy energia farm példája Egy energia farm példája LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE I. Innovatív szervezetek II. Vertikális integráció LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE szervezeti struktúra szervezet értékrendjei szervezet

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE

ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK ÉS BETAKARÍTÁSÁNAK GÉPESÍTÉSE Dr. Ivelics Ramon PhD tudományos munkatárs Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezetipari és Megújuló-energetikai Kompetencia

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL

MAGYAR ENERGIA HIVATAL A hatékony kapcsolt energiatermelés kritériumai (az eredetigazolás folyamata) Nemzeti Kapcsolt Energia-termelési Nap Budapest, 2007. április 25. Lángfy Pál osztályvezetı Magyar Energia Hivatal Az elıadás

Részletesebben

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9.

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9. GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9. Geotermikus er m magyarországi létesítésének kulcs témakörei Kapcsolódás globális energiapolitikai folyamatokhoz

Részletesebben

Kapcsolt energiatermelés hazai helyzetének áttekintése

Kapcsolt energiatermelés hazai helyzetének áttekintése Kapcsolt energiatermelés hazai helyzetének áttekintése Nemzeti Kapcsolt Energiatermelési Nap 2007. április 25., Budapest Bercsi Gábor Szakmai alelnök Magyar Kapcsolt Energia Társaság Bercsi Gábor: A kapcsolt

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Gulyás Olivér. Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012. Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei

Gulyás Olivér. Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012. Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei Befektetés a megújuló energiába Magyarországon 2012 Zöld energia projektek finanszírozási lehetıségei Gulyás Olivér gulyas.oliver@mkb.hu Hungarian Investment and Trade Agency 2012. Szeptember 27. Bevezetés

Részletesebben

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Hulladékból Tüzelőanyag Előállítás Gyakorlata Budapest 2016 Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Dr. Lengyel Antal főiskolai

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN 2012.09.25. Biogáz Németországban (2010) : Működő üzemek: 5.905 (45) Épített kapacitás: 2.291 MW Termelt energia: 14,8 M MWh Összes energiatermelés:

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2011. Sorszám: 26. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28.

Részletesebben

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD ELSŐ SZALMATÜZEL ZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD HőerH erőmű Zrt. http:// //www.bhd.hu info@bhd bhd.hu 1 ELŐZM ZMÉNYEK A fosszilis készletek kimerülése Globális felmelegedés: CO 2, CH 4,... kibocsátás Magyarország

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Dr. Kiss Csaba MKET Elnökhelyettes Alstom Hungária Zrt. Ügyvezető Igazgató 2014. március 18. Az Irányelv története 2011 2012: A direktíva előkészítése,

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Biomassza hasznosítás. Esettanulmányok is

Biomassza hasznosítás. Esettanulmányok is Biomassza hasznosítás Esettanulmányok is Fogalmak Állati hulladék Élelmiszerhulladék: emberi fogyasztásra szánt, hulladékká vált élelmiszerek, melyek éttermekben, feldolgozó üzemeken, konyhákban, az állattartó

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

Waste to Energy projekt bemutatása

Waste to Energy projekt bemutatása European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett pigniczki@darfu.hu DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Waste to

Részletesebben

Biogázüzem Tápiószentmártonon

Biogázüzem Tápiószentmártonon Biogázüzem Tápiószentmártonon AGROmashEXPO 30. Nemzetközi mezőgazdasági és mezőgép kiállítás Biogáz technológiák 2012-ben Magyarországon (biogáz, biometán, CNG) Budapest; 2012.01.27. Nawaro Kft 2006-2009;

Részletesebben

Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép" BIRÓ TAMÁS. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály

Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép BIRÓ TAMÁS. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép" BIRÓ TAMÁS Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály EU zöldenergia politikája és célkitőzések Ellátásbiztonság

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter Előadás tartalma 1. Klaszter bemutatása 2. ArchEnerg Klasztertérkép 3. Klasztertagság előnyei 4. Klasztertagok tevékenységei 5. Nyertes

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

PannErgy Nyrt.-ről röviden

PannErgy Nyrt.-ről röviden PannErgy Nyrt.-ről röviden Tulajdonosi szerkezet 11,5% 22,3% 8,6% 8,0% 8,7% 25,3% Benji Invest 2,5% 13,2% ONP Holding SE Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Külföldi intézményi Alkalmazottak, vezetők PannErgy

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21.

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21. Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap - 2012. november 21. Elıadó: Szalontai Gábor Nyugat-dunántúli hıszolgáltatási mintaprojekt Alkalmazott technológiák Esettanulmány:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Energiamegtakarítás = függetlenség Energiamegtakarítás

Részletesebben

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei Tóvári Péter Tartalom 1. Helyi adottságok 2. Mérnöki és mőszaki feltételek 3. Jogszabályi feltételek 4. Környezetvédelmi feltételek Helyi

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012.

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Goodwill Consulting Kft. Országos pályázati tanácsadó, pályázatíró cég Regionális irodák: Budapest, Nyíregyháza Külföldi képviselet: Románia:

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA A TEDOM HUNGARY RÖVID BEMUTATÁSA Alapítva 2005-ben, Magyarorságon; alapítók: NRG Agent Alapítva 2002-ben; 450 mill. Ft éves forgalom; 25 alkalmazott Tedom magyarországi

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Iktatási szám: VJ/142-11/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az ELMIB Energetikai Szolgáltató Zrt. (Dunaújváros) és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS Dr. Petis Mihály : MezDgazdasági melléktermékekre épüld biogáz termelés technológiai bemutatása Nyíregyházi FDiskola 2007. szeptember

Részletesebben

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Bocskay Balázs tanácsadó Magyar Cementipari Szövetség 2011.11.23. A stratégia alkotás lépései Helyzetfelmérés

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest

Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest Konferencia A bioenergia hasznosítási lehetőségei AHK Budapest 2010.11.08. Energie Germany GmbH PPM = Peter Paul Münzberg Diplomás fizikus 1996 óta foglalkozik biogáz és biodízel üzemek építésével, illetve

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

BIOGÁZÜZEMI BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KOCKÁZATAI Ragoncza Ádám ügyvezető igazgató III. MEGÚJULÓ ENERGIA FÓRUM BIOMASSZA 2010 2010. február 12. SYMA Rendezvényközpont Budapest Figyelem!

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia? HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság Merre tovább Geotermia? Az utóbbi években a primer energiatermelésben végbemenő változások hatására folyamatosan előtérbe kerültek Magyarországon a geotermikus

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013 Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

KEOP Energetikai pályázati lehetıségek Huba Bence Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási lehetıségei Budapest, 2010.11.

KEOP Energetikai pályázati lehetıségek Huba Bence Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási lehetıségei Budapest, 2010.11. KEOP Energetikai pályázati lehetıségek Huba Bence Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási lehetıségei Budapest, 2010.11.8 Tartalom 1.Helyzetértékelés 2.KEOP determinációk (belsı

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Melegvíz nagyban: Faluház

Melegvíz nagyban: Faluház Használati melegvíz elıállítás napkollektoros rásegítéssel társasházak részére Urbancsok Attila Mőszaki igazgató A kiindulás: Távfőtéses panel épület Sorház pontház Sőrőn lakott környék lakótelep közepe

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Nagy aktivitású hulladék: 240 m 3 /év Európai Unióban keletkezı radioaktív hulladékok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: A Bábolna Zrt. privatizációja

Részletesebben

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Harangozó Gábor fogalmazó KvVM Vízgazdálkodási Fıosztály Lajosmizse, 2010. május 11. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Dr. Csoknyai Istvánné Vezető főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest, 2007. november

Részletesebben

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park ÉLETCIKLUS-ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉS JÖVİJE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN. HULLADÉKKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LCA-ELEMZÉSSEL. Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia 2012.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét. 2009. április 15. Helyzetbemutatás

Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét. 2009. április 15. Helyzetbemutatás Komposzt elıáll llítása különbk nbözı eredető szerves hulladékok, valamint szennyvíziszap ziszap felhasználásával Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét 2009. április 15. Helyzetbemutatás Az

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-142/07 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben