Környezetvédelem a Paksi Atomerõmûnél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelem a Paksi Atomerõmûnél"

Átírás

1 Környezetvédelem a Paksi Atomerõmûnél Gergelics Natália tû. hadnagy Az atomerõmûvek világszerte hatalmas hangsúlyt kapnak, köszönhetõen hasznosságuknak, de egyben veszélyességüknek is, amelyet a rendszer meghibásodása okozhat, jelentõsen károsítva ezzel a környezetet. Éppen ezért az atomerõmûvek szabályos üzemeltetése, a biztonsági elõírások betartása ugyanolyan fontos, mint egy nukleárisbaleset-elhárítási terv kidolgozása egy nukleáris veszélyhelyzet esetére. A környezetbarát energiatermelés jegyében a PA Rt ben megkezdte a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetését. Ez jelenti mindazon intézkedések összességét, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a társaság tevékenysége a megadott környezetvédelmi követelményeket kielégítse, és ezzel bizalmat keltsen a társadalomban. Cikkemben a Paksi Atomerõmû nukleáris és nem nukleáris környezetvédelmi tevékenységét tekintem át. The nuclear power plants have big accent because of their usefulness, but also their dangerness. Although construction and operation of nuclear power plants are closely monitored and regulated, an accident is possible. In case of an accident there is very important, that emergeny management agencies and organisations work together to mitigate the effects of radioactive contamination. In Paks Power Plant is also very imporant to develope and test periodically emergency plans and to establish a series of planning zones around the nuclear power plant to clearly identify the required activities in the event of an accident. In my artice I show the nuclear and the non nuclear environment safety of the power plant of Paks. Napjainkban a biztonság és a biztonságpolitika egyre fontosabb szerepet kap. A biztonság katonai megközelítésén túl azonban a biztonság egyéb dimenziói (politikai, gazdasági, környezeti, jogi stb.) is hangsúlyosabbá váltak. A környezeti biztonság az utóbbi idõben egyre többször elõtérbe kerül. Gondoljunk például arra, hogy a Zengõre, illetve késõbb a Tubesre tervezett NATO-lokátorállomás milyen környezetvédelmi vitát vált ki. Az atomerõmûvek világszerte hatalmas hangsúlyt kapnak, köszönhetõen hasznosságuknak, de egyben veszélyességüknek is, amelyet a rendszer meghibásodása okozhat, jelentõsen károsítva ezzel a környezetet. Éppen ezért az atomerõmûvek szabályos üzemeltetése, a biztonsági elõírások betartása ugyanolyan fontos, mint egy nukleárisbaleset-elhárítási terv kidolgozása egy nukleáris veszélyhelyzet esetére. A környezetbarát energiatermelés jegyében a PA Rt ben megkezdte a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetését. Ez jelenti mindazon intézkedések összességét, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a társaság tevékenysége a megadott környezetvédelmi követelményeket kielégítse, és ezzel bizalmat keltsen a társadalomban. 85

2 Az atomenergia Az emberiség történelmét jelentõsen befolyásoló, meghatározó tudományos felfedezése volt a radioaktivitás és annak ipari, technológiai alkalmazása. Az atomfizika gyors fejlõdésének jelentõsége vitathatatlan, fõleg ha békés célú felhasználására, az atomerõmûvek által termelt villamosenergiára gondolunk. Napjainkban a média egyre több figyelmet szentel ennek a kérdésnek. Az emberiség egyre több energiát igényel, emiatt a Föld szénhidrogén forrásai rohamosan csökkennek. Az évmilliárdok alatt képzõdött fosszilis tüzelõanyagokat évtizedek alatt kimerítjük, s közben olyan új káros fogalmak, jelenségek merülnek fel, mint az üvegházhatás, savas esõ, ózonlyuk stb. A megújuló energiaforrások, mint a szél, víz, napenergia gazdaságos felhasználására a tudomány és a technika jelenlegi állása, fejlettsége alapján még kevés lehetõség mutatkozik, bár vannak erre irányuló próbálkozások. Az atomerõmûvek tisztábbak, gazdaságosabbak, mint a hagyományos tüzelõanyagokat égetõ erõmûvek. Alkalmazásuk azonban óriási mûszaki tudást, fegyelmet és nagy felelõsségtudatot követel. Az eddig elõfordult balesetek tanulsága, hogy elengedhetetlen a biztonság mûszaki, szervezési, személyi feltételeit olyan szintre emelni, amely az emberi mulasztásnak felróható hibák esélyét a lehetõ legkisebbre csökkenti. Ugyancsak elengedhetetlen az emberek hiteles tájékoztatása. A környezetvédelmi elõírások, szabályok napjainkban folyamatosan szigorodnak. Magyarországnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozása elõkészítéseként további változások is várhatók. A gazdasági társaságok csak akkor lehetnek sikeresek a piaci versenyben, ha a környezeti szempontokat beépítik terveikbe, stratégiáikba. 1 A jövõ elvárásainak tükrében a Paksi Atomerõmû Rt. (a továbbiakban: PA Rt.) megfogalmazta környezetpolitikáját, amely rögzíti, hogy a társaság minden területen fejleszti a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységét, hosszú távon megalapozva ezzel saját és üzleti partnereinek piaci helyzetét, versenyképességét. Az atomerõmûvi környezetvédelem alapelvei: 2 az elõvigyázatosság, a megelõzés és a helyreállítás elve, a környezet használatért való felelõsség elve, a társadalommal és kiemelten a környezõ lakossággal, az érdekelt szervezetekkel valamint a hatóságokkal való együttmûködés elve, a nyílt és õszinte tájékoztatás elve. Ezenkívül gondolni kell a környezeti teljesítõképesség folyamatos javítására és a környezetszennyezés megakadályozására. Kitüntetett figyelmet kell fordítani a természeti erõforrások takarékos felhasználására. Fontos még a munkatársak rendszeres oktatásáról, környezettudatos gondolkodásmódjának kialakításáról és fejlesztésérõl gondoskodni. Az atomerõmû környezetpolitikáját és annak megvalósulását rendszeresen felül kell vizsgálni és minden indokolt esetben módosítani kell. 1 Grósz Z.: A Magyar Honvédség ABV védelmének aktuális kérdései a NATO integrációval összefüggésben p

3 GERGELICS NATÁLIA: Környezetvédelem a Paksi Atomerõmûnél Nukleáris környezetvédelem A Paksi Atomerõmû mûködésének megítélésében a nukleáris biztonságra és az energiatermelés hatékonyságára vonatkozó mutatók mellett meghatározó szerepet játszanak a környezeti hatások is. Alapvetõ elvárás, hogy az atomerõmû nukleáris környezeti hatásairól részletes információk álljanak rendelkezésre, továbbá, hogy ezen hatások mértéke ne lépje túl a hatósági szabályozásban engedélyezett szinteket. Az atomerõmûben folyó sugárvédelmi tevékenység egyik legfontosabb feladata, hogy a kibocsátások és a környezet sugárzási jellemzõinek széleskörû ellenõrzésével, közvetlen mérési adatokkal folyamatosan bizonyítsa a származtatott kibocsátási korlátok, és ezen keresztül is az atomerõmû mûködésére vonatkozó elsõdleges dóziskorlát biztonságos betartását. Ezen célok elérése érdekében a nukleáris környezetvédelem területén széleskörû ellenõrzési és felügyeleti program fut. A nukleáris környezetvédelmet kétszintû, azaz a távmérõrendszerek és a mintavételes ellenõrzés jellemzi. 3 A környezetbarát energiatermelés jegyében a PA Rt ben megkezdte a környezetközpontú irányítási rendszer 4 (a továbbiakban: KIR) bevezetését. A PA Rt. környezetvédelmi helyzetének folyamatos javítása egyrészt lakossági és politikai elfogadottság növelése, jövõkép megalapozása érdekében, másrészt az egyre szigorodó környezetvédelmi szabályozóknak való megfelelés miatt elengedhetetlen. Ahhoz, hogy környezetvédelmi tevékenység eredményessége nõjön, és ezt a társadalmi környezet felé bizonyítani is tudja, szükség van a szervezet elkötelezettségére, rendszerszemléletére és arra, hogy egy mûködõ és folyamatosan fejlõdõ környezetközpontú irányítási rendszert alakítson ki. A KIR jelenti mindazon tervezett és rendszeres intézkedések összességét, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a társaság tevékenysége a megadott környezetvédelmi követelményeket kielégítse és ezzel bizalmat keltsen a szervezeten belül és kívül. A KIR egy önként vállalt irányítási gyakorlat, amely a környezet védelme iránti elkötelezettségen alapul. A KIR a szervezet általános irányítási rendszerének elválaszthatatlan része. A KIR tervezése folyamatos interaktív folyamat. A környezeti politika, valamint a környezetvédelmi célok és elõirányzatok megvalósításához szükséges szervezeti felépítést, felelõsségi köröket, gyakorlatot, folyamatokat és forrásokat koordinálni kell a társaság meglévõ gyakorlatával, kialakult eljárásaival (pl. pénzügyekkel, minõséggel, biztonsággal, munkaegészségüggyel). Nukleáris környezetvédelem veszélyhelyzet esetén Az atomerõmûvek nukleáris biztonsága a leginkább szabályozott nemzetközi szinten, ugyanis a balesetek arra ösztönözték az államokat, hogy ezirányú lépéseket tegyenek. Itt elsõsorban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget (a továbbiakban: 3 Grósz Z.: Ipari eredetû nukleáris katasztrófák lehetséges forrásai és ellene való védelem. p

4 NAÜ) kell figyelembe venni, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy a biztonságot felügyelje. A technológia bonyolultsága miatt a reaktorokban olykor elõfordulnak üzemzavarok, az egészen egyszerûtõl a valóban súlyosakig. Ilyen esetekben elõször a nemzetközi szervezet kap értesítést, de pontos tájékoztatás jár a lakosságnak és a tágabb közvéleménynek is. Magyarországon a nukleáris baleset-elhárítást a Belügyminisztérium koordinálja, veszélyhelyzet esetén az Országos Nukleáris Baleset-elhárítási Rendszer lép mûködésbe. Hazai vagy külföldi balesetek bekövetkeztérõl az Automatikus Mérõ és Adatszolgáltató Rendszer ad tájékoztatást, amennyiben már mérhetõ a szennyezõdés. A riasztás az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság diszpécserszolgálatába fut be. A NAÜ világméretû hálózatot mûködtet, amelyen keresztül minden nemzeti kapcsolati pont értesül arról, ha bárhol üzemzavar keletkezik, és arról is, hogy a NAÜ szerint az esemény milyen súlyos. Amennyiben a baleset nagyon komoly, és üzemen kívüli területeket is érint, életbe lép az azonnali riasztási rendszer. 5 A nukleáris baleset bekövetkezése után az azonnali és a korai intézkedések elemi fontossággal bírnak. Ugyanakkor, a jövõt illetõen gondolnunk kell az élet folytatására, ezért a korai óvintézkedések mellett a hosszútávú óvintézkedések is nagy figyelmet érdemelnek, hiszen a károk felszámolása, a helyreállítási feladatok elengedhetetlenek a normális élet továbbviteléhez. Az óvintézkedéseket az Országos Baleset-elhárítási Intézkedések Terve tartalmazza. Nem nukleáris környezetvédelem 6 Vízminõség-védelem Az atomerõmû, mint az ország legnagyobb nyersvíz felhasználó üzeme különös gondot fordít a víz minõségének védelmére. A kibocsátott hûtõvíz a befogadó Duna hõszennyezését nem, csak hõterhelését okozza, mivel a felmelegedés mértéke az ökológiai egyensúlyt nem bontja meg. Ennek érdekében hatósági engedélyek a hõlépcsõ maximális mértékét és a Duna víz hõmérsékletének maximumát határozzák meg, ezeket a korlátokat be kell tartani. A kibocsátott kondenzátor-hûtõvíz minõsége annak hasznosítását is lehetõvé teszi. Jelenleg ez biztosítja az erõmû halastavainak vízutánpótlását. A szociális vízhasználatokból az üzemi területen keletkezõ szennyvíz az erõmû kommunális szennyvíztisztító rendszerén keresztül került kibocsátásra. A szennyvíztisztítás hatásfokát üzemi kontroll és az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelõség rendszeresen általában negyedévente ellenõrzi. A tisztítás hatásfoka, így a kibocsátott vizek minõsége az elõírásoknak megfelelõ volt. 5 Galántai J.: Nukleáris biztonság Magyarországon. Katasztrófavédelem, 2003/4. p

5 GERGELICS NATÁLIA: Környezetvédelem a Paksi Atomerõmûnél Az inaktív ipari hulladékvizek túlnyomó részét a sótalanvíz elõállítás során keletkezõ savas és lúgos szennyezettségû vizek alkotják. A vízlágyítói hulladékvíz mennyisége 2003-ban 140 ezer m 3 volt. A hulladékvíz semlegesítése a m 3 -es zagymedencékben történik. A medencék vízminõségét és kibocsátását rendszeres üzemi kontroll ellenõrzi. Az éves szinten m 3, semlegesítés és ülepítés után kibocsátott hulladékvíz minõsége megfelelõ volt, a szennyezõ anyagok koncentrációja a melegvíz csatornában a határértékeket nem haladta meg. Felszín alatti vizek védelme Az erõmû talajvízre és talajra gyakorolt hatását kiterjedt talajvízfigyelõ kútrendszerrel ellenõrizik. A monitoring rendszerben közel 50 talajvízfigyelõ kutat vizsgálnak különbözõ az ellenõrzött technológiától függõ paraméterre. A vizsgálatok körét a vízjogi, és a évben lezárult részleges környezetvédelmi felülvizsgálatok alapján kiadott mûködési engedélyekben foglaltaknak megfelelõen végzik. A talajvíz és az esetleges szennyezések mozgásának követése érdekében 80 kút vízszintjét regisztrálják. Levegõtisztaság-védelem Az atomerõmûnek az energiatermelésre alkalmazott technológiájából adódóan igen kicsi a légköri emissziója. Hagyományos, inaktív szennyezõ anyagokat a biztonsági elektromos betáplálást biztosító dízel-generátorok és a festõmûhely festõkabinjai bocsátanak ki. A biztonsági dízel-generátorokból éves szinten összesen kb. 200 órás üzemidõ miatt a kibocsátott bruttó szennyezés igen kicsi, az immissziót alig befolyásolja. A festõmûhely festõkabinjának és általános elszívó rendszerének kürtõi potenciális szennyezõ forrást jelentenek. A festõkabin száraz leválasztású zsákos szûrõvel van ellátva (hatásfok 96 %). A kibocsátott oldószerek emisszióit az óránként felhasznált festék és oldószer mennyiség határozza meg. A jogszabályi változások következtében 2003-ban újra bejelentették a fenti légszennyezõ pontforrásainkat a környezetvédelmi hatóságnak. Az elõírt határértékeket, valamint a dízel-generátorokra, mint szükségáramforrásokra elõírt levegõtisztaság-védelmi követelményeket betartották. Hulladékgazdálkodás Az atomerõmû tevékenysége során az alábbi hulladékok keletkeznek: radioaktív hulladékok: = kis - és közepes aktivitású radioaktív hulladékok, = nagy aktivitású radioaktív hulladékok. inaktív hulladékok: = kommunális hulladékok, = nem veszélyes termelési (ipari) hulladékok, = veszélyes termelési hulladékok (veszélyes hulladékok), = inert hulladékok. 89

6 Radioaktív hulladékok A paksi atomerõmûben a radioaktív hulladékok mennyisége és összaktivitása a létesítmény mûszaki tervében rögzítetteknél lényegesen kevesebb, ami az üzemelés színvonalát és a sugárvédelmi ellenõrzés szigorúságát minõsíti. Az ilyen jellegû hulladékok kezelése szelektív gyûjtésbõl, mérésbõl, térfogatcsökkentésbõl, csomagolásból, átmeneti majd végsõ tárolásból áll. A végsõ tárolást éveken keresztül Püspökszilágy és Kisnémedi községek határában (Pest megye) létesült radioaktív hulladék feldolgozó és tároló telephelyén valósították meg. Mivel ez a tároló nem a paksi hulladék befogadására készült, kapacitása korlátozott, a hosszú távú hulladék-elhelyezésrõl egy kifejezetten Paks igényeire méretezett tárolót kell megépíteni. A feladat túlmutat a paksi atomerõmû hatáskörén, megoldására az Országos Atomenergia Bizottság összefogásában tárcaközi célprogram indult 1992-ben. A program elsõ lépcsõjének eredménye volt egy tároló befogadására alkalmas telephely kiválasztása. A nemzeti program vezetése által kiválasztott hat településen helyi népszavazással vagy aláírásgyûjtéssel erõsítették meg az önkormányzat együttmûködési készségét. A befogadó településekkel végén a PA Rt. hosszú távú együttmûködési megállapodást kötött. A program vezetése 1996 januári kezdéssel kutatófúrások indítását határozta el három, befogadó nyilatkozatot tevõ Tolna megyei település határában (Üveghuta, Diósberény, Udvari). A kutatófúrások befejezése után a szakértõi bizottság mindhárom település környékét alkalmasnak találta a kis- és közepes aktivitású hulladék tárolójának megépítését célzó további kutatások elvégzésére. Az Országos Atomenergia Bizottság 1997 elején hozott döntést arról, hogy Bátaapáti- Üveghuta térségében kezdõdjenek meg a részletes kutatások. Az év végére elvégzett értékelések azt mutatták, hogy a Tolna megye déli részén található település közigazgatási területén található kõzet alkalmas a kis- és közepes aktivitású hulladék végleges befogadására. Ezt megerõsítette a Magyar Tudományos Akadémia Földtudományi Osztályának január 5-i ülése is. A beruházás megkezdéséig szükséges feladatok elvégzésére részletes telephely értékelés, hatósági engedélyezés az Országos Atomenergia Bizottság jóváhagyása és az Országgyûlés elõzetes, elvi hozzájárulása után került sor. Inaktív hulladékok A veszélyes hulladékok keletkezési forrásait két szempont szerint osztályozhatjuk: a hulladékot termelõ szervezeti egységek szerint, a hulladékot eredményezõ technológia alapján. Veszélyes hulladék termelõ technológiák: Finomított sótalanvíz termelés Biztonsági dízel generátorok üzemeltetése, karbantartása Turbinák üzemeltetése, karbantartása Karbantartás Minõség-ellenõrzés Raktározás (selejtezés) Ipari hûtõgépek üzemeltetése, karbantartása 90

7 GERGELICS NATÁLIA: Környezetvédelem a Paksi Atomerõmûnél Egyes építészeti tevékenységek Irodai tevékenység Ipari szennyvíztisztítás Kommunális szennyvíztisztítás A veszélyes hulladékokat az erre kialakított gyûjtõhelyeken szelektíven, környezetszennyezést kizáró módon gyûjtik. A mûhelyekben, a szerelési és karbantartási helyeken keletkezõ veszélyes hulladékokat (elsõsorban olajjal szennyezett felszívató anyagok, fáradt olaj, szórófejes flakonok, festékhulladékok és göngyölegeik) a mûhelyépületekben, illetve a szerelés, karbantartás helyén elhelyezett fedéllel ellátott, feliratozott, betonozott aljzaton elhelyezett hordókban vagy állványokon elhelyezett zsákokban gyûjtik. Ezek az ún. munkahelyi gyûjtõhelyek. A megtelt hordók tartalmát a hulladékok típusától függõen a megfelelõ gyûjtõhelyeken ürítik, az üres hordók visszakerülnek a mûhelyekbe, szerelési és karbantartási helyekre. A zsákok ugyanezen gyûjtõhelyeken kerülnek elhelyezésre. A veszélyes hulladékok üzemi gyûjtése a veszélyes hulladék üzemi gyûjtõhelyen történik, amelynek üzemeltetését a PA Rt. a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott Üzemeltetési Utasítás szerint végzi. Az üzemi gyûjtõhely az erõmû északi területén található. A veszélyes hulladékokat fajtánként elkülönítve, szelektíven, környezetszennyezést kizáró módon gyûjtik. Ennek érdekében a veszélyes hulladékok gyûjtése olyan zárt edényben és/vagy zárt helyiségben történik, amely a hulladékot a környezettõl elszigeteli. A gyûjtés során biztosítják, hogy a veszélyes hulladékot csapadékvíz nem érheti, belõle kifolyás, illetve kimosódás nem történhet. A gyûjtõedények szilárd padozaton és korróziós hatásnak ellenálló felületeken helyezkednek el (pl.: beton, bitumen), folyékony hulladékok esetén kármentõvel vannak ellátva ban kg veszélyes hulladék keletkezett az erõmûben (elsõsorban fáradt olaj, olajjal szennyezett hulladék, elektronikai hulladék, selejtezett technológiai vegyszerek, festékes göngyölegek) ban engedéllyel rendelkezõ vállalkozóknak átadva kg veszélyes hulladék hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodtunk. A nem veszélyes termelési hulladékokat a kommunális és a veszélyes hulladékoktól elkülönítetten, kijelölt és a szelektív gyûjtés céljára kialakított gyûjtõhelyen, illetve az erre kijelölt raktárban gyûjtik. A gyûjtés során az alábbi hulladékfajtákat kell megkülönböztetni: hõszigetelõ-anyag hulladék (kõzetgyapot), gumihulladék, fahulladék, villamos szerelési hulladékok, textil hulladék, papírhulladék, üveghulladék, fém hulladékok: = szénacél hulladék, = rozsdamentes acél hulladék, = réz bronz fémhulladék (pl.: acél), 91

8 = alumínium hulladék, = nikkel hulladék, = ólom hulladék, = egyéb fémhulladék (keverék), egyéb ipari hulladék. Az ipari hulladékok szelektív gyûjtése során figyelembe kell venni, hogy: az ipari hulladékok kommunális, vagy veszélyes hulladékot, építési törmeléket (beton, tégla, vakolat) nem tartalmazhatnak. A munkaterületen az ipari hulladék fajtánkénti szétválogatása és gyûjtése kötelezõ. Az ipari hulladékok gyûjtési helyeinek meghatározása a szerint történik, hogy a hulladékok értékesíthetõk-e, vagy nem. Ezen intézkedések és tervek segítik a paksi atomerõmûvet egy esetleges nukleáris baleset bekövetkezésekor a környezet, illetve a lakosság védelme érdekében, valamint a kockázatok csökkentése érdekében. FELHASZNÁLT IRODALOM Galántai Judit: Nukleáris biztonság Magyarországon. Katasztrófavédelem, 2003/4. Grósz Zoltán: A Magyar Honvédség ABV védelmének aktuális kérdései a NATO integrációval összefüggésben. Doktori disszertáció Grósz Zoltán: Ipari eredetû nukleáris katasztrófák lehetséges forrásai és ellene való védelem. Budapest, 2000, Tanszék letéti könyvtár Országos Baleset-elhárítási Intézkedések Terve Rakonczai János: Globális környezeti problémák. Lazi Kiadó, Szeged, Zellei Gábor: A nukleáris veszélyhelyzeti kommunikáció elmélete és gyakorlata az Európai Unióban. Katasztrófavédelem, 2002/8. 92

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24. Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből Pécsi Zsolt Paks, 2011. november 24. Jövőképünk, környezetpolitikánk A Paksi Atomerőmű az elkövetkezendő évekre célul tűzte ki, hogy az erőműben a nukleáris

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

Sugár- és környezetvédelem. Környezetbiztonság

Sugár- és környezetvédelem. Környezetbiztonság Sugár- és környezetvédelem Környezetbiztonság Sugárözönben élünk A Föld mindenkori élővilágának együtt kellett, és ma is együtt kell élnie azzal a természetes és mesterséges sugárzási környezettel, amelyet

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért A környezetvédelem minden területén

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Az atomenergia felhasználása közben sugárzó, radioizotóppal különböző mértékben szennyezett hulladék anyagok maradnak vissza, amelyek biztonságos kezelésére, tárolására

Részletesebben

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Sebestyén Zsolt Nukleáris biztonsági felügyelő 1 Tartalom 1. Feladat forrása 2. VLLW kategória indokoltsága 3. Az osztályozás hazai

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Bujtás Tibor Paksi Atomerőmű Zrt. Sugár- és Környezetvédelmi Hajdúszoboszló, 2010. április 27. Történeti áttekintés A Sugárvédelmi (SVO) vezetői: -

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján 3. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás,

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

Biztonság, tapasztalatok, tanulságok. Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE

Biztonság, tapasztalatok, tanulságok. Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE Biztonság, tapasztalatok, tanulságok Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE European Spallation Source (Lund): biztonsági követelmények 5 MW gyorsitó

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Energiapolitika Magyarországon

Energiapolitika Magyarországon Energiapolitika Magyarországon Dr. Aradszki András államtitkár Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zugló, 2016. június 9. Nemzeti Energiastratégia Célok Ellátásbiztonság Fenntarthatóság Versenyképesség

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Nagy aktivitású hulladék: 240 m 3 /év Európai Unióban keletkezı radioaktív hulladékok

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Készítette: KOCSIS ERIKA Témavezető: Prof. Kiss Ádám 2015. 01. 29. Célkitűzés A radioaktív hulladékok kezelésének és kategorizálásának

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Pelletgyártási, felhasználási adatok Construma Építőipari Szakkiállítás Budapest 2011. április 08. Pelletgyártási, felhasználási adatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető Pelletgyár létesítés I. A BERUHÁZÁSI CÉLOK, KÖRNYEZET

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 TLÜ502_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a TLÜ502 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja: A folyamat szabályozás célja, hogy a PA Zrt. ellenőrzött zónájában keletkező

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

A gyártás helyszíne: A telephely meglév a város ipari övezetében helyezkedik el. Kft tevékenységét több épületben, egy telephelyen végzi.

A gyártás helyszíne: A telephely meglév a város ipari övezetében helyezkedik el. Kft tevékenységét több épületben, egy telephelyen végzi. KÖRNYEZETVÉDELMII TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.. 5100 JÁSZBERÉNY,, THÖKÖLY ÚT 20.. T:: 57//405--059 F:: 57//502--845 M:: 30//99--59--435 JELENTÉSE AZ ProfExt JÁSZBERÉNY,, IIPARTELEP ÚT 3.. ALLATTTTI I

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Nemzeti Nukleáris Kutatási Program 2014-2018 Horváth Ákos Főigazgató, MTA EK foigazgato@energia.mta.hu Előzmények 2010. Elkészül a hazai nukleáris

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője. Plazma a villám energiájának felhasználása. A plazmatrónon belüli elektromos kisülés energiája 1,5 elektronvolt, amely az elektromos vonalas kisülés hőmérsékletének, legaláb 15 000 С felel meg. Bazaltszerü

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről Kötelező adatkezelés A közmeghallgatásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-38/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2012-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja

PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja PALOTA KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja Cégünk, a Palota Környezetvédelmi Kft. (ill. veszélyeshulladékok kezelése tekintetében jogelôdjének számító céget

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről

A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről A hatóság nézőpontja a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásának engedélyezéséről GÁL ISTVÁN H U L L A D É K G A Z D Á L K O D Á S I S Z A K Ü G Y I N T É Z Ő PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás? Csepel III Erőmű 2 Miért van szükség új erőművekre? A technikai fejlődés folyamatosan szükségessé teszi az erőműpark megújítását. Megbízható, magas hatásfokú, környezetbarát erőműpark tudja biztosítani

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft FÚRÁS Varga Károly RAG Hungary Kft Miről lesz szó Mi is az a fúróberendezés A fúrás célja a kút Amiről sosem feledkezünk meg Biztonság Környezetvédelem Mi is az a fúró berendezés Alapokból az egész Mi

Részletesebben

KÖRNYEZETI CÉLOK ÉS PROGRAMOK

KÖRNYEZETI CÉLOK ÉS PROGRAMOK Cél: a környezettudatos magatartás elmélyítése Előirányzat Az oktatók körében a szemlélet tudatosítása (oktatói értekezletek keretében félévenként legalább két alkalommal) Az oktatási tevékenység környezeti

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

Napenergia kontra atomenergia

Napenergia kontra atomenergia VI. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben és kiállítás Napenergia kontra atomenergia Egy erőműves szakember gondolatai Varga Attila Budapest 2015 Május 12 Tartalomjegyzék 1. Napelemmel termelhető

Részletesebben

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai

Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos aktuális hazai problémák és a készülő rendelet megoldási javaslatai Nyissuk meg a másodnyersanyagok útját! Dr. Petrus József

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása Eleso Denis Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Kiss Ádám Egyetemi tanár A radioaktív anyag a természetben előforduló

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2007-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben