Tanulmányi Tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmányi Tájékoztató"

Átírás

1 Győri Hittudományi Főiskola Tanulmányi Tájékoztató ös tanév Győr, Győr, Káptalandomb 7. 1

2 Szerkesztette: Dr. Martos Levente Balázs, főtitkár Kálócziné Czigler Hajnalka, rektori hivatal Győri Hittudományi Főiskola 2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános információk A Főiskola Története A Főiskola Vezetése és Szervezeti Egységei Szakok, Képzési Formák... 7 Teológus-lelkipásztor szak (MA)... 7 Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA)... 7 Hittanár-nevelő mesterszak (MA)... 8 Osztatlan hittanár-nevelőtanár mesterszak (MA)... 8 Osztatlan hittanár második szak (MA) Költségtérítési díjak a 2014/15. tanévben képzésenként Tudnivalók a tanulmányi ügyintézésről A ös tanév naptári terve Az oktatást segítő szolgáltatások Tanulmányi osztály Könyvtár

4 1. Általános információk Győri Hittudományi Főiskola 9021 Győr, Káptalandomb 7. Tel./fax: +36 (96) Alapító okirat száma: 60173/1995/2 Adószáma: Bankszámlaszáma: Intézményi azonosító: FI Szombathelyi Képzési Központ: 9700 Szombathely, Szily J. u. 3. Tel.: +36 (94)

5 2. A Főiskola Története A Győri Hittudományi Főiskola elődje az a Káptalani vagy Székesegyházi Iskola, amely valószínűleg a 13. század elejétől működött, első írásos említése pedig a 14. század közepéről való. A Papnevelő Intézetet 1627-ben Dallos Miklós győri püspök alapította. Ezidőben jezsuiták vezették az intézményt. Széchényi György püspök 1684-ben 25 ezer rajnai forintos alapítványt tett az Egyházmegyei Szeminárium építésére. Ebből épült meg a mai öreg szeminárium épületének első két szintje, ma Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár. Sinzendorff Fülöp püspök 1732-ben kibővítette az épületet, és vezetését a pannonhalmi bencésekre bízta. Az intézmény vezetését később domonkosok, piaristák, majd ismét a jezsuiták látták el. Amikor II. József császár bezáratta az egyházmegyei szemináriumokat, és Pozsonyban országos szemináriumot hozott létre, a Győrött tanuló papnövendékek is ott folytatták tanulmányaikat. Simor János püspök 1857-ben a Széchenyi téren álló úgynevezett Apáturház -ban kisszemináriumot létesített. Az új szemináriumot, ahol azóta is folyik az oktatás, 1910-ben Széchényi Miklós püspök építtette óta intézményünkben folytatták tanulmányaikat a szombathelyi, a pécsi, majd 1965 óta a veszprémi egyházmegyei papnövendékei is. A rendszerváltást követő években az egyházmegyék szabadságukat kihasználva egymás után alapították, illetve újraindították saját intézményeiket. Ennek következtében főiskolánkon a győri egyházmegye papnövendékei mellett a szombathelyi papnövendékek, valamint a Nagyszombati Egyházmegye néhány magyar anyanyelvű növendéke tanul a teológus szak nappali tagozatán. A főiskola a Pápai Lateráni Egyetemmel kötött affiliációs szerződés alapján 1998 óta 6 éves, egyetemi szintű képzést folytat, amelynek sikeres elvégzése esetén a teológus szakos hallgatók, vagyis a papnövendékek, egyetemi diplomájuk mellett egyházi tudományos fokozatot kapnak (Baccalaureatus in Teologia). A Hittudományi Főiskola a papnevelés mellett a nyugat-dunántúli régió hittanárainak képzésében is jelentős részt vállal óta a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolával, illetve 1997 óta a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolával, majd ezek jogutódaival való együttműködés keretében hittanári képzést folytattunk Győrben és Szombathelyen. A bolognai folyamat keretében 2006-tól katekéta-lelkipásztori munkatárs szakos alapképzést, illetve hittanár-nevelő mesterképzést folytattunk. A ös tanév első félévétől kezdve a korábbi bolognai rendszerű szakokat kifutó rendszerben megtartva, világi hallgatóink számára bevezettük az osztatlan tanári mesterképző szakokat, egyszakos, illetve szakpáros változatban. A Főiskola részletes története a kezdetektől 1935-ig Dr. Bedy Vince: A győregyházmegyei papnevelés története című könyvében olvasható. Egyben itt található a Győri Hittudományi Főiskola elődjére vonatkozó néhány fontos dokumentum szövege is. 5

6 3. A Főiskola Vezetése és Szervezeti Egységei A Győri Hittudományi Főiskola egyházi felsőoktatási intézmény, amelynek fenntartója a Győri Egyházmegye megyés püspöke, jelenleg dr. Pápai Lajos megyés püspök. A fenntartó nevezi ki a főiskola vezetőit, és az állami és egyéb támogatásokat is felhasználva ő biztosítja az intézmény fenntartásához szükséges anyagi hátteret. Az intézmény nem utolsó sorban a fenntartó által áll kapcsolatban minőségpolitikájának meghatározó szereplőivel, amilyen például a Győri Egyházmegye, ennek Hitoktatási Bizottsága, illetve ugyanezen szervezetek és intézmények megfelelői a Szombathelyi Egyházmegyében, amelyek végzett növendékeink jelentős részének munkáját koordinálják. A Nemzeti Felsőoktatási Törvény 12. (1) bekezdése szerint a felsőoktatási intézmény vezető testülete a szenátus. A szenátus elnöke a rektor. Ugyanezen törvény 13. (1) bekezdése szerint A felsőoktatási intézmény felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. A Győri Hittudományi Főiskola egyes szakjait szakfelelősök és szakigazgatók irányítják. A teológus szak igazgatója az intézmény rektora. A szombathelyi képzési központot külön szakigazgató vezeti. A Győri Hittudományi Főiskola tanszékeket szervez, amelyek az egyes képzési programokat és kurzusokat lebonyolítják, illetve kutatási és fejlesztő tevékenységet végeznek. A tanszékek munkáját a tanszékvezetők irányítják, illetve a szakigazgatók koordinálják. A Főiskola életét kiegészíti és segíti a teológus szak esetében a diákotthon (Papnevelő Intézet). A Főiskola a hallgatók ügyintézését a Tanulmányi Osztály segítségével végzi, s ennek hatáskörébe rendeli a Főiskola könyvtárának működtetését is. A Tanulmányi Osztály külön szervezeti egységként működik az intézmény telephelyén, illetve szombathelyi képzési központjában. A teológus szakos hallgatók tanulmányi ügyeit a fenntartó által kinevezett prefektus felügyeli. A Főiskolán Hallgatói Önkormányzat működik. Dicséretesek a hallgatóság azon szépszámú kezdeményezései, amelyek elsősorban az önképzés szintjén nyilvánulnak meg. Mindezek mellett a Hallgatói Önkormányzat nagy érdeklődés mellett rendezi meg minden évben a Nyílt Napokat, és részt vesz az egyházi ünnepek megszervezésében, melyek jó alkalmat kínálnak az intézmény volt diákjaival való találkozásnak is. A Főiskola működését segíti a Pastores Dabo Vobis Alapítvány, amelynek célja papnevelés előmozdítása. 6

7 4. Szakok, Képzési Formák A Győri Hittudományi Főiskola a ös esztendőtől fogva bővíti képzési kínálatát. Képzései a következők: Teológus-lelkipásztor szak (MA) Osztatlan teológus MA képzésünket valamely egyházmegyébe, illetve szerzetesrendbe felvett papnövendékeknek és szerzetes jelölteknek ajánljuk. A képzési idő 12 félév. Az osztatlan, egyetemi szintű teológus szakon végzett tanulmányok egyetemi szintű teológiai diplomával, bakkalaureátussal zárulnak, amely lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy valamely katolikus teológiai karon vagy akadémiai intézményben a második ciklusban folytathassák teológiai tanulmányaikat. A teológus szak egyházi célkitűzéséből fakadóan szoros belső kapcsolat van az oktatás és nevelés, vagyis a Hittudományi Főiskola és a Papnevelő Intézet között. A Győri Hittudományi Főiskola teológus szakja a Pápai Lateráni Egyetemmel kötött affiliációs szerződés alapján, 1998 óta közös képzésben működik. Képzésünk célja az ismeretek nyújtása mellett olyan készségek és képességek kifejlesztése, melyek lehetővé teszik az alábbi kompetenciák kialakítását és működését: 1. A katolikus egyház működési szabályszerűségeinek felismerése és gyakorlati megvalósítása. 2. A társadalom működési szabályszerűségeinek felismerése és elemzése. 3. Az egyének, családok és közösségek problémamegoldó képességének javítása, ezzel összefüggésben egyéni személyes szociális problémák felismerése és megoldása. 4. Képesség az önálló munkára, egyéni kezdeményezésre, közösségteremtésre és szervezési feladatok ellátására. Szakfelelős: Dr. habil. Martos Levente Balázs Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA) Katekéta Lelkipásztori munkatárs alapképzésünket a Katolikus Egyház teológiai tanítását és lelkipásztori gyakorlatát megismerni, illetve mindennapi munkájába bekapcsolódni vágyóknak ajánljuk. A képzés olyan katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzésére irányul, akik a megfelelő egyházjogi előírásokat szem előtt tartva közösségszervező feladatokat látnak el a plébánián, illetve részt vesznek a hit továbbadásában, a szentségekre való felkészítésben, vagyis a katekézisben. A képzés időtartama 6 félév. A képzés BA végzettséggel zárul, ezt követően a Katekéta szakot elvégzőknek lehetőségük van arra, hogy a Hittanár-nevelőtanár mesterképzésre jelentkezzenek. A két szak a negyedik félév végéig megfelel egymásnak, a sajátos tantárgyak ezután következnek. 7

8 Főiskolánk két képzési helyen folytat Katekéta Lelkipásztori munkatárs alapképzést: Győrben, illetve Szombathelyen. A képzés nappali és levelezős munkarendben is működik. Szakfelelős: Dr. Varga Józsefné Hittanár-nevelő mesterszak (MA) Hittanár-nevelőtanár képzésünket azoknak ajánljuk, akik hitéleti területen már alap- vagy főiskolai szintű végzettséget szereztek, és ezt tökéletesítve kívánnak bekapcsolódni az iskolai és plébániai oktatás változó világába, illetve az ifjúságnevelő munkába. A hittanár-nevelőtanár mesterképzés olyan pedagógusok képzésére irányul, akik az állami és egyházjogi előírások megtartásával kompetens módon kapcsolódnak be az iskolai hitoktatásba a kezdetektől az érettségiig, illetve általános pedagógus diplomához kötött feladatokat láthatnak el. A képzés időtartama 4 félév. A képzés a teológiai ismeretek elmélyítése mellett a hallgatók pedagógiai ismereteinek és gyakorlati készségeinek fejlesztésére irányul. Főiskolánk két képzési helyen folytat hittanár-nevelőtanár mesterképzést: Győrben, illetve Szombathelyen. Hallgatóink a képzés részeként az együttműködésben részt vevő másik intézményben, a NYME Apáczai Csere János Főiskolai Karán, illetve Savaria Képzési Központjában végzik el a pedagógiai tárgyakat. A képzés Győrben és Szombathelyen nappali és levelező munkarendben is működik. Szakfelelős: Dr. Varga Józsefné szakigazgató Osztatlan hittanár-nevelőtanár mesterszak (MA) Osztatlan hittanár-nevelőtanár képzésünket azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a Katolikus Egyház élete és tanítása iránt, felelősséget éreznek a hit továbbadásáért, illetve készek arra, hogy képességeiket a tanítás és nevelés terén kamatoztassák és latba vessék. Az osztatlan hittanár-nevelőtanár mesterképzés olyan pedagógusok képzésére irányul, akik az állami és egyházjogi előírások megtartásával kompetens módon kapcsolódnak be az iskolai hitoktatásba annak kezdetétől az érettségiig, illetve általános pedagógus diplomához kötött feladatokat láthatnak el. A képzés időtartama 10 félév. A képzés a teológiai ismeretek elmélyítése mellett a hallgatók pedagógiai ismereteinek és gyakorlati készségeinek fejlesztésére irányul. Főiskolánk két képzési helyen folytat hittanár-nevelőtanár mesterképzést: Győrben, illetve Szombathelyen. Hallgatóink a képzés részeként az együttműködésben részt vevő másik intézményben, a NYME Apáczai Csere János Főiskolai Karán, illetve Savaria Egyetemi Központjában végzik el a pedagógiai tárgyakat. A képzés mindkét helyen nappali és levelező munkarendben is működik. Szakfelelős: Dr. Varga Józsefné 8

9 Osztatlan hittanár második szak (MA) Kétszakos osztatlan mesterképzésünket, amelyben az első szak hittanárnevelőtanár, a második pedig valamely választható közismereti tanári szak, azoknak ajánljuk, akik felelősséget éreznek a gyermekek és az ifjúság oktatásáért és a hit továbbadásáért. Osztatlan tanári mesterképzésünk olyan pedagógusok képzésére irányul, akik az állami és egyházjogi előírások megtartásával kompetens módon kapcsolódnak be az általános és középiskolai oktatásba. Pedagógus képzettségük tanári szakterülete a hittan mellett a ös tanévtől kezdődően: - magyar nyelv és irodalom, - történelem és állampolgári ismeretek, - földrajz és - testnevelés, választhatóan. A második szak általános iskolai és/vagy középiskolai tanári képesítést ad. A képzésben megszerzendő kreditek száma 300 kredit, várható időtartama tehát 10 félév, középiskolai tanárszakkal párosítva 330 kredit, 11 félév. Kétszakos osztatlan mesterképzésünket a NYME Savaria Egyetemi Központjával együttműködve ajánljuk fel hallgatóinknak. Főiskolánk hallgatói a közismereti tanári szakot a NYME képzésében végzik el. Kétszakos osztatlan mesterképzésünk nappalis munkarendben működik. Szakfelelős: Dr. Pem László 9

10 5. Költségtérítési díjak a 2014/15. tanévben képzésenként Önköltség térítési díjak (e Ft/félév) az aktuális tanévben (A képzés megkezdésekor fizetendő féléves díj összege a képzés befejezésének félévéig azonos mértékű) Képzések (N: nappali tagozat, L: levelező tagozat) Katekéta-lelkipásztori munkatárs N Katekéta-lelkipásztori munkatárs L Hittanár-nevelőtanár mesterszak N Hittanár-nevelőtanár mesterszak L Hittanár-nevelőtanár osztatlan egyszakos N Hittanár-nevelőtanár osztatlan egyszakos L Hittanár-nevelőtanár osztatlan szakpáros N (Szombathely) Hittanár-nevelőtanár osztatlan szakpáros L (Szombathely) Teológus osztatlan N

11 6. Tudnivalók a tanulmányi ügyintézésről Beiratkozás Az első beiratkozás alkalmával: a hallgató a Tanulmányi Osztályon (TO) adategyeztetés után kódot kap az elektronikus tanulmányi ügyintézési rendszerhez (Neptun). A neptun rendszerben aktiválja a félévét (beiratkozik), majd kinyomtatott beiratkozási lapját aláírja, és leadja. Az adategyeztetéshez szükséges az eredeti érettségi bizonyítvány, útlevél vagy személyi igazolvány, egészségbiztosítási kártya, adóazonosító jel, korábbi tanulmányokat és nyelvtudást igazoló dokumentumok. A további félévek alkalmával a hallgató lehetőleg előzetesen aktiválja a félévét (iratkozzon be a Neptunban), majd kinyomtatott beiratkozási lapját aláírva adja le a TO-n. Az új félévre való beiratkozás feltétele az előző félév lezárása. Tárgyfelvétel A beiratkozás alkalmával a hallgató indexkitöltő segédletet kap, amely tartalmazza a félévére aktuális tárgyak listáját, amelyeket a Neptun rendszerben fel kell vennie, illetve leckekönyvébe be kell írnia. A beiratkozás és tárgyfelvétel végső határideje szeptember 25., illetve február 25. Diákigazolvány Az új diákigazolvány igénylését a hallgató saját maga kezdeményezi. A hallgató jelentkezik egy okmányirodában, ott kitölt egy adatlapot, ezután NEK azonosítót kap az okmányirodai ügyintézőtől. Ezt az azonosítót a Neptun tanulmányi rendszerben rögzíti, valamint jelzi a TO felé, hogy rendelkezik a fenti azonosítóval. Ezután a TO továbbítja az igénylését. Régi diákigazolványokhoz érvényesítő bélyeg a beiratkozást követően igényelhető. Leckekönyv A leckekönyv előírásnak megfelelő kezelése a hallgató feladata, a TO csak annak hitelesítését, a vizsgalappal való egybevetését és ellenőrzését végzi. A leckekönyv a félév elején a beiratkozás elfogadására és az utolsó vizsga után a félév lezárására kerül a TO-ra. Írásbeli vizsgák esetén a TO vállalja, hogy a vizsgaidőszak végeztével a közösen leadott indexekbe bevezetteti az illetékes tanárral a vizsga eredményét. Tanulmányi ügyintézés: Tanulmányi ügyekben minden esetben a GYHF Tanulmányi Osztálya az illetékes. 11

12 Ügyintézési időpontok: Kedd: , Péntek: Telefon: 96/ , Web: A beiratkozás időpontján kívül a TO a hallgatók által megválasztott képviselő útján kívánja tartani a kapcsolatot a hallgatókkal. A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ) értelmében az előadásokon való részvétel kötelező. A teológus hallgatók indokolt távolmaradását a Papnevelő Intézet fegyelmi elöljárója hivatalosan igazolja. Az egyes tantárgyak tematikáját és a hallgatóval szemben támasztott követelményeket az illetékes oktatók az első előadás alkalmával ismertetik, illetve a Neptun rendszerben közzéteszik. Vizsgákkal kapcsolatos tudnivalók: Feltételei: - leckekönyvben felvett tárgy - a tanár által előírt feltételek teljesítése - feliratkozás a vizsgára a Neptun rendszerben, így a TO által a tanár számára átadott vizsgalapon való szereplés Érvénye: - aláírás és a jegy bejegyzése az indexben és a vizsgalapon A vizsgaidőpontok a vizsgaidőszak megkezdése előtt 15 nappal kerülnek kihirdetésre. Vizsgára csak azok a hallgatók iratkozhatnak fel, akik eleget tettek a tantárggyal kapcsolatos követelményeknek. Leckekönyv nélkül nem lehet vizsgázni. A vizsgát követő három napon belül orvosi igazolással lehet a távolmaradást igazoltnak tekinteni. Egyéb esetben a vizsgát nem jelent meg értékkel kell bejegyezni. Sikertelen vizsga kijavítását a hallgató két alkalommal kísérelheti meg az adott félév vizsgaidőszakában. A vizsgaidőszak utolsó napját követően a leckekönyvet, az éves dolgozat (I- IV. évf.) és a diplomadolgozat (V-VI. évf.) jegyzőkönyvét le kell adni a TO-on ellenőrzésre, lezárásra. Szigorlatok A teológus szakos hallgatók szigorlatokat tesznek. Szigorlati tárgyak: filozófia (4. félév után), egyháztörténelem patrológia dogmatörténet (8. félév után), pedagógia-pszichológia (8. félév után), bakkalaureátusi szigorlat (12. félév után), iurisdictios vizsga (12. félév után). Amennyiben a szigorlat valamely részjegye elégtelen (1), a teljes szigorlatot kell megismételni. A szigorlatot elhalasztani a kijelölt időpontot megelőző két hétben csak külön indoklással írásban lehetséges. A vizsgát követő három napon belül orvosi igazolással lehet a 12

13 távolmaradást igazoltnak tekinteni. Egyéb esetben a szigorlatot elégtelen (1) érdemjeggyel kell bejegyezni. Éves dolgozat A teológus szak I-IV. évfolyamos hallgatóinak feladata az éves főiskolai dolgozat megírása. Témáját és címét a szaktanárral egyeztetve már az első szemeszter elején (október eleje) határozzák meg, melyet a szorgalmi időszak végén űrlapon aláírásával igazol a témavezető. A 2. félévben min. két alkalommal kell konzultációt tartani, az arról vezetett jegyzőkönyvet a szaktanár alkalmanként aláírja. A hallgatónak a jegyzőkönyvet a vizsgaidőszak kezdetéig kell leadni a TOn. A dolgozatot a TVSz-ban megjelölt időpontig (április 20.) lezárt borítékban a szaktanár nevére kell leadni a TO-n. A dolgozat elfogadását a konzulens aláírásával igazolja a leckekönyvben a vizsgaidőszak megkezdéséig. Amennyiben a dolgozat nem elfogadható, azt a TO jelzi a hallgató részére. A jóváhagyott cím, ill. éves dolgozat a következő félévre való beiratkozás feltétele. Diplomamunka A záróvizsga és diplomaszerzés feltétele a diplomamunka készítése. A diplomamunka készítése legalább négy féléves folyamat, amelyet konzulens tanár kísér. A konzulens tanár félévenként a szakdolgozati konzultációt aláírással hitelesíti. Félévenként min. két alkalommal kell konzultációt tartani, az arról vezetett naplót a szaktanár aláírja. A szakdolgozat teljes szövegének első fogalmazványát a TO-nak is ne kell nyújtani a tényleges határidő előtt egy hónappal, hogy a másodbíráló észrevételeket tehessen. Záróvizsga, oklevél Záróvizsgára és diplomavédésre akkor jelentkezhet a hallgató, ha minden vizsgakötelezettségét teljesítette, szigorlatait a vizsgáztató bizottság legalább közepesre értékelte, diplomadolgozatát a konzulens elfogadta. Az oklevél kiadásának feltétele egy élő nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsgáról szóló dokumentum bemutatása. Juttatások és felelősségvállalás A nappali tagozatos hallgatók részére nyújtható támogatásokról tanulmányi ösztöndíj, szociális támogatás és térítésekről a Juttatási és Térítési Szabályzat rendelkezik. A rendelkezésre álló összeget a Diákjóléti Bizottság (DJB) osztja el az előírások szerint. A tanulmányi ösztöndíj kifizetése banki átutalással történik minden hónap 10-ig. A hallgató a főiskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben valamely szervezetnek, szervnek jogellenesen okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. 13

14 Főiskolánkon, mint felsőoktatási intézményben jogorvoslati lehetőséget biztosítunk hallgatóinknak a TVSZ szerint. A keresztényi értékrendet magukénak valló hallgatóink figyelmét felhívjuk Szent Pál apostol intésére, miszerint az egyházon belül felmerülő kérdésekben senki ne forduljon világi bírósághoz. Az egyéb felmerülő kérdések rendezése érdekében a TO-on és a Főiskola honlapján megtalálható TVSZ tanulmányozását ajánljuk a hallgatók számára. 14

15 7. A ös tanév naptári terve I. félév Veni sancte: szeptember Tárgyfelvétel: szeptember Vizsgára jelentkezés: december 10-től Szakdolgozatok leadási határideje: december 15. II. félév Tárgyfelvétel: Február Szakdolgozatok leadási határideje: április 30. Baccalaureatus vizsga: június 11. Papszentelés Győrben: június 19. Papszentelés Szombathelyen: június

16 8. Az oktatást segítő szolgáltatások Tanulmányi osztály Győr Vezetője: Dr. Martos Levente Balázs (teológus szak), Sándor Gábor (Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak, Hittanár-nevelő szak) Ügyintéző: Laposa Csilla, Kálócziné Czigler Hajnalka Elérhetőség: Ügyfélfogadás: Kedd: óráig; Csütörtök: óráig Szombathely Vezetője: dr. Németh Norbert Ügyintéző: Rátkainé Pálfi Zita Elérhetőség: Ügyfélfogadás: Hétfőn és pénteken óráig Könyvtár Győr Kiss Tamás könyvtárvezető; Sándor Gábor, a TO megbízottja Cím: 9021 Győr Káptalandomb 7. Telefon/fax: 96/ Nyitva tartás: Kedd, Csütörtök 8-14 óráig Szombathely Vezetője: Bodorkós Lajosné Elérhetőség: Nyitvatartási idő: konzultációs napokon óráig 16

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015.TANÉV Veszprém 2014 Szerkesztette dr. Birher Nándor Misurda-Györffy Orsolya Tördelőszerkesztő Közreműködtek Széplábi Ramóna Kiadja

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ORDO ACADEMICUS PPKE BTK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alapképzési szakok Nappali tagozat 2011/2012. tanév Borito_PPKE_BTK_Tan_Tajek_BA.indd

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Vác, 2011 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TVSZ HATÁLYA... 6 ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2015. február 02-től Tartalom Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2011. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Hallgatói Követelményrendszer hatálya...

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2013/2014-es tanévre

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2013/2014-es tanévre új űrlap, egyetértünk azzal, hogy egységes legyen az útvonal Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR 2013/2014-es tanévre A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Az 1999. évi LII. Törvény szerint

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel GÖDÖLLŐ 2013.

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Jelen János rektor Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata módosításaival egységes szerkezetben [1. számú melléklet A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje 22.1.A jelen szabályzat hatálya alá eső ügyekben, a jogszabályok, az egyéb egyetemi szabályzatok, valamint a jelen szabályzat

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben