Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "------------------------------------------"

Átírás

1 PÁLYÁZÓ NEVE: CIVIL RADIOZASERT ALAPITVANY ~: l_o_l_l_b_u_d_a~p_e_s_t c_o_rv_i_n t_é~r~a_. A PÁL Y ÁZA TOT KÚVISEL6 SlEMaY (EK) NEVE: Péterfi Ferenc - Brüll Edit FOOLALKOZÁSA/.BEOSZTÁSk A Kuratórium elnöke - MUNICAHELYdME: 1011 Budapest Corvin tér 8. LAK~ ~ "ELEFFNSZAMA: MH: LAICÁS: a r á dió szerkesztőség vezetője AMdsc:aTARTAJM'flmAM: "Civil magazin" Részletes leirás a 3-5. oldalon (melléklet) Aldioa TEIUEIJEI.MB<a-) ,ó"'r-'illa~ AM08oaOYAKGIII"'A(.,.ar a 't 4-4 délelötti és 4-4 délutáni magazin febr. és márc. hóban A&áTTAMOCMTA.It1es 7oo.ooo,- Ft A. CIP.~T ,- Ft BJYD.AKDEIIiMR AúalT'E<KtHriJJ6~ALÓ: ld. melléklet., ::.' : ~. -- :.: ~!lj(.~ ;..=.'.... '...,,.. : :. <1, ~..- lll:. - t... o. ~-:!. : -o 1. ",_ l> ' o.... :.,;. -!.. :.. -~ -:: ~J' :

2 A Közösségfejlesztők Egyesülete, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete és a Nyitott Képzések Egyesülete, továbbá a Lágymányosi Közösségi Ház több mint féléves előkészületek után a fenti névvel 1993 májusában a Fővárosi Biróság által is bejegyzett alapitványt hozott létre. Kezdeményezésünkhöz a mellékelt listán felsorolt több, mint 100 szervezet, intézmény, ill. magánszemély csatlakozott. Alapitványunk a f~városban CIVIL RKDI6 - BUDAPEST elnevezéssel egy közösségi rádióadót kiván mqködtetni. A rádió mqsorát a f~városban, s a kés~bbiekben - reményeink szerint - annak körzetében lehet fogni. A fentiek érdekében pályázatot nyújtottunk be a HQvel~dési és Közoktatási Hinisztériumhoz helyi rádióstúdió alapitásár a, illetve helyi sugárzáshoz frekvencia elnyerésére. Függetlenül annak eredményét~! - esetleges elutasítás után is tovább folytatjuk a felkészülést az állandó rádióengedély megszerzéséig - id~szakos sugárzási engedéllyel a tavasz során két izben kiván a Civil Rádió Budapest körzetében több napon keresztül mqsort sugározni. Ezek az id~pontok: február 17-20, március A CIVIL RKDI6 adásideje a minimális terv szerint naponta óráig illetve óráig. Teljes kiépitettségben napi 24 órás programmal jelentkezik. A rádió politikai pártoktól és helyi politikai, hatalmi központoktól, állami szervektől független adó. Látható, hogy a frekvenciaengedélyért induló harcban az egyesületek, társaságok képtelenek lesznek egyenként, a nagy tőkével rendelkezo kereskedelmi célú vetél ytársakkal eredményesen fölvenni a versenyt, az érdekérvényesitési harcban rossz eséllyel indulnak. Mi egy gyqjt6hálózatot szövetséget, illetve a rádiót közvetlenül finanszirozó alapitványt hoztunk létre, amelyben összefogásra, közös fellépésre van módjuk a civil szervezeteknek, igy erejük összeadásával egymást is inspirálhatják, erőket koncentrálhatnak, s már az elso lépéstől az egymással való kommunikáció képességét sajátithat j ák el.. ~ -. : '..... ~ : ;. ; :. ~. ~ :. :. :.., :: ; ::' -:..: :. :-. :..:. ' ~.::. : :. :~..,~ -~..:" ; '...~,.. : ':;.. :. :..... \

3 :. :- :.: -~ -.~~c; :t~~~f2~:~~~:!n tb~~: i~~~:;.~;j:~ij~~;~~a,;~'~!:p:l:cff~fj~~~~-~ -,.;..,..! -~~ ~ ~..... :..,...-. :,.~. :... _.... :.:.,.. -i.~-:. ~ ;., : ~. ~ -.!. -~ ", f'' : i nformációkat. a rádi óadás szemp ont jából é rdekes példákat, eseményeket, Közösségszolgálati Adattárat és telefonszolgálatot szervezünk az összeqyojtött közhasznú információk közvetlen elérhet~sége céljából. A CIVIL RADI6 ronsorát a legszélesebb hallgatói közönségnek szánj a, de a civilszféra hfreire, információira, értékeire, eseményeire fogékony társadalmi csoportok a legf~bb célpontjai. \\ ~. : ::. : -, A CIVIL RADI6 ronsorában 50-50% zene és próza szerepel. Javarészt él~ magazinronsorokat közvetft a stúdióból, a zenét megszakftó beszélgetésekkel alkalmankénti bejátszásokkal telefoninterjúkkal, játékokkal. Fontos része ezeknek a programoknak az önkéntes szervezetek jogszolgálata (a bej egyzést~! a gazdálkodási-könyvelési kérdésekig), a tömegsport események népszernsftése, a civil szervezetek helyi önkormányzatok együttmnködésének és konfliktusainak bemutatása, feldolgozása, a fogyasztói érdekvédelem stb. A zenei részben friss amat~r produkciók kerülnek rendszeresen adásba, koncert és klubhirekkel, házimuzsika él~ közvetitését~l (pl. egy lakőtelepi lakásból) a táncházak programjáig sokminden belefér ebbe a mnfajba, ami a CIVIL RADI6 sajátos karakterét adhatja. Ez a közösségi rádió nem pusztán az ilyen szervezetekhez (és remélhetoleg más érdekl6d6knek) szól, de javarészt a körükbol toborzott önkéntesek is m~ködtetik a CIVIL RÁDIÓt. Természetesen némi felkészités után, technikusok és a rádiózáshoz, továbbá a közösségfejlesztéshez értő szakemberek segitségével. A rádió arculatának kialakulásához meg kivánunk nyerni néhány prominens. karakteres személyiséget. akiket a közvélemény is ismer, de sem a napi poli tikában, sem a kommercionalizálódó tömegkommunikációban még nincsenek túljáratva. Ök - szándékunk szerint azonban pusztán ennek a (non-profit) közösségi vállalkozásnak az alkalmanként közremuköd6 szimbólumai lesznek, körülöttük a civil önszervezodések, társaságok m~ködtetik igazából a rádiót. A CIVIL RÁDI6 egyik legf~bb törekvése, hogy új hangok, új személyiségek szólalj anak meg a f~városi közéletben, a tömegkommunikációs orgánumokban. S mig a nagyobb kereskedelmi médiák a minél szélesebb tömegek megnyerése miatt általában f~ként a divatos. mindenki által fogyasztott "egyenkultúrát" közvetftik, a CIVIL RKor6 a különféle közösségek által képviselt helyi kultúrákat : kivánja közvetiteni, feler~siteni, népszerüsiteni, javarészt saját készitésn programjaival..' : -." '). ' -~ ' ;. '.. ~-... ; : : ~..! : '.. - z.;.", ~..:... ".. : '., : ~.. '.. ~ ~ :. ~ :. ~- :. :. : :!! :.... _.:.-....

4 .~-..,. - :.: : -;_ '"':.,.. : ~ :. _:_._.....:. i,. :.._ :. :.,. l._.. :... ~ : :;t'.. '" ~ -:. : : :. -:-.,~ :.- ~: Cz1(.J:L- 'B4c.Ió -.8u(t4ipest".lt;1Qul-d:- mtt.t;(:>rt ~,rva.'- :- -,...:.-;.:. ; ::~..,!. : ~~.- " - - ~ : -.,., J~ : - : -. : ::--.: ~ ~- - :-~ ~ : :' ~ -~.- ~ -..~- : ~-~ ':" ':~:. =- ~-- =---:~ --.'?"-!- ::.,"-._ : - ~;:._..-::. : :_..~ -.,_'.f :~~-.-,! i, ':.'' '. '.;: - _ A Civil Rádió az adó célkitűzéseinek megfelelően a civil szféra hireit, eseményeit, értékeit. személyiségeit helyezi mű s ora középpontjába. Egyszerre több funkciót kell ellátnia az itt elhangzó műsoroknak: - általános nap i informálás, hiradás információforrás a működő szervez6dések számára, modell a most formálódó civil szándékok számára értékteremtő tevékenységek felmutatása a civil szférából praktikus és mentális szolgáltatások civil szerveződések érdekeinek közvetitése közösségek közötti információcsere, kapcsolatok inspirálása szórakoztató időtöltés a legszélesebb hallgatói közönségnek A sokféle elvárás és szándék egy sokmqfajú, sokhangú és s ok rétego műsorfolyamban jelenik meg, ami struktúrájában alkalmazkodik a feltételezett hallgatói közönség szokásaihoz, napi tevékenységeihez, stb. Adásid6: naponta órától óráig és órától óráig, szombaton és vasárnap : órától óráig és órától óráig A napi mqsor váza egy hirstruktúra és ahhoz kapcsolódó információs magazin. E szerint a reggeli adásban egész, negyed é s félórakor váltakozva jelentkeznek hirek. A hirek alatt a legfontosabb MTI hirek és a CIVIL HÍRIRODA által gyűjtött információk, tudósftás ok, előzetesek hangzanak el zenei környezetben. Sok az élő megszólalás, helyszini bejelentkezés, telefoninterjú és óra között tematikus összeállitások jelentkeznek. A délután és este órai id6szakban lazább hirstruktúra j elentkezik : c sak egész és fél órakor túlsúlyban a civil társadalom addigi és várható eseményeivel. Ezekben az órákban friss, élő, magazinszero mosorrészek és temati kus réteg műsore g ysé g ek váltják egymást zenében. A hagyományos értelemben vett önálló műsorforma kevés, inkább a napszakot moderáló s zemélyiségek folyamatos jelenlétének részeként jelennek meg a tematikus mosoregységek. A roasorpoliti ka k özép- és hosszútávú t ervei: A közép- és hosszútávú távlatokban két fontos lépcs6t tervezünk: Egyré.szt a két magazinmosort 11 összekötni 11, kitölt eni mosorokkal, hogy a mösorkezdéstöl zárásig a bennünket választó hallgatók mindig hallhassanak adást a mi állomásunkon. Ezt föként a stúdió fej lesztésével lehet8vé váló gépi-zenei anyag közveti tésével kivánjuk elérni, amelyet szöveg legfeljebb csak minimális mértékben szaki t meg! s nem igényli mvsorkészitök folyamatos j elenlé tét. A különféle korosztályoknak illetve érdeklödési köröknek szóló statikus zenei blokkokat tervezünk erre az idöre. ::... :.. "~~.,/. :. : : :.: :. : ".:. :. : :":' : ~ :, '. ~ _ :.~..:.. ;.. : - -:t ~-... o. ;..:.. ~ :. ;:;.:. : _-: : :.. : ~.. :.:. :. :.

5 :-. :".. :. ' : : :"'. :', '";. ~ : : :;"' -~ -: -: ~, : ;." ; : ~ :.,: :.,J... ;, : :... '.,....,. ; r.. :; :: ~ -,. _:.-: ::::"'! :. 'iiiás I~ ; :bó.,;.it-é:i ::~i..'e~-14- ~::,ilia Q:á z-iil'~~l :-.: :{~r :ö~1 'o"rirr\ ú~~n~->. 1d6;$.iAi :~=:.>:.!.:. " feltö l tés ét" célozza. fó k é.nt. t em~ t. iku s. b l.ókko kka'i ': ze':o.e ( '. ; irá nyzatok, mú. f aj t ört éne t i s o roza tok ; i l l et ve egy- egy t émá ról hosszab b s túdióbeszél getések; esetenként a különfé le c ivil szervezetek rendezvé nyeiról történo él6 közvetitést jelenti. A közé ptávú terveket s egiti, h ogy a magazinmú.sorba n, v agy a zon túl is megjelenik egy-egy, a Civil Rádióhoz csatlakozó szervezet, s zellemi múhely által önállóan készitett, komplettebb mú.sorbetét, önálló rovat. Ezekkel a szerkeszt6ség feladata már csak a rádió mú.s o rának egészébe való "beillesztés", a többi programmal lehetséges kapcsolat megteremtése lesz. Részletes mgsorterv Mú.sorkezdés. Hirek. info rmációk (MT! és Civil Hiriroda). Id6járás. Közlekedésr61 úrvezet6k, taxisok. El6z6 n api eseményekról beszámolók. riportok: Pl. mir61 volt s zó a l a kásbérlök eavi k f ó rumá n a z V.kerület eavik exbérházá b ar Hirek,.. info rmáció k. Árakról : á r les z á llitásr ól h áziasszonyok. piacosok Hirek, információk. Id6 j árás. Közlekedés. Munká t keres6k, munkát a j ánlók kinálata, átképzésekr Hirek, információ k. Id6 j árás. Kö z lekedés. Csal áds eqit6 kö zpontok közh aszr.ú info r máció i p l. arról. hogy a Józsefváro sban beteggondozást vállalnak. Mi n i-portré pl. mit csiná l ma K.Z. t a n á r úr. mú.v é sz úr? Hirek, információk. Id6 j árás. Közlekedés. Árakró l, d iszkontró l, pia cokr ó l. Program-, esemé ny-, közösségaj ánló, de csak nagyon szemé l yes, f6le g középiskolai diá koknak Hirek, információk. Kö zlekedés. Id6 j árás. Szolaál tatás pl. üzenetközvetités, hiányzó gyógyszer keresés stb. Diá k és ifiúsáoi szervez6dések környéké r61. Diákrádió k Hirek, információk. Közlekedés. Id6járás. Amat6r sportr ó l. A természetes életmód, a szelid gyógymódok perce i Hirek, információk. Id6járás. Közlekedés. Kulturális ajánlatok. Eseménybeszámolók Hirek, információk. Közlekedés. Id6járás Hirek. Mú.sorajánló a délutánból Búcsú....r... ;.!' o:. ; ' " o!, :.- :,; :. ~:t. 'o-~ -~:..~ : _. :.,~. :. :,1. o ' o :. o o. - L. -. -' :...~,

6 17.00 Hirek, információk. Időjárás. Közlekedés. Programajánlat a civil szerveződések mai kinálatából. Családi élet és gyermeknevelés. Jogi tanácsadás. Hobbik percei. Egyesületek, alapitványok gyermekprogram j airól. Diákrádiók mú.sorai Hirek, információk. Idő j árás. Filmajánló. Telefonos szolgáltatások a mú.sorban : pl. kereső szolgálatok, napi bosszúságok, meghivók, üzenetek stb Hirek. Szolgáltatások. Eseménybeszámolók a civil társadalom szervezeteinek rendezvényeiről. Rögzitett vagy élő közvetitések pl. az XY kör v itaestjéről vagy kulturális eseményeiről CIVIL HÍRADÓ- hirek, események a civil szférában. LAVINA avagy elindul a hólabda pl. egy felrázó riporttal, amely a lakételepi magányos öregekről szól. Lényeg, hogy véleményeket, reakci ó kat vá l ts on ki. A téma bármi lehet, csak ne hagyj a közömbösen a hallgatót. Lehet ol. az is, hogy milyen pénzügyi stiklikbe kényszeriti az egyesületeket, alapitványokat a pillanatnyi szabályozás Hirek, információk. Olvasnivaló-ajánló. BEINDUL A LAVINA vagyis telefonon, illetve egy külső helyszinről, pl. klubból érkező reakciók és a studióban lévő / k vél eménye, tapasztalata, élménye hangzik el Hirek, információk. Koncertajánló. Hit csinál ma doktor úr, tanár úr, ön? Zene és portrék CIVIL HÍRADÓ -hirek, események a civil szférában. Tudósitások esti rendezvényekről, pl. mit lát/ott a közönség az Amatőr Szinpadon? Házimuzsika. Családok, közösségek bemutatása - prózai és zenei kívánságokkal. HOLNAP MÁSNAP- előzetes és ajánló a következő nap eseményeiből Búcsú. Támogatást a Soros Alapitványtól a két időszakos adás felmerülő költségeinek fedezésére pályázunk meg, abból is elsősorban: - a civil szervezeteket bemutató magazinmú.sorainkra, - a civil hiriroda mú.ködésének segitésére, - a mú.sorkészitésben résztvevő önkéntesek szakmai felkészitésére közösségi rádióadó mú.ködtetésére.. ~ t.. ~ "",:. l ''t, ~ "' -;t t.. :., '"l :o... A.»..: 'i-. ~ "':"'. ~... "' '.

7 Technikai eszk ö zök kölcsönzésére Személyi költségek Anyag. fogyóeszköz Szolgáltatás: sugárzási df j szerzoi jogdfj (stúdió. adóberendezés és antenna ) , - Ft , , - Ft Ft ,- Ft 8.000,- Ft összesen , - Ft két adásszakaszra Ft Ebb61 a Soros Alapitványtól ,- Ft-ot pályázunk meg. Reménykedve és bfzva kedvez6 e lbfrálásukban üdvözlettel Budapest, január 4. ~~ ~~ Péterfi Ferenc a Civil Rádiózásért Alapitvány kuratóriumi elnöke Civil Rádiózásért Alapítvány 1011 Budapest, Corvin tér 8. Tel.: Fax: OTP: 218-S8017/ Adószám: ~ ~ ;.,..,!.;.!IL... "v '. : ;. ~.... ~.,..

[a rádiózás elmélete és gyakorlata]

[a rádiózás elmélete és gyakorlata] KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓSOK KÉZIKÖNYVE [a rádiózás elmélete és gyakorlata] online kiadás SZABAD RÁDIÓK MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓSOK KÉZIKÖNYVE [a rádiózás elmélete és gyakorlata] KISKÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Kisközösségi rádiózás a hazai gyakorlatban 2010 Tanulmány A Norvég Civil Támogatási Alap segítségével kiadta a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete

Kisközösségi rádiózás a hazai gyakorlatban 2010 Tanulmány A Norvég Civil Támogatási Alap segítségével kiadta a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete Kisközösségi rádiózás a hazai gyakorlatban 2010 Tanulmány A Norvég Civil Támogatási Alap segítségével kiadta a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 1 Szerzők: Csabai Gábor, Ferenczi Tünde, Hargitai Henrik,

Részletesebben

Tisztelt ORTT! Bízva a hosszú távú együttes munkában, Üdvözlettel: A pályázat tartalma:

Tisztelt ORTT! Bízva a hosszú távú együttes munkában, Üdvözlettel: A pályázat tartalma: Tisztelt ORTT! A pécsi Moiré Kulturális Egyesület mellékelten küldi pályázati ajánlatát kisközösségi rádiózási jogosultság, valamint a jogosultság nem nyereségérdekelt típusának elnyerésére. Az elkövetkezendőkben

Részletesebben

Összeállította: Zsíros Viktória. Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net

Összeállította: Zsíros Viktória. Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net 1 Összeállította: Zsíros Viktória Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net Jóváhagyta: Jakubinyi László Alapítvány elnöke Miskolc, 2011,január 20 2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés I/1.

Részletesebben

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK --- Nem bővül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK --- Nem bővül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása MEOSZ OTTI SAJTÓFIGYELÉS A Magyar médiában a mozgáskorlátozottakról és a MEOSZ interaktív portálján a 108 egyesület által közölt információk tallózása A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

Részletesebben

A kisközösségi rádiózás Magyarországon

A kisközösségi rádiózás Magyarországon A kisközösségi rádiózás Magyarországon A magyar médiarendszeren belül a harmadik típusú, vagy más néven a szabad rádiók egy speciális fajtájaként tartják számon a kisközösségi rádiókat. Míg a szabad vagy

Részletesebben

Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat. projektzáró kiadvány

Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat. projektzáró kiadvány Ifjúságsegítés: elhivatottság-tudás-tapasztalat projektzáró kiadvány Kiadja: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 2014 Minden jog fenntartva! Szerkesztette: Nagy Ádám Támogatók: A projektet az Európai

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ

Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Szerkesztõbizottság Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc Szerkesztõség Fõszerkesztõ

Részletesebben

8. Promóció, reklám, kommunikáció

8. Promóció, reklám, kommunikáció 8. Promóció, reklám, kommunikáció Az intézkedés célja és indokoltsága: Egy tematikus út esetében a fejezet címében szereplő tevékenységek a Palóc Út üzenetének eljuttatása a célközönséghez a legfontosabb

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz FOGALOMTÁR a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz elektronikus változat Készült a Nemzeti Művelődési Intézetben az Országos Minőségfejlesztési

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2003. ÁPRILIS JÚNIUS III. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET ÉS SZERETETVENDÉGSÉG Egyházközségünk

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Miben rejlik az ELTE Plusz program különlegessége?

Tisztelt Partnerünk! Miben rejlik az ELTE Plusz program különlegessége? Tisztelt Partnerünk! Az utóbbi években egyre több cég ismerte fel, hogy az egyetemi hallgatók ma már szinte minden vállalkozás esetében fontos célcsoportnak számítanak. A 18-26 éves korcsoport meghatározó

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Röviden a szervezetről:

Röviden a szervezetről: Civil szervezet neve: CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért Címe: 1156 Budapest Páskomliget u. 63. X. 40. Telefonszáma: 06 30 9 246 613 E-mail címe: kulcsar@axelero.hu Alakulás éve: 1991

Részletesebben

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október CSR, a magyar beteg Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október Európának olyan közhangulatra van szüksége, amelyben a vállalkozókat nem csak az elért nagy nyereség

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Kepe Róbert. Mozgásban maradni 1

Kepe Róbert. Mozgásban maradni 1 Kepe Róbert Mozgásban maradni 1 A tartósan munkanélküli, tartósan munkaképtelen emberek zöme rendkívül alacsony önbecsüléssel rendelkezik, nem hisz saját hasznosságában, nem hisz saját sorsának alakíthatóságában

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program

Pályázati Felhívás. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program Pályázati Felhívás Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program Felhívás Fogadószervezetek részére az ÖTLET programban való részvételre Félúton Alapítvány, Budapest (Speciális

Részletesebben