A re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke"

Átírás

1 A re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke 1. projekt: Magyarország környezeti és természeti állapotának komplex értékeléséhez módszertani és fejlesztési javaslatok kidolgozása, egyes hatótényezık vizsgálata (rövidítve: KÉP projekt) 1.1. Németh Tamás (MTA TAKI): Magyarország környezeti és természeti állapotának komplex értékeléséhez módszertani és fejlesztési javaslatok kidolgozása, egyes hatótényezık vizsgálata (éves részjelentés) (2004. március) 1.2. Környezetállapot értékelési program ( ) Beszámoló az OGY Környezetvédelmi Bizottsága Ülésén (2004. október 5.) 1.3. Németh Tamás (MTA TAKI): Környezetállapot Értékelés Program: Módszertani fejlesztési koncepció kidolgozása Magyarország környezeti, természeti állapotának komplex értékeléséhez (éves részjelentés (2005. március) A kutatást megalapozó elızetes tanulmányok: 1.4. Czira Tamás - Kukely György: Az átalakuló iparú térségek környezeti konfliktusainak fenntarthatósági értékelése Északkelet-Magyarországon Forján Mihály: Módszertan a Körösök völgye és a Maros hordalékkúp környezeti állapotának értékelésében Pál Gabriella - Göız Lajos - Huba Bence: Magyarország energetikai környezetértékelése Hudák Katalin - Szigetvári Csaba - Illyés Eszter - Máté András - Vágó Péter -Horváth Benı: A természetes vegetációt potenciálisan fenyegetı nem honos és nemesített fajták termesztésbe vonásának veszélyei Hudák Katalin - Horváth Benı: Koncepció kidolgozása a szılıhegyek táji értékelésének egységesítéséhez Várkonyi Tibor: A lakosság egészségi állapotának megjelenítése az EU-s és hazai dinamikus modellekben Szabó Sándor: A regionális skálán terjedı légszennyezı anyagok ökológiai hatásbecslésének módszertani megalapozása Nagy Dezsı: A történeti tájhasználat és felszínborítás rekonstrukciójának lehetıségei archív térképek feldolgozásával Nagy Dezsı: Az ökológiai hálózat védelme - a természetvédelem új kihívása Molnár Géza - Botos István Csaba - Gyarmati Magdolna - Paulovics Péter: A tájgazdálkodás eredményességének lehetséges indikátorai 2003.

2 Priksz Gábor: Környezeti információs rendszerek szerepe a lakossági tájékoztatásban Botos István Csaba: Térbeli adatinfrastruktúrák Magyarországon Barczi Attila - Bidló András - Csorba Péter - Balázs Katalin - Lóczy Dénes: A tájértékelés módszertana az EU Tájvédelmi Egyezményének tükrében Bozó László: A regionális levegıkörnyezeti terhelés: hatások és várható tendenciák Magyarországon Bulla Miklós - Guzli Piroska: A fenntartható fejlıdés indikátorai Büttner György: A környezetállapot értékelés távérzékelés segítségével, informatikai vonatkozások Marth Péter - Karkalik András: A Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszer módszertana, mőködése, informatikai rendszere Bodorkós Barbara - Pataki György - Vári Anna: A társadalmi fenntarthatóság mérése Szél Sándor: A vízügyi informatika fejlıdése, szerepe és kapcsolódásai a többi környezeti informatikai rendszerhez Kollányi László: A tájértékelés és tájtervezés módszertana és informatikai vonatkozásai Erıs Tibor: Összefoglaló áttekintés az európai ökológiai hálózatokról, a kapcsolódó természetvédelmi egyezményekrıl és a Vízkeret Irányelvrıl Dombos Miklós: A tájökológiai indikációs eljárások Szlávik János - Füle Miklós - Pálvölgyi Tamás: A fenntarthatósági indikátorok használatának szempontjai a KÉP kialakítása és mőködtetése során Pomázi István: A környezeti mutatók fejlesztésének és alkalmazásának tapasztalatai az OECD-ben Zilahy Gyula: A környezeti indikátorok alkalmazása a vállalati gyakorlatban Bulla Miklós: Környezetállapot értékelés módszertani fejlesztési lehetıségek Nem teljes körő, mert a projekt lezárása még nem történt meg. 2. projekt: A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére

3 Somlyódy László (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére (2003. évi kutatás összefoglaló beszámolója) március 2.2. BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék: A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére ( ) Beszámoló az OGY Környezetvédelmi Bizottsága Ülésén (2004. október 5.) 2.3. Somlyódy László (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére (2004. évi kutatás összefoglaló beszámolója) március, június 2.4. Somlyódy László (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére (2005. évi kutatás összefoglaló beszámolója) március 1. Altéma: Az ökológiai minısítés megalapozása 2.5. Szilágyi Ferenc (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): Az ökológiai minısítés kérdései: Összefoglaló jelentés Oertel Nándor: Biomonitor rendszerek hazai eredményei és jövıbeni alkalmazási feltételei a VKI kritériumok teljesítéséhez ÖKOTECH Kft.: Felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák elemzése Kákonyi Árpád: Felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák vizsgálata a Kiskunsági Nemzeti Park területén S. Tombor Katalin (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): Felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák típusainak modellezési lehetıségei, a Duna-Tisza közi hátság példáján Értékeinkért Alapítvány: Felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák vízigénye, Dunántúli esettanulmányok Aradi Csaba: A felszín alatti vizektıl függı szárazföldi ökoszisztémák állapotának értékelése Kelet-Magyarországon Altéma: A felszíni vizekben elıforduló mikroszennyezı anyagok hatásának értékelése, a minısítési rendszer megalapozása Horváth-Design 42 Bt.: Az EDS anyagok terhelései hazai vízfolyásokon és ökológiai/környezetegészségügyi kockázatbecslésük Javaslat az egyes EDS anyagok monitorrendszerének kialakításához Licskó István: Szerves mikroszennyezı anyagok magyarországi monitoring rendszere között, tapasztalatok és fejlesztési igények BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék 2005.

4 Fleit Ernı: A mikroszennyezı anyagok minıségi kritériumai az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére: Anyagmérleg módszerek kidolgozása a mikroszennyezı anyagokra (esettanulmány: Tisza) Somlyódy László: A felszíni vizekben elıforduló mikroszennyezık hatásának értékelése, a minısítési rendszer megalapozása BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék Horváth-Design 42 Bt.: Az üledékben felhalmozott és a lebegıanyaggal szállított mikroszennyezık krónikus ökológiai hatásainak becslése, különös tekintettel a hazai duzzasztott folyószakaszokra és kiülepedési zónákra Fle-mi Bt.: Az EQS értékek meghatározása a VKI-ben megjelölt prioritás szennyezıanyagokra Altéma A felszín alatti vízkészletek hasznosítását korlátozó ökológiai kritériumok kidolgozása Hydrosys Kft.: Karsztforrások hozamát befolyásoló hidraulikai viszonyok, vízkivételek hatásvizsgálata AmbrusAndrás - Aradi Csaba - Kákonyi Árpád - Liebe Pál - Szalma Elemér: Felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák vízigénye (Dunántúli esettanulmányok) Értékeinkért Alapítvány Altéma: A fenntartható települési vízgazdálkodás Simonffy Zoltán - S. Tombor Katalin: Források, felszín alatti vizek és vízfolyások veszélyeztetettségének értékelése települési eredető diffúz nitrát terheléssel szemben Buzás Kálmán (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): A zárt anyagáramokra épülı megoldások összefoglalása és gazdasági értékelése Clement Adrienne (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): A csatornázott településekrıl származó, felszíni vizeket érı terhelés meghatározása és a befogadók vízminıségre gyakorolt hatás elırejelzése Laky Dóra - Szabó Anita - Licskó István (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): Vízellátó és szennyvízelvezetı rendszereink értékelése a fenntartható vízgazdálkodás szempontjából ÖkoTech Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Kft.: Településekrıl származó diffúz szennyezések elemzése Buzás Kálmán (ÖkoTech Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Kft.): A fenntartható települési vízgazdálkodás (Szintézis jelentés) Szilágyi Ferenc Schaffhauser Balázs (ÖkoTech Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Kft.- METHEXIS Szolgáltató Bt.): Településekrıl származó nitrát-szennyezés hatása a vízfolyásokra (Mintaterületi vizsgálatok) 2006.

5 ÖkoTech Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Kft.: A hagyományos és az innovatív, központosított és decentralizált rendszerek környezeti és gazdasági szempontok szerinti összehasonlítása: Javaslat a Nemzeti Programok módosítására Budai Péter: A zárt anyagáramokra épülı szennyvízgazdálkodás alternatíváinak költségelemzése Fülöp Roland: Magyarországi kistelepülések szennyvízelvezetési költségeinek becslése Nem teljes körő, mert a altémában még várunk tanulmányokat. 3. projekt: A globális éghajlat-változást kiváltó természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok elemzése, a Klímaváltozással összefüggı lehetséges hazai hatások ill. beavatkozások vizsgálata, különös tekintettel a természeti környezetre, illetve a természeti erıforrásokra, valamint a vízkárelhárításra (rövidítve: VAHAVA projekt) 3.1. Láng István: A globális klímaváltozás hazai hatásai és az erre adandó válaszok (VAHAVA projekt) évben végzett tevékenységérıl készített beszámoló március 3.2. Bukovics István: A klímaváltozás lehetséges hatásainak lakosság (katasztrófa)védelmi összefüggései július (tanulmány + CD) 3.3. Vass Gyula: A klímaváltozás lehetséges befolyása az ipari balesetek kialakulásának kockázatára Mórotzné Cecei Katalin - Mórotz Attila: A klímaváltozás és a kritikus infrastruktúra kapcsolata Antal Z. László: A társadalmi válasz lehetıségei a kánikulára és az egészséget veszélyeztetı napsugárzásra (tanulmány + CD) 3.6. Szirmai Viktória: A globális klímaváltozás társadalmi összefüggései (tanulmány + CD) 3.7. Faragó Sándor: A klímaváltozás valószínősíthetı hatásai a hazai vadgazdálkodásra (tanulmány + CD) 3.8. Szabó József: A tömegmozgások lehetséges változásai és hatásai klímaváltozás esetén (tanulmány + CD) 3.9. Kerényi Attila - Lóki József: A talajerózió és a vízerózió jellegének és mértékének lehetséges változásai a megváltozott klíma hatására (tanulmány + CD) Neményi Miklós: A valószínősíthetı klímaváltozás agrármőszaki vonatkozásai (tanulmány + CD) Molnár Sándor: Az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának vizsgálata ENPEP modell segítségével (tanulmány + CD)

6 Debreczeni Béláné: Az idıjárás éves változásainak hatása a trágyázási tartamkísérletek eredményeire (tanulmány + CD) Dudits Dénes és tsai: A szárazságtőrésre való nemesítés további lehetıségei a búzánál (tanulmány + CD) Várallyay György: A prognosztizált klímaváltozások hatása a talajok vízraktározására Solymosi Péter: A klímaváltozás szerepének vizsgálata új adventív növényfajok betelepítésében és egyes termofil gyomfajok széles körő magyarországi térhódításában (tanulmány + CD) Birkás Márta - Gyuricza Csaba: Az aszály- és belvízkár veszélyeztette területek talajhasználati problémái (tanulmány + CD) Bernáth Jenı - Németh Éva: A globális klímaváltozás hatása a gyógy- és aromanövények produkciójára, javaslatok a további intézkedésekre (tanulmány + CD) Gyurácz József: A madárvonulás és a klímaváltozás kapcsolata (tanulmány + CD) Botos Ernı - Hajdú Edit: A globális klímaváltozás hatása a szılı- és borszektorra (tanulmány + CD) Fekete Gábor: A természetes életközösségek, populációk tőrıképessége ill. válaszadása klímaváltozás esetén (tanulmány + CD) Soltész Miklós - Nyéki József - Szabó Zoltán: A gyümölcstermesztés elsı reagálásai a globális klímaváltozásra és várható hatásaira (tanulmány + CD) Kováts Zoltán: A globális klímaváltozás hatása a magyarországi dísznövénytermesztésre és felhasználásra (tanulmány + CD) Balázs Sándor és tsai: A globális klímaváltozással összefüggı hazai kutatások és az arra adandó válaszok a zöldségtermesztésben (tanulmány + CD) Harnos Zsolt: A klímaváltozás és annak növénytermesztésre gyakorolt hatása (tanulmány + CD) Szalay István: A szélsıséges idıjárási események hatása a baromfitenyésztésre (tanulmány + CD) Schubert András: A klímaváltozás-hatás-válaszadás téma szakirodalmának elemzése (tanulmány + CD) Pepó Péter: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és javaslatok a további intézkedésekre (Tiszántúl) (tanulmány + CD) Jolánkai Márton: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és javaslatok a további intézkedésekre (A Dunai Alföld) (tanulmány + CD)

7 Szabó Lajos és tsai: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és javaslatok a további intézkedésre (Észak-Magyarország) (tanulmány + CD) Kismányoky Tamás: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és javaslatok a további intézkedésekre (Dunántúl középsı és déli része) (tanulmány + CD) Késmárki István és tsai: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre a Dunántúl északi részén és javaslatok a további intézkedésekre (tanulmány + CD) A globális klímaváltozás hazai hatásai és az arra adandó válaszok ( ) Beszámoló az OGY Környezetvédelmi Bizottsága Ülésén (2004. október 5.) A globális klímaváltozás hazai hatásai és az arra adandó válaszok (VAHAVA projekt) Vezetıi összefoglaló (2003. július december 31.) február A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok: Vezetıi összefoglaló a VAHAVA zárókonferencia részére március Láng István - Csete László Jolánkai Márton: A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok: a regionális szakértıi vitára bocsátott elızetes összefoglaló szeptember Láng István - Csete László Jolánkai Márton: Tájékoztató az agrárgazdaság várható klímaváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiájáról május Láng István - Csete László Jolánkai Márton: A Magyarországi klímapolitika alapjai: KvVM-MTA VAHAVA Projekt összefoglalása február Kiadványok: AGRO-21 Füzetek szám Láng István: Bevezetı gondolatok A globális klímaváltozással összefüggı hazai hatások és az arra adandó válaszok c. KvVM-MTA közös kutatási projekthez Varga-Haszonits Zoltán: Az éghajlatváltozás mezıgazdasági hatásának elemzése, éghajlati szcenáriók Szabó Ferenc és tsai: A globális felmelegedés várható következményei a legeltetésre alapozott szarvasmarhatartásban Harnos Noémi: A klímaváltozás hatásának szimulációs vizsgálata az ıszi búza produkciójára Jolánkai Márton és tsai: Az évjárat hatása az ıszi búza termésére és minıségére AGRO-21 Füzetek szám Czelnai Rudolf: Klímaváltozás: IPCC konszenzus-hazai feladatok Mika János: Regionális éghajlati forgatókönyvek: tények és kétségek Antal Emánuel: Az éghajlatváltozás és a növényállományok vízellátottságának kérdıjelei a XXI. század elején

8 8 Alföldi László: Gondolatok az éghajlatváltozás hidrológiai, vízgazdálkodási vonatkozásairól Páldy Anna és tsai: A klímaváltozás egészségi hatásai Szedlák Tamás: Erdıgazdálkodás és a klímaváltozás: helyzet, hatások, tennivalók Hoffmann Imre: A globális klímaváltozás és a katasztrófavédelem Beliczay Erzsébet - Szabó Zoltán: Az éghajlatvédelem gazdasági eszközei Tánczos Lászlóné - Bokor Zoltán: Klímaváltozás és közlekedés különös tekintettel a közlekedési árképzési rendszerekre Tuba Zoltán: Az emelkedı légköri CO 2 koncentráció növényökológiai hatásai Márkus Ferenc: A társadalmi célú végfelhasználás lehetıségei és feladatai a globális klímaváltozással összefüggı hazai kutatásokban Antal Z. László: Nap tiszteletének társadalomalakító hatása AGRO-21 Füzetek szám Bartholy Judit és tsai: A XX. Században bekövetkezett és a XXI. Századra várható éghajlati tendenciák Magyarország területére Domonkos Péter: Éghajlat elırejelzés a idıszakra Cselıtei László: Gondolatok a változás-hatás-válasz lehetıségeirıl a paradicsom példáján Kozár Ferenc és társai: Éghajlatváltozás és a rovarok Németh Imre: Klímaváltozás és a magyarországi mezıgazdaság Biacs Péter és tsai: A magyar mezı- és erdıgazdaság feladatai a klímaváltozás tükrében Kerényi Attila - Csorba Péter: Módszertani alapvetés a hazai tájak Klíma érzékenységének meghatározására a feltételezett klímaváltozásra tekintettel Zágoni Miklós: Az üvegházhatás, a globális felmelegedés és a légköri széndioxid tartalom összefüggésérıl Fekete Imre: Újszerő megközelítés a hosszú távú elırejelzésben AGRO-21 Füzetek szám Soltész Miklós és tsai: A klímaváltozás kihívásai a gyümölcstermesztésben G. Tóth Magdolna: Fagykárosodás az almatermesztés kockázati tényezıje Göndör Józsefné és tsai: A körtefajták téli és tavaszi fagykárosodásának gyakorisága és mértéke Szabó Zoltán és tsai: Az ıszibarack termesztés kockázati tényezıi Botos Ernı - Hajdú Edit: A valószínősíthetı klímaváltozás hatásai a szılı- és bortermelésre Terbe István: A zöldségfélék klímával összefüggı fejlıdési rendellenességei és fiziológiai betegségei Bernáth Jenı - Németh Éva: A hazai gyógy- és aromanövények spektrum elemzése ökológiai sajátosságai alapján Németh Éva - Bernáth Jenı: Az évjárat és a környezeti változások hatásai a gyógy- és aromanövények produkciójára Schmidt Gábor: Klímaváltozás és a magyarországi dísznövénytermelés

9 9 Gerzson László: A klímaváltozás várható hatásai a zöldtetık növényzetének összetételére Holb Imre: A légköri CO 2 koncentráció és hımérsékletváltozás hatásai a növényi kórokozókra és az állati kártevıkre AGRO-21 Füzetek szám Tatár Attila: A június hónapban bekövetkezett magyarországi viharkárok elemzése a katasztrófa-kezelés tükrében Zellei Gábor: A globális klímaváltozás és a katasztrófavédelem Horváth Ákos: A viharok dinamikája és elıre jelezhetısége a június 9-i idıjárás tükrében Bonta Imre: A veszélyes idıjárási jelenségek elırejelzése az OMSZ gyakorlatában Szirmay Tamás: Vihar, zivatar, jégesı: június 9. Földházi György: Az idıjárás okozta rendkívüli események a MÁV Rt.-nél Mussenbrock Konrad: A klímaváltozás hatásai az áramelosztásra Palkó György: A fıvárosi Csatornázási Mővek Részvénytársaság üzemeltetési területén a szélsıséges idıjárási események okozta helyzetek kezelése Gerse Károly: Éghajlatváltozás és villamosenergia-igények Varga-Haszonits Zoltán: A légköri erıforrások mezıgazdasági jelentısége Láng István és tsai: Alkalmazkodási stratégiák klímaváltozás esetére: nemzetközi tapasztalatok - hazai lehetıségek AGRO-21 Füzetek szám Bukovics István: A klímaváltozás lehetséges hatásai és a lakosságot érintı katasztrófavédelem Mórotzné Cecei Katalin - Mórotz Attila: A klímaváltozás és a kritikus infrastruktúra Vass Gyula: A klímaváltozás és az ipari balesetek kialakulásának kockázata AGRO-21 Füzetek szám Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán: Az éghajlati változékonyság és a természetes periódusok Veisz Ottó - Sellyei Boglárka: Klimatikus szélsıségek hatásának tanulmányozása ıszi kalászosokon Tuba Zoltán és tsai: Hazai gyeptársulások funkcionális ökológiai válaszai, C-körforgalma és üvegházhatású gázainak mérlege jelenlegi és jövıben várható éghajlati viszonyok ill. eltérı használati módok mellett Természet Világa II. Különszám Összeállította: Mika János: Klímaváltozás és a hazai hatások Szerkesztették: Kapitány Katalin - Németh Géza - Silberer Vera Staar Gyula: Már megint klíma? Láng István: A klímaváltozás és a környezetvédelem kapcsolata Czelnai Rudolf: Mai kutatásaink - kemény döntési helyzetek

10 10 Götz Gusztáv: A klíma probléma tudományos alapjai Pálvölgyi Tamás: A globális éghajlatváltozás kilátásai Jolánkai Márton - Láng István - Csete László: Hatások és alkalmazkodás Faragó Tibor: Nemzetközi együttmőködés az üvegházhatású gázok korlátozására Haszpra László: Üvegházhatás, üvegházgázok Gelencsér András: Aeroszolrészecskék a légkörben. Hőtı hatás? Horváth Szilvia: Természetes éghajlati kényszerek és a földhasználat változásai Mika János: A globális klímamodellek Geresdi István - Ács Ferenc: Nevezetes visszacsatolások Bartholy Judit - Schlanger Vera: Az éghajlat regionális modellezése Lábó Eszter - Radnóti Gábor - Horányi András - Szépszó Gabriella: Regionális modellek éghajlati vizsgálatok Szalai Sándor: Igazolják-e a felmelegedést a megfigyelt adatok? Pongrácz Rita - Bartholy Judit: Klímaváltozás: a szélsıségek eltolódása a XX. Században Koppány György: A Föd-légkör rendszer sebezhetısége Páldy Anna - Erdei Eszter - Bobvos János - Nádor Gizella: A klímaváltozás egészségi hatásai Nováky Béla - Bálint Gábor: Éghajlatváltozás és a víz Anda Angéla: A globális felmelegedés és a mezıgazdaság Mátyás Csaba: A természetes növénytakaró, az erdı klímaérzékenysége Jászay Tamás: Energetika: ok és okozat Wantuchné Dobi Ildikó: Mire kíváncsi napjaink gazdasága? AGRO-21 Füzetek szám Lenkovics Barnabás: A katasztrófavédelem alkotmányjogi alapja Nagy Árpád Zoltán: Az üvegházhatású gázok emissziója az Egyesült Államokban 2002-ben Haszpra László - Barcza Zoltán: A magyarországi légköri szén-dioxid mérések szerepe az éghajlati modellek megalapozásában Demény Attila: A globális szénciklus a stabilizotóp-összetételek tükrében Harnos Zsolt: A klímaváltozás növénytermelési hatásai Szász Gábor: Az éghajlat változékonysága és a szántóföldi növények termésingadozása Patkós István: Klímahatások a szarvasmarhatartásban AGRO-21 Füzetek szám Gonda István: A klímaváltozás, valamint a gyümölcs mővelési rendszerek és a termesztéstechnológiák termésbiztonsági összefüggései Hrotkó Károly: A klímatényezıkhöz való alkalmazkodás lehetıségei a gyümölcsfa-alanyhasználatban Racskó József és tsai: A klímaváltozás, az alanyhasználat és a technológiai megoldások szerepe az alma napégéses károsodásában

11 11 Lakatos László és tsai: A fıbb fenofázisok bekövetkezési és tartam összefüggése az idıjárási változókkal az alma génbankban gyakoriságának Holb Imre: Az idıjárási elemek változékonyságának hatása az alma ventúriás varasodás járványok kialakulására Göndör Józsefné és tsai: A Magyarországon termesztett körtefajták termıképessége és a klímaváltozás összefüggései Lakatos László és tsai: A téli és tavaszi fagykárok gyakoriságának valószínősége a magyarországi ıszibarack termıtájakon Lakatos László és tsai: Az ıszibarack téli fagytőrését jellemzı számítási módszer Szalai László és tsai: A klímaváltozás hatásai a kajszi téli nyugalmi állapotának lefolyására és a kajszifajták termésbiztonságára Szabó Tibor és tsai: A hazai meggytermelés biztonsága és befolyásoló tényezıi AGRO-21 Füzetek szám Czelnai Rudolf: Mi változik, ha változik a klíma? Nagy János Kovács János: Az öntözéses mezıgazdaság klímabefolyásoló hatása Szlávik János: A klímaváltozás közgazdasági összefüggései Szász Gábor: Termésingadozást kiváltó éghajlati változékonyság a Kárpát-medencében Bartholy Judit - Pongrácz Rita: Néhány extrém éghajlati paraméter globális és a Kárpátmedencére számított tendenciája a XX. Században Varga-Haszonits Zoltán és tsai: Az közötti idıszak hımérsékleti minimum értékeinek agroklímatológiai elemzése Nováky Béla: Hogyan tovább aszály? AGRO-21 Füzetek szám Láng István: Klímaváltozás és várható hatásai Mika János: Globális klímaváltozás, magyarországi sajátosságok Anda Angéla: A klímaváltozás hazai mezıgazdasági következményei Varga-Haszonits Zoltán: Az éghajlati változékonyság hatása az agroökoszisztémákra Nagy János: A mezıgazdasági földhasználat, a szántóföldi növénytermelés és a vízgazdálkodás Jolánkai Márton: A klímaváltozás hatása a növénytermesztésre Pepó Péter: A globális klímaváltozás hatásai és válaszai a Tiszántúl szántóföldi növénytermelésében Késmárki István és tsai: A globális klímaváltozás várható hatásai és válaszai a Kisalföld szántóföldi növénytermelésében Marton L. Csaba és tsai: A vízellátás hatása különbözı tenyészidejő kukorica hibridek agronómiai tulajdonságaira Cseuz László és tsai: Az ıszi búza szárazságtőrı képességének növelése nemesítéssel Birkás Márta: A talajhasználat jelentısége a káros klimatikus hatások enyhítésében

12 12 Führer Ernı-Mátyás Csaba: Erdıgazdálkodás és klímabizonytalanság AGRO-21 Füzetek szám Horn Péter: Egyes állattenyésztési ágazatok lehetséges alkalmazkodási lehetıségei a klímaváltozás függvényében Kovács Alfréd és tsai: Az idıjárás lehetséges hatásai a szarvasmarhák hús és tejtermelésére Bak János - Pazsicki Imre: A klímaváltozás hatása a tehenészeti technológiákra Szabó Ferenc és tsai: A húsmarhatartás lehetısége a változó klimatikus feltételek között Wittmann Mihály: A klímaváltozás lehetséges hatásai a sertéstenyésztésre Póti Péter - Tızsér János: A klíma hatása a kiskérıdzık tartására, termék-elıállítására és tenyésztésére Bodó Imre: Klímaváltozás hatása az extenzív állattartásra Sófalvy Ferenc: İshonos baromfifajták alkalmazkodóképessége Tıkei László: Az éghajlati rendszer regionális sajátosságainak kertészeti vonatkozásai G. Tóth Magdolna: A kertészeti termesztés optimista jövıképe a lehetséges klímaváltozások tükrében Slezák Katalin - Terbe István: A klímaváltozás hatásai és az arra adandó válaszok a zöldségtermelési gyakorlatban Erdész Ferencné - Kristóf Lászlóné: A zöldségtermelés és az idıjárás Szalay László: A klímaváltozás hatása a hazánkban nem ıshonos csonthéjas gyümölcsfajok termésbiztonságára Hajdú Edit: A fajtapolitika alkalmazkodása az agrometeorológiai viszonyok változásához a szılı-bor ágazatban Schmidt Gábor: A klímaváltozás és hatásai a magyar dísznövénytermesztésre, különös tekintettel a fásszárú kultúrákra Kováts Zoltán: A faj- és fajtasprektum jellemzıi az egy- és kétnyári dísznövénykultúrákban változó klimatikus viszonyok között Bernáth Jenı-Zámboriné Németh Éva: A gyógy- és főszernövények biológiai alapjai és a klímatikus viszonyok összefüggése Zámboriné Németh Éva és tsai: Gyógynövény fajok termesztésének optimalizálása a klimatikus adottságok módosulásának tükrében Hevesi Mária - G. Tóth Magdolna: Kertészeti növények baktériumos betegségeinek kialakulását befolyásoló idıjárási tényezık Pénzes Béla és tsai: Melegkedvelı rovarfajok a kertészeti növények kártevı együtteseiben AGRO-21 Füzetek szám Láng István: Éghajlat és idıjárás: változás - hatás válaszadás Várallyay György: Klímaváltozások lehetséges talajtani hatásai a Kisalföldön Késmárki István - Kajdi Ferenc - Petróczi Ferenc: A globális klímaváltozás várható hatásai és válaszai a Kisalföld szántóföldi növénytermelésében Benedek Pál: Rovar-növény kapcsolatok a lehetséges klímaváltozás tükrében

13 13 Neményi Miklós: A klímaváltozás agrármőszaki vonatkozásai Varga-Haszonits Zoltán Varga Zoltán: Nyugat-Magyarország éghajlati viszonyai és a kukorica Mátyás Csaba: Klímaváltozás, szénmegkötés és az erdıtakaró labilitása Faragó Sándor: A klímaváltozás valószínősíthetı hatásai a hazai vadgazdálkodásra Tenk Antal: Mintagazdasági menedzserek és önkormányzati tisztségviselık reagálásai a várható klímaváltozásra Csete László: A nyugat-dunántúli agrárgazdaság klímaváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiájának áttekintése AGRO-21 Füzetek szám Szegi-Tóth Ferenc: A klímaváltozás globális hatásai a gazdaságra és a társadalomra Szirmai Viktória: A globális klímaváltozás lehetséges hazai társadalmi hatásai Beliczay Erzsébet: Ne szenvedjünk, hanem alkalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz Bartholy Judit - Pongrácz Rita - Dezsı Zsuzsanna: A hazai nagyvárosok hısziget hatásának elemzése finomfelbontású mőholdképek alapján Unger János - Sümeghy Zoltán: A városi környezet hatására fellépı lokális és mikroklimatikus léptékő módosulások Ruzsányi Tivadar: A klímaváltozás veszélyeinek csökkentése fenntartható településszerkezettel Lenkei Péter: Éghajlatváltozás: szél, hó esı és jég hatása az épületekre AGRO-21 Füzetek szám Soltész Miklós - Nyéki József - Szabó Zoltán - Gonda István - Lakatos László - Racskó József - Thurzó Sándor - Dani Mária - Drén Gábor: Alkalmazkodási stratégia az alföldi gyümölcstermelésben a globális gazdasági és klímaváltozás nyomán Lakatos László - Sümeghy Zoltán - Szabó Zoltán - Soltész Miklós Nyéki József: Extrém idıjárási események elıfordulása és gyakoriságának változása a vegetációs idıszakban Szabó Zoltán - Nyéki József - Racskó József - Lakatos László - Harsányi Gergely Soltész Milós: Téli és tavaszi fagykárok elıfordulása és csökkentésének lehetıségei a gyümölcsültetvényekben Lakatos László - Szabó Tibor - Szabó Zoltán - Soltész Miklós - Racskó József - Nyéki József: Az idıjárási változók és a fıbb fenometriai mutatók kapcsolata alma génbank ültetvényben Lakatos László - Gonda István Nyéki József: Eltérı korú alma ültetvények mikroklímájának összehasonlító vizsgálata Racskó József - Nyéki József - Soltész Miklós - Lakatos László - Szabó Zoltán: Az alma meteorológiai tényezık okozta gyümölcsrepedése Lakatos László - Gonda István - Nyéki József: A szél mikroklíma módosító hatásának vizsgálata alma ültetvényekben Lakatos László - Szabó Tibor - Szabó Zoltán - Soltész Miklós - Nagy János - Ertsey Imre - Racskó József - Nyéki József: A hımérséklet szerepe az alma és körte vegetációs idıszakának alakulásában a mérsékeltövi termelésben

14 14 Szabó Zoltán - Nyéki József - Dani Márta - Drén Gábor - Thurzó Sándor - Tornyai Julianna - Racskó József - Lakatos László - Gonda István - Soltész Miklós - Király Katalin - Szalay László - Szél István: A januári és februári hımérséklet ingadozás hatása a csonthéjasok virágrügyeire Lakatos László - Szalay László - Szabó Zoltán - Nyéki József - Racskó József - Soltész Miklós: A téli és tavaszi fagykárok elıfordulási valószínősége a fıbb magyarországi kajszibarack termıtájakon Lakatos László - Szalay László - Szabó Zoltán - Soltész Miklós - Racskó József - Nyéki József: A kajszi téli fagytőrését jellemzı számítási módszer Hajdu Edit - Botos Ernı: Klímahatások a szılıtıkék teljesítményére AGRO-21 Füzetek szám Veisz Ottó - Bence Szilvia: Klímaváltozás és a kalászosok stressztőrı-képessége Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Enzsölné Gelencsér Erzsébet: Az közötti idıszak szélsıséges nedvességi értékeinek agrometeorológiai elemzése Jóri J. István - Fenyvesi László - Hajdú József - Horváth Béla - Wachtler István: A klímaváltozás befolyása a mezıgazdasági és erdıgazdálkodási technológiák gépesítési feladataira Tasnády Péter: Klímaváltozás és erdıgazdálkodás Kırösiné Molnár Andrea - Nógrádi Judit - Varga Sándor - Podmaniczky Béla - Gerendai Dóra - Szabó Zsuzsa: Madarak hıtőrıképességének javítása és a hıstressz csökkentésének lehetıségei AGRO-21 Füzetek szám Pálvölgyi Tamás: A stratégiai környezeti vizsgálatok klíma elemei Tánczos Lászlóné - Bokor Zoltán: A közlekedés klímaváltozási hatásai, különös tekintettel a közlekedési árképzési rendszerekre Török Ádám: Klímaváltozás és a közlekedés kölcsönhatása Gáspár László: A klímaváltozás útburkolatra gyakorolt hatása Geresdi István: A légköri aeroszolok közvetett éghajlati hatásai A zárókonferenciáról és a poszter kiállításról rövid idın belül elkészül a kiadvány. Budapest, október 3. Összeállította: Ligetiné Nechay Erzsébet szakmai fıtanácsadó

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály Az Országos Meteorológiai Szolgálat lat klímamodellez mamodellezıi i tevékenys kenysége Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

és s kommunikáci Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

és s kommunikáci Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály A jövıbeli j éghajlati projekciók bizonytalanságai és s kommunikáci ciójuk Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

Részletesebben

Könyvrészlet: Monográfiák, jegyzetek: Tanulmányok: Lektorált tudományos közlemények: (IF: 0,333) (IF: 0,178)

Könyvrészlet: Monográfiák, jegyzetek: Tanulmányok: Lektorált tudományos közlemények: (IF: 0,333) (IF: 0,178) Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológii és klimatológiai alapismeretek. Mezıgazda Kiadó, Budapest. 291-314.

Részletesebben

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport A klímaváltozás várható hatása az agrárágazatra Harnos Zsolt MHAS kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport IV. ALFÖLD Kongresszus Békéscsaba 2008. november 27. 1 A klímaváltozás

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOL V Mi tekinthetı kistelepülésnek? MI A MEGHATÁROZÓ KRITÉRIUM: LAKOSEGYENÉRTÉK VAGY LAKÓSŐRŐSÉG 1 Kistelepülés: < 2000 LE (?) 2335

Részletesebben

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása 1 Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása Dr. Szász Gábor Nagy Zoltán Weidinger Tamás Debreceni Egyetem ATC OMSZ ELTE Agrometeorológiai Obszervatórium

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára Wantuchné Dobi Ildikó OMSZ dobi.i@met.hu A klíma és energiatudatos városfejlesztés, mint a városi hősziget csökkentésének

Részletesebben

Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform

Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform A szippantóskocsitól a nanotechnológiáig Jó irányba halad a települési vízgazdálkodás kutatás-fejlesztése? Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform Dr. Szabó Anita 2009.

Részletesebben

Pap, J./1996/: A települési szennyvíziszap üzemi elhelyezésének fıbb kérdései. MHT, XIV. Országos Vándorgyőlés.

Pap, J./1996/: A települési szennyvíziszap üzemi elhelyezésének fıbb kérdései. MHT, XIV. Országos Vándorgyőlés. Pap, J./1981/: A szennyvíziszapok mezıgazdasági elhelyezésének vizsgálata barna erdıtalajon. Korszerő szennyvíztisztítás. Bp. MHT VIII. Ifjúsági Napok. Pap, J. Kránitz, E. - Varga, J. /1981/: Javaslat

Részletesebben

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Az éghajlati modellek értékelése és A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu) Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Az éghajlatváltozás tudományos alapjai az IPCC

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Környezet- és Klímavédelmi Humboldt-Kolleg konferencia

Környezet- és Klímavédelmi Humboldt-Kolleg konferencia MEGHÍVÓ Környezet- és Klímavédelmi Humboldt-Kolleg konferencia 2010. október 21., Csütörtök H-9400 Sopron Cházár András tér 1, P épület Megnyitó Vezető: Prof. Dr. Michael Palocz-Andresen 9 00-10 00 Regisztráció

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Führer Ernı 1, Horváth László 2, Jagodics Anikó 1, Juhász István 1, Machon Attila 2, Marosi György

Részletesebben

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont II. Szakmai törzstárgyak 2. Körny.tud. al.ism. modul I. Alapozó tárgyak 1. Természettudományi és informatikai alapismeretek modul A törzsanyag tantárgyainak megnevezése (alapozó és szakmai törzstárgyak)

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit KÖRNYEZETI NEVELÉS EGYESÜLET Budapest, 2008. március 1. GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT Bartholy Judit ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. IPCC jelentés

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc

A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Tudományos háttér ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok KvVM MTA VAHAVA projekt MTA 2006. november 23. A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok Ifjúsági fórum a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról Bartholy Judit felkért hozzászólása Eötvös s Loránd

Részletesebben

Földminőség, földértékelés és földhasználati információ Keszthely, 2007. november 22-23.

Földminőség, földértékelés és földhasználati információ Keszthely, 2007. november 22-23. D-e-Meter? Földminősítés a XXI. században! Gaál Zoltán 1, Tóth Gergely 2, Debreczeni Béláné 1, Hermann Tamás 1, Kuti László 3, Makó András 1, Máté Ferenc 1, Németh Tamás 4, Nikl István 5, Speiser Ferenc

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Klímaváltozás: Környezet Kockázat Társadalom NKFP6-00079/2005 Jedlik Ányos kutatási program Harnos Zsolt egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Matematika és Informatika Tanszék 2008. december 4. 1

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Poule No:1 Piste No:1 Poule No:6 Piste No:6 Arbitre: TAMÁS Henriett, JESZENSZKY Szilvia Arbitre : SZIRMAI Benedek, KÁRPÁTI Zoltán SZABÓ Ákos HUN V 1 3 3 V 1

Részletesebben

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár METEOROLÓGIA alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár ELTE TTK - METEOROLÓGIAI TANSZÉK A MAI ÓRA VÁZLATA 1. BSc KÉPZÉS / SPECIALIZÁCIÓ 2. TEMATIKA

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A klímaváltozás hatásai hazánkban 4. elıadás 13-16.

Részletesebben

A Kárpát-medence környezetvédelmi problémái és a fenntartható fejlődés dilemmái

A Kárpát-medence környezetvédelmi problémái és a fenntartható fejlődés dilemmái A Kárpát-medence környezetvédelmi problémái és a fenntartható fejlődés dilemmái Prof. Dr. Fodor István MTA RKK Kárpát-medence Területfejlesztési Nyári Egyetem Debrecen, 2010. július 29. A fenntarthatóság

Részletesebben

A Légköri Erıforrás Munkabizottság beszámolója a 2006-2008 közötti tevékenységrıl

A Légköri Erıforrás Munkabizottság beszámolója a 2006-2008 közötti tevékenységrıl A Légköri Erıforrás Munkabizottság beszámolója a 2006-2008 közötti tevékenységrıl Az MTB Légköri Erıforrás Munkabizottság elıadások rendezésével próbálta felhívni a légköri megújuló energiákra a tudományos

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

NATéR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer. Mattányi Zsolt, Orosz László, Turczi Gábor, MFGI, 2014

NATéR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer. Mattányi Zsolt, Orosz László, Turczi Gábor, MFGI, 2014 NATéR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer Mattányi Zsolt, Orosz László, Turczi Gábor, MFGI, 2014 ENSZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI KORMÁNYKÖZI TESTÜLET JELENTÉSE Klímaváltozás mérésekkel igazolható 1901

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Magyarország Feladatai az Éghajlatvédelemben Előadó: Kovács Lajos

Magyarország Feladatai az Éghajlatvédelemben Előadó: Kovács Lajos Magyarország Feladatai az Éghajlatvédelemben Előadó: Kovács Lajos Klímabarát Települések Szövetsége elnök Gyakoribb szélsőségek a változó klímában Hőhullámok, extrém szárazság Szélsőséges csapadékviszonyok,

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "A" 45,800 1 46,300 1 47,350 1 139,450 2 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "B" 42,500 2 43,100 2 44,950 3 130,550

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny Mini I. 2005-2006 lány 1 Maróty Mikolt 2005 Körte SE 30,56 Mini I. 2005-2006 fiú 1 Tóth Gellért 2005 Freestyle 27,40 2 Dottore Marco 2005 Bp. Síisk. 51. 39,10 3 Pintér Brúnó 2005 Freestyle 40,03 Mini II.

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

halálozás férfiak körében, 2002, halálozás nők körében, 2002 Ukrajna Szlovakia Orosz Federáció Romania Lengyelország Halálozás Incidencia Moldava

halálozás férfiak körében, 2002, halálozás nők körében, 2002 Ukrajna Szlovakia Orosz Federáció Romania Lengyelország Halálozás Incidencia Moldava Az 1990-es évek elején még kevéssé volt a figyelem előterében a klímaváltozás egészségkárosító hatása. Ezt tükrözte a UN/IPCC (Éghajlatváltozással Foglalkozó Kormányközti Testület) első jelentése 1991-

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS A globális felmelegedés hatása a földés tájhasználat-változásra Témavezető Dr. Duray Balázs PhD MTA KRTK RKI tudományos munkatárs További szerzők:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA FÖLDHASZNOSÍTÁSI-, MŰSZAKI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI INTÉZET Meteorológiai mérések hasznosítása döntéstámogató rendszerekben Rácz Csaba Nagy János

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Az EU 7. Keretprogram környezetvédelmi pályázati lehetıségei

Az EU 7. Keretprogram környezetvédelmi pályázati lehetıségei Az EU 7. Keretprogram környezetvédelmi pályázati lehetıségei Czippán Katalin, osztályvezetı Tudományszervezési Pályázati és Innovációs Központ Budapest, 2007. február 28. Fenntartható fejlıdés globális

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGA- program A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser A szakképesítés azonosító száma: 55-812-01-0010-55-02

SZAKMAI VIZSGA- program A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser A szakképesítés azonosító száma: 55-812-01-0010-55-02 2414-06/2 A vendéglátó vállalkozás gazdálkodásának statisztikai, matematikai eszközökkel történő elemzése 2013. május 15. 8.00-9.30 óra (írásbeli) Felügyelő tanár: Javító tanár: Csendesné Dr. Cseri Kinga

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese EGT Támogatási Alap Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program és Nemzeti

Részletesebben

Torna Diákolimpia "A" kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév

Torna Diákolimpia A kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév Név Torna Diákolimpia "A" kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév Iskola I-II. korcsoport összetett D E (-) érv. D E (-) érv. D E (-) érv. 1 Nyári Zsolt Török Flóris Ált. Isk. Budapest 1,1 9,200 10,300

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban

A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban Blanka Viktória, Mezősi Gábor, Ladányi Zsuzsanna, Bata Teodóra Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Részletesebben

a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiára és Részletes Fejlesztési Tervre

a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiára és Részletes Fejlesztési Tervre STRATÉGIAI KÖRNYEZETI K VIZSGÁLAT a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiára és Részletes Fejlesztési Tervre Balatoni Integráci ciós és s Fejlesztési si Ügyn gynöks kség g Kht. Siófok, 2007. augusztus 2.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Velünk Élő Tudomány. II. ATK Tudományos Nap

MEGHÍVÓ. Velünk Élő Tudomány. II. ATK Tudományos Nap MEGHÍVÓ Velünk Élő Tudomány II. ATK Tudományos Nap Az MTA ATK, az MTA Agrártudományok Osztálya, a NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar és a Pannon Egyetem Georgikon Kar nevében tisztelettel meghívjuk

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben