A re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke"

Átírás

1 A re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke 1. projekt: Magyarország környezeti és természeti állapotának komplex értékeléséhez módszertani és fejlesztési javaslatok kidolgozása, egyes hatótényezık vizsgálata (rövidítve: KÉP projekt) 1.1. Németh Tamás (MTA TAKI): Magyarország környezeti és természeti állapotának komplex értékeléséhez módszertani és fejlesztési javaslatok kidolgozása, egyes hatótényezık vizsgálata (éves részjelentés) (2004. március) 1.2. Környezetállapot értékelési program ( ) Beszámoló az OGY Környezetvédelmi Bizottsága Ülésén (2004. október 5.) 1.3. Németh Tamás (MTA TAKI): Környezetállapot Értékelés Program: Módszertani fejlesztési koncepció kidolgozása Magyarország környezeti, természeti állapotának komplex értékeléséhez (éves részjelentés (2005. március) A kutatást megalapozó elızetes tanulmányok: 1.4. Czira Tamás - Kukely György: Az átalakuló iparú térségek környezeti konfliktusainak fenntarthatósági értékelése Északkelet-Magyarországon Forján Mihály: Módszertan a Körösök völgye és a Maros hordalékkúp környezeti állapotának értékelésében Pál Gabriella - Göız Lajos - Huba Bence: Magyarország energetikai környezetértékelése Hudák Katalin - Szigetvári Csaba - Illyés Eszter - Máté András - Vágó Péter -Horváth Benı: A természetes vegetációt potenciálisan fenyegetı nem honos és nemesített fajták termesztésbe vonásának veszélyei Hudák Katalin - Horváth Benı: Koncepció kidolgozása a szılıhegyek táji értékelésének egységesítéséhez Várkonyi Tibor: A lakosság egészségi állapotának megjelenítése az EU-s és hazai dinamikus modellekben Szabó Sándor: A regionális skálán terjedı légszennyezı anyagok ökológiai hatásbecslésének módszertani megalapozása Nagy Dezsı: A történeti tájhasználat és felszínborítás rekonstrukciójának lehetıségei archív térképek feldolgozásával Nagy Dezsı: Az ökológiai hálózat védelme - a természetvédelem új kihívása Molnár Géza - Botos István Csaba - Gyarmati Magdolna - Paulovics Péter: A tájgazdálkodás eredményességének lehetséges indikátorai 2003.

2 Priksz Gábor: Környezeti információs rendszerek szerepe a lakossági tájékoztatásban Botos István Csaba: Térbeli adatinfrastruktúrák Magyarországon Barczi Attila - Bidló András - Csorba Péter - Balázs Katalin - Lóczy Dénes: A tájértékelés módszertana az EU Tájvédelmi Egyezményének tükrében Bozó László: A regionális levegıkörnyezeti terhelés: hatások és várható tendenciák Magyarországon Bulla Miklós - Guzli Piroska: A fenntartható fejlıdés indikátorai Büttner György: A környezetállapot értékelés távérzékelés segítségével, informatikai vonatkozások Marth Péter - Karkalik András: A Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszer módszertana, mőködése, informatikai rendszere Bodorkós Barbara - Pataki György - Vári Anna: A társadalmi fenntarthatóság mérése Szél Sándor: A vízügyi informatika fejlıdése, szerepe és kapcsolódásai a többi környezeti informatikai rendszerhez Kollányi László: A tájértékelés és tájtervezés módszertana és informatikai vonatkozásai Erıs Tibor: Összefoglaló áttekintés az európai ökológiai hálózatokról, a kapcsolódó természetvédelmi egyezményekrıl és a Vízkeret Irányelvrıl Dombos Miklós: A tájökológiai indikációs eljárások Szlávik János - Füle Miklós - Pálvölgyi Tamás: A fenntarthatósági indikátorok használatának szempontjai a KÉP kialakítása és mőködtetése során Pomázi István: A környezeti mutatók fejlesztésének és alkalmazásának tapasztalatai az OECD-ben Zilahy Gyula: A környezeti indikátorok alkalmazása a vállalati gyakorlatban Bulla Miklós: Környezetállapot értékelés módszertani fejlesztési lehetıségek Nem teljes körő, mert a projekt lezárása még nem történt meg. 2. projekt: A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére

3 Somlyódy László (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére (2003. évi kutatás összefoglaló beszámolója) március 2.2. BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék: A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére ( ) Beszámoló az OGY Környezetvédelmi Bizottsága Ülésén (2004. október 5.) 2.3. Somlyódy László (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére (2004. évi kutatás összefoglaló beszámolója) március, június 2.4. Somlyódy László (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére (2005. évi kutatás összefoglaló beszámolója) március 1. Altéma: Az ökológiai minısítés megalapozása 2.5. Szilágyi Ferenc (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): Az ökológiai minısítés kérdései: Összefoglaló jelentés Oertel Nándor: Biomonitor rendszerek hazai eredményei és jövıbeni alkalmazási feltételei a VKI kritériumok teljesítéséhez ÖKOTECH Kft.: Felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák elemzése Kákonyi Árpád: Felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák vizsgálata a Kiskunsági Nemzeti Park területén S. Tombor Katalin (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): Felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák típusainak modellezési lehetıségei, a Duna-Tisza közi hátság példáján Értékeinkért Alapítvány: Felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák vízigénye, Dunántúli esettanulmányok Aradi Csaba: A felszín alatti vizektıl függı szárazföldi ökoszisztémák állapotának értékelése Kelet-Magyarországon Altéma: A felszíni vizekben elıforduló mikroszennyezı anyagok hatásának értékelése, a minısítési rendszer megalapozása Horváth-Design 42 Bt.: Az EDS anyagok terhelései hazai vízfolyásokon és ökológiai/környezetegészségügyi kockázatbecslésük Javaslat az egyes EDS anyagok monitorrendszerének kialakításához Licskó István: Szerves mikroszennyezı anyagok magyarországi monitoring rendszere között, tapasztalatok és fejlesztési igények BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék 2005.

4 Fleit Ernı: A mikroszennyezı anyagok minıségi kritériumai az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére: Anyagmérleg módszerek kidolgozása a mikroszennyezı anyagokra (esettanulmány: Tisza) Somlyódy László: A felszíni vizekben elıforduló mikroszennyezık hatásának értékelése, a minısítési rendszer megalapozása BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék Horváth-Design 42 Bt.: Az üledékben felhalmozott és a lebegıanyaggal szállított mikroszennyezık krónikus ökológiai hatásainak becslése, különös tekintettel a hazai duzzasztott folyószakaszokra és kiülepedési zónákra Fle-mi Bt.: Az EQS értékek meghatározása a VKI-ben megjelölt prioritás szennyezıanyagokra Altéma A felszín alatti vízkészletek hasznosítását korlátozó ökológiai kritériumok kidolgozása Hydrosys Kft.: Karsztforrások hozamát befolyásoló hidraulikai viszonyok, vízkivételek hatásvizsgálata AmbrusAndrás - Aradi Csaba - Kákonyi Árpád - Liebe Pál - Szalma Elemér: Felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák vízigénye (Dunántúli esettanulmányok) Értékeinkért Alapítvány Altéma: A fenntartható települési vízgazdálkodás Simonffy Zoltán - S. Tombor Katalin: Források, felszín alatti vizek és vízfolyások veszélyeztetettségének értékelése települési eredető diffúz nitrát terheléssel szemben Buzás Kálmán (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): A zárt anyagáramokra épülı megoldások összefoglalása és gazdasági értékelése Clement Adrienne (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): A csatornázott településekrıl származó, felszíni vizeket érı terhelés meghatározása és a befogadók vízminıségre gyakorolt hatás elırejelzése Laky Dóra - Szabó Anita - Licskó István (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): Vízellátó és szennyvízelvezetı rendszereink értékelése a fenntartható vízgazdálkodás szempontjából ÖkoTech Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Kft.: Településekrıl származó diffúz szennyezések elemzése Buzás Kálmán (ÖkoTech Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Kft.): A fenntartható települési vízgazdálkodás (Szintézis jelentés) Szilágyi Ferenc Schaffhauser Balázs (ÖkoTech Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Kft.- METHEXIS Szolgáltató Bt.): Településekrıl származó nitrát-szennyezés hatása a vízfolyásokra (Mintaterületi vizsgálatok) 2006.

5 ÖkoTech Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Kft.: A hagyományos és az innovatív, központosított és decentralizált rendszerek környezeti és gazdasági szempontok szerinti összehasonlítása: Javaslat a Nemzeti Programok módosítására Budai Péter: A zárt anyagáramokra épülı szennyvízgazdálkodás alternatíváinak költségelemzése Fülöp Roland: Magyarországi kistelepülések szennyvízelvezetési költségeinek becslése Nem teljes körő, mert a altémában még várunk tanulmányokat. 3. projekt: A globális éghajlat-változást kiváltó természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok elemzése, a Klímaváltozással összefüggı lehetséges hazai hatások ill. beavatkozások vizsgálata, különös tekintettel a természeti környezetre, illetve a természeti erıforrásokra, valamint a vízkárelhárításra (rövidítve: VAHAVA projekt) 3.1. Láng István: A globális klímaváltozás hazai hatásai és az erre adandó válaszok (VAHAVA projekt) évben végzett tevékenységérıl készített beszámoló március 3.2. Bukovics István: A klímaváltozás lehetséges hatásainak lakosság (katasztrófa)védelmi összefüggései július (tanulmány + CD) 3.3. Vass Gyula: A klímaváltozás lehetséges befolyása az ipari balesetek kialakulásának kockázatára Mórotzné Cecei Katalin - Mórotz Attila: A klímaváltozás és a kritikus infrastruktúra kapcsolata Antal Z. László: A társadalmi válasz lehetıségei a kánikulára és az egészséget veszélyeztetı napsugárzásra (tanulmány + CD) 3.6. Szirmai Viktória: A globális klímaváltozás társadalmi összefüggései (tanulmány + CD) 3.7. Faragó Sándor: A klímaváltozás valószínősíthetı hatásai a hazai vadgazdálkodásra (tanulmány + CD) 3.8. Szabó József: A tömegmozgások lehetséges változásai és hatásai klímaváltozás esetén (tanulmány + CD) 3.9. Kerényi Attila - Lóki József: A talajerózió és a vízerózió jellegének és mértékének lehetséges változásai a megváltozott klíma hatására (tanulmány + CD) Neményi Miklós: A valószínősíthetı klímaváltozás agrármőszaki vonatkozásai (tanulmány + CD) Molnár Sándor: Az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának vizsgálata ENPEP modell segítségével (tanulmány + CD)

6 Debreczeni Béláné: Az idıjárás éves változásainak hatása a trágyázási tartamkísérletek eredményeire (tanulmány + CD) Dudits Dénes és tsai: A szárazságtőrésre való nemesítés további lehetıségei a búzánál (tanulmány + CD) Várallyay György: A prognosztizált klímaváltozások hatása a talajok vízraktározására Solymosi Péter: A klímaváltozás szerepének vizsgálata új adventív növényfajok betelepítésében és egyes termofil gyomfajok széles körő magyarországi térhódításában (tanulmány + CD) Birkás Márta - Gyuricza Csaba: Az aszály- és belvízkár veszélyeztette területek talajhasználati problémái (tanulmány + CD) Bernáth Jenı - Németh Éva: A globális klímaváltozás hatása a gyógy- és aromanövények produkciójára, javaslatok a további intézkedésekre (tanulmány + CD) Gyurácz József: A madárvonulás és a klímaváltozás kapcsolata (tanulmány + CD) Botos Ernı - Hajdú Edit: A globális klímaváltozás hatása a szılı- és borszektorra (tanulmány + CD) Fekete Gábor: A természetes életközösségek, populációk tőrıképessége ill. válaszadása klímaváltozás esetén (tanulmány + CD) Soltész Miklós - Nyéki József - Szabó Zoltán: A gyümölcstermesztés elsı reagálásai a globális klímaváltozásra és várható hatásaira (tanulmány + CD) Kováts Zoltán: A globális klímaváltozás hatása a magyarországi dísznövénytermesztésre és felhasználásra (tanulmány + CD) Balázs Sándor és tsai: A globális klímaváltozással összefüggı hazai kutatások és az arra adandó válaszok a zöldségtermesztésben (tanulmány + CD) Harnos Zsolt: A klímaváltozás és annak növénytermesztésre gyakorolt hatása (tanulmány + CD) Szalay István: A szélsıséges idıjárási események hatása a baromfitenyésztésre (tanulmány + CD) Schubert András: A klímaváltozás-hatás-válaszadás téma szakirodalmának elemzése (tanulmány + CD) Pepó Péter: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és javaslatok a további intézkedésekre (Tiszántúl) (tanulmány + CD) Jolánkai Márton: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és javaslatok a további intézkedésekre (A Dunai Alföld) (tanulmány + CD)

7 Szabó Lajos és tsai: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és javaslatok a további intézkedésre (Észak-Magyarország) (tanulmány + CD) Kismányoky Tamás: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és javaslatok a további intézkedésekre (Dunántúl középsı és déli része) (tanulmány + CD) Késmárki István és tsai: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre a Dunántúl északi részén és javaslatok a további intézkedésekre (tanulmány + CD) A globális klímaváltozás hazai hatásai és az arra adandó válaszok ( ) Beszámoló az OGY Környezetvédelmi Bizottsága Ülésén (2004. október 5.) A globális klímaváltozás hazai hatásai és az arra adandó válaszok (VAHAVA projekt) Vezetıi összefoglaló (2003. július december 31.) február A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok: Vezetıi összefoglaló a VAHAVA zárókonferencia részére március Láng István - Csete László Jolánkai Márton: A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok: a regionális szakértıi vitára bocsátott elızetes összefoglaló szeptember Láng István - Csete László Jolánkai Márton: Tájékoztató az agrárgazdaság várható klímaváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiájáról május Láng István - Csete László Jolánkai Márton: A Magyarországi klímapolitika alapjai: KvVM-MTA VAHAVA Projekt összefoglalása február Kiadványok: AGRO-21 Füzetek szám Láng István: Bevezetı gondolatok A globális klímaváltozással összefüggı hazai hatások és az arra adandó válaszok c. KvVM-MTA közös kutatási projekthez Varga-Haszonits Zoltán: Az éghajlatváltozás mezıgazdasági hatásának elemzése, éghajlati szcenáriók Szabó Ferenc és tsai: A globális felmelegedés várható következményei a legeltetésre alapozott szarvasmarhatartásban Harnos Noémi: A klímaváltozás hatásának szimulációs vizsgálata az ıszi búza produkciójára Jolánkai Márton és tsai: Az évjárat hatása az ıszi búza termésére és minıségére AGRO-21 Füzetek szám Czelnai Rudolf: Klímaváltozás: IPCC konszenzus-hazai feladatok Mika János: Regionális éghajlati forgatókönyvek: tények és kétségek Antal Emánuel: Az éghajlatváltozás és a növényállományok vízellátottságának kérdıjelei a XXI. század elején

8 8 Alföldi László: Gondolatok az éghajlatváltozás hidrológiai, vízgazdálkodási vonatkozásairól Páldy Anna és tsai: A klímaváltozás egészségi hatásai Szedlák Tamás: Erdıgazdálkodás és a klímaváltozás: helyzet, hatások, tennivalók Hoffmann Imre: A globális klímaváltozás és a katasztrófavédelem Beliczay Erzsébet - Szabó Zoltán: Az éghajlatvédelem gazdasági eszközei Tánczos Lászlóné - Bokor Zoltán: Klímaváltozás és közlekedés különös tekintettel a közlekedési árképzési rendszerekre Tuba Zoltán: Az emelkedı légköri CO 2 koncentráció növényökológiai hatásai Márkus Ferenc: A társadalmi célú végfelhasználás lehetıségei és feladatai a globális klímaváltozással összefüggı hazai kutatásokban Antal Z. László: Nap tiszteletének társadalomalakító hatása AGRO-21 Füzetek szám Bartholy Judit és tsai: A XX. Században bekövetkezett és a XXI. Századra várható éghajlati tendenciák Magyarország területére Domonkos Péter: Éghajlat elırejelzés a idıszakra Cselıtei László: Gondolatok a változás-hatás-válasz lehetıségeirıl a paradicsom példáján Kozár Ferenc és társai: Éghajlatváltozás és a rovarok Németh Imre: Klímaváltozás és a magyarországi mezıgazdaság Biacs Péter és tsai: A magyar mezı- és erdıgazdaság feladatai a klímaváltozás tükrében Kerényi Attila - Csorba Péter: Módszertani alapvetés a hazai tájak Klíma érzékenységének meghatározására a feltételezett klímaváltozásra tekintettel Zágoni Miklós: Az üvegházhatás, a globális felmelegedés és a légköri széndioxid tartalom összefüggésérıl Fekete Imre: Újszerő megközelítés a hosszú távú elırejelzésben AGRO-21 Füzetek szám Soltész Miklós és tsai: A klímaváltozás kihívásai a gyümölcstermesztésben G. Tóth Magdolna: Fagykárosodás az almatermesztés kockázati tényezıje Göndör Józsefné és tsai: A körtefajták téli és tavaszi fagykárosodásának gyakorisága és mértéke Szabó Zoltán és tsai: Az ıszibarack termesztés kockázati tényezıi Botos Ernı - Hajdú Edit: A valószínősíthetı klímaváltozás hatásai a szılı- és bortermelésre Terbe István: A zöldségfélék klímával összefüggı fejlıdési rendellenességei és fiziológiai betegségei Bernáth Jenı - Németh Éva: A hazai gyógy- és aromanövények spektrum elemzése ökológiai sajátosságai alapján Németh Éva - Bernáth Jenı: Az évjárat és a környezeti változások hatásai a gyógy- és aromanövények produkciójára Schmidt Gábor: Klímaváltozás és a magyarországi dísznövénytermelés

9 9 Gerzson László: A klímaváltozás várható hatásai a zöldtetık növényzetének összetételére Holb Imre: A légköri CO 2 koncentráció és hımérsékletváltozás hatásai a növényi kórokozókra és az állati kártevıkre AGRO-21 Füzetek szám Tatár Attila: A június hónapban bekövetkezett magyarországi viharkárok elemzése a katasztrófa-kezelés tükrében Zellei Gábor: A globális klímaváltozás és a katasztrófavédelem Horváth Ákos: A viharok dinamikája és elıre jelezhetısége a június 9-i idıjárás tükrében Bonta Imre: A veszélyes idıjárási jelenségek elırejelzése az OMSZ gyakorlatában Szirmay Tamás: Vihar, zivatar, jégesı: június 9. Földházi György: Az idıjárás okozta rendkívüli események a MÁV Rt.-nél Mussenbrock Konrad: A klímaváltozás hatásai az áramelosztásra Palkó György: A fıvárosi Csatornázási Mővek Részvénytársaság üzemeltetési területén a szélsıséges idıjárási események okozta helyzetek kezelése Gerse Károly: Éghajlatváltozás és villamosenergia-igények Varga-Haszonits Zoltán: A légköri erıforrások mezıgazdasági jelentısége Láng István és tsai: Alkalmazkodási stratégiák klímaváltozás esetére: nemzetközi tapasztalatok - hazai lehetıségek AGRO-21 Füzetek szám Bukovics István: A klímaváltozás lehetséges hatásai és a lakosságot érintı katasztrófavédelem Mórotzné Cecei Katalin - Mórotz Attila: A klímaváltozás és a kritikus infrastruktúra Vass Gyula: A klímaváltozás és az ipari balesetek kialakulásának kockázata AGRO-21 Füzetek szám Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán: Az éghajlati változékonyság és a természetes periódusok Veisz Ottó - Sellyei Boglárka: Klimatikus szélsıségek hatásának tanulmányozása ıszi kalászosokon Tuba Zoltán és tsai: Hazai gyeptársulások funkcionális ökológiai válaszai, C-körforgalma és üvegházhatású gázainak mérlege jelenlegi és jövıben várható éghajlati viszonyok ill. eltérı használati módok mellett Természet Világa II. Különszám Összeállította: Mika János: Klímaváltozás és a hazai hatások Szerkesztették: Kapitány Katalin - Németh Géza - Silberer Vera Staar Gyula: Már megint klíma? Láng István: A klímaváltozás és a környezetvédelem kapcsolata Czelnai Rudolf: Mai kutatásaink - kemény döntési helyzetek

10 10 Götz Gusztáv: A klíma probléma tudományos alapjai Pálvölgyi Tamás: A globális éghajlatváltozás kilátásai Jolánkai Márton - Láng István - Csete László: Hatások és alkalmazkodás Faragó Tibor: Nemzetközi együttmőködés az üvegházhatású gázok korlátozására Haszpra László: Üvegházhatás, üvegházgázok Gelencsér András: Aeroszolrészecskék a légkörben. Hőtı hatás? Horváth Szilvia: Természetes éghajlati kényszerek és a földhasználat változásai Mika János: A globális klímamodellek Geresdi István - Ács Ferenc: Nevezetes visszacsatolások Bartholy Judit - Schlanger Vera: Az éghajlat regionális modellezése Lábó Eszter - Radnóti Gábor - Horányi András - Szépszó Gabriella: Regionális modellek éghajlati vizsgálatok Szalai Sándor: Igazolják-e a felmelegedést a megfigyelt adatok? Pongrácz Rita - Bartholy Judit: Klímaváltozás: a szélsıségek eltolódása a XX. Században Koppány György: A Föd-légkör rendszer sebezhetısége Páldy Anna - Erdei Eszter - Bobvos János - Nádor Gizella: A klímaváltozás egészségi hatásai Nováky Béla - Bálint Gábor: Éghajlatváltozás és a víz Anda Angéla: A globális felmelegedés és a mezıgazdaság Mátyás Csaba: A természetes növénytakaró, az erdı klímaérzékenysége Jászay Tamás: Energetika: ok és okozat Wantuchné Dobi Ildikó: Mire kíváncsi napjaink gazdasága? AGRO-21 Füzetek szám Lenkovics Barnabás: A katasztrófavédelem alkotmányjogi alapja Nagy Árpád Zoltán: Az üvegházhatású gázok emissziója az Egyesült Államokban 2002-ben Haszpra László - Barcza Zoltán: A magyarországi légköri szén-dioxid mérések szerepe az éghajlati modellek megalapozásában Demény Attila: A globális szénciklus a stabilizotóp-összetételek tükrében Harnos Zsolt: A klímaváltozás növénytermelési hatásai Szász Gábor: Az éghajlat változékonysága és a szántóföldi növények termésingadozása Patkós István: Klímahatások a szarvasmarhatartásban AGRO-21 Füzetek szám Gonda István: A klímaváltozás, valamint a gyümölcs mővelési rendszerek és a termesztéstechnológiák termésbiztonsági összefüggései Hrotkó Károly: A klímatényezıkhöz való alkalmazkodás lehetıségei a gyümölcsfa-alanyhasználatban Racskó József és tsai: A klímaváltozás, az alanyhasználat és a technológiai megoldások szerepe az alma napégéses károsodásában

11 11 Lakatos László és tsai: A fıbb fenofázisok bekövetkezési és tartam összefüggése az idıjárási változókkal az alma génbankban gyakoriságának Holb Imre: Az idıjárási elemek változékonyságának hatása az alma ventúriás varasodás járványok kialakulására Göndör Józsefné és tsai: A Magyarországon termesztett körtefajták termıképessége és a klímaváltozás összefüggései Lakatos László és tsai: A téli és tavaszi fagykárok gyakoriságának valószínősége a magyarországi ıszibarack termıtájakon Lakatos László és tsai: Az ıszibarack téli fagytőrését jellemzı számítási módszer Szalai László és tsai: A klímaváltozás hatásai a kajszi téli nyugalmi állapotának lefolyására és a kajszifajták termésbiztonságára Szabó Tibor és tsai: A hazai meggytermelés biztonsága és befolyásoló tényezıi AGRO-21 Füzetek szám Czelnai Rudolf: Mi változik, ha változik a klíma? Nagy János Kovács János: Az öntözéses mezıgazdaság klímabefolyásoló hatása Szlávik János: A klímaváltozás közgazdasági összefüggései Szász Gábor: Termésingadozást kiváltó éghajlati változékonyság a Kárpát-medencében Bartholy Judit - Pongrácz Rita: Néhány extrém éghajlati paraméter globális és a Kárpátmedencére számított tendenciája a XX. Században Varga-Haszonits Zoltán és tsai: Az közötti idıszak hımérsékleti minimum értékeinek agroklímatológiai elemzése Nováky Béla: Hogyan tovább aszály? AGRO-21 Füzetek szám Láng István: Klímaváltozás és várható hatásai Mika János: Globális klímaváltozás, magyarországi sajátosságok Anda Angéla: A klímaváltozás hazai mezıgazdasági következményei Varga-Haszonits Zoltán: Az éghajlati változékonyság hatása az agroökoszisztémákra Nagy János: A mezıgazdasági földhasználat, a szántóföldi növénytermelés és a vízgazdálkodás Jolánkai Márton: A klímaváltozás hatása a növénytermesztésre Pepó Péter: A globális klímaváltozás hatásai és válaszai a Tiszántúl szántóföldi növénytermelésében Késmárki István és tsai: A globális klímaváltozás várható hatásai és válaszai a Kisalföld szántóföldi növénytermelésében Marton L. Csaba és tsai: A vízellátás hatása különbözı tenyészidejő kukorica hibridek agronómiai tulajdonságaira Cseuz László és tsai: Az ıszi búza szárazságtőrı képességének növelése nemesítéssel Birkás Márta: A talajhasználat jelentısége a káros klimatikus hatások enyhítésében

12 12 Führer Ernı-Mátyás Csaba: Erdıgazdálkodás és klímabizonytalanság AGRO-21 Füzetek szám Horn Péter: Egyes állattenyésztési ágazatok lehetséges alkalmazkodási lehetıségei a klímaváltozás függvényében Kovács Alfréd és tsai: Az idıjárás lehetséges hatásai a szarvasmarhák hús és tejtermelésére Bak János - Pazsicki Imre: A klímaváltozás hatása a tehenészeti technológiákra Szabó Ferenc és tsai: A húsmarhatartás lehetısége a változó klimatikus feltételek között Wittmann Mihály: A klímaváltozás lehetséges hatásai a sertéstenyésztésre Póti Péter - Tızsér János: A klíma hatása a kiskérıdzık tartására, termék-elıállítására és tenyésztésére Bodó Imre: Klímaváltozás hatása az extenzív állattartásra Sófalvy Ferenc: İshonos baromfifajták alkalmazkodóképessége Tıkei László: Az éghajlati rendszer regionális sajátosságainak kertészeti vonatkozásai G. Tóth Magdolna: A kertészeti termesztés optimista jövıképe a lehetséges klímaváltozások tükrében Slezák Katalin - Terbe István: A klímaváltozás hatásai és az arra adandó válaszok a zöldségtermelési gyakorlatban Erdész Ferencné - Kristóf Lászlóné: A zöldségtermelés és az idıjárás Szalay László: A klímaváltozás hatása a hazánkban nem ıshonos csonthéjas gyümölcsfajok termésbiztonságára Hajdú Edit: A fajtapolitika alkalmazkodása az agrometeorológiai viszonyok változásához a szılı-bor ágazatban Schmidt Gábor: A klímaváltozás és hatásai a magyar dísznövénytermesztésre, különös tekintettel a fásszárú kultúrákra Kováts Zoltán: A faj- és fajtasprektum jellemzıi az egy- és kétnyári dísznövénykultúrákban változó klimatikus viszonyok között Bernáth Jenı-Zámboriné Németh Éva: A gyógy- és főszernövények biológiai alapjai és a klímatikus viszonyok összefüggése Zámboriné Németh Éva és tsai: Gyógynövény fajok termesztésének optimalizálása a klimatikus adottságok módosulásának tükrében Hevesi Mária - G. Tóth Magdolna: Kertészeti növények baktériumos betegségeinek kialakulását befolyásoló idıjárási tényezık Pénzes Béla és tsai: Melegkedvelı rovarfajok a kertészeti növények kártevı együtteseiben AGRO-21 Füzetek szám Láng István: Éghajlat és idıjárás: változás - hatás válaszadás Várallyay György: Klímaváltozások lehetséges talajtani hatásai a Kisalföldön Késmárki István - Kajdi Ferenc - Petróczi Ferenc: A globális klímaváltozás várható hatásai és válaszai a Kisalföld szántóföldi növénytermelésében Benedek Pál: Rovar-növény kapcsolatok a lehetséges klímaváltozás tükrében

13 13 Neményi Miklós: A klímaváltozás agrármőszaki vonatkozásai Varga-Haszonits Zoltán Varga Zoltán: Nyugat-Magyarország éghajlati viszonyai és a kukorica Mátyás Csaba: Klímaváltozás, szénmegkötés és az erdıtakaró labilitása Faragó Sándor: A klímaváltozás valószínősíthetı hatásai a hazai vadgazdálkodásra Tenk Antal: Mintagazdasági menedzserek és önkormányzati tisztségviselık reagálásai a várható klímaváltozásra Csete László: A nyugat-dunántúli agrárgazdaság klímaváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiájának áttekintése AGRO-21 Füzetek szám Szegi-Tóth Ferenc: A klímaváltozás globális hatásai a gazdaságra és a társadalomra Szirmai Viktória: A globális klímaváltozás lehetséges hazai társadalmi hatásai Beliczay Erzsébet: Ne szenvedjünk, hanem alkalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz Bartholy Judit - Pongrácz Rita - Dezsı Zsuzsanna: A hazai nagyvárosok hısziget hatásának elemzése finomfelbontású mőholdképek alapján Unger János - Sümeghy Zoltán: A városi környezet hatására fellépı lokális és mikroklimatikus léptékő módosulások Ruzsányi Tivadar: A klímaváltozás veszélyeinek csökkentése fenntartható településszerkezettel Lenkei Péter: Éghajlatváltozás: szél, hó esı és jég hatása az épületekre AGRO-21 Füzetek szám Soltész Miklós - Nyéki József - Szabó Zoltán - Gonda István - Lakatos László - Racskó József - Thurzó Sándor - Dani Mária - Drén Gábor: Alkalmazkodási stratégia az alföldi gyümölcstermelésben a globális gazdasági és klímaváltozás nyomán Lakatos László - Sümeghy Zoltán - Szabó Zoltán - Soltész Miklós Nyéki József: Extrém idıjárási események elıfordulása és gyakoriságának változása a vegetációs idıszakban Szabó Zoltán - Nyéki József - Racskó József - Lakatos László - Harsányi Gergely Soltész Milós: Téli és tavaszi fagykárok elıfordulása és csökkentésének lehetıségei a gyümölcsültetvényekben Lakatos László - Szabó Tibor - Szabó Zoltán - Soltész Miklós - Racskó József - Nyéki József: Az idıjárási változók és a fıbb fenometriai mutatók kapcsolata alma génbank ültetvényben Lakatos László - Gonda István Nyéki József: Eltérı korú alma ültetvények mikroklímájának összehasonlító vizsgálata Racskó József - Nyéki József - Soltész Miklós - Lakatos László - Szabó Zoltán: Az alma meteorológiai tényezık okozta gyümölcsrepedése Lakatos László - Gonda István - Nyéki József: A szél mikroklíma módosító hatásának vizsgálata alma ültetvényekben Lakatos László - Szabó Tibor - Szabó Zoltán - Soltész Miklós - Nagy János - Ertsey Imre - Racskó József - Nyéki József: A hımérséklet szerepe az alma és körte vegetációs idıszakának alakulásában a mérsékeltövi termelésben

14 14 Szabó Zoltán - Nyéki József - Dani Márta - Drén Gábor - Thurzó Sándor - Tornyai Julianna - Racskó József - Lakatos László - Gonda István - Soltész Miklós - Király Katalin - Szalay László - Szél István: A januári és februári hımérséklet ingadozás hatása a csonthéjasok virágrügyeire Lakatos László - Szalay László - Szabó Zoltán - Nyéki József - Racskó József - Soltész Miklós: A téli és tavaszi fagykárok elıfordulási valószínősége a fıbb magyarországi kajszibarack termıtájakon Lakatos László - Szalay László - Szabó Zoltán - Soltész Miklós - Racskó József - Nyéki József: A kajszi téli fagytőrését jellemzı számítási módszer Hajdu Edit - Botos Ernı: Klímahatások a szılıtıkék teljesítményére AGRO-21 Füzetek szám Veisz Ottó - Bence Szilvia: Klímaváltozás és a kalászosok stressztőrı-képessége Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Enzsölné Gelencsér Erzsébet: Az közötti idıszak szélsıséges nedvességi értékeinek agrometeorológiai elemzése Jóri J. István - Fenyvesi László - Hajdú József - Horváth Béla - Wachtler István: A klímaváltozás befolyása a mezıgazdasági és erdıgazdálkodási technológiák gépesítési feladataira Tasnády Péter: Klímaváltozás és erdıgazdálkodás Kırösiné Molnár Andrea - Nógrádi Judit - Varga Sándor - Podmaniczky Béla - Gerendai Dóra - Szabó Zsuzsa: Madarak hıtőrıképességének javítása és a hıstressz csökkentésének lehetıségei AGRO-21 Füzetek szám Pálvölgyi Tamás: A stratégiai környezeti vizsgálatok klíma elemei Tánczos Lászlóné - Bokor Zoltán: A közlekedés klímaváltozási hatásai, különös tekintettel a közlekedési árképzési rendszerekre Török Ádám: Klímaváltozás és a közlekedés kölcsönhatása Gáspár László: A klímaváltozás útburkolatra gyakorolt hatása Geresdi István: A légköri aeroszolok közvetett éghajlati hatásai A zárókonferenciáról és a poszter kiállításról rövid idın belül elkészül a kiadvány. Budapest, október 3. Összeállította: Ligetiné Nechay Erzsébet szakmai fıtanácsadó

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 1. Lakóhelyem időjárásának jellemzői (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistáj) korábbi és aktuális időjárási jellemzőit, valamint ezek egykori és jelenlegi hatását

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM Prof. Dr. BUKOVICS István AGRO-21 Füzetek Klímaváltozás-hatások-válaszok, 2004. 36. szám, 3-31. oldal ÖSSZEFOGLALÁS Összefoglalóan

Részletesebben

A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása.

A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása. A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása. A hajózási feltételek javítását és a mellékág rehabilitációt szolgáló műszaki beavatkozások változatainak

Részletesebben

Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4

Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 TANTERV Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 SGYMALT7011XL Minıségirányítás 2 0 V 3 SGYMKOM7011XL A településfej. és környezetvéd.

Részletesebben

Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak

Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak B UDAPESTI CORVINUS EGYETEM B UDAI CAMPUS É LELMISZERTUDOMÁNYI KAR K ERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR T ÁJÉPÍTÉSZETI KAR Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak 2005. október 19-20. Budapest Programfüzet

Részletesebben

Tájtudomány és tájtervezés

Tájtudomány és tájtervezés Tájtudomány és tájtervezés Az V. Magyar Tájökológiai Konferencia Programja 2012.08.30. csütörtök 9:00-tól Regisztráció 10.00-10.10 Megnyitó 10.10-12.10 Plenáris előadások 12.10-13.20 Ebéd és poszterszekció

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 1. A felmelegedéssel, a szélsőséges meteorológiai eseményekkel és a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi állásfoglalások ENSZ Konferencia, Stockholm, 1972,

Részletesebben

Támogatók: Dr. Lukács Gábor Pintér Gábor Dr. Tóth Gergely

Támogatók: Dr. Lukács Gábor Pintér Gábor Dr. Tóth Gergely LIII. Georgikon Napok 53rd Georgikon Scientific Conference Kivonat-kötet Programfüzet, valamint az elhangzó és poszter elıadások rövid kivonatainak győjteménye (A teljes anyagok hozzáférhetıek a http://napok.georgikon.hu

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2. jelő, Balaton közvetlen vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Biotechnológia szekció

Biotechnológia szekció Biotechnológia szekció Időpont: Április 7. 9:00 Terem: N épület, 229. terem Bélafiné Dr. Bakó Katalin Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet Dr. Csanádi Zsófia Pannon

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. JANUÁR TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 2015. január 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 2 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 2 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 2 XXXIII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben

Talajtani Vándorgylés. Program

Talajtani Vándorgylés. Program Talajtani Vándorgylés Program Rendezk: Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társasága, Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Bizottsága, Nyugat Magyarországi Egyetem Erdmérnöki Kar Sopron

Részletesebben

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/5054. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 3. Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2008. május 8. Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. Dinya László egyetemi tanár Titkár: Rajna Renáta Tagok: Tamus Antalné

Részletesebben

Magyarország felszínborítottságának lehetıségei az éghajlatvédelemben

Magyarország felszínborítottságának lehetıségei az éghajlatvédelemben KÖRTÁJ Tervezı Iroda Kft. 2009 Pilisszentlászló, Vadrózsa u. 28. Magyarország felszínborítottságának lehetıségei az éghajlatvédelemben Készítették: Kohlheb Norbert Podmaniczky László Skutai Julianna Készült:

Részletesebben

A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE

A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE Új MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2007-2013 TANULMÁNY A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE VITAANYAG Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft, és

Részletesebben

Magyar Tudomány idõjárás éghajlat biztonság 2005 7

Magyar Tudomány idõjárás éghajlat biztonság 2005 7 Magyar Tudomány idõjárás éghajlat biztonság Vendégszerkesztõ: Láng István Regionális innovációs politika Interjú Sinor Dénessel A liberális társadalomszemlélet játékelméleti jellemzése 2005 7 783 Magyar

Részletesebben

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25.

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. 1 Talajvédelem különszám Talajtani Vándorgyűlés 2006 Talajvédelmi Alapítvány Budapest, 2007 2 Talajvédelem A Talajvédelmi Alapítvány kiadványa Különszám

Részletesebben

A Kárpát-medence környezetvédelmi problémái és a fenntartható fejlődés dilemmái

A Kárpát-medence környezetvédelmi problémái és a fenntartható fejlődés dilemmái A Kárpát-medence környezetvédelmi problémái és a fenntartható fejlődés dilemmái Prof. Dr. Fodor István MTA RKK Kárpát-medence Területfejlesztési Nyári Egyetem Debrecen, 2010. július 29. A fenntarthatóság

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

A Hidrobiológus Napok 50 éve

A Hidrobiológus Napok 50 éve A Hidrobiológus Napok 50 éve Szerkesztette: Bíró Péter, Oertel Nándor, Reskóné Nagy Mária Rendezık: Magyar Hidrológiai Társaság Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományos Akadémia Limnológiai Szakosztálya

Részletesebben

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Az MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága és a Magyar Növénynemesítők Egyesülete XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Összefoglalók Szerkesztette Hoffmann Borbála Kollaricsné

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben