A re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke"

Átírás

1 A re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke 1. projekt: Magyarország környezeti és természeti állapotának komplex értékeléséhez módszertani és fejlesztési javaslatok kidolgozása, egyes hatótényezık vizsgálata (rövidítve: KÉP projekt) 1.1. Németh Tamás (MTA TAKI): Magyarország környezeti és természeti állapotának komplex értékeléséhez módszertani és fejlesztési javaslatok kidolgozása, egyes hatótényezık vizsgálata (éves részjelentés) (2004. március) 1.2. Környezetállapot értékelési program ( ) Beszámoló az OGY Környezetvédelmi Bizottsága Ülésén (2004. október 5.) 1.3. Németh Tamás (MTA TAKI): Környezetállapot Értékelés Program: Módszertani fejlesztési koncepció kidolgozása Magyarország környezeti, természeti állapotának komplex értékeléséhez (éves részjelentés (2005. március) A kutatást megalapozó elızetes tanulmányok: 1.4. Czira Tamás - Kukely György: Az átalakuló iparú térségek környezeti konfliktusainak fenntarthatósági értékelése Északkelet-Magyarországon Forján Mihály: Módszertan a Körösök völgye és a Maros hordalékkúp környezeti állapotának értékelésében Pál Gabriella - Göız Lajos - Huba Bence: Magyarország energetikai környezetértékelése Hudák Katalin - Szigetvári Csaba - Illyés Eszter - Máté András - Vágó Péter -Horváth Benı: A természetes vegetációt potenciálisan fenyegetı nem honos és nemesített fajták termesztésbe vonásának veszélyei Hudák Katalin - Horváth Benı: Koncepció kidolgozása a szılıhegyek táji értékelésének egységesítéséhez Várkonyi Tibor: A lakosság egészségi állapotának megjelenítése az EU-s és hazai dinamikus modellekben Szabó Sándor: A regionális skálán terjedı légszennyezı anyagok ökológiai hatásbecslésének módszertani megalapozása Nagy Dezsı: A történeti tájhasználat és felszínborítás rekonstrukciójának lehetıségei archív térképek feldolgozásával Nagy Dezsı: Az ökológiai hálózat védelme - a természetvédelem új kihívása Molnár Géza - Botos István Csaba - Gyarmati Magdolna - Paulovics Péter: A tájgazdálkodás eredményességének lehetséges indikátorai 2003.

2 Priksz Gábor: Környezeti információs rendszerek szerepe a lakossági tájékoztatásban Botos István Csaba: Térbeli adatinfrastruktúrák Magyarországon Barczi Attila - Bidló András - Csorba Péter - Balázs Katalin - Lóczy Dénes: A tájértékelés módszertana az EU Tájvédelmi Egyezményének tükrében Bozó László: A regionális levegıkörnyezeti terhelés: hatások és várható tendenciák Magyarországon Bulla Miklós - Guzli Piroska: A fenntartható fejlıdés indikátorai Büttner György: A környezetállapot értékelés távérzékelés segítségével, informatikai vonatkozások Marth Péter - Karkalik András: A Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszer módszertana, mőködése, informatikai rendszere Bodorkós Barbara - Pataki György - Vári Anna: A társadalmi fenntarthatóság mérése Szél Sándor: A vízügyi informatika fejlıdése, szerepe és kapcsolódásai a többi környezeti informatikai rendszerhez Kollányi László: A tájértékelés és tájtervezés módszertana és informatikai vonatkozásai Erıs Tibor: Összefoglaló áttekintés az európai ökológiai hálózatokról, a kapcsolódó természetvédelmi egyezményekrıl és a Vízkeret Irányelvrıl Dombos Miklós: A tájökológiai indikációs eljárások Szlávik János - Füle Miklós - Pálvölgyi Tamás: A fenntarthatósági indikátorok használatának szempontjai a KÉP kialakítása és mőködtetése során Pomázi István: A környezeti mutatók fejlesztésének és alkalmazásának tapasztalatai az OECD-ben Zilahy Gyula: A környezeti indikátorok alkalmazása a vállalati gyakorlatban Bulla Miklós: Környezetállapot értékelés módszertani fejlesztési lehetıségek Nem teljes körő, mert a projekt lezárása még nem történt meg. 2. projekt: A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére

3 Somlyódy László (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére (2003. évi kutatás összefoglaló beszámolója) március 2.2. BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék: A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére ( ) Beszámoló az OGY Környezetvédelmi Bizottsága Ülésén (2004. október 5.) 2.3. Somlyódy László (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére (2004. évi kutatás összefoglaló beszámolója) március, június 2.4. Somlyódy László (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére (2005. évi kutatás összefoglaló beszámolója) március 1. Altéma: Az ökológiai minısítés megalapozása 2.5. Szilágyi Ferenc (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): Az ökológiai minısítés kérdései: Összefoglaló jelentés Oertel Nándor: Biomonitor rendszerek hazai eredményei és jövıbeni alkalmazási feltételei a VKI kritériumok teljesítéséhez ÖKOTECH Kft.: Felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák elemzése Kákonyi Árpád: Felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák vizsgálata a Kiskunsági Nemzeti Park területén S. Tombor Katalin (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): Felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák típusainak modellezési lehetıségei, a Duna-Tisza közi hátság példáján Értékeinkért Alapítvány: Felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák vízigénye, Dunántúli esettanulmányok Aradi Csaba: A felszín alatti vizektıl függı szárazföldi ökoszisztémák állapotának értékelése Kelet-Magyarországon Altéma: A felszíni vizekben elıforduló mikroszennyezı anyagok hatásának értékelése, a minısítési rendszer megalapozása Horváth-Design 42 Bt.: Az EDS anyagok terhelései hazai vízfolyásokon és ökológiai/környezetegészségügyi kockázatbecslésük Javaslat az egyes EDS anyagok monitorrendszerének kialakításához Licskó István: Szerves mikroszennyezı anyagok magyarországi monitoring rendszere között, tapasztalatok és fejlesztési igények BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék 2005.

4 Fleit Ernı: A mikroszennyezı anyagok minıségi kritériumai az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elısegítésére: Anyagmérleg módszerek kidolgozása a mikroszennyezı anyagokra (esettanulmány: Tisza) Somlyódy László: A felszíni vizekben elıforduló mikroszennyezık hatásának értékelése, a minısítési rendszer megalapozása BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék Horváth-Design 42 Bt.: Az üledékben felhalmozott és a lebegıanyaggal szállított mikroszennyezık krónikus ökológiai hatásainak becslése, különös tekintettel a hazai duzzasztott folyószakaszokra és kiülepedési zónákra Fle-mi Bt.: Az EQS értékek meghatározása a VKI-ben megjelölt prioritás szennyezıanyagokra Altéma A felszín alatti vízkészletek hasznosítását korlátozó ökológiai kritériumok kidolgozása Hydrosys Kft.: Karsztforrások hozamát befolyásoló hidraulikai viszonyok, vízkivételek hatásvizsgálata AmbrusAndrás - Aradi Csaba - Kákonyi Árpád - Liebe Pál - Szalma Elemér: Felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák vízigénye (Dunántúli esettanulmányok) Értékeinkért Alapítvány Altéma: A fenntartható települési vízgazdálkodás Simonffy Zoltán - S. Tombor Katalin: Források, felszín alatti vizek és vízfolyások veszélyeztetettségének értékelése települési eredető diffúz nitrát terheléssel szemben Buzás Kálmán (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): A zárt anyagáramokra épülı megoldások összefoglalása és gazdasági értékelése Clement Adrienne (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): A csatornázott településekrıl származó, felszíni vizeket érı terhelés meghatározása és a befogadók vízminıségre gyakorolt hatás elırejelzése Laky Dóra - Szabó Anita - Licskó István (BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék): Vízellátó és szennyvízelvezetı rendszereink értékelése a fenntartható vízgazdálkodás szempontjából ÖkoTech Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Kft.: Településekrıl származó diffúz szennyezések elemzése Buzás Kálmán (ÖkoTech Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Kft.): A fenntartható települési vízgazdálkodás (Szintézis jelentés) Szilágyi Ferenc Schaffhauser Balázs (ÖkoTech Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Kft.- METHEXIS Szolgáltató Bt.): Településekrıl származó nitrát-szennyezés hatása a vízfolyásokra (Mintaterületi vizsgálatok) 2006.

5 ÖkoTech Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Kft.: A hagyományos és az innovatív, központosított és decentralizált rendszerek környezeti és gazdasági szempontok szerinti összehasonlítása: Javaslat a Nemzeti Programok módosítására Budai Péter: A zárt anyagáramokra épülı szennyvízgazdálkodás alternatíváinak költségelemzése Fülöp Roland: Magyarországi kistelepülések szennyvízelvezetési költségeinek becslése Nem teljes körő, mert a altémában még várunk tanulmányokat. 3. projekt: A globális éghajlat-változást kiváltó természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok elemzése, a Klímaváltozással összefüggı lehetséges hazai hatások ill. beavatkozások vizsgálata, különös tekintettel a természeti környezetre, illetve a természeti erıforrásokra, valamint a vízkárelhárításra (rövidítve: VAHAVA projekt) 3.1. Láng István: A globális klímaváltozás hazai hatásai és az erre adandó válaszok (VAHAVA projekt) évben végzett tevékenységérıl készített beszámoló március 3.2. Bukovics István: A klímaváltozás lehetséges hatásainak lakosság (katasztrófa)védelmi összefüggései július (tanulmány + CD) 3.3. Vass Gyula: A klímaváltozás lehetséges befolyása az ipari balesetek kialakulásának kockázatára Mórotzné Cecei Katalin - Mórotz Attila: A klímaváltozás és a kritikus infrastruktúra kapcsolata Antal Z. László: A társadalmi válasz lehetıségei a kánikulára és az egészséget veszélyeztetı napsugárzásra (tanulmány + CD) 3.6. Szirmai Viktória: A globális klímaváltozás társadalmi összefüggései (tanulmány + CD) 3.7. Faragó Sándor: A klímaváltozás valószínősíthetı hatásai a hazai vadgazdálkodásra (tanulmány + CD) 3.8. Szabó József: A tömegmozgások lehetséges változásai és hatásai klímaváltozás esetén (tanulmány + CD) 3.9. Kerényi Attila - Lóki József: A talajerózió és a vízerózió jellegének és mértékének lehetséges változásai a megváltozott klíma hatására (tanulmány + CD) Neményi Miklós: A valószínősíthetı klímaváltozás agrármőszaki vonatkozásai (tanulmány + CD) Molnár Sándor: Az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának vizsgálata ENPEP modell segítségével (tanulmány + CD)

6 Debreczeni Béláné: Az idıjárás éves változásainak hatása a trágyázási tartamkísérletek eredményeire (tanulmány + CD) Dudits Dénes és tsai: A szárazságtőrésre való nemesítés további lehetıségei a búzánál (tanulmány + CD) Várallyay György: A prognosztizált klímaváltozások hatása a talajok vízraktározására Solymosi Péter: A klímaváltozás szerepének vizsgálata új adventív növényfajok betelepítésében és egyes termofil gyomfajok széles körő magyarországi térhódításában (tanulmány + CD) Birkás Márta - Gyuricza Csaba: Az aszály- és belvízkár veszélyeztette területek talajhasználati problémái (tanulmány + CD) Bernáth Jenı - Németh Éva: A globális klímaváltozás hatása a gyógy- és aromanövények produkciójára, javaslatok a további intézkedésekre (tanulmány + CD) Gyurácz József: A madárvonulás és a klímaváltozás kapcsolata (tanulmány + CD) Botos Ernı - Hajdú Edit: A globális klímaváltozás hatása a szılı- és borszektorra (tanulmány + CD) Fekete Gábor: A természetes életközösségek, populációk tőrıképessége ill. válaszadása klímaváltozás esetén (tanulmány + CD) Soltész Miklós - Nyéki József - Szabó Zoltán: A gyümölcstermesztés elsı reagálásai a globális klímaváltozásra és várható hatásaira (tanulmány + CD) Kováts Zoltán: A globális klímaváltozás hatása a magyarországi dísznövénytermesztésre és felhasználásra (tanulmány + CD) Balázs Sándor és tsai: A globális klímaváltozással összefüggı hazai kutatások és az arra adandó válaszok a zöldségtermesztésben (tanulmány + CD) Harnos Zsolt: A klímaváltozás és annak növénytermesztésre gyakorolt hatása (tanulmány + CD) Szalay István: A szélsıséges idıjárási események hatása a baromfitenyésztésre (tanulmány + CD) Schubert András: A klímaváltozás-hatás-válaszadás téma szakirodalmának elemzése (tanulmány + CD) Pepó Péter: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és javaslatok a további intézkedésekre (Tiszántúl) (tanulmány + CD) Jolánkai Márton: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és javaslatok a további intézkedésekre (A Dunai Alföld) (tanulmány + CD)

7 Szabó Lajos és tsai: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és javaslatok a további intézkedésre (Észak-Magyarország) (tanulmány + CD) Kismányoky Tamás: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és javaslatok a további intézkedésekre (Dunántúl középsı és déli része) (tanulmány + CD) Késmárki István és tsai: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre a Dunántúl északi részén és javaslatok a további intézkedésekre (tanulmány + CD) A globális klímaváltozás hazai hatásai és az arra adandó válaszok ( ) Beszámoló az OGY Környezetvédelmi Bizottsága Ülésén (2004. október 5.) A globális klímaváltozás hazai hatásai és az arra adandó válaszok (VAHAVA projekt) Vezetıi összefoglaló (2003. július december 31.) február A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok: Vezetıi összefoglaló a VAHAVA zárókonferencia részére március Láng István - Csete László Jolánkai Márton: A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok: a regionális szakértıi vitára bocsátott elızetes összefoglaló szeptember Láng István - Csete László Jolánkai Márton: Tájékoztató az agrárgazdaság várható klímaváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiájáról május Láng István - Csete László Jolánkai Márton: A Magyarországi klímapolitika alapjai: KvVM-MTA VAHAVA Projekt összefoglalása február Kiadványok: AGRO-21 Füzetek szám Láng István: Bevezetı gondolatok A globális klímaváltozással összefüggı hazai hatások és az arra adandó válaszok c. KvVM-MTA közös kutatási projekthez Varga-Haszonits Zoltán: Az éghajlatváltozás mezıgazdasági hatásának elemzése, éghajlati szcenáriók Szabó Ferenc és tsai: A globális felmelegedés várható következményei a legeltetésre alapozott szarvasmarhatartásban Harnos Noémi: A klímaváltozás hatásának szimulációs vizsgálata az ıszi búza produkciójára Jolánkai Márton és tsai: Az évjárat hatása az ıszi búza termésére és minıségére AGRO-21 Füzetek szám Czelnai Rudolf: Klímaváltozás: IPCC konszenzus-hazai feladatok Mika János: Regionális éghajlati forgatókönyvek: tények és kétségek Antal Emánuel: Az éghajlatváltozás és a növényállományok vízellátottságának kérdıjelei a XXI. század elején

8 8 Alföldi László: Gondolatok az éghajlatváltozás hidrológiai, vízgazdálkodási vonatkozásairól Páldy Anna és tsai: A klímaváltozás egészségi hatásai Szedlák Tamás: Erdıgazdálkodás és a klímaváltozás: helyzet, hatások, tennivalók Hoffmann Imre: A globális klímaváltozás és a katasztrófavédelem Beliczay Erzsébet - Szabó Zoltán: Az éghajlatvédelem gazdasági eszközei Tánczos Lászlóné - Bokor Zoltán: Klímaváltozás és közlekedés különös tekintettel a közlekedési árképzési rendszerekre Tuba Zoltán: Az emelkedı légköri CO 2 koncentráció növényökológiai hatásai Márkus Ferenc: A társadalmi célú végfelhasználás lehetıségei és feladatai a globális klímaváltozással összefüggı hazai kutatásokban Antal Z. László: Nap tiszteletének társadalomalakító hatása AGRO-21 Füzetek szám Bartholy Judit és tsai: A XX. Században bekövetkezett és a XXI. Századra várható éghajlati tendenciák Magyarország területére Domonkos Péter: Éghajlat elırejelzés a idıszakra Cselıtei László: Gondolatok a változás-hatás-válasz lehetıségeirıl a paradicsom példáján Kozár Ferenc és társai: Éghajlatváltozás és a rovarok Németh Imre: Klímaváltozás és a magyarországi mezıgazdaság Biacs Péter és tsai: A magyar mezı- és erdıgazdaság feladatai a klímaváltozás tükrében Kerényi Attila - Csorba Péter: Módszertani alapvetés a hazai tájak Klíma érzékenységének meghatározására a feltételezett klímaváltozásra tekintettel Zágoni Miklós: Az üvegházhatás, a globális felmelegedés és a légköri széndioxid tartalom összefüggésérıl Fekete Imre: Újszerő megközelítés a hosszú távú elırejelzésben AGRO-21 Füzetek szám Soltész Miklós és tsai: A klímaváltozás kihívásai a gyümölcstermesztésben G. Tóth Magdolna: Fagykárosodás az almatermesztés kockázati tényezıje Göndör Józsefné és tsai: A körtefajták téli és tavaszi fagykárosodásának gyakorisága és mértéke Szabó Zoltán és tsai: Az ıszibarack termesztés kockázati tényezıi Botos Ernı - Hajdú Edit: A valószínősíthetı klímaváltozás hatásai a szılı- és bortermelésre Terbe István: A zöldségfélék klímával összefüggı fejlıdési rendellenességei és fiziológiai betegségei Bernáth Jenı - Németh Éva: A hazai gyógy- és aromanövények spektrum elemzése ökológiai sajátosságai alapján Németh Éva - Bernáth Jenı: Az évjárat és a környezeti változások hatásai a gyógy- és aromanövények produkciójára Schmidt Gábor: Klímaváltozás és a magyarországi dísznövénytermelés

9 9 Gerzson László: A klímaváltozás várható hatásai a zöldtetık növényzetének összetételére Holb Imre: A légköri CO 2 koncentráció és hımérsékletváltozás hatásai a növényi kórokozókra és az állati kártevıkre AGRO-21 Füzetek szám Tatár Attila: A június hónapban bekövetkezett magyarországi viharkárok elemzése a katasztrófa-kezelés tükrében Zellei Gábor: A globális klímaváltozás és a katasztrófavédelem Horváth Ákos: A viharok dinamikája és elıre jelezhetısége a június 9-i idıjárás tükrében Bonta Imre: A veszélyes idıjárási jelenségek elırejelzése az OMSZ gyakorlatában Szirmay Tamás: Vihar, zivatar, jégesı: június 9. Földházi György: Az idıjárás okozta rendkívüli események a MÁV Rt.-nél Mussenbrock Konrad: A klímaváltozás hatásai az áramelosztásra Palkó György: A fıvárosi Csatornázási Mővek Részvénytársaság üzemeltetési területén a szélsıséges idıjárási események okozta helyzetek kezelése Gerse Károly: Éghajlatváltozás és villamosenergia-igények Varga-Haszonits Zoltán: A légköri erıforrások mezıgazdasági jelentısége Láng István és tsai: Alkalmazkodási stratégiák klímaváltozás esetére: nemzetközi tapasztalatok - hazai lehetıségek AGRO-21 Füzetek szám Bukovics István: A klímaváltozás lehetséges hatásai és a lakosságot érintı katasztrófavédelem Mórotzné Cecei Katalin - Mórotz Attila: A klímaváltozás és a kritikus infrastruktúra Vass Gyula: A klímaváltozás és az ipari balesetek kialakulásának kockázata AGRO-21 Füzetek szám Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán: Az éghajlati változékonyság és a természetes periódusok Veisz Ottó - Sellyei Boglárka: Klimatikus szélsıségek hatásának tanulmányozása ıszi kalászosokon Tuba Zoltán és tsai: Hazai gyeptársulások funkcionális ökológiai válaszai, C-körforgalma és üvegházhatású gázainak mérlege jelenlegi és jövıben várható éghajlati viszonyok ill. eltérı használati módok mellett Természet Világa II. Különszám Összeállította: Mika János: Klímaváltozás és a hazai hatások Szerkesztették: Kapitány Katalin - Németh Géza - Silberer Vera Staar Gyula: Már megint klíma? Láng István: A klímaváltozás és a környezetvédelem kapcsolata Czelnai Rudolf: Mai kutatásaink - kemény döntési helyzetek

10 10 Götz Gusztáv: A klíma probléma tudományos alapjai Pálvölgyi Tamás: A globális éghajlatváltozás kilátásai Jolánkai Márton - Láng István - Csete László: Hatások és alkalmazkodás Faragó Tibor: Nemzetközi együttmőködés az üvegházhatású gázok korlátozására Haszpra László: Üvegházhatás, üvegházgázok Gelencsér András: Aeroszolrészecskék a légkörben. Hőtı hatás? Horváth Szilvia: Természetes éghajlati kényszerek és a földhasználat változásai Mika János: A globális klímamodellek Geresdi István - Ács Ferenc: Nevezetes visszacsatolások Bartholy Judit - Schlanger Vera: Az éghajlat regionális modellezése Lábó Eszter - Radnóti Gábor - Horányi András - Szépszó Gabriella: Regionális modellek éghajlati vizsgálatok Szalai Sándor: Igazolják-e a felmelegedést a megfigyelt adatok? Pongrácz Rita - Bartholy Judit: Klímaváltozás: a szélsıségek eltolódása a XX. Században Koppány György: A Föd-légkör rendszer sebezhetısége Páldy Anna - Erdei Eszter - Bobvos János - Nádor Gizella: A klímaváltozás egészségi hatásai Nováky Béla - Bálint Gábor: Éghajlatváltozás és a víz Anda Angéla: A globális felmelegedés és a mezıgazdaság Mátyás Csaba: A természetes növénytakaró, az erdı klímaérzékenysége Jászay Tamás: Energetika: ok és okozat Wantuchné Dobi Ildikó: Mire kíváncsi napjaink gazdasága? AGRO-21 Füzetek szám Lenkovics Barnabás: A katasztrófavédelem alkotmányjogi alapja Nagy Árpád Zoltán: Az üvegházhatású gázok emissziója az Egyesült Államokban 2002-ben Haszpra László - Barcza Zoltán: A magyarországi légköri szén-dioxid mérések szerepe az éghajlati modellek megalapozásában Demény Attila: A globális szénciklus a stabilizotóp-összetételek tükrében Harnos Zsolt: A klímaváltozás növénytermelési hatásai Szász Gábor: Az éghajlat változékonysága és a szántóföldi növények termésingadozása Patkós István: Klímahatások a szarvasmarhatartásban AGRO-21 Füzetek szám Gonda István: A klímaváltozás, valamint a gyümölcs mővelési rendszerek és a termesztéstechnológiák termésbiztonsági összefüggései Hrotkó Károly: A klímatényezıkhöz való alkalmazkodás lehetıségei a gyümölcsfa-alanyhasználatban Racskó József és tsai: A klímaváltozás, az alanyhasználat és a technológiai megoldások szerepe az alma napégéses károsodásában

11 11 Lakatos László és tsai: A fıbb fenofázisok bekövetkezési és tartam összefüggése az idıjárási változókkal az alma génbankban gyakoriságának Holb Imre: Az idıjárási elemek változékonyságának hatása az alma ventúriás varasodás járványok kialakulására Göndör Józsefné és tsai: A Magyarországon termesztett körtefajták termıképessége és a klímaváltozás összefüggései Lakatos László és tsai: A téli és tavaszi fagykárok gyakoriságának valószínősége a magyarországi ıszibarack termıtájakon Lakatos László és tsai: Az ıszibarack téli fagytőrését jellemzı számítási módszer Szalai László és tsai: A klímaváltozás hatásai a kajszi téli nyugalmi állapotának lefolyására és a kajszifajták termésbiztonságára Szabó Tibor és tsai: A hazai meggytermelés biztonsága és befolyásoló tényezıi AGRO-21 Füzetek szám Czelnai Rudolf: Mi változik, ha változik a klíma? Nagy János Kovács János: Az öntözéses mezıgazdaság klímabefolyásoló hatása Szlávik János: A klímaváltozás közgazdasági összefüggései Szász Gábor: Termésingadozást kiváltó éghajlati változékonyság a Kárpát-medencében Bartholy Judit - Pongrácz Rita: Néhány extrém éghajlati paraméter globális és a Kárpátmedencére számított tendenciája a XX. Században Varga-Haszonits Zoltán és tsai: Az közötti idıszak hımérsékleti minimum értékeinek agroklímatológiai elemzése Nováky Béla: Hogyan tovább aszály? AGRO-21 Füzetek szám Láng István: Klímaváltozás és várható hatásai Mika János: Globális klímaváltozás, magyarországi sajátosságok Anda Angéla: A klímaváltozás hazai mezıgazdasági következményei Varga-Haszonits Zoltán: Az éghajlati változékonyság hatása az agroökoszisztémákra Nagy János: A mezıgazdasági földhasználat, a szántóföldi növénytermelés és a vízgazdálkodás Jolánkai Márton: A klímaváltozás hatása a növénytermesztésre Pepó Péter: A globális klímaváltozás hatásai és válaszai a Tiszántúl szántóföldi növénytermelésében Késmárki István és tsai: A globális klímaváltozás várható hatásai és válaszai a Kisalföld szántóföldi növénytermelésében Marton L. Csaba és tsai: A vízellátás hatása különbözı tenyészidejő kukorica hibridek agronómiai tulajdonságaira Cseuz László és tsai: Az ıszi búza szárazságtőrı képességének növelése nemesítéssel Birkás Márta: A talajhasználat jelentısége a káros klimatikus hatások enyhítésében

12 12 Führer Ernı-Mátyás Csaba: Erdıgazdálkodás és klímabizonytalanság AGRO-21 Füzetek szám Horn Péter: Egyes állattenyésztési ágazatok lehetséges alkalmazkodási lehetıségei a klímaváltozás függvényében Kovács Alfréd és tsai: Az idıjárás lehetséges hatásai a szarvasmarhák hús és tejtermelésére Bak János - Pazsicki Imre: A klímaváltozás hatása a tehenészeti technológiákra Szabó Ferenc és tsai: A húsmarhatartás lehetısége a változó klimatikus feltételek között Wittmann Mihály: A klímaváltozás lehetséges hatásai a sertéstenyésztésre Póti Péter - Tızsér János: A klíma hatása a kiskérıdzık tartására, termék-elıállítására és tenyésztésére Bodó Imre: Klímaváltozás hatása az extenzív állattartásra Sófalvy Ferenc: İshonos baromfifajták alkalmazkodóképessége Tıkei László: Az éghajlati rendszer regionális sajátosságainak kertészeti vonatkozásai G. Tóth Magdolna: A kertészeti termesztés optimista jövıképe a lehetséges klímaváltozások tükrében Slezák Katalin - Terbe István: A klímaváltozás hatásai és az arra adandó válaszok a zöldségtermelési gyakorlatban Erdész Ferencné - Kristóf Lászlóné: A zöldségtermelés és az idıjárás Szalay László: A klímaváltozás hatása a hazánkban nem ıshonos csonthéjas gyümölcsfajok termésbiztonságára Hajdú Edit: A fajtapolitika alkalmazkodása az agrometeorológiai viszonyok változásához a szılı-bor ágazatban Schmidt Gábor: A klímaváltozás és hatásai a magyar dísznövénytermesztésre, különös tekintettel a fásszárú kultúrákra Kováts Zoltán: A faj- és fajtasprektum jellemzıi az egy- és kétnyári dísznövénykultúrákban változó klimatikus viszonyok között Bernáth Jenı-Zámboriné Németh Éva: A gyógy- és főszernövények biológiai alapjai és a klímatikus viszonyok összefüggése Zámboriné Németh Éva és tsai: Gyógynövény fajok termesztésének optimalizálása a klimatikus adottságok módosulásának tükrében Hevesi Mária - G. Tóth Magdolna: Kertészeti növények baktériumos betegségeinek kialakulását befolyásoló idıjárási tényezık Pénzes Béla és tsai: Melegkedvelı rovarfajok a kertészeti növények kártevı együtteseiben AGRO-21 Füzetek szám Láng István: Éghajlat és idıjárás: változás - hatás válaszadás Várallyay György: Klímaváltozások lehetséges talajtani hatásai a Kisalföldön Késmárki István - Kajdi Ferenc - Petróczi Ferenc: A globális klímaváltozás várható hatásai és válaszai a Kisalföld szántóföldi növénytermelésében Benedek Pál: Rovar-növény kapcsolatok a lehetséges klímaváltozás tükrében

13 13 Neményi Miklós: A klímaváltozás agrármőszaki vonatkozásai Varga-Haszonits Zoltán Varga Zoltán: Nyugat-Magyarország éghajlati viszonyai és a kukorica Mátyás Csaba: Klímaváltozás, szénmegkötés és az erdıtakaró labilitása Faragó Sándor: A klímaváltozás valószínősíthetı hatásai a hazai vadgazdálkodásra Tenk Antal: Mintagazdasági menedzserek és önkormányzati tisztségviselık reagálásai a várható klímaváltozásra Csete László: A nyugat-dunántúli agrárgazdaság klímaváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiájának áttekintése AGRO-21 Füzetek szám Szegi-Tóth Ferenc: A klímaváltozás globális hatásai a gazdaságra és a társadalomra Szirmai Viktória: A globális klímaváltozás lehetséges hazai társadalmi hatásai Beliczay Erzsébet: Ne szenvedjünk, hanem alkalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz Bartholy Judit - Pongrácz Rita - Dezsı Zsuzsanna: A hazai nagyvárosok hısziget hatásának elemzése finomfelbontású mőholdképek alapján Unger János - Sümeghy Zoltán: A városi környezet hatására fellépı lokális és mikroklimatikus léptékő módosulások Ruzsányi Tivadar: A klímaváltozás veszélyeinek csökkentése fenntartható településszerkezettel Lenkei Péter: Éghajlatváltozás: szél, hó esı és jég hatása az épületekre AGRO-21 Füzetek szám Soltész Miklós - Nyéki József - Szabó Zoltán - Gonda István - Lakatos László - Racskó József - Thurzó Sándor - Dani Mária - Drén Gábor: Alkalmazkodási stratégia az alföldi gyümölcstermelésben a globális gazdasági és klímaváltozás nyomán Lakatos László - Sümeghy Zoltán - Szabó Zoltán - Soltész Miklós Nyéki József: Extrém idıjárási események elıfordulása és gyakoriságának változása a vegetációs idıszakban Szabó Zoltán - Nyéki József - Racskó József - Lakatos László - Harsányi Gergely Soltész Milós: Téli és tavaszi fagykárok elıfordulása és csökkentésének lehetıségei a gyümölcsültetvényekben Lakatos László - Szabó Tibor - Szabó Zoltán - Soltész Miklós - Racskó József - Nyéki József: Az idıjárási változók és a fıbb fenometriai mutatók kapcsolata alma génbank ültetvényben Lakatos László - Gonda István Nyéki József: Eltérı korú alma ültetvények mikroklímájának összehasonlító vizsgálata Racskó József - Nyéki József - Soltész Miklós - Lakatos László - Szabó Zoltán: Az alma meteorológiai tényezık okozta gyümölcsrepedése Lakatos László - Gonda István - Nyéki József: A szél mikroklíma módosító hatásának vizsgálata alma ültetvényekben Lakatos László - Szabó Tibor - Szabó Zoltán - Soltész Miklós - Nagy János - Ertsey Imre - Racskó József - Nyéki József: A hımérséklet szerepe az alma és körte vegetációs idıszakának alakulásában a mérsékeltövi termelésben

14 14 Szabó Zoltán - Nyéki József - Dani Márta - Drén Gábor - Thurzó Sándor - Tornyai Julianna - Racskó József - Lakatos László - Gonda István - Soltész Miklós - Király Katalin - Szalay László - Szél István: A januári és februári hımérséklet ingadozás hatása a csonthéjasok virágrügyeire Lakatos László - Szalay László - Szabó Zoltán - Nyéki József - Racskó József - Soltész Miklós: A téli és tavaszi fagykárok elıfordulási valószínősége a fıbb magyarországi kajszibarack termıtájakon Lakatos László - Szalay László - Szabó Zoltán - Soltész Miklós - Racskó József - Nyéki József: A kajszi téli fagytőrését jellemzı számítási módszer Hajdu Edit - Botos Ernı: Klímahatások a szılıtıkék teljesítményére AGRO-21 Füzetek szám Veisz Ottó - Bence Szilvia: Klímaváltozás és a kalászosok stressztőrı-képessége Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Enzsölné Gelencsér Erzsébet: Az közötti idıszak szélsıséges nedvességi értékeinek agrometeorológiai elemzése Jóri J. István - Fenyvesi László - Hajdú József - Horváth Béla - Wachtler István: A klímaváltozás befolyása a mezıgazdasági és erdıgazdálkodási technológiák gépesítési feladataira Tasnády Péter: Klímaváltozás és erdıgazdálkodás Kırösiné Molnár Andrea - Nógrádi Judit - Varga Sándor - Podmaniczky Béla - Gerendai Dóra - Szabó Zsuzsa: Madarak hıtőrıképességének javítása és a hıstressz csökkentésének lehetıségei AGRO-21 Füzetek szám Pálvölgyi Tamás: A stratégiai környezeti vizsgálatok klíma elemei Tánczos Lászlóné - Bokor Zoltán: A közlekedés klímaváltozási hatásai, különös tekintettel a közlekedési árképzési rendszerekre Török Ádám: Klímaváltozás és a közlekedés kölcsönhatása Gáspár László: A klímaváltozás útburkolatra gyakorolt hatása Geresdi István: A légköri aeroszolok közvetett éghajlati hatásai A zárókonferenciáról és a poszter kiállításról rövid idın belül elkészül a kiadvány. Budapest, október 3. Összeállította: Ligetiné Nechay Erzsébet szakmai fıtanácsadó

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

3.2 A Doktori Iskola tanterve

3.2 A Doktori Iskola tanterve 3. A Doktori Iskola tanterve Növénytermesztési és Kertészeti tudományok doktori program tanterve KÖTELEZİ TÁRGYAK. félév MT-IDA A01 MT-IDA A0 MT-IDA A03 MT-IDA A04 Földhasználat 4 x x x x MT-IDA-A07-K1

Részletesebben

Budapest, május 9.

Budapest, május 9. Budapest, 2013. május 9. A Budapesti Corvinus Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Szent István Egyetem és a Magyar tudományos Akadémia 2013. május 9-én tudományos konferenciát szervez Az éghajlatváltozás

Részletesebben

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály Az Országos Meteorológiai Szolgálat lat klímamodellez mamodellezıi i tevékenys kenysége Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei Szépszó Gabriella (szepszo( szepszo.g@.g@met.hu), Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Magyar

Részletesebben

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON FÖLDTUDOMÁNYOS FORGATAG Budapest, 2008. április 17-20. A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. XXI. századra várható éghajlati

Részletesebben

Könyvrészlet: Monográfiák, jegyzetek: Tanulmányok: Lektorált tudományos közlemények: (IF: 0,333) (IF: 0,178)

Könyvrészlet: Monográfiák, jegyzetek: Tanulmányok: Lektorált tudományos közlemények: (IF: 0,333) (IF: 0,178) Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológii és klimatológiai alapismeretek. Mezıgazda Kiadó, Budapest. 291-314.

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében

Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében regionális éghajlati modelleredmények alapján Szépszó Gabriella (szepszo( szepszo.g@.g@met.hu), Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter

Részletesebben

és s kommunikáci Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

és s kommunikáci Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály A jövıbeli j éghajlati projekciók bizonytalanságai és s kommunikáci ciójuk Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

Részletesebben

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport A klímaváltozás várható hatása az agrárágazatra Harnos Zsolt MHAS kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport IV. ALFÖLD Kongresszus Békéscsaba 2008. november 27. 1 A klímaváltozás

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOL V Mi tekinthetı kistelepülésnek? MI A MEGHATÁROZÓ KRITÉRIUM: LAKOSEGYENÉRTÉK VAGY LAKÓSŐRŐSÉG 1 Kistelepülés: < 2000 LE (?) 2335

Részletesebben

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása 1 Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása Dr. Szász Gábor Nagy Zoltán Weidinger Tamás Debreceni Egyetem ATC OMSZ ELTE Agrometeorológiai Obszervatórium

Részletesebben

ÚJDONSÁG Megjelent 2014-ben

ÚJDONSÁG Megjelent 2014-ben ÚJDONSÁG Megjelent 2014-ben A könyv összefoglalja a gyümölcstermő növények környezeti igényeire vonatkozó ismereteket, segítséget nyújtva evvel az adott gyümölcsfaj számára alkalmas terület kiválasztásához,

Részletesebben

A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében

A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében HORÁNYI ANDRÁS (horanyi( horanyi.a@.a@met.hu) Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése

A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése Horányi András,, Csima Gabriella, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Bartholy Judit, Pieczka

Részletesebben

Sérülékenység vizsgálatok a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában

Sérülékenység vizsgálatok a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában Sérülékenység vizsgálatok a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában Dr. Pálvölgyi Tamás NÉS szakmai koordinátor Nemzeti Alkalmazkodási Központ 2013. november 13. NÉS-2 szakmai műhelyvita Magyar

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára Wantuchné Dobi Ildikó OMSZ dobi.i@met.hu A klíma és energiatudatos városfejlesztés, mint a városi hősziget csökkentésének

Részletesebben

Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között

Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között az Országos Meteorológiai Szolgálat adataira, idıjárás- és éghajlatkutatóinak munkáira támaszkodva összeállította: Vissy Károly meteorológus

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Goudriaan mikroklímaszimulációs modellje III. 29. lecke

Részletesebben

Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében. Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr.

Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében. Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr. Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr. Tánczos Katalin A magyar energia- és környezetpolitika összefüggései, új kihívásai MTA

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform

Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform A szippantóskocsitól a nanotechnológiáig Jó irányba halad a települési vízgazdálkodás kutatás-fejlesztése? Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform Dr. Szabó Anita 2009.

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Pap, J./1996/: A települési szennyvíziszap üzemi elhelyezésének fıbb kérdései. MHT, XIV. Országos Vándorgyőlés.

Pap, J./1996/: A települési szennyvíziszap üzemi elhelyezésének fıbb kérdései. MHT, XIV. Országos Vándorgyőlés. Pap, J./1981/: A szennyvíziszapok mezıgazdasági elhelyezésének vizsgálata barna erdıtalajon. Korszerő szennyvíztisztítás. Bp. MHT VIII. Ifjúsági Napok. Pap, J. Kránitz, E. - Varga, J. /1981/: Javaslat

Részletesebben

díjazottak I. díj Dobosi Gábor

díjazottak I. díj Dobosi Gábor Szádeczky-Kardoss Elemér : év díjazottak 1989.10.30 I. díj Dobosi Gábor Hertelendi Ede Bozó László Elek István Lantai Csaba Wéber Zoltán I Csillag Ferenc Csirik György Milotai Katalin Rákóczi János 1990.09.10

Részletesebben

Környezet- és Klímavédelmi Humboldt-Kolleg konferencia

Környezet- és Klímavédelmi Humboldt-Kolleg konferencia MEGHÍVÓ Környezet- és Klímavédelmi Humboldt-Kolleg konferencia 2010. október 21., Csütörtök H-9400 Sopron Cházár András tér 1, P épület Megnyitó Vezető: Prof. Dr. Michael Palocz-Andresen 9 00-10 00 Regisztráció

Részletesebben

Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben. Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál

Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben. Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál Felszín alatti vizek, mint a globális vízkörforgalom elemei Légkör víztartalma (néhány nap) Biomassza

Részletesebben

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Növénytermesztı mérnök BSc A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény ipari

Részletesebben

III. PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY - DÍJAZOTTAK

III. PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY - DÍJAZOTTAK I PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY - DÍJAZOTTAK Korcsoport Helyezés Díjazott neve Pontszám Település Intézmény Tanár Trombita Varga Blanka 54 Abony Bihari János AMI Trombita Nagy Domonkos Trombita Nagy Ágoston

Részletesebben

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap Pátyi Terepfutás 2013. szeptember 01, vasárnap 400 m 2007-1. 29 Nagy Soma Dániel f 2007-1 1:29 2. 24 Sike Roland András f 2007-2 1:30 3. 88 Laky Péter f 2007-3 1:32 4. 8 Szöllıs Hanka n 2007-1 1:35 5.

Részletesebben

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Az éghajlati modellek értékelése és A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu) Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Az éghajlatváltozás tudományos alapjai az IPCC

Részletesebben

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Führer Ernı 1, Horváth László 2, Jagodics Anikó 1, Juhász István 1, Machon Attila 2, Marosi György

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit KÖRNYEZETI NEVELÉS EGYESÜLET Budapest, 2008. március 1. GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT Bartholy Judit ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. IPCC jelentés

Részletesebben

tisztelettel meghívja Önt A vízgazdálkodás meteorológiai vonatkozásai (42. Meteorológiai Tudományos Napok) című tudományos ülésre

tisztelettel meghívja Önt A vízgazdálkodás meteorológiai vonatkozásai (42. Meteorológiai Tudományos Napok) című tudományos ülésre MEGHÍVÓ A M A G Y A R T U D O M Á N Y Ü N N E PE A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya Meteorológiai Tudományos Bizottságának Agro- és Hidrometeorológiai Albizottsága, valamint Éghajlati

Részletesebben

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok KvVM MTA VAHAVA projekt MTA 2006. november 23. A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok Ifjúsági fórum a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról Bartholy Judit felkért hozzászólása Eötvös s Loránd

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont II. Szakmai törzstárgyak 2. Körny.tud. al.ism. modul I. Alapozó tárgyak 1. Természettudományi és informatikai alapismeretek modul A törzsanyag tantárgyainak megnevezése (alapozó és szakmai törzstárgyak)

Részletesebben

TERVEZET. A Nemzeti Éghajlaváltozási Stratégiáról

TERVEZET. A Nemzeti Éghajlaváltozási Stratégiáról KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1204/2007. TERVEZET A Nemzeti Éghajlaváltozási Stratégiáról Budapest, 2008. január 1 I. Tartalmi összefoglaló VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ ÉS EGYBEN ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi Kar. Szıcs Emese Dr. Vincze Mária egyetemi tanár Bíró Boróka november 22.

Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi Kar. Szıcs Emese Dr. Vincze Mária egyetemi tanár Bíró Boróka november 22. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi Kar Az éghajlatváltozás hatása a növénytermesztésre Szıcs Emese Dr. Vincze Mária egyetemi tanár Bíró Boróka 2008. november 22. Tartalom

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

Név Évjárat Engedély Egyesület

Név Évjárat Engedély Egyesület 0 m. Légpisztoly 0 pont Kisbakonyi János 9 767 Győri PLE 80 Sass László 95 6 Écs LK 7 Kovács Bálint István 98 00 Soproni PLE 7 Horváth László 960 08 Győri PLE 6 5 Gelencsér Dávid 978 Soproni PLE 6 6 G.

Részletesebben

Földminőség, földértékelés és földhasználati információ Keszthely, 2007. november 22-23.

Földminőség, földértékelés és földhasználati információ Keszthely, 2007. november 22-23. D-e-Meter? Földminősítés a XXI. században! Gaál Zoltán 1, Tóth Gergely 2, Debreczeni Béláné 1, Hermann Tamás 1, Kuti László 3, Makó András 1, Máté Ferenc 1, Németh Tamás 4, Nikl István 5, Speiser Ferenc

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Klímaváltozás: Környezet Kockázat Társadalom NKFP6-00079/2005 Jedlik Ányos kutatási program Harnos Zsolt egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Matematika és Informatika Tanszék 2008. december 4. 1

Részletesebben

A LIFE Éghajlat-politika Alprogram évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása

A LIFE Éghajlat-politika Alprogram évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása A LIFE Éghajlat-politika Alprogram 2016. évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása II. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. június 30. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc

A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Tudományos háttér ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

NATéR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer. Mattányi Zsolt, Orosz László, Turczi Gábor, MFGI, 2014

NATéR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer. Mattányi Zsolt, Orosz László, Turczi Gábor, MFGI, 2014 NATéR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer Mattányi Zsolt, Orosz László, Turczi Gábor, MFGI, 2014 ENSZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI KORMÁNYKÖZI TESTÜLET JELENTÉSE Klímaváltozás mérésekkel igazolható 1901

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Poule No:1 Piste No:1 Poule No:6 Piste No:6 Arbitre: TAMÁS Henriett, JESZENSZKY Szilvia Arbitre : SZIRMAI Benedek, KÁRPÁTI Zoltán SZABÓ Ákos HUN V 1 3 3 V 1

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Várgesztesi Terepfutás május 12, vasárnap

Várgesztesi Terepfutás május 12, vasárnap Várgesztesi Terepfutás 2013. május 12, vasárnap 500 m 1. 7 Vámos András f 2007-1 2:38 2. 6 Ujhelyi Balázs f 2007-2 2:42 3. 3 Takács-Lissai Máté f 2007-3 2:52 4. 2 Kusztván Menyhért f 2007-4 3:18 5. 1 Miksa

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár METEOROLÓGIA alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár ELTE TTK - METEOROLÓGIAI TANSZÉK A MAI ÓRA VÁZLATA 1. BSc KÉPZÉS / SPECIALIZÁCIÓ 2. TEMATIKA

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KvVM/KJKF/1895/2007. TERVEZET Magyarországnak a Földmegfigyelési Csoporthoz (Group on Earth Observation, GEO) történı csatlakozásáról szóló 2039/2006. (III.10.)

Részletesebben

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Óraszám: 3+0 Kredit: 4 Tantárgyfelelős: Dr habil Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

A Kárpát-medence környezetvédelmi problémái és a fenntartható fejlődés dilemmái

A Kárpát-medence környezetvédelmi problémái és a fenntartható fejlődés dilemmái A Kárpát-medence környezetvédelmi problémái és a fenntartható fejlődés dilemmái Prof. Dr. Fodor István MTA RKK Kárpát-medence Területfejlesztési Nyári Egyetem Debrecen, 2010. július 29. A fenntarthatóság

Részletesebben

A Légköri Erıforrás Munkabizottság beszámolója a 2006-2008 közötti tevékenységrıl

A Légköri Erıforrás Munkabizottság beszámolója a 2006-2008 közötti tevékenységrıl A Légköri Erıforrás Munkabizottság beszámolója a 2006-2008 közötti tevékenységrıl Az MTB Légköri Erıforrás Munkabizottság elıadások rendezésével próbálta felhívni a légköri megújuló energiákra a tudományos

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA Radics Kornélia 1, Bartholy Judit 2 és Péliné Németh Csilla 3 1 Országos Meteorológiai Szolgálat 2 ELTE Meteorológiai Tanszék 3 MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Magyarország Feladatai az Éghajlatvédelemben Előadó: Kovács Lajos

Magyarország Feladatai az Éghajlatvédelemben Előadó: Kovács Lajos Magyarország Feladatai az Éghajlatvédelemben Előadó: Kovács Lajos Klímabarát Települések Szövetsége elnök Gyakoribb szélsőségek a változó klímában Hőhullámok, extrém szárazság Szélsőséges csapadékviszonyok,

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

A LIFE számokban : a évi éghajlat-politikai pályázatok értékelésének tapasztalatai és a évi prioritások

A LIFE számokban : a évi éghajlat-politikai pályázatok értékelésének tapasztalatai és a évi prioritások A LIFE számokban : a 2015. évi éghajlat-politikai pályázatok értékelésének tapasztalatai és a 2016. évi prioritások III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. szeptember 1. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika

Részletesebben