Távoli radiológiai központok informatikai rendszereinek összekapcsolása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Távoli radiológiai központok informatikai rendszereinek összekapcsolása"

Átírás

1 Távoli radiológiai központok informatikai rendszereinek összekapcsolása Dr. Csernay László, Dr. Almási László, Dr. Katona Zoltán, Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft. Vass Dezsô, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány A szerzôk három radiológiai központ között kiépített Internet/ADSL kapcsolaton keresztül, melyet VPN technológiával védenek az illetéktelen behatolás ellen digitális képeket továbbítanak. Intelligens interface-t fejlesztettek ki, amely a lokális PACS rendszerek között indexelt adatbázis felhasználásával egy munkahelyen központi adattárolást tesz lehetôvé. Az összeköttetés alkalmas teleradiológiai konzultáció lebonyolítására, amely a kisebb kórházakban a CT ügyeleti szolgálat funkcióját is képes átvenni. A lokális PACS egységbôl, valamint az összeköttetés révén a központi adatbázisból kívánság szerint a klinikusok részére on-line módon vagy CD lemezen biztosítják a film nélküli radiológia dokumentációs kötelezettségeit. Képnézegetésre a megfelelô kiépítettségû PC-ken az efilm Lite programot használják. A fejlesztett rendszer több, mint másfél éve a radiológusok és klinikusok megelégedésére zavarmentesen mûködik. BEVEZETÉS A radiológiai és izotópdiagnosztikai eljárások a technikai és különösen a számítástechnikai lehetôségek bôvülésének eredményeként az elmúlt évtizedekben gyorsan és igen jelentôsen fejlôdtek. Új méréstechnikai módszerek terjedtek el a rutin diagnosztikában (DSA, spirál, majd legújabban multislice CT, MRI, MRI spektroszkópia, SPECT, PET.). Az új eszközök drágaságuk miatt igen jelentôs beruházásokat igényelnek, kezelésük, hatékony használatuk nem elhanyagolható kihívást jelentenek a radiológus szakemberek számára. Különösen érvényes ez hazánkban, ahol az egészségügy forráshiánnyal küzd és a hiányszakmának tekinthetô radiológia elégtelen számú és relatíve kis tapasztalattal bíró szakemberrel mûködik. Ebben a helyzetben jelentett merôben új megoldást 1991-ben a Nemzetközi Egészségügy Központ (továbbiakban NEK) Kft. Budapesten történt megalapítása, melyet 2 évvel késôbb a NEK Szeged Kft. létrehozása követett. Szegeden MRI, CT és SPECT készülék telepítésére került sor. A több mûszakban, szombaton és vasárnap is mûködtetett készülékeken hatalmas mennyiségû metszetkép keletkezett, melyeket csupán rövid idôre tudtunk archiválni az alapkészülékek háttértárolóin. Tekintve, hogy a filmdokumentációt a betegeknek illetve a vizsgálatokat kezdeményezô orvosoknak, osztályoknak, intézményeknek kiadtuk, a jogszabályokban elôírt hosszú idejû archiválás követelményének nem tudunk eleget tenni. Megoldásként a tulajdonosok és az egyetem hozzájárulásával a vizsgálatok képanyagát az egyetemen között fejlesztett PACS rendszerben tároltuk. Öt év elteltével elôbb az orosházi Városi Kórházban, majd újabb 2 év múlva a hódmezôvásárhelyi Erzsébet Kórházban a cég egy-egy CT-t telepített. Az újabb CT-k mûködtetése során nyilvánvaló vált, hogy a helyi hosszú idejû tárolás lehetôségének megteremtése jelentôs anyagi ráfordítást igényelne. Megoldásként kínálkozott, hogy a cég által mûködtetett dél-magyarországi diagnosztikai központok közötti elektronikus adat cserét valósítsunk meg és Szegeden egy központi kép adattárat építsünk ki. A kívánatos összeköttetés megteremtheti a szegedi központban dolgozó magasan kvalifikált, és 5-8 éves tapasztalattal rendelkezô szakemberekkel történô konzultáció lehetôségét is. További elônyként jelentkezett, hogy a kevés radiológussal mûködô szatelliták CT ügyeleti szolgálatát a szegedi központ bevonásával valósítsuk, illetve könnyítsük meg. A vázolt problémák, illetve kívánalmak megoldására és kielégítésére cégünk a Miskolcon mûködô Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány, Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetével (Bay-Logi) közösen Nyitott illesztô felület létrehozása különbözô diagnosztikai rendszerek összekapcsolására címmel nyújtott be pályázatot az IKTA Program Irodához, melyet 00111/2001 számmal nyert el. A projekt kezdete február 20., befejezésének idôpontja május 30. volt. A feladatot három munkaszakaszra osztva hajtottuk végre. A PROJEKT CÉLKITÛZÉSEI A NEK Szeged Kft. földrajzilag távol esô telephelyein mûködô radiológiai rendszerek összekapcsolásával biztosítsuk a különbözô gyártmányú eszközök által elôállított digitális képi anyag egységes és intelligens kezelését, helyi és központi tárolását, visszakereshetôségét. A sikeres összekapcsolással tegyük lehetôvé a vizsgálatok utólagos újbóli feldolgozását (postprocesszálását), a földrajzi helytôl független véleményezését, a képek konzultációját. A projekt kidolgozása során, majd a rendszer bevezetését követôen a pályázati célkitûzéseket meghaladó igények is felmerültek. A világ a film nélküli radiológia bevezetésének idôszakát éli. Ezt elsôsorban a számítástechnikai eszközök, többek között a monitorok felbontóképességének rohamos fejlôdése tette lehetôvé. A rendszer részeként mindenképpen megoldásra 48 IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS

2 várt tehát a radiológusok számítógépes monitorokról való leletezésének biztosítása, illetve a vizsgálatot kezdeményezô klinikusok képi dokumentációval történô ellátása a kórházi rendszerekhez kapcsolt képnézegetô programon keresztül, vagy akár otthoni gépeken is kezelhetô CD lemezeken. A munka során a következô konkrét feladatokat kellett megoldani: a három telephelyen egy helyi PACS (Picture Archiving and Communication System) rendszer kialakítása a vizsgálatok képeinek megbízható tárolására, CI 3 (Complex Integrated Intelligent Interface) nyitott illesztô felületet kidolgozása, amely lehetôvé teszi a centrumok közötti megbízható adatforgalmat, központi (Szeged) képarchiválás megvalósítása, a CI 3 -t alkalmassá tenni külsô (egyéb PACS, RIS, HIS) rendszerekkel való együttmûködésre, tele-radiológiai szolgáltatást kellett megvalósítanunk a konzultációk lebonyolításához, a képi, illetve az ezzel kapcsolatos személyi adatok védelmét biztosítani, viewing station-ként szolgáló személyi számítógépekre telepíthetô orvosi képnézegetô programot kellett integrálni a kidolgozott rendszerbe, alkalmassá kellett tenni a rendszert röntgenfilmek mellôzésével a vizsgálati dokumentációk továbbítására illetve elôállítására. A feladatokat részben saját fejlesztésû, részben hozzáférhetô kész programok integrálásával valósítottuk meg. EREDMÉNYEK Lokális PACS-ok létrehozása Mindhárom telephelyen elsô lépésként lokális PACS-ot hoztunk létre, amely a szolgáltatásként mûködô szerver programmal (CTN_STA) a telephely radiológiai modalitásainak DICOM formátumú adatait, képeit interface nélkül közvetlenül fogadja, és a rövid távú adatbázisban tárolja. Ma már a korszerû radiológiai berendezéseket gyártó cégek az 1993-ban kidolgozott, és azóta is folyamatosan fejlesztett egységes szabványnak (DICOM 3.0) megfelelô képformátummal és megfelelô hálózati kommunikációval rendelkezô eszközöket értékesítenek, ez teszi lehetôvé a különbözô gyártmányú gépek adatainak egységes központi archiválását. A CTN_KEZ kezelôprogram beállított rendszerességgel az adatokat tömörített formában a hosszú távú adatbázisba (CTN_ LTA), illetve a több PACS között publikált részét a CTNINTERFACE adatbázisba helyezi és egyúttal törli is a vizsgálatokat a rövid távú adatbázisból. A helyi hosszú távú adatbázis kapacitása véges, ezért a vizsgálatokhoz tartozó DICOM állományokat változtatható gyakorisággal a JUKE- BOXMANEGER program a Szegeden telepített Juke-box-ra menti, melynek cserélhetô DVD lemezei praktikusan korlátlan adattárolást biztosítanak (1. ábra). A három telephely lokális PACS egységei a tervezettnek megfelelôen, ma már több éve rendeltetésszerûen mûködnek, nemcsak a vizsgálati adatok tárolását, hanem hatékony visszakeresését is biztosítják. 1. ábra A szegedi lokális PACS logikai vázlata Hálózati kapcsolat a lokális PACS egységek között A telephelyek lokális PACS egységei közötti összeköttetés megteremtésére elsô hullámban az ISDN kapcsolat tûnt a legegyszerûbbnek. Eltekintve a nehézségektôl, amit a Szeged, Hódmezôvásárhely (INVITEL) és a Békés megyei Orosháza telefon szolgáltatója (HUNGAROTEL) közötti különbség okozott, az ISDN kapcsolaton keresztüli képtovábbítás sebessége (lassúsága) nem volt az eredeti célkitûzések szempontjából elfogadható. Egy-egy natív és kontraszt anyag adását követô CT vizsgálat jelentôs metszet számának továbbítása meghaladta a percet, fôleg hasi vizsgálatok képeinek küldése kapcsán. Ezért az ISDN kapcsolat rutin használatáról le kellett mondanunk. Áttértünk tehát egy komplex továbbítási formára, melynek gerincét INTERNET alapú kép transzfer jelentette, az elviselhetô sebességet az ISDN vonalakon keresztül széles sávú ADSL használatával sikerült elérnünk (768/128 Business ADSL). A kiépített ISDN vonalak az ADSL mûködését, valamint a távoli adminisztrációs célokat biztosítják. Erre akkor van szükség, ha az ADSL (vagy a switch) kiesik és a gépeket csupán az ISDN-en keresztül lehet elérni. A megbízható képtovábbítás megvalósításához kifejlesztettünk egy intelligens interface-t (CI 3 ), amelyet többféle funkció ellátására tettünk alkalmassá. Az interface biztosítja a három lokális PACS egyetlen virtuális PACS-ként való kezelését, megfelelô jogosultság esetén lehetôvé teszi a három telephely bármely radiológusának, hogy a telephelyek bármely modalitásán készült vizsgálatot véleményezze, szükség esetén posztprocesszálja. Biztosítja a teleradiológiai tevékenységet, és az eltérô hálózati paraméterek figyelembe vételével forgalmazza a lokális PACS-ok között az adatokat. A CI 3 folyamatos ellenôrzés során elôre definiált szabályrendszerbe rögzített feltételek alapján automatikus üzeneteket generál, amelyekkel figyelmeztetést küld a helyi rendszergazdáknak az archiválással kapcsolatos teendôikrôl, az ügyeletes radiológusnak arról, hogy egy elvégzett vizsgálat vár értékelésre. IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 49

3 Az intelligens interface képes együttmûködni egyéb orvosi hálózatokkal is (külsô PACS rendszerek, RIS, HIS). Mivel egységes formátumba konvertálja az átviendô adatokat, elrejti az adatok különbözôségét, így maga az interface egy egységes felületet biztosít a kommunikációhoz. Ezért a kommunikációs protokoll a lehetô legegyszerûbb lehet, alapprotokollként a jól ismert TCP/IP-t (ezen belül is a TCPt) használtuk. Az egyszerûsített, gyors protokoll támogatja a kapcsolat felvételt, az azonosítást, a keresést, a keresés eredményének prezentációját, az index adatbázisok szinkronizációját. Mindezen tevékenységeket egy index adatbázis segítségével végzi (2. ábra). Véleményünk szerint a CI 3 interface kifejlesztése munkánk innovatív része, a ma rendelkezésre álló technológiák (PACS, RIS rendszerek) globális összekapcsolhatóságát oldottuk meg vele. Az interface alkalmazásával lehetôvé válik megfelelô jogosultság birtokában vizsgálati eredmények, képek lekérdezése, alkalmazható a teleradiológia. Mindez a betegellátás szakmai színvonalát jelentôsen javíthatja. 2. ábra A rendszer és a CI 3 interface áttekintô vázlata Központi adattár létrehozása Az egy céghez tartozó és Dél-Magyarországon mûködô telephelyek központi vizsgálati adatbázisát értelemszerûen a legrégebbi, a legtöbb modalitást mûködtetô és a legtöbb vizsgálatot végzô egységben, a Szegediben volt értelme kialakítani. Itt került elhelyezésre a legnagyobb kapacitású háttértároló, a cserélhetô DVD lemezekkel ellátott juke-box is. A szükséges adatok keresése, lekérdezése, csoportosítása egy lokális hálózatban, helyi adatbázissal egyszerû feladat, azonban sokkal bonyolultabb különálló adatbázisokban. A feladatot olyan központi adatbázis felépítésével lehet megoldani, melyek valós adatokat nem vagy korlátozott mennyiségben tartalmaznak ugyanakkor rendelkeznek a több telephelyes komplex rendszerben található adatok helyének ismeretével. Minden telephelyen vannak olyan adatok, melyeknek továbbítása nem szükségszerû, illetôleg továbbításuk feleslegesen növelné a rendelkezésre álló hálózati kapacitások foglaltságát. Emellett meg kellett határoznunk, hogy egyes adatokhoz kik férhetnek hozzá. A feladat teljesítéséhez szükséges index adatbázis kialakítása ezért tehát munkánk egy fontos elemét jelentette. Mivel rendszerünkben alap megoldás az adatok megoszthatósága, így definiáltuk azon adatokat, melyeknek távoli elérhetôségét kulcsfontosságúnak tartottuk. A statisztikailag fontos adatokat indexelve a központi adatbázisban tároljuk. Az indexelés és az indexelt adatok átvitele rendszeresen, mûszak szünetekben történik, hogy a kezdeményezett képtranszfereket ne hátráltassa. Egy adott régebbi vizsgálat keresése kapcsán a központi adatbázisból ismerhetjük meg, hogy a kérdéses vizsgálat képeit melyik lokális PACS egységben, és az ottani rövid távú háttértárolón, vagy már kimentett DVD, illetve a kisebb telephelyeken CD lemezen találhatjuk. Ezen lemezek aktiválása felszólításra természetesen a helyi operátorok feladata. Adatvédelem Egy nyílt hálózaton történô adat továbbítás esetén alap követelmény az adatok, különös tekintettel a betegek személyi és képadatainak védelme. Az internetes kapcsolat nagy lehetôséget nyújt az illetéktelen betörésre, ezért mindent elkövettünk ennek megakadályozására. Több lehetôség közül rendszerünkben a VPN (Virtual Private Network) technológiát alkalmaztuk. Ez utóbbi olyan technológiák öszszessége, melyek biztosítják, hogy egy szervezet (cég) földrajzilag távol esô számítógépei biztonságosan tudjanak kommunikálni egy nyilvános hálózaton (esetünkben az Internet-en) keresztül, melyben azonban nem bíznak meg. Kialakítására számos megoldás ismert, közös bennük, hogy megfelelôen fejlett kódolást, titkosítást és egy kifejezetten erôs azonosítási rendszert alkalmaznak, emellett igyekeznek elrejteni a védett hálózat topológiáját a külsô támadóval szemben. Leegyszerûsítve ez azt jelenti, hogy az összekapcsolni kívánt privát hálózat elemei és a nyilvános hálózat közé biztonsági átjárókat építenek. 3. ábra VPN kialakítása INTERNETEN keresztül 50 IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS

4 A lehetôségek közül mi egy tûzfalként szereplô, viszonylag egyszerû kiépítésû számítógépet, és ezzel kombinált szoftveres megoldást alkalmaztuk. Esetünkben a három privát hálózat nagy sávszélességû (100Mbps), és végpontjaik külön-külön címezhetôk (switch). Privát hálózatunk a telephely hálózatához egy ponton kapcsolódik, és ez a pont a biztonsági átjáró és a tûzfal kombinációja. (3. ábra). A VPN-t a tûzfalakon keresztül állítják elô, ezekbe csatlakozik az ADSL is. Routert nem alkalmaztunk, a tûzfalak egyben routerként is mûködnek. A 4. ábrán a szegedi központ hardver és szoftver felépítését mutatjuk be. Tapasztalataink szerint a megvalósított védelmet eleddig nem törték fel. Teleradiológia A teleradiológiai megoldások elsôsorban nagy kiterjedésû (Kanada, Oroszország, Brazília, Egyesült Államok bizonyos területei stb.), valamint azon országokban kerülnek alkalmazásra, amelyekben a radiológus szakemberek száma elmarad az optimálistól. Sajnos hazánk ebbe az utóbbi csoportba sorolható. Számos magyar kórházban nincs folyamatos radiológiai ügyeleti szolgálat, és ez jelentôsen hátráltatja a korszerû diagnosztikán alapuló ellátás idôben történô alkalmazását. Ezért összekapcsolt telephelyeink között a teleradiológiai szolgáltatás megvalósítása elsôrendû fontosságú volt. Nemcsak az ügyeleti szolgálat idején készített felvételek véleményezése történhet meg így a szegedi centrumban, ahol több mûszakos ellátás folyik, hanem a tapasztaltabb szakemberekkel folytatható konzultációra is lehetôség nyílik. Az oktatási célú távkapcsolat is számos elônnyel kecsegtet. A kiépített és az elôbbiekben ismertetett kapcsolaton keresztül telephelyeink között a teleradiológiai szolgáltatást megvalósítottuk, és eredményesen használjuk. A heti igénybevétel ugyan nem nagy, de a 4-5 esetben igen nagy segítséget nyújt a kisebb kórházakban dolgozó radiológusoknak, illetve klinikusoknak. A rendszerbe integrált PC-n, amely a transzferált képek megjelenítésére szolgál, az ismert, bevált Microsoft NETMEETING program futtatására van lehetôség. Rendszerünkben WEB kamerákon keresztül képi, az ADSL vonalon keresztül hangi összeköttetést is biztosítunk. A kezdeményezô és a fogadó fél a konzultáció idején ily módon látja egymást és verbálisan is kommunikálhat. A program használata viszonylag egyszerû. A mindkét fél által látott vizsgálati képen (5. ábra) a megbeszélést igénylô elváltozás(ok) megjelölését a mindkét fél által egyszerre mozgatható kurzorok különbözô szimbólumai teszik lehetôvé. Amennyiben szóbeli állásfoglalásunkat írott formában is rögzíteni kívánjuk, azt a program Üzenet helye ablakába írhatjuk. 5. ábra Teleradiológiai munkaállomás képernyôje összeköttetés idején 4. ábra A szegedi komplex rendszer felépítése Kórházi számítógépes hálózatokhoz való kapcsolódás A filmnélküli radiológia rohamos terjedése feltétlenül igényli, hogy azokban az intézményekben, amelyekben számítógépes hálózatok mûködnek, a radiológiai osztályokon készült digitális képeket a hálózatba kapcsolt PC-kre lehessen továbbítani. Nehézséget okoz, hogy a különbözô kórházak információs rendszerei (Hospital Information System) különbözô fejlesztések eredményei. A világszerte jelentkezô problémát az orvos informatikai szakma egy standard formátum kidolgozásával kívánta megoldani, ez a formátum a HL-7. A különbözô RIS és PACS egységek integrálása a mûködô kórházi rendszerekkel ezen HL-7 standard formátummal lenne optimális. A cég területén mûködô intézmények kórházi informatikai rendszerei is sajnos különböznek. Szegeden az ISH-Medsol, Hódmezôvásárhelyen a Medsol 400, Orosházán a saját fejlesztésû Sanitas 7.0 mûködik. A CI 3 interface bôvítésével biztosítottuk a külsô adatforrások- IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 51

5 kal XML alapú kommunikációt. Ily módon az elkészült illetôleg a rendszerünkben tárolt vizsgálatok képei a kórházi rendszerekbe integrált, képnézegetésre alkalmas számítógépekre dokumentációs anyagként elküldhetôk. Képnézegetô számítógépek (viewing stations) A kórházi hálózatban hozzáférhetô radiológiai képek megjelenítésére megfelelô kiépítésû számítógépekre és a képben található információk felismerését biztosító monitorokra van szükség. A tanulmányozásra, sôt a monitorokról történô leletezésre alkalmas nézegetô programok bô választékából mi az efilm program integrálása és használata mellett döntöttünk. Az efilm egyszerûsített, ingyenes változata az efilm Lite, a program aktiválása után bemutatja az adott vizsgálat topogramját és az elsô (általában natív) sorozatának metszetképeit. Meghatározhatjuk, hogy a képek milyen osztásban jelenjenek meg a képernyôn, a metszetek között elôre és hátra közlekedhetünk. Az MRI és CT vizsgálatok ablak beállításának változtatására is kapunk lehetôséget: Gyorsítja munkánkat, hogy különbözô szervek elôre definiált optimális ablak paramétereit aktiválhatjuk. Egyéni ablak értékek beállítása is minden nehézség nélkül megoldható. A megjelenô képeket a képernyôn mozgathatjuk, nagyíthatjuk, kicsinyíthetjük, az elváltozások elhelyezkedését, átmérôjét, kiterjedését mérni tudjuk. Ez a lehetôség különösen a leletezésnél fontos. A program biztosítja, hogy azonos helyzetû metszetpárokat jelenítsünk a monitor képernyôjén. Két igen gyakori kívánalom teljesül ezáltal: a natív és kontrasztanyag adást követô identikus metszetek véleményezése, illetve régebbi és újabb vizsgálatok képei is összehasonlíthatók. CD alapú dokumentáció Amikor a radiológiai osztály a digitális vagy digitalizált képek röntgenfilmre fényképezését, mint sok évtizedes alapdokumentációs formát megszünteti, szembe kell nézni azzal a nehézséggel, hogy nem minden kórház, illetôleg vizsgálatot kezdeményezô egészségügyi intézmény, család orvos rendelkezik olyan számítógépes hálózattal, amely alkalmas a képek on-line fogadására. Ezek a munkahelyek a radiológus lelete mellett természetesen igénylik a képi dokumentációt is. A probléma viszonylag egyszerû megoldását jelenti, hogy egy-egy vizsgálat képsorozatát a lokális PACSbe integrált CD íróval lemezre írjuk, és a lemezt a lelethez mellékeljük. Nem okoz nehézséget az efilm Lite program minden egyes, leletet tartalmazó lemezre történô átmásolása sem. Segítségként az efilm Lite program használati leírását is mellékeljük. A múlt évben mind az on-line, mind a CD lemezen történô dokumentálást bevezettük. Sajnos több klinikán és intézetben az alkalmas hálózati csatlakozási pontok ellenére a használt PC-k kiépítése gyenge, illetve nem rendelkeznek CD olvasó egységgel. Remélve, hogy a kórházi hálózatokban mûködô géppark fokozatosan korszerûsödni fog, a bevezetett megoldás a jelenkor követelményeit messzemenôen ki fogja elégíteni. A film nélküli radiológia térhódítása éppen a számítástechnika gyors fejlôdése következtében világszerte feltartóztathatatlan. KÖVETKEZTETÉSEK, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETÔSÉGEI A NEK Szeged Kft. három telephelyén (Szeged, Orosháza, Hódmezôvásárhely) Szeged központtal IKTA támogatással lokális PACS rendszereket fejlesztettünk, telepítettünk a telephelyeken készült digitális radiológiai képek rövid-, hosszú-, és korlátlan idejû tárolására. A kifejlesztett intelligens interface (CI3) számos, a hatékony kommunikáció szempontjából fontos funkciót vezérel. Az egyes telephelyeket ADSL támogatással Interneten keresztül kötöttük össze. Ez a megoldás elfogadható sebességgel biztosítja a vizsgálatok képeinek cseréjét a telephelyek között. Az összeköttetés biztosítja a tárolt adatok központi kezelését, és támogatja a teleradiológiai konzultációt vizuális és auditív megoldással. Az interneten keresztül folyó kommunikációt illetéktelen behatolás ellen VPN technológiával (tûzfal + biztonsági átjáró) mindeddig sikerrel védelmeztük. A kialakított rendszer több mint egy éve rendeltetésszerûen, a telephelyen dolgozó radiológusok megelégedésére, megbízhatóan mûködik. Felügyeletét, a szükséges javító beavatkozásokat a rendszer szoftver fejlesztôi távolról, a BAY-LOGY Intézet Miskolci intézetébôl szerzôdés keretében folyamatosan végzik. Pozitív tapasztalataink megerôsítik, hogy a korszerû hálózati összeköttetés, a központi adatbázis, a radiológus hiánnyal küzdô intézetek ügyeleti szolgálatának megnyugtató ellátása javítja, megbízhatóbbá teszi az egészségügyi intézmények munkáját. E mellett és nem utolsó sorban a radiológiai munka hatékonyságának növelése számottevôen javítja az intézmények gazdaságos mûködtetését. A továbblépés legfontosabb lehetôsége a lokális PACS rendszerek funkcióinak bôvítése, a rendszer kapcsolatának különbözô HIS rendszerekkel történô megnyugtató, standardizált megvalósítása. Köszönetnyilvánítás: Szerzôk köszönetüket fejezik ki a BAY Zoltán Kutatási Alapítvány, valamint a NEK Szeged Kft. munkatársainak, akik hozzájárultak a rendszer kifejlesztéséhez. 52 IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS

6 IRODALOMJEGYZÉK [1] Nyitott illesztô felület létrehozása különbözô diagnosztikai rendszerek összekapcsolására. IKTA-4 pályázat, 2001 [2] Nyitott illesztô felület létrehozása különbözô diagnosztikai rendszerek összekapcsolására. IKTA-4 pályázat; Zárójelentés 2003 A SZERZÔK BEMUTATÁSA Dr. Csernay László az MTA doktora, professzor emeritus, orvos szakmai fôtanácsadó. Jelenlegi munkahelye: Euromedic Diagnostics Kft IX.1-tôl Korábbi munkahelyei: SZOTE Kp. Izotópdiagnosztikai Lab. igazgató ( ); SZOTE Radiológiai Klinika mb. igazgató ( ) NEK Szeged Kft. orvos-igazgató ( ) MONT örökös tiszteletbeli elnöke, SNME (Society Nuc. Med Europe) elnöke ( ), SNME és ENMS közös európai kongresszusának elnöke (1987); ETT tagja ( ). Dr. Almási László tudományos fômunkatárs, programozó matematikus. Korábban a Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem Központi Izotópdiagnosztikai Laboratóriumában dolgozott. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvosi Karának Orvosi Informatikai Intézetében és a Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft-ben dolgozik. Társasági tagságok: EANM ; Magyar Orvosok Nukleáris Társasága ; European Association of Radiology (1997- ); Neumann János Számítástudományi Társaság ( ) elnökségi tag. Dr. Katona Zoltán Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. vezérigazgatója. Jelenlegi munkahelye: Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft., tôl. Korábbi munkahelye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház, Miskolc fôigazgató ( ), Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kórház, Miskolc fôigazgató általános helyettese ( ). Vass Dezsô tudományos munkatárs, okleveles villamos üzemmérnök, klinikai mérnök. Korábban a Miskolci Semmelweis Kórház Rendelôintézet mûszermérnökeként dolgozott. Jelenlegi munkahelye a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete, Informatikai osztály. Az intézetben feladatai közé tartozik az egészségügyi informatikai csoport vezetése, szakmai tevékenységének irányítása, felügyelete. IME IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 53

Digitális radiológia gyakorlati használata az OGYK-ban

Digitális radiológia gyakorlati használata az OGYK-ban Digitális radiológia gyakorlati használata az OGYK-ban Dr. Barta H. Miklós, Dr. Berentey Ernô, Dr. Forrai Gábor Országos Gyógyintézeti Központ Radiológiai osztályunkon 1999. szeptember óta a hagyományos

Részletesebben

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin emma 2015/1. MAGAZIN szám ÚJ TÁVLATOK az egészségügyi informatikában ehealth néven, kibővült termékportfólióval folytatja működését az Enterprise Group Software üzletága A betegellátás minőségi színvonalának

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. 2014/2. szám. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. 2014/2. szám. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin emma 2014/2. szám MAGAZIN ÚJ TÁVLATOK az egészségügyi informatikában Az EMMA 2.0 már mobilon és tableten is támogatja az egészségügyi dolgozók munkáját A betegellátás modernizálása Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok Király László Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

VÁLOGATOTT FEJEZETEK AZ INFORMÁCIÓMENEDZSMENT TÉMAKÖRÉBŐL

VÁLOGATOTT FEJEZETEK AZ INFORMÁCIÓMENEDZSMENT TÉMAKÖRÉBŐL VÁLOGATOTT FEJEZETEK AZ INFORMÁCIÓMENEDZSMENT TÉMAKÖRÉBŐL BKÁE INFORMÁCIÓRENDSZEREK TANSZÉK 2000 1 Tartalomjegyzék 1... Az információtechnológia (IT) fejlődése és forradalma 3 2...Bevezetés az információrendszerek

Részletesebben

Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar Kihelyezett Képzési Hely Nagykanizsa Műszaki Informatikai Szak SZAKDOLGOZAT

Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar Kihelyezett Képzési Hely Nagykanizsa Műszaki Informatikai Szak SZAKDOLGOZAT Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar Kihelyezett Képzési Hely Nagykanizsa Műszaki Informatikai Szak SZAKDOLGOZAT Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hálózatának bemutatása Készítette:

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Esettanulmányok

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Esettanulmányok ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana Készült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával KFKI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Esettanulmányok Tartalom 1. ESETTANULMÁNYOK... 2 1.1. EGY

Részletesebben

A digitális földhivatal távlatai I. rész

A digitális földhivatal távlatai I. rész A digitális földhivatal távlatai I. rész Szendrő Dénes ny. minisztériumi osztályvezető, a Földmérési és Távérzékelési Intézet informatikai tanácsadója ELŐZMÉNYEK A jelenlegi földügyi szakigazgatási szervezetet

Részletesebben

"DemoGRID" Heterogén rendszerek összekapcsolása adat- és számításigényes feladatok megoldására

DemoGRID Heterogén rendszerek összekapcsolása adat- és számításigényes feladatok megoldására "DemoGRID" Heterogén rendszerek összekapcsolása adat- és számításigényes feladatok megoldására Connecting Heterogeneous Systems to Solve Data and CPU Intensive Problems Munka- és költségterv Azonosító:

Részletesebben

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Szerkesztette Tóth Melinda és Mischinger Gábor Budapest, 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005.

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005. SZAKDOLGOZAT Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén A Textlib könyvtári integrált rendszer Web-es környezetben Készítette: Fődi Katalin informatikus-könyvtár

Részletesebben

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo ııo ıooııooıoıoııııoıooıoıııooıı ııoooıoııooııoııııooııooo ııoııoıoııooııoııoıooı oıoıııooıııoıoıııoo ooııooooııoıoııo ıooıoıııooııoo oıııoııııoo ııooııoı KIFÜ ıoııoı ııo oıoıııooıııoıoııı ııııooııooooııoıoııo

Részletesebben

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával híradástechnika VOLUME LXVI. 1945 2011 hírközlés informatika 3G-s femtocellák Telemedicina Mikroprocesszoros rendszerek Objektum-orientált programozás 2011/2 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

Részletesebben

A Magyar Telekom kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenysége, 2010 PB 1

A Magyar Telekom kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenysége, 2010 PB 1 A Magyar Telekom kutatási-fejlesztési (K+F) tevékenysége, 2010 PB 1 Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Csoportközpont 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Levélcím: 1541 Budapest Tel.: (1) 458 0000, (1)

Részletesebben

SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél

SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél Kódszám: SZT-IS-14/12 SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél Budapest, 2002. november 27. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon:

Részletesebben

Two countries, one goal, joint success! Cross Border Protocols for Ambulant Care HURO/1001/095/2.4.2. www.cbpac.ro

Two countries, one goal, joint success! Cross Border Protocols for Ambulant Care HURO/1001/095/2.4.2. www.cbpac.ro Hungary Romania Cross Border Co- operation Programme 2007-2013 Two countries, one goal, joint success! Cross Border Protocols for Ambulant Care HURO/1001/095/2.4.2 w ww ww w..ccbbppaacc..rroo Hungary-

Részletesebben

Az egészségügyi információs rendszerek követelményei

Az egészségügyi információs rendszerek követelményei Az egészségügyi információs rendszerek követelményei (verzió: 9.0) Összeállította: a GYEMSZI szakértői munkacsoportja 2011. november Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető... 1 1 Előszó... 1 Általános

Részletesebben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

A MALÉV ÉS A MAGYAR POLGÁRI REPÜLÉS INFORMATIKAI TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG

A MALÉV ÉS A MAGYAR POLGÁRI REPÜLÉS INFORMATIKAI TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG A MALÉV ÉS A MAGYAR POLGÁRI REPÜLÉS INFORMATIKAI TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ írta Dr. Gonda Zsuzsanna és Ballai János ALAPVETÉSEK, A REPÜLÉSI INFORMATIKA SAJÁTOSSÁGAI a fejezetet

Részletesebben

AZ E-KORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGI SZINTEN: ALKALMAZÁSI

AZ E-KORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGI SZINTEN: ALKALMAZÁSI AZ E-KORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGI SZINTEN: ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK STÁJERORSZÁGI PÉLDÁKON WALTER ZSILINCSAR 1. BEVEZETÉS Az internet, és általában a modern információs- és kommunikációs technológiák felhasználása

Részletesebben

FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK A BUDAPESTI KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK GYAKORLATÁBAN

FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK A BUDAPESTI KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK GYAKORLATÁBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ tagozat LOGISZTIKA szakirány FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK A BUDAPESTI KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK GYAKORLATÁBAN

Részletesebben

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása Budapest, 2012.05.31. Szerkesztette: Gonda János Felelős kiadó: Gábori László Tartalomjegyzék

Részletesebben