3 V Szemléletfejlesztő és Közösségépítő Képzési Program Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3 V Szemléletfejlesztő és Közösségépítő Képzési Program Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 3 V Szemléletfejlesztő és Közösségépítő Képzési Program Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat a 3 V Program Megbízási Szerződésének szerves részét képezi. (Érvényes: augusztus 01-től) A Szabályzat az Onhausz és Társai Bt (7634 Pécs, Szőlész köz 4.) által üzemeltetett 3 V Szemléletfejlesztő és Közösségépítő Képzési Program értékesítésének módját, az értékesítés egyes feltételeit, az értékesítési hálózatába tartozó partnerek kapcsolatát, valamint az ezzel összefüggő jogokat és kötelezettségeket rögzíti. A jelen Szabályzat az Onhausz és Társai Bt., továbbá azon természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek vonatkozásában hatályos, akik vásárlóként, az értékesítésben résztvevő megbízottként vagy a megbízott közreműködőjeként regisztrációs kérelmet írtak alá és a regisztráció visszaigazolásával (regisztrált tag) az Onhausz és Társai Bt. szerződő partnereivé váltak. A 3 V Szemléletfejlesztő és Közösségépítő Képzési Program Onhausz Péter szellemi terméke, mely egyedi és az Ő tulajdonát képezi. A személyes használatot meghaladó felhasználása kizárólag csak Onhausz Péter előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. A Szabályzat betartása a felek közös érdeke és kötelessége. Regisztrált tag: a szolgáltatást megvásárló, vagy szolgáltatással megajándékozott tag. A 3 V Képzési Program tagja lehet minden 18. életévét betöltött természetes személy illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezező szervezet. aki augusztus 01. után regisztrált a hálózatba. A regisztrált tag a 3 V Szemléletfejlesztő és Közösségépítő Képzési Program támogató rendszerét a saját személyes képzésére használja, illetve újabb hálózati tagokat toborozhat. Azon regisztrált tagok, akik a támogatói hálózat felépítésében részt vesznek, minél nagyobb mértékű anyagi megbecsülésben részesülnek, ezáltal a sikeres hálózati tagok megteremthetik anyagi függetlenségüket. Sem az Onhausz és Társai Bt. alkalmazottai, sem a regisztrált tagok nem ígérhetnek senkinek konkrét jövedelmet. Ez minden regisztrált tag személyes rátermettségén, ügyességén és befektetett munkáján múlik. A regisztrált tag tudomásul veszi, hogy amennyiben a web konferenciákon elérhető élő előadások időpontjaiban nem tud részt venni a képzésen, úgy jogosult a web irodájában letölteni minden oktatási, képzési anyagot a befizetett szolgáltatási szintjének megfelelően, és ily módon tudja igénybe venni a szolgáltatásokat. A 3 V Szemléletfejlesztő és Közösségépítő Képzési Program támogató rendszerét üzemeltető cég nem vállal felelősséget az esetleges részvételi akadályoztatásért. Az Onhausz és Társai Bt. a regisztrált tagoknak hírlevelet küld a Megbízási szerződés - Regisztrációs lap-on megadott elektronikus levelezési címre. A hírlevél küldéséhez a tag a Megbízási szerződés - Regisztrációs lap aláírásával járul hozzá. A regisztráció alkalmával a vásárló és regisztrációt kérő személy az online regisztrációval, valamint a regisztrációs kérelem aláírásával a jelen Szabályzatban, valamint az Értékesítési Szabályzatban foglaltak teljes körű megismeréséről és elfogadásáról is nyilatkozik. A szerződés a regisztrációs kérelem Onhausz és Társai Bt. általi elfogadásának időpontjától válik hatályossá. Az Onhausz és Társai Bt. ajánlói rendszere biztosítja a regisztrált tagok számára az Értékesítési Szabályzatban rögzítettek szerint az úgynevezett passzív jövedelem lehetőségét. A regisztrált tag megbízási díjának (értékesítési jutalékának) elszámolása az alábbiak szerint történik: A regisztrált tagot a mindenkor érvényes Értékesítési Szabályzatban meghatározott mértékű jutalék illeti meg minden olyan értékesítés alapján, melyet követően a szolgáltatások ellenértéke ténylegesen befolyt az Onhausz és Társai Bt. bankszámlájára vagy pénztárába.

2 A regisztrált tag az Onhausz és Társa Bt-nél keletkezett jutalékát a kifizetőre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározottak szerint veheti fel, melynek mindkét fél részéről elfogadott irányadó számai a Regisztrált tag webirodában találhatók. A jutalék elszámolása eltérő megállapodás hiányában havi rendszerességgel történik, ennek kétféle módja lehetséges: A jutalékra jogosult számlát állít ki az őt megillető összegről. A számlában az Onhausz és Társai Bt. által is kimutatott és elfogadott bruttó összeg szerepelhet. Az Onhausz és társai Bt. fizetési kötelezettségének a számla beérkezését követő 15 napon belül átutalással tesz eleget. A jutalékra jogosult magánszemély az őt megillető összeget megbízási díjként kapja meg. Ez azt jelenti, hogy az Onhausz és társai Bt. által is kimutatott és elfogadott összeget az Onhausz és Társai Bt. mint kifizető számfejti úgy, hogy a jutalékba értendők a megbízót (kifizetőt) terhelő járulékok is. Az Onhaus és Társai Bt. a számfejtett nettó összeget postai úton vagy bankszámlára történő átutalással fizeti ki. E Szabályzatnak elválaszthatatlan részét képezi az Értékesítési Szabályzat. Az Onhausz és Társai Bt. fenntartja magának a jogot, hogy az e Szabályzatban, valamint az Értékesítési Szabályzatban foglaltakat és így a regisztrált személyeknek adott megbízás tartalmát egyoldalúan módosítsa. A módosítás a honlapon történő közzététel napjától hatályos. Amennyiben a változásokat a regisztrált tag nem fogadja el, azt a szabályzat hatályától, illetve a közzétételtől számított 15 napon belül módja van ezt írásban jelezni az Onhausz és Társai Bt felé és ezzel egy időben kérni, hogy Őt a regisztráltak sorából, az értékesítési rendszerből az Onhausz és Társai Bt törölje. A regisztrált tag kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi (céges nyilvántartási) adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul közli az Onhausz és Társai Bt-vel. A tájékoztatás elmaradásából vagy pontatlanul közölt adatok felhasználásából eredő felelősség a regisztrált személyt terheli. A regisztráció megszűnik, ha: a regisztrált személy kéri a regisztráció és így a megbízás megszüntetését. Az Onhausz és Társai Bt szerződött partnerével a regisztráció megszűnése esetén a megszűnés időpontjában fennálló állapot szerint elszámol. A regisztráció megszűnésének minden esetében az elszámolás úgy történik, hogy a kilépett/kizárt/nyilvántartásból törölt személy számlát nyújt be az Őt megillető jutalékról, vagy kéri annak számfejtését. E benyújtás és kérelem a regisztráció megszűnését követő hónap 10-ig lehetséges. A regisztrált vásárlói és így megbízotti státuszból eredő jogok nem ruházhatók át. A támogató rendszeri tagság, pozíció, a regisztrált tag halála esetén örökölhető. A regisztrált személy halála esetén az elhunyt személy örököse (örökösei) jogosult nyilatkozni arról, hogy a regisztrált személy helyére kíván (kívánnak) lépni. Ilyen nyilatkozat hiányában az Onhausz és Társai Bt. az örökössel (örökösökkel) az örökség megnyílásának időpontjában fennálló állapot szerint elszámol. A jutalék kifizetésére a hagyaték átadását követően, a vonatkozó határozat/végzés alapján kerül sor. Adatvédelem A regisztrált tag adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Onhausz és Társai Bt a megadott adatokat nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnt, vagy a tárolás törvényben meghatározott ideje le nem járt. Az Onhausz és Társai Bt kijelenti, hogy az ügyféladatok kezelése, nyilvántartása vonatkozásában maradéktalanul betartja a hatályos adatvédelmi törvény, az évi LXIII. törvény rendelkezéseit. A vonatkozó szabályok értelmében az ügyféladatokat az Onhausz és Társai Bt arra illetéktelen harmadik személynek nem adja át, azokat nem értékesíti. A regisztrált személy tudomásul veszi ugyanakkor, hogy az Onhausz és Társai Bt. a kapott adatokat az értékesítéssel és az értékesítésre adott megbízással érintett körben felhasználja. (pl. megbízási díj számfejtése).

3 Elérhetőségeink: Web: Skype: 3vprogram Értékesítési rendszerünk alapfogalmait és programunkban résztvevők jogait és kötelezettségeit a következőkben foglaltuk össze. Alapfogalmak A támogató rendszerbe való kerülés lehetőségei: Rendszerünkbe két módon lehet bekerülni. Meghívás (ajánlás) útján vásárlással (minimum Ft-os asszisztensi képzési szint megvásárlásával), vagy ajándékozással kapott utalvánnyal. Kiemelt mentor fogalma: Azon személy, aki az egyszeri Ft-os regisztrációs díjat befizette és az egyszeri 3.000Ft-os közösségi asszisztensi képzési díjat befizette, és a regisztrációtól számított 30 napon belül 4 támogatott munkatársat regisztrált ajánlás útján. Továbbá a regisztrációtól számított 2 hónapon belül további 4 munkatársat meghívással vagy ajándékozással, de összesen az első hónapot követő 6 hónapban havi 1-1 ajándék utalványt vásárol és aktivál. Amennyiben a regisztrációt követő 2. hónapban egynél több ajándékutalvány vásárlása és ajándékozás teljesül, úgy ez az összesen elvárt ajándékozásból (6 db) levonásra kerül. Akik nem teljesítik ezt az elvárást, azoknak a jutalékuk 50%-t motivációs alapba kerül és abból, a legjobb teljesítményt nyújtó támogatók, plusz juttatásként szabadon felhasználható ajándék utalványt kapnak (az aktiválás időtartama max. 1 hónap). Kiemelt mentori szintválasztásnál elvárás, a minimum Ft-os szolgáltatási szint az első hónapban, 6000Ft-os szolgáltatási szint a 2. hónapban, 9000Ft-os szolgáltatási szint igénybe vétele a 3. hónapban Amennyiben nem teljesíti a fenti minimális elvárást, a regisztrációt követő 60 napon belül a kiemelt mentorok csoportjából kiesik és átkerül az ez alatti legelső pozícióba. Tehát a rendszerünk tagja marad továbbra is és a lehetősége a képzési programunk használatára megmarad, de a kiemelt mentorok csapatából kiesik. Az addig támogatott munkatársait elveszíti. Ajándékozással vagy vásárlással való bekerülés jogosultsága: Azon munkatárs, aki ajándékozással kerül a képzési rendszerbe, joga van a Közösségi asszisztensi képzésen részt venni, joga van a rendszert népszerűsíteni és támogatói linkjét tovább küldeni, minden web-konferencián részt venni, kihasználni a konzultációs lehetőségeket. Azonban a ráeső jutalék, csak várható jutalék formájában tájékoztató jellegű, tehát azt sem felvenni, sem levásárolni nem tudja. Amennyiben a Ft regisztrációs díjat megfizeti, abban az esetben attól a hónaptól kezdődően már keletkezik számára levásárolható jutalék, mindaddig, míg nem teljesíti a minimális 4 fő támogatói feltételt, mert attól kezdve, már felvehető jutalékra jogosult. Koordinátori képzésen való részvétel feltételei: Csak abban az esetben választhatja a Regisztrált tag a Ft-os aktivitási csomagot, amennyiben van 4 saját szponzoráltja. Ekkor a Közösségi Koordinátori képzésre jogosult. Már felvehető jutaléka képződik az egyszeri Ft-os és az aktivitások utáni befizetésekből. Minden alatta helyet elfoglaló belépő után, a havi Ft-os aktivitási szintnek megfelelően kapja a jutalékát. Mentori képzésen való részvétel feltételei: Csak abban az esetben választhatja a Regisztrált tag a Ft-os aktivitási csomagot, amennyiben van 6 saját szponzoráltja. Ekkor a Közösségi Mentori képzésre jogosult. Már felvehető jutaléka képződik az egyszeri Ft-os és az aktivitások utáni befizetésekből. Minden alatta helyet elfoglaló belépő után, a havi Ft-os aktivitási szintnek megfelelően kapja a jutalékát. V.I.P taggá válás feltételei: Csak abban az esetben választhatja a Regisztrált tag a Ft-os aktivitási csomagot, amennyiben van 8 saját szponzoráltja. Ekkor a Közösségi V.I.P tag lesz a képzési rendszerben. Már felvehető jutaléka képződik az egyszeri Ft-os és az aktivitások utáni befizetésekből. Minden alatta helyet elfoglaló belépő után, a havi Ft-os aktivitási szintnek megfelelően kapja a jutalékát.

4 Ajándékozás A rendszerben aktív tagként dolgozó munkatársnak lehetősége van ajándékutalványt vásárolni és azt oda ajándékozni olyan személynek, akinek felkeltette érdeklődését programunk és jelzi együttműködési szándékát, de nem áll módjában megvásárolni a Ft-os képzési lehetőséget. Ajándékozási feltételek: Azon munkatársak, akik besorolást nyertek a kiemelt mentorok csoportjába, azok felé a regisztrációt követő 2. hónaptól kezdődően hat hónapig havi 1 (összesen: 6 db) ajándékutalvány vásárlása és aktiválása az elvárás. Amennyiben a regisztrációt követő 2. hónapban egynél több ajándékutalvány vásárlása és ajándékozás teljesül, úgy ez az összesen elvárt ajándékozásból (6 db) levonásra kerül. Azon munkatársak, akik nem nyertek besorolást a kiemelt mentorok csoportjába, azoknak 2 havonta 1 ajándékutalvány elajándékozása a minimális elvárás. (összesen 6 db) Akik nem teljesítik ezt az elvárást, azoknak a jutalékuk 50%-a motivációs alapba kerül és abból, a legjobb teljesítményt nyújtó támogatók, plusz juttatásként szabadon felhasználható ajándék utalványt kapnak (az aktiválás időtartama max. 1 hónap). Kik az aktív tagok? A Ft-os regisztrációs díj befizetésével aktívvá válik a tagság. Az új Regisztrált tag az Onhausz és Társai Bt-től a belépést követően üdvözlő levelet és azonosító számot kap. Ekkortól már levásárolható jutalék képződik. 30 nap elteltével a regisztrált tag által már teljesítettek alapján választási lehetőséget kínál fel rendszerünk a szolgáltatási szint megválasztására. Minden hónap 25.-ig lehet szolgáltatási szintet módosítani, le és fel egyaránt. Az aktív tag által megjelölt szolgáltatási szintnek megfelelően már pénzügyi teljesítés történhet az Értékesítési Szabályzatban megjelölt feltételek szerint. Kikényszerített mátrix A rendszerben 4x6-os mátrix került kialakításra, dinamikus kompresszióval. Ez azt jelenti, hogy minden munkatárs alá csak 4 további munkatárs kerülhet besorolásra. Amennyiben valaki 4-nél több munkatársat támogat, úgy az ötödik támogatottól, annak pozíciója egy másik munkatárs alá kerül. A felső pozícióból nézve, 6 szint mélységig számít jutalékalapnak az adott havi forgalom. Az új munkatárs besorolása a támogatótól kiindulva balról-jobbra, fentről lefelé az első, leggyengébb pozíció feltöltésével történik. Dinamikus kompresszió A kialakult struktúra átszervezése abban az esetben, amikor a Regisztrált tag nem teljesíti az adott hónap elvárását, tehát a Regisztrált tag által vállalt havi aktivitási csomag díját, az adott hónap 25.-ig nem fizette meg. Amennyiben ez csak tárgyhónapban történik, akkor csak az a havi jutalék kifizetésére vonatkozó jogosultságát veszíti el úgy, hogy a rá eső összeget a támogatója kapja meg (nem a felső vonala). Ha a munkatárs továbbra sem - tehát a következő hónap 25. napjáig sem fizet elő szolgáltatási csomagra, jutalékjogosultságát elveszti, de később újra aktiválhatja magát (meghatározott feltételek teljesülése esetén). Újra aktiválás lehetősége és feltételei: Egyszeri Ft újbóli megfizetésével lehetséges. Majd a havi aktivitási csomagok közül 0 Ft-os csomagnál nagyobb szolgáltatási csomagot kell választania, így lesz újra jutalékra jogosult. Támogató A közvetlen támogatónk az a tag, akinek az ajánlására a képzési rendszerhez csatlakoztunk. Felső vonal A közvetlen felső vonalunk az a tag, akinek a pozíciója alatt a mi saját pozíciónk elhelyezkedik a támogatói rendszerben. Havi szolgáltatási csomag igénylése automatikusan: A rendszerben beállítható az Automatikus szolgáltatási csomag igénylése menüpont. Ez azt jelenti, hogy a havi zárást követően automatikusan levonásra kerül a munkatárs által választott szolgáltatási szint figyelembevételével a következő havi szolgáltatási díj összegének 60-a, a maradék 40 %-ot a Regisztrált tag a cég számlaszámára történő utalással tudja teljesíteni.

5 Kiértesítés aktivitás teljesítésére Azon munkatársak, akik tárgyhó 20.-ig nem teljesítették szolgáltatási szintjüket, azoknak külön értesítőt küldünk, hogy azt pótolni tudják. Jutalék megosztás: A szolgáltatási szintek különbözőségéből adódóan a jutalék felosztás a következő: Egyszeri Havi 3.000Ft/300Ft Havi Ft/800Ft Havi 9.000Ft/1200 Ft Ft/ 300Ft 4 saját szponzorált tag 6 saját szponzorált tag 8 saját szponzorált tag Első hónapban 300Ft nél 200/ nél 300/ nél 800/ nél 1.200/ nél 150/ nél 300/ nél 800/ nél 100/ nél 300/0 Akt. Szint. Poz/Szponz Akt. Szint. Poz/Szponz Akt. Szint. Poz/Szponz Akt.Szint. Poz/Szponz Felvehető jutalék: Akkor keletkezik felvehető jutalék, ha a munkatárs teljesítette az aktivitásra vonatkozó és az általa választott szolgáltatási szintnek megfelelő feltételeket. Levásárolható jutalék: Azon munkatársak, akik megfizették a regisztrációs díjat (bruttó Ft), de még nincs a 4 saját támogatott munkatársuk, levásárolható jutalékuk keletkezik. Várható jutalék: Azon munkatársak részére, akik nem tudnak dönteni, melyik szolgáltatási szinttel vegyenek részt a képzési rendszerünkben, azzal segítünk, hogy a web-irodájukban egy táblázat áll rendelkezésükre, amiben azt a jutalék összeget mutatjuk, melyet akkor kaphatnának meg, ha annak megfelelő szolgáltatási szintet teljesítenék hónapról hónapra. Ezen összegek tájékoztató adatok, tehát a következő hónapban ezen összegek változhatnak a munkatársak aktivitásának függvényében, le is és fel is. Fizetési módok: A rendszer szolgáltatási szintjeinek pénzügyi rendezésére a banki átutalás és az ajándékutalvánnyal való fizetés áll jelenleg rendelkezésre.

6 Díjak: REGISZTRÁCIÓS DÍJ Ft/ regisztráció EGYSZERI KÉPZÉSI DÍJ Ft/fő HAVI AKTIVITÁSI DÍJ Ft/hó HAVI AKTIVITÁSI DÍJ Ft/hó HAVI AKTIVITÁSI DÍJ Ft/hó AJÁNDÉK UTALVÁNY Ft/fő WEB-IRODA HASZNÁLATI DÍJ a regisztrációt követő 1 év múlva esedékes, díja: Ft/év PIACTÉR HASZNÁLATI DÍJ csak a "0"Ft szolgáltatási csomagoknál kérhető igény esetén, a többi szolgáltatási csomag ezt a díjat tartalmazza 3000 Ft/hó A társaság és a szerződő felek közötti jogviták eldöntésére a felek alávetik magukat pertárgyérték függvényében a Pécsi Városi Bíróság illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Megbízási szerződés - Regisztrációs lap mellékletét képezi, a nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló évi CXVII. törvény rendelkezései az irányadók. Pécs, augusztus 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Fogalmak 1.1. Az mlmdiszkont hálózat egy fogalom, szellemi termék know how, megalkotója és tulajdonosa az MLM Diszkont Kft. (Székhely: 1083 Budapest, Nagytemplom utca

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FAMILY BUSINESS INTERNATIONAL FOGYASZTÓI ÉS FORGALMAZÓI HÁLÓZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. május 28. Tartalomjegyzék Cégadatok:... 4 A. Működési Szabályzat... 5 I. A HÁLÓZAT TAGJÁVÁ

Részletesebben

1.1.3. Általános tag: saját felhasználásra vásárol. A fogyasztói árakon vásárol és a bruttó 7.500 Ft minimális rendelési érték vonatkozik rá.

1.1.3. Általános tag: saját felhasználásra vásárol. A fogyasztói árakon vásárol és a bruttó 7.500 Ft minimális rendelési érték vonatkozik rá. 1. Alapfogalmak 1.1. Tag: mindenki, aki az mlmdiszkont rendszerében regisztrál, és tagságát aktiválja. A regisztráció pillanatában a tagság inaktív, a tagságot egy, a regisztrációtól számított 15 napon

Részletesebben

Partneri Üzletszabályzat

Partneri Üzletszabályzat CITY HITELBRÓKER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PARTNERI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. 05. 20. CITY HITELBRÓKER KFT. Cégjegyzékszáma: 13-09-118810 Adószám: 14246872-2-13 1. oldal v15.05. Általános rendelkezések

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03.

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szerződés) szabályozza a Budapest Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél

Részletesebben

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból.

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból. A www.szazadik.hu honlap Felhasználási Szabályzata I. A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT TÁRGYA 1.1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a K & P 2005. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest,

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél között létrejött, a Hitelkártya (továbbiakban: Hitelkártya)

Részletesebben

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés:

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: [ ] 2 db szerződés aláírva minden oldalon a kapcsolattartó, és a kezes részéről is [ ] A Megbízott személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolata,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt.-vel (továbbiakban: Bank) szerződéses kapcsolatban álló kereskedő

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 8. szám 128. évfolyam 2013 március 15 ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény Oldal 17/2013. (III. 15. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Bankszámla: a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (a továbbiakban: Füzes Takarék) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 1. A szerződés tárgya A revolution Software Kft. [Székhely: H-1133 Budapest, Váci út 76., Adószám: 10770319-2-41] (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Webáruház készítéséhez Készült: 2012. július 14. Hatályos: 2012. augusztus 1-től Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések... 2. Általános rendelkezések... A szerződés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

Online. Reklám. Bevétel.

Online. Reklám. Bevétel. Online. Reklám. Bevétel. Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Sanoma Media Budapest Zrt. (Sanoma) által működtetett, a www.adbox.hu weboldalon elérhető

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Ön Regisztráló Partner Független Ajánló Independent Affiliate IA. Business Partner

Ön Regisztráló Partner Független Ajánló Independent Affiliate IA. Business Partner AFFILIATE PARTNERSHIP POLICIES továbbiakban: APP Ez a dokumentum tartalmazza azon irányelveket és rendelkezéseket, amelyek szabályozzák az Ön ajánlói együttműködését az E-Talking Club Ltd-vel. (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szerződési feltételek alapfogalmai: Szolgáltató adatai ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cég neve: TELMEX NOWY STYL ZRT. Cég képviselő neve: Wasilewski Maciej elnök-vezérigazgató Cég székhelye: H-2000 Szentendre,

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM Oldal Mellékletek Oldal 7/2014. (III.21. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1 1. A Szolgáltató Név: revisionsoft Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza Holló u. 53. 4/14. Képviselő neve: E-mail: Szalkay István ügyvezető info@revisionsoft.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2014. március 15. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2011. február 03.-tól Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő

Részletesebben

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató WANNET 1/8 oldal ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 2013-1. Előfizető adatai Előfizető jellege: egyéni üzleti Igénybevétel jogcíme: tulajdonos bérlő hozzátartozó Egyéni előfizető esetében: (Kiskorú Előfizetőnél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben