Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása"

Átírás

1 felcím Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/6

2 Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint a címben jelölt új biztosítási termékünket. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörû Részvénytársaság Magyarország piacvezetõ társasága, már 1990 óta tagja az Európában elsõszámú, és a világon is a vezetõ biztosítók közé tartozó Allianz Csoportnak. E kapcsolatrendszer révén a nemzetközileg is élenjáró szaktudást és hazai tapasztalatait ötvözve szolgálja ki ügyfelei növekvõ és mind összetettebb igényeit az EU-csatlakozást követõ idõszakban is. A társaság ügyfelei kedvezõ, értékarányos árakat, korszerû szolgáltatásokat, értékeik védelmét, befektetéseik gyarapodását, teljes körû biztosítási kínálatot, jogfolytonosságot és hosszú távú biztonságot találnak. Társaságunk július 1-jén alakult, és 1990 óta mûködik részvénytársasági formában. Alapításának 20. évfordulójától, július 1-jétõl a társaság neve: Allianz Hungária Biztosító Zártkörû Részvénytársaság. Székhelyünk Magyarországon, Budapest V. kerületében, a Bajcsy-Zsilinszky út. 52. szám alatt található. Felügyeleti hatóságunk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. részt venni, és ekként a felelõsségbiztosítási szerzõdéskötési kötelezettségüknek eleget tenni, azok esetében a hivatalos közbeszerzési tanácsadói felelõsségbiztosítás azzal a kitétellel nyújtható, hogy közbeszerzési eljárásokban az ügyvédekrõl szóló évi XI. törvény 5. (1)-(2) bekezdésében foglalt ügyvédi tevékenységekre és (3) bekezdés felsorolt további tevékenységekre nem terjed ki a fedezet, kivéve az ügyvédekrõl szóló évi XI. törvény 5. (3) bekezdés h) pontjában foglalt tevékenységet. Az ajánlatkérõk, illetõleg az ajánlattevõk alkalmazásában álló jogtanácsosok és alkalmazottak esetében, az õ hivatalos közbeszerzési tanácsadásra és a munkavégzésre irányuló jogviszonyuktól elkülönítve megjelenõ megbízási jogviszony keretében végzett szellemi tevékenységükre a jelen biztosítás megköthetõ. Azon közalkalmazottak, illetõleg köztisztviselõk, akik munkaköri leírásában a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység nem szerepel, ekként nem utasíthatók e körben, azok esetében a jelen biztosítás a névjegyzékbevételük érdekében megköthetõ. A jelen ügyfél-tájékoztató nem helyettesíti a biztosítási szerzõdést, kizárólag leendõ ügyfeleink elõzetes tájékoztatását szolgálja. Biztosítási fedezet tárgya és a biztosítási esemény A hatályos közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. törvény 11. (4) bekezdése elõírja, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadónak külön jogszabályban meghatározott mértékû felelõsségbiztosítással kell rendelkeznie. A felelõsségbiztosítási szerzõdés érvényes létrejötte a hivatalos közbeszerzési tanácsadónak a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékbe történõ felvételének egyik elõfeltétele. A felelõsségbiztosítás mértékét a 37/2004. (XI. 25.) IM-PM együttes rendelettel módosított 30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendelet szabályozza. Társaságunk a jelen újonnan bevezetett termékével megfelelve a rendeletben elõírtaknak kívánja a megbízási jogviszony keretében tevékenykedõ hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítási fedezetét megteremteni. Azon ügyvédek esetében, akik a közbeszerzési eljárásokban hivatalos közbeszerzési tanácsadóként kívánnak A hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása szerzõdési feltételei szempontjából biztosítási eseménynek minõsül, ha a biztosítási szerzõdés 18. pontjában meghatározott kockázatviselési tartam alatt a biztosított vagy olyan személy, akinek a magatartásért a biztosított a magyar anyagi jog szabályai szerint kártérítési felelõsséggel tartozik a hivatalos közbeszerzési tanácsadásra irányuló tevékenységbõl eredõ valamely kötelezettségét e minõségében felróható módon megszegi, és ezzel a kötelezettségszegéssel a megbízója vagyonában kárt okoz, és a bekövetkezett kárért a biztosított a magyar anyagi jog szabályai szerint kártérítési felelõsséggel tartozik, és a kár nem minõsül a szerzõdési feltételek 25. pontja alapján biztosítással nem fedezett kárnak. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízója lehet az ajánlatkérõ, valamint az ajánlattevõ is, ha a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval a tanácsadásra vonatkozóan megbízási szerzõdés jön létre. A biztosító helytállási kötelezettsége csak akkor következik be, ha a fenti bekezdésben felsorolt valamennyi feltétel együttesen fennáll. 2/6

3 Több, azonos okból bekövetkezett, idõben egymással összefüggésben álló káresemény egy biztosítási eseménynek minõsül, akkor is, ha a károkozó magatartás több személynek okoz kárt. A biztosítási idõszak és kockázatviselés tartama A biztosítási idõszak határozatlan idõtartamra kötött biztosítási szerzõdés esetén egy év, a határozott idõtartamra kötött biztosítási szerzõdés esetén a szerzõdés tartama. A biztosítási idõszaknak a következõk szempontjából van jelentõsége: A biztosító szolgáltatásának egyik korlátja a biztosítási káreseményenkénti limit mellett a biztosítási idõszakonkénti biztosítási összeg (az ún. limit). A biztosító a biztosítás díját biztosítási idõszakonként határozza meg, Határozatlan idõtartamú szerzõdés esetén a biztosított a biztosítási idõszakonkénti adatközlés kötelezettségének a biztosítási évforduló vagyis egy biztosítási idõszak vége és egy másik kezdete elõtt meghatározott ideig köteles eleget tenni, A határozott idõtartamú szerzõdés a biztosítási idõszak lejártával megszûnik. Fontos kiemelni, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó attól az idõponttól válik jogosulttá tevékenysége folytatására, amely idõponttal a névjegyzékbe bejegyzést nyert. A biztosító kockázatviselésének kezdete a névjegyzékben szereplõ biztosított esetén az ajánlaton megjelölt kockázatviselési kezdet, szerzõdés érdekmúlással szûnik meg, akkor a kockázatviselési tartam vége az érdekmúlás napja. Az írásbeli megállapodást, illetve a biztosító elfogadó nyilatkozatát a biztosítási kötvény kiállítása pótolja. Ha azonban az ajánlattételkor a biztosított még nem szerepel a névjegyzékben, az írásbeli megállapodást, illetve az elfogadó nyilatkozatot a biztosító által kiállított fedezetigazolás pótolja, és a biztosító csak a névjegyzékbe történt felvétel után állítja ki a kötvényt. A névjegyzékbe történõ felvétel elõfeltételeként létrejött biztosítási szerzõdés lényeges adatait a kötvény kiállításáig a Közbeszerzések Tanácsához bemutatásra kerülõ és a biztosítási szerzõdés mellékletét képezõ fedezetigazolás tartalmazza azzal az eltéréssel, hogy a fedezetigazolásban a kockázatviselés kezdete nem szerepel. A névjegyzékbevételt kérelmezõk esetében a kockázatviselés kezdetének megállapítása érdekében a névjegyzékbe történõ bejegyzésrõl szóló határozatot öt napon belül a biztosítónak be kell mutatni! A díjszámítás, a díjfizetés ideje, módja, a díj-nemfizetés következménye és a díjmódosítás A biztosítási díjat a biztosított által közölt adatok alapján, a biztosító biztosítási idõszakonként kockázatarányosan határozza meg. Természetes személy esetében a választott biztosítási összegek szerint számított díjat kell fizetni, szervezet esetében a díjat az éves bruttó árbevétel is differenciálja. A szervezet esetében a kalkulált díj elõzetes díj, és a tényleges árbevétel alapján különbözeti díj elszámolása történik meg a szerzõdési feltételekben szabályozott módon. a névjegyzékbe felvételt kérelmezõ esetén a névjegyzékbe történõ felvétel napja, amennyiben a bejegyzés tényét és napját a határozat megküldésével a bejegyzés napjától számított öt napon belül közlik a biztosítóval, a névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítés biztosítóhoz beérkezésének napja, amennyiben a bejegyzés tényét és napját a határozat kézhezvételétõl számítottan nem közlik öt napon belül a biztosítóval. A biztosító kockázatviselése a kockázatviselés tartama alatt okozott és bekövetkezett, legkésõbb a szerzõdés megszûnésének napjától számított harminc napon belül a biztosítónak bejelentett biztosítási eseménynek minõsülõ károkra terjed ki. A kockázatviselés tartama a kockázatviselés kezdetének a fentiekben megjelölt kezdõ idõpontja és a szerzõdés megszûnésének az idõpontja közötti idõtartam. Ha a A biztosítási díj a kockázatviselés ellenértéke, a biztosító a díjat a kockázatviselés kezdetétõl számítja fel. A biztosítási díj más megállapodás hiányában minden biztosítási idõszakra egy összegben fizetendõ. A biztosítás elsõ díja az ajánlattétel napján, a folytatólagos díja pedig a biztosítási idõszak elsõ napján esedékes, kivéve, ha a felek a biztosítási díj több részletben történõ megfizetésében állapodnak meg. A biztosítási díjat elõre kell megfizetni. A szerzõdés megszûnik a díj esedékességétõl számított harmincadik nap elteltével, ha a hátralékos díjat nem fizették meg, vagy a biztosító a fizetésre írásban felszólítja a szerzõdõt, illetõleg bírói utat vesz igénybe a díj iránti igénye érvényesítésére. A biztosítási díj összege egy biztosítási idõszakon belül a biztosító által egyoldalúan nem módosítható, kivéve az elõzetes díj, valamint a különbözeti díj megállapítását. 3/6

4 A biztosítási szolgáltatás, a teljesítés módja és ideje A biztosító az önrészesedés figyelembevételével biztosítási eseményenként és biztosítási idõszakonként a szerzõdésben meghatározott biztosítási összegekig (limitekig) téríti meg a károkat. A névjegyzékbe felvételét kérõ szervezet felelõsségbiztosítása és az általa alkalmazott névjegyzékben szereplõ természetes személy felelõsségbiztosítása elkülönül. A közbeszerzési eljárásban a megbízónak okozott károk megtérítésére ezen felelõsségbiztosítási fedezetek nem adódnak össze, azaz egy káresemény kapcsán ha az a természetes személy tanácsadónak róható fel a kártérítés a szervezet megbízotti jogállása miatt az õ biztosítására rendezhetõ, figyelemmel a rendeleti szabályozásra, amely elõírja, hogy a tanácsadásra szerzõdött felelõsségbiztosítása kiterjed az alkalmazottja, megbízottja által okozott kárra is. A biztosító szolgáltatását az igény jogalapját és összegét igazoló valamennyi bizonyítéknak a kárrendezésre illetékes egységéhez való beérkezésétõl számított harminc napon belül nyújtja a károsult részére. Társaságunk a kárt forintban téríti meg. Kizárások A felelõsségbiztosítás alapján nem téríti meg a biztosító: A biztosított tevékenységgel összefüggésben a megbízón kívüli harmadik személyeknek okozott károkat, A jogszabályban meghatározott felelõsségnél szigorúbb felelõsségen alapuló károkat, Az olyan kárt, amely a biztosított és a károsult közötti jogviszonyra irányadó szabályok szerint elévült, Az elmaradt vagyoni elõny (kivéve a magánszemély rendszeres jövedelmét) jogcímén érvényesített károkat, Az üzemszüneti veszteségeket, A környezetszennyezéssel, a hasadóanyagok robbanásából, a nukleáris reakcióból, a röntgen- vagy sugárártalomból, azbesztbõl eredõ károkat, Az adatvédelemi szabályok, továbbá a titokvédelmi szabályok (pl. üzleti titok, banktitok, szolgálati titok) megsértésébõl eredõ károkat, A biztosított számítógépes rendszerében fellépõ hiba, illetve jogtalan behatolás és/vagy felhasználás következtében beálló károkat, A jogszabály alapján megtérülõ, az állam ellen is érvényesíthetõ igényeket, A bûncselekménnyel okozott károkat, Kötbért, bírságot, büntetõ jellegû szankciókat, kivéve a Közbeszerzések Tanácsa által jogerõsen kiszabott és a tanácsadóra áthárítható bírságot, Olyan károkat, amelyek vagyontárgyak (ideértve a pénzt és az értékpapírt is) elveszésébõl, eltulajdonításából erednek, A tisztességtelen piaci magatartással okozott károkat, A pénzkezelés körében elkövetett mulasztás miatt bekövetkezett károkat, A közbeszerzési eljárásokhoz nem kapcsolódó pályázatírói tevékenységgel okozott károkat, A közbeszerzési eljárás során végzett ügyvédi tevékenységgel összefüggésben keletkezett károkat, kivéve az ügyvédekrõl szóló évi XI. törvény 5. (3) bekezdés i) pontjában megjelölt hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység körében okozott károkat, A munkáltatónak, foglalkoztatónak okozott, nem megbízási jogviszonyon alapuló kárigényeket, Azokra a károkat, amelyeknek oka: a) háború, ellenséges invázió, ellenséges országok háborús cselekményei vagy egyéb ellenséges cselekmények (függetlenül attól, hogy a hadüzenetet vagy a hadban állást bejelentették-e), polgárháború, lázadás, forradalom, felkelés, statárium, erõszakos hatalomátvétel vagy ezek kísérlete. b) sztrájk, felkelés, polgári engedetlenség, illetve munkahelyi zavargás, szabotázs, c) politikai célzatú erõszakos cselekmény, különös tekintettel a terrorcselekményre, d) légi jármû és/vagy légi jármû személyzetének elrablása, eltérítése, légi jármû jogellenes hatalomba kerítése, személyzetének és/vagy utasainak túszul ejtése, e) polgári vagy katonai hatóságok által alkalmazott állandó vagy ideiglenes birtokfosztás (elkobzás, lefoglalás, feltartóztatás, államosítás, rekvirálás stb.). A biztosító mentesülése A biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, ha a szerzõdõ fél vagy a biztosított nem teljesíti a szerzõdési feltételekben meghatározott közlési, változás-bejelentési kötelezettségét, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerzõdés megkötésekor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. A biztosító kötelezettsége nem áll be, ha a biztosított nem teljesíti a szerzõdési feltételekben a biztosítási esemény bekövetkezése kapcsán meghatározott bejelentési, tájékoztatási, továbbá adatszolgáltatási kötelezettségét, illetve nem teszi lehetõvé a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenõrzését, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak. 4/6

5 A biztosító visszakövetelési joga A biztosító a károsultnak kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha a biztosított vagy az a károkozó személy, akinek a magatartásáért a biztosított felelõsséggel tartozik a kárt szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta, kivéve ha a biztosított bizonyítja, hogy a károkozó magatartás nem volt jogellenes. A szerzõdési feltételek szerint súlyosan gondatlan károkozásnak minõsül, ha a biztosított, vagy az, akinek a magatartásáért a biztosított kártérítési felelõsséggel tartozik a jogszabályban vagy egyéb kötelezõ elõírásban meghatározott személyi, tárgyi, mûszaki, technikai, informatikai feltételek hiányában végezte tevékenységét, és a kár ezzel összefüggésben keletkezett, a kárt a tevékenységre vonatkozó elõírások kirívóan súlyos, illetõleg ismételt megsértésével okozta, a károkozó magatartás észlelése után kármegelõzési vagy kárenyhítési kötelezettségét az erre vonatkozó szabályok gondatlan megsértésével megszegte, és a kár, illetve annak egy része megelõzhetõ lett volna a kármegelõzési vagy kárenyhítési kötelezettség szabályszerû teljesítésével, a kárt a szükséges intézkedések elmulasztásával okozta, és a kár bekövetkezte elõtt a szükséges intézkedéseket annak ellenére sem tette meg, hogy a biztosító, illetve harmadik személy a káresemény bekövetkezésének veszélyére írásban figyelmeztette, és a levélben foglalt indokok alapján az adott helyzetben elvárható lett volna a szükséges intézkedések megtétele, a kárt alkohol, illetve kábító- vagy bódulatot keltõ szer hatása, illetve befolyása alatt okozta. A szerzõdés megszûnésének esetei és felmondásának feltételei A biztosítási szerzõdés megszûnésének esetei: a) felmondás, b) határozott idõtartamra kötött szerzõdés esetén az idõtartam lejárta, c) közös megegyezés, d) egyéb, a szerzõdési feltételek pontjaiban szabályozott esetek. A határozatlan idõtartamra kötött biztosítási szerzõdést bármelyik fél jogosult harminc napos felmondási idõvel a biztosítási idõszak utolsó napjára, írásban felmondani. A határozott idõre kötött biztosítási szerzõdés a biztosítási tartam lejártával, a kötvényben a szerzõdés megszûnésének napjaként feltüntetett napot követõ napon 0 óra 00 perckor szûnik meg. Ha a biztosítási esemény a biztosítási szerzõdés hatályának kezdete elõtt bekövetkezett, illetve a bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy megszûnt a biztosítási érdek, a szerzõdés, illetõleg annak megfelelõ része nem válik hatályossá. Ha a biztosítási esemény bekövetkezése a biztosítási szerzõdés hatálya alatt lehetetlenné vált, vagy megszûnt a biztosítási érdek, akkor a szerzõdés, illetve annak megfelelõ része a hónap utolsó napjával megszûnik. A szerzõdés érdekmúlással szûnik meg abban az esetben is, ha a névjegyzékbe történõ felvételt a Közbeszerzések Tanácsa elutasítja. A biztosító a beszedett biztosítási díjjal annak 10 %-át kitevõ költségének felszámításával legkésõbb az elutasító határozat bemutatását követõ tizenöt napon belül köteles elszámolni a szerzõdõ féllel. A biztosítási díj esedékességétõl számított harmincadik nap elteltével megszûnik a szerzõdés, ha addig nem fizették meg a hátralékos díjat, és nem került sor díjhalasztásra vagy a díj bírósági úton történõ érvényesítésére. A biztosítási szerzõdés megszûnik, ha a szerzõdõ fél vagy a biztosított nem fogadja el a biztosító módosító javaslatát. Ha a szerzõdés megszûnésekor (idõbeli hatályának lejártakor) a biztosítási szerzõdés felei egymásnak szolgáltatással tartoznak (pl. folyamatban lévõ kárrendezés; meg nem fizetett díj), úgy a szerzõdés megszûnése (idõbeli hatályának lejárta) a még teljesítendõ szolgáltatás tartalmát, teljesítésének módját és idejét nem módosítja. A szerzõdés megszûnésekor még teljesítendõ szolgáltatásra/ellenszolgáltatásra a biztosítási szerzõdés rendelkezései továbbra is hatályosak. Az esetleges fogyasztói panaszokkal foglalkozó szervekrõl Ha kérdése vagy panasza merül fel, kérjük, forduljon bizalommal a szerzõdést kezelõ igazgatóságok ügyfélszolgálataihoz, valamint a vezérigazgatóságon mûködõ Központi Ügyfélszolgálati Irodához (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., Levelezési címünk: 1368 Budapest, Pf 191), ahol készséggel állnak rendelkezésére. Amennyiben panaszára nem kapott kielégítõ választ, valamint szolgáltatásunkkal továbbra sem elégedett, panaszát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõséghez vagy a békéltetõ testületekhez terjesztheti elõ, vagy bírói utat vehet igénybe. 5/6

6 A biztosítási titokkal kapcsolatos szabályok A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló évi LX. törvény (Bit.) szerint biztosítási titok minden olyan államtitoknak nem minõsülõ, a biztosító, a biztosításközvetítõ, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerzõdéseire vonatkozik. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn, illetve a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselõje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad. A Bit a alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn: a feladatkörében eljáró Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével; a folyamatban lévõ büntetõeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel; a "halaszthatatlan intézkedés" jelzéssel ellátott, külön jogszabályban elõírt ügyészi jóváhagyást nélkülözõ megkeresés kapcsán a nyomozó hatósággal; a büntetõügyben, polgári ügyben, valamint a csõdeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval; a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzõvel; adóügyben az adóhatósággal; a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal; ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális fegyverkereskedelemmel vagy a pénzmosás bûncselekményével van összefüggésben a nyomozó hatósággal és a polgári nemzetbiztonsági szolgálattal; a versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal; a feladatkörében eljáró gyámhatósággal; az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvényben foglalt egészségügyi hatósággal, a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyûjtésre felhatalmazott szervvel; a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal; a Bit.-ben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetõ Hivatallal; az állományátruházás keretében átadott biztosításiszerzõdés-állomány tekintetében az átvevõ biztosítóval; a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatokra vonatkozóan a kártalanítási számlát kezelõ szervezettel, az információs központtal, a kártalanítási szervezettel és a kárrendezési megbízottal; a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzõvel; az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 60. cikke alapján elfogadott rendeletek vagy határozatok, illetve az Európai Uniót létrehozó szerzõdés 15. cikke alapján elfogadott közös álláspontok alapján, az abban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Pénzügyminisztériummal; a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából személyes adatnak nem minõsülõ adatok átadása kapcsán a Pénzügyminisztériummal szemben. Eltérés a szokásos vagy korábbi szerzõdési gyakorlattól A hazai jogrendszerben a hivatalos közbeszerzési tanácsadó új jogintézményként került bevezetésre. A tevékenysége végzéséhez elõírt felelõsségbiztosítási szerzõdéskötési kötelezettség kielégítése érdekében történt ezen új termék kidolgozása. Társaságunk e terméke megfelel a közbeszerzési törvény hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képezõ felelõsségbiztosítás szabályait meghatározó végrehajtási rendeletében foglalt követelményeknek. Tekintettel arra, hogy a korábbiakban ez a termék nem létezett, összehasonlításra nincs mód. Az alkalmazandó jog A szerzõdési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. Köszönjük figyelmét és reméljük, hogy termékünk felkeltette érdeklõdését, és hamarosan ügyfeleink között üdvözölhetjük. Allianz Hungária Biztosító Zrt. 6/6

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS. CASCO Szárazföldi jármû Önrész +100 000 Ft feletti károkra

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS. CASCO Szárazföldi jármû Önrész +100 000 Ft feletti károkra KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS CASCO Szárazföldi jármû Önrész +100 000 Ft feletti károkra Tisztelt Tagtársunk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁT. Célunk, hogy

Részletesebben

A mezőgazdasági vállalkozások növény és erdő elemikár biztosítási feltételei

A mezőgazdasági vállalkozások növény és erdő elemikár biztosítási feltételei A mezőgazdasági vállalkozások növény és erdő elemikár biztosítási feltételei Ügyfél-tájékoztató AHE - 11170/1ÜT 1/10 Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint

Részletesebben

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A jelen feltételek rendelkezései az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) valamennyi

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Tartalom Életbizosítások.....................................5. oldal Ügyfél-tájékoztató..................................

Részletesebben

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF)

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Hatályos: 2010. október 19. napjától Nysz.: 14438 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató........................................................................................

Részletesebben

PostaAutóÔr (1 3021) Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei

PostaAutóÔr (1 3021) Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei PostaAutóÔr (1 3021) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ Bevezetô......................................

Részletesebben

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2010. június 1-jétől Nysz.: 14195 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 3 Általános felelősségbiztosítási feltételek (ÁFF)... 5 Kiegészítő felelősségbiztosítási

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. I. Biztosítási esemény...5. II. A szerzõdés alanyai...5. III. Biztosított tevékenység...5. IV. A kockázatviselés tárgya...

Ügyféltájékoztató...3. I. Biztosítási esemény...5. II. A szerzõdés alanyai...5. III. Biztosított tevékenység...5. IV. A kockázatviselés tárgya... Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató...................................................................................3 I. Biztosítási esemény...............................................................................5

Részletesebben

Allianz Aktív Plusz kiegésztő biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek

Allianz Aktív Plusz kiegésztő biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek Allianz Aktív Plusz kiegésztő biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek Terméktájékoztató az Allianz Aktív Plusz kiegészítő biztosításról Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk megismertetni gépjármű-felelősségbiztosítással

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATÁRA KITERJEDŐ BIZTOSÍTÁSÁRÓL (MJK: T-VÖB 001-2015) TISZTELT PARTNERÜNK!

TÁJÉKOZTATÓ AZ ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATÁRA KITERJEDŐ BIZTOSÍTÁSÁRÓL (MJK: T-VÖB 001-2015) TISZTELT PARTNERÜNK! TÁJÉKOZTATÓ AZ ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATÁRA KITERJEDŐ BIZTOSÍTÁSÁRÓL (MJK: T-VÖB 001-2015) TISZTELT PARTNERÜNK! Társaságunk, a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe a gazdálkodó

Részletesebben

Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása

Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása Hatályos: 2013. december 13. Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása Nysz.: 16123 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója..............................................3

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

A biztosítási fedezet egyebek között minden olyan fizikai kárra kiterjed, amelyet a vonatkozó feltételben nem zártak ki.

A biztosítási fedezet egyebek között minden olyan fizikai kárra kiterjed, amelyet a vonatkozó feltételben nem zártak ki. TÁJÉKOZTATÓ AZ ATLASZ ELECTRONIC ELECTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSÁRÓL (MJK: T-ELECTRONIC 001-2014) TISZTELT PARTNERÜNK! Örülünk, hogy lehetőségünk van tájékoztatni Önt a QBE Insurance (Europe)

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

Allianz Otthonbiztosítás Plusz

Allianz Otthonbiztosítás Plusz Allianz Otthonbiztosítás Plusz Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek Együtt A-tól Z-ig Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató...5 Ismertető...5 Vagyonbiztosítási szerződések és. kiegészítő biztosítások...6

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS MJK: AEOLB 001-2015 MJK: AEOLB 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/41 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.)A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE

LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE LAKÁSBIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. TeleCenter: +36 1 467 3500 www.groupamagarancia.hu Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2014. április hó 28. 2014. április hó 28-i küldöttközgyűlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD SZÉLVÉDŐ ÉS VADKÁR BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD SZÉLVÉDŐ ÉS VADKÁR BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD SZÉLVÉDŐ ÉS VADKÁR BIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF)

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Érvényes: 2004. január 1-jétõl Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.........................................................................3

Részletesebben

1. A Biztosító fôbb adatai

1. A Biztosító fôbb adatai Tájékoztató a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. gépjármû tulajdonosok részére kidolgozott Útravaló Gépjármû Tulajdonosi JogSzerviz jogvédelem biztosításáról (GJT-1001) Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD GAP PÉNZÜGYI VESZTESÉG BIZTOSÍTÁS

Részletesebben

A gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételei

A gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételei A gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételei Érvényes: 2014. január 1-jei vagy azt követő aláírás kezdetű szerződésekre A gépjármû-felelôsségbiztosítás általános feltételei a gépjármûfelelôsségbiztosításról

Részletesebben

ALL RISKS VAGYON- ÉS ÜZEMSZÜNET-BIZTOSÍTÁS

ALL RISKS VAGYON- ÉS ÜZEMSZÜNET-BIZTOSÍTÁS Az OTP Csoport partnere ALL RISKS VAGYON- ÉS ÜZEMSZÜNET-BIZTOSÍTÁS Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2811/1 I. FEJEZET: VAGYONBIZTOSÍTÁS A Groupama Garancia

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek

Általános biztosítási feltételek www.allianz.hu Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Felelősségbiztosítások AHE-10352/5P A jelen általános biztosítási feltételek azon általános rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket

Részletesebben

Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10)

Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10) Járművek casco biztosításának különös feltételei (JCKF10) Hatályos: 2010. november 1-jétől Nysz.: 14375 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATRA KITERJEDŐ KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATRA KITERJEDŐ KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATRA KITERJEDŐ KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI (MJK: VÖB 001-2015) VÖB 001-2015 Érvényes: 2015. január 1-től 1/21 ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATRA KITERJEDŐ KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkező balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkező balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkező balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei Hatályos: 2007. június 1-jétől Nysz.: 14471 Tartalomjegyzék

Részletesebben