Partnerség a világ mezôgazdaságában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Partnerség a világ mezôgazdaságában"

Átírás

1

2

3 Tartalom XVI. ÉVFOLYAM AZ EUROFARM SZAKLAPSZÖVETSÉG TAGJA FÔSZERKESZTÔ: DR. KOVÁCS JÁNOS SZERKESZTÔBIZOTTSÁG ELNÖKE: DR. NAGY JÁNOS TÁRSELNÖK: BÚVÁR GÉZA SZERKESZTÔBIZOTTSÁG: DR. BENEDEK PÁL DR. CSIZMAZIA ZOLTÁN DR. HODOSSI SÁNDOR DR. KRUPPA JÓZSEF DR. SZÛCS ISTVÁN DR. PETRÓCZY ISTVÁN DR. FEHÉR FERENC Dr. Csáki Csaba: Oroszország mezôgazdaságáról ôszintén 2 Xf,f XFRB% Jrnhjdtyyj j ctk(crjv [jpzqcndt Hjccbb 2 Dr. Kovács János: Az orosz mezôgazdaság sem az, mint aminek látszik 3 Zyji RJDFX% Ctk(crjt [jpzqcndj Hjccbb yt nfrjt rfrbv rf;tncz 3 A. V. Gorgyejev: Erôsítsük a kétoldalú élelmiszergazdasági kapcsolatokat! 4 F. D. UJHLTTD% Erhtgbv ldecnjhjyybt cdzpb d j,kfcnb fuhjghjljdjk(cbdtyyjq njhujdkb 4 J. T. Gajdar: A birodalom halála tanulságok az élelmiszerellátás hiányosságairól a mai Oroszország számára 5 T. N. UFQLFH% Ub,tk( Bvgthbb. Ehjrb lkz cjdhtvtyyjq Hjccbb d j,kfcnb ghjljdjk(cndtyyjuj cyf,;tybz cnhfys 5 N. I. Sagajda: Földpiac Oroszországban 7 Y. B. IFUFQLF% Hsyjr ctk(crj[jpzqcndtyys[ ptvtk( d Hjccbb 7 Dr. Csáki Csaba A.V. Gorgyejev Dr. Kovács János Gajdar, J.T. LAPIGAZGATÓ: HAMVAS ATANÁZ A szerkesztôség címe: AGROINFORM Kiadó és Nyomda Kft Budapest, Angol u. 34. Tel./fax: D. N. Rülko: Új szereplôk az orosz mezôgazdaságban 10 L. Y. HSKRJ% Yjdst buhjrb d ctk(crjv [jpzqcndt Hjccbb 10 Szerova E. V.: Oroszország helyzete a világ élelmiszerpiacán 13 T. D. CTHJDF% Gjkj;tybt Hjccbb yf vbhjds[ fuhjghjljdjk(cndtyys[ hsyrf[ 13 Sagajda N.I. Rülko D.N. HIRDETÉSSZERVEZÉS: AGROINFORM Vizuális Stúdió BOLYKI BENCE Telefon: és A lap megrendelhetô: AGROINFORM Kiadó és Nyomda Kft. Információ: SZABÓ KRISZTINA Tel./fax: T. G. Nefedova: A fenntartható fejlôdés lehetôsége a krízissel terhelt orosz mezôgazdaságban 19 N. U. YTATLJDF% Djpvj;yjcnb ecnjqxbdjuj hfpdbnbz ctk(crjuj [jpzqcndf Hjccbb d eckjdbz[ rhbpbcf 19 Szerova E. V. Sick O. V.: Az agráripari komplexum fejlesztésének nemzeti projektje 23 T. D. CTHJDF J. D. IBR% Yfwbjyfk(ysq ghjtrn Hfpdbnbr FGR 23 Uzun V. J.: Az agráripari komplex átalakításának következményei 26 D. Z. EPEY% Gjcktlcndbz htajhv d FGR Hjccbb 26 Szerova E.V. Uzun V. J. Nefedova T. G. Sick O.V. PhD ALAPÍTÓ FÔSZERKESZTÔ: DR. REISINGER PÉTER Felelôs kiadó: BOLYKI ISTVÁN Mûszaki szerkesztô: MAHR JÁNOS Stúdió munka: AGROINFORM Vizuális Stúdió SÁNDOR ANNA, SOÓS ÉVA Készült: AGROINFORM Kiadó és Nyomda Kft. ISSN: A korábbi Mezôgazdasági Tanácsok új névvel és tartalommal Gatulina E. A. A kamattámogatási politika hatása az állattenyésztés fejlesztésére 29 T. F. UFNFEKBYF% Dkbzybz ce,cblbhjdfybz ghjwtynys[ cnfdjr gj bydtcnbwbjyysv rhtlbnfv yf hfpdbnbt ;bdjnyjdjlcndf 29 Danielle Berman: Gyorséttermek Moszkvában 31 L. <THVFY% Htcnjhfys,scnhjuj j,cke;bdfybz d Vjcrdt 31 Toropov D. I.: Röviden a falu szociális és foglalkoztatási helyzetérôl 33 L. B. NJGJHJD% Rjhjnrj j cjwbfk(yj-nheljdjq catht ctkf 33 Dr. Kemény Ádám: Agrárkapcsolatunk alakulása Oroszországgal 36 F. RTVTY)% Cnfyjdktybt ctk(crj[jpzqcndtyysq cdzptq c Hjccbtq 36 Toropov D. I. Dr. Kemény Ádám Danielle Berman 1

4 Oroszország mezôgazdaságáról ôszintén Dr. Csáki Csaba tanszékvezetô, egyetemi tanár, MTA rendes tagja 2 Agroinform a közeljövôben megjelenô különszámot szentel az orosz mezôgazdaság bemutatásának, melyhez elôszóként pár gondolatot fûzök. Ma a haza szakmai közvélemény viszonylag tájékozatlan az orosz mezôgazdaság állapotával, helyzetével, gondjaival összefüggô kérdésekben. Szûkösek az információk az oroszországi lehetôségeket illetôen is. Agrárexportunk örvendetes növekedése és az orosz piac visszaszerzésében elért részleges sikerek fokozzák az információs igényeket, a helyzet alaposabb megértését. Dr. Csáki Csaba Ez az, ami már a múlté A rendszerváltás elôtti idôszakban a szovjet illetve az orosz mezôgazdaság helyzete, fejlôdése széles körben ismert volt hazánkban. Gyakran láttak napvilágot elemzések és rendkívül élénk volt a szakmai kapcsolatok rendszere is. Az elmúlt másfél évtizedben az orosz mezôgazdaság kikerült az érdeklôdés homlokterébôl. Az Európai Uniós tagságra való felkészülés a KAP bevezetésének gondjai mellett viszonylag ritkán esett szó a tôlünk keletre fekvô országok mezôgazdaságáról. Idôközben rendkívüli módon lecsökkent a tôlünk keletre esô régióba és ezen belül az Oroszországba irányuló mezôgazdasági kivitelünk is. A közeljövôben megjelenô különszám a legilletékesebbek az orosz mezôgazdaság irányítóinak és vezetô szakembereinek tollából származó tanulmányokat tartalmaz, amelyek érintik az orosz mezôgazdaság legfontosabb mai problémáit és emellett általános tájékoztatást nyújtanak az ágazat helyzetérôl. A tanulmányozáshoz négy fontos tényt szeretnék a magyar olvasó figyelmébe ajánlani: Az orosz mezôgazdaság hatalmas termelési potenciálja a mezôgazdasági termelés tartós és számottevô növekedésének lehet az alapja. Ugyan az ország területének csupán 7,3%-a szántó, ez azonban 125 millió hektárt jelent, amelybôl 5 millió hektár öntözhetô. Figyelembe véve a talajok termékenységét és a klimatikus viszonyokat, nem túlzás azt mondani, hogy Oroszország rendelkezik a világ egyik legnagyobb mezôgazdasági termelési potenciájával. Ma Oroszország igen jelentôs húsimportôr. Minden feltétel adott azonban arra, hogy tartós élelmiszer exportôrré váljon. Természetesen ehhez sokoldalú fejlesztésre van szükség. Meggyôzôdésem, hogy a mezôgazdasági beruházásokban és fejlesztésekben való magyar közremûködés lehet az egyik legígéretesebb terület a magyar orosz mezôgazdasági kapcsolatokban. Hasonlóan a magyarhoz, az orosz mezôgazdaság is viszonylag nehéz másfél évtizedet tudhat maga mögött. A reformok sorozata zajlott le kisebb-nagyobb válságokkal tarkítva. Úgy tûnik, az orosz mezôgazdaságban is befejezôdött a reformok elsô szakasza, amelynek eredményeként létrejöttek a piacgazdaságra és magántulajdonra épülô mezôgazdaság alapjai. Hatalmas változások zajlottak le az orosz agrárpolitikában, melyek eredménye egy világosabb, átláthatóbb agrárpolitikai keret, amely azonban továbbra sem mentes a problémáktól és a piacokat torzító beavatkozásoktól, melyekrôl a Világbank Technical Paper No: 523 anyagban 2002-ben már beszámoltam. Sajátos kettôsség érvényesül továbbra is az orosz agrárpolitikában. Egyrészrôl szövetségi szinten az agrárpolitika túlnyomórészt konform a piacgazdaság követelményeivel és nagyobb részt megfelel a WTO tagság kívánalmainak. Másrészt viszont regionális szinten továbbél a régi tervgazdálkodási rendszer agrárpolitikájának számos maradványa. Nem történt meg a szövetségi és a regionális agrárpolitikák teljes összehangolása. A mezôgazdasági termelés több mint 50%-a a háztáji és a kisüzemi szektorból származik. Kétségtelenek a nagyüzemi eredmények, azonban ez a kettôsség továbbra is él. A különszámban szereplô tanulmányokban viszonylag kevés szó esik az orosz mezôgazdaság háztáji és kisüzemi szegmentjérôl, viszont az utóbbi idôben a háztáji és a kisüzemi szektor támogatása megjelent az agárpolitika célkitûzései között, igaz másodlagosként. Az orosz mezôgazdaság termelési potenciájának teljesebb kihasználása feltételezi olyan stratégiák kialakítását, amelyek az agrárpolitikán belül a termelésben betöltött súlyát megilletô helyen kezelik a háztáji és a kisüzemi szektort. A szövetkezetesítés és a szocializmus évtizedei teljes mértékben átformálták a vidéki Oroszországot. A nagyüzemi gazdaságok átfogták a vidéki élet valamennyi aspektusát. Ennek megfelelôen a nyugati értelemben vett vidékfejlesztés nem jelent meg önálló területként. A nagyüzemi gazdaságok átalakulása, az elmúlt évek reformjai megváltoztatták a helyzetet és több tekintetben a vidéki lakosság életminôségét negatívan befolyásolták. A kolhozszovhoz rendszer maradványai nem képesek a vidéki lakosság szükségleteinek kielégítésére Oroszországban is szükség van a vidékfejlesztésre, a vidék szociális problémáinak új megközelítésére. Ez az egyik olyan terület, ahol a magyar tapasztalatok különösen nagy érdeklôdésre tarthatnak számot. Végezetül messzemenôen üdvözlöm ezen összeállítás közreadását. Remélem, hogy megjelenése segíteni fogja a magyar szakmai közvélemény tájékozódását és hozzájárul a magyar orosz agrárkapcsolatok további bôvüléséhez. "

5 Az orosz mezôgazdaság sem az, mint aminek látszik Á ltalános gondunk, hogy nem ismerjük Oroszország valódi arcát, sôt még a hozzáférhetô információ sem kelti fel a figyelmünket. Venni, eladni, azaz kereskedni szeretnénk, ami viszont nem lehet sikeres a piac tényleges ismerete nélkül. Nagy baj, ha az idejövô kereskedôktôl, bankosoktól szerzünk információkat, ugyanis ebben az esetben a piac tényleges ismerete nélkül gyengébb alkupozícióba kényszerítjük saját magunkat. Egyébként pedig a kereskedés már régen több, mint adásvételi szerzôdések sorozata. Az sem megy, hogy magas rangú delegáció megy Moszkvába, és aláírnak a korábbihoz hasonló jegyzôkönyveket, de annak már senki nem néz utána, hogy min akadt el az üzlet korábban. Igaz ugyan, hogy ha két ember mondja ugyanazt, az nem ugyanaz. A kétoldalú gazdasági kapcsolatokban azonban a gazdasági szükségszerûségek diktálnak, tehát azokat kellene ismerni az orosz mezôgazdaságról a magyar agrárium minden szintjén. A partnerre csak akkor van szükség, ha a nyakunkon az áru, vagy nyersanyag hiányában leállni kényszerülnek egyes termelô egységeink? A termelési biztonság megköveteli a piaci biztonságot! A mezôgazdasági, pontosabban az élelmiszergazdasági termelés alapja a tervezhetôség, a legalább középtávú elôrelátás. Ki vállal fel óriási összegû beruházásokat, ha nem valószínûsíthetô a megtérülés? A korszerû mezôgazdaságot helyesebb agráriparnak nevezni, jelezve az óriási technikai és technológiai háttér szükségességét. Hatalmas tehát a beruházási igény, a mezôgazdasági termelés állandó technikai, technológiai fejlesztési kényszerben van, ami fokozott mértékben veti fel a termelôink befektetési biztonság iránti igényét. Mit is akarunk tulajdonképpen? Nagyobb foglalkoztatottságot az agrobiznisz keretében, nagyobb jövedelmezôséget, és termelési, azaz értékesítési biztonságot a teljes ágazat vonatkozásában. Hatékonyabbá kellene tenni mezôgazdaságunkat, ehhez viszont egyre világosabbá válik az átlagember számára is, hogy külsô piacra van szükség. Egyik ilyen lehetne Oroszország, mert éppen abból van náluk több, amibôl nekünk hiányzik, illetve gondoljuk, hogy a múltban minden mezôgazdasági terméket felvett, akkor ma miért ne tehetné? Ezt a helyzetet úgy hívják, hogy a kölcsönösen elônyös együttmûködés alapja. A kérdés csak az, hogy helyes-e a kiindulási pont? Milyen az orosz mezôgazdaság belülrôl? Ezt a kérdést tettük fel magunknak, és tematikai javaslattal felkerestünk orosz kutatómûhelyeket, mondják el ôk. A dolgozatokról, amelyeket megkaptunk, a szerzôk tudták, hogy Magyarországon jelenik meg, a magyar agrárszakemberekhez szólnak általa. Oroszországról szerzett ismereteinkkel az a baj, hogy rendkívül hiányosak. Az elsô hiba, hogy még mindig Szovjetunióként él a tudatunkban, azt hisszük, hogy ott semmi sem változott, megállt az élet. Attól, hogy nem tudunk róla, még változhat, átalakulhat az ország gazdasága, érdekeltségi rendszere, belsô viszonya, ezen keresztül a mezôgazdaság, annak összes piaci hatásaival együtt. Az egész most is több, mint a részek matematikai összege. A különszám áttanulmányozása után teljesebb kép alakul ki az olvasóban, sokkal több, mint amit az egyes cikkírók feltételezhettek, vagy elértetni képesek lettek volna. A cikkek eredeti szövege általában bôvebb, de tartalmilag korrekt a fordítás. Egyes esetekben nem tartalmazza a kézirat a logikailag odatartozó összefüggés bemutatását. Ennek oka, hogy olyan ismeretet tételez fel a szerzô a magyar olvasónál is, mint amivel az orosz szakemberek rendelkeznek. Így került néhány helyre a szöveg között fôszerkesztôi megjegyzés. Egyes tanulmányokból olyan dologra derül fény a távolabbi és a közelebbi múltból, amire még a területet jól ismerô szakemberek sem gondolhattak. Sok új információt kap az olvasó, és mindenki döntse el, hogy módosít-e korábbi felfogásán. A jelen is sokarcú Oroszországban. Azon túl, hogy kereskedni szeretnénk, nem árt arra is gondolni, hogy az ottani folyamatok befolyásolják a magyar mezôgazdaság kilátásait is. Emlékezzünk, az Oroszországban lezajlott októberi forradalom késôbb sorsunkat meghatározó hatással járt. Az orosz mezôgazdaság, maga a falu, a cikkekbôl kiderül, komoly válságban van, melybôl mielôbb ki kell kerülnie. Másik oldalról viszont nagy reményekre okot adó kezdeményezések is vannak. Oroszország óriási kihasználatlan termelési tartalékokkal rendelkezik a mezôgazdaság vonatkozásában. Számunkra nem mindegy, hogy milyen mértékben javul fel ennek kihasználási gyakorlata. Elég csak arra gondolnunk, hogy a búzatermesztés területen végzett apróbb beavatkozások is azzal jártak, hogy Oroszország nettó gabonaexportôrré lépett elô. Más területen nem ismétlôdhet meg ugyanez? Gyakori hibánk, hogy valamirôl azt hisszük, hogy sokat hallottunk róla, és már ismerjük. Késôbb, gyakran amikor már nem tétre megy a játék, árnyalttá válik a kép, fellebben a lepel egyes részletekrôl is. Köszönet illeti a szerzôket az ôszinteségükért, Gorgyejev miniszter urat, hogy fontosnak nyilvánította egymás kölcsönös megismerését, és kaput nyitott az együttmûködéshez. Az elôkészítésben Dr. Ferenczi Tibor úr óriási szerepet vállalt magára. Teljesítette, köszönjük! Az elmúlt évben a kutatási eredmények különszámban történô közlésével igyekeztünk olvasóink termeléshez felhasználható ismeretét gyarapítani. Most Oroszország potenciális külföldi partner, piac, de a jövôben lehetôségei gazdaságilag megalapozott használatával igen erôs konkurensünkké válhat. Jó lesz hát felkészülni a változásra, akkor átalakítani agrártermelésünket, amikor még nem lehetetlenül el az értékesítés, és általa a termelés. " Dr. Kovács János 3

6 Erôsítsük a kétoldalú élelmiszergazdasági kapcsolatokat! A.V. Gorgyejev, Oroszország mezôgazdasági minisztere 4 Magyarországot és Oroszországot múltba nyúló partneri viszony köti össze az élelmiszergazdaság területén. Az orosz fogyasztók nagyon jól emlékeznek a magyar szalámira, a tokaji borokra, a Glóbusz konzervekre és sok más termékre. A nyolcvanas években az akkori Szovjetunió megkülönböztetett figyelemmel kísérte a magyar agráripari egyesülések fejlôdését, sôt igyekeztünk átvenni a pozitív tapasztalatokat. Az oroszországi termelôk a mai napig nagy tisztelôi a magyar kukorica fajtáknak és a szarvasmarha tenyészanyagoknak. A 90-es években mindkét országnak szembe kellett néznie a mezôgazdaság átalakításának óriási feladatával. A reformokban országaink eltérô megoldást választottak, és mindenki haladt a maga útján. Magyarország az elsô pillanattól kezdve az Európai Unióhoz való csatlakozás irányába indult el, és ehhez igazította mezôgazdaságának átalakítását is, ami egyúttal megszabta az ágazati reform kereteit. Oroszország pedig saját utat választott. Nehéz összehasonlítást tenni a két országban lezajlott reformok eredményességét illetôen. Lehet, hogy a mai színvonal magasabb Magyarországon, elôrébb tartanak a mezôgazdaság modernizációja tekintetében mint Oroszország, viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni a tényt, hogy jóval hosszabb utat kell megtennünk az orosz mezôgazdaság fejlesztésében. Magyarországon nem következett be a termôföldek államosítása, és 1989-ig még sokak emlékében megôrzôdött a családi gazdálkodás, tudták hol van a saját földterületük. Oroszországban pedig 70 éven keresztül állami tulajdonban volt a termôföld, és a földmûvelôk több nemzedéke váltotta egymást míg elérkeztünk a tényleges reformok megkezdéséhez. Maga a föld magántulajdonba adása a tudatokba mély gyökért vert ellenkezéssel találta szembe magát, és óriási társadalmi vitát váltott ki. Oroszországban lehetetlen volt a föld reprivatizálása, a paraszti rétegek felszámolása egészen a társadalmi tudat mélyéig hatolt. A reform folyamatban nagy szerepet kapott az ország óriási mérete, és a federációs szerkezet, továbbá a mezôgazdasági települések hagyományosan rossz, alulfejlett kommunikációs rendszere. Mindezek ellenére az orosz agráripari komplexum 1999-ben megindult a fejlôdés útján. Nô a mezôgazdasági termelés és fejlôdik az élelmiszeripar, megjelentek a modern, hatékonyan termelô egységek, nô a befektetés mértéke, mind nagyobb a mezôgazdasági termékek nagy- és kiskereskedelmének a szervezeti háttere. Az 1970-es években Szovjetunió, és benne az Orosz Föderáció volt a világ egyik A.V. Gorgyejev legjelentôsebb gabonaimportôre. Mára Oroszország stabil nettó gabonaexportôr, kiviteli többletet tud felmutatni olajnövényekbôl, illetve növényolajból, és növekvôben van számos egyéb mezôgazdasági termény nettó exportja is. A belpiacon már rég túljutottunk a Szovjetunió fennállásának utóbbi évtizedeit jellemzô élelmiszer hiányon, ami szégyenletesnek számít a fejlett gazdaságú országokban. Mindemellett fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezek az eredmények igen liberális agrárpolitika mellett valósultak meg, viszont az állami támogatás szintje Oroszországban jóval alacsonyabb, mint az EU-ban, vagy az USA-ban, illetôleg a világ számos más országában. Sikereink vannak, mindazonáltal tisztában vagyunk azzal, hogy milyen sok tennivaló áll még elôttünk az oroszországi agráripari egyesülések fejlesztése vonatkozásában. A reform idôszakban jelentôs tôkevesztési folyamat zajlott le az orosz mezôgazdaságban, sok termelô küzd likviditási problémával. Nagy gond számunkra az állandó fejlôdés biztosítása a mezôgazdasági területeken. Az infrastruktúra, a lakáskörülmények, új, alternatív munkahelyek teremtése, a vidéki foglalkoztatottsági arány növelése képezi a fô gondot. A es idôszakban az agráripari komplexumok fejlesztése bekerült a négy kiemelt prioritást élvezô terület közé. Elfogadást nyert az Agráripari komplexumok fejlesztése c. projekt, mely három fô feladatot tûzött a zászlajára: az állattenyésztés fokozott fejlesztése, a kisgzadasági termelés állami támogatásban való részesítése a vidéki településeken, fiatal, képzett szakemberek falura költözésének elôsegítése lakáshoz juttatás módszerével. Putyin V.V. Oroszország elnöke év végén aláírta a mezôgazdaság fejlesztésérô szóló törvényt, melylyel összhangban most van kidolgozás alatt az ország Agráripari Komplex Elsô Állami Fejlesztési Programja a es idôszakra. A Magyarország és Oroszország közötti eredményes agráregyüttmûködés kibontakozásához elengedhetetlen a két ország élelmiszertermelését átfogó társadalmi-gazdasági rendszerek kölcsönös ismerete. Ebbôl az aspektusból vizsgálva helyénvaló és üdvözlendô az Agroinform folyóirat kezdeményezése, hogy bemutassa a magyar olvasóknak az orosz mezôgazdaság helyzetét és fejlôdésének látható irányát. A megjelenô különszámban vezetô orosz kutatók tanulmányai kaptak helyet, melyekbôl kibontakozó helyzetkép reálisan mutatja be az orosz agráriumot és fejlesztési célkitûzéseinket. Bizakodást és reményt táplálok aziránt, hogy a jelen különszám hatékonyan segíti az orosz agrárium jobb megismertetését a magyar szakemberekkel, egyszersmind hozzájárulva ezzel az együttmûködés eredményesebbé tételéhez. Végezetül ôszinte szívvel kívánom, hogy eredményes gazdasági évet zárhassanak a magyar gazdálkodók, illetve a teljes élelmiszertermelési szektor. "

7 A birodalom halála tanulságok az élelmiszerellátás hiányosságairól a mai Oroszország számára Gajdar, J.T., a közgazdaságtudomány doktora igazgató, Átalakulás Gazdaságtana Intézet A szocializmus jellegét legátfogóbban hiánygazdaságként határozhatnánk meg. Nagyon nehéz megmagyarázni, átérezhetô objektív képet adni róla annak, aki nem élt benne. A lehetetlennel felérô feladat megértetni a nyersanyagokhoz, alapanyagokhoz való hozzájutás szocialista rendszerben kialakult hierarchiáját, vagy hogy milyen fontos volt a fogyasztói árucikkekhez való hozzájutásban az Gajdar, J.T. eladó, vagy még jobb, az áruházi részlegvezetô személyes ismeretsége. Igazán nehéznek a vidéki ember élete bizonyult, aki havonta egyszer beutazott a városba, és amihez hozzájuthatott, azzal tért haza, és azt kellett beosztania a családnak a következô utazásig. Valamennyi hozzáférhetô szociológiai tanulmány arra a következtetésre jut, hogy az 1960-as évektôl fokozódó élességgel vetôdik fel a lakossági áruellátás hiányossága. Egészen a 80-as évek végéig nem sikerült még a racionális mértékig sem megvalósítani a termelés nyersanyagbiztosításáról és a lakosság fogyasztási cikkekkel történô ellátásáról szóló párt- és kormányhatározatokat, ami végül a legfôbb oka lett a lakossági bizalomvesztésnek és a rendszer szétesésének. 1 A nagyvárosok élelmiszerellátása politikai kérdés volt már a cári Oroszország idejében is. Hogy nem sikerült megvalósítani, fôként ez vezetett az 1917-es forradalomhoz, majd a rendszer bukásához. Ugyanez vonatkozik a Szovjetunió teljes történelmére is. A kérdés különösen felerôsödött az es éhinség 1. táblázat A mezôgazdasági termelô beruházások alakulása között 1 (A teljes szovjet beruházások%-ában) Évek Állami tôkebefektetések a mezôgazdaság területén (%) , , , , , , , , ,1 A Statisztikai adatok Szovjetunió nemzetgazdaságától különbözô évfolyami kiadványok hatására, és az ország ekkor választotta a Sztálin által javasolt utat, ami kuláktalanítást, a beszolgáltatási rendszer kiépítését és a kolhozosítást jelentette, és évtizedekre behatárolta a szovjet mezôgazdaság fejlesztési lehetôségeit. Nem igazolódott Marx azon ismert mondása, hogy a történelem kétszer ismétli önmagát elôször tragédia formájában, másodszor viszont komédiaként mert a Szovjetunió életében mindkét eset tragikusnak bizonyult, sôt az 1980-as évek második felében harmadszor is kulcskérdésként jelent meg. A gazdasági nehézségek a megkésett ipari fejlôdésbôl eredeztethetôk, ugyanis míg számos országban az ipari forradalom hatására a XVIII XIX. század fordulóján erôs iparosítási folyamat indult be, és társadalmi fejlôdéssel párosult, addig Oroszország életében csak az 1930-as évek elejével kezdôdött el az átfogó iparosítás. A munkásosztály nem természetes folyamat részeként, hanem erôs állami beavatkozás hatására jött létre. A falvakból egyszerûen átirányították a szükséges munkaerôt az iparba. Mit jelentett a kolhozosítás a falvakban? Megvonták a muzsik (paraszt) szabad költözködési, szabad munkaválasztási jogát, megszabott munkára kötelezték, amiért viszont fizetést nem kapott, de a családját el kellett tartania. Így kialakult a háttérgazdasági rendszer, amire a II. Világháborút követô idôben terményben és pénzben megfizetendô magas adókat vetettek ki. Gyakorlatilag visszaállították a jobbágyrendszert. A különbség abban fogalmazható meg, hogy a teljes parasztságnak most már csak egy ura lett, az állam, amely a tôlük elvett pénzt használta fel az iparosítás céljaira. Példátlan a világtörténelemben a vidékbôl kivont és a városokba történt jövedelemátcsoportosítás mértéke. Amikor a munka megszabottá és kötelezôvé vált, a munkaetikában visszatért a forradalom elôtti Oroszország földesúri robot rendszere. A munkához való viszonyt jellemzik a szájra kelt mondások: A munka nem farkas, nem fut el az erôbe, vagy a munka a hülyéket szereti. Maga a munka (rabota) a rabság szóból eredeztethetô. Nem csoda tehát, ha az 1930-as évektôl erodálódni kezd még a korábbi cári munkaetika is. 5

8 6 2. táblázat A Szovjetunióban betakarított gabonatermés alakulása között Évek év átlaga 149,5 161,7 184,5 161,7 (millió t-ban) A propaganda mûködött, ha az ellátás akadozott is A jobbágyfelszabadítást követôen a cári Oroszországban megmaradtak a faluközösségek, de a parasztok megérezték, hogy ha többet dolgoznak, jobban élhetnek, tehetôsekké válhatnak a faluközösségen belül, új szerszámokat, eszközöket szerezhetnek be, gyermekeiket taníttathatják. A változások hatására új munkaetika alakult ki, amit az 1928-as változások lassan, de biztosan lekezdtek erodálni. Az közötti évtized a stagnálás jegyében tellett el, a világ mezôgazdaságában általános évi 1% körüli fejlôdésnek csupán a negyede valósult meg. Jellemzô adat, hogy az es gabonatermés szintet csak között sikerült ismét elérni. A földmûvelôk diszkriminatív bánásmódban részesültek az közötti idôszakot illetôen. Az éves jövedelmük nagyjából a városi munkások havi jövedelmének volt megfelelô. Az 1940-es évektôl az állam a kolhozban végzendô munkát helyezte elôtérbe, ebbôl is fakadt a háztáji magas adóztatása. A következmény az lett, hogy a parasztok elôbb a tehenektôl szabadultak meg, majd kivágták a gyümölcsfáikat. Az eredmény a vidéki lakosság élelmiszerellátási nehézségeinek a fokozódása lett. Sztálin 1953-ban bekövetkezett halálának idejére a napnál is világosabbá vált a szovjet mezôgazdaság gyengesége. A helyzet ismert volt a párvezetés elôtt is, amit Hruscsov Ny. Sz ben mondott pártkongresszusi beszéde is tükröz. Megállapította, hogy míg 1940-ben milló pud gabonát takarítottak be, addig 1953-ban csupán milliót, ugyanakkor a városi lakosság számának emelkedése és jövedelmének javulása fokozta az igényeket. A búzaexportot csak 190 millió tonnában lehetett meghatározni, holott az eredeti tervekben 293 millió pud szerepelt. Az 50-es évek második felében kérdés sem fért a mezôgazdaság fejlesztésének elodázhatatlanságához. A vita afelett bontakozott ki, hogy a hagyományos agrárterületek fejlesztését erôsítsék-e, vagy a szûzföldek feltörésével szélesítsék a termelés bázisát. Végül a szûzföldek feltörése mellett döntöttek, amirôl a 70-es évekre bebizonyosodott, hogy zsákutca. A kibontakozó fejlôdés egyik alapeleme volt a falusi élet liberalizálása, az anyagi érdekeltség növelése. Ide tartozott volna a kolhoz rendszer felszámolása is, de ennek felvetése túllépte volna a politika által megtûrt fejlôdési kereteket. A hruscsovi idôszakban megnövelték a mezôgazdasági beruházások mértékét, és a teljes állami beruházásokban az es idôszak 11,8%-áról 1980-ig 20%-os mértékig emelkedett (1. táblázat). A növekvô beruházások hatására nôttek a mezôgazdasági termelési értékek, azonban ez a növekedés csökkenô tendenciát mutatott. Az 1960-as években évi 3%-os növekménnyel lehetett számolni, ami a 70-es évekre 1%-ra mérséklôdött, míg végül az ös idôszakban ugyan már 579,6 milliárd Rubelt ruháztak be, a tiszta mezôgazdasági terméknövekmény nulla százalékon maradt. A helyzetet ismételten a gabonatermés, mint alapélelmiszer cikk, alakulásával lehet a leginkább jellemezni. Míg 1960-ban a termés 46,7 m. tonnával haladta meg a belsô fogyasztás mértékét, addig 1963-ban már 44,8 m. tonna importra szorult az ország. Nem sokat változott a betakarított gabonamennyiség sem az közötti idôszakban (2. táblázat). A hatvanas évek második felétôl az egyik legélesebb politikaigazdasági problémává nôtte ki magát a gabonaellátás kérdése. A kolhozokban és szovhozokban megnövekedett állatállomány miatt megnôtt a takarmánygabona belsô felhasználása, így egyre kisebb mennyiségek váltak mobilizálhatóvá a lakossági ellátás céljaira. Míg a városi lakosság részaránya az 1956-os 45%-ról 1975-re 60%-ra, 1990-re 66%-ra emelkedett, a hazai mezôgazdasági termelésbôl 1966-ban 76 millió tonna gabona került állami felvásárlásra, 1969-ben pedig már csupán 60 millió tonna. A városi lakosság élelmiszerellátottsága a szovjet rendszerben alapvetôen az állami felvásárlásoktól és az elosztó rendszerek mûködésétôl függött. A piaci mechanizmusok mindvégig háttérbe szorultak a Szovjetunió történelme során. A bajok gyökerének tekinthetjük, hogy az adott idôszakban nyilvánvaló az eltérô feltételek ellenére a politikai vezetés az iparban, az ipari termelés megszervezésében és irányításában használt módszereket kívánta alkalmazni a mezôgazdaságban is. Az 1960-as évekig még izoláltnak tekinthetô szovjet gazdaság, majd valamelyest nyitni kényszerült, de az élelmiszerellátási gondokat érezvén komolyan körül kellett volna nézni a világban, hogy mások miként oldják meg ezt a problémát. A vezetés a problémamegoldásban egyhelyben topogott, a lakossági lélekszám, a városi ellátási kötelezettségek pedig csak nôttek és nôttek. A szovjet állampolgároknak egyre növekvô sorokat kellett kiállniuk, hogy élelmiszerhez jussanak, számos városban kellett élelmiszerjegy rendszert bevezetni. A városi lakosság élelmiszerellátottságának a megoldatlansága végül döntô momentumnak bizonyult az elégedetlenség fokozódásában, a rendszerbôl való kiábrándulásban, végsô soron a Szovjetunió szétesésében. Az állampolgároknak egyszerûen nem maradt más kilátásuk a helyzet változására, mint várni, mikor omlik össze a rendszer. Ami, mint tudjuk, be is következett. "

9 Földpiac Oroszországban Sagajda N.I. tudományos fômunkatárs, Nikonov A.A. Agrárproblémák Kutatóintézete, Moszkva Oroszországban mára jelentôs mezôgazdasági területek kerültek magántulajdonba, ennek ellenére a földpiacot nem lehet kialakultnak, vagy aktívnak tekinteni. Az alacsony földpiaci aktivitás okai között említhetôk: magasak az üzletbonyolítási költségek, alacsony az érdeklôdés (ami gyakran csak a meghatározott helyeken fekvô földek iránt jelentkezik). Az árak részint a fekvésbôl, másrészt a hasznosítási lehetôségek eltérô voltából követke- Sagajda N.I. zôen erôsen differenciálódtak. Az értékesítési árakra legnagyobb hatással az építési telek céljára történô vásárlási lehetôségek vannak. Különösen igaz ez Moszkva és Szent-Pétervár vonzáskörzetére. A nehézségek ellenére Oroszország földpiaca feljövôben van. Megindultak a banki hitelre történô földvásárlások is, melyekre a hitelezô jelzálog jogot jegyeztet be. Röviden az elôzményekrôl A cári rendszer megdöntésétôl a 90-es évekig terjedô mintegy 70 év alatt a föld állami monopólium volt, ingyenes földhasználattal. A földhasználat két nagy csoportja létezett ebben az idôszakban: szovhoz és kolhoz használatában lévô földterületek, melyek átlagos mérete ha volt, és a mezôgazdasági mûvelési ágban nyilvántartott teljes terület 98%- át tette ki. A kolhozok, vagy szovhozok teljes területe egy telekkönyvi betétet képezett, függetlenül annak tagoltságától, összetételétôl, használati különbségeitôl. az állampolgárok használatába adott földek, melyek mértéke 0,06 0,5 ha között mozgott. A kis méret ellenére jelentôs mennyiségû élelmiszert termeltek ezeken a területeken. Például az ország burgonyatermésének 80%-a innen került ki. Elvileg ezeknek a területeknek nem lehetett magánforgalma, azonban mégis létezett a velük való un. feketepiaci kereskedelem. A lakossági használatra kijelölt részek mintegy 2%-át tették ki a teljes mezôgazdasági területeknek. A föld magántulajdonának bevezetése A mezôgazdasági területek magántulajdonba vételének lehetôségét az évi két törvénnyel nyitották meg: az OSzSzK. Földreformról szóló törvénye (1990. X. 23.), az OSzSzK Paraszt (farmer) gazdaságokról szóló törvénye (1990. XII. 27.) A parasztgazdaságokról szóló törvény nem csupán annak a lehetôségét adta meg, hogy magántulajdonba kerüljenek a földek, de azt is lehetôvé tette, hogy a kolhozok és szovhozok földterületeit felosszák a tagok, illetve alkalmazottak között, és a kapott földterületet kivihessék a közösbôl, hogy azon családi gazdaságot üzemeltessenek, vagy szövetkezeti közösségeket hozzanak létre. Magángazdaságok ugyan létesülhettek az immáron magántulajdonba került földeken, azonban törvényileg tiltották a földek adás-vételét. Az adminisztratív akadályok miatt gyakorlatilag 2003-ig nem beszélhetünk földforgalomról. Ebben az évben (2003. I. 28.) hozták meg ugyanis a mezôgazdasági hasznosítású területek föld- forgalmáról szóló törvényt. Ebben a földforgalom valamennyi kérdése rendezésre került. Jelzáloggal is meg lehet terhelni a mezôgazdasági hasznosítású területeket 2004-tôl kezdôdôen, miután II. 5-én megszületett az erre vonatkozó törvény is. Hogyan ment végbe a termôföld privatizálása? Az elsô nagy privatizációs hullám között rendkívüli gyorsasággal zajlott le, és az ország mezôgazdasági mûvelés alatt álló területeinek jelentôs része került magánosításra. A korábban állampolgári használatban volt földeket ingyen adták a használók magántulajdonába. A kolhozok és szovhozok földjeit elsô lépésben munkahelyi közösségek tulajdonába adták. Általában 2 5 ezer ha-os területek kerültek ilyen formán dolgozó, valamint nyugdíjas közös tulajdonába. Összességében mintegy ilyen közös terület került kialakításra 11,8 millió tulajdonossal. Valamennyi résztulajdonosra lebontva meghatározták a ráesô földterület nagyságát, és bárki kiléphetett a közösségbôl, magával víve a rá esô területet. A törvény lehetôvé tette a földterület eladását, ajándékozását, örökíthetôségét, törzstôkeként történô vállalkozásba vitelét, bérbe adását. A földterületek magántulajdonba adásával hasonló módon jártak el a kolhoz és a szovhoz tulajdonával kapcsolatosan is. Azt is térítésmentesen kaphatták meg a tagok, alkalmazottak, nyugdíjasok. A földterület egy része a falu önkormányzata kezébe került, hogy abból indokolt esetben növelni lehessen az állampolgári használatban lévô területek méretét, más része az ún. újraosztási alapba került. Ebbôl igényelhetett bárki, aki családi gazdaságot kívánt létrehozni, de nem lévén tag, vagy alkalmazott, más úton nem juthatott földhöz. Ôk is térítésmentesen vehették tulajdonba a földeket. A magántulajdonba adás során fel sem merült a reprivatizáció, mint lehetôség. Az alkalmazott privatizációs eljárás elônyei és hátrányai a földpiac fejlôdése szempontjából Mindenképpen elônyösnek kell tekinteni a privatizáció gyorsaságát. Több, mint 125 millió magánbirtok született 3 év alatt. Alacsonyan maradtak a tranzakciós költségek, a lakosságnak. Viszonylag nagy területek maradtak egyben, ami egyszerûbbé és olcsóbbá tette az új határok kijelölését. A hátrányok valójában az elônyökbôl következnek. Igaz, gyorsan volt megoldható, hogy többszáz személy együtt kapja meg a föld tulajdonjogát, viszont ez azzal jár, hogy bonyolultabb lett a mûveléssel kapcsolatos teendôsor. Több személlyel kell egyeztetni, továbbá a kilépéskor elveszik az elôny. Problémát jelent az is, hogy nem tettek különbséget az egyébként eltérô földterületek között, ami a késôbbiekben igaz- 7

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány Ágár Davaajav MONGÓLIA PRIVATIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE Diplomadolgozat Konzulens:

Részletesebben

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Készítette: Baranyi Aranka Gödöllő 2003 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÖRŐNÉ DUNAY ANNA GÖDÖLLŐ 2012 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian Agriculture

The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian Agriculture The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian Agriculture Némethné Pál Katalin D I S C U S S I O N P A P E R O C T O B E R 2 0 1 4 2 The Impact of the EU Common Agricultural Policy on Hungarian

Részletesebben

A közraktár és az árutőzsde szerepe a magyarországi gabonapiacon. Doktori (PhD) értekezés

A közraktár és az árutőzsde szerepe a magyarországi gabonapiacon. Doktori (PhD) értekezés DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR MARKETING ÉS ÜZLETI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr.

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

A magyar agrárpolitika 60 éve (1945-2005) (OTKA /2006-2010/ K 63 300 téma zárójelentése)

A magyar agrárpolitika 60 éve (1945-2005) (OTKA /2006-2010/ K 63 300 téma zárójelentése) A magyar agrárpolitika 60 éve (1945-2005) (OTKA /2006-2010/ K 63 300 téma zárójelentése) Mire vállalkoztam? Ez a kutatás áttekinti a hazai agrárpolitika 60 évét. A pozitív és negatív tapasztalatok egyaránt

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ EGYÉNI GAZDASÁGOK GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSRE Harangi-Rákos Mónika Témavezetők: Dr. Popp

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MIKROBIOLÓGIA INTÉZET HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI-, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Élelmezésbiztonság A magyar élelmiszer-gazdaság, a vidékfejlesztés és az élelmiszer-biztonság stratégiai alapjai

Köztestületi Stratégiai Programok. Élelmezésbiztonság A magyar élelmiszer-gazdaság, a vidékfejlesztés és az élelmiszer-biztonság stratégiai alapjai Köztestületi Stratégiai Programok Élelmezésbiztonság A magyar élelmiszer-gazdaság, a vidékfejlesztés és az élelmiszer-biztonság stratégiai alapjai Köztestületi Stratégiai Programok Élelmezésbiztonság

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Bittner Beáta Debrecen 2011 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Szemelvénygyűjtemény Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskolavezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNYOK A MAGYAR VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGE AZ EXPORTPIACOKON. - Kereskedelem alprojekt zárótanulmánya -

ZÁRÓTANULMÁNYOK A MAGYAR VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGE AZ EXPORTPIACOKON. - Kereskedelem alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK TÓTH FERENC A MAGYAR VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGE AZ EXPORTPIACOKON - Kereskedelem alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z 28. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vállalatgazdaságtan

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA Készítette: Kelle Veronika

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS FŐSZERKESZTŐ: Zádor Márta SZERKESZTŐ: Nyers József LEKTOR: Mellár Tamás OLVASÓSZERKESZTŐ: Zuráné Viktor Andrea A KÖTET

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Csíkné

Részletesebben

KERESKEDELMI ISMERETEK

KERESKEDELMI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Kárpáti László Lehota József KERESKEDELMI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben