BIZTONSÁGI ADATLAP VOC - VOC FREE FLUX REMOVER -- ULTRACLEAN -- AEROSOL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP VOC - VOC FREE FLUX REMOVER -- ULTRACLEAN -- AEROSOL"

Átírás

1 Felülvizsgálat dátuma Hatályon kívül helyezés dátuma BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAGKEVERÉK ÉS A VÁLLALATVÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név Termékszám MCC-VOC10A, MCC-VOC107 Szinonímák, Márkanevek Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználások Tisztítószer A biztonsági adatlap szállítójának adatai Forgalmazó Ugyintézo Gyártó MICROCARE EUROPE, BVBA Havendoklaan Cargovil - Vilvoorde Belgium Tel: MICROCARE CORPORATION 55 John Downey Drive New Britain, CT United States of America CAGE: OATV Tel: Fax: Sürgősségi telefonszám EU: CHEMTREC +(32) SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Besorolás ( EK) Besorolás (145EGK) Fizikai lés kémiai kockázatok Az ember egészségét érintő hatás A környezetet érintő hatás F+;R12. N;R50. Tűzv. aeroszol 1 - H222 Nincs osztályozva. Vízi, akut 1 - H400 Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található Az ember egészségét érintő hatás A cseppek a szembe kerülve pírt és fájdalmat okozhatnak. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Az egészségre való veszéllyel kapcsolatos további információt illetően lásd az 11.pontot. Fizikai lés kémiai kockázatok A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó. Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos Címkézési elemek

2 2 A Címke Megfelel A EK Számú Rendeletnek Figyelmeztetés A Figyelmezteto Mondatok Óvintézkedésre Vonatkozó Mondatok Kiegészíto Elovigyázatossági Utasítások Kiegészítő információk a címkén 2.3. Egyéb veszélyek Veszély H222 H400 P102 P210 P211 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Gyermekek elől elzárva tartandó. Hőtőlszikrátólnyílt lángtól forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P Napfénytől védendő. Nem érheti 50 C122 F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 P31 RCH002 RCH005a A tartalomedény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Kizárólag hivatásos felhasználóknak. Elégtelen szellőzési feltételek mellett ez a termék nem használható. 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.2. Keverékek DIMETHYL CARBONATE 10-30% CAS-szám: EK-szám: Besorolás ( EK) Tűzv. foly. 2 - H225 Besorolás (67548EGK) F;R11 Methyl Siloxane 30-60% CAS-szám: EK-szám: Regisztrációs Szám: Besorolás ( EK) Tűzv. foly. 2 - H225 Vízi, akut 1 - H400 Besorolás (67548EGK) F;R11. N;R50.

3 TRANS-1,3,3,3-TETRAFLUOROPROP-1-ENE 10-30% 3 CAS-szám: EK-szám: Besorolás ( EK) Nincs osztályozva. Besorolás (67548EGK) Nincs osztályozva. Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános információk Azonnal vegye le a ruhát, ha nedves lesz. Az érintett személyt azonnal vigye friss levegőre. Ha a kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz. Belégzés Az érintett személyt azonnal vigye friss levegőre. Ha a légzés nehéséget okoz, megfelelően kiképzett személyzet oxigén adásával segítséget nyújthat az érintett személynek. Az érintett személyt tartsa melegen és nyugalomban. Azonnal forduljon orvoshoz. Lenyelés NE IDÉZZEN ELŐ HÁNYÁST! A szájat azonnal mossa ki és igyon sok vízet ( ml). Ne adjon inni az áltdozatnak semmit, ha eszméletlen. Kérjen külön tanácsot orvostól. Bőrre jutás A szennyezett bőrt azonnal mossa le vízzel. Az átitatott ruhát azonnal távolítsa el és a bőrt mossa le vízzel. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció folytatódik. Szemmel való érintkezés Öblögetés előtt győződjön meg arról, hogy nincs kontaktlencse a szemen. Miközben a szemhéjakat megemeli, azonnal mossa le a szemet bő vízzel. Legalább 15 percig folytassa az öblögetést. Ha bárminemű kellemetlenség folytatódik, gondoskodjon orvosi ellátásról A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Általános információk A leírt tünetek súlyossága a koncentrációtól és az expozíció időtartamától függően változik. Belégzés A gőzők fejfájást, fáradtságot, szédülést és émelygést okozhatnak. Bevétel Gyormorfájást vagy hányást okozhat. Fejfájás. Bőrre jutás A bőrrel való hosszantartó vagy ismétlődő érintkezés piros foltokat, viszketést, irritációt és ekcémátbőrrepedést okozhat. Szemmel való érintkezés Irritáló hatású, piros foltokat és fájdalmat okozhat. Irritáció és kipirosodás, melyet homályos látás követ A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Tüneti kezelés alkalmazandó. Nincs javaslat, de ezen vegyszerrel történő véletlen baleset, belélegzés vagy lenyelés esetén még mindíg szükség lehet elsősegélynyújtásra. Ha kétségei vanna, AZONNAL FORDULJON ORVOSHOZ! 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag Oltóanyag Használat: Por. Száraz vegyszerek, homok, dolomit, stb. Vízpermet, köd és ködfátyol. Az alkalmatlan oltóanyag Ne használjon vízsugarat tűzoltásra, mivel ez terjeszti a tüzet Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Veszélyes égéstermékek Termikus lebomlás vagy égetés szénoxidokat és egyéb mérgező gázokat vagy gőzöket szabadithat fel. Tűz esetén mérgező gázok (CO, CO2) képződnek.

4 Rendkívüli Tuz- És Robbanásveszély Aeroszolos dobozok a tűzben robbanhatnak. Termikus lebomlás vagy égetés szénoxidokat és egyéb mérgező gázokat vagy gőzöket szabadithat fel. Különleges veszélyek Melegítés hatására az aeroszol palackoka kialakuló túlnyomás következtében hevesen éghetnek Tűzoltóknak szóló javaslat Különleges Tuzoltási Eljárások A tűz közelében lévő tartályokat el kell távolítani vagy vízzel le kell hűteni. A tűznek kitett tartályok hűtésére és a pára eloszlatására vízet használjon. Védőfelszerelés tűzoltók számára Tűz esetén önálló légzőkészüléket és teljes védelmet biztosító ruházatot kell viselni. 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Viseljen engedélyezett, teljesen záró biztonsági szemüveget, ha a kifreccsenésre veszély van Környezetvédelmi óvintézkedések Ne űritse ki lefolyóba, folyó vizekbe vagy földre A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Használjon szükséges védőkészüléket. Ha a szívárgást nem lehet megállítani, ürítse ki a területet. Oltson el minden tűzforrást. Kerülje a szikrát, lángot, tüzet és a dohányzást. Szellőztessen. Abszorbeálja vermiculittal, száraz homokkal vagy földdel és tegye tartályokba Hivatkozás más szakaszokra Az egészségre való veszéllyel kapcsolatos további információt illetően lásd az 11.pontot. 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Tűztől, szikrától és nyílt lángtól tartsa távol. Kerülje a kiömlést, a bőrre és a szembekerülést. Alaposan szellőztessen ki, kerülje a gőzök belélegzését. Használjon engedélyezett légzőkészüléket, ha a légszennyeződés az engedélyezett értéken felül van. Gyermekek kezébe nem kerülhet A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Aeroszol palackok: Közvetlen napfénynek vagy 50 C feletti hőmérsékletnek kitenni tilos Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Tisztítószer. 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSEEGYÉNI VÉDELEM 8.1. Ellenőrzési paraméterek 8.2. Az expozíció ellenőrzése Védőeszközök Műszaki intézkedések Gondoskodjon megfelelő általáns és helyi elszívó berendezésről. Légzésvédelem Nincs különleges ajánlás, de légzőkészüléket kell használni, ha az általános szint meghaladja az Ajánlott Foglalkozási Veszélyességi Határt.

5 Kézvédelem Bőrrel valő hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén használjon megfelelő védőkesztyűt. Nitril gummi, PVA vagy Viton kesztyű ajánlott. Szemvédelem Használjon szemvédőt. Viseljen engedélyezett, teljesen záró biztonsági szemüveget, ha a kifreccsenésre veszély van. Egyéb Óvintézkedések Viseljen megfelelő öltözéket, hogy a folyadékkal való esetleges érintkezést vagy a gőzzel való hosszantartó érintkezést elkerülje. Higiéniai óvintézkedések NE DOHÁNYOZZON A MUNKATERÜLETEN! Minden műszak végén, evés előtt, dohányzás és toilet használata előtt mosakodjon meg. Azonnal vegye le a ruhát, ha szennyeződik. Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. 5. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső megjelenés Folyadék Szín Tiszta Színtelen. Szag Gyenge szag. Éter. Oldhatóság Vízben nem oldódik. Kezdeti forráspont és 85 C F forrásponttartomány ( C) Tömegsuruség Gőzsűrűség (levegő=1) > 1.0 Gőznyomás 44.6 mm Hg 25 Lobbanáspont ( C) 3.0 C 37.0 F TCC (Fogjon egy zárt poharat). Gyulladáshatár - Alsó (%) 1.25 Gyulladáshatár - Felso (%) 18.6 Jellenző tulajdonság Aeroszol..2. Egyéb információk Illanóképesség Leírása Illanó Iiló Anyag Térfogat (%) SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakciókészség A termékhez nem kapcsolhatók specifikus reakcióképességi veszélyek Kémiai stabilitás Állandó a normál hőmérsékleti körülmények között A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes Polimerizáció Nem polimerizál Kerülendő körülmények Kerülje a hőt, lángot és egyéb tűzforrást. Kerülni kell az érintkezést a következő anyaggal: Erősen oxidáló közegek. Erős lúgok. Erős fémes savak Nem összeférhető anyagok Kerülendo Anyagok Erős oxidáló szerek Veszélyes bomlástermékek Termikus lebomlás vagy égetés szénoxidokat és egyéb mérgező gázokat vagy gőzöket szabadithat fel. A - naknek a gőzegázafüstje: Silicon dioxide Formaldehyde

6 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Az Egészséget Érinto Egyéb Hatások Nincs bizonyíték arra, hogy ez az anyag rákkeltő tulajdonságokkal rendelkezik. Belégzés Izgathatja a légutakat. A gőzők fejfájást, fáradtságot, szédülést és émelygést okozhatnak. Nagy koncentrációban való hosszantartó belégzés tönkreteheti a légutakat. Lenyelés A véletlenül lenyelt mennyiségeknek valószínűleg nincs káros hatása. Bőrre jutás A termék szárítólag hat a bőrre. Bőrirritációtekcémát okozhat. Szemmel való érintkezés Szemizgató hatású. Összetevőkre vonatkozó toxikológiai információ. DIMETHYL CARBONATE (CAS: ) Mérgezo Dózis 1 - LD 50 12, 00 mgkg (oralis - patkány) Mérgezo Dózis 2 - LD 50 6, 000 mgkg (oralis - egér) TRANS-1,3,3,3-TETRAFLUOROPROP-1-ENE (CAS: ) Mérgezo Koncentráció - LC 50 > ppm-- (inhaláció - patkány) Methyl Siloxane (CAS: ) Mérgezo Koncentráció - LC mgl4 óra (inhalació - patkány) 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Ökotoxicitás Nem ismert Toxicitás Akut Halmérgezés Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

7 Az összetevőkre vonatkozó ökológiai információk. 7 DIMETHYL CARBONATE (CAS: ) Akut Halmérgezés A halakra nem tekinthető mérgezőnek. TRANS-1,3,3,3-TETRAFLUOROPROP-1-ENE (CAS: ) EC50, 48 Óra, Daphnia, mgl >160 Methyl Siloxane (CAS: ) Akut Halmérgezés Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. LC50, 6 Óra, Hal mgl 0.46 mgl Akut toxicitás - Gerinctelen Víziállatok EC50 72 órák 0.7 mgl Daphnia magna (vizibolha) Akut toxicitás - Vízinövények EC50 6 órák > 0.3 mgl Selenastrum capricornutum Perzisztencia és lebonthatóság Lebonthatóság A termék lebonthatósága nincs megállapítva. Az összetevőkre vonatkozó ökológiai információk. Lebonthatóság A termék biológiai úton lebomlik. Lebonthatóság A termék biológi úton nehezen bomlik le Bioakkumulációs képesség Bioakkumulációs képesség DIMETHYL CARBONATE (CAS: ) TRANS-1,3,3,3-TETRAFLUOROPROP-1-ENE (CAS: ) Mivel az anyag vízben rosszul oldódik, a biológiai felhalmozódás jelentéktelennek tekintendő A talajban való mobilitás Mobilitás: Az alkalmazott mennyiséget és a csomagolás nagyságát figyelembe véve, a kedvezőtlen hatásokra való kockázat kicsinek tekinthető A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Ez a termék nem tartalmaz PBT vagy vpvb anyagként besorolt anyagokat Egyéb káros hatások Nem ismert. 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Általános információk Nyerje vissza és regenerálja vagy használja fel ismét, ha célszerü Hulladékkezelési módszerek Üres tartályokat tilos elégetni robbanásveszéy miatt. Nyerje vissza és regenerálja vagy használja fel ismét, ha célszerü. A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK UN-szám UN Szám (ADRRIDADN) UN150

8 UN Szám (IMDG) 150 UN Szám (ICAO) Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Helyes szállítmányozási név Helyes szállítmányozási név Limited Quantities AEROSOLS Szállítási veszélyességi osztály(ok) ADRRIDADN Osztály 2.1 osztály: Tűzveszélyes gázok. IMDG Osztály 2.1 ICAO OsztályAlosztály 2.1 ICAO Járulékos veszely NA Szállítási Cimke FLAMMABLE GAS Csomagolási csoport IMDG Csomagolási csoport ICAO Csomagolási csoport NA NA Környezeti veszélyek Környezetre Veszélyes AnyagTengeri Szennyezodés Nem A felhasználót érintő különleges óvintézkedések EMS Hazchem Kód F-E, S-E NA A MARPOL 7378 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem értelmezhető. 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásokjogszabályok EU Törvényhozás Az Európai Parlament és a Tanács EK rendelete ( december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 145EK irányelv módosításáról, valamint a 733EGK tanácsi rendelet, az 14884EK bizottsági rendelet, a 7676EGK tanácsi irányelv, a 1155EGK, a 367EGK, a 3105EK és a EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, változásokkal Kémiai biztonsági értékelés Nem végeztek kémiai biztonságossági vizsgálatot. 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

9 Felülvizsgálatra Vonatkozó Megjegyzések MEGJEGYZÉS: A margón belüli vonalak az előző módosítástól eltérő lényeges változásokat jelölik. Felülvizsgálat dátuma Hatályon kívül helyezés dátuma Biztonsági adatlap száma Biztonsági Adatlap Állapota Aerosol_VOC Jóváhagyva. Dátuma 28 August 2013 Kockázattal Kapcsolatos Mondatok Teljes Terjedelmükben R12 R50 NC R11 Teljes Veszélyességi Nyilatkozat H222 H225 H400 Fokozottan tűzveszélyes. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Nincs osztályozva. Tűzveszélyes Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Jogi Nyilatkozat Jelen információ csak a megjelölt, specifikus anyagra vonatkozik és egyéb anyaggal kombinálva vagy bármi más folyamatban használt hasonló anyagra nem érvényes. Mint ilyen információ, a vállalat legjobb tudása és hite szerint, pontos és megbízható a jelzett adatokat illetően. A pontosságára, megbízhatóságára vagy teljességére vonatkozóan azonban szavatossági garancia és képviselet nincs. A felhasználó felelősségéhez tartozik, hogy az ilyen jellegű információkra vonatkozóan saját külön használatára biztosítsa magát.

BIZTONSÁGI ADATLAP Deb Universal Protect

BIZTONSÁGI ADATLAP Deb Universal Protect Felülvizsgálat dátuma 15/02/2011 Hatályon kívül helyezés dátuma 08/02/2011 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név Termékszám

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. CATCH CHEMOTOX Légy- és Szúnyogirtó Aeroszol Készült az 1907/2006/EK REACH szerint IIRD-01125 FIK W/B

BIZTONSÁGI ADATLAP. CATCH CHEMOTOX Légy- és Szúnyogirtó Aeroszol Készült az 1907/2006/EK REACH szerint IIRD-01125 FIK W/B 1. szakasz: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító : CATCH CHEMOTOX Légy-és Szúnyogirtó Aeroszol Termékkód :IS/03/003.001 IIRD-01125 FIK W/B 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2011.05. 09. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.Termékazonosító A keverék

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG

CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG Biztonsági adatlap Készült a 453/2010/EU Bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Felülvizsgálat: 2013.02.07. 3. verzió CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG 1.

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 / 5 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : Foodmax Grease Clear 2 Képlet : A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 08. 19. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: FLAMAX grillgyújtó folyadék 1.2.Az anyag megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61053 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben