BIZTONSÁGI ADATLAP OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID"

Átírás

1 Felülvizsgálat dátuma Hatályon kívül helyezés dátuma BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAGKEVERÉK ÉS A VÁLLALATVÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név Termékszám Szinonímák, Márkanevek #MCC-OTX03M Also sold in kit form as #MCC-OTXCK 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználások Tisztítószer A biztonsági adatlap szállítójának adatai Forgalmazó Gyártó MICROCARE EUROPE, BVBA Havendoklaan Cargovil - Vilvoorde Belgium Tel: MICROCARE CORPORATION 55 John Downey Drive New Britain, CT United States of America CAGE: OATV Tel: Fax: Sürgősségi telefonszám EU: CHEMTREC +(32) SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Besorolás ( EK) Besorolás (145EGK) R53. Fizikai lés kémiai kockázatok Az ember egészségét érintő hatás A környezetet érintő hatás Nincs osztályozva. Nincs osztályozva. Vízi, krónikus 4 - H413 Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található Az ember egészségét érintő hatás A bőrrel való hosszantartó vagy ismétlődő érintkezés piros foltokat, viszketést, irritációt és ekcémátbőrrepedést okozhat. A környezetet érintő hatás A termék olyan anyagot tartalmaz, amely a vízben élő organizmusokra káros, és hosszantartó, káros hatást fejt ki a vízi környezetre. Fizikai lés kémiai kockázatok A gőzök nehezebbek a levegőnél, és ezért a padlón és a konténerek alján terjedhetnek. A gáz és a gőz kiszorítja a légzéshez rendelkezésre álló oxigént (fojtó anyag). Az alkalmazott mennyiséget és a csomagolás nagyságát figyelembe véve, a kedvezőtlen hatásokra való kockázat kicsinek tekinthető Címkézési elemek

2 A Címke Megfelel A EK Számú Rendeletnek Piktogram használata nem szükséges. 2 A Figyelmezteto Mondatok H413 Óvintézkedésre Vonatkozó Mondatok P102 P501 Kiegészíto Elovigyázatossági Utasítások P273 Kiegészítő információk a címkén EUH210 RCH001 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra. Gyermekek elől elzárva tartandó. A tartalomedény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. Kerülje a környezetbe való kiűrítést. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Csak ipari használatra Egyéb veszélyek 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.2. Keverékek 1-METHOXY-2-PROPANOL 5-10% CAS-szám: EK-szám: Besorolás ( EK) Tűzv. foly. 3 - H226 STOT egy. 3 - H336 Besorolás (67548EGK) R10 R67 Methyl Nonafluorobutyl Ether 30-60% CAS-szám: EK-szám: Besorolás ( EK) Vízi, krónikus 4 - H413 Besorolás (67548EGK) R53. Methyl Nonafluoroisobutyl Ether 30-60% CAS-szám: EK-szám: Besorolás ( EK) Vízi, krónikus 4 - H413 Besorolás (67548EGK) R53. NITROMETHANE < 1% CAS-szám: EK-szám: Besorolás ( EK) Tűzv. foly. 3 - H226 Akut tox. 4 - H302 Besorolás (67548EGK) R5 R10 Xn;R22

3 PROPAN-2-OL 5-10% 3 CAS-szám: EK-szám: Besorolás ( EK) Tűzv. foly. 2 - H225 Szemirrit. 2 - H31 STOT egy. 3 - H336 Besorolás (67548EGK) F;R11 Xi;R36 R67 Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános információk Gondoskodjon friss levegőről, melegről és pihenésről, lehetőleg kényelmes, ülőhelyzetben. Végezzen mesterséges lélegeztetés, ha a légzés megáll. Az áldozatnak ne adjon semmit inni, ha öntudatlan. Belégzés Menjen friss levegőre és maradjon nyugalomban. Légzési nehézségek esetén mesterséges lélegeztetésoxigén. Ha a kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz. Lenyelés SOHA NE HÁNYTASSON ÖNTUDATLAN SZEMÉLYT VAGY SOHA NE ADJON NEKI FOLYADÉKOT! Ne idézzen elő hányást. Ha hányás lép fel, a fejet alacsonyan kell tartani, hogy a gyomortartalom ne kerüljön a tüdöbe. Kérjen külön tanácsot orvostól. Bőrre jutás Kisméretű kiszerelés miatt minimális a kockázata börrekerülés esetén. Távolítsa el a szennyezett ruhát és alaposan öblítse le a bőrt vízzel. Szemmel való érintkezés Azonnal mossa 15 percig bő vízzel. Esetleges kontaktlencsét távolítsa el és nyissa tágra a szemet. Forduljon orvoshoz, ha a kellemetlenség folytatódik A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Általános információk A leírt tünetek súlyossága a koncentrációtól és az expozíció időtartamától függően változik. Belégzés Magas koncentrációkban a gőzök narkotikus hatásúak, és fejfájást, fáradékonyságot, szédülést okozhatnak és hatással lelhetnek a központi idegrendszerre. Bevétel Az anyag fizikai természete miatt lenyelése nem valószínű. Bőrre jutás A bőrrel való hosszantartó érintkezés vörös foltokat és irritációt okozhat. Egyhe bőrgyulladás, allergiás bőrkiütés. Szemmel való érintkezés Átmeneti szemi irritációt okozhat A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Nincs javaslat, de ezen vegyszerrel történő véletlen baleset, belélegzés vagy lenyelés esetén még mindíg szükség lehet elsősegélynyújtásra. Ha kétségei vanna, AZONNAL FORDULJON ORVOSHOZ! 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag Oltóanyag A termék nem tűzveszélyes Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Veszélyes égéstermékek Termikus lebomlás vagy égetés szénoxidokat és egyéb mérgező gázokat vagy gőzöket szabadithat fel.

4 Rendkívüli Tuz- És Robbanásveszély Hő hatására a tartályok hevesen éghetnek a kialakult túlnyomás miatt. Különleges veszélyek Égéskor mérgező gázok keletkeznek Tűzoltóknak szóló javaslat Különleges Tuzoltási Eljárások A zárt tartály hevítés hatására hevesen éghet a kialakult túlnyomás miatt. A tűz közelében lévő tartályokat el kell távolítani vagy vízzel le kell hűteni. Kerülje a nyílt lánggal és forró felületekkel való érintkezést, mivel maró és mérgező bomlástermékek keletkezhetnek. Védőfelszerelés tűzoltók számára Tűz esetén önálló légzőkészüléket és teljes védelmet biztosító ruházatot kell viselni. 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Viseljen engedélyezett, teljesen záró biztonsági szemüveget, ha a kifreccsenésre veszély van Környezetvédelmi óvintézkedések Az alkalmazott mennyiséget és a csomagolás nagyságát figyelembe véve, a kedvezőtlen hatásokra való kockázat kicsinek tekinthető. Kerülje a csatornákba, folyó vizekbe vagy talajba való ürítést. Fékezze meg a kiömlést homokkal, földdel vagy más abszorbeáló anyaggal A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A kifolyt anyagot megfelelő abszorbeáló anyaggal abszorbeálja. Nagyobb mennyiségeket ne a lefolyóba engedje bele, hanem abszorbeáló anyaggal távolítsa el Hivatkozás más szakaszokra A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot. Az egészségre való veszéllyel kapcsolatos további információt illetően lásd az 11.pontot. 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Gondoskodjon jó szellőzésről. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Nem tárolja hőforrások kőzelében vagy ne tegye ki magas hőmérsékletnek. Tárolási Osztály A termék nem tűzveszélyes Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) A termék azonosított felhasználásait az 1.2 szakasz írja le részletesen. 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSEEGYÉNI VÉDELEM 8.1. Ellenőrzési paraméterek Név SZABVÁ AK-Érték CK-Érték Megjegyzések NY 1-METHOXY-2-PROPANOL MKBS 375 mgm3 568 mgm3 b PROPAN-2-OL MKBS 500 mgm mgm3 i, b MKBS = Munkahelyek kémiai biztonságáról szóló. i = Ingerlő anyag. b = Bőrön át is felszivódik. Alkotórészekre Vonatkozó Megjegyzések WEL = Workplace Exposure Limits

5 8.2. Az expozíció ellenőrzése Védőeszközök 5 Műszaki intézkedések Nincs szükség speciális elszívórendelkezésekre, de ezt a terméket nem szabad zárt helyen használni jó szellőzés nélkül. Légzésvédelem Nincs különleges ajánlás, de légzőkészüléket kell használni, ha az általános szint meghaladja az Ajánlott Foglalkozási Veszélyességi Határt. Kézvédelem Kézvédelem nem szükséges. Bőrrel valő hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén használjon megfelelő védőkesztyűt. Neoprén kesztyű ajánlott. Szemvédelem Viseljen engedélyezett, teljesen záró biztonsági szemüveget, ha a kifreccsenésre veszély van. Higiéniai óvintézkedések Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Különleges tisztasági eljárás nincs előírva, de jó személyi higiénia mindíg tanácsos, különösen a vegyszerek használata közben.. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső megjelenés Szín Szag Oldhatóság Tiszta folyadék. Színtelen. Enyhe szeszszag. Vízben enyhén oldódik. Kezdeti forráspont és 132 F 55 C forrásponttartomány ( C) Tömegsuruség Gőzsűrűség (levegő=1) Gőznyomás Nincs meghatározva. Nincs meghatározva. > 1 Párolgási ráta 1.8 (Ethyl Acetate = 1) Lobbanáspont ( C) Gyulladáshatár - Alsó (%) Nincs meghatározva. Gyulladáshatár - Felso (%) Nincs meghatározva..2. Egyéb információk Illanóképesség Leírása Not Flammable Illanó Iiló Anyag Térfogat (%) 100% 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakciókészség Erős lúgok. Vegyileg aktív fémek Kémiai stabilitás Normál hőmérsékleti viszonyok és az ajánlott alkalmazás mellett stabil A veszélyes reakciók lehetősége

6 Veszélyes Polimerizáció Nem polimerizál Kerülendő körülmények Kerülje a nyílt lánggal és forró felületekkel való érintkezést, mivel maró és mérgező bomlástermékek keletkezhetnek Nem összeférhető anyagok Kerülendo Anyagok Alkáli fémek. Alkáli földfémek. Porlasztott fém. Erős savak Veszélyes bomlástermékek Tűz vagy magas hömérséklet hatására mérgező és maró hatású gőzökgázok keletkezhetnek. Hidrogén-fluorid (HF). Hidrogén-klorid (HCl). Halogénezett hidrogén-karbonátok. Széndioxid (CO2). 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Az Egészséget Érinto Egyéb Hatások Nincs bizonyíték arra, hogy ez az anyag rákkeltő tulajdonságokkal rendelkezik. Belégzés A gőzök zavarhatják a légutakat és köhögést, asztmás légzést és légszomjat okozhatnak. Lenyelés Gyormorfájást vagy hányást okozhat. Émelygést, fejfájást, szédülést és mérgezést okozhat. Bőrre jutás Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. A bőrre szárítólag hat. A bőr kipattogását és ekcémát okozhat. Szemmel való érintkezés Átmeneti szemi irritációt okozhat. Összetevőkre vonatkozó toxikológiai információ. PROPAN-2-OL (CAS: ) Mérgezo Dózis 1 - LD mgkg (oralis - patkány) Mérgezo Dózis 2 - LD mgkg (oralis - egér) Mérgezo Koncentráció - LC 50 16, 000 ppm1óra (inhaláció - patkány) 1-METHOXY-2-PROPANOL (CAS: ) NITROMETHANE (CAS: ) Az Egészséget Érinto Egyéb Hatások Nincs bizonyíték arra, hogy ez az anyag rákkeltő tulajdonságokkal rendelkezik. 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Ökotoxicitás Ezen termék ökologiai mérgezésére nem állnak rendelkezésre adatok.

7 7 Ökotoxicitás A termék a vízben élő szervezetekre várhatólag nincs mérgező hatással. Ökotoxicitás Ezen termék ökologiai mérgezésére nem állnak rendelkezésre adatok Toxicitás Akut Halmérgezés A halakra nem tekinthető mérgezőnek. LC50, 6 Óra, Hal mgl, 640 EC50, 48 Óra, Daphnia, mgl 5102 IC50, 72 Óra, Algák, mgl >2, 000 Akut Halmérgezés A halakra nem tekinthető mérgezőnek. Akut Halmérgezés A halakra nem tekinthető mérgezőnek. PROPAN-2-OL (CAS: ) Perzisztencia és lebonthatóság Lebonthatóság Az anyag túlnyomórészt olyan szervetlen vegyületekből áll, amelyek biológiai úton nem bomlanak le. Az anyag többi vegyülete várhatóan könnyen lebomlik biológiai úton. Lebonthatóság A termék várhatóan biológiailag nem bomlik le. Lebonthatóság Adatok nem állnak rendelkezésre Bioakkumulációs képesség Bioakkumulációs képesség Bioakkumulálódással kapcsolatos adatok nem állnak rendelkezésre. Bioakkumulációs képesség Bioakkumulálódással kapcsolatos adatok nem állnak rendelkezésre. Bioakkumulációs képesség Bioakkumulálódással kapcsolatos adatok nem állnak rendelkezésre A talajban való mobilitás

8 Mobilitás: A termék olyan illékony anyagokat tartalmaz, amelyek a légkörben terjedhetnek. 8 Mobilitás: Nem fontos, a termék formája miatt. Mobilitás: Nem fontos, a termék formája miatt A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Ez a termék nem tartalmaz PBT vagy vpvb anyagként besorolt anyagokat Egyéb káros hatások A termék olyan anyagot tartalmaz, amely fotokémiai ózonképző poteciállal rendelkezik. 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Általános információk A hulladék kezelésénél figyelembe kell venni az anyag kezelésére vonatkozó biztonsági intézkedéseket Hulladékkezelési módszerek A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Általános Nincs szabályozva. A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban (IMDG, IATA, ADRRID) UN-szám Nem értelmezhető Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincs szabályozva. Információ nem szükséges Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nem értelmezhető. Szállítási Cimke Szállításra vonatkozó figyelmeztető tábla nem szükséges Csomagolási csoport Nem értelmezhető Környezeti veszélyek Környezetre Veszélyes AnyagTengeri Szennyezodés Nem A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem értelmezhető A MARPOL 7378 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem értelmezhető. Információ nem szükséges.

9 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásokjogszabályok EU Törvényhozás Az Európai Parlament és a Tanács EK rendelete ( december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 145EK irányelv módosításáról, valamint a 733EGK tanácsi rendelet, az 14884EK bizottsági rendelet, a 7676EGK tanácsi irányelv, a 1155EGK, a 367EGK, a 3105EK és a EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, változásokkal Kémiai biztonsági értékelés Nem végeztek kémiai biztonságossági vizsgálatot. 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK Felülvizsgálatra Vonatkozó Megjegyzések MEGJEGYZÉS: A margón belüli vonalak az előző módosítástól eltérő lényeges változásokat jelölik. Felülvizsgálat dátuma Hatályon kívül helyezés dátuma Biztonsági adatlap száma Biztonsági Adatlap Állapota BULK_OPTIXX Jóváhagyva. Dátuma 16 September 2013 Kockázattal Kapcsolatos Mondatok Teljes Terjedelmükben R53 R67 R5 R10 R22 R36 R11 Teljes Veszélyességi Nyilatkozat H225 H226 H302 H31 H336 H413 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Gőzők álmosságot vagy szédülést okozhatnak. Hő hatására robbanhat. Kevésbé tűzveszélyes. Lenyelve ártalmas. Szemizgató hatású. Tűzveszélyes Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Tűzveszélyes folyadék és gőz. Lenyelve ártalmas. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra. Jogi Nyilatkozat Jelen információ csak a megjelölt, specifikus anyagra vonatkozik és egyéb anyaggal kombinálva vagy bármi más folyamatban használt hasonló anyagra nem érvényes. Mint ilyen információ, a vállalat legjobb tudása és hite szerint, pontos és megbízható a jelzett adatokat illetően. A pontosságára, megbízhatóságára vagy teljességére vonatkozóan azonban szavatossági garancia és képviselet nincs. A felhasználó felelősségéhez tartozik, hogy az ilyen jellegű információkra vonatkozóan saját külön használatára biztosítsa magát.

BIZTONSÁGI ADATLAP Deb Universal Protect

BIZTONSÁGI ADATLAP Deb Universal Protect Felülvizsgálat dátuma 15/02/2011 Hatályon kívül helyezés dátuma 08/02/2011 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név Termékszám

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 08. 19. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: FLAMAX grillgyújtó folyadék 1.2.Az anyag megfelelő

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

2 A veszély meghatározása

2 A veszély meghatározása oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

Festo Spezialfett Lub-KB 2

Festo Spezialfett Lub-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben