BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID"

Átírás

1 Felülvizsgálat dátuma 16/09/2013 Hatályon kívül helyezés dátuma 21/01/ / 9 BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) 1907/2006 szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név Termékszám MCC-SSF0IP 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználások Tisztítószer A biztonsági adatlap szállítójának adatai Forgalmazó Ugyintézo Gyártó MICROCARE EUROPE, BVBA Havendoklaan Cargovil - Vilvoorde Belgium Tel: MICROCARE CORPORATION 595 John Downey Drive New Britain, CT United States of America CAGE: OATV9 Tel: Fax: Sürgősségi telefonszám EU: CHEMTREC +(32) SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Besorolás (1272/2008/EK) Besorolás (1999/45/EGK) Fizikai lés kémiai kockázatok Az ember egészségét érintő hatás A környezetet érintő hatás Xn;R20. R52/53. Nincs osztályozva. Akut tox. 4 - H332 Vízi, krónikus 3 - H412 Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található Az ember egészségét érintő hatás A bőrrel való hosszantartó érintkezés piros foltokat, irritációt és bőrszárazságot okozhat. Egyhe bőrgyulladás, allergiás bőrkiütés. A környezetet érintő hatás A termék olyan anyagot tartalmaz, amely a vízben élő organizmusokra káros, és hosszantartó, káros hatást fejt ki a vízi környezetre. Fizikai lés kémiai kockázatok A gőzök nehezebbek a levegőnél, és ezért a padlón és a konténerek alján terjedhetnek. A gáz és a gőz kiszorítja a légzéshez rendelkezésre álló oxigént (fojtó anyag) Címkézési elemek

2 Tartalmaz TRANS-DICHLOROETHYLENE A Címke Megfelel A 1272/2008/EK Számú Rendeletnek 2 / 9 Figyelmeztetés A Figyelmezteto Mondatok Óvintézkedésre Vonatkozó Mondatok Kiegészíto Elovigyázatossági Utasítások Kiegészítő információk a címkén 2.3. Egyéb veszélyek Figyelem H332 H412 P102 P271 P501 P273 P261 Belélegezve ártalmas. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekek elől elzárva tartandó. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. Kerülje a környezetbe való kiűrítést. Kerülje a gőz/permet belélegzését. P BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. EUH210 RCH001 Kérésre biztonsági adatlap kapható. Csak ipari használatra. 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.2. Keverékek 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane 10-30% CAS-szám: EK-szám: Regisztrációs Szám: Besorolás (1272/2008/EK) Vízi, krónikus 3 - H412 Besorolás (67/548/EGK) R52/53. HEPTAFLUOROCYCLOPENTANE 10-30% CAS-szám: EK-szám: Besorolás (1272/2008/EK) Nincs osztályozva. Besorolás (67/548/EGK) Nincs osztályozva. TRANS-DICHLOROETHYLENE 60-90% CAS-szám: EK-szám:

3 Besorolás (1272/2008/EK) Tűzv. foly. 2 - H225 Akut tox. 4 - H332 Vízi, krónikus 3 - H412 Besorolás (67/548/EGK) F;R11 Xn;R20 R52/53 3 / 9 Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános információk SOHA NE HÁNYTASSON ÖNTUDATLAN SZEMÉLYT VAGY SOHA NE ADJON NEKI FOLYADÉKOT! Az öntudatlan személyt fordítsa oldalra és biztosítsa, hogy a légzés megtörténhessen. Végezzen mesterséges lélegeztetés, ha a légzés megáll. Kérjen külön tanácsot orvostól. Belégzés Menjen friss levegőre és maradjon nyugalomban. Légzési nehézségek esetén mesterséges lélegeztetés/oxigén. Hívjon orvosi segítséget. Lenyelés Ne idézzen elő hányást. A szájat azonnal mossa ki és igyon sok vízet ( ml). Hívjon orvosi segítséget. Bőrre jutás A szennyezett bőrt azonnal mossa le szappannal vagy enyhe sebtisztítóval és vízzel. Ha a ruha átszívárgott, azonnal távolítsa el és a bőrt tisztítsa le vízzel. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció folytatódik. Szemmel való érintkezés Miközben a szemhéjakat megemeli, azonnal mossa le a szemet bő vízzel. Öblögetés előtt győződjön meg arról, hogy nincs kontaktlencse a szemen. Legalább 15 percig folytassa az öblögetést és forduljon orvoshoz A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Általános információk A leírt tünetek súlyossága a koncentrációtól és az expozíció időtartamától függően változik. Kicsi, rosszul szellőző helységekben való, nagyobb felületen történő munkavégzés esetén olyan koncentrációban keletkezhetnek gőzök, amelyek rossz közérzetet, így fejfájást, szédülést és hányingert okozhatnak. Belégzés Asztmához hasonló légzési zavarokat okozhat. A gőzők fejfájást, fáradtságot, szédülést és émelygést okozhatnak. Aritmia (normálistól eltérő szívverés). Bevétel Tüdőödéma, habzó köpet. Bőrre jutás Bőrirritáció. A bőrrel való hosszantartó vagy ismétlődő érintkezés piros foltokat, viszketést, irritációt és ekcémát/bőrrepedést okozhat. Szemmel való érintkezés Átmeneti szemi irritációt okozhat. Irritáló hatású, piros foltokat és fájdalmat okozhat A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Nincs javaslat, de ezen vegyszerrel történő véletlen baleset, belélegzés vagy lenyelés esetén még mindíg szükség lehet elsősegélynyújtásra. Ha kétségei vanna, AZONNAL FORDULJON ORVOSHOZ! 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag Oltóanyag A termék nem tűzveszélyes. A tűzoltószert a környező anyagok figyelembe vételével kell megválasztani. Az alkalmatlan oltóanyag Vízpermet. Soha ne öntsön vizet a kifolyt anyagra; ez csak terjeszti a szétszóródást és további szennyeződést okoz Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Veszélyes égéstermékek Termikus lebomlás vagy égetés szénoxidokat és egyéb mérgező gázokat vagy gőzöket szabadithat fel. Tűz előidéz: Karbonil vegyületek. Kloridok. Rendkívüli Tuz- És Robbanásveszély A zárt tartály hevítés hatására hevesen éghet a kialakult túlnyomás miatt.

4 Különleges veszélyek Kerülje a nyílt lánggal és forró felületekkel való érintkezést, mivel maró és mérgező bomlástermékek keletkezhetnek. 4 / Tűzoltóknak szóló javaslat Különleges Tuzoltási Eljárások A tűz közlében lévő tartályokat azonnal el kell távolítani vagy vízzel le kell hűteni. Védőfelszerelés tűzoltók számára Tűz esetén önálló légzőkészüléket és teljes védelmet biztosító ruházatot kell viselni. 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Figyelmeztessen mindenkit a lehetséges veszélyekre és evakuáljon, ha szükséges. Alaposan szellőztessen ki, kerülje a gőzök belélegzését. Használjon engedélyezett légzőkészüléket, ha a légszennyeződés az engedélyezett értéken felül van. Ne dohányozzon, ne használjon nyílt lángot vagy egyéb tűzforrást. Tartsa be a jelen biztonsági adatlapon felsorolt biztonsági rendszabályokat. A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot Környezetvédelmi óvintézkedések Fékezze meg a kiömlést homokkal, földdel vagy más abszorbeáló anyaggal. Kerülje a környezetbe való kiűrítést A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Nagyobb mennyiségeket ne a lefolyóba engedje bele, hanem abszorbeáló anyaggal távolítsa el. Keritse el és abszorbeáltassa a szétszóródott anyagot homokkal, földdel vagy más éghetetlen anyaggal. A kiömlött anyagot lapáttal, seprűvel vagy hasonlóval gyűjtse össze és lehetőség szerint újra használja fel. Nagyobb mennyiségű kiömlött anyag/hulladék eltávolítása a helyi hatóságokkal való megállapodás szerint történik. Neoprén kesztyű ajánlott Hivatkozás más szakaszokra A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot. Egészségügyi hatásokra és tünetekre vonatkozó részletes tájékoztatást lásd a 11. fejezetben. A hulladékeltávolításra vonatkozóan lásd a 13. pontot. 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Gondoskodjon jó szellőzésről. Kerülje a gőzök/permet belégzését, valamint a bőrrel és a szemmel való érintkezését A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Szorosan lezárt, eredeti edényzetben tárolja száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Tárolási Osztály Nem specifikált tároló. A termék nem tűzveszélyes Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) A termék azonosított felhasználásait az 1.2 szakasz írja le részletesen. 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 8.1. Ellenőrzési paraméterek 8.2. Az expozíció ellenőrzése Védőeszközök Műszaki intézkedések Nincs szükség speciális elszívórendelkezésekre, de ezt a terméket nem szabad zárt helyen használni jó szellőzés nélkül.

5 Légzésvédelem A gőzök nehezebbek a levegőnél, és ezért a padlón és a konténerek alján terjedhetnek. Zárt vagy rosszul szellőző helyiségekben légszállításos lélegeztető készüléket kell használni. Önálló, légzőkészülék, teljes arcvédő résszel. Kézvédelem Bőrrel valő hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén használjon megfelelő védőkesztyűt. Nitril gummi, PVA vagy Viton kesztyű ajánlott. Szemvédelem Viseljen engedélyezett, teljesen záró biztonsági szemüveget, ha a kifreccsenésre veszély van. Ha a kifreccsenésre fennáll a veszély, viseljen biztonsági szemüveget vagy arcellenzőt. Egyéb Óvintézkedések Viseljen megfelelő védőruhát a freccsenés és a szennyeződés ellen. Higiéniai óvintézkedések Kerülje az aeroszolok belégzését és bőrrel és szemmel való érintkezést. Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Minden műszak végén, evés előtt, dohányzás és toilet használata előtt mosakodjon meg. Bőrvédelem Szóródás esetére viseljen kötényt vagy speciális védőruhát. Hőveszély Kerülje a nyílt lánggal és forró felületekkel való érintkezést, mivel maró és mérgező bomlástermékek keletkezhetnek. 5 / 9 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső megjelenés Tiszta folyadék. Szín Színtelen. Szag Gyenge szag. Oldhatóság Vízben enyhén oldódik. Kezdeti forráspont és 43 C / 109 F forrásponttartomány ( C) Tömegsuruség 1.29 kg/l Gőzsűrűség (levegő=1) <1 Gőznyomás 51.7 kpa 25 C / 77 F Gyulladáshatár - Alsó (%) 7.0 Gyulladáshatár - Felso (%) 14 Egyéb gyúlékonyság A termék nem tűzveszélyes Egyéb információk Illanóképesség Leírása Illanó Iiló Anyag Térfogat (%) 100 UDF Phrase 1 A termék nem tűzveszélyes. 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakciókészség Kémiai stabilitás Normál hőmérsékleti viszonyok és az ajánlott alkalmazás mellett stabil A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes Polimerizáció Nem polimerizál Kerülendő körülmények Kerülje a nyílt lánggal és forró felületekkel való érintkezést, mivel maró és mérgező bomlástermékek keletkezhetnek Nem összeférhető anyagok

6 Kerülendo Anyagok Alkáli fémek. Alkáli földfémek. Porlasztott fém. 6 / Veszélyes bomlástermékek Tűz vagy magas hömérséklet hatására mérgező és maró hatású gőzök/gázok keletkezhetnek. Halogénezett hidrogén-karbonátok. Hidrogén-fluorid (HF). Széndioxid (CO2). Szénmonoxid (CO). 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Belégzés A párák izgathatjak a légutakat és köhögést, asztmás légzést, légszomjat okozhatnak. Lenyelés Gyormorfájást vagy hányást okozhat. Émelygést, fejfájást, szédülést és mérgezést okozhat. Bőrre jutás A bőrt szárítja. A bőr kirepedését és ekcémát okozhat. Szemmel való érintkezés Átmeneti szemi irritációt okozhat. Orvosi Tünetek A gőzök nagy koncentrációban izgathatják a légutakat és fejfájást, fáradtságot, émelygést és hányást okozhatnak. Összetevőkre vonatkozó toxikológiai információ. Mérgezo Dózis 1 - LD mg/kg (oralis - patkány) Mérgezo Dózis 2 - LD 50 >5000 mg/kg (oralis - nyúl) Mérgezo Koncentráció - LC ppm/4 óra (inhaláció - patkány) Az Egészséget Érinto Egyéb Hatások Nincs bizonyíték arra, hogy ez az anyag rákkeltő tulajdonságokkal rendelkezik. Mérgezo Dózis 1 - LD 50 >5, 000 mg/kg (oralis - patkány) Mérgezo Koncentráció - LC 50 11, 100 ppm/4 óra (inhaláció - patkány) Aspirációs veszély: Bőrre jutás Megfelelő használat mellett nem várható bőrirritáció. A bör kiszáradását okozhatja, de ez nem irritáló tényező. Szemmel való érintkezés A kifröccsenő anyagcseppek irritáló hatásúak lehetnek. Az Egészséget Érinto Figyelmeztetések Nincs bizonyíték arra, hogy ez az anyag rákkeltő tulajdonságokkal rendelkezik. 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Ökotoxicitás HEPTAFLUOROCYCLOPENTANE (CAS: ) A termék olyan anyagot tartalmaz, amely a vízben élő organizmusokra mérgező, és hosszantartó, kedvezőtlen hatást fejt ki a vízi környezetre.

7 7 / 9 Ökotoxicitás A vízben élő szervezetekre alacsony akut toxicitással rendelkezik. Ökotoxicitás Nem valószínű, hogy az anyag olyan nagy mértékben oldódik fel a vízben, hogy mérgező hatással legyen a halakra és a vízibolhákra Toxicitás LC50, 96 Óra, Hal mg/l 1350 EC50, 48 Óra, Daphnia, mg/l 220 LC50, 96 Óra, Hal mg/l 27.2 IC50, 72 Óra, Algák, mg/l Perzisztencia és lebonthatóság Lebonthatóság Adatok nem állnak rendelkezésre. Lebonthatóság Adatok nem állnak rendelkezésre. Lebonthatóság A termék várhatóan biológiailag nem bomlik le Bioakkumulációs képesség Bioakkumulációs képesség Bioakkumulálódással kapcsolatos adatok nem állnak rendelkezésre. Bioakkumulációs képesség Mivel az anyag vízben rosszul oldódik, a biológiai felhalmozódás jelentéktelennek tekintendő. Bioakkumulációs képesség Mivel az anyag vízben rosszul oldódik, a biológiai felhalmozódás jelentéktelennek tekintendő A talajban való mobilitás Mobilitás: Adatok nem állnak rendelkezésre.

8 8 / 9 Mobilitás: A termék vízben rosszul oldódik A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Ez a termék nem tartalmaz PBT vagy vpvb anyagként besorolt anyagokat. Adatok nem állnak rendelkezésre Egyéb káros hatások A termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek a globális felmelegedéshez (üvegház-hatás) hozzájárulnak. 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Általános információk A hulladékanyag visszanyeréséhez/ újrahasznosításához a gyártótól/ forgalmazótól kell tájékoztatást kérni. A hulladék ellenőrzött hulladékként kezelendő. Az engedélyezett hulladékeltakarító helyen való megsemmisítése a helyi Hulladékeltakarító Hatóságokkal összhangban történjen Hulladékkezelési módszerek A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. Nyerje vissza és regenerálja vagy használja fel ismét, ha célszerü. 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Általános Nincs szabályozva. A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban (IMDG, IATA, ADR/RID) UN-szám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok) Szállítási Cimke Szállításra vonatkozó figyelmeztető tábla nem szükséges Csomagolási csoport Környezeti veszélyek Környezetre Veszélyes Anyag/Tengeri Szennyezodés Nem A felhasználót érintő különleges óvintézkedések A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

9 EU Törvényhozás 9 / 9 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, változásokkal Kémiai biztonsági értékelés Nem végeztek kémiai biztonságossági vizsgálatot. 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK Felülvizsgálatra Vonatkozó Megjegyzések MEGJEGYZÉS: A margón belüli vonalak az előző módosítástól eltérő lényeges változásokat jelölik. Felülvizsgálat dátuma 16/09/2013 Hatályon kívül helyezés dátuma 21/01/2013 Biztonsági adatlap száma Biztonsági Adatlap Állapota BULK_SSF Jóváhagyva. Dátuma 16 September, 2013 Kockázattal Kapcsolatos Mondatok Teljes Terjedelmükben R52/53 R20 R11 Teljes Veszélyességi Nyilatkozat H225 H332 H412 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Belélegezve veszélyes. Tűzveszélyes Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Belélegezve ártalmas. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Jogi Nyilatkozat Jelen információ csak a megjelölt, specifikus anyagra vonatkozik és egyéb anyaggal kombinálva vagy bármi más folyamatban használt hasonló anyagra nem érvényes. Mint ilyen információ, a vállalat legjobb tudása és hite szerint, pontos és megbízható a jelzett adatokat illetően. A pontosságára, megbízhatóságára vagy teljességére vonatkozóan azonban szavatossági garancia és képviselet nincs. A felhasználó felelősségéhez tartozik, hogy az ilyen jellegű információkra vonatkozóan saját külön használatára biztosítsa magát.

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Deb Universal Protect

BIZTONSÁGI ADATLAP Deb Universal Protect Felülvizsgálat dátuma 15/02/2011 Hatályon kívül helyezés dátuma 08/02/2011 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név Termékszám

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 08. 19. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: FLAMAX grillgyújtó folyadék 1.2.Az anyag megfelelő

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Festo Spezialfett Lub-KB 2

Festo Spezialfett Lub-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. Veszélyesség szerinti besorolás

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. Veszélyesség szerinti besorolás Kibocsátási dátum: 30.09.1999 Változat: 11.0 Felülvizsgálat dátuma: 08.07.2013 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója 1.1. Termékazonosító Kémiai termék típusa : Anyag Név : Kerozin

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: Jar Lemon kézi mosogatószer

: Jar Lemon kézi mosogatószer PROFESSIONAL Jar Lemon kézi mosogatószer Kiadás dátuma: 09/02/2012 Feldolgozva: Változat: 1.0 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa : Szervetlen

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 / 5 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : Foodmax Grease Clear 2 Képlet : A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben