VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA"

Átírás

1 XXVI. évfolyam 1. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA január Január 22-én a magyar kultúra napjára emlékezünk. Kölcsey Ferenc versét január 22-én vetette papírra, akkor még nem gondolva, hogy Himnusza nemzeti imánkká válik. E neves napon egyik f mvébl, a Parainesisbl idézünk. Intelmeit unokaöccséhez, Kálmánhoz intézte, de gondolatai ma is érvényesek, idtállóak:,,sok szépet irának a bölcsek, s gyakran a nem épen bölcsek is; gazdag forrást nyitának fel, honnan jó sorsban intést, balban vígasztalást, mindkettben magasra emelkedést, szív és észnemesülést meríthetünk; de azok is csak úgy hatnak reánk, ha érzés és gondolkodás által sajátunkká tevk, ha saját magunkban kiforrva lényünkhez kapcsolódnak Alig van ember, kinek keblében a jó és szép magvak a természettl hintve ne lennének; s ki szerencsés vala mívelt emberek közt születni Azonban ismerni a jó könnyebb, mint követni; st még az sem nehéz, hogy némelykor jó, vagy épen nemes tettet vigyünk véghez; de egész éltedet meghatározott elv szerént intézve, sohasem tenni mást, mint amit az erkölcsiség kíván Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetetlen feltétele. Az emberiség egésze nem egyéb számtalan háznépekre osztott nagy nemzetségnél, melynek mindegyik tagja rokonunk, s szeretetünkre és szolgálatainkra egyformán számot tart Szeresd a hazát! boldog leszesz, ha a férjfikor napjaiban e szavakat úgy fogod érthetni, úgy fogod érezhetni, mint kell... Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek; de sok kívántatrik, míg annak tiszta birtokába juthatunk Mert tudd meg: e szóban: haza, foglaltatik az emberi szeretet és ohajtás tárgyainak egész öszvessége. Oltár, atyáid által istennek építve; ház, hol az élet els örömeit ízleléd; föld, melynek gyümölcse feltáplált; szülid, hitvesed, gyermekeid, barátid, rokonaid s polgártársaid: egytl egyig csak egészít részei annak Kinek szívében a haza nem él, az számzöttnek tekintheti magát mindenhol 220 éve született Kölcsey Ferenc, a reformkor kiemelked alakja Törekedjél ismeretekre! De ismeretekre, melyek ítélet s ízlés által vezéreltetnek Tudományt a munkás élettel egybekötni: ez a feladás, mire a köztársaság férjfiának törekedni kell Teljes birtokában lenni a nyelvnek, melyet a nép beszél: ez az els s elengedhetetlen feltétel. De erre még nem elég azon nyelvismeret, mely dajkánk karjai közt reánk ragadt; Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, s két elsért áldozatokra kész lenni nehezen fog. Tiszteld s tanuld más mívelt népek nyelvét is, s fkép ama kettt, melyen Plutarch a nemzetek két legnagyobbikának hseit rajzolá s Tacitus a római zsarnok tetteit a történet évkönyveibe való színekkel nyomá be; de soha ne feledd, miképen idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség Többször mondám: az élet fcélja tett; s tenni magában vagy másokkal együtt senkinek nem lehetetlen. Tehát tégy! s tégy minden jót, ami tled telik, s mindenütt, hol alkalom nyílik; Tapasztalás, tanulás, figyelem és gondolkozás: négy eszköz, minek szorgalmas használata által az ítélet napról napra ersödik jót, szépet, nagyot és nemest tenni természetes ohajtás; Egyedül a legnagyobb er sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat; egyesített erknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp víz? de milliomonként egyesült cseppek megdöbbent ert fejtenek ki Fáradj a hazáért, s ne tenmagadért; így nem leszen okod panaszkodni. Ki magáért fárad, gyakran csalatkozik; ki lelke erejét hazájának szenteli, annak tettei elbb-utóbb sikerrel koronáztatnak meg; Ki gazdagságot igazságos úton gyjt, az a közös hazának gyjt kincset: jólbíró lakosokban áll az ország gazdagsága nem nézünk átokkal vissza a pályára, mely ha nekünk töviset hozott is, nemünknek most vagy jövendben virágot és gyümölcset teremhet. Összeállította: Borsody István

2 2 VISEGRÁDI HÍREK január Elhunyt Madas László, városunk els díszpolgára Szomorú kötelességünk, hogy az új év els számában együttérzésünk és részvétünk kifejezése mellett megemlékezzünk arról az emberrl, aki Visegrád 1945 utáni fejldésének egyik meghatározója volt és egyszerre tudott vezetként, szakemberként és Emberként példaadó módon megfelelni a kihívásoknak és feladatoknak. A Visegrádi Hírek szerkesztsége tisztelettel adózik Madas László emlékének azzal is, hogy közöljük a január 9-i temetésén elhangzott búcsúztató beszédeket. A Erdészeti és Faipari Egyetem els évét június 27-én, Magyarországi Szent László király napján abszolváltam Sopronban. Ugyanígy végzett néhai Ery Gyula barátom és évfolyamtársam is. Ebbéli örömünkbl kifolyólag felmentük az Alpesi vendéglbe egy sörre. Mit csinálsz a nyáron? kérdezte Gyula az iszogatás közben. Dolgozom. Te Bánó! mondta Gyula élénken. Gyere Visegrádra! Én el tudom intézni, hogy a visegrádi erdészetvezet alkalmaz téged a nyárra. Madas Lászlónak hívják. Tudod, ez egy rendkívüli ember Néhány nap múlva Madas László eltt álltam Visegrádon. Vigyázz állásban, fegyelmezetten, a munkavállalásra felkészülten. Úgy, ahogy egy zöldfül baleknak állnia kell egy nagyhír és nagynev Firma eltt. azonban mit sem adott erre. Vidáman mosolygott. Szemébl az emberség, a szeretet, a bizalom és sok egyéb hasonló más sugárzott. Meleg, barátságos szavakkal köszöntött, miközben többször és rendesen hátba sózott. Ezután jobb kezét a jobb vállamra téve maga mellé húzott, és néhány szóval ismertette a munkámmal kapcsolatos elképzeléseit olyan természetességgel, olyan barátságossággal, mintha mindig is ismertük volna egymást, mintha mindig is az én Nagy Barátom lett volna. Mondandóját befejezve beugrott a Gál Jen vezette dzsipjébe és elhajtott. Ahogy egyedül maradtam valamilyen egészen boldog lelkiállapotban, Ery Gyula jellemzésére gondoltam Valóban Ez egy rendkívüli ember. Véleményem az évtizedek során semmit sem változott. Most, a ravatal eltt állván is csak az élet kérlelhetetlen törvényei kényszerítenek arra, hogy az igeidt megváltoztassam: Madas László egy rendkívüli ember volt. Tle búcsúzom most az Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége és tagjai, a pilisi erdészek, valamint elssorban a Visegrádi Erdészet területén lev településeken él jelenlegi és múltbéli erdgazdasági dolgozók nevében. * * * ** Madas László életútját egy nekrológ keretében ismertetni lehetetlen. Csak a kitüntetései felsorolása kitenne önmagában egy búcsúbeszédet. Mindezeken felül lelki szemeimmel itt látom magam eltt t, amint szemöldökét felhúzva, jobb keze mutató ujját felemelve, ders szemeit rám szegezve, mosolygó arccal mondja:,,tudod, tudod, tél van, hideg van. Röviden mondd, mert fáznak a barátaim július 26-án születik Sopronban a Muck erdészdinasztia harmadik generációsaként. Búcsú Madas Lászlótól Az erdmérnöki diplomát 1942-ben szerzi a József Nádor Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdmérnöki Karán között a kar Út- és Vasútépítési Tanszékének adjunktusa között háborús szolgálat, melybl 3,5 év hadifogság között számos államerdészeti beosztást tölt be között a Visegrádi Erdészet erdészetvezetje között a Pilisi Állami Parkerdgazdaság igazgatója tól nyugállományba vonul. * * * ** Élete meghatározója volt a sport. Már az egyetemi tanulmányok megkezdése eltt magasugrásban ifjúsági magyar bajnok volt. Egyetemistaként az egyetem atléta csapatának vezéralakja. Egyszer például Tatabányára indult egy atlétikai versenyre, de a gyorsvonat nem állt meg Tatabányán, így be kellett utaznia Budapestre. Pesten vett egy sportújságot, és látta, hogy egy tehetségkutató verseny lesz a BBTE (ma VASAS) pályán. Kiment a versenyre, elindult 100 méteren, és megverte az akkori magyar bajnokot nyarán már elhagyta az egyetemet, amikor augusztusban országos atlétikai bajnokságot rendetek Pesten. A MAFC Sopron számított rá, pedig igent mondott a rajtra. Tréning nélkül indult a versenyen. Élete legjobb eredményével, ráadásul az év legjobb magyar magasugró eredményével gyzelemre vitte Sopron ötös magasugró csapatát. Országos bajnokok lettek. Neves sportújságíró készített vele riportot, melybl nagy cikket írt. Címe: A legszerényebb magyar atléta. Egyik vallomása a cikkben: A sport életem elválaszthatatlan része, hozzátartozik a lélek és test harmonikus összhangjához; az eredmény nem fontos, ha jön, örülök neki.

3 XXVI. évfolyam 1. szám VISEGRÁDI HÍREK 3 * * * ** Erdészhivatására mi sem jellemzbb, mint a 82 éves korában írt önéletrajza els mondata: Erdésszé válásom 1920-ban, megszületésemmel kezddött. Polihisztor erdész volt. Nemcsak értett az erdgazdálkodás minden ágazatához, hanem egyaránt szívén is viselte mindegyiket. A vadgazdálkodást éppúgy, mint az erdmvelést, avagy az erdfeltárást, avagy a jóléti erdgazdálkodást. Tengernyi mondandóm lehetne De csak egy két szilánk: Az erdész társadalom Madas Lászlónak köszönheti, hogy a Biolley-féle szálalás magyar kísérleti eredményeit tanulmányozhatja a Visegrád, Erdanya-bükkösben. A területet az 50-es évek közepén alakította ki, és amellyel foglalkozott évtizedeken keresztül. A nemzetközi összehasonlításra is alkalmas, szabályszeren és folyamatosan mért és dokumentált kísérleti területen meg lehet tekinteni a szálaló erdk minden lényeges elemét. A Közelítés és szállítás hegyvidéki erdeinkben cím könyvet Pankotai Gáborral együtt írják. Német szakírók remek munkáit fordította magyarra. Sok-sok értékes cikke jelent meg. * * * ** Munkásságában mind nagyobb súlyt kap a természet, ezen belül az erd és az ember kapcsolata, kölcsönhatása. Felismeri, hogy ennek a kapcsolatnak a kölcsönösen jó kialakítása civilizációnk egyik létkérdése lett. Pilisi tájfejlesztési munkálkodásának egyik mérföldköve az január 1-jén alapított Pilisi Állami Parkerdgazdaság, melynek igazgatójául t nevezik ki ban már munkásságára felfigyel az Európa-díjat odaítél Goethe Alapítvány is, melynek mind az elnöke, mind a kuratórium valamennyi tagja ellátogatott Visegrádra. A vendégeket elvarázsolta a táj szépsége. A kuratórium tagjait azonban nemcsak a táj varázsolta el, hanem Madas László egyénisége is. Ünnepélyesen kijelentették, hogy évenként itt, a mi Pilisünkben volna kedvük eldönteni: ki és miért kapja az éppen esedékes Európa-díjat Madas László nélkül nem fürödhettünk volna sok évig a Lepencei Sportfürdben. Madas László nélkül nem épült volna meg a Mogyoró-hegyi Kiránduló és Oktató Központ. Szakmai munkásságáról mindez azonban még dióhéjba történ foglalat sem volt. * * * ** Élete vezérelvei voltak: Szerényen nyerni és elegánsan veszíteni; valamint: Ha elbuktál, állj fel! Nemcsak vallotta ket, hanem így is élt. Számtalan történetet mondhatnék az emberségérl, nagyúri modoráról, de csak egyet engedhetek meg magamnak:

4 4 VISEGRÁDI HÍREK január Amikor 1968 szén a Pilisbe kerültem, Pilismaróton kaptam egy kis lakást.,,mikor tartasz egy lakásszentel tarokk partit? kérdezte. A szervezi elkészületek közben vált köztudottá, hogy Madas Lászlót január 1-jével a Pilisi Állami Parkerdgazdaság igazgatójának nevezik ki. Ekkor úgy gondoltam, hogy részemrl, a balek-mérnöktl közvetlenkedés lenne a szervezés további folytatása. Január közepén azonban úgymond vont felelsségre :,,Mi lesz a lakásszentel partiddal? A partit egy január végi hétf délutánra szerveztem meg. Ugyanerre a napra szervezett a Miniszterelnökség egy Pilismarót-hamvaski kormányvadászatot, ahol a politikai házigazda Fehér Lajos miniszterelnök-helyettes, a szakmai házigazda pedig Madas László parkerd-igazgató volt. Így meghiúsult a részvétele a partin. Gondoltam én. azonban másként gondolta: Este fél nyolc körül fejezdött be a hamvaski program, amikor Fehér Lajos közölte:,,madas elvtárs, magát én viszem haza. A miniszterelnök-helyettes Mercedese rövid id alatt a Madas-ház elé ért Visegrádon. A két férfi elbúcsúzott egymástól. Madas László bement a lakásába, köszöntötte hitvesét, akivel vidáman még azt is közölte:,,még nem értem haza, percek múlva indul a buszom. Ezután elköszönt, majd kisietett a Visegrád-Kápolna buszmegállóhoz. Felszállt a ös autóbuszra. 29 perc múlva már ismét Pilismaróton volt a templomnál. Innen csak egy kilométert gyalogolt, majd kopogott a lakásajtómon, és bejött a lakásba:,,megígértem, hogy eljövök hozzád. Itt vagyok. Ezt értékeld! * * * * Nyugállományba vonult. Ezt az életformát nem neki találták ki. Szigorú fogadalmat kötött: A Parkerd székházába csak akkor megyek, ha hívnak, és csak akkor vállalok feladatot, ha ellenszolgáltatás nélkül végezhetem. Nem kívánok még véletlenül sem félreérthet helyzetet okozni. Ahogy teltek a nyugdíjas évek, ugyan mindinkább aggódóbb lett, de mindig dersen mondta:,,csak egy, ami felderít: a pilisi erdk jöv tavasszal is kizöldülnek! Vágyott szakmája gyakorlására. Erdbéli fiával ahogyan Koncz Antal kerületvezet erdészt nevezte gyakran járt ki Erdanyába. Ilyenkor üdült fel, ilyenkor tudta feledni jelen világunk sötét foltjait. Elkeseredettnek sosem láttuk. Önuralma határtalan volt. Barátjának év végén írt levelében írja: Hálásan élvezzük feleségemmel az együtt megöregedés Isten adta örömét és biztonságát, így könnyebben viseljük el a vénülés megpróbáltatásait. Készült a nagy útra. Csendben, magába zárkózottan, de félreérthetetlenül. * * * ** Madas Lászlót az élet számtalan kitüntetéssel halmozta el: sok-sok kitüntetést kapott a közigazgatás, az oktatás, az erdgazdálkodás, a környezetvédelem területén végzett tevékenykedéséért. Európa-díjas mérnök, a Bed Albertdíj, a Munka Érdemrend arany fokozatának birtokosa, Visegrád Város díszpolgára, az Országos Erdészeti Egyesület tiszteletbeli tagja, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje birtokosa, vasdiplomás erdmérnök. Mégis, ha én emlékezni fogok Madas Lászlóra, akkor nem a címei, nem a kitüntetései jelennek meg elsként elttem, hanem a nagy tudású, a segítkész, a bajtársias, az emberséges, az elegáns stílusú, a fenséges udvariasságú Tanítómester, a Példakép. * * * * Madas László úgy halt meg, ahogyan egész életében élt: a szentestét nagy családja körében, szeretettel övezve töltötte el. Udvariasan megvárta a Megváltó eljövetelét, majd utána röviddel, hitvese jelenlétében, szerényen elment már a Mindenhatónál van. Az üdvözültek boldogságával ott is marad mindörökre Visegrád, január 9.

5 XXVI. évfolyam 1. szám VISEGRÁDI HÍREK 5 Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Gyászoló Gyülekezet! Visegrád város búcsúzik Madas Lászlótól Szomorú kötelességemnek teszek eleget, Madas Lászlótól búcsúzom. Év végén, vagy év elején, ki-ki szokása szerint visszatekint az elmúlt esztendre. Számot vet, mit tett jól, mit rosszul. Mit csinálna másképp, mit mulasztott el, s ha netán elégedett némiképp az ember önmagával no, csak óvatosan ezzel, mi az, ami úgymond terven felül sikerült. És persze, ha ezeket végiggondolta, akkor elre is kell tekinteni, mi az, amit el kell végeznie, milyen feladatok várnak rá. Ezt talán úgy mondják: tudatosan élni az életet. Az embert többnyire mégis érzelmei vezérlik. Nagyon sok döntést és persze a legfontosabbakat is érzelmeink alakítják. Ilyen a szerelem, a barátság, és ilyen minden fontos dolog, a becsület, a tisztelet, a bizalom és a szeretet. Vannak szerencsés csillagzat alatt születettek, akikben az érzelmek összhangban vannak a tudatos, végiggondolt gondolattal, a látható cselekedetekkel, munkájukkal. k olyan terveket tudnak kigondolni, amelyek bár nagyon kívánatosak, vonzók, de látszólag megvalósíthatatlanok. De meg van bennük az a tudás, hit, kitartás, amely ezeket a célokat mégis elérhetvé teszi. Fölmerülhet a kérdés, hogy vajon évvel ezeltt volt-e nehezebb ilyen csodákat véghezvinni, vagy ma. Ezen persze el lehetne vitatkozni, de amikor Madas László elkezdte Visegrádon az általa és munkatársai-barátai által megálmodott tervet megvalósítani, akkor bizony sokkal kevesebb lehetsége volt, mint a mai idben bárkinek. De megszületett a Mogyoró-hegy, Lepence-fürd, a Fellegvári út, a Füvészkert és még sok minden más, ami ma is érték. Visegrád mindenkori fejlesztésének és fejldésének elkötelezett híve ezt maga is vallotta és egyben motorja is volt. Felismerte a turizmusban rejl lehetségeket, de ugyanakkor számolt annak a lakosságot ér terheivel. Ezért tudatosan azon helyszínek fejlesztését részesítette elnyben, amelyek a lakott területeken kívül estek. Rendkívül óvatos ember volt, mindig azt kutatta, hogy vajon azok a tervek, amelyek egy bizonyos szempontból elnyösek lehetnek, vajon más területen milyen hatást válthat ki és azokat esetleg hogyan lehet majd orvosolni. Mindig kutatta, kereste a kritikus véleményeket, meghallgatta azokat és értelmes vitákat folytatott le velük. Türelmes ember volt. Visegrádnak az egyik legnagyobb, vitathatatlan vonzereje a természeti értékeiben található. Rendkívül fontosnak tartotta mindig is ezen értékek védelmét, megóvását. Ugyanakkor azt vallotta, hogy a természet védelmét az emberek természetszeretetének ersítésével lehet és kell elkezdeni. Az év végék mintájára az út végén is vissza kell tekintenünk és el kell gondolkodnunk azon, hogy a legfontosabbakat elvégeztük-e? Milyen nyomot hagyunk magunk után? Ha távoztunk után nevünk bárhol fölmerül, vajon hogyan említenek majd bennünket? No, ez a fontos! 2000 nyarán Visegrád visszakapta városi rangját. A képvisel-testület megalkotta a kitüntetések adományozásáról szóló rendeletét és els alkalommal Dr. Madas Lászlónak ítélte oda a díszpolgári címet. A döntés után személyesen kerestem föl t; elmondtam, hogyan döntött a képvisel-testület. Beszélgettünk, kérdezgetett, közben látható módon töprengett. Aztán megkérdezte, hogy milyen volt a szavazati arány. Mondtam, hogy egyhangú igen. Némiképp talán enyhülni látszott, és azt mondta: akkor jó. Számára csak az az elismerés volt elfogadható, amely viták nélkül, a szívbl jön. Visegrád polgárai a szívükbe fogadták t és saját halottjuknak tekintik az elhunyt Madas Lászlót. Nyugodjon békében! Ti boldogtalanok, nem egyedül vagytok, Elttetek egy ember ment el S utánatok is jön egy ember. Hadházy Sándor polgármester

6 6 VISEGRÁDI HÍREK január VÁROSHÁZI HÍREK Jó kedély és örömteli rendezvénnyel búcsúztatták a visegrádi polgárok a tavalyi évet. A millenniumi év záró rendezvényeként meghirdetett városi disznóvágás december 31-én a kezdetétl a végéig különlegesen jó hangulatban telt. Aki részt vett rajta és megkóstolta a finomabbnál finomabb kolbászokat, hurkákat és sült húsokat, egyedi élményekkel búcsúztathatta az óévet. A disznóvágás és kóstoló hangulatáról a városi honlapra érkezett vendégbejegyzések is tanúskodnak, melyek közül csak néhányat idézünk példaként: Az Önök gyönyör városában szilveszterezként kerültem bele a városi disznótorba, mit sem tudva elre a rendezvény jellegérl. A kóstoló után szerettem volna kifizetni a fogyasztást, akkor tudtam meg, hogy az Önök vendégei voltam. Nagyon szépen köszönöm a vendéglátást és a jó zenét, hangulatot. További sikereket és eredményeket kívánok városuknak, hogy máskor is megismételhessék az ilyen meglepetéseket. írta Jen Pécsrl. Nagyon köszönjük a SZÍVES vendéglátást, tökéletes vendéglátók voltak és a malacságok is nagyon finomra sikeredtek és még zenét is szolgáltattak hozzá! Az ötlet, hogy ily módon is lehet a köznép napjait szebbé tenni, kellemes órákat szerezni, dicséretre méltó. Minden elismerésem Önöké! BUÉK! Más, távoli vendégeink pedig ezt írták: Kedves Visegrádiak! Akárki akármit mond, mi jól éreztük magunk Köszönjük a városnak a szeretetteljes vendéglátást! A nyolc soproni ide tévedt szilveszterez. Az önkormányzat és a képvisel-testület nevében is köszönetünket fejezzük ki a résztvevknek, különösen annak a közel ötven fnek, akik Szilveszter napját arra szánták, hogy egész napos munkájukkal örömet szerezzenek sok-sok kikapcsolódásra, szórakozásra vágyó embernek (s arról, hogy milyen sokan voltak, arról az 1900 kiosztott tányér is tanúskodik). Nélkülük ezt nem lehetett volna megvalósítani. A disznóvágások lebonyolítását és a disznók feldolgozását köszönjük Abonyi Gézának és a Turisztikai és Városszépít Egyesületnek, Burgermeister Editnek és a Kisebbségi Önkormányzatnak, Cseke Lászlónak és a Szent György Lovagrendnek, valamint Koller Péternek és az Ifjúsági Klubnak. A rendezvény és a millenniumi évzárás nagy öröme, hogy olyan összefogással sikerült létrehoznunk Visegrád els városi disznótorát is, mint ami jellemezte az egész évet. Reméljük, hogy jövre folytathatjuk az így megkezdett hagyományt! Köszönettel: Dobri Imre alpolgármester és Mikesy Tamás, a mveldési ház igazgatója Greguss Tamás, városunk tehetséges fotósa, az év végén tartott nyílt szerkesztségi ülésen felajánlotta, hogy lapunk számára a jövben fotókat készít. Néhány profi képpel örvendeztette meg Olvasóinkat, melyeken a Szilveszter napján tartott disznótort örökítette meg. Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt A véradás helye: Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény, Magyar László Sportcsarnok A véradás ideje: január 27. (szerda) óra Személyi igazolványát, TAJ-kártyáját feltétlen hozza magával! Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!

7 XXVI. évfolyam 1. szám VISEGRÁDI HÍREK 7 Zoller Attila emlékének idézése Részlet Szabó Sándor: Zoller Attila,,élményeim és az album születése cím írásából, melyet a Zolleremléklemez kiadásához írt 2002-ben:,,Az évek múltán egyre többször hal-lottam híreket Zoller Attila fell és mint kiderült, a mai gitáros generáció legnagyobbjainak mind barátja vagy éppen kedvence volt... Nem is véletlen, hogy mindenki csodálta Zollert, amikor Igazolványkép 1941/42-bl egy szál egyedül felment a színpadra és egy egész estét játszott a gitárján, mint egy komplett zenekar. Engem a polifónia fogott meg, másrészt pedig az a hihetetlen tömör és színes harmónia világ, ami a kompozícióiban megmutatkozott. Nagyon szép témákat írt. A legfontosabb értéke számomra viszont az, hogy más volt, mint a többi gitáros. Volt benne eredetiség, amit manapság egyre ritkábban lehet bárkiben is felfedezni. A mai világ nem szereti és becsüli az egyéniségeket és az eredeti embereket, mert azok nem manipulálhatók könnyen... Zoller ers egyéniség volt és ellent tudott állni a zenében is globalizálódó világtendenciáknak. Zoller Attila a Déli pályaudvar eltt január 21-én Sok muzsikus társa, akik véleményem szerint semmit sem tudtak a magyar zenérl, azt mondták, hogy a magyar zenei hagyományok ott szólnak a zenéjében. Itt érdemes kissé elgondolkodni: amit ma magyar hagyománynak lehet nevezni, ha a népzene oldaláról tekintjük, ezek a hatások idnként eltnnek Zoller játékában. Gondoljuk csak meg: Zoller huszonéves korában elkerül Magyarországról és pár év múlva már New York Cityben játszik az éppen aktuális jazz srjében. Ez pedig olyan ers légkör, ahol nem lehet csak a magyar hagyományokra épül jazzt játszani. A bartóki gesztus, Zoller egy népdal feldolgozása (A csitári hegyek alatt...) ugyan a többi muzsikust is megejtette ezt hallani a felvételen, de ez ritkán fordult el. Egy másik jellegzetes téma a Gypsy Cry cím darab, ahol a magyar cigányság kesergjének hangvétele és táncritmusa képezte a téma alapját. Ez a sodró lendület szám Zoller repertoárjának egyik legértékesebb darabja. A Hungarian Jazz Rhapsodie azonban talán a legfontosabb mve. Valójában ez a legmagyarabb kompozíció is egyben. Ebben a balladaszeren kezdd parlandó rubátó ritmusú, szabadon épül többtételes opuszban egy teljesen,,nem amerikai gitáros jelenik meg... Más oldalról is van egy magyar karaktere Zollernek, hiszen kompozícióiban ott hallható a harmincas évek magyar jazz alapú tánczenéinek jellegzetes harmóniavilága, valamint a két háború között és a negyvenes évek vége magyar filmzenéinek hangulata. Ez pedig, úgy gondolom, magyar sajátosság. Ez volt az a zenei közeg, amiben fiatal korában élt és sok zenét hallhatott ebben az idben, így ezt a nagyszer örökséget vitte is magával... Zoller több tekintetben is a különc gitárosok kategóriájába tartozott, csupán azzal is, ahogyan a zenét tekintette. Nem gondolkozott élesen stílusokban. Gyakran játszott teljesen szabadon témák és megkomponált részek nélkül. Ez a gyakorlat aztán olyan izgalmas improvizációkat és zenei élményeket adott, amit más gitárosok nem tudtak megérteni és megmagyarázni... Ma, amikor a jazzt már iskolában is lehet tanulni, az intuícióból való szinte ösztönös improvizáció a legtöbb,,túltenyésztett jazzel foglalkozó zenész számára sámánkodásnak és mvészkedésnek tnik. Pedig ennek felvállalása nélkül nem létezhet jazz. Zoller nagyon spontán módon improvizált, sokan nem is értették. Akik pedig sejtették, hogy a zene forrása valahol nem ezen a valóságszinten van, azok nagyon becsülték t. De miért is kellene érteni egy improvizációt!!??... Hogy Zoller mennyire tekinthet a magyar zenekultúra és ezen belül is a magyar jazz egyik fontos alakjának, azon ma is vitatkoznak, bár számomra fontossága vitán felül áll. Zoller ugyan Amerikába emigrált, ott élt, ott fejtette ki minden eredményét, de ha nem megy oda, akkor ezt a pályát nem járja be és életmve valószínleg nem lenne olyan jelents, már csupán az ellehetetlenít körülmények miatt sem. Ma már közhely, hogy ha valaki akar valamit, akkor el kell hagynia az országot. Ez különösen igaz a gitáros társadalomra. Magyarország nem egy gitárnemzet. Világszínvonalú jazzmuzsikus tehetségek tengdnek itt ebben az országban, hazánk észrevétlen a jazz világában. Éppen ezért itt jön a képbe akár Zoller Attila, akár Szabó Gábor neve, akik mindketten fényes, elismert karriert futottak be és magyarként tisztelték ket az amerikai pályatársak... A fenti részleteket Simon Géza Gábor: Mindhalálig gitár Zoller Attila élete és mvészete cím könyvébl idéztük. Mezei Anna

8 8 VISEGRÁDI HÍREK január A Mátyás Király Mveldési Ház szeretettel meghívja Visegrád lakosait a hónap utolsó péntekén tartandó eladás-sorozat következ alkalmára, mely január 29-én (pénteken) 18 órától lesz a könyvtárban Ebben a hónapban Gróf Péter régész-muzeológus (Mátyás Király Múzeum, Visegrád) és Tóth Franciska irodalmi muzeológus (Balassa Bálint Múzeum, Esztergom) tartanak vetítettképes eladást Babits és Visegrád, Babits és Esztergom A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! Tisztelt Visegrádiak! Ebben az évben Giovanni Della Casa Galateo c. mvébl fogunk szemelvényeket bemutatni a reneszánsz illemszabályokból. Ahogy a m alcíme is mondja: Galateo avagy az illemrl cím traktátus, melyben egy ifjút okító ids, tudományokban járatlan ember személyében értekezünk a mindennapi társalgásban követend, illetve kerülend viselkedési módokról. Vígh Éva így ír a szerzrl: fpap volt, pápai nuncius, a tridenti zsinat egyik elkészítje, az inkvizíció velencei bevezetje, az els tiltott könyvek jegyzékének összeállítója, vatikáni államtitkár, ugyanakkor tréfás, olykor obszcén versek szerzje, a szabados élet római szószólója, velencei hölgyeknek szóló gáláns költemények írója, politikai szónoklatok megszerkesztje, a reneszánsz leghíresebb illemtanának összeállítója. Kezdetnek egy gondolat:,, Senki nem kételkedhet abban, hogy bárkinek, aki nem a magányosság és a remeteélet mellett dönt, hanem városokban, emberek között kíván élni, ne válna rendkívüli módon hasznára, ha viselkedésében és modorában kellemes és szeretetreméltó tud lenni. -grád JANUÁR Hogyha fénylik Vince, megtelik a pince. Hogyha fénylik Pál, minden termés szépen áll. Ha pedig havas vagy ess leend, Mértékletes esztendt jelent. A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma tisztelettel meghívja Önt az január 22-én, 10 órára, a visegrádi királyi palota nagytermébe, valamint továbbá a Visegrád 1000 éves egyházai c. kiállítás megnyitójára Program Szke Mátyás, a MNM Mátyás Király Múzeum igazgatójának köszöntje Dr. Mészáros Orsolya (ELTE Bölcsészettudományi Kar, Középkori és Kora újkori Régészeti Tanszék) eladása: A kés középkori Visegrád város története és helyrajza Dr. Végh András, a Budapesti Történeti Múzeum fmunkatársa bemutatja Mészáros Orsolya: A kés középkori Visegrád város története és helyrajza cím könyvét Visegrád 1000 éves egyházai cím kiállítás megnyitója A kiállítást megnyitja Dr. Hegeds András, az esztergomi Prímási és Fkáptalani Levéltár igazgatója A Don Vito pizzéria és étterem, valamint a Mátyás Király Mveldési Ház szeretettel hív mindenkit január 24-én vasárnap 18 órára a DON VITO pizzériába, ahol a évi Zoller-díj átadására kerül sor A díjátadást követ emlékkoncerten a zene Zoller Attila emlékére szól Fellépnek: Tátrai Tibor és Szcs Antal Gábor gitármvészek Belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

9 XXVI. évfolyam 1. szám VISEGRÁD HÍREK Kedves Gyerekek! BUÉK! ÉS JÓ EGÉSZSÉGET, SOK-SOK SZERETETET, TÜRELMET, JÓ EREDMÉNYEKET ÉS SOK SIKERT KÍVÁNOK NEKTEK EZ ÚJ ESZTENDėBEN! Új év új elhatározások! De elębb nézzük meg, hogy mit sikerült megvalósítanunk az elęzę év terveibęl, elképzeléseibęl! A Gyerekkuckó nem igazán érezheti termékenynek és sikeresnek a 2009-es évet. Legalábbis ami a Ti fogadókészségeteket és közremħködéseteket illeti! Arról, hogy olvassátok és szeretitek a rovatot, igazából a Lénárd Dávid és Napsugár testvérpártól kaptam visszajelzést. A legnagyobb szomorúságom, hogy az ÉN VISEGRÁDOM pályázatra csak az ovisok örvendeztettek meg kis munkáikkal, hiába bíztattalak Benneteket hónapról hónapra. Bár az is igaz, hogy az év millenniumi feladatai Ja és még valami! A tv-ben, egy reggeli mħsorban láttam, hogy van egy kislány, aki egy ritka betegségben szenved,,,üvegcsont nehezíti, hogy a korosztályának megfelelę vidám gyermekélete legyen. Egy külföldön elvégezhetę mħtét segítene rajta. Ehhez mi is hozzájárulhatunk oly módon, hogy a mħanyag üvegkupakokat nem dobjuk a szemétbe, hanem összegyħjtjük és eljuttatjuk egy olyan vállalkozónak, aki a kupakok újrahasznosításából tudja támogatni ennek a kislánynak a mħtétjét. GyĦjtsünk tehát mħanyag üvegkupakot! Ezzel egyszerre két hasznos dolgot 9 és egyéb lehetęségei több alkalmat is kínáltak az alkotómunkára, és tudom, hogy ily módon sok szép gyermek-munka született. Ezért aztán nem is búslakodom, mert nem az a lényeg, hogy kinek a szavára mozdultok, hanem az, hogy Ęszinte lelkesedéssel foglalkozzatok egyegy témával és ALKOSSATOK! Azért egy kissé bizakodó vagyok, és nagyon remélem, hogy 2010-ben is figyelni fogjátok a Gyerekkuckó felhívásait, ötleteit, és talán sikerül majd akár egy termékeny kapcsolatot kiépítenünk. Én nagyon szeretném! Elárulom Nektek, hogy van néhány felnętt, aki szívesen segít nekem, hogy ez a rovat még színesebb legyen, vagy érdekes programmal is gazdagítsuk az életeteket. Ehhez viszont tényleg szükség lenne a Ti ötleteitekre, kéréseitekre is, ezért újból arra bíztatlak Benneteket, hogy írjatok! Az év elsę számát egy minden korosztály számára érdekes feladattal indítom. Jó szórakozást kívánok, és színezze ki mindenki kedve szerint a év elsę Gyerekkuckóját! tehetünk; egyrészt nem szennyezzük a környezetet, másrészt és ez talán még fontosabb! segítünk egy beteg kislánynak! A gyħjtés megszervezéséhez kérem az óvoda, iskolák, intézmények és vendéglátóhelyek segítségét! Február 1-jén, hétfęn lesz az elsę olyan gyħjtęnap, amikor összeszedjük az egyes helyszíneken addig összegyħlt mħanyag kupakokat! Kedves Gyerekek, Kedves SzülĘk! Kezdjük az új esztendęt egy ilyen nemes cselekedettel!

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. február A farsang a vígság azon idszakát jelzi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelzi. A farsangot rendesen január 6-tól hamvazó szerdáig

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang NNAPI KÖSZÖNT Lábatlan Város Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm városunk minden lányát és asszonyát a közeled Nnap alkalmából! Török István polgármester Véget ért a farsang Polgármesteri

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 5. szám 2013. május Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA Jékely Zoltán: BARNA, MÉLY SZEMEK Néztek szemembe, barna, mély szemek, de mindegyikb l Anyám

Részletesebben

Ú J R E N D E Z V É N Y T É R M Á J U S I P R O G R A M J A

Ú J R E N D E Z V É N Y T É R M Á J U S I P R O G R A M J A XXX. évfolyam 5. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2014. május Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése tárgyú projekt (azon. szám: KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009)

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében 2007. november hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja VIII. évfolyam 11. szám Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében A szeretet soha sem leereszked, a jótékonyság pedig

Részletesebben

Május 2.: ANYÁK NAPJA!

Május 2.: ANYÁK NAPJA! XXVI. évfolyam 4. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. április Május 2.: ANYÁK NAPJA! Jékely Zoltán: A HOSSZÚ TÉL UTÁN Látod, apám, hosszabbodik a Nap! A szép piros kakas mind magasabbra lépeget

Részletesebben

Etyeki. Kamilla Virágbolt. február 14-ig a hirdetés felmutatójának 10% kedvezményt adunk. Tiszekkerné Bozsányi Kamilla TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA

Etyeki. Kamilla Virágbolt. február 14-ig a hirdetés felmutatójának 10% kedvezményt adunk. Tiszekkerné Bozsányi Kamilla TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA 2010.01.19 22:15 Page 2 Etyeki KONTÉNER RENDELÉS Etyeken a Kossuth L. u. 17. szám alatt megnyitottuk Kincskeresô boltunkat, ahol extra minôségû angol használt ruhákkal várjuk kedves vásárlóinkat. A következô

Részletesebben

Légy része a történetnek!

Légy része a történetnek! Légy része a történetnek! Els találkozó Kedves Diósjen i Polgárok! Amikor e sorokat olvassák, már a 2010-es év els hónapjának a végén járunk, vagy talán a második elején. Megkezd dött tehát egy új év,

Részletesebben

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el Ahogyan a múlt évben, úgy az idén is 4 csapat részvételével rendezték meg Torinóban a "Népek békéje" labdarúgó utánpótlástornát. Az elzetes tervek szerint a francia Nizza, valamint a Juventus is részt

Részletesebben

Ábrahámhegy és a rendezvények

Ábrahámhegy és a rendezvények XVIII. évfolyam 3. szám 2011. október Ábrahámhegy és a rendezvények Szeptember. Hűvösek a reggelek. Napközben majd megsülünk. Testet, lelket próbáló a forróság. Mégis ősz van. A természet még vár ezt megmutatni,

Részletesebben

A kánikula sem tartott vissza

A kánikula sem tartott vissza 2008. július hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja IX. évfolyam 7. szám A kánikula sem tartott vissza Több mint évtizedes hagyománya van már, hogy minden évben július derekán megrendezzük

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. www.budapest16.hu 2 Adja 1%-át kerületi alapítványnak!

Részletesebben

Díszpolgári cím az év borászainak

Díszpolgári cím az év borászainak XXII. évfolyam, 3. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. január 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Díszpolgári cím az év borászainak FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES Vida Péternek Horváth

Részletesebben

HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja

HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részlet) ismerni a jót könnyebb, mint követni; sőt még az sem nehéz, hogy némelykor jó vagy éppen nemes tettet

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

Polgármesteri köszöntô. Minden kedves olvasónknak áldott sikerekben karácsonyt. A tartalomból: Tahitótfalu januári programjai

Polgármesteri köszöntô. Minden kedves olvasónknak áldott sikerekben karácsonyt. A tartalomból: Tahitótfalu januári programjai 269. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu JANUÁR A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. A magyar kultúra napja 4. Református gyülekezeti hírek 6. Miss Fitt Universe 2014. 8. Emlékezés

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal?

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal? Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVI. évfolyam 5. szám Két évtized Izsák egészségügyében Két évtizedes izsáki gyógyító munka után, május 1-jével nyugdíjba vonult dr. Pap Gyula ügyvezetõ

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Névadó ünnepség az általános iskolában

Névadó ünnepség az általános iskolában Névadó ünnepség az általános iskolában Emlékezetes, szép esemény részesei lehettek azok, akik 2009. június 12-én meghívásunkat elfogadva, ellátogattak iskolánkba. Az eddigi i Általános Iskola Szentgyörgyi

Részletesebben