Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) Alapszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) Alapszabályzat"

Átírás

1 Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Kolozsvári Magyar Diákszövetség (a továbbiakban KMDSZ) a kolozsvári felsőfokú oktatási intézmények magyar diákjainak érdekképviseleti, érdekvédelmi és kulturális szervezete. 2. A KMDSZ romániai jogi személy. A KMDSZ meghatározatlan működési időre létrejött egyesület. A KMDSZ nonprofit szervezet. 3. A KMDSZ általános elvei: Tevékenységünket a törvényesség szellemében kívánjuk kifejteni. Alapelvnek tekintjük, hogy a nemzeti kisebbség és a többség viszonyát a kölcsönös megértés és bizalom, a nemzeti hagyományok és kultúra kölcsönös tiszteletben tartása, a teljes jogegyenlőség kell, hogy jellemezze. Az alapvető emberi jogok keretein belül kollektív nemzetiségi jogok biztosítására van szükség. Ezen nemzetiségi jogok közül kiemelkedő fontosságúnak tartjuk az anyanyelvű oktatás teljes hálózatának létrehozását és működtetését. Célkitűzéseinket román kollégáink haladó szellemű törekvéseinek tiszteletben tartásával kívánjuk elérni, együttműködve a hazai kulturális és tudományos élet fejlesztése terén. A KMDSZ nem politikai szervezet. 4. A KMDSZ céljai: az önálló, magyar nyelvű felsőfokú oktatási intézményrendszer létrehozásának és működtetésének támogatása; a kolozsvári egyetemi és főiskolai oktatás magyar hallgatóinak

2 (a továbbiakban a kolozsvári magyar diákok) érdekképviselete és érdekvédelme, a hallgatói önkormányzatiság kialakítása; a kolozsvári magyar diákok szakmai képzésének és előmenetelének segítése, szakmai tevékenységének támogatása; a kolozsvári magyar diákok közösségének, közösségeinek formálása; a kolozsvári magyar diákok kulturális igényeinek kielégítése, a magyar és egyetemes kultúra terjesztése; a kolozsvári főiskolák és egyetemek magyar tagozatainak támogatása; a kolozsvári magyar diákok támogatása szociális és egyéb ösztöndíjak formájában; kapcsolatok teremtése és ápolása hazai és külföldi ifjúsági és diákszervezetekkel. 5. A KMDSZ alapelveit és céljait kizárólag a Közgyűlés értelmezi 2/3-os többségi döntéssel. II. A KMDSZ tagjai Egyszerű tagság 6.Egyszerűtagoklehetnek a magukatmagyarnakvallóés a magyarnyelvetismerőkolozsvárontanulóegyetemi, főiskolaivagymagiszterihallgatókvagyés a magyartagozatosdoktorandusok, akikrendelkeznek KMDSZ-esdiákigazolvánnyál. 7.Azegyszerűtagoknakjogukbanállrésztvenni a KMDSZ rendezvényein, amelyekről a KMDSZ általhasználtkommunikációscsatornákrólértesülhet. 8. A KMDSZ egyerűtagságegyegyetemiévreszól (azigényléstől, vagymagújítástólszámítva a következőegyetemiévbeesőoktóber 15-ig bezárólag). 9.Azegyszerűtagságiviszonymegszűnik a következőesetekben: - a tag befejeziegyetemi, főiskolai, magiszterivagydoktorandusitanulmányait - elhalálozásesetén - ha a tag következőegyetmiév, október 15-ig nemújította meg tagságát

3 Önkéntes/regisztrált tagság 10. Amennyiben elfogadják a KMDSZ alapelveit és Alapszabályzatát, tevékenységük által támogatják a KMDSZ célkitűzéseit, saját kérésükre önkéntes/regisztrált tagok lehetnek a magukat magyarnak valló és a magyar nyelvet ismerő Kolozsváron tanuló egyetemi, főiskolai vagy magiszteri hallgatók vagy nappali tagozatos doktorandusok; más helységekben tanuló egyetemi vagy főiskolai hallgatók, az Ellenőrző Testületbeleegyezésével. Az önkéntes/regisztrálttagnak rendelkeznie kell egyszerű tagsággal. 11. A KMDSZ operatív tisztségviselői (az elnök, az elnökhelyettes alelnök, a Vezetőtanács tagjai) a KMDSZ önkéntes/regisztrált tagsággal rendelkező tagjai kell legyenek. 12. A önkéntes/regisztrált tagok jogai: jogukban áll részt venni a KMDSZ különböző szerveinek ülésein; kedvezményesen vagy ingyenesen igénybe vehetik a KMDSZ szolgáltatásait, részt vehetnek a szervezet céljainak megvalósításában, illetve a KMDSZ működtetésében és vezetésében; a megfelelő feltételek teljesítése mellett ők és csakis ők választhatnak és választhatók a KMDSZ tisztségeibe; szavazataik minden szinten egyenértékűek; tagsági igazolvánnyal rendelkeznek, melynek alapján kedvezményekre jogosultak. A önkéntes/regisztrált tagoknak kötelességük tagsági díjat fizetni, amelyet a Vezetőtanács határoz meg. Regisztrált tagsággal rendelkeznek azok a önkéntes/regisztrált tagok, akik a KMDSZ Információs és Koordinációs Irodában, ügyfélfogadási időben igényelhető formanyomtatvány kitöltésével igényelték/megújították tagsági viszonyukat és kifizették az éppen aktuális egyetemi évre vonatkozó tagsági díjukat. A tagsági viszony meg nem újítása vagy a tagsági díj ki nem fizetése a tag szavazati és megválaszthatósági jogainak megvonását vonja maga után. A tagdíjat kizárólag a KMDSZ Információs és Koordinációs Irodában, ügyfélfogadási időben lehet fizetni. 13. A KMDSZ önkéntes/regisztrálttagság egy egyetemi évre szól (az igényléstől vagy a megújítástól számítva a következő egyetemi évbe eső október 15-ig bezárólag).

4 14. Csak az önkéntes/regisztrált tag kérhet tagsági viszonyt igazoló okmányt. 15. A önkéntes/regisztrált tagsági viszony a következő esetekben szűnik meg: a tag befejezi egyetemi, főiskolai, magiszteri vagy doktorandusi tanulmányait; a tag a KMDSZ Információs és Koordinációs Irodához benyújtott írásos nyilatkozattal önként kilép a szervezetből; elhalálozás esetén; ha a tag az egyetemi év kezdetétől számított 90 napon belül (december 31-ig) nem újította meg tagságát; a tag Közgyűlés általi kizárását követően. 16. A KMDSZ önkéntes/regisztrált tagság az alábbi indokolt esetekben felfüggeszthető a következő Közgyűlésig az Ellenőrző Testület minősített többségi döntése alapján. A tagok kizárásáról az Ellenőrző Testület vagy a Vezetőtanács vagy a önkéntes/regisztrált tagsággal rendelkező tagok legalább 10 százaléka (de nem kevesebb mint 20 tag) a KMDSZ Információs és Koordinációs Irodában leadott írásos javaslatára a Közgyűlés dönt 2/3-os többségi döntéssel a következő esetekben: a tag a KMDSZ Alapszabályzatával és célkitűzéseivel ellentétes tevékenységet folytat; a tag visszaél a KMDSZ nevével, a KMDSZ által kibocsátott felhatalmazásokkal vagy megbízásokkal; a tag visszaél a rábízott KMDSZ tulajdonnal vagy a KMDSZ keretén belül betöltött tisztségével. A kizárási javaslatban konkrétan fel kell sorolni az érintett személyek ellen felhozott vádakat. Ezekről a kizárást kezdeményező személyeknek kötelezően írásban értesíteniük kell a kizárandó személy(eke)t is. A kizárás az érintettek jelenlétében történik, akinek a Közgyűlés kötelezően lehetőséget kell adjon a védekezésre. Ha az érintett tag másodszori értesítésre sem jelentkezik, távollétében is kizárható. 17. A KMDSZ önkéntes/regisztrált tagság megszűnésekor az illető összes KMDSZ tisztség megszűnik, illetve a megbízások esetenként újratárgyalódnak a KMDSZ megfelelő szervei által.

5 Tiszteletbeli tagság 18. AKözgyűlés 2/3-os többségi döntése alapján (amit tanácsadók találkozójának kötelező konzultálása után hozhat meg) tiszteletbeli tagok lehetnek azok a személyek, akik a kolozsvári egyetemi hallgatók és a KMDSZ érdekében vagy az általános emberi értékek, a magyarság, az egyéni és kollektív emberi jogok védelmében értékes tevékenységet fejtenek ki. A tiszteletbeli tagsági cím időben nem korlátozott. A tiszteletbeli tagok címének esetleges megvonásáról kizárólag a regisztrált tagsággal rendelkező tagok legalább 10 százalékának (de nem kevesebb mint 20 tagnak) írásos javaslatára a Közgyűlés dönthet 2/3-os többséggel a 11. szakaszban felsorolt esetekben. III. Szerkezeti felépítés 19. A KMDSZ szerkezeti felépítése a következő: A KMDSZ szervezeti egységei: hallgatói önkormányzatok; szakosztályok, klubok, csoportosulások, diákújságok és társaságok; munkacsoportok; Információs és Koordinációs Iroda; Mákói Tanulmányi Ház. A KMDSZ szervei: Közgyűlés: a KMDSZ legfelsőbb döntéshozó szerve; Vezetőtanács és elnök: a KMDSZ operatív irányító szervei; Ellenőrző Testület: a KMDSZ ellenőrző, pénzügyi felügyelő és Alapszabályzat-érvényesítő szerve; A KMDSZ konzultatív fórumai: Szakosztályok Fóruma; A tanácsadók találkozója. Hallgatói önkormányzatok 20. A hallgatói önkormányzatok valamely kolozsvári felsőfokú oktatási intézmény magyar diákképviselői vagy diákjai által létrehozott, azok érdekeit védő-képviselő érdekvédelmi szervezetek, amelyek a KMDSZ keretében jöttek létre, elfogadják a szervezet alapelveit és céljait; tagjainak legalább fele rendes KMDSZ tag.

6 21. A hallgatói önkormányzatok szervezeti egységként történő elfogadásáról, illetve megszüntetéséről a Közgyűlés dönt. 22. A hallgatói önkormányzatoknak jogukban áll használni a KMDSZ infrastruktúráját, nevét, címerét és bankszámláját. A felhasználás konkrét feltételeit a Vezetőtanács fogadja el. A hallgatói önkormányzatok a szakosztályokkal azonos módon képviseltetik magukat a Szakosztályok Fórumában. Szakosztályok, klubok, csoportosulások, diákújságok és társaságok 23. A szakosztályok, klubok, csoportosulások, diákújságok és társaságok (a továbbiakban szakosztályok) olyan, legalább öt rendes, pártoló vagy tiszteletbeli KMDSZ tag által alkotott szakmai csoportosulások, amelyek a KMDSZ keretében jöttek létre. 24. A létrejövő szakosztályokat taglistájuk, alapszabályzatuk és működési tervezetük alapján az Ellenőrző Testület véleményezésével a Szakosztályok Fóruma fogadja el minősített többséggel működő egységként, egy egyetemi félév türelmi idő eltelte után. A szakosztályok belső szabályzata összhangban kell legyen a KMDSZ Alapszabályzatával és más szabályaival. 25. Tevékenysége végzésében a szakosztálynak autonómiája van. Jogában áll tagokat felvenni és kizárni a szakosztályba(ból), önállóan meghatározni a szakosztály működési tervét, rendezvényeit és egyéb tevékenységeit. A szakosztályok lehetőségeikhez mérten belekapcsolódnak a KMDSZ különböző rendezvényeibe és tevékenységeibe. 24. A szakosztály működéséért a szakosztályvezető és legalább két helyettese felel, akik a KMDSZ rendes, pártoló vagy tiszteletbeli tagjai kell legyenek. A szakosztály vezetőit a szakosztály tagjai választják meg és hívják vissza. A szakosztályvezetők kötelezettségei: félévente kötelező módon írásban beszámolnak a szakosztály tevékenységéről, és bemutatják a szakosztály következő félévi programtervezetét a Szakosztályok Fóruma és az Ellenőrző Testület előtt;

7 a KMDSZ elnöke vagy a Vezetőtanács vagy a Közgyűlés felkérésére beszámolnak a szakosztály tevékenységéről, bemutatják a szakosztály következő tevékenységeit; kötelesek a szakosztállyal kapcsolatos információkat az Információs és Koordinációs Iroda rendelkezésére bocsátani. 26. A szakosztályoknak jogában áll használni a KMDSZ infrastruktúráját, nevét, címerét és bankszámláját. A felhasználás konkrét feltételeit a Vezetőtanács fogadja el. 27. A szakosztályoknak kötelességük félévente legalább három programot (ezek között legalább egy önálló szakmai programot) szervezni. 28. A szakosztályok tagsági szerződést kötnek a Kolozsvári Magyar Diákszövetséggel. 29. A szakosztályok megszűnése: ha a szakosztály saját megszűnéséről dönt, és azt írásban benyújtja a KMDSZ Információs és Koordinációs Irodának; automatikusan, ha a szakosztály két egymást követő egyetemi félév alatt nem nyújt be írásos beszámolót és programtervezetet; ha a Szakosztályok Fóruma az Ellenőrző Testület véleményezésével felfüggeszti a szakosztály tevékenységét, amennyiben az illető egység egy félévben egy programot sem szervez. Munkacsoportok 30. A munkacsoportok a KMDSZ nagyrendezvényeinek megszervezését, a KMDSZ elnök által képviselt program valamely részének megvalósítását (az állandó munkacsoportok), a KMDSZ működését vagy valamely feladatkörének ellátását hívatottak biztosítani. 31. Tevékenysége végzésében a munkacsoportnak autonómiája van. A munkacsoportoknak jogában áll használni a

8 KMDSZ infrastruktúráját, nevét, címerét és bankszámláját. A felhasználás konkrét feltételeit a Vezetőtanács fogadja el. 32. Az állandó munkacsoportok koordinálása a megfelelő Vezetőtanács tag feladatkörébe tartozik. A további munkacsoportok működéséért a munkacsoport-vezető felel, aki a KMDSZ rendes, pártoló vagy tiszteletbeli tagja kell legyen. A munkacsoport kötelezettségei: a munkacsoport működési ideje alatt az Ellenőrző Testület rendes ülésein beszámol tevékenységéről; a KMDSZ elnöke vagy a Vezetőtanács vagy az Ellenőrző Testület vagy a Szakosztályok Fóruma vagy a Közgyűlés felkérésére beszámol a munkacsoport tevékenységéről, bemutatja a munkacsoport következő tevékenységeit; köteles a munkacsoporttal kapcsolatos információkat az Információs és Koordinációs Iroda, valamint az érintettek rendelkezésére bocsátani. 33. A Munkacsoportok számát, működési területét és hatáskörét a KMDSZ Vezetőtanácsa határozza meg, esetenként a Vezetőtanács által elfogadott más szabályzat szerint. Az Információs és Koordinációs Iroda 34. A székhely a KMDSZ szervek és szervezeti egységek koordinációs és információs központja, amely biztosítja a KMDSZ-szel kapcsolatos információk hozzáférhetőségét. 35. A Vezetőtanács által elfogadott irodaszabályzat alapján működik. 36. Tevékenységét alkalmazottak végzik. Az alkalmazottak számát, személyét, feladatkörét és jövedelmezését a Vezetőtanács határozza meg.

9 37. A KMDSZ különböző szervei határozataikat a határozat meghozatalától számított 72 órán belül iktatniuk kell a KMDSZ Információs és Koordinációs Irodában. A nem iktatott határozatok érvénytelenek. A Mákói Tanulmányi Ház 38. A Mákói Tanulmányi Ház a KMDSZ hétvégi tanfolyamoknak, képzéseknek, előadásoknak, csapatösszerázóknak, műhelytáboroknak, nyári táboroknak, valamint más programoknak helyet adó tanulmányi központja. 39. A Mákói Tanulmányi Ház működtetésének, KMDSZ-en belüli felhasználásának, illetve más szervezeteknek való kiadásának feltételeit Vezetőtanács határozza meg. A Mákói Tanulmányi Ház operatív működéséért a Vezetőtanács által választott igazgató felel. A Közgyűlés 40. A Közgyűlés a KMDSZ legfelső döntéshozó szerve. 41. A Közgyűlések munkálatain bárki részt vehet, de csak a regisztrált tagsági viszonnyal rendelkező KMDSZ tagok szavazhatnak. 42. A KMDSZ Közgyűlést összehívó személy(ek)nek vagy szervnek kötelessége a Közgyűlés előtt legalább egy héttel (tisztújító Közgyűlés esetén legalább két héttel)a KMDSZkommunikációscsatornáin, valamint az Ellenőrző Testület és a Szakosztályok Fóruma előtt ismertetni a Közgyűlés pontos időpontját, helyét és javasolt napirendjét. 43. A KMDSZ Közgyűlése lehet Rendes Tisztújító, Rendes Alapszabályzat módosító, Rendkívüli vagy Különleges Közgyűlés. 44. A Rendes Tisztújító Közgyűlést az Elnöki mandátum végén kell összehívni. A Rendes Alapszabályzat módósító Közgyűlést minden köztes évben, kell összehívni, a Vezetőtanács mandátumának lejártával.

10 45. A Rendes Tisztújító Közgyűléseket a KMDSZ elnöke vagy a Vezetőtanács hívja össze évente október 15. és december 1. között. A Rendes Közgyűlések időpontját legkésőbb november 1-jéig ki kell jelölni. A Vezetőtanácsnak indokolt esetben, jogában áll Rendkívüli Közgyűlést összehívni. A Rendkívüli Közgyűlést az Ellenőrző Testület hívja össze a következő esetekben, a megfelelő esemény bekövetkezésétől számított három héten belül: a KMDSZ elnökének lemondása, elhalálozása, felfüggesztése vagy akadályoztatása esetén; valamely KMDSZ tag tagságának felfüggesztése; ha a Vezetőtanács tagok legalább 1/3-ának mandátuma nincs a Közgyűlés által megerősítve; egyéb különleges esetekben. A Rendkívüli Közgyűlést összehívhatja a Szakosztályok Fóruma vagy a regisztrált tagsággal rendelkező tagok legalább 10 százaléka (de nem kevesebb mint 20 tag) is az egyetemi évet megszakító vakációkba és vizsgaidőszakokba nem tartozó időpontban. 46. A Rendes Közgyűlés és a Rendkívüli Közgyűlés döntésképes a regisztrált tagsággal rendelkező tagok legalább 20 százalékának jelenlétében. Ezen részvételi arány el nem érésének esetében a Rendes Közgyűlés, illetve a Rendkívüli Közgyűlés időpontjától számított három héten belül, de egy hétnél nem hamarabb Különleges Közgyűlés hívandó össze, amely a jelenlevők létszámától függetlenül döntőképes. 47. Döntési forma a Közgyűléseken: szavazás a jelenlevők egyszerű többségével (50%+1), az Alapszabályzat által előírt esetekben pedig 2/3-os többséggel. A személyre szóló szavazás titkos. A közgyűlési szavazásokon esetenként egy adott kérdésben nem szavazhatnak azok a regisztrált rendes tagok, akik az adott döntésben személyesen vagy a törvényben meghatározott más esetekben érintettek. A Közgyűlés határozatai minden KMDSZ tagra nézve kötelező érvényűek, illetve megtámadhatók az illetékes jogi hatóságok előtt, a törvényes előírások szerint.

11 48. A Közgyűlés hatásköre: Titkos szavazással minden egyetemi év kezdetén legkésőbb december 15-ig (illetve rendkívüli esetekben) megválasztja a KMDSZ elnökét, a Vezetőtanács és az Ellenőrző Testület tagjait, egyidejűleg elfogadja a KMDSZ évi költségvetését. A Vezetőtanács előterjesztésére dönt a szervezet éves zárszámadásának elfogadásáról. Ellenőrzést gyakorol a Vezetőtanács és az Ellenőrző Testület fölött, indokolt esetben visszavonhatja megbízásukat. A tanácsadók találkozójának konzultálásával dönt a KMDSZ (10 országos bruttó minimálbért meghaladó értékű) ingó és ingatlan vagyonával kapcsolatos kérdésekben. Kizárólag a Közgyűlés fogadja el és módosíthatja a jelen Alapszabályzat 71. szakasza szerint a KMDSZ Alapszabályzatát, illetve értelmezheti a KMDSZ alapelveit és céljait 2/3-os többséggel. Az Alapszabályzat tisztújító Közgyűlésen nem módosítható. Meghatározza a KMDSZ nagyrendezvényeinek körét. Dönt a KMDSZ keretében létrejött hallgatói önkormányzatok szervezeti egységként történő elfogadásáról, illetve megszűnéséről. Felülbírálhatja bármely más KMDSZ szerv döntéseit. Elvi állásfoglalásokat fogadhat el és hozhat nyilvánosságra a kolozsvári magyar diákokat érintő bármilyen kérdésben. 2/3-os többséggel dönt a KMDSZ tiszteletbeli tagjainak személyéről. Indokolt esetben 2/3-os többségi döntéssel kizárhatja a KMDSZ tagokat a szervezetből. A szervezet megszűnése esetén 2/3-os többséggel dönt a szervezet vagyonáról a törvényes előírásoknak megfelelően. A Vezetőtanács 49. A Vezetőtanács két Közgyűlés között a KMDSZ döntéshozó és irányító szerve. Sajátbelső működési szabályzata alapján működik. 50. A Vezetőtanács tagjait az elnök jelöli ki a regisztrált tagsággal rendelkező KMDSZ tagok közül, a szakosztályokkal foglalkozó Vezetőtanács tagot a Szakosztályok Fóruma javaslatára. A

12 tisztújító Közgyűlésen az elnökjelöltek kötelező módon bemutatják a Vezetőtanácsról és annak tagjairól szóló elképzeléseiket. 51. A Vezetőtanácsnak legalább 5, legtöbb 9tagja lehet, a szakosztályokkal foglalkozó Vezetőtanács tagot is beleértve. A Vezetőtanácsnak kötelezően kell legyen egy pénzügyi, egy tanügyi-oktatási kérdésekkel és egy emberi erőforrásokkal foglalkozó tagja. 52. A Vezetőtanács tagjai nem lehetnek az Ellenőrző Testületnek tagjai, illetve más, a törvényben előírt közintézmények vezető tisztségviselői. 53. A KMDSZ elnöke a Vezetőtanács tagja. Az elnök által jelölt Vezetőtanács tagok személyét a Közgyűlés erősíti meg, egyszerű többségi szavazással. Amennyiben a Közgyűlés valamelyik, az elnök által jelölt Vezetőtanács tagot két egymást követő jelölés után sem fogadja el, akkor a KMDSZ elnök más személyt jelöl annak helyébe. 54. A Vezetőtanács tagjainak mandátuma február 15-én kezdődik, egy évig tart. Egyetlen személy sem lehet a Vezetőtanács tagja öt évnél hosszabb ideig. 55. A Vezetőtanács tagjainak szavazati joga egyenértékű, beleértve a Szakosztályok Fóruma által javasolt, a szakosztályokkal foglalkozó tagot isaz elnök vagy az Ellenőrző Testület felfüggesztheti valamely Vezetőtanács tag mandátumát a megbízás megvonásáról döntő Rendkívüli Közgyűlésig. A szakosztályokkal foglalkozó Vezetőtanács tag felfüggesztése esetén a Szakosztályok Fóruma egyetértési joggal rendelkezik. 56. A Vezetőtanács tagok mandátuma megszűnik a következő esetekben: lemondás; elhalálozás; az Ellenőrző Testület által megszavazott bizalmatlansági indítvány Közgyűlés általi elfogadását követően; az elnök éves mandátumának vége előtti lemondása, elhalálozása, akadályoztatása vagy leváltása esetén a következő Rendkívüli tisztújító Közgyűlés (vagy az

13 ehhez tartozó Különleges tisztújító Közgyűlés) időpontjában; a regisztrált tagsági viszony elvesztésével. Valamely Vezetőtanács tag lemondása, elhalálozása vagy felfüggesztése esetén az elnöknek az Ellenőrző Testület egyetértésével jogában áll az új Vezetőtanács tago(ka)t megerősítő Rendkívüli Közgyűlésig egy másik regisztrált tagsággal rendelkező KMDSZ tagot megbízni a megfelelő feladatkör ideiglenes ellátásával. 57. A Vezetőtanács feladat- és hatásköre: Végrehajtja a KMDSZ Közgyűlés által az elnök megválasztásakor jóváhagyott programot. Felel a szervezet működéséhez szükséges anyagi alapok biztosításáért és azok hatékony felhasználásért. Két Közgyűlés között meghozza a KMDSZ működéséhez szükséges pénzügyi döntéseket. A KMDSZ (10 országos bruttó minimálbért meghaladó értékű) ingó és ingatlan vagyonával kapcsolatos kérdésekben javaslatait a tanácsadók találkozójának konzultálásával a Közgyűlés elé kell terjessze. Létrehozza és írásban megbízza a KMDSZ nagyrendezvényeit, illetve egyéb rendezvényeit és evékenységeit végző munkacsoportokat. A Vezetőtanács tagoknak kötelessége a tevékenységi területükhöz tartozó munkacsoport hatékony működtetése. Felügyeli a KMDSZ Információs és Koordinációs Iroda és Mákói Tanulmányi Ház működését. Két Közgyűlés között joga van a KMDSZ nevében elvi állásfoglalásokat elfogadni és nyilvánosságra hozni a kolozsvári magyar diákokat érintő bármilyen kérdésben. Mandátuma végén köteles a Közgyűlés előtt beszámolni írásban tevékenységéről, és elfogadásra előterjeszteni az éves zárszámadást. A KMDSZ minél eredményesebb működése érdekében jogában áll új állásokat, feladatköröket létrehozni, és magánszemélyeket alkalmazni ezek betöltésére. Az alkalmazottak bérét az érvényben levő törvényeknek megfelelően állapítja meg. A törvényes esetekben kezdeményezheti az alkalmazottak munkaszerződésének felbontását. Szerződéseket, jogi érvényű megállapodásokat köthet magánszemélyekkel, magán-, illetve állami intézményekkel és vállalatokkal különféle szolgáltatások elvégeztetése céljából.

14 Döntéseiről és tevékenységéről köteles beszámolni az Ellenőrző Testületnek és a KMDSZ Közgyűlésnek. Kijelöli a KMDSZ egészét képviselő személyeket. a Vezetőtanács tag nemlehetrésztvevő a KMDSZ Diáknapokon A KMDSZ elnöke 58. A KMDSZ elnöke lehet minden olyan regisztrált KMDSZ tagsággal rendelkező személy, aki: legalább egy évet dokumentálhatóan aktívan tevékenykedett a Vezetőtanács vagy valamely KMDSZ szakosztály keretében vagy a jelölése benyújtását megelőző egy évben részt vett legalább négy KMDSZ rendezvény (közöttük legalább két KMDSZ nagyrendezvény) szervezésében; jelöltségét, programját, a Vezetőtanácsba jelölt személyek névsorát és feladatleosztását, valamint éves költségvetéstervezetét kötelező módon legalább egy héttel a Rendes, Rendkívüli vagy Különleges Közgyűlés előtt írásban leadja az Információs és Koordinációs Irodának; kötelező módon ismer legalább egy világnyelvet társalgási szinten. Az előbbi feltételek teljesülését az Ellenőrző Testület állapítja meg. 59. A KMDSZ elnököt a KMDSZ Közgyűlés választja meg egyszerű többséggel, az általa bemutatott éves program és költségvetés-tervezet alapján. A megválasztással a Közgyűlés mandátumot ad a program végrehajtására. A megválasztás egyben az elnökjelölt által javasolt költségvetés elfogadását is jelenti. Az elnök tevékenységében a Vezetőtanácsra és a Munkacsoportokra támaszkodik. 60. Jogai és kötelezettségei: Reprezentatív személy, képviseli a KMDSZ-t magán- és jogi személyekkel szemben és az országos szövetségek vezetőségében. Két Vezetőtanács ülés között hatáskörébe tartozik a KMDSZ működéséhez szükséges operatív irányítás.

15 Tevékenységéről köteles beszámolni a Vezetőtanácsnak, az Ellenőrző Testületnek és a Közgyűlésnek. Nyilatkozhat a KMDSZ nevében, de csakis a KMDSZ álláspontjával és céljaival összhangban. Nyilatkozatairól köteles beszámolni a Vezetőtanácsnak, az Ellenőrző Testületnek és a Közgyűlésnek. Koordinálja és irányítja a Vezetőtanács munkáját, indokolt esetben felelősségre vonhatja a Vezetőtanács, a Munkacsoportok tagjait és a KMDSZ alkalmazottjait. A KMDSZ nevében aláírási joggal rendelkezik. Jóváhagy és láttamoz minden, a KMDSZ nevében benyújtandó pályázatot. a KMDSZ Elnöknemlehet résztvevő a KMDSZ Diáknapokon 61. Az elnök mandátuma február 15-én kezdődik, két évig tart, egy alkalommal megújítható meg. Az elnök mandátuma megszűnik a következő esetekben: lemondás; elhalálozás; az Ellenőrző Testület által minősített többséggel megszavazott vagy a regisztrált tagsággal rendelkező tagok legalább 10 százaléka (de nem kevesebb mint 20tag) által KMDSZ Információs és Koordinációs Irodában írásban benyújtott bizalmatlansági indítvány Rendkívüli Közgyűlés (vagy az ehhez tartozó Különleges Közgyűlés) általi elfogadását követően; 30 napnál tovább tartó akadályoztatás esetén, amit az Ellenőrző Testület állapít meg; a regisztrált tagsági viszony elvesztésével. Az elnök lemondása, elhalálozása vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes alelnök látja el feladatát a következő Rendkívüli tisztújító Közgyűlésig (vagy az ehhez tartozó Különleges tisztújító Közgyűlésig). Abban az esetben, ha a hivatalban levő elnök lemondása, elhalálozása, leváltása vagy akadályoztatása az egyetemi év eleji tisztújítás után következett be, a következő elnök mandátumának január elsejei megkezdéséig a hivatalban levő elnökhelyettes alelnök veszi át az elnök helyét.

16 Ha a Rendes tisztújító Közgyűlésen (vagy az ehhez tartozó Különleges tisztújító Közgyűlésen) megválasztott elnök mandátumának január elsejei megkezdéséig lemond vagy elhalálozik, az Ellenőrző Testület legkésőbb március 1-ig Rendkívüli tisztújító Közgyűlést hív össze. Az elnökhelyettes alelnök 62. A KMDSZ elnök által jelölt, az 50. szakasz 1. és 3. bekezdése feltételeit teljesítő, és a Vezetőtanács által minősített (2/3-os) többséggel megválasztott elnökhelyettes alelnök a Vezetőtanács tagok egyike. Amennyiben az elnökhelyettes alelnöknek jelölt személyt két egymást követő jelölés után sem fogadja el a Vezetőtanács, akkor a KMDSZ elnök más személyt jelöl. 63. Jogai és kötelezettségei Segíti a KMDSZ elnökét a koordinációban és a képviseleti feladatok ellátásában. Indokolt esetben, az elnök megbízásából végzi annak feladatait teljes felelősséggel. 64. Az elnökhelyettes alelnök mandátuma február 15-én kezdődik, egy évig tart. Az elnökhelyettes alelnök mandátuma megszűnik a következő esetekben: ha az érintett Vezetőtanács tagsági mandátuma megszűnik; a Vezetőtanács tagjainak 2/3-a által megszavazott bizalmatlansági indítvány elfogadását követően; az elnök lemondása vagy akadályoztatása esetén a következő Rendkívüli tisztújító Közgyűlés (vagy az ehhez tartozó Különleges tisztújító Közgyűlés) időpontjában, az 53. szakaszban jelzett különleges eset kivételével. Az elnökhelyettes alelnök mandátumának megszűnése esetén a soron következő Vezetőtanács ülésen új elnökhelyettes alelnököt kell választani. Az Ellenőrző Testület 65. Az Ellenőrző Testület a diákszövetség ellenőrző, pénzügyi felügyelő és Alapszabályzatérvényesítő szerve.

17 66. Öt tagja (és legalább négy póttagja) van. Az Ellenőrző Testület egyik tagja törvényes előírásoknak megfelelő mérlegképes könyvelő vagy könyvvizsgáló szakember, aki lehet KMDSZ-en kívüli személy is. Az Ellenőrző Testület további négy tagja a következő feltételeknek kell megfeleljen: közülük legalább három a KMDSZ regisztrált tagságú tagja; csoportos jelöltségüket legalább egy héttel a Rendes, Rendkívüli vagy Különleges Közgyűlést megelőzően írásban leadták a KMDSZ Információs és Koordinációs Irodának; legalább egy évet dokumentálhatóan aktívan tevékenykedtek a Vezetőtanács vagy valamely KMDSZ szakosztály keretében vagy a jelöltségük benyújtását megelőző egy évben részt vettek legalább négy KMDSZ rendezvény (közöttük legalább két KMDSZ nagyrendezvény) szervezésében; alaposan ismerik a civil szervezetekre vonatkozó törvénykezést és a KMDSZ Alapszabályzatát. A fentebbi feltételek teljesüléséről a hivatalban levő Ellenőrző Testület dönt. Az Ellenőrző Testület öt tagjának szavazati joga egyenértékű. 67. Az Ellenőrző Testület tagjait (és póttagjait) az általuk benyújtott csoportos pályázat alapján a tisztújító Közgyűlés választja meg 2/3-os többséggel. Ha az első szavazási fordulóban a jelöltek egyik csoportja sem kap 2/3os többséget, akkor a következő szavazásokon csak a két legjobban támogatott csoport vesz részt. 68. Az Ellenőrző Testület tagjainak mandátuma február 15-én kezdődik, egy évig tart, és egy alkalommal újítható meg. Az Ellenőrző Testület tagjai mandátumuk ideje alatt nem lehetnek tagjai a KMDSZ Vezetőtanácsának, nem lehetnek a KMDSZ valamely szakosztályának vezetői vagy azok helyettesei, a KMDSZ valamely munkacsoportjának vezetői vagy azok helyettesei. Indokolt esetben, ha a KMDSZ valamely feladatkörének elvégzéséhez elengedhetlenül szükséges az Ellenőrző Testület valamely tagjának segítsége, az érintett tag legfeljebb 15 napra felfüggesztheti a tervékenységét az ellenőrző szervben.

18 A egyes tagok mandátuma a következő esetekben szűnik meg: lemondás; elhalálozás; ha az illető tag egy alkalomnál többször igazolatlanul hiányzik az Ellenőrző Testület valamely üléséről vagy két egymást követő döntéshozatal során igazolatlanul nem szavaz (a távolmaradás igazoltnak számít betegség, halaszthatatlan családi esemény születés, házasság, haláleset vagy egyetemi vizsganap esetén, illetve nem vonatkozik a törvényes előírásoknak megfelelő mérlegképes könyvelő vagy könyvvizsgáló szakember tagra, ha az KMDSZ-en kívüli személy); a tagsági viszony elvesztésével. Ezekben az esetekben az Ellenőrző Testület valamely póttagja lép annak a tagnak a helyébe, akinek megszűnt a mandátuma. A regisztrált tagok legalább 10%-a (de nem kevesebb mint 20 tag) az Ellenőrző Testület ellen a hivatalban levő Ellenőrző Testület helyett javasolt új tagok és póttagok személyének megjelölésével konstruktív bizalmatlansági indítványt kezdeményezhet. Az indítványnak KMDSZ Információs és Koordinációs Irodába való benyújtását követő három héten belül összehívott Rendkívüli Közgyűlés Közgyűlés (vagy az ehhez tartozó Különleges Közgyűlés) általi, 2/3-os többséggel történő elfogadása esetén a hivatalban levő Ellenőrző Testület tagjainak és póttagjainak mandátuma megszűnik, és az indítványban szereplő jelöltcsoportot újonnan megválasztott Ellenőrző Testületnek kell tekinteni. 69. Egyszerű döntéseit három igen szavazattal, az Alapszabályzat által előírt különleges esetekben minősített többséggel, négy igen szavazattal hozza. Az Ellenőrző Testület döntéseit minden esetben véleményezi. Az Ellenőrző Testület bármely határozata a határozat elfogadását követő egy héten belül megtámadható konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal, amelynek elfogadása esetén az Ellenőrző Testület mandátuma megszűnik, és az általa hozott döntés semmis. 70. Minden egyetemi félévben három alkalommal gyűlésezik. Rendkívüli ülésre hívható össze két tagjának vagy a Vezetőtanácsnak vagy a Szakosztályok Fórumának a javaslatára,

19 illetve a regisztrált tagok legalább 10%-ának (de nem kevesebb mint 20 tagnak) az írásos kérésére. Az Ellenőrző Testület egyszerű döntéseit gyűlések között, biztonságos elektronikus csatornákon is meghozhatja valamely tagjának javaslatára. A minősített szavazatarányt igénylő különleges döntések csak hagyományos ülésen hozhatók. 71. Feladatai és jogosítványai: Segíti és felügyeli a KMDSZ Vezetőtanácsának, szakosztályainak, munkacsoportjainak és más szervezeti egységeinek működését. Ülésein kötelező módon meghallgatja a KMDSZ Vezetőtanácsának, illetve félévente szakosztályainak beszámolóját. Beszámolót kérhet a munkacsoportoktól és más működési egységektől. Véleményt nyilvánít (újra)induló szakosztályok működő KMDSZ egységként való elfogadása, valamint a szakosztályok megszűnésének megállapítása esetében. Egyetértési jogot gyakorolhat a KMDSZ pártoló tagjainak elfogadásakor. Dönt a KMDSZ elnökjelöltek elfogadásáról az 50. szakaszban előírt feltételek alapján. Valamely tagjának, a Szakosztályok Fórumának vagy a regisztrált tagok legalább 10%- ának (de nem kevesebb mint 20 tagnak) a javaslatára felülbírálhatja a Vezetőtanács döntéseit. Ebben az esetben a Vezetőtanács köteles egy héten belül érdemben más határozatot hozni az adott kérdésben vagy aláírásgyűjtéssel konstruktív bizalmatlansági indítványt kezdeményezni az Ellenőrző Testület ellen az Alapszabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. Két tagjának, a Szakosztályok Fórumának vagy a regisztrált tagok legalább 10%-ának (de nem kevesebb mint 20 tagnak) a javaslatára minősített többséggel felfüggesztheti valamely Vezetőtanács tagot. Két tagjának vagy a Szakosztályok Fórumának vagy a regisztrált tagok legalább 10%- ának (de nem kevesebb mint 20 tagnak) az írásos kérésére minősített többséggel felfüggesztheti a KMDSZ elnökét és Vezetőtanácsát. Az indítvány elfogadását követő két héten belül az Ellenőrző Testület Rendkívüli tisztújító Közgyűlést hív össze, amely dönt a bizalmatlansági indítvány elfogadásáról vagy elvetéséről. A Közgyűlésen a bizalmatlansági indítvány elfogadása esetén elnökválasztás tartandó, amelyre az Alapszabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően

20 jelentkezhetnek elnökjelöltek. A Közgyűlésig tartó átmeneti átmeneti időszakra az Ellenőrző Testület ideiglenes, ügyvivő elnököt választ. Ellenőrzi a szervezet vagyonának kezelését, negyedévente jelentést készít a KMDSZ pénzügyi állapotáról. Láttamozza az éves pénzügyi beszámolót. Mandátuma végén írásban beszámol a KMDSZ Közgyűlésnek tevékenységéről. Minősített többséggel javasolhatja a KMDSZ Közgyűlésnek valamely KMDSZ tag kizárását a szervezetből. Érvényt szerez a KMDSZ Alapszabályzatának. Valamely KMDSZ-tag vagy KMDSZ-szerv kérésére értelmezi a KMDSZ Alapszabályzatát (kivételt képeznek a KMDSZ alapelvei és céljai). Tagjai bármely KMDSZ gyűlésen résztvehetnek és bármilyen KMDSZ irathoz hozzáférhetnek. A Szakosztályok Fóruma 72. A Szakosztályok Fóruma a KMDSZ keretében működő és (újra)induló szakosztályok, klubok, csoportosulások, diákújságok és társaságok, valamint hallgatói önkormányzatok képviselőinek egyeztető helye, amely biztosítja tevékenységük összehangolását, egyben kifejezi a KMDSZ sokszínűségét. 73. A Szakosztályok Fóruma: a szakosztályokat érintő, érdekvédelmi, illetve szakmai jellegű kérdésekben a KMDSZ-en belül egyetértési jogkörrel bír; egybehangolja a szakosztályok, illetve a hallgatói önkormányzatok pályázatait, tanfolyamokat, képzéseket szervez a szakosztályok, illetve a hallgatói önkormányzatok tagjai számára, segíti operatív működésüket; az Ellenőrző Testület konzultálásával dönt a szakosztályok elfogadásáról, megállapíthatja megszűnésüket; javaslatot tesz a szakosztályokkal foglalkozó Vezetőtanács tagságra jelölt személy(ek)re; véleményezheti a KMDSZ elnökjelöltek és az Ellenőrző Testület tagjelöltjeinek személyét;

21 kezdeményezheti az Ellenőrző Testület előtt a Vezetőtanács határozatainak felülbírálását, valamely Vezetőtanács tag vagy az elnök felfüggesztését. 74. A Szakosztályok Fóruma saját szabályzata szerint működik. Tevékenységét a szakosztályokkal foglalkozó Vezetőtanács tag irányítja. Ha valamely szakosztály vagy a szakosztályokkal foglalkozó Vezetőtanács tag ezt előzetesen kéri, az elnök (vagy hiányában az elnökhelyettes alelnök), esetenként a Vezetőtanács tagjai, az Ellenőrző Testület tagjai vagy valamely Munkacsoport képviselői meg kell jelenjenek a Szakosztályok Fóruma ülésén. A tanácsadók találkozója 75. A tanácsadók találkozója a KMDSZ pártoló és tiszteletbeli tagjainak fóruma. Javaslatokat fogalmaz meg a KMDSZ különböző szervei és szervezeti egységei felé a szervezet működésével kapcsolatban. A KMDSZ (10 országos bruttó minimálbért meghaladó értékű) ingó és ingatlan vagyonával kapcsolatos kérdésekben a Vezetőtanács és a Közgyűlés, illetve a tiszteletbeli tagságra javasolt személyekről a Közgyűlés kötelezően előzetes konzulációt folytat a tanácsadók éves találkozójával, amely véleményezi a javaslatot. A tanácsadók találkozójának megszervezése a Vezetőtanács feladata. KMDSZ Karrieriroda 76. KMDSZ Karrieriroda a kolozsvári magyar diákoknak és fiataloknak, friss diplomásoknak nyújt segítséget a munkahely találásban, az elhelyezkedésben. 77. KMDSZ Karrieriroda szolgáltatásai: - diákok: karrier tanácsadás, különböző tematikájú képzések szervezése, pályaorientáció, állásközvetítés, gyakornoki programok szervezése, kiadványok készítése és nem utolsó sorban az információközvetítés - cégek és civil szervezetek: állásközvetítés, kiválasztás és képzések szervezése - közintézmények: tanácsadás

22 78.A KMDSZ Karrieriroda projekt koordinátorát a KMDSZ Elnök kéri fel a Vezetőtanács beleegyezésével. A koordinátor feladat az igények felmérése, a KMDSZ Karrieriroda koordinátor csoportjának kialakítása, tagjainak felkeresése és felkérése. 79.A KMDSZ Karrieiroda projekt koordinátorának és csapatának tagjai önkéntes/ regisztrált tagsággal kell rendelkeznie. 80. A KMDSZ Karrieriroda használhatja a KMDSZ infrastrukturáját, a KMDSZ biztosítja a jogi hátteret. KMDSZ Sportiroda 81.KMDSZ Sportiroda a kolozsvári magyar diákoknak és fiataloknak, nyúlt sportolási lehetőséget közösségben, szervezett formában. A KMDSZ Sportiroda tevékenységein részt vehet bárki, s részvétel nem feltételez előzetes felkészülést az adott sportágban. 82. A KMDSZ Sportiroda az igényeknek megfelelően változtathatja az indított sportágakat, valamint az érdeklődés függvényében alakíthatja találkozók rendszerességét. 83.A KMDSZ Sportiroda koordinátorát a KMDSZ Elnök kéri fel, a Vezetőtanács beleegyezésével. A koordinátor feladata az igények felmérése, az adott sport ág elindítása, az adott sport ág edzőjének, koordinátorának felkeresése és felkérése, az indított sport ágak promoválása. 84.A KMDSZ Sportiroda koorinátorra és a különböző sportágak koordinátorainak önkéntes/regisztrált tagsággal kell rendelkezniük. 85.A KMDSZ Sportiroda koordinátorának feladata sport ágak koordinátoraival tartani a kapcsolatot, tevékenységéről a Vezetőtanácsnak félévente köteles írásosban beszámolni. 86.A KMDSZ Sportiroda koordinátora konzultálva az adott sport ág edzőjével megállapíthatja a részvételi díjat, amely a terem és az eszközök bérelését fedezi. 87.A KMDSZ Sportiroda használhatja a KMDSZ infrastrukturáját, a KMDSZ biztosítja a jogi hátteret a KMDSZ Sportirodának.

23 88. A KMDSZ Sportiroda koordinátorra tartja a kapcsolatot Visszhang liga, illetve Visszhang kupa koordinátorrával. IV. A KMDSZ anyagi alapjai 89. A KMDSZ anyagi alapjainak forrásai: hazai és külföldi adományok; állami, megyei vagy helyi költségvetésből származó támogatás; saját rendezvények bevétele; kereskedelmi társaságokban birtokolt tőkerészesedéseiből befolyó összegek; magánszemélyek személyi jövedelemadójából származó felajánlások; egyéb források. V. A KMDSZ azonosítási eszközei 90. A KMDSZ székhelye: Kolozsvár, AvramIancu (Petőfi Sándor) utca 21. szám. 91. A KMDSZ azonosítási eszközei: a KMDSZ pecsétje; a KMDSZ címere. VI. Az Alapszabályzat módosítása 92. Az Alapszabályzat módosítását javasolhatja: a Vezetőtanács; az Ellenőrző Testület; a Szakosztályok Fóruma; a regisztrált tagsággal rendelkező tagok legalább 10 százaléka (de nem kevesebb mint 20 tag). A módosítást indítványozó személyek kötelező módon írásban leadják módosító indítványaikat a KMDSZ Információs és Koordinációs Irodának, egyidejűleg összehívják az alapszabályzatmódosító Rendkívüli Közgyűlést a 40. szakasz feltételei szerint. 93. Az Alapszabályzat a Közgyűlés általi jóváhagyás időpontjától számított egy héten belül lép érvénybe.

24 VII. Záró és átmeneti rendelkezések 94. Az Alapszabályzat által nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó törvényes előírások az irányadóak. Megjegyzés: jelen Alapszabályzatot a KMDSZ december 11-i Rendes Közgyűlése fogadta el. Hiteles: Szabó Györke Zsombor, ülésvezető Antal Géza, a jegyzőkönyvvezető

II. Tagság 7. A Nőszervezet rendes és társult tagokból áll.

II. Tagság 7. A Nőszervezet rendes és társult tagokból áll. I. Általános rendelkezések II. Tagság III. Szerveze6 felépítés a. Helyi szervezet b. Megyei/terüle3 szervezet IV. Országos Küldö?gyűlés V. Országos Elnökség VI. Záró rendelkezések I. Általános rendelkezések

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BELSŐ SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BELSŐ SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Sport Egyesület 2. Az egyesület rövid neve: Sepsi I.S.E. 3. Az egyesület emblémája: 4. Székhelye: Kovászna megye,

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

A Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája. Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája. Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: 2017. február 16. A Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája Diákönkormányzatának

Részletesebben

,,Salesianum Don Bosco Keresztény Szakkollégium Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának, Kollégiumi Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzata

,,Salesianum Don Bosco Keresztény Szakkollégium Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának, Kollégiumi Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzata ,,Salesianum Don Bosco Keresztény Szakkollégium Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának, Kollégiumi Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések 1. Az Önkormányzat neve:,,salesianum

Részletesebben

A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A Beszerzési Vezetők Klubja. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Beszerzési Vezetők Klubja. Szervezeti és Működési Szabályzata A Beszerzési Vezetők Klubja Szervezeti és Működési Szabályzata A Vezetőség elfogadta: 2016. március 25. A Tagság megszavazta és egyben életbe lépett: 2016. április 06. BVK-SZMSZ 20160406.final 1/8 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata 1. A Hallgatói Önkormányzat és alapegysége 1. A helye az intézményben és az általános tagság

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Széchenyi István katolikus Általános Iskola

Széchenyi István katolikus Általános Iskola Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony Szülői Választmányának Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. október 21. napjától I. Általános rendelkezések A Nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1055 BUDAPEST, Kossuth Lajos tér 6-8. SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Dátum: 1/9 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A. Szakosztály

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Az Egyesületi választásokat a Választási Szabályzata mellett

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ÖREGDIÁK SZERVEZETÉNEK SZABÁLYZATA

ÖREGDIÁK SZERVEZETÉNEK SZABÁLYZATA 1 A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA ÖREGDIÁK SZERVEZETÉNEK SZABÁLYZATA Budapest, 2011 2 A Szent István Egyetem Szenátusa és az Állatorvos-tudományi Kar Kari Tanácsa a dékán kezdeményezésére

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Kaposmérő Hunyadi János Általános Iskola és AMI diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Kaposmérő Hunyadi János Általános Iskola és AMI diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Kaposmérő Hunyadi János Általános Iskola és AMI diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Ezen szervezeti és működési szabályzat a Kaposmérő Hunyadi János Általános Iskola, AMI tanulói által

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Információbiztonsági Szakosztály EIVOK Szervezeti és Működési Szabályzat

Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Információbiztonsági Szakosztály EIVOK Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Általános rendelkezések 1.1. Az : 1.1.1. a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (a továbbiakban HTE) szakosztályként működő szervezeti egysége; 1.1.2. a

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Bakonycsernyei Általános Iskola Diákönkormányzat SZMSZ

Bakonycsernyei Általános Iskola Diákönkormányzat SZMSZ Bakonycsernyei Általános Iskola Diákönkormányzat SZMSZ DÖK székhelye: Bakonycsernye Rákóczi út 37. Az iskolai diákönkormányzat a diákok érdekképviseleti szerve, mely választott tagokkal, saját SZMSZ alapján

Részletesebben

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA Kaposvár, 2013 Preambulum A Kaposvári Egyetem a felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 60. (2) (2005. évi CXXXIX. törvény 77. (2) ) bekezdése alapján az

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Doktori és Habilitációs Tanácsának Ügyrendje

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Doktori és Habilitációs Tanácsának Ügyrendje A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Doktori és Habilitációs Tanácsának Ügyrendje A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának (továbbiakban BTK) Doktori és Habilitációs Tanácsa

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Doktori és Habilitációs Tanácsának Ügyrendje

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Doktori és Habilitációs Tanácsának Ügyrendje A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Doktori és Habilitációs Tanácsának Ügyrendje A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának (továbbiakban BTK) Doktori és Habilitációs Tanácsa

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2018. május 22., hatályba lép: 2018. május 24-én A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatának Hallgatói és Doktorandusz Alapszabálya

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatának Hallgatói és Doktorandusz Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatának Hallgatói és Doktorandusz Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ÜGYREND Dátum Módosított oldalszám

BIZOTTSÁGI ÜGYREND Dátum Módosított oldalszám SEMMELWEIS EGYETEM Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottság BIZOTTSÁGI ÜGYREND Iktatószám: Készítette*: Gecse Veronika 2018. 02. 21. Bizottság titkára, vagy a Dátum bizottság elnöke által

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

Postás Tagozat tagozati szabályzata

Postás Tagozat tagozati szabályzata Postás Tagozat tagozati szabályzata Dátum: 2012. december 12. 1 Az OTP Országos Egészségpénztárnak azon tagjai, akik a Postás Egészségpénztár beolvadásának következtében lettek az OTP Országos Egészségpénztár

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

a Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozatának Informatikai Szakosztálya Ü G Y R E N D

a Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozatának Informatikai Szakosztálya Ü G Y R E N D a Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozatának Informatikai Szakosztálya Ü G Y R E N D 2018.09.01. 1/8 Ezen szakosztályi ügyrend az alábbi jogszabályok és szabályzatok alapján és figyelembevételével

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 4 Készítette: Kovács András Dátum: 2009. szeptember 23. TARTALOM 1.

Részletesebben

AJKAI HŐERŐMŰ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETI ALAPSZABÁLYA

AJKAI HŐERŐMŰ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETI ALAPSZABÁLYA AJKAI HŐERŐMŰ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETI ALAPSZABÁLYA 1999. május 27. Módosítva: 2004. november 19. 2009. november 30. 2017. március 07. egységes szerkezetbe foglalva 1 2 A L A P S Z A B Á L Y A társadalmi

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának ügyrendje

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának ügyrendje A Szervezeti és működési szabályzat 15. számú, 2017-ben módosított melléklete Ikt. sz.: Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának ügyrendje 2017. december 11. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (továbbiakban:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szigetszentmiklós, szeptember 1.

DIÁKÖNKORMÁNYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szigetszentmiklós, szeptember 1. DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Szigetszentmiklós, 2017. szeptember 1. 1 DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzata Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

3. fejezet: Tisztséget és funkciót viselők feladatainak leírása

3. fejezet: Tisztséget és funkciót viselők feladatainak leírása 3. fejezet: Tisztséget és funkciót viselők feladatainak leírása A tisztséget és funkciót viselők abban az esetben tudják megfelelően ellátni a feladataikat, valamint a választás folyamán akkor tudnak felelősséggel

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

3. környezetvédelmi tevékenység, az épített környezetünk ökologikusabbá tétele az Egyesület valamennyi tevékenységén keresztül,

3. környezetvédelmi tevékenység, az épített környezetünk ökologikusabbá tétele az Egyesület valamennyi tevékenységén keresztül, ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 1. A szervezet megnevezése: a./ magyar: Magyar Szalmaépítők Egyesülete b./ nemzetközi: Hungarian Strawbuilders Association 2. A szervezet alapítási éve: 2009. 3.

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Kari Tanács Választásának Szabályzata

Kari Tanács Választásának Szabályzata SZTE FOK kari ügyrend 1. számú melléklet Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanács Választásának Szabályzata Szeged, 2019. február 7. Tartalom: I. A Kari Tanács választásának általános

Részletesebben

A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA melyet az Egyesület Elnöksége 2012. április 26. napján megtartott ülésén 3./2012.04.26. számú határozatával

Részletesebben

Lövő Ifjúsági Klub. Alapszabályzat. Érvényes november 1-től.

Lövő Ifjúsági Klub. Alapszabályzat. Érvényes november 1-től. Lövő Ifjúsági Klub Alapszabályzat Érvényes 2014. november 1-től. 1 Lövő Ifjúsági Klub Alapszabályzat 1. A klub címe: 9461. Lövő Fő utca 32. A klub célja: a klub elsődleges célja a helyi ifjúság képviselése,

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre A Diákönkormányzat éves munkaterve 2010/2011 -es tanévre A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY

TAGOZATI ALAPSZABÁLY TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Magasépítési Tagozat, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) egyesületi formában működő civil szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány,

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Budapest

Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Budapest Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Budapest A tisztségviselők megválasztásának rendje 1. A választás általános szabályai (1.) A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének

Részletesebben

NŐK A NŐKÉRT EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NŐK A NŐKÉRT EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NŐK A NŐKÉRT EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület alapító tagjai a következő Alapszabályt

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának Ügyrendje

Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának Ügyrendje Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1. A Külügyi Bizottság résztvevői (1) A Külügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) teljes jogú tagjai az Informatikai Kar

Részletesebben

A CEGLÉDI TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK

A CEGLÉDI TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK A CEGLÉDI TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK Szervezeti és Működési Szabályzata 2017. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szülői szervezet tagsága, egyéni és szervezeti

Részletesebben