Beszámoló a Klebelsberg Kunó Ösztöndíj támogatásával végzett évi levéltári kutatómunkáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Klebelsberg Kunó Ösztöndíj támogatásával végzett 2015. évi levéltári kutatómunkáról"

Átírás

1 Kosztyó Gyula Beszámoló a Klebelsberg Kunó Ösztöndíj támogatásával végzett évi levéltári kutatómunkáról A Klebelsberg Kunó Ösztöndíj keretei között egy hónap kutatásra volt lehetőségem a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi részlegében (továbbiakban KTÁL). Az ösztöndíj ideje alatt a vizsgálódásom tárgya egy eddig nem ismert, ritkaságnak számító iratanyag a m. kir. ökörmezői csendőrkerületi őrs dokumentumainak ( ) feldolgozása volt. Az ösztöndíjat augusztus 1. és szeptember 1. között vettem igénybe. A kutatott iratanyag, annak problematikája A Magyar Királyi Csendőrség szervezeti, működési története Magyarországon kellő képen feltárt. A téma kutatói közül kiemelném Dr. Szakály Sándort és Dr. Parádi Józsefet, akik munkásságukkal alaposan feltárták e rendvédelmi szervezet történetét, 1 a levéltári iratok által behatárolt keretek között. A csendőrség második világháború ideje alatt végzett tevékenységére vonatkozó számomra releváns kutatásokat közülük is főként Dr. Szakály Sándor végzett. E nagyszerű munkák azonban kevésbé foglalkoztak a m. kir. csendőrség egyik speciális részével levéltári iratok hiányában az úgynevezett határszéli csendőrség tevékenységével a második világháború ideje alatt. Ez adóssága a historiográfiának. Ennek legfőképp az volt az oka, hogy a határszéli csendőrség iratai nem maradtak fenn nemcsak magyarországi, de más levéltárakban sem. Azok, amelyek mégis túlélték az elmúlt évtizedeket és tartalmaznak némi információkat a határszéli csendőrségről, azok főként az első világháború időszakára vonatkoztak és a szervezet második világháborús időszakáról nem tesznek említést. Emiatt az általam megtalált és feltárt, rendszerezett, illetve sokszorosított iratcsomó jelenleg reliktumnak mondható. Az iratokon keresztül bepillantást kaphatunk egy olyan határszéli csendőrőrs mindennapjaiba, amely a hagyományos csendőrőrs tevékenységén túl olyan feladatokat ellátott, mint határőrizet, csempészet elleni harc, illegális 1 Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették. Magyar Napló, Budapest, p. Szakály Sándor: A magyar tábori csendőrség története Ister Kiadó, Budapest, p. Parádi József: A magyar rendvédelem története. Budapest p. Parádi József: A Magyar Királyi Csendőrség. Az első magyar, polgári központosított, közbiztonsági őrtestület Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Budapest, p. Parádi József: Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságának határszéli csendőrsége. Rendvédelmi-füzetek. (2012) 26. szám p.

2 bevándorlás megakadályozása stb. Ráadásul munkáját olyan multietnikus területen kellett végeznie, ahol a magyar nemzetiségek alkották a kisebbséget. Az iratanyag feldolgozását a KTÁL beregszászi részlegében végeztem. A m. kir. ökörmezői csendőrkerületi őrs dokumentumai a KTÁL fondját teszik ki. A beregszászi levéltár által kiadott fond jegyzék szerint ez a fond 31. dossziét tartalmaz. Azonban a helyszínen szembesültem vele, hogy a 31. dosszié helyett, 23. mappa kutatható. A többi nyolc dossziét a rendszerezési munkálatok során a levéltár dolgozói beillesztették a kutatható 23. dossziéba. A 23. dossziéban összesen 386 levéltári oldal található. Az iratok időhatára között mozog. Tartalmukat tekintve pedig három jól elkülöníthető csoportba sorolhatók: 1. időszaki jelentések Ez az irat együttes az egyik leghasznosabb része a fondnak. A csendőrőrs készítette el ezeket. Olyan információkat tartalmaz, amely nemcsak az említett csendőrőrs mindennapjait örökítette meg, hanem fontos társadalomtörténeti tényeket is tudatnak a kutatóval. Nagyon sok esetben ezek a havi beszámolók az ökörmezői csendőrőrs területén tapasztalható közellátásügyi problémákról, nemzetiségi izgatásról, politikai propagandáról és javuló vagy feszült közbiztonsági sajátosságokról tett jelentést az ökörmezői járás vezetőjének. 2 A havi bontásban elkészített jelentések 1939 szeptembere és 1941 decembere közötti időszakra vonatkozóan maradtak fenn. 2. csendőrnyomozások Ezek az esetek többségében olyan iratcsoportok, amelyek politikai vagy állambiztonsági szempontból veszélyesnek minősített, az ökörmezői járás területén élő személyek megfigyelését tartalmazzák. Nagyon sok esetben fennmaradtak a csendőr által a nyomozás (szakszóval élve puhatolás) során készített, kézzel írt jegyzetlapok is, amelyek különleges hangulatot adtak a munkámnak. 3 De előfordul olyan iratcsoport is itt, amely hatósági őrizet alá helyezést (internálás) írt elő a csendőrőrsnek a járás területén található kommunista 4 vagy ukrán nacionalista 5 személyekkel szemben. 3. szervezeti ügyek A harmadik kategóriába olyan iratok csoportosíthatók, amelyek a csendőrőrs működésével hozhatók összefüggésbe. Ezek között megtalálhatóak a csendőrök származási igazoltatása, a fegyelmi ügyek, a csendőrőrsön szolgálatot teljesítők minősítése vagy éppen a légvédelmi készültségbe helyezése az őrsnek. De szintén olvashatunk információkat arról is, hogy milyen 2 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 3., p. 3 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 2., 2. p. 4 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 8., 2. p. Lásd még. KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 9., 1. p. 5 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 2., 1. p.

3 állapotok uralkodtak 1940-ben az ökörmezői csendőrőrsön a kerületi parancsnok szemrevételezésekor, hisz erről a jelentés szintén olvasható. E kategóriában azonban az egyik legfontosabb iratcsoport az ökörmezői csendőrőrs levelezése tekinthető a szárnyparancsnoksággal (Huszton), illetve az ungvári m. kir. 8/1. csendőrnyomozó alosztállyal. Az utóbbi azért különösen fontos, mert az ungvári m. kir. 8/1. csendőrnyomozó alosztály működése, története napjainkig feltáratlan. Bár az általam feltárt iratmennyiség töredezett, ennek ellenére az említett alosztály tevékenységének kutatói számára némi segítséget nyújthat az irathalmaz. A levéltári kutatás menete Az egy hónapnyi ösztöndíjas időt teljes egészében a KTÁL-ban töltöttem. Miután a kiválasztott levéltári iratokat kézhez kaptam a segítőkész levéltári alkalmazottaknak 6 köszönhetően megkezdődhetett az érdembeli munka. A munka első fázisában átlapoztam az iratcsomót. A lapozás közben laptopom segítségével adatbázist (lásd iratjegyzék) készítettem. Az elkészült iratjegyzék tartalmazza az irat pontos jelzetét (fond, opisz, leírási egység, oldalszám), a dosszié pontos címét magyarul (eredetileg orosz), illetve a dossziéban található iratok tárgyát és végül a dokumentum pontos dátumát (év. hónap. nap). Miután az adatbázis elkészült megkezdtem az iratok digitalizálását fényképezőgépem segítségével. Ezzel párhuzamosan a téma számára releváns szakirodalom gyűjtés érdekében, szemrevételeztem a levéltárban lévő és működő folyóirat- és könyvtár olvasótermeit, pontosabban cédulakatalógusát. Számos főként korabeli kiadványt találtam, amelyek kiegészítő jelleggel 7 felhasználhatóak a kutatási tervben említett tanulmány megírásához. A levéltári kutatás lezárulása után nekikezdtem a tanulmány megírásának. Jelenleg a tanulmány nagyságrendileg 50%-ban elkészült. A téma teljes árnyalásához azonban további levéltári- és könyvtári kutatások szükségesek, főként Magyarországon a Hadtörténeti Levéltárban és az Országos Széchényi Könyvtárban. E kutatásokat jelenleg is végzem. Elért eredmények, feltárt információk Az irat együttes feldolgozása során számos érdekes információt, tényt sikerült megállapítanom, amelyek segítségével pontosan árnyalni tudom a korabeli társadalmi viszonyokat, a mindennapokat. Ez szűkebb értelemben az ökörmezői járás történetébe egyfajta betekintés, a csendőrség fennmaradt iratain keresztül. Tágabb értelemben viszont 6 Itt szeretném megragadni az alkalmat és köszönetet mondani Kutasi Ilona igazgató-helyettesnek, illetve Létai Larissza, Szkázova Ljuba és Dzsezsenyák Dóra levéltárosoknak, akik segítőkészségűkkel jelentős mértékben hozzájárultak munkám gördülékenységéhez és sikeréhez. 7 Főként a korabeli közigazgatás működésére vonatkozó belügyminiszteri-, statisztikai kiadványok. Ezeken kívül közigazgatási kirendeltségek vezetőinek, alispánoknak, főispánoknak nyomtatásban megjelent éves beszámolói.

4 ezek a magyar közigazgatás és a visszacsatolt hegyvidéki területek mindennapjainak kapcsolatát bemutató, fennmaradt hivatalos dokumentumok. Miután a Magyar Királyi Honvédség március között teljes mértékben visszacsatolta Kárpátalja hegyvidéki területét az anyaországhoz, megkezdődhetett a magyar közigazgatás bevezetése a területen. Felállításra került a vármegyerendszer, a közigazgatási kirendeltségek, az államhatalmat képviselő hatóságok, a pénzügyigazgatóság, a rendvédelmi szervezetek a rendőrség és a csendőrség. Fontos szempont volt, hogy a csendőrőrs parancsnokoknak szorosan együtt kellett működniük a polgári közigazgatás vezetőivel. Azokat naprakész adatokkal látták el. A járási vezetők (főszolgabíró) részére a csendőrőrsök havi beszámolókat készítettek, amelyeket legkésőbb minden hónap 10-ig eljuttattak a járás vezetőjéhez. E helyzetjelentésekben öt szempont alapján jellemezték az őrsparancsnokok a fennhatóságuk területén végbement folyamatokat: a. / politikai b. / vallási c. / gazdasági- és szociális d. / közlekedési e. / közbiztonsági. 8 A politikai jelentéseken belül ki kellett térniük minden politikai mozgalomra, politikai pártok, szervezetek működésére. Különösen nagy figyelmet szenteltek a hegyvidéki területen az ukrán, később pedig a nagyorosz minden nyílt vagy titkos mozgalomnak. A közbiztonsági viszonyok jellemzése során külön ki kellett térnie a jelentést készítő őrsparancsnoknak, hogy az adott járás területén hány bűntett, vétség és kihágás történt és ezekkel kapcsolatban hány elkövetőt állítottak elő. 9 Az ökörmezői járás területén az ukrán szervezkedést nem sikerült teljesen felszámolni 1939 végéig. A magukat ukránnak való tanárok a járás területén a visszacsatolást követően többségükben megtarthatták munkájukat bár figyelte őket a csendőrség. Nagy részük elhatárolódott a titokban működő ukrán nemzeti szervezkedéstől. 10 Ezzel párhuzamosan 1939 novemberében egyre kedvezőtlenebb hatást gyakorolt a visszacsatolt határ menti területen élő lakosság hangulatára a Szovjetunió szomszédsága. Megélénkült a szovjet propaganda, amelynek hatékonyságát növelte, hogy tömegesek voltak a szökések a Szovjetunióba. Ráadásul a visszatérők által a helyi kocsmákban előadott beszámolói a látottakról, a határ mellett felvonuló szovjet hadseregről, forrásai lettek a vészhíreknek, és a köznyugalom 8 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 3., 1. p. 9 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 3., 1. p. 10 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 3., 2. p.

5 megváltozásának. Ezek közöl sok egy esetleges szovjet katonai inváziót jósolt. 11 Ez azért volt közbiztonsági veszély, mert a lakosság kedvezőtlen hangulata alapból rossz volt a gyér kereseti lehetőségek miatt a hegyvidéken. A szerencsések fölműveléssel, erdei munkával és kereskedelemből tudtak némi jövedelemre szert tenni a kora téli hónapokban. Azonban a csekély munkaalkalom és a gyenge pénzszerzési lehetőségek jelentősen rányomták bélyegüket a közhangulat alakulására. Ezt a szovjet szomszédság csak súlyosbította utolsó hónapjában lecsökkent azoknak a száma, akik az ökörmezői járásból a Szovjetunióba szöktek. Ebben része volt annak a híresztelésnek, amit az átvonuló lengyel menekültek terjesztettek nevezetesen, hogy a Szovjetunióban elfogták az oda átszökő személyeket és kémgyanú miatt letartóztatták valamint a Szibériában működő ólombányákba szállították őket nyaráig újra megnövekedett a kiszökések száma a járás területéről. Míg 1939 decemberében mindössze négy fő hagyta el illegálisan a járás területét, addig ez a szám 1940 júniusában már 59 főt tett ki. 13 A növekvő számú kiszökések hátterében főként a rossz megélhetés ált. Az illegális migránsok sorsáról a közbeszéd eltérő véleményeket terjesztett. Egyesesek szerint többségüket agyonlőtték a szovjet határőrök, míg másokat szibériai ólombányákba szállították rabszolgamunkára. Merészebb elképzelések pedig azzal terhelték a kárpátaljai közhangulatot, hogy a kiszökötteket gyűjtőtáborokban helyezik el és katonai- valamint propaganda felkészítésben részesítették őket kárpátaljai bevetés céljából. 14 Miközben fordulóján a szovjet szomszédság okozott fejtörést a magyar közigazgatásnak, addig a téli hónapok beálltával a nagy hideg is. A közlekedésben zavarok keletkeztek a lehulló nagymennyiségű hó miatt. Emiatt januárjától a Husztra és Volócra közlekedő autóbuszjáratok megszűntek, a többiek pedig csak késésekkel közlekedtek. 15 Ráadásul a lakosság nagy része a közelgő képviselőválasztással sem foglalkozott, a politikai élete abszolút passzív volt. Olyan szinten, hogy az ökörmezői járás területén élők még azt sem tudták, hogy 1940-ben országgyűlési képviselőválasztás esedékes. 16 Kedvezőtlenül befolyásolta a közhangulatot 1940 nyarán a rossz időjárás, ami miatt nem sikerült időben elvégezni a betakarítási munkálatokat. Ennek hatását csak növelte, hogy a csekély jövedelmi lehetőséget biztosító nyári munkák idején a lakosság honvédelmi munkaszolgálatot volt kénytelen teljesíteni, erdőkitermelési munkálatokban a védelmi vonal 11 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 3., 3. p. 12 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 3., 4. p. 13 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 3., 12. p. 14 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 3., 12. p. 15 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 3., 5. p. 16 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 3., 7. p.

6 építésénél. Mivel a fakitermelési munkálatok végzésén saját igavonó állattal kellett megjelenni, ez is késleltette az amúgy is húzódó betakarítási munkálatokat ben a hegyvidéki területek nagy részén megalakulóban voltak a magyar pártok. Ilyen volt a Magyar Élet Pártja. Az ökörmezői járás területén 1941-ig a politikai párttevékenység szinte egyáltalán nem létezett. A szerveződő magyar pártoknak nem igazán akadtak követői sem a formálódó Magyar Nyilaskeresztes Pártnak, sem pedig a Magyar Élet Pártjának. Általános jelenségé vált, hogy a lakosság tartózkodott a politikai tömörülésekbe való belépéstől. Ebben nagy szerepe volt a csehszlovák időszak alatt kialakult politikai kiábrándulásnak valamint annak, hogy a pártok helyi vezetőknek nem épen köztekintélynek örvendő személyeket választottak, akiknek a lakosságra emiatt semmilyen hatásuk nem volt. A Magyar Nemzetiszocialista Párt vezetője Ökörmezőn például az a Pifkó Jenő volt, aki a cseh-szlovák időszak alatt is politizált és sok esetben magyarellenes intézkedések meghozatalában is szerepe volt. 18 A Magyar Élet Pártjának ökörmezői vezetője Subert István szintén kompromittálta magát a cseh-szlovák időszakban. Tevékenységét a m. kir. ungvári 8/1. csendőrnyomozó alosztály 1941 márciusától titokban figyelte. 19 A helyi lakosság viszonylagos szimpátiáját a Bajtársi Szolgálat élvezte, illetve közepére a Magyar Nyilaskeresztes Párt. Az utóbbi 1941 második felére változtatott taktikáján és hangzatos ígéretekkel munkahelyteremtés, jó kereseti lehetőségek stb. került előtérbe. 20 Ezzel párhuzamosan 1941 márciusára a szovjet agitáció teljes mértékben megszűnt az ökörmezői járás területén elején a határvidéken működő csendőrőrsök feladata több különleges intézkedéssel egészült ki. A m. kir. kassai VIII. csendőrkerület parancsnokság utasította csendőrőrs parancsnokait az népszámlálás ideje alatt megkövetelt magatartásukra vonatkozólag. A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter által január 10-én kiadott (1. 0m számú) rendelet szerint a m. kir. honvéd vezérkar főnökével közösen az évi XXX. t. c. alapján végrehajtandó népszámlálás idejére február a kinevezési okirattal ellátott számlálóbiztosokat valamint a m. kir. központi statisztikai hivatal kiküldetésével rendelkező tisztviselő részére a határsávban és minden más olyan helyen, ahol a polgári lakosság szabad mozgása egyébként akadályozva vagy tiltva volt, ott a szabad mozgást a 17 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 3., 14. p. 18 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 3., 15. p. 19 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 2., 4. p. 20 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 3., 8. p.

7 biztosoknak engedélyezték. 21 Külön kikötés volt, hogy a számláló biztosokat szabad mozgásukban akadályozni a csendőrségnek szigorúan tilos volt. A népszámlálás elősegítésén kívül a határövezetben szolgálatot teljesítő csendőrség egyéb bizalmas feladatokat is kapott 1941 elején január 29-én valamennyi csendőr őrsparancsnokságot értesített a m. kir. kassai VIII. csendőrkerületi parancsnokság. Az utasítás az állampolgárság igazolásához beterjesztett okmányok kötelező megvizsgálását írta elő a csendőröknek. Ugyanis október, november és december folyamán a zsidóság felszólítást kapott arra, hogy állampolgárságát igazolja. Az igazolási eljárás részeként, minden zsidó vallási személynek igazolnia kellett származását, amelynek keretei között származási irataikat (anyakönyvek, házassági kivonatok stb.) a községek elöljáróihoz kellett beterjeszteniük, mielőtt azokat megküldték volna a belügyminisztériumba. A csendőröknek küldött utasítás szerint a községi elöljárókkal együtt minden irat eredetiségét a csendőröknek kellett ellenőrizni. Abban az esetben, ha a csendőr vélekedése szerint fent ált annak a lehetősége, hogy az iratok hamisak, a csendőrőrs nyomozást kezdeményezhetett az iratokat benyújtó zsidó személy ellen. 22 Miközben folyt az igazoltatási eljárás, a határvidéken szolgáló csendőrség újabb utasítást kapott a közbiztonsági vonatkozásban. A m. kir. kassai VIII. csendőrkerületi parancsnokság ugyanis a hírszerzésre hivatkozva február 12-én elrendelte, hogy valamennyi csendőrőrs fokozza a szabotázs-elhárítás érdekében felderítő tevékenységét. 23 A fokozottabb figyelmet ezt követően a katonai attachékkal és a diplomatákkal szemben kellett fenntartani februárjában a hírszerzés értesüléseire hivatkozva, ismét előtérbe került a kommunista mozgalom fokozottabb ellenőrzése. A bizalmas értesülések szerint, amelyek a kémelhárítás hálójába akadt Sommer Jenőtől származtak arról szóltak be, hogy Lawoczne-ban szovjet hírszerzőtiszteket képeztek, akiket ellátva pengővel Magyarországra irányították. Nem mellesleg Sommer Jenő saját bevallása szerint maga is ilyen kiképzésben részesült csak Lembergben (ma Lviv). Emiatt a határvidéken szolgálatot teljesítő csendőrség számára szigorúan előírták, hogy a bizalmas egyének bevonásával az idegen területről hazaérkezett személyeket állandó jelleggel figyeljék, észrevételeiket pedig jelentsék. 24 A kommunista hírszerzés és agitációs tevékenység 1941 májusáig tovább növekedett. A csendőrségnek azonban sikerült felderítenie a szervezett csempész és kémútvonalakat. A Szovjetunió által áttett kémek pénzzel és élelemmel kellő mennyiségben voltak ellátva. Ezek a személyek 21 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 4., 5. p. 22 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 4., 12. p. 23 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 4., 34. p. 24 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 4., 40. p.

8 főként kémkedési feladatokat láttak el a Szovjetunió részére, amely információszerzésből ált, illetve azok rádión történő továbbításából. A Szovjetunió ilyen irányú hírszerző tevékenységének megakadályozására a csendőrség az idegenellenőrzést maximálisra fokozta a határ menti övezetben. Razziákat tartottak az olyan stratégiailag fontos közlekedési csomópontokon, mint Csap vagy Királyháza. 25 Ezzel párhuzamosan véget ért az első csendőrök számára indított ruszin nyelvtanfolyam. A kárpátaljai csendőrparancsnokságokról 102 fő vett részt az január-december között zajló nyelvtanfolyamon, amely vizsgával zárult. A vizsgát letett csendőrök közül 55 főt a m. kir. kassai VIII. csendőrkerületi parancsnokság pengő között változó pénzjutalomban részesített. 26 A kerületi csendőrparancsnokság ugyanis minden csendőr számára kötelezően előírta a nemzetiségi nyelv, a ruszin ismeretét. A pénzjutalommal történő motiváció 1942-ben is használatban volt. A csendőrök nyelvismeretének szükségességét a Kárpátaljai Kormányzói Biztosság is támogatta közepén a lakosság hangulatát leginkább a nyári munkanélküliség befolyásolta. Emiatt a lakosság az év közepére zúgolódni kezdett, ami komoly közbiztonsági veszélyeket rejtett magában. Ennek érdekében az ökörmezői csendőrőrs parancsnoka arra kérte az ökörmezői járás főszolgabíróját, hogy foganatosítson intézkedéseket a polgárok szociális ellátásának érdekében márciusában minden csendőrőrsnek névsort kellett összeállítania, azokról a személyekről, akiket politikai szempontból megbízhatatlannak tekintett, vagy akivel szemben fenn ált annak lehetősége, hogy valószínűség szerint kommunista agitációt végezett. Ezek az internálásra (hatósági őrizetbe vétel) javaslatba hozott névjegyzékbe foglalt személyek összes személyi adatain kívül egy külön oszlopban, meg kellett indokolni az internálás szükségességének okait is június 27-én ugyan ebben a tárgyban az ungvári m. kir. 8/1. csendőr nyomozóalosztály is intézkedett. 29 Az ökörmezői m. kir. csendőrőrs július 7-én küldte meg az internálásra javaslatba hozott egyének névsorát az ungvári m. kir. 8/1. csendőrnyomozó alosztályhoz. Ebben mindössze négy fő internálását tartotta szükségesnek a csendőrőrs főként amiatt, mert némelyikük szicsgárdista vezető volt, némelyikük korábban a Szovjetunióban élt, vagy a csehszlovák időszakban a kommunista pártban vezetői beosztásban 25 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 4., p. 26 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 4., 36. p. 27 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 4., 37. p. 28 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 3., 8. p. 29 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 9., 3. p.

9 dolgozott. 30 Azonban a nyilvántartásba vételen kívül más különleges intézkedést nem alkalmaztak a névjegyzékbe vett személyekkel szemben. Ezt onnan tudjuk, hogy az ökörmezői csendőrőrs április 4-én ugyan azt a négy fő nevét tartalmazó listát adta le a nyomozóalosztálynak. 31 Ugyanis az internálásra javasló névjegyzékek készítése a továbbiakban sem szűnt meg és 1943-ig ott találjuk a feladatai között a csendőrőrsöknek április 14-én a huszti szárnyparancsnoksághoz tartozó őrsparancsnokságok különleges utasításokat kaptak a m. kir. kassai VIII. csendőrkerületi parancsnokságtól. 33 Erre nyílván az egyre feszültebbé váló szovjet-magyar kapcsolatok miatt került sor. A konkrét intézkedések keretei között minden csendőrőrsnek hat fontos intézkedést kellett megtennie, amelyek már a háború szelét jelentették: 1. A csendőrőrsöknek készen kellett állniuk a fegyveres harcra, illetve a halogató harcra. Minden őrsnek a határ mentén tudnia kellett, hogy hová telepítnek szükség esetén géppuska tüzelőállást, hol lett kijelölve a raj fészke, szükség esetén mi a visszavonulás iránya. A szívós ellenállás gyakorlását azonnal megkellett kezdeni. 2. Szigorú kémelhárítási szolgálatot kellett azonnal szervezni. 3. Minden határszéli híreket az ellenséges csapatok mozdulatairól, határsértésekről az őrsöknek a szárnyparancsnokságok felé azonnal jelenteni kellett. 4. Ellenséges katonai nyomás esetén az őrsök berendezését, irattárát, pénztárát, titkos iratait hátra kellett szállítani Bustyaházára vagy Husztra. Lehetőség szerint ezt egy csendőrnek kellett elvégeznie, míg a többiek harcoltak. 5. Az őrsparancsnokoknak azonnal érintkezésbe kellett lépniük a községek elöljáróival, hogy azok a 10 főt bocsássanak a csendőrség rendelkezésére ellátmánnyal és berendezéssel (mosdó, vödör, szalma) együtt. Még ez előtt az őrsparancsnokoknak szobaparancsnokokat kellett kinevezni, akiket a csendőrök soriból kellett kinevezni. 6. Az őrsparancsnokoknak állandó kapcsolatban kellett lenniük a többi parancsnoksággal. 34 A kutatás továbbvihetőségének lehetőségei A téma továbbvihető, mégpedig több irányban is. Elsősorban a sajtóelemzés irányában lenne érdemes a kutatást folytatni és megvizsgálni, hogy milyen információkat őriznek a korabeli helyi lapok. Izgalmas lenne elemezni azt, hogy tesznek-e említést a korabeli közhangulatot befolyásoló eseményekről (1941-ben zsidók kiutasítása, 1941-ben a Szovjetunió 30 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 9., 5. p. 31 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 9., p. 32 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 9., 8. p. 33 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 12., 1. p. 34 KTÁL Fond 1212., op. 1., od. zb. 12., 7. p.

10 megtámadása stb.) és a csendőrség szerepvállalásáról. Ennek érdekben hasznos lenne kutatni a következő sajtótermékeket: Kárpáti Híradó, Kárpáti Magyar Hírlap, Kárpáti Közlöny, Az Őslakó, Tiszaháti Magyar Gazda, Kárpátalja. A sajtóelemzésen túl a Hadtörténelmi Levéltárban őrzött iratok felhasználása is érdekes lehet a téma szempontjából. Ebben az irányban már folyamatban van a kutatásom. Sajnos a KTÁL-ban a csendőrségi iratok nincsenek külön válogatva és rendszerezve. Ezek az iratok nagyrészt szanaszét vannak szóródva a főispáni, alispáni, főszolgabírói iratok között ez köszönhető a szovjet levéltári rendszerezésnek. Emiatt a téma kutatása a KTÁL-ban időigényes és pusztán a szerencse kérdése, hogy sikerül e a kutatónak a csendőrséggel kapcsolatos iratokra bukkannia. Azon személyek, akik a hungarológiai kutatáshoz segítséget nyújtottak: Botlik József Fedinec Csilla Bárdi Nándor Szakály Sándor Beregdéda, november 5. Megköszönve önöknek a lehetőséget és a támogatást, tisztelettel: Kosztyó Gyula

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2 EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2008. február 26. (OR. en) 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2 ENV 447 ENT 104 CODEC 899 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. július 18. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

M A G Y A R K O N G R E S S Z U S I I R O D A

M A G Y A R K O N G R E S S Z U S I I R O D A Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Kongresszusi Iroda 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. Tel.: (06-1) 488-8640 Fax: (06-1) 488-8641 E-mail: hcb@hungarytourism.hu www.hcb.hu A

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK ÉS EREDMÉNYESSÉG: A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA BEVEZETÉSÉNEK INTÉZMÉNYI TAPASZTALATAI

VÁLTOZÁSOK ÉS EREDMÉNYESSÉG: A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA BEVEZETÉSÉNEK INTÉZMÉNYI TAPASZTALATAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 EREDMÉNYESSÉG ÉS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁG (TÁMOP 3.1.1. / 4.2.1.) VÁLTOZÁSOK ÉS EREDMÉNYESSÉG: A DÉLUTÁNIG TARTÓ

Részletesebben

Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub - Sportegyesület

Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub - Sportegyesület Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub - Sportegyesület 1152 Budapest Szentmihályi út 171. 3/66b. Kiegészítő melléklet 2015. évről Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer. Kérjük, a kérelmet olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! I. rész: Azonosító adatok

Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer. Kérjük, a kérelmet olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! I. rész: Azonosító adatok Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem Benyújtandó a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv (MVH) bármely

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról

Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról ELŐTERJESZTÉS Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról A.) A helyi önkormányzat belső ellenőrzését a belső kontrollrendszer, a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői

Részletesebben

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 45. (1) bekezdése alapján.

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 45. (1) bekezdése alapján. Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Söjtöri közös Önkormányzati Hivatal Jegyző munkakör betöltésére

Részletesebben

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek!

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek! 1 Mindannyiunk életében előfordulnak jelentős évek, amikor is egy-egy esemény hatására a sorsunk új irányt vesz. Bár ezen események többségének ott és akkor kevésbé tulajdonítunk jelentőséget, csak idővel,

Részletesebben

Az abortusz a magyar közvéleményben

Az abortusz a magyar közvéleményben Az abortusz a magyar közvéleményben Országos felmérés a egyesület számára Módszer: országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság 1200 fős mintájának személyes megkérdezésével a Medián-Omnibusz

Részletesebben

Tájékoztató az önkéntes nyugdíjpénztárak számára a 2012-től érvényes felügyeleti adatszolgáltatási változásokról

Tájékoztató az önkéntes nyugdíjpénztárak számára a 2012-től érvényes felügyeleti adatszolgáltatási változásokról Tájékoztató az önkéntes nyugdíjpénztárak számára a 2012-től érvényes felügyeleti adatszolgáltatási változásokról Szeles Angelika Monitoring szakreferens Adatszolgáltatási és monitoring főosztály Budapest,

Részletesebben

SOLARCAPITAL MARKETS ZRT. WWW.SOLARCAPITAL.HU SOLAR@SOLARCAPITAL.HU. Összefoglaló

SOLARCAPITAL MARKETS ZRT. WWW.SOLARCAPITAL.HU SOLAR@SOLARCAPITAL.HU. Összefoglaló WWW.CAPITAL.HU @CAPITAL.HU Napi Elemzés 2010. november 9. INDEXEK Záróérték Napi változás (%) Dow Jones IA 11406.46-0.33% S&P 500 1223.23-0.22% Nasdaq 100 2188.94 +0.10% DAX 6750.50-0.05% BUX 23127.36-0.34%

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a borágazatban Magyarország Nemzeti Borítékja. Bor és Piac Szőlészet Borászat Konferencia 2011

Támogatási lehetőségek a borágazatban Magyarország Nemzeti Borítékja. Bor és Piac Szőlészet Borászat Konferencia 2011 Támogatási lehetőségek a borágazatban Magyarország Nemzeti Borítékja Bor és Piac Szőlészet Borászat Konferencia 2011 Miben lehet a minisztérium a borászati vállalkozások segítségére A minisztérium elsősorban

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 197 Budapest, Gyáli út 2-6. Levélcím: 1437 Budapest Pf.: 839 Telefon: (6-1) 476-11 Fax: (6-1) 21-148 http://efrirk.antsz.hu/oki/ A PARLAGFŰ POLLENSZÓRÁSÁNAK ALAKULÁSA

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely,2013.02.15. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám:3738/2015.

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám:3738/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám:3738/2015. Tárgy: 2016. évi munkaterv Tisztelt Képviselő-testület! Elkészült Csanádpalota város önkormányzat képviselő-testület

Részletesebben

Kedves 9. évfolyamos tanulónk!

Kedves 9. évfolyamos tanulónk! Kedves 9. évfolyamos tanulónk! A 9. osztály befejezését követően a nyári szünetben kéthetes szakmai gyakorlaton kell részt venned. A beosztás az előzetesen megkaptátok, az áruházak felhívtak titeket. Ne

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda

I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda I. A célok meghatározása, felsorolása A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 76. -a alapján a Nemzeti Választási Iroda folyamatosan

Részletesebben

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 férj/feleség/érintett/egyéb kérelmező Családi és utóneve: Lakcíme:

Részletesebben

XII. Kerületi Önkormányzat Hegyvidék Sportegyesülete (sportszervezet) negyedéves előrehaladási jelentése

XII. Kerületi Önkormányzat Hegyvidék Sportegyesülete (sportszervezet) negyedéves előrehaladási jelentése Magyar Vízilabda Szövetség részére Budapest, Margitsziget Hajós Alfréd Sportuszoda 1391 Budapest, Pf. 250 Tárgy: II. negyedéves előrehaladási jelentés 1 (Beadási határidő: 2014.január 8.) XII. Kerületi

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának partnertérképe

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának partnertérképe Kiskunmajsa Város Önkormányzatának partnertérképe Kiskunmajsa Város Önkormányzatának potenciális partnerei Helyi vállalkozások Kiskunmajsa Város Önkormányzata számára a lehetséges vállalati partnerek feltérképezéséhez

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. november 26. Véleményezési cím:

Véleményezési határidő: 2013. november 26. Véleményezési cím: Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai

Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

Részletesebben

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei 2.94.5. KERETTANTERV (a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ) alapján Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek 9 12. középiskolai évfolyamokra szóló tananyagának büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek fejezetei

Részletesebben

Beszerzések, közbeszerzési eljárások; Összeférhetetlenség, szabálytalanság. Előadó: dr. Keszler Gábor NFFKÜ Zrt.

Beszerzések, közbeszerzési eljárások; Összeférhetetlenség, szabálytalanság. Előadó: dr. Keszler Gábor NFFKÜ Zrt. Beszerzések, közbeszerzési eljárások; Összeférhetetlenség, szabálytalanság Előadó: dr. Keszler Gábor NFFKÜ Zrt. Irányadó jogszabályok - az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Kerékpárlabda kvalifikációs szabályzat

Kerékpárlabda kvalifikációs szabályzat Kerékpárlabda kvalifikációs szabályzat Érvényesség kezdete: Junior kategória 2016 június 1 Felnőtt kategória 2016 január 1 Tartalom I. Célja... 3 II. Szabályozás... 3 1) A versenyek meghatározása... 3

Részletesebben

Útmutató a vízumkérő lap kitöltéséhez

Útmutató a vízumkérő lap kitöltéséhez Útmutató a vízumkérő lap kitöltéséhez A vízumkérő lap ( Visa application form of the People s Republic of China, Form V. 2013 ) az egyik legfontosabb dokumentum, amit a kínai vízumra való jelentkezésnél

Részletesebben

LfJo. számú előterjesztés

LfJo. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere LfJo. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti

Részletesebben

KÁR-MENTOR Bt. 5000 Szolnok, Arany János út 20. Tel: 56/426-226 Tfax: 56/513-395 e-mail: karmentor@brokerroyal.hu. Tisztelt Ajánlattevő!

KÁR-MENTOR Bt. 5000 Szolnok, Arany János út 20. Tel: 56/426-226 Tfax: 56/513-395 e-mail: karmentor@brokerroyal.hu. Tisztelt Ajánlattevő! KÁR-MENTOR Bt. 5000 Szolnok, Arany János út 20. Tel: 56/426-226 Tfax: 56/513-395 e-mail: karmentor@brokerroyal.hu Tisztelt Ajánlattevő! Mellékelten megküldjük a Pilisi Labdarugó Klub részére a Vázlatterv,

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. 49/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. 49/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 49/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi adókról szóló

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i rendes ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület beszámolója

Részletesebben

A közraktározási piac 2015. évi adatai

A közraktározási piac 2015. évi adatai A közraktározási piac 2015. évi adatai Az alább közölt adatok forrása a közraktározás-felügyeleti tevékenység során végzett adatgyűjtés és adatfeldolgozás. A közraktározási piac szereplőinek csekély száma

Részletesebben

Az adótanácsadók és könyvelők elsöprő többsége soha nem veszi igénybe az iparkamarai szolgáltatásokat

Az adótanácsadók és könyvelők elsöprő többsége soha nem veszi igénybe az iparkamarai szolgáltatásokat Az adótanácsadók és könyvelők elsöprő többsége soha nem veszi igénybe az iparkamarai szolgáltatásokat A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Egyesülete 2016 márciusában felmérést készített

Részletesebben

Jelentéskészítő TEK-IK () Válaszadók száma = 610

Jelentéskészítő TEK-IK () Válaszadók száma = 610 Jelentéskészítő TEK-IK () Válaszadók száma = 0 Általános mutatók Szak értékelése - + átl.=. Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Bal pólus Skála Átl. elt. Átlag Medián

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 / 2017. tanév OM azonosító 031 966 Iskolánk a nemzeti köznevelési törvényben előírt létszámok alapján alakítja ki az osztálylétszámokat, tanulócsoportokat. Az iskola felvételi

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 147 final Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 7. szám 2005. április 28. 14-15.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 7. szám 2005. április 28. 14-15. A K I Borpiaci információk III. évfolyam / 7. szám 25. április 28. 14- Bor piaci jelentés Borpiaci információk 1-4. táblázat, 1-8. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2. oldal 3-7. oldal

Részletesebben

A Bankközi Klíring Rendszer

A Bankközi Klíring Rendszer Bankközi Klíring Rendszer kiegészítő és kapcsolódó szolgáltatásai irányadó díjai A szabályzat 6 számozott oldalt tartalmaz Hatályos: 2014. január 1-től A Bankközi Klíring Rendszer KIEGÉSZÍTŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XI.27.) RENDELETE A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL. Adókötelezettség 1.

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XI.27.) RENDELETE A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL. Adókötelezettség 1. CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XI.27.) RENDELETE A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL Csány Községi Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. -ának (1) bekezdésében

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei. Milyen vagyok én? Én és te. heterogén csoportmunka

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei. Milyen vagyok én? Én és te. heterogén csoportmunka Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: osztályfőnöki A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Önismeret Milyen vagyok én? Én és te Időigény: Munkaforma: 1 óra frontális osztálymunka heterogén csoportmunka

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, C Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE ([ ]) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai

Részletesebben

Rajkai mellékágrendszer

Rajkai mellékágrendszer Rajkai mellékágrendszer Tejfalusi mellékágrendszer Cikolai mellékágrendszer Bodaki mellékágrendszer Dunaremetei mellékágrendszer Ásványi mellékágrendszer Bagaméri mellékágrendszer Patkányosi mellékágrendszer

Részletesebben

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár panaszkezelési szabályzata

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár panaszkezelési szabályzata A Justh Zsigmond Városi Könyvtár panaszkezelési szabályzata I. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások Szabályzatunk célja, hogy a Justh Zsigmond Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár a könyvtári

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2014. november 07. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA A fenntartható fejlődés a fejlődés

Részletesebben

Harmosné Végh Mária igazgató

Harmosné Végh Mária igazgató DORNYAY BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA SALGÓTARJÁN 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Harmosné Végh Mária igazgató Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján Kassai sor 2. 3100 Tárgy: 2005. éves költségvetési

Részletesebben

Műveltségi vetélkedő 2012

Műveltségi vetélkedő 2012 Gárdonyi Géza Műveltségi vetélkedő 2012 Idén emlékezünk Gárdonyi Géza halálának 90. évfordulójára. Intézményünk, a Kultúrház és Könyvtár méltóképpen kíván megemlékezni hazánk egyik legolvasottabb írójáról.

Részletesebben

A kamarák szerepe a vállalkozások innovatív működésének elősegítésében

A kamarák szerepe a vállalkozások innovatív működésének elősegítésében A kamarák szerepe a vállalkozások innovatív működésének elősegítésében Dunai Péter főtitkár, MKIK 2012. december 5. Nyíregyháza A kamarai tevékenység változásai 2012-ben - Kötelező kamarai regisztráció

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 3744 Mucsony, Fő út 2. : 48/403-078 Fax: 48/403-078/126 sz. mellék hivatali e-mail: hivatal@mucsony.hu A Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 49/2014. (X.12.) határozata

Részletesebben

Főig: 260-01/2008. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kitüntetési Szabályzata

Főig: 260-01/2008. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kitüntetési Szabályzata Főig: 260-01/2008. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kitüntetési Szabályzata Budapest 2008 1 I. Általános elvek A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban (továbbiakban: FSZEK) az állami, fővárosi, intézményi kitüntetésekre,

Részletesebben

Shared IMAP beállítása magyar nyelvű webmailes felületen

Shared IMAP beállítása magyar nyelvű webmailes felületen Shared IMAP beállítása magyar nyelvű webmailes felületen A következő ismertető segítséget nyújt a szervezeti cím küldőként való beállításában a caesar Webmailes felületén. Ahhoz, hogy a Shared Imaphoz

Részletesebben

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság. Schmidtka Gábor

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság. Schmidtka Gábor Schmidtka Gábor főosztályvezető-helyettes Hulladékgazdálkodás Stratégiai és Tervezési Főosztály 2016. május 3. 1 Jogszabályi háttér A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. (1)

Részletesebben

EMELŐGÉPEK típusismertetése és igénybevételük feltételei: Emelőgépek 1. sz. melléklet

EMELŐGÉPEK típusismertetése és igénybevételük feltételei: Emelőgépek 1. sz. melléklet Gépi hajtású szintkülönbség kiegyenlítő OKJ:31582 06 0010 3101 18. életévét betöltötte, vagy szakmunkás, Sikeres kisgépkezelői tesztvizsga jegyzőkönyv A munkáltató írásos megbízása Kézi hajtású 18. életévét

Részletesebben

Előre is köszönjük munkádat és izgatottan várjuk válaszaidat! A Helleresek

Előre is köszönjük munkádat és izgatottan várjuk válaszaidat! A Helleresek A Heller Farkas Szakkollégium 2016-os felvételi kérdőívét tartod a kezedben, amely által megteheted az első lépést a Helleres úton. Az írásbeli kérdőív kitöltése után a felvételi következő lépése egy szóbeli

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Egyéb hitelek (Érvényes: 2015.12.01-től)

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Egyéb hitelek (Érvényes: 2015.12.01-től) Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Egyéb hitelek (Érvényes: 2015.12.01-től) Tartalomjegyzék Szellemi szabadfoglalkozásúak részére nyújtott (már nem értékesített)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról XVI. FEJEZET AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 331. (1) Az Európai Parlament tagjainak választásán e törvény I-XII. Fejezetét, a 245., a 247. (1)

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 00 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt NK Úr! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt NK Úr! Ez az email tartalmazza a Népegészségügyi ellenõr

Részletesebben

DPR Szakmai nap. 2011. október 17. PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar

DPR Szakmai nap. 2011. október 17. PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar A diplomás pályakövetés eredményei és a lehetséges fejlesztési irányok DPR Szakmai nap 2011. október 17. Horváth Judit A vizsgálat reprezentativitása

Részletesebben

H/638/33. szám. Az Országgyűlés Érkezett : Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának. Külügyi és határon túli magyaro k

H/638/33. szám. Az Országgyűlés Érkezett : Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának. Külügyi és határon túli magyaro k H/638/33. szám ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Az Országgyűlés Érkezett : 2010 SZEPT B. Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Külügyi és határon

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TEMATIKA. 1. nap - a képzés délelőtti szakasza 180. alkalmazott oktatástechnikai eszközök. időtartam-perc (1tanóra=45')

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TEMATIKA. 1. nap - a képzés délelőtti szakasza 180. alkalmazott oktatástechnikai eszközök. időtartam-perc (1tanóra=45') ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TEMATIKA időtartam-perc (1tanóra=45') 1. nap - a képzés délelőtti szakasza 180 alkalmazott képzési módszer alkalmazott ismeretellenőrzési módszer alkalmazott oktatástechnikai eszközök

Részletesebben

Fókuszban a formahibák. Konzultációs nap Minőségfejlesztési Iroda 2013. szeptember 18. Fekete Krisztina

Fókuszban a formahibák. Konzultációs nap Minőségfejlesztési Iroda 2013. szeptember 18. Fekete Krisztina Fókuszban a formahibák Konzultációs nap Minőségfejlesztési Iroda 2013. szeptember 18. Fekete Krisztina Néhány számadat 2 Benyújtott kérelmek száma: 127 Formai okokból hiánypótlásra felszólított kérelmezők

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. szeptember 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Számítógépes vírusok

Számítógépes vírusok A vírus fogalma A számítógépes vírus olyan szoftver, mely képes önmaga megsokszorozására és terjesztésére. A vírus célja általában a számítógép rendeltetésszerű működésének megzavarása, esetleg a gép tönkretétele,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KKV MINŐSÍTÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS A PARTNER ÉS KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A KKV MINŐSÍTÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS A PARTNER ÉS KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A KKV MINŐSÍTÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS A PARTNER ÉS KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSÁHOZ a 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról alapján 1) KKV-nak

Részletesebben

Jarabin Kinga LÁBNYOMOK

Jarabin Kinga LÁBNYOMOK Jarabin Kinga LÁBNYOMOK Álmokkal indulunk Már egész kis korban, óvodásként is van arról elképzelésünk, mivel szeretnénk foglalkozni, ha egyszer felnövünk. Álmokkal indulunk az iskolapadba, az iskolapadból

Részletesebben

J A V A S L A T a távhőszolgáltatás díjának ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás k i a l a k í t á s á r a

J A V A S L A T a távhőszolgáltatás díjának ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás k i a l a k í t á s á r a J A V A S L A T a távhőszolgáltatás díjának ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás k i a l a k í t á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Ó z d, 2013. július 25. ELŐZMÉNYEK:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek. Devizanem éves Kamat 22,13 % THM 1. 500.000 Ft, 3 év futamidő THM 1. 3 millió Ft, 5 év futamidő

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek. Devizanem éves Kamat 22,13 % THM 1. 500.000 Ft, 3 év futamidő THM 1. 3 millió Ft, 5 év futamidő KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek eire vonatkozóan Hatályos: 2016.július 1-től 2016. július 1-jén vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek: éves Kamat 22,13 % 24,89 % 24,89

Részletesebben

J E L E N T É S 2011. évben a Szabadtéri játékokról

J E L E N T É S 2011. évben a Szabadtéri játékokról Az adatszolgáltatás a 257/2010.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1449 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat ELNÖKE Szám: ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A) Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot

Részletesebben

C/2. KÉRELEM. A társas vállalkozás neve és cégformája:... magyarországi fióktelepe(i):...

C/2. KÉRELEM. A társas vállalkozás neve és cégformája:... magyarországi fióktelepe(i):... Iktatószám: /2- C/2. KÉRELEM (Magyarországon fiókteleppel rendelkező társas vállalkozás által végzendő, valamint az EGTtagállamban székhellyel rendelkező vállalkozás által a határozatban elismertetni kívánt

Részletesebben

EGERPH16TAMNY NYILATKOZAT

EGERPH16TAMNY NYILATKOZAT EGERPH16TAMNY NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Hódmezővásárhely M.J.V. (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér

Részletesebben

EQ-Skill Humán Tanácsadó és Vezetőfejlesztő Kft. www.eqskill.hu 1022 Budapest, Bimbó út 5.

EQ-Skill Humán Tanácsadó és Vezetőfejlesztő Kft. www.eqskill.hu 1022 Budapest, Bimbó út 5. JELENTKEZÉSI LAP LÓ MEDIÁLTA ÖNISMERETI TRÉNINGPROGRAM 2016. SZEPTEMBER 9-10. PORVA-SZÉPALMAPUSZTA, HOTEL SZÉPALMA ÉS MÉNESBIRTOK Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi Jelentkezési lapot, töltse ki, és

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Fészek Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékos Emberek Nappali Intézménye 7500 Nagyatád, Dózsa

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2014. február 17.

Részletesebben

Bár a digitális technológia nagyon sokat fejlődött, van még olyan dolog, amit a digitális fényképezőgépek nem tudnak: minden körülmények között

Bár a digitális technológia nagyon sokat fejlődött, van még olyan dolog, amit a digitális fényképezőgépek nem tudnak: minden körülmények között Dr. Nyári Tibor Bár a digitális technológia nagyon sokat fejlődött, van még olyan dolog, amit a digitális fényképezőgépek nem tudnak: minden körülmények között tökéletes színeket visszaadni. A digitális

Részletesebben

Jogszabályváltozások. Érettségi 2015/2016 tanév tavasz. Dr. Kun Ágnes osztályvezető

Jogszabályváltozások. Érettségi 2015/2016 tanév tavasz. Dr. Kun Ágnes osztályvezető Érettségi 2015/2016 tanév tavasz Jogszabályváltozások Dr. Kun Ágnes osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztály 2016. április 19. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet

Nyíregyházi Főiskola. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Nyíregyházi Főiskola a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. december 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. december 2-i ülésére Tárgy: Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület előfinanszírozási kérelme Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Intelligens Magyarország XXI. századi megoldásokkal, Elektronizálás az adóügyi eljárásokban

Intelligens Magyarország XXI. századi megoldásokkal, Elektronizálás az adóügyi eljárásokban Intelligens Magyarország XXI. századi megoldásokkal, Elektronizálás az adóügyi eljárásokban Szüts Péter Intelligens Társadalomért Országos Szövetség, Közigazgatási tanácsadó (NGM) Települési önkormányzatok

Részletesebben

2010.05.12. 1300 Infó Rádió. Hírek

2010.05.12. 1300 Infó Rádió. Hírek 2010.05.12. 1300 Infó Rádió Hírek 100512 1303 [1127h GAZ MKIK - pozitív index MTI km 100512] Jelentősen javultak a magyar vállalatok várakozásai a következő félévre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Részletesebben

KÉRELEM. Mágocs Város Önkormányzatának az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 6/2016. (IV. 28.) rendeletéhez

KÉRELEM. Mágocs Város Önkormányzatának az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 6/2016. (IV. 28.) rendeletéhez KÉRELEM Mágocs Város Önkormányzatának az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 6/2016. (IV. 28.) rendeletéhez 1. Az igénylők adatai Kérelmező: Neve: születési neve:... Születés helye ideje:... anyja

Részletesebben

Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Párhuzamos programozás

Párhuzamos programozás Párhuzamos programozás Rendezések Készítette: Györkő Péter EHA: GYPMABT.ELTE Nappali tagozat Programtervező matematikus szak Budapest, 2009 május 9. Bevezetés A számítástechnikában felmerülő problémák

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1. számú melléklet N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a Környezeti értékelés véleményezése Nyíregyháza MJV RT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2008/2009. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

Mi a legfőbb változás a legutóbbi pályázathoz képest? Ki pályázhat? Milyen területről adható be pályázat? Milyen típusú projektekre kérhető támogatás?

Mi a legfőbb változás a legutóbbi pályázathoz képest? Ki pályázhat? Milyen területről adható be pályázat? Milyen típusú projektekre kérhető támogatás? 28. Az Európai Unió kulturális pályázatai 2008-ra: rövid és hosszú távú együttműködések EU Kultúra keretprogram: rövid és hosszú távú együttműködések 2008-ban Az Európai Bizottság 2007. augusztus 7-én

Részletesebben

Fónai Mihály: Alumni: hallgatói elvárások és vélemények. Campus Lét a Debreceni Egyetemen: csoportok és csoportstruktúrák - 2010. december 3.

Fónai Mihály: Alumni: hallgatói elvárások és vélemények. Campus Lét a Debreceni Egyetemen: csoportok és csoportstruktúrák - 2010. december 3. Fónai Mihály: Alumni: hallgatói elvárások és vélemények Campus Lét a Debreceni Egyetemen: csoportok és csoportstruktúrák - 2010. december 3. - Diplomás Pályakövető Rendszer és az alumni A DPR TÁMOP 4.1.3.

Részletesebben

Neptun rendszer jelentkezési segéd

Neptun rendszer jelentkezési segéd 1. Neptun rendszer Neptun rendszer jelentkezési segéd Cserháti Sándor Kollégium A böngésző címsávjába gépeld be a Neptun rendszer címét: NEPTUN.SZE.HU 2. Hallgatói web A Neptun webes oldalán jobb oldalt

Részletesebben

EPER E-KATA integráció

EPER E-KATA integráció EPER E-KATA integráció 1. Összhang a Hivatalban A hivatalban használt szoftverek összekapcsolása, integrálása révén az egyes osztályok, nyilvántartások között egyezőség jön létre. Mit is jelent az integráció?

Részletesebben

Frissdiplomások 2012

Frissdiplomások 2012 Frissdiplomások 2012 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a 2007-ben, 2009- ben illetve 2011-ben végzettek körében Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2013 március

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Közhasznúsági jelentés 2007 I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM "A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/129 1. XX53NY

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. R. Ármin?? Apa. Anya P. L. 1882 1928. P. L.-né (szül. R. E.) 1884 1972. Házastárs.

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. R. Ármin?? Apa. Anya P. L. 1882 1928. P. L.-né (szül. R. E.) 1884 1972. Házastárs. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa R. Ármin?? Anyai nagyanya Apa P. L. 1882 1928 Anya P. L.-né (szül. R. E.) 1884 1972 Testvérek P. Gy. 1917 1971 P. E. 1918 1942 F. I.-né (szül. P. Á.) 1926

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

J E L E N T É S 2009. évben a Szabadtéri játékokról

J E L E N T É S 2009. évben a Szabadtéri játékokról Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1449/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

Vizuális- és környezetkultúra tanári szak mesterképzés A VIZUÁLIS- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA TANÁR SZAK BEMUTATÁSA UTOLJÁRA INDÍTVA 2016. 09.01.

Vizuális- és környezetkultúra tanári szak mesterképzés A VIZUÁLIS- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA TANÁR SZAK BEMUTATÁSA UTOLJÁRA INDÍTVA 2016. 09.01. kultúra szak mesterképzés A VIZUÁLIS- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA TANÁR SZAK BEMUTATÁSA UTOLJÁRA INDÍTVA 2016. 09.01. Célkitűzések: A képzés célja a Képi ábrázolás alapképzésben (Ba) vagy más, a szaktel kompatibilis

Részletesebben