KÖZZÉTÉTELI LISTA. Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5516 Körösladány, Wenckheim Béla utca 6/4. 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZZÉTÉTELI LISTA. Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5516 Körösladány, Wenckheim Béla utca 6/4. 1."

Átírás

1 Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5516 Körösladány, Wenckheim Béla utca 6/4. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik. 1. Intézmény adatai OM azonosító: Intézmény neve: Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Székhely címe: 5516 Körösladány, Wenckheim Béla utca 6/4. Székhelyének megyéje: Békés Intézményvezető neve: Oravecz Eszter Ágnes Telefonszáma: 06/66/ címe: Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: Ellátott feladatok: -általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) -általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) -alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon -alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon -alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon -alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon 2. Fenntartó adatai Fenntartó: Gyulai Tankerületi Központ Fenntartó címe: 5700 Gyula, Ady utca 19. Fenntartó típusa: tankerületi központ Képviselő neve: Teleki-Szávai Krisztina Telefonszáma: +36 (66) címe: 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (5516 Körösladány, Wenckheim Béla utca 6/4.) Ellátott feladatok: - alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon - alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon - alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon - alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon 1 / 11

2 - általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) - általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 4. Intézmény statisztikai adatai Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint 2020-as statisztikai adatok alapján Összes feladatel látási helyek száma Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus, oktató munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Összesen ebből Összesen ebből leányok integrált felnőttok nők an és tatásban, külön szakkép csoportb zésben an felnőttké nevelt, pzési oktatott jogviszo sajátos nyban nevelési résztvev igényűe ők k Sikeres szakmai vizsgát tett tanulók száma Sikeres érettségi vizsgát tett tanulók száma Osztályt erem, szaktant erem/cso portszob a összesen Osztályo k, csoporto k száma összesen Nem pedagógus munkakörben dolgozók nyitólétszáma Összese n Óvoda Általános iskola , Szakképző iskola (kifutó szakközépiskola) Szakiskola, készségfejlesztő iskola Gimnázium Technikum, szakgimnázium Fejlesztő nevelés - oktatás Összesen (s01+s s07) Alapfokú művészetoktatás , , Kollégium Logopédiai ellátás Nevelési tanácsadás Szakértői bizottsági tevékenység Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Konduktív pedagógiai ellátás Gyógytestnevelés Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása Pedagógiai-szakmai szolgáltatások Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás, óvodai nevelés ebből nők 2 / 11

3 Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat 2020-as statisztikai adatok alapján Teljes munkaidős Óvodá ban foglalk oztatot t 1-4. évfolya mon 5-8. évfoly amon (ált. iskolá ban, gimná ziumb an) Gimnázium évfolyamán, szakközépiskolában, szakiskolában, készségfejlesztő iskolában, illetve szakgimnázium nem szakképző évfolyamán, technikum évfolyamán, szakképző iskola évfolyamán közismereti tárgyat tanít összes en ebből kifutó szakkö zépisk ola/ techni kum két éves érettsé gire felkész ítő évf. szakmai elméleti tárgyat szakm ai gyakor lati, szakirá nyú oktatás Technikum, szakgimnáziu m szakképző évfolyamán elméle ti tárgyat gyakor lati, szakirá nyú oktatás Alapfo kú művés zeti iskolá ban Kollég iumba n Pedag ógiai szaksz olgálat nál, utazó gyógy pedag ógusi, utazó kondu ktori hálóza t, kiegés zítő nemze tiségi nyelvo ktatás és kiegés zítő nemze tiségi óvodai nevelé s feladat nál Fejlesz tő nevelé s- oktatás ban Összes en (o01+ +o0 4+o06 + +o 13) Részmunkaidősból vagy óraadóból, megbízási szerződésesből a teljes munkaidő 10 %- a alatti %-a közötti tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben foglalkozatott ebből nő Részmunkaid ős ebből nő Óraadó, megbízási szerződés ebből nő Összesen (s01+s03+s05 ) ebből nő (s02+s04+s06 ) %- a feletti Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat 2020-as statisztikai adatok alapján Pedagógus képesítés Középiskolai tanár Általános iskolai tanár Intéz mény vezet ő Intéz mény vezet ő- helyet tes Tagin tézmé nyvezet ő, Intéz mény - egysé g- vezet ő Tagin tézmé nyvezet ő- helyet tes, Intéz mény - egysé g- vezet ő- helyet tes Óvod ai csop. fogl. Osztá lytanító Szako s tanítá st végző Szak mai gyak. okt. végző Oktat ó Kollé giumi nevel őtaná r Köny vtáros -tanár Kond uktor Gyógypedag ógus, konduktor Logo pédus egyéb Pszic hológ us Fejles ztő pedag ógus Gyóg ytestn evelő Tanító Tanító, speciális képesítéssel Gyógypedag ógus Egyé b Össze s (o01+ o02+ +o 18) 3 / 11

4 Felsőfokú végzettségű óvodapedagó gus Középfokú végzettségű óvodapedagó gus Szakoktató Pedagógus képesítéssel rendelkező, egyéb felsőfokú végzettségű Jogszabály alapján pedagógus képesítést nem igénylő Összesen (s01+s02+ +s12 ) Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat 2020-as statisztikai adatok alapján Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős összesen Megbízásos jogviszony (megbízási szerződés) Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen (s02+s03+ +s21) Titkár (óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár, egyéb titkár) Dajka Gondozónő és takarító Laboráns Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Könyvtáros Szakorvos Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő Szabadidő-szervező Pszichopedagógus Műszaki vezető Jelmez és viselet-táros Ápoló Hangszerkarbantartó Úszómester Rendszergazda Pedagógiai felügyelő Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Szociális munkás Gyógytornász Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4 / 11

5 5. Általános adatok A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Az általános iskola beiratkozásának időpontja a minden évben kiadott tanévkezdő kiadvány szerinti kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően kerül kiírásra. Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt nyilvánosságra kell hozni. A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a kormányhivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhelyén van. A tanuló átvételére kivétel, ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az iskolatípus változtatásával is jár a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az iskolába felvett gyermeket, tanulót beleértve a magántanulót is az iskola tartja nyilván. Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola feladata. Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja. Az iskola kivezeti a nyilvántartásából azt a tanulót, akinek tanulói jogviszonya kérelmére a tankötelezettség megszűnését követően megszűnik. Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban történő részvételéről. Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának időpontját az iskola igazgatója állapítja meg 5 / 11

6 A beiratkozásra meghatározott idő: Hirdetmény a 2021/2022. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. (1) bekezdése szerint az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére. Fentiek alapján a 2021/2022. tanévre az általános iskolai első osztályokba történő beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozom meg és teszem közzé: április 15-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig, április 16-án (pénteken) 8 órától 18 óráig. Az Nkt. 45. (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tanköteles korba lépő, azaz a augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekét a szülő a hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az Nkt. 50. (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola). A kötelező felvételt biztosító iskolák körzeteiről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzeteiről a Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala, mint megyeszékhely szerinti járási hivatal február 28-án Tájékoztatót tett közzé saját, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal honlapján. Az EMMI rendelet 21. (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt (az EMMI rendeletben foglalt eljárásrend szerint). A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. (2)-(3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az adott intézmény fenntartójához. Felhívom a figyelmet arra, hogy a körzet meghatározás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát. Azonban amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Kérem a kedves szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük beíratásával kapcsolatos kötelezettségüknek! A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Osztályok száma összesen: 21 osztály Ebből: 6 / 11

7 Általános iskola: 19 osztály Általános iskola ( gyógypedagógia ) 2 osztály Csoportok száma: 171 csoport Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is: Intézményünkben az igényelt iskolai étkeztetésért kell csak fizetni. Az erre vonatkozó díjfizetési kötelezettségeket és a kedvezmények igénybevételének szabályozását iskolánk honlapjának kezdőoldala tartalmazza. Iskolánkban a Titkársági irodában, személyesen van mód fizetni az étkezési díjat. Időpontok: Minden hónap 2. hétfője, 7 óra Fizetni csak készpénzben lehet. Kedvezmények igazolása: A kedvezményes (50%, 100%) étkezésekre való jogosultságot igazoló érvényes határozatok másolatát Boczonádi Edina iskolatitkárnak kell leadni. Lejárt határozatok esetén a részarányos, teljes összegű étkezési díj kerül kiszámlázásra. (pl. ha határozat november 20-án lejár, akkor a fennmaradó napokra teljes összeget kell fizetni.). Az érvényes határozatok leadása a kedvezményt igénybe vevő Szülő felelőssége! Az ebéd lemondásának szabályai: A másnapi ebédet (aznapit már nem) mindennap 9 óráig lehet lemondani kizárólag a titkárságon, telefonon (66/ ) vagy személyesen. Az osztályfőnököknek ez nem feladata felső tagozaton. Közölni kell a gyermek nevét, osztályát és a lemondás időtartamát. Az ebédfizetésig lemondott ebéd ára az aktuális számlán kerül jóváírásra. Az ebédfizetés után lemondott ebéd ára a következő havi számlából kerül levonásra. Az ingyenes, kedvezményes ebédeket is le kell mondani, hogy feleslegesen ne kelljen azt előállítani. A rendelkezések értelmében ebédet hazavinni csak a lemondás napján és az azt követő napon lehet 14 óráig. Ez a szabály az ingyenesen étkezőkre is vonatkozik! A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai: Nem releváns. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyitvatartási rendjét a Házirend tartalmazza. A Házirend a Közzétételi listában és az iskola honlapján megtalálható. Az intézmény munkarendje: Az iskola nyitvatartási ideje: 6:30-16:30 Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletét. Ez idő alatt a 7 / 11

8 tanulók az erre kijelölt helyen tartózkodhatnak az ügyeletet vezető nevelővel. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a szülő írásbeli kérésére, az osztályfőnök írásos engedélyével lehetséges. A kilépőt a tanulónak távozáskor le kell adnia az iskola bejáratánál a portaszolgálatnak. Munkanapokon 17 órától 20 óráig csak a személyzet, illetve az intézményt bérlők használhatják az intézményt. Ettől eltérni csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyével lehet. Az iskola épületében a dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény igazgatójától engedélyt kaptak, például a helyiségeket bérlők. Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a tanuló elvitelére jogosult személy, a szükséges időtartamig a kijelölt tartózkodási helyen. Az osztályteremben a tanítás kezdetét, tanítási órát, a délutáni foglalkozást nem zavarhatják. Tanítási rend A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lenniük. A tanítás előtti gyülekező helye: jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a tornaterem előtti zsibongóban. Az osztálytermekbe 730 órától lehet bemenni. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 0. óra: 7:10 7:55 szünet: 7:55-8:00 1. óra: 8:00 8:45 szünet: 8:45 9:00 2. óra: 9:00 9:45 szünet: 9:45 10:00 3. óra: 10:00 10:45 szünet: 10:45 11:00 4. óra: 11:00 11:45 szünet: 11:45 12:00 5. óra: 12:00 12:45 szünet: 12:45 13:00 6. óra: 13:00 13:45 A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi, valamint a tanóra kezdete előtt 3 perccel és vége előtt 10 perccel jelzőcsengetés hangzik el. A tanulók kötelesek a tanóra előtti jelzőcsengetés elhangzásakor az udvaron illetve rossz idő esetén a következő foglalkozás helyszínéül szolgáló tanterem előtt sorakozni. A tízórai étkezésre biztosított a 2. illetve a 3. órát követő óraközi szünet (uzsonnaszünet). A tanítás reggel 8:00 órától 16:00 óráig tart, kivéve a nulladik óra és a mobil tanítási nap esetén. A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, a szükséges eszközökkel érkezzenek meg. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: Az intézmény 2020/2021-es tanévre tervezett jelentősebb rendezvényeit, eseményeit a Munkaterv 2020/2021. c. dokumentum tartalmazza. Elérhető az intézmény honlapján: Közzététel időpontja: 2020.október 2. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával: Intézményünk bekerült a évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe, tehát az intézmény országos pedagógiaiszakmai ellenőrzésére (tanfelügyeleti látogatására) 2019-ben kerül majd sor (a kijelölés a KIR Személyi és Intézményi nyilvántartás adatai alapján került meghatározásra). A tanfelügyeleti látogatások jogszabály szerint történnek. Utolsó frissítés: Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei : 8 / 11

9 A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja tartalmazza a 35. oldaltól, a 37-ig oldalig. Pedagógiai Program az intézmény honlapján megtalálható. Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei: tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod= A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja tartalmazza a 22. oldal tartalmazza. Pedagógiai Program az intézmény honlapján megtalálható. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: Az intézmény a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait a Pedagógiai Programban rögzítette. Pedagógiai Program az intézmény honlapján megtalálható. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja tartalmazza a 35. oldaltól, a 37-ig oldalig. Pedagógiai Program az intézmény honlapján megtalálható. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2020/2021-as Munkaterve tartalmazza oldalak - Statisztikai adatok A Munkaterv az intézmény honlapján megtalálható. Általános iskola tanulók száma: 1.a: 16 fő 1.b: 14 fő 9 / 11

10 1.c: 15 fő 2.a: 15 fő 2.b: 13 fő 3.a: 19 fő 3.b: 22 fő 4.a: 16 fő 4.b: 17 fő 5.a: 19 fő 5.b: 16 fő 6.a: 14 fő 6.b: 17 fő 6.c: 13 fő 7.a: 15 fő 7.b: 15 fő 7.c: 16 fő 8.a: 17 fő 8.b: 11 fő Általános iskola (gyógypedagógia) létszáma: Gyp1: 5 fő Gyp2: 4 fő Alapfokú művészeti iskola: 11 csoport Csoportok: -Tánc1: 7 fő -Tánc2: 20 fő -Szolfézs1: 3 fő -Szolfézs2: 2 fő -Zongora1: 1 fő -Zongora2: 1 fő -Zongora3: 1 fő -Zongora4: 1 fő -Zongora5: 1 fő -Színjátszó: 13 fő -Képzőművészet: 10 fő Utolsó frissítés: Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma: Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok számáról az intézmény aktuális Munkaterve rendelkezik, valamint a Pedagógiai Program. A Munkaterv és a Pedagógiai Program az intézmény honlapján megtalálható. 10 / 11

11 Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel: Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvételt a Művészeti Iskola éves Munkaterve tartalmazza. A Munkaterv az intézmény honlapján megtalálható. A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények: Az elért eredményeket a 2020/2021-es Beszámoló tartalmazza. A Beszámoló az intézmény honlapján megtalálható. Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai: Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai az intézmény aktuális Munkatervében van rögzítve. A Munkaterv az intézmény honlapján megtalálható. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás: A helyi kulturális életben történő szerepvállalás kiemelkedő. A Művészeti Iskola növendékei rendszeresen lépnek fel a település valamennyi rendezvényén. A városi ünnepségeken a műsor,a jelmeztervek, jelmezek, kellékek tervezése és kivitelezése a Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek munkái. Utolsó frissítés: Működését meghatározó dokumentumok Szervezeti és működési szabályzat: Házirend: Pedagógiai program: A közzétételi lista letöltésének dátuma: január / 11

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány Fenntartó címe: 1078 Budapest VII. kerület, Dembinszky utca 34.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány Fenntartó címe: 1078 Budapest VII. kerület, Dembinszky utca 34. 200304 Facultas Humán Gimnázium 1078 Budapest VII. kerület, Hernád utca 42-46 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA

Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA 031172 Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4211 Ebes, Széchenyi tér 5. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs

Részletesebben

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi utca 29.

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi utca 29. 030175 Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi utca 29. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési

Részletesebben

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 202987 Gyulai Dürer Albert Általános Iskola 5700 Gyula, Szent István utca 29 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 1126 Budapest XII. kerület, Kiss János altábornagy utca

KÖZZÉTÉTELI LISTA. ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 1126 Budapest XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 035001 ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 1126 Budapest XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 42-44. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben

Részletesebben

Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium KÖZZÉTÉTELI LISTA

Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium KÖZZÉTÉTELI LISTA 033557 Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium 4234 Szakoly, Mátyás király utca 10. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben

Részletesebben

Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium 1193 Budapest XIX. kerület, Vécsey utca 9-13.

Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium 1193 Budapest XIX. kerület, Vécsey utca 9-13. 035152 Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium 1193 Budapest XIX. kerület, Vécsey utca 9-13. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 9330 Kapuvár, Fő tér Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 9330 Kapuvár, Fő tér Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 030692 Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 9330 Kapuvár, Fő tér 25. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Kertai Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

Kertai Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 037059 Kertai Általános Iskola 8492 Kerta, Kossuth Lajos utca 6. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola 3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 85.

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola 3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 85. 029122 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola 3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 85. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés Gy. tér Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés Gy. tér Intézmény adatai. 2. 031094 Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés Gy. tér 9. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola 2500 Esztergom, Gesztenye fasor Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola 2500 Esztergom, Gesztenye fasor Intézmény adatai. 2. 039945 Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola 2500 Esztergom, Gesztenye fasor 12. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Belső-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1071 Budapest VII. kerület, Damjanich utca 6.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Belső-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1071 Budapest VII. kerület, Damjanich utca 6. 039155 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium 1074 Budapest VII. kerület, Hársfa utca 4. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 1146 Budapest XIV. kerület, Cházár András utca 10.

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 1146 Budapest XIV. kerület, Cházár András utca 10. 037802 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 1146 Budapest XIV. kerület, Cházár András utca 10. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dél-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1212 Budapest XXI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dél-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1212 Budapest XXI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a 035182 Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola 1214 Budapest XXI. kerület, Tejút utca 10. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Hétpettyes Óvoda 8000 Székesfehérvár, Taksony utca 27/A. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Hétpettyes Óvoda 8000 Székesfehérvár, Taksony utca 27/A. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 029861 Hétpettyes Óvoda 8000 Székesfehérvár, Taksony utca 27/A. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 1062 Budapest VI. kerület, Bajza utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 1062 Budapest VI. kerület, Bajza utca Intézmény adatai. 2. 201152 Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 1062 Budapest VI. kerület, Bajza utca 44. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Gödöllői Református Óvoda 2100 Gödöllő, Szabadság út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Gödöllői Református Óvoda 2100 Gödöllő, Szabadság út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 201633 Gödöllői Református Óvoda 2100 Gödöllő, Szabadság út 201 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Pósa Utcai Óvoda 4031 Debrecen, Pósa utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Pósa Utcai Óvoda 4031 Debrecen, Pósa utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 030893 Pósa Utcai Óvoda 4031 Debrecen, Pósa utca 49. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 203190 Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola 8692 Szőlősgyörök, Iskola utca 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola 5600 Békéscsaba, Szent László utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola 5600 Békéscsaba, Szent László utca Intézmény adatai. 2. 028256 Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola 5600 Békéscsaba, Szent László utca 17. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 15.

Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 15. 033981 Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 15. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs

Részletesebben

2018. április 12. (csütörtök) óra és április 13. (péntek) óra. közötti időszakot határoztam meg.

2018. április 12. (csütörtök) óra és április 13. (péntek) óra. közötti időszakot határoztam meg. Ügyiratszám: SO-04B/OKT/000087-4/2018. Tárgy: A 2018/2019. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása. A Kaposvári Járás illetékességi területén valamennyi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Óvodavezetői Iroda (6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) Ellátott feladatok: - egyéb

KÖZZÉTÉTELI LISTA Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Óvodavezetői Iroda (6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) Ellátott feladatok: - egyéb 027488 Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 6300 Kalocsa, Csokonai utca 4. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 6.

Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 6. 034099 Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 6. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a es nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a es nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 06-20/4188169 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2018-2019-es nevelési évre

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola 1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola 1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca Intézmény adatai. 2. 039626 Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola 1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca 7. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Gyömrői Fekete István Általános Iskola 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Gyömrői Fekete István Általános Iskola 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc utca Intézmény adatai. 2. 032500 Gyömrői Fekete István Általános Iskola 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc utca 5-7. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartó címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartó címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 036810 Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Avar utca 7/A. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1032 Budapest III. kerület, Zápor utca 90. KÖZZÉTÉTELI LISTA

Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1032 Budapest III. kerület, Zápor utca 90. KÖZZÉTÉTELI LISTA 034838 Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1032 Budapest III. kerület, Zápor utca 90. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Fenntartó címe: 1145 Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Fenntartó címe: 1145 Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 2. 034546 ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA 1145 Budapest XIV. kerület, Újvidék sétány 3-5 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 101747 Budapest Táncművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája 1036 Budapest III. kerület, Perc utca 2. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Bocskai István Református Általános Iskola 8183 Papkeszi, Fő utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Bocskai István Református Általános Iskola 8183 Papkeszi, Fő utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 201206 Bocskai István Református Általános Iskola 8183 Papkeszi, Fő utca 34. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dél-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1212 Budapest XXI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dél-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1212 Budapest XXI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a 035158 Budapest XXIII. Kerületi Páneurópa Általános Iskola 1238 Budapest XXIII. kerület, Táncsics Mihály utca 25-33. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA SÁGVÁRI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (8654 Ságvár, Petőfi utca 44.) Ellátott feladatok: - bölcsődei ellátás - óvodai nevelés

KÖZZÉTÉTELI LISTA SÁGVÁRI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (8654 Ságvár, Petőfi utca 44.) Ellátott feladatok: - bölcsődei ellátás - óvodai nevelés 033917 SÁGVÁRI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 8654 Ságvár, Petőfi utca 44. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 2117 Isaszeg, Madách utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 2117 Isaszeg, Madách utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 032369 Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 2117 Isaszeg, Madách utca 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Egri Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger, Mátyás király út

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Egri Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger, Mátyás király út 202903 Egri Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger, Mátyás király út 52-54. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a

Részletesebben

Általános adatok: Az intézmény működő feladatellátási helyei: 1221 Budapest, Törley tér 3-4. (székhely) 1225 Budapest, Bartók Béla út 4.

Általános adatok: Az intézmény működő feladatellátási helyei: 1221 Budapest, Törley tér 3-4. (székhely) 1225 Budapest, Bartók Béla út 4. Általános adatok: Az intézmény működő feladatellátási helyei: 1221 Budapest, Törley tér 3-4. (székhely) 1225 Budapest, Bartók Béla út 4. (telephely) Óvodapedagógusok száma: 24 fő Ebből: Felsőfokú végzettséggel

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Tiszavasvári Általános Iskola 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Tiszavasvári Általános Iskola 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 200936 Tiszavasvári Általános Iskola 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola 1044 Budapest IV. kerület, Ugró Gyula sor Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola 1044 Budapest IV. kerület, Ugró Gyula sor Intézmény adatai. 2. 034872 Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola 1044 Budapest IV. kerület, Ugró Gyula sor 13. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA 2143 Kistarcsa, Eperjesi út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA 2143 Kistarcsa, Eperjesi út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 032852 KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde (9763 Vasszécseny, Arany J. utca 9.) Ellátott feladatok: - óvodai nevelés

KÖZZÉTÉTELI LISTA Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde (9763 Vasszécseny, Arany J. utca 9.) Ellátott feladatok: - óvodai nevelés 036566 Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde 9763 Vasszécseny, Arany J. utca 9. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola 8000 Székesfehérvár, Malom utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola 8000 Székesfehérvár, Malom utca Intézmény adatai. 2. 200330 Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola 8000 Székesfehérvár, Malom utca 6. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad, Petőfi Sándor utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad, Petőfi Sándor utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 032514 Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad, Petőfi Sándor utca 56. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA FEHÉRGYARMATI Eszterlánc Óvoda Hadház utcai Óvodája (4900 Fehérgyarmat, Hadház utca 4) Ellátott feladatok: - óvodai nevelés

KÖZZÉTÉTELI LISTA FEHÉRGYARMATI Eszterlánc Óvoda Hadház utcai Óvodája (4900 Fehérgyarmat, Hadház utca 4) Ellátott feladatok: - óvodai nevelés 202319 Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda 4900 Fehérgyarmat, Szent I tér 2 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Etesi Általános Iskola 3136 Etes, Iskola út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Etesi Általános Iskola 3136 Etes, Iskola út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 032226 Etesi Általános Iskola 3136 Etes, Iskola út 5. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium 1056 Budapest V. kerület, Irányi utca 3.

Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium 1056 Budapest V. kerület, Irányi utca 3. 034894 Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium 1056 Budapest V. kerület, Irányi utca 3. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) Fenntartó címe: 1035 Budapest III. kerület, Kórház utca 37

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) Fenntartó címe: 1035 Budapest III. kerület, Kórház utca 37 035147 Reménység Katolikus Általános Iskola 1196 Budapest XIX. kerület, Petőfi utca 56. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 6098 Tass, Dunai út Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 6098 Tass, Dunai út Intézmény adatai. 2. 027936 Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 6098 Tass, Dunai út 24. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 201172 Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola 6622 Nagymágocs, Rákóczi Ferenc utca 27. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Kelet-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1106 Budapest X. kerület, Keresztúri út 7-9.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Kelet-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1106 Budapest X. kerület, Keresztúri út 7-9. 034954 Kőbányai Harmat Általános Iskola 1104 Budapest X. kerület, Harmat utca 88. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Nagycserkeszi Mikszáth Kálmán Általános Iskola 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Nagycserkeszi Mikszáth Kálmán Általános Iskola 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál utca Intézmény adatai. 2. 033577 Nagycserkeszi Mikszáth Kálmán Általános Iskola 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál utca 99. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Gyulai Dürer Albert Általános Iskola 5700 Gyula, Szent István utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Gyulai Dürer Albert Általános Iskola 5700 Gyula, Szent István utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 202987 Gyulai Dürer Albert Általános Iskola 5700 Gyula, Szent István utca 29 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 4440 Tiszavasvári, Báthory utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 4440 Tiszavasvári, Báthory utca Intézmény adatai. 2. 040082 Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 4440 Tiszavasvári, Báthory utca 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Gulner Gyula Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

Gulner Gyula Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 035122 Gulner Gyula Általános Iskola 1183 Budapest XVIII. kerület, Gulner Gyula utca 2. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ALSÓ-TISZA-MENTI TÖBBCÉLÚ ÓVODÁK ÉS MINI BÖLCSŐDE 6645 Felgyő, Templom út 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA

ALSÓ-TISZA-MENTI TÖBBCÉLÚ ÓVODÁK ÉS MINI BÖLCSŐDE 6645 Felgyő, Templom út 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 200946 ALSÓ-TISZA-MENTI TÖBBCÉLÚ ÓVODÁK ÉS MINI BÖLCSŐDE 6645 Felgyő, Templom út 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018. OKTÓBER 1. Aktív pedagógusok munkakör szakképzettség létszám tanító tanító 11 angol műveltségi terület 1 ember- és társadalom műveltségi terület 1 ének műveltségi terület 6 fejlesztő

Részletesebben

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 2117 Isaszeg, Gábor Dénes köz 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 2117 Isaszeg, Gábor Dénes köz 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 3263 Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 2117 Isaszeg, Gábor Dénes köz 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a

Részletesebben

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium 3200 Gyöngyös, Than Károly út 1. Telefon: (+36) 37/505-100 Telefax: (+36) 37/505-108 Honlap: www.vbjnet.hu E-mail:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma. Különös Közzétételi Lista

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma. Különös Közzétételi Lista Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma Különös Közzétételi Lista 1. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Győri Egyházmegye Közfeladatokat Ellátó Szervezet Fenntartó címe: 9021 Győr, Káptalan domb 5/b

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Győri Egyházmegye Közfeladatokat Ellátó Szervezet Fenntartó címe: 9021 Győr, Káptalan domb 5/b 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda 9330 Kapuvár, Fő tér 27. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Mandulafa Waldorf Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA

Mandulafa Waldorf Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA 201314 Mandulafa Waldorf Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7635 Pécs, Fábián Béla utca 7. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 101433 Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 8300 Tapolca, Templom domb Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 8300 Tapolca, Templom domb Intézmény adatai. 2. 101607 Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 8300 Tapolca, Templom domb 6. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8440 Herend, Iskola utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8440 Herend, Iskola utca Intézmény adatai. 2. 037130 Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8440 Herend, Iskola utca 8. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi, Széchenyi utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi, Széchenyi utca Intézmény adatai. 2. 032460 Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi, Széchenyi utca 141. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Nagykanizsai Szakképzési Centrum 8800 Nagykanizsa, Erdész utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Nagykanizsai Szakképzési Centrum 8800 Nagykanizsa, Erdész utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 203044 Nagykanizsai Szakképzési Centrum 8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca Intézmény adatai. 2. 027907 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

Eljárás rend az általános iskolák 2019/2020. tanév

Eljárás rend az általános iskolák 2019/2020. tanév Eljárás rend az általános iskolák 2019/2020. tanév első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan Az általános iskolai beiratkozás ideje: 2019. április 11. (csütörtök 8.00-19.00) 2019. április 12.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Belső-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1071 Budapest VII. kerület, Damjanich utca 6.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Belső-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1071 Budapest VII. kerület, Damjanich utca 6. 034886 Budapest V. Kerületi Hild József Általános Iskola 1051 Budapest V. kerület, Nádor utca 12. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. 030036 Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola 2400 Dunaújváros, Petőfi liget 1-2. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

003 - KASTÉLYKERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEGYSÉG

003 - KASTÉLYKERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYEGYSÉG 202228 Ófehértói Általános Művelődési Központ 4558 Ófehértó, Szent István utca 6-8 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 027737 Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi utca 14. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Tárgy: 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beiratkozás. Tisztelt Igazgató Asszony! / Tisztelt Igazgató Úr!

Tárgy: 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beiratkozás. Tisztelt Igazgató Asszony! / Tisztelt Igazgató Úr! VALAMENNYI TANKERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK Iktatószám: 180-2 /2014/KLIK/065 Ügyintéző: Schinogl Ferenc Melléklet: 3 Hivatkozás: - DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLET Tárgy: 2014/2015. tanévre történő általános

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 040659 Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 13. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca KÖZZÉTÉTELI LISTA

Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca KÖZZÉTÉTELI LISTA 202699 Tiszta Forrás Waldorf Általános, Alapfokú Művészeti és 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 29-31 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Alapfokú művészetoktatási intézmény

Különös Közzétételi Lista Alapfokú művészetoktatási intézmény Különös Közzétételi Lista Alapfokú művészetoktatási intézmény 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket: A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a 17.

Részletesebben

Közzétételi lista. Az óvoda neve: Kiskörei ÓV-LAK Óvoda. Az óvoda címe: 3384 Kisköre, Béke út az óvoda OM azonosító száma:

Közzétételi lista. Az óvoda neve: Kiskörei ÓV-LAK Óvoda. Az óvoda címe: 3384 Kisköre, Béke út az óvoda OM azonosító száma: Közzétételi lista Az óvoda neve: Kiskörei ÓV-LAK Óvoda Az óvoda címe: 3384 Kisköre, Béke út 9-11. az óvoda OM azonosító száma: 031423 2016/2017. nevelési év Tájékoztató az óvodai felvételről: Az óvoda

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartó címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartó címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér. 029860 Hosszúsétatéri Óvoda 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 42. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ (3796 Borsodszirák, Fő út 47.) Ellátott feladatok: - óvodai nevelés

KÖZZÉTÉTELI LISTA Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ (3796 Borsodszirák, Fő út 47.) Ellátott feladatok: - óvodai nevelés 202437 Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ 3796 Borsodszirák, Fő út 47. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Szent Pál Marista Általános Iskola 5300 Karcag, Zádor út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Szent Pál Marista Általános Iskola 5300 Karcag, Zádor út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 201341 Szent Pál Marista Általános Iskola 5300 Karcag, Zádor út 3. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, AMI és Óvoda Közzétételi Lista 2017/2018 tanév

Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, AMI és Óvoda Közzétételi Lista 2017/2018 tanév Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, AMI és Óvoda Közzétételi Lista 2017/2018 tanév 1 Jogszabályi háttér 229/2012 ( VIII. 28. ) Korm. Rendelet 23. -24. 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények

Részletesebben

Csillagbölcső Gyermekközpontú Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA

Csillagbölcső Gyermekközpontú Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA 203072 Csillagbölcső Gyermekközpontú Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6000 Kecskemét, Napsugár utca 2 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Belső-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1071 Budapest VII. kerület, Damjanich utca 6.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Belső-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1071 Budapest VII. kerület, Damjanich utca 6. 034937 Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola 1092 Budapest IX. kerület, Bakáts tér 12. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Közzétételi lista. 2018/2019- es nevelési év

Közzétételi lista. 2018/2019- es nevelési év Közzétételi lista 2018/2019- es nevelési év Sarkad Város Önkormányzat Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

ÉRDI TANKERÜLET FELHÍVÁS. a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására

ÉRDI TANKERÜLET FELHÍVÁS. a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola A közoktatási intézmény eredményességéről, személyi és tárgyi feltételeihez kapcsolódó információkról szükséges a szülőket tájékoztatni.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben