1. Fogalom meghatározások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Fogalom meghatározások"

Átírás

1 Az Aurum Protector Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1119 Budapest, Andor u. 21/c. Cégjegyzékszám: képviseli: Schlégel Péter) mint Szolgáltató a Szerződésben meghatározop Tárhely szolgáltatás mint Szolgáltatás biztosítását vállalja a szolgáltatást megrendelő Előfizetők részére. 1. Fogalom meghatározások 1.1. Szolgáltató: Aurum Protector Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1117 Budapest, Andor u. 21/ c, Cégjegyzékszám: ) 1.2.ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltétek Tárhely és Szolgáltatásokra. 1.3.Megrendelőlap: A Szolgáltató által kialakítop online szerződéskötési felületnek a megrendeléssel kapcsolatos adatokat és paramétereket tartalmazó oldalai. 1.4.Előfizető: a Megrendelőlapon meghatározop természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a Szolgáltatást igénybe veszi. 1.5.Szerződés: a Szolgáltatás igénybevételére az Előfizető és a Szolgáltató közöp létrejöp megállapodás, amely az ÁSZF-ből és a Megrendelőlapból áll. 1.6.Szolgáltatás: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 2. lc) pontjában meghatározop tárhelyszolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az Előfizető által előfizetep Szolgáltatási csomagnak megfelelő műszaki jellemzőkkel (adatállomány kapacitás, processzor teljesítmény, virtuális memória, stb.) bíró tárhely igénybevételét biztosítja Előfizetőnek. Szolgáltatásnak minősül a Szolgáltató által az Előfizető részére annak megrendelése esetén a Szerződés szerint biztosítop elektronikus levelező-rendszer szolgáltatás, amely szolgáltatás nyújtása történhet a Előfizető saját szerverén, vagy a Microsod Corporaeon illetve annak bármely leányvállalata, kapcsolt vagy szerződöp vállalkozása által biztosítop szolgáltatásként (a továbbiakban: ). Az Előfizető nem kezeli vagy tartja karban a szolgáltatás alapjául szolgáló szerver infrastruktúrát és/ vagy t szervert, azonban kezeli és karbantartja az elérhetővé tep tárhelyet, az arra feltöltöp web-alapú programokat és egyéb állományokat. 1.7.Díjszabás: a Szolgáltató honlapján közzétep szolgáltatás-csomagok leírásában feltüntetep mindenkor aktuális díjszabás, illetve az egyedi megrendelés alapján a Szolgáltatás igénybevételére tekintepel Előfizető által fizetendő díjakat és költségeket tartalmazó árazás. 1.8.Fél vagy Felek: Szolgáltató és Előfizető külön-külön vagy együpesen. 2. Szolgáltatási feltételek 2.1.Szolgáltató a szerződés keretében az Előfizetőnek a Szolgáltatási csomagnak megfelelő műszaki paraméterű (tárhely kapacitás, processzor, memória, stb.) tárhelyhez való hozzáférést biztosítja. Szolgáltató éves 99,9%-os rendelkezésre állással biztosítja a Szolgáltatás elérését. Ennek keretében a Szolgáltató a biztonságos működéshez szükséges megfelelő hardver- és szodvereszközöket alkalmaz, és megfelelő környezee feltételeket kínál. ASZF_Aurum_HU_ of 9

2 2.2.Szolgáltató a Szerződés alapján a megrendelés szerint a következő szolgáltatások biztosítását vállalja a Szolgáltatási Csomagokban elérhető fiókok tekintetében: imap, smtp, webmail elérés, Exchange Online alapú szolgáltatás, áerányítás. 2.3.Előfizető a Szolgáltatás keretében nem az érintep hardver- vagy szodvereszköz felep, csak a megrendelt Szolgáltatás felep szerez a Szerződésben meghatározop terjedelmű felhasználási jogot. Előfizető jogosult a Szolgáltatás keretében az előfizetep virtuális infrastruktúrán web-alapú alkalmazásokat telepíteni és fupatni, de ezen tevékenysége során nem folytathat a Büntető Törvénykönyvbe ütköző vagy egyébként jogellenes cselekményt, és nem veszélyeztethee a Szolgáltató részéről vagy közvertésével biztosítop kiszolgálói infrastruktúrát, vagy harmadik személyek jogait és jogos érdekeit. 2.4.Előfizető tudomásul veszi, hogy részére a Szolgáltató a Szolgáltatás alapjául szolgáló informaekai eszközökhöz fizikai hozzáférést nem biztosít, az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetőek számára. 2.5.Előfizető felel azért, hogy a Szolgáltatás keretében általa feltöltöp vagy egyéb módon létrehozop adatairól (fájlok, adatbázisok, , stb) biztonsági mentést készítsen. Szolgáltató az Előfizető részére 14 napos időtartamot felölelő biztonsági mentést igyekszik biztosítani, azonban ennek esetleges elmaradásáért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal, hacsak a Szerződéssel megrendelt csomag kifejezepen nem tartalmaz garantált biztonsági mentést. 2.6.A Szolgáltatás átmenee szünetelését okozó rendszeres karbantartás alkalmanként 5 óránál nem lehet hosszabb. A rendszeres karbantartások száma félévente nem haladhatja meg a 20 órát. A Szolgáltatás szünetelésével nem járó karbantartást Szolgáltató korlátlan időtartamban végezhet. A Szolgáltatás átmenee szünetelését okozó rendszeres karbantartási idő nem számít bele a rendelkezésre állási idő számításába. 2.7.Szolgáltató a Szolgáltatás átmenee szünetelését igénylő rendszeres karbantartási munkákról Előfizetőt a munka megkezdését megelőzően legalább 24 órával a kapcsolapartásra vonatkozó szabályok szerint tájékoztatja. A tájékoztatásban Szolgáltató köteles ismertetni a rendszeres karbantartás célját, valamint, hogy a szünetelés várhatóan mikor és milyen időtartamban következik be. 2.8.Amennyiben a Szolgáltatás szünetelése Szolgáltatónak felróható okból következik be, úgy Előfizető díjvisszatérítésre jogosult, az alábbiak szerint. A díjvisszatérítés mértéke a vállalt rendelkezésre állás alulteljesítése után 1%-os alulteljesítésenként az adop Szolgáltatáshoz kapcsolódó éves díj egy hónapra (az alulteljesítéssel érintep tárgyhónapra) eső részének 10%-a, de legfeljebb összesen adop Szolgáltatáshoz kapcsolódó éves díj egy hónapra eső mértékének 100%-a. Szolgáltató a díjvisszatérítést a következő díjbekérő(kö)n írja jóvá, Előfizető kérésére. 2.9.Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét, hogy amennyiben valamely funkció vagy komponens Beta, Próbaüzem vagy hasonló jelzéssel üzemel, az ilyen funkció még nem esep át teljes körű tesztelésen, ezek működése nem garantált. A vállalt rendelkezésre állás vagy más szolgáltatási szint az ilyen funkciókra, illetve komponensekre nem terjed ki Szolgáltató a Szolgáltatás szüneteléséből adódó károkért nem felel Amennyiben Szolgáltatónak felróható hibából adódó szünetelés időtartama folyamatos szünetelés esetén egy alkalommal a 12 órát, vagy egymást követő 3 hónapon belül a 40 órát meghaladja, az a Szerződés Szolgáltató általi súlyos megszegését jelene. Ilyen esetben Előfizető a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja BizonyítoPan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén Szolgáltató átalány kártérítést köteles fizetni Előfizető részére. Az átalány kártérítés összege megegyezik a Szolgáltatási éves díjnak az adop tárgyhóra eső egyhavi arányos részének összegével. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miap Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztés miap keletkezep károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért, vagy egyéb károkért. ASZF_Aurum_HU_ of 9

3 2.13.A fene korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozop, továbbá az életben, tese épségben, egészségben okozop károkra. A Szerződés szerine díjak a jelen pont szerine felelősségkorlátozásra is tekintepel kerültek megállapításra Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatási Csomagok tárterülete és egyéb működési paramétere korlátozop, túlhasználat nem megengedep; nagyobb vagy kisebb tárterület és eltérő működési paraméterek igénybevételére a Szolgáltatási Csomag váltása útján van lehetőség Előfizető a Szolgáltatást harmadik személy(ek)re át nem ruházhatja Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. E kötelezepség megszegése a Szerződés súlyos megszegésének minősül és arra hivatkozva Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani; ennek megtörténtétől függetlenül ilyen esetben a Szolgáltatót nem terheli szolgáltatási kötelezepség a harmadik személy(ek) részére A Szolgáltatás részletes technikai feltételeit, szolgáltatásminőségi követelményeit, valamint a Szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatási szolgáltatásokat (ideértve a karbantartási ablakokat is) a Szolgáltatás honlapja tartalmazza. Szolgáltató jogosult e technikai paraméterek egyoldalú módosítására, az alábbiak szerint: ha a módosítás alapjaiban érine a Szolgáltatás jellemzőit, úgy azokat Szolgáltató az ÁSZF módosítás szabályai szerint jogosult egyoldalúan módosítani; ha a módosítás nem érine alapjaiban a Szolgáltatás jellemzőit, azokat Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani, külön bejelentési kötelezepség nélkül Szolgáltató jogosult (de nem köteles) az Előfizető által fupatop programokat a törvényességi szempontok betartása miap időközönként ellenőrizni. Amennyiben észleli, hogy az Előfizető megsére Magyarország szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó jogszabályait vagy más a Büntető Törvénykönyvbe ütköző cselekményt folytat, illetve egyéb, jogszabályban eltop tevékenységet végez, úgy jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására, és a Szerződés azonnali hatályú felmondására Előfizető minden elvárhatót megtesz spammelés megakadályozására Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás részleges vagy teljes korlátozására, amennyiben biztonsági incidenst észlel, melynek forrása az Előfizető Szolgáltatása. Ilyen biztonsági incidensnek számítanak többek közöp az alábbi esetek: spammelés, adathalász weboldal kiszolgálása, kártékony program terjesztése, hálózae támadásban való részvétel Az Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) által támogatop hálózathasználae irányelveket, melyek a hpp:// lapon meghirdetésre kerültek. 3. Díjfizetés 3.1.A Szolgáltatás igénybevételéért Előfizető előre díjfizetésre köteles. Az Előfizető által fizetendő díjak összegét a Szolgáltatás illetve a Szolgáltatás Csomagok pontos tartalma határozza meg a Szolgáltató által meghatározop megrendelőlapon mindenkor feltüntetep aktuális árak szerint. Az esetleges egyszeri díjakat Szolgáltató azok felmerülését követő következő díjbekérőben számlázza ki Előfizetőnek. 3.2.Szolgáltató a számlázási időszak kezdete előp legalább 10 nappal Előfizető részére az esedékes díjról díjbekérőt (proforma számlát) állít ki. 3.3.Előfizető az esedékes díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni a díjbekérőn szereplő fizetési határidőig: Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással, Szolgáltató által esetlegesen elérhetővé tep egyéb fizetési módokon. 3.4.A kifizetés akkor minősül teljesítepnek, amikor az a Szolgáltatónál a számla szerine pénznemben teljes összegben (a mindenkori adóterhekkel és díjakkal, költségekkel együp feltüntetep brupó mértékben) jóváírásra kerül. Szolgáltató ezzel egy időben az Előfizető számára a díjbekérőt felváltó hiteles elektronikus számlát állít ki. ASZF_Aurum_HU_ of 9

4 3.5.Előfizető akkor is köteles az esedékes rendszeres díjat határidőben megfizetni, ha e határidőig a vonatkozó díjbekérőt nem kapta meg; köteles azonban ilyenkor haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót. 3.6.Előfizető késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összege. Amennyiben a Szerződés gazdálkodó szervezetek közöp jöp létre, a számlában szereplő fizetési határidő elmulasztása esetén a késedelmi kamaton kívül a Díjfizetésre kötelezep köteles negyven eurónak a Magyar Nemzee Bank késedelmi kamauizetési kötelezepség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni. 3.7.Ha Előfizető a Szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő díjakkal a Szolgáltató ben vagy írásban megküldöp fizetési felszólítása ellenére 7 naptári napot meghaladó késedelembe esik, úgy Szolgáltató az első fizetési felszólítást követő 6. naptári naptól kezdve jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni. A díjak fizetésére Előfizető a felfüggesztés vagy korlátozás időtartama alap is teljes körűen köteles. 3.8.Előfizető legfeljebb naptári félévente egy alkalommal jogosult legfeljebb 15 naptári napos fizetési haladékot igényelni. A fizetési késedelemre vonatkozó rendelkezések kizárólag akkor nem alkalmazandók, ha a fizetés esedékességéig Szolgáltató jóváhagyta Előfizető fizetési haladék iráne kérelmét. 3.9.Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő hiteles elektronikus számlát állít ki a díjról. Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy papír alapú számlát Szolgáltató nem állít ki Azokban az esetekben, amikor Előfizető díjvisszatérítésre jogosult, kérésére Szolgáltató az érintep számla kiegyenlítésekor használt fizetési módon és pénznemben végzi a visszatérítést. Szolgáltató Előfizető jelzését követően felmerülő saját költségeinek vagy egyéb kezelési költsége levonása után 14 napon belül végrehajtja a visszatérítést. A visszatérítés végrehajtásáról Előfizető ben értesítést kap. A felmerülő kezelési költségről Szolgáltató számlát állít ki. 4. Felelősség 4.1.Előfizető a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célra és módon vehee igénybe. Előfizető a Ptk. mindenkori szabályai szerint felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozop károkért és egyéb esetleges jogsértésekért (SPAM, phising, szellemi alkotások védelmének megsértése, DDoS). E körben Szolgáltató kifejezepen felhívja az Előfizető figyelmét, hogy a Szolgáltatás nem jogszerű célra vagy módon történő felhasználásából fakadóan Szolgáltatónál bekövetkező kár mértéke (pl. vírus-támadásból fakadó teljes adatvesztés, rendszerleállás, újratelepítés és rendszer-konfiguráció költségei, adminisztráció miap kiesep munkaidő, stb.) legalább Ft összegben előre látható, azonban elérhee az Ft-ot is. Előfizető a megrendelés megküldésével ezen értékeket és jogcímeket elfogadja és nem vitatja. 4.2.Előfizető felelős az általa telepítep web-alapú alkalmazások biztonságáért. Minden elvárhatót megtesz az általa telepítep web-alapú alkalmazások biztonsági frissítéséért, a web-alapú alkalmazások feltörésének megakadályozására. 4.3.Előfizető köteles az általa létrehozop felhasználói fiókoknak biztonságos jelszavakat megadni és a jelszavakat felelősen használni, hogy harmadik, illetéktelen fél tudomására ne kerüljenek. Az esetleges jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért Előfizető felel. 4.4.Szolgáltató nem felel azért, ha partnerszolgáltatói (akiktől hálózae elérési szolgáltatást veszi igénybe) hálózae incidens miap korlátozzák, szűrik a forgalmat. Az Előfizető mindent megtesz azért, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más szolgáltatók számára is biztonsági eseményt jelent vagy kárt okoz. ASZF_Aurum_HU_ of 9

5 4.5.Előfizető minden elvárható módon köteles akadályozni azt, hogy szerzői jogilag védep alkotások illegálisan kikerüljenek hálózatáról vagy oda bekerüljenek. Szolgáltató szodvergyártó, kiadó, egyéb jogtulajdonos vagy képviselete által bejelentep jogsértés esetén a Szolgáltatást korlátozhatja, vagy indokolt esetben a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, illetve ezekre köteles lehet (különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény a továbbiakban: Eker. tv i, vagy az azok helyébe lépő mindenkori jogszabályi rendelkezések) szerint. 4.6.BizonyítoPan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén Előfizető kártérítési igénybejelentése alapján Szolgáltató visszatéríe az érintep Szolgáltatásra vonatkozó éves díjnak a tárgyhónapra eső arányos egyhavi részével egyező mértékű díj összegét. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miap Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztésből vagy az elmaradt haszonból származó károkért, illetve a keletkezep károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért. 4.7.A Megrendelőlap esetleges eltérő rendelkezése hiányában Szolgáltató előző bekezdés körébe nem tartozó, Szolgáltató felelősségi körébe tartozó káreseményekért való felelőssége is korlátozop, az legfeljebb az Előfizető által a Szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő éves díjnak három arányos havi részével egyező mértékű díj összegéig terjed. 4.8.A fene korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozop, továbbá az életben, tese épségben, egészségben okozop károkra. A Szerződés szerine díjak a jelen pont szerine felelősségkorlátozásra is tekintepel kerültek megállapításra. 4.9.Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében az interneten elérhetővé tep vagy továbbítop állományok, a nyújtop információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében az Eker. tv. alapján Előfizető minősül a tartalomért felelős szolgáltatónak Az Eker. tv. alapján Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében közvertő szolgáltatónak minősül, így az Eker. tv. szabályai szerint a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Előfizető által a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató tárhelyein elhelyezep jogsértő tartalmakért. Amennyiben Szolgáltató az Eker. tv. 13. (1) bekezdés szerine, jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Eker. tv a szerine intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szolgáltató az értesítési-eltávolítási eljárás keretében távolítja el az Előfizető által a tárhelyén elhelyezep jogsértő adatokat vagy az adatokhoz való hozzáférést korlátozza Ha a büntető ügyekben eljáró bíróság a Szolgáltató tárhelyén tárolt elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el, Szolgáltató a bíróság erről szóló határozata alapján az Eker. tv. 12/A -ban foglaltak szerint jár el és ideiglenesen, vagy véglegesen eltávolítja tárhelyéről a bírósági határozatban megjelölt elektronikus adatot. Szolgáltató az elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges eltávolítását a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül hajtja végre és erről az érintep Előfizetőt, vagy, ha a tárolt elektronikus adat nyilvánosan hozzáférhető volt a tárhely felhasználóit haladéktalanul tájékoztatja. Szolgáltató ezen eljárása nem számít a Szerződés megszegésének Amennyiben a bíróság később az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt megszüntee, vagy a büntetőeljárás befejezésekor az elektronikus adat visszaállítására kötelezi a Szolgáltatót, ennek a Szolgáltató a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül tesz eleget Szolgáltató a Szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat és igazolásokat valamint a birtokába jutop adatokat a Szolgáltatással kapcsolatos igények érvényesítése érdekében a Szerződéssel kapcsolatos igények megszűnése napjától számítop egy évig, de legalább a Szerződés hatálybalépésétől számítop öt évig megőrzi Előfizető tudomásul veszi, hogy az értesítési-eltávolítási eljárás, valamint az elektronikus úton közzétep jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele vonatkozásában a ASZF_Aurum_HU_ of 9

6 Szolgáltató nem felelős az érintep információ/elektronikus adat eltávolításáért vagy az ahhoz való hozzáférés biztosításának megszüntetéséért Az értesítési-eltávolítási eljárással, valamint az elektronikus úton közzétep jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételében érintep tartalmakkal kapcsolatos, Szolgáltatóval szemben harmadik személyek általi igényérvényesítés esetén Előfizető köteles Szolgáltató helyébe lépni, illetve ha ennek akadálya van minden segítséget megadni részére a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez. Előfizető az ilyen eljárások költségeit Szolgáltatónak köteles megtéríteni, illetve hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy Szolgáltatót érdeksérelem ne érje Előfizető a polgári jog szabályai szerine teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltató adataiban okozop minden kárért Egyik Fél sem felel a Szerződés szerine kötelezepsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természee katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosítop szervek rendelkezésére tep intézkedés Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató bármely szerződéses kötelezepségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. Előfizető a Szerződésből fakadó kötelezepségeinek teljesítésére alvállalkozót (teljesítési segédet) igénybe vehet, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mintha azt maga végezte volna. 5. A Szerződés hatálya és megszűnése 5.1.A Szerződés a megrendeléssel érintep, a Megrendelőlapon illetve a Szerződésben meghatározop időre jön létre. 5.2.A szerződéskötés a Megrendelőlap kitöltése és eredee, aláírt formában a Szolgáltat székhelyére postai úton való megküldése, illetve ennek szkennelt változatának a Szolgáltató megrendelésekre / kapcsolapartásra kijelölt címére való megküldése útján, a Szolgáltató részére történő beérkezéssel és a megrendelés elfogadásának visszaigazolásával történik meg. 5.3.A megrendelés leadására, szerződéskötésre, módosításra, megszüntetésre és egyéb kommunikációra magyar nyelven van lehetőség. A Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF magyar nyelven érhető el. 5.4.Az elküldöp megrendelés megérkezését Szolgáltató legkésőbb a megérkezését követő három munkanapon belül visszaigazoló útján visszaigazolja Előfizető részére, mely visszaigazoló tartalmazza az Előfizető által a megrendelés során megadop adatokat, rendelés számát, valamint a rendelés dátumát. E visszaigazoló Szolgáltató részéről az Előfizető által tep megrendelés elfogadásának minősül. A rendelés elfogadásával Szolgáltató és Előfizető közöp érvényes szerződés jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a rendelés megérkezésétől számítop három munkanapon belül nem érkezik meg Előfizetőhöz, illetve Szolgáltató nem fogadja el Előfizető rendelését, Előfizető mentesül a rendelési kötöpség alól, és a Szerződés nem jön létre. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltatót a megrendelés vonatkozásában elfogadási kötelezepség, vagyis szerződéskötési kötelezepség nem terheli, így a megrendelés elfogadása vagy a szerződés létrejöpe elmaradása esetén Szolgáltatóval szemben semmilyen jogcímen követelést vagy igényt nem érvényesíthet. 5.5.A Szerződést bármely Fél indokolás nélkül felmondhatja. Előfizetőnek lehetősége van a Szerződést azonnali hatállyal vagy az aktuális számlázási időszak utolsó napjára felmondani, azonban ezen esetekben a határozop időtartamból hátralevő időszakra eső díj vonatkozásában visszatérítési igénnyel Szolgáltatóval szemben nem élhet. Előfizető általi felmondás esetén a felmondás ASZF_Aurum_HU_ of 9

7 érvényességének feltétele, hogy Előfizetőnek ne legyen lejárt díjtartozása vagy (előrefizetéses díjkonstrukció esetén) esedékes díjbekérője. A felmondási időszak végéig Szolgáltató köteles a Szolgáltatásokat nyújtani, Előfizető pedig a vonatkozó díjakat kifizetni. Szolgáltató a szerződést az aktuális, kifizetep számlázási időszak utolsó napjával mondhatja fel rendes felmondással. 5.6.A Szerződést bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél a Szerződésből fakadó kötelezepségét súlyosan megsére. Előfizető általi súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Előfizető a Szerződés alapján igénybe vep Szolgáltatásokért járó ellenérték megfizetésével 14 napon túli késedelembe esik. Ebben az esetben Szolgáltató a késedelemmel érintep 15. napon azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, az Előfizető hozzáférését a rendszerhez megszüntethee és az Előfizető rendelkezésére bocsátop tárhelyen tárolt adatokat vissza nem állítható módon azonnal törölhee. 5.7.A Szerződés felmondása írásban vagy ben tehető meg, kizárólag a Szolgáltató és az Előfizető részéről a megrendelőlapon illetve a Szerződés megkötése során feltüntetep elérhetőségeken, vagy azoknak a lene pont szerint aktualizált és a másik félnek előzetesen bejelentep aktualizált változatán. Előfizető a Szerződés felmondására kizárólag akkor jogosult, ha nincs fennálló díjtartozása. 5.8.Előfizető a Szerződés megszűnéséig köteles a Szolgáltatás keretében általa feltöltöp web-alapú és adatokat eltávolítani. A Szerződés bármely okból történő az Előfizető által a tárhelyen (beleértve vonatkozó megrendelés esetén a levelező-rendszert) felöltöp minden adat automaekusan törlésre kerülnek a tárhelyről. 6. Szerződésmódosítás 6.1.Előfizető a Szerződés megkötésére vonatkozó szabályok szerint jogosult a Szerződés módosítását kezdeményezni; Szolgáltató a módosítási igény elfogadására nem köteles. 6.2.Az igénybe vep Szolgáltatások bővítése/módosítása esetén a módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy Előfizető a kapcsolódó díjtöbblet aktuális számlázási időszakra eső időarányos részét a Szolgáltató részére megfizesse. Az igénybe vep Szolgáltatások csökkentése esetén Előfizető díjvisszatérítésre nem jogosult. 6.3.Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásra vonatkozó Díjszabást a piaci viszonyoknak és az általa igénybe vep közreműködők Díjszabásának figyelembevételével rendszeresen felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Szolgáltató a Díjszabás módosításáról annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően köteles írásban vagy ben értesíteni Előfizetőt. A módosítás a már folyamatban lévő, díjfizetéssel már rendezep tárgyidőszakban fizetendő díjakat nem érine. 6.4.Szolgáltató továbbá indokolt esetben igényelhee a Szerződés feltételeinek módosítását. Ez esetben a módosítop szerződésszöveget (illetve a módosítop szerződésre mutató hivatkozást) a Szolgáltató köteles az Előfizetőnek a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően írásban vagy útján elküldeni. Ha Előfizető a Szerződést a Szolgáltató módosítási javaslatának elküldését követő 15 napon belül nem mondja fel rendes felmondással, úgy a Szolgáltató módosítási javaslata az Előfizető részéről elfogadopnak minősül. 6.5.A Szerződés bármilyen egyéb módosítása csak közös megegyezés alapján, írásban érvényes. ASZF_Aurum_HU_ of 9

8 7. Együttműködés és kapcsolattartás. 7.1.Felek az t hivatalos írásos formának fogadják el egymás közöv kommunikációjukban, azonban kizárólag a kapcsolapartásra kifejezepen megjelölt címeken. Az értesítés hivatalos módja az . Szolgáltató minden közleményét, értesítését ben küldi az Előfizetőnek. 7.2.Előfizető és Szolgáltató köteles együpműködni, ennek során Szerződés teljesülésével kapcsolatos minden lényeges körülményről kötelesek a másik Felet haladéktalanul írásban (legalább útján) tájékoztatni. Sürgős esetben telefonon közölt üzeneteket kötelező írásban (visszaigazolt útján vagy ajánlop levélben) megerősíteni. 7.3.Előfizető a Megrendelőlapon megadja a kapcsolapartó személy vagy személyek adatait (különösen a kapcsolapartás és a Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére kijelölt címét) és döntési jogosultságaikat; jogi személy Előfizetők esetében a hatályos cégkivonat és aláírási címpéldány szkennelt változata is kötelezően mellékelendő. 7.4.Előfizető a Szolgáltatás megrendelése és igénybevétele során köteles valós adatokat megadni. Előfizető felelős a kapcsolapartói adatai naprakészen tartásáért, amennyiben változás áll be valamely adatban, köteles 15 napon belül Szolgáltatót erről hitelt érdemlő módon írásban értesíteni. Szolgáltató jogosult a megadop adatokat ellenőrizni, valamint belátása szerint további azonosító adatokat, illetve dokumentumokat bekérni Előfizetőtől. Ilyen irányú felhívás Előfizető általi elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni, korlátozni, vagy a Szolgáltatás elindítását megtagadni Előfizető jogosult a Megrendelőlapon megadop értesítési címeket a Szolgáltató részére legalább e- mailben 8 nappal előre bejelentep módon megváltoztatni. Szolgáltató az Előfizető 8 nappal előre történő írásbeli értesítése mellep jogosult a Megrendelőlapon megadop értesítési címeket megváltoztatni. Előfizető köteles a kapcsolapartásra olyan magán címet megadni, amelyet nem a Szolgáltatás keretében osztanak ki számra és a Szolgáltatás esetleges korlátozása, vagy megszűnése esetén is elérhető. 7.6.Szolgáltató az Előfizetőt a kapcsolapartás során megadop cím alapján azonosítja, így Előfizető a kapcsolapartás során köteles a kapcsolapartás céljára megadop címének segítségével felvenni Szolgáltatóval a kapcsolatot. 7.7.Azokban az esetekben, ahol a Szerződés ben történő közlést tesz lehetővé az -üzenet kézbesítepnek minősül az elküldést követő harmadik munkanapon, kivéve, ha az üzenet kézbesítésének meghiúsulását hibaüzenet jelezte vissza a küldő Fél felé. 7.8.Sürgős intézkedés szükségessége esetén Szolgáltató megkísérli felvenni a kapcsolatot Előfizetővel az Előfizető által megadop elérhetőségeken. Ha Előfizető nem elérhető, úgy Szolgáltató az Előfizető érdekeit is figyelembe véve saját belátása szerint jár el, ennek keretében megtehee a szükségessé váló intézkedéseket. Ilyen esetben ezen intézkedésekre tekintepel Szolgáltató anyagi felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató egyéb esetekben kizárólag Előfizető felhatalmazása esetén módosít vagy töröl Előfizető által feltöltöp adatot. 7.9.Szolgáltató jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni a Szolgáltatás nyújtásában, Előfizető külön hozzájárulása nélkül is Előfizető a Szolgáltatást harmadik személyekre át nem ruházhatja Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. E kötelezepség megszegése Előfizető súlyos szerződésszegésének minősül Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató egyes esetekben (pl. telefonos támogatáskérés esetén) az eljáró személy személyes adatait igényelhee és ellenőrizhee, és az igényelt (támogatási stb.) szolgáltatás nyújtását a sikeres azonosítástól tehee függővé Szolgáltató jogosult az eszközei és hálózata biztonsága érdekében rendszereit felügyelni, indokolt esetben saját hálózata, az Előfizető és mások hálózata védelme érdekében rendkívüli és azonnali intézkedéseket foganatosíthat; ilyen esetben Előfizető az ezzel járó esetleges Szolgáltatáskorlátozás vagy egyéb kár esetén Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet. ASZF_Aurum_HU_ of 9

9 7.13.Szolgáltató együpműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal bármilyen jogsértés felderítése érdekében; ennek keretében Szolgáltató eleget tesz különösen az ilyen hatóságok vagy bíróságok esetleges adatszolgáltatási felhívásának. Ilyen esetben Előfizető kárigényt nem érvényesíthet Fent nem szabályozop kérdésekben Felek a Ptk. vonatkozó paragrafusainak hatályát elfogadják és jogvita esetén elismerik a terüleeleg illetékes bíróság illetékességét. Budapest, Február 14. Aurum Protector Kd. - Hoseng ASZF_Aurum_HU_ of 9

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek FS CLOUD Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Web és Cpanel Szolgáltatásokra Az FS Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek dedikált szerver, VPS vagy VPN szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek dedikált szerver, VPS vagy VPN szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek dedikált szerver, VPS vagy VPN szolgáltatásokra A frontember.hu Bt. (székhely: 9730 Kőszeg Győry J. u. 10., adószám: 21946323-2-18, képviseli: Győrvári Ede) mint Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az EvonIT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6500 Baja, Diófa u. 20., Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-129962) mint Szolgáltató a Megrendelőlapon meghatározott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Cloud Szolgáltatásra. Általános Szerződési Feltételek Cloud Szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek Cloud Szolgáltatásra. Általános Szerződési Feltételek Cloud Szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek Cloud Szolgáltatásra https://www.cloud.hu/aszf/regi-szolgaltatasok-2/ Publikálva: 2015. október 29. Hatályba lépés: 2015. november 29. Állapot: előzetes Általános Szerződési

Részletesebben

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform http://www.ezit.hu/aszf/webtarhely-platform/ Publikálva: 2015. május 20. Hatályba lépett: 2015. június 19. Hatályát veszti: 2015. november

Részletesebben

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform https://www.cloud.hu/aszf/webtarhely-platform/ Általános Szerződési Feltételek klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Webtárhely Szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek Webtárhely Szolgáltatásra Publikálva: 2015. október 29. Hatályba lépés: 2015. november 29. Állapot: hatályos Általános Szerződési Feltételek Webtárhely Szolgáltatásra Az EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1132 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Cloud Szerver Szolgáltatásra (2)

Általános Szerződési Feltételek Cloud Szerver Szolgáltatásra (2) Általános Szerződési Feltételek Cloud Szerver Szolgáltatásra (2) http://www.ezit.hu/aszf-2/szerver-2/ Publikálva: 2015. október 14. Hatályba lépés: 2015. november 15. Állapot: előzetes Az EZIT Korlátolt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Cloud Szerver Szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek Cloud Szerver Szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek Cloud Szerver Szolgáltatásra http://www.ezit.hu/aszf/szerver-2/ Publikálva: 2015. október 29. Hatályba lépés: 2015. november 29. Állapot: hatályos Az EZIT Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Cloud Szerver Szolgáltatásra. Általános Szerződési Feltételek Cloud Szerver Szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek Cloud Szerver Szolgáltatásra. Általános Szerződési Feltételek Cloud Szerver Szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek Cloud Szerver Szolgáltatásra https://www.cloud.hu/aszf/szerver-2/ Általános Szerződési Feltételek Cloud Szerver Szolgáltatásra Publikálva: 2015. október 26. Hatályba lépett:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Phantasy Bt. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 1., adószám: 20179063-2-42, EU-adószám: HU20179063) mint "Szolgáltató", a felhasználói (továbbiakban: "Felhasználó")

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A FIT SOLUTIONS KFT mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, a felek

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 799.HU WEBTÁRHELY SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Szolgáltató adatai Név: Intellisys Kft Cím: 2112 Veresegyház, Cserje u. 9 Cégjegyzékszám: 01-09-279985 Adószám: 25524010-2-13 Ügyfélszolgálat:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen általános szerződési feltételek a továbbiakban: ÁSZF a Taylorsoft Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/B.; cégjegyzékszám: 01-09-192965;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK TRACKATEAM ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER HASZNÁLATÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK TRACKATEAM ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER HASZNÁLATÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK TRACKATEAM ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER HASZNÁLATÁRA A jelen Általános Szerződéskötési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Trackateam online sportmenedzsment

Részletesebben

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS)

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata hozzáférhető a http://www.swi.hu weblapon,

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MindSoft Felhő Szolgáltatás A jelen Felhasználási Feltételek célja a tárgyi hatálya alá tartozó MindSoft Felhő Szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Edenred utalványok megrendelésére, szállítására és elszámolására (továbbiakban: ÁSZF ) Hatályos: 2019.07.15. I. Fogalommeghatározások 1. Szolgáltató: az Edenred Magyarország

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Kulcs-Felhő szolgáltatás A jelen Felhasználási Feltételek célja a tárgyi hatálya alá tartozó Kulcs-Felhő szolgáltatásra és

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Kulcs-Felhő szolgáltatás A jelen Felhasználási Feltételek célja a tárgyi hatálya alá tartozó Kulcs-Felhő szolgáltatásra és FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Kulcs-Felhő szolgáltatás A jelen Felhasználási Feltételek célja a tárgyi hatálya alá tartozó Kulcs-Felhő szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer

Részletesebben

ÁSZF. A weboldal Általános Szerződési Feltételei

ÁSZF. A   weboldal Általános Szerződési Feltételei ÁSZF A www.hunharcos.hu weboldal Általános Szerződési Feltételei A www.hunfoglalas.hu és www.hunfoglalas.com weboldalak böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta azoknak

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTLEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTLEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTLEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a AB Home Network Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kamerahome.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERVER ELHELYZÉSRE (co-location) titkarsag@criscomp.hu

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERVER ELHELYZÉSRE (co-location) titkarsag@criscomp.hu SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERVER ELHELYZÉSRE (co-location) amely létrejött egyrészről: Cégnév CRISCOMP INFORMATIKA Kft. Székhely 4030, Debrecen, Gyoma u. 17. Postacím 4030, Debrecen, Gyoma u. 17. Adószám

Részletesebben

Szilágyi Zita egyéni vállalkozó VIRTUÁLIS TÁMOGATÓ Szolgáltatásai Igénybevételére Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Szilágyi Zita egyéni vállalkozó VIRTUÁLIS TÁMOGATÓ Szolgáltatásai Igénybevételére Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Szilágyi Zita egyéni vállalkozó VIRTUÁLIS TÁMOGATÓ Szolgáltatásai Igénybevételére Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek I. Általános rendelkezések 1.1. Szilágyi Zita egyéni vállalkozó (székhely: 2000

Részletesebben

Az eladó minden termék és szolgáltatás esetében a Gabriano Pizzéria Kft.

Az eladó minden termék és szolgáltatás esetében a Gabriano Pizzéria Kft. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: a "ÁSZF") határozzák meg a Gabriano Pizzéria Kft. (Adósz:23823981-2-17 Cg.:17-09-009177) kizárólagos tulajdonában álló és a Gabriano Pizzéria Kft.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

K I V O N A T. A változások törvény módosítás miatt váltak szükségessé, egyéb, az Előfizetőkre hátrányos változtatás nem történt

K I V O N A T. A változások törvény módosítás miatt váltak szükségessé, egyéb, az Előfizetőkre hátrányos változtatás nem történt K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.10.24. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 1. Szolgáltató adatai. 2. Alapvető rendelkezések

Általános Szerződési Feltételek   1. Szolgáltató adatai. 2. Alapvető rendelkezések Általános Szerződési Feltételek www.gajdosmeheszet.hu Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Gajdos Méhészet, Gajdos Máté István egyéni vállalkozó (székhely: 4028 Debrecen, Szigligeti

Részletesebben

ZeroTime Services Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZeroTime Services Kft. Általános Szerződési Feltételek ZeroTime Services Kft. Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2014. május 1.-től visszavonásig 1. A felek jogai és kötelezettségei 1.1. Előfizető jogosult az általa megrendelt és a Szolgáltató által

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek WEBTARHELYGALAXIS.HU internetes szolgáltatásaihoz Hatályos: 2012. szeptember 01. Utolsó módosítás: 2015.02.06. 1. Szolgáltató adatai: 1.1. A Szolgáltató neve: Magda Tamás

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Érvényes: 2010.01.01-től 1. Szolgáltató megnevezése, adatai, elérhetősége A szolgáltató neve: INTRONET Szoftverfejlesztő és Informatikai Kft. A szolgáltató székhelye:

Részletesebben

1. Szerződő felek A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. (1082 Budapest, Futó utca VI. em., Cg ), mint Szolgáltató, valamint

1. Szerződő felek A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. (1082 Budapest, Futó utca VI. em., Cg ), mint Szolgáltató, valamint ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MERT JOGÁBAN ÁLL A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító és/vagy Szolgáltató) ügyfeleinek gyors és szakszerű kiszolgálása érdekében

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Moresimp Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a https://passman.co/ Honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül

Részletesebben

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám:79322050-1-41; Nyilvántartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés 2013. január 1. Ezen szolgáltatási szerződés az ÁSZF (alapszerződés) a szolgáltatásokra vonatkozó szabályzata is egyben, melyet az ügyfél a szolgáltatás igénybevétele előtt megismer

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. ÁSZF készítésének dátuma 2013.03.29. Hatályos: 2013.04.02-től visszavonásig

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. ÁSZF készítésének dátuma 2013.03.29. Hatályos: 2013.04.02-től visszavonásig ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltató: Székhely: 1131 Budapest, Menyasszony u. 91. Ügyfélszolgálati cím: 1039 Budapest, Juhász Gyula u. 10. Adószám: 24086260-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-997711 E-mail

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

OLÉ Bt. Virtuális Szerver bérletszerződés. Erőforrás VPS10 VPS15 VPS20 VPS30 VPS40 VPS50 VPS60 VPS80

OLÉ Bt. Virtuális Szerver bérletszerződés. Erőforrás VPS10 VPS15 VPS20 VPS30 VPS40 VPS50 VPS60 VPS80 Virtuális Szerver bérletszerződés Amely létrejött egyrészről az OLÉ Betéti Társaság (Székhely: 1121 Budapest, Lidérc u.46., képviseli: Adolf Olivér), továbbiakban, mint Szolgáltató, és Név: Adószám/Személyi

Részletesebben

INTERSWITCH KFT. SZOLGÁLTATÁSISZERZŐDÉSE

INTERSWITCH KFT. SZOLGÁLTATÁSISZERZŐDÉSE 1056 Budapest, Irányi utca 15., 3285040, fax: 3285044, office@interswitch.hu INTERSWITCH KFT. SZOLGÁLTATÁSISZERZŐDÉSE amely a keltezésben szereplő napon létrejött a szolgáltató és az igénybevevő között

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Hatály: 2018. november 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a BETO Kft. (a továbbiakban: Megbízott ) és a vele szerződő partner

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

UNION24 portál felhasználási útmutató

UNION24 portál felhasználási útmutató UNION24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a ügyfelei részére. Általános Szerződési Feltételek oldal 1

Általános Szerződési Feltételek. a   ügyfelei részére. Általános Szerződési Feltételek oldal 1 Általános Szerződési Feltételek a www.ryckposter.hu ügyfelei részére Általános Szerződési Feltételek oldal 1 Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben igénybe veszi szoláltatásunkat, figyelmesen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szoftver vásárlási feltételek 1. A Panda Számlázó szoftvert letöltötte és minden funkcióját kipróbálta. 2. Regisztrácó előtt tudomásul vette a szoftver licenc szerződést.

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cégnév/Név: Székhely: Adószám: képviseli: mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: IDM Hőszivattyú Kft. Székhely: 2051 Biatorbágy, Ritsman Pál u. 39. Adószám:

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CXLVIII. törvény - a kölcsönök kamatai és a teljes hiteld 2. oldal (2) Hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához

Magyar joganyagok évi CXLVIII. törvény - a kölcsönök kamatai és a teljes hiteld 2. oldal (2) Hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához Magyar joganyagok - 2011. évi CXLVIII. törvény - a kölcsönök kamatai és a teljes hiteld 1. oldal 2011. évi CXLVIII. törvény a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható

Részletesebben

Közbeszerzési Döntvénytár Általános szerződési feltételek. I. Az adatbázis használata

Közbeszerzési Döntvénytár Általános szerződési feltételek. I. Az adatbázis használata Közbeszerzési Döntvénytár Általános szerződési feltételek I. Az adatbázis használata 1. A Szolgáltató az előfizetés időtartama alatt, napi 24 órában biztosítja a Felhasználóknak és a Kapcsolattartónak

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek domain név delegálási és fenntartási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek domain név delegálási és fenntartási szolgáltatásra Publikálva: 2015. október 29. Hatályba lépés: 2015. november 29. Állapot: hatályos Általános Szerződési Feltételek domain név delegálási és fenntartási szolgáltatásra Az EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

VPS Megrendelői Szerződés

VPS Megrendelői Szerződés VPS Megrendelői Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: továbbiakban Szolgáltató, Valamint

Részletesebben

OLÉ Bt. Audio Streaming szerződés

OLÉ Bt. Audio Streaming szerződés Audio Streaming szerződés Amely létrejött egyrészről az OLÉ Betéti Társaság (Székhely: 1121 Budapest, Lidérc u.46., képviseli: Adolf Olivér), továbbiakban, mint Szolgáltató, és Név: Adószám/Személyi ig:

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2018.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2018.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Adatkezelő Adatkezelő megnevezése: Bauer és Bauer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített elnevezés: Bauer és Bauer Kft. Székhely: 7741 Nagykozár,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYEDI ESETI, ÓRADÍJAS TANÁCSADÁSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYEDI ESETI, ÓRADÍJAS TANÁCSADÁSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE TÁRGYÁBAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYEDI ESETI, ÓRADÍJAS TANÁCSADÁSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE TÁRGYÁBAN Az INTEGRASCO Kft., vagy Járdán Áron egyéni vállalkozó (tevékenység[ek] végzése kapcsán képviseli: Surányi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött elektronikus úton egyrészről Cég neve: Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Adószám: 24091271-2-02 Képviselő:

Részletesebben

Közlemény szeptember 22. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról. A módosításokat tartalmazó ÁSZF- kivonat:

Közlemény szeptember 22. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról. A módosításokat tartalmazó ÁSZF- kivonat: Közlemény 2017. szeptember 22. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2017. október 24- től az ÁSZF

Részletesebben

Webhosting szerződés

Webhosting szerződés Webhosting szerződés Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: SOFTLOG Informatika Kft. Székhely: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Adószám:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Axiál Kft. által nyújtott Bevezetés Az Axiál Kft. a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.A szerződési feltételek alapfogalmai 1.1 A szolgáltató adatai Szolgáltató: Atkári János E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: H-2220 Vecsés, Róder Imre utca 24.

Részletesebben

Megállapodás LEI kód igénylésben való közreműködésre, valamint a származtatott ügyletek kereskedési adattárba történő bejelentésére

Megállapodás LEI kód igénylésben való közreműködésre, valamint a származtatott ügyletek kereskedési adattárba történő bejelentésére Megállapodás LEI kód igénylésben való közreműködésre, valamint a származtatott ügyletek kereskedési adattárba történő bejelentésére amely létrejött egyrészről a (1053, Budapest, Szép u. 2., Cg.: 01-10-046204),

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben