A KAPOSVÁRI KÖZSÉGI NÉGYÉVEOLYAMÚ FIÚ FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA TIZENEGYEDIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: BÁRSONY JÁNOS IGAZGATÓ.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KAPOSVÁRI KÖZSÉGI NÉGYÉVEOLYAMÚ FIÚ FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA TIZENEGYEDIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: BÁRSONY JÁNOS IGAZGATÓ."

Átírás

1 A KAPOSVÁRI KÖZSÉGI NÉGYÉVEOLYAMÚ FIÚ FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA TIZENEGYEDIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: BÁRSONY JÁNOS IGAZGATÓ. UJ-SOMOGY NYOMDA- ÉS LAPKIADÓ RÉSZVÉNYTÁ RSASÁG KA POSVÁR.

2 - 3 - Az új Tanításterv jelentősége a kereskedelmi szakoktatás fejlődésében. Az évi új tanításterv a felső kereskedelmi iskolák történetében uj időszak kezdetét jelzi. Az uj tanításterv egységes irányú tanítás és nevelés alapján kettős cél elérését várja a felső kereskedelmi iskoláktól: a kereskedelmi szakképzettség és az általános műveltség terjesztését. Kétségtelen, hogy egyelőre szük határok közé szorított hazánk szebb jövőjének alapját egyéb tényezők közreműködése mellett a csonkaország gazdasági életének fellendítése által rakhatjuk le. A történelem és az élet is egyenesen rámutatnak azokra a kis államokra, amelyek a belső gazdasági konszolidáció utján erőhöz, gazdagsághoz és politikai befolyáshoz jutottak. Gazdasági konszolidációnk egyik főfeltétele a helyes alapokra fektetett kereskedelmi szakoktatás és egészséges gazdasági köztudat kialakítása, művelt és szakszerűen képzett magyar kereskedőgeneráció nevelése. Ezt a célt szerencsésen szolgálja az új tanításterv, amelynek felépítése olyan ideális, hogy egyenlő értékű Európa legkiválóbb hasonnemű alkotásaival, az utódállamok pedig méltónak találták a lekopirozásra. Az új tanításterv alapos és érett fáradozások gyümölcse, mert létrejöttét majdnem két évtizedes előmunkálatok előzték meg. Felépítésében a legharmonikusabb egység tükröződik; mert, mig a felsőkereskedelmi iskolák régebbi tanításterveiben a tantárgyak egyik csoportjában a gyakorlatias irány eszménye érlelődött meg, másik csoportja pedig a középiskolák humanisztikus szellemét vitte be a felsőkereskedelmi iskolába a két iránynak szoros kapcsolata nélkül, addig az uj tanítástervben a két irány, a szaktudásé és az általános műveltségé, a legtökéletesebb harmóniába olvad össze. A felépítésé* ben megnyilatkozó egység eszingnyiséget visz a szaktárgyakba és gyakorlatiasságot a közműveltségiekbe. Az egész alkotást fenkölt ethikai szellem és hazafias érzés hatja át. Eszménye: az önállóan gondolkodó, becsületes, művelt és szakszerűen képzett magyar kereskedőember. Az új tanításterv a munkadélutánok keretében az elméleti oktatásba szervesen belekapcsolja a gazdasági termelőmunkát is. A munkadélutánokon a tanulók megkedvelik a fizikai munkát, kezük munkája nyomán élet költözik a holt anyagba, kézügyességük, Ízlésük finomodik és az alkotás gyönyörűsége fokozza önbizalmukat. A fizikai munka eme ethikai hatása a munkáshivatások megbecsülésére és a munka demokratikus tiszteletére neveli őket. A tanításterv szerint a felsőkereskedelmi iskola alsó és felső tagozatra oszlik. Az alsó (I., II. évfolyam) a tulajdonképeni kereskedelmi tagozat, a hazai kisebb árukereskedelemre nevel, a felső (III., IV. évfolyam) a gazdasági tagozat, a szélesebb látókört kívánó, hazánk határain túl is irányuló kereskedelemre képez erőket. A tanításterv eme kettős tagoltsága nem érinti a benne megnyilvánuló egységet s szükségességét hazánk szükös gazdasági viszonyai teremtették meg.

3 - 4 - A négy évfolyamú felsőkereskedelmi iskola negyedik évfolyamának végén a tanulók érettségi vizsgálatot tesznek. Azon tanulók előtt, akik tanulmányaikat közgazdasági és kereskedelmi irányban tovább akarják folytatni, a következő intézetek állanak nyitva: 1. a budapesti m- kir. Egyetemi Közgazdaságtudományi Kar, amely magába olvasztotta a Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézetet és a Keleti Akadémiát. 2 a Gazdasági Akadémiák. Az iskola egyébként előkészít a pénzintézetek, iparvállalatok, állami, városi stb. pénzkezelő hivatalok kebelében teljesítendő szolgálatra. A felsőkereskedelmi iskolák az új tanításterv és a hozzáfűzött utasításoknak a birtokában, kétségtelenül hatalmas tényezői lesznek a nemzeti újjászületés nagy munkájának.

4 - - Az iskolai év története. A z igazgatóság évi felejtése. a) A z intézet állapota. Az iskolai év megnyitása. Az iskolai évet a vallás- és köz? oktatásügyi Minisztérium /1921. VI. B. sz. rendelete értelmében ünnepélyes Veni Sancte" után szeptember 1-én nyitottuk meg. Előzetesen augusztus 26. és 27. napján tartottuk az I. évfolyamú tanulók felvétek vizsgálatait, 29-én a javító- és pótlóvizsgálatokat, 30. és 31-én pedig a tanulók beírását. A rendes tanítás szeptember 2-án kezdődött. A tanári testület. A háborús és forradalmi esztendőknek az iskola életére károsan ható tanárválságait ezidén szerencsésen elkerülte az intézet, amely működését úgyszólván az egész iskolai éven át változatlan tanári testülettel végezte. Csak az év vége felé, május 1-én következett be személyi változás. Bárdos Lajos r. tanár pályázat utján a gyulai r. kath. püspöki főgimnáziumhoz kineveztetvén, intézetünknél 3 évig viselt állásáról lemondott s munkakörét az év hátralevő részében részint óraadó tanár bevonásával, részint helyettesítéssel kellett e látnunk Az I. évfolyamban ellátott magyar fogai mazás és irodalmi óráit Salgó Sándor r. tanár, német óráit Somogyi József óraadó tanár, történelmi óráit Bársony János igazgató vette át, a ll. évfolyamban a német órák ellátására Földi István r tanár, a III. és IV. évfolyamban pedig Majunke József áll. főgimnáziumi tanár vállalkozott. Bárdos Lajosban az intézet kiváló szakférfiút, emel kedett lelkű pedagógust és elsőrangú fegyelmező erőt vesztett el s uj működési körébe növendékeinek osztatlan szeretete és kartársainak őszinte nagyrabecsülése kisérte el. A tanári testület tagjai buzgó odaadással és nemes készséggel bocsátották tudásukat és munkaerejüket az intézet rendelkezésére. A tanulók A tanulók beírását julius 1., 2., 3. napjain és folytatólag augusztus 30. és 31 én végeztük Az utólagosan felvettekkel együtt az I. évfolyamba beiratkozott 4 tanuló, a II ba 28, a III ba 22, a IV-be 34 rendes tanuló. A négy évfolyam beirt tanulóinak száma igy összesen 129. A rendes tanulók létszáma a múlt esztendőhöz képest némileg csökkent; a csökkenésnek oka az, hogy a val'ásés közoktatásügyi Minisztérium /1921. VI. B sz. szelekciós ren de ete különösen a III. évfolyamban erősen lefokozta a létszámot. E rendelet értelmében az a tanuló, aki a II évfolyamot ismétléssel vagy javitóvizsgálattal végzi el, nem vehető fel közvetlenül a III. évfolyamba, hanem csak egy évi gyakorlati közgazdasági működés után folytathatja az illető felsőkereskedelmi iskolai tanulmányait. Magánvizsgálati engedélyért folyamodott az I évfolyamban 14, a II-ban 10, a III-ban 11, a IV-ben 8 jelölt, összesen 43 jelelt. Közülük kettő egy évben 2 évfolyamról tett magánvizsgálatot, egy beiratkozott, de magánvizsgálati kérelmét felszerelés nélkül nyújtotta be. Három gimnáziumi érettségi vizsgálatot tett jelölt felsőkereskedelmi iskolai kü'önbözeti érettségi vizsgálatra nyert engedélyt.

5 - 6 - Az épület. Az iskolának saját otthona nincsen. Az iskola részére béreit kényszerhelyiség sem pedagógiai, sem egészségügyi szempontból nem felel meg az iskola céljainak. Ezek a körülmények nagyon lefokozzák a tanítás eredményességét. A fentartó város már évek óta állami hozzájárulás nélkül dicséretes áldozatkészséggel tartja fenn az iskolát, amelynek ezévi kiadásai közel félmillió koronával terhelik meg a város költségvetését, azonban, ha a súlyos gazdasági válság meg is nehezíti uj iskolaépület emelését, az uj tanitásterv olyan követelményeket támaszt az iskolával szemben, hogy az építkezés szükségessége elől sokáig elzárkózni nem lehet. Aki akarja a célt, annak akarnia kell az eszközöket is! Városunk a Dunántúl egyik legjelentősebb gazdasági emporiuma. A város közgazdasági érdekeltségeire nem lehet közömbös, hogy milyen irányú és milyen mélységű szaktudással lépnek ki tanulóink az életbe. Éppen azért meg vagyunk győződve, hogy a közgazdasági érdekeltségek a legnemesebb áldozatkészséggel sietnek városunk illusztris polgármesterének, dr Vétek György urnak támogatására, hogy programmjának egyik legfontosabb pontját, a felsőkereskedelmi iskola felépítését megvalósíthassa. Felszerelés. A súlyos gazdasági viszonyok miatt ezévben is csak nagyon szerény keretek közt gyarapíthattuk taneszközeink számát és szertáraink felszerelését. A lehetőséghez képest mégis szereztünk néhány fizikai eszközt, a kaposvári vaskereskedő cégek dicséretes áldozatkészségéből hozzájutottunk a munkadélutánokon beállított fa- és diszfaragó munkák elvégzéséhez szükséges szerszámokhoz; a testnevelés sikere érdekében az idén különböző súlyzókat szereztünk be, a tanulók pedig ugyanerre a célra a munkadélutánok keretében magasugró-állványt készítettek az iskolának. Tanári könyvtárunk is gazdagodott néhány jelentős kötettel, ifjúsági könyvtárunk állománya pedig a Magyar Jövő 68 drb. kiadványával, azonkívül néhány jeles ifjúsági művel gyarapodott. Az iskolai év folyamán 16 tudományos és 3 ifjúsági folyóiratra fizetett elő az iskola. Felszerelésünk ezidőszerinti állománya: Tanári könyvtár 86 darab értéke '67 2 darab 6320 K Ifjúsági könyvtár Földrajzi szertár Történelmi szertár Fizikai szertár Áruismereti szertár Szakszertár Tornaszertár Zeneszertár Segitő könyvtár Munkadéluiáni szertár Bútorzat Ö sszesen: 2409 darab értéke K 374 darab K Az értékek nagyrészt a békebeli megállapitásokat tüntetik fel. Adományok, segélyezés. Az iskolafentartó város ezévben 24 rendes és 7 magántanulót részesített összesen 1060 K-t kitevő tandíjkedvezményben. Hálás köszönettel kell megemlékeznünk a helybeli pénzintézetek és társadalmi egyesületek nagylelkű vezetőiről, akik az idei közgyűléseken sem feledkeztek meg szegénysorsú tanulóinkról. Az Ifjúsági Segítő Egyesület céljaira a Hangya" igazgatósága 00, a Dunántúli Bank és Takarékpénztár R.-T. 1000, a Kisgazda és Kisiparos Takarékpénztár R. T 00, az Árufogyasztási Szövetkezet 1000, a Gazdasági és Ipari Takarékpénztár R. T. 00. a Kaposvári Vasöntöde

6 - 7 - és Gépgyár R.-T. igazgatósága 1000, a Postás Dalárda 200, a Mezőgazdasági Ipar R.-T Cukorgyárának igazgatósága 3000 koronát adományozott. Magánemberek is jótékonykodtak az Ifjúsági Segítő Egyesület javára; Radácsy Ede 100, Fraszt Imre 300, dr. Takács József orvos 300 és Fekete Lajos 0 K t juttattak az igazgatósághoz a szegénysorsú tanulók gyámolítására. Az Ifjúsági Segítő Egyesület céljaira maga a tanuló-ifjúság is áldozott; december 11-én tartott Arany-ünnepélyének jövödelméből 2700, és február 1-én tartott műsoros estjének jövödelméből koronát adományozott az Egyesületnek, melynek vagyona jelenleg készpénzben K, értékpapírokban pedig 100 K. Az Egyesület bevételeiből tekintélyes összegeket fordít a szegénysorsu tanulók segélyezésére, jótékony és hazafias célokra, pályamunkák jutalmazására és tanszerek beszerzésére. A Kath. Kör igazgatósága 600 koronát ajánlott fel 3 jó előmenetelő és jómagaviseletű szegény tanulónak karácsonyi ajándékul. Somogy megye Szabadoktatási Bizottsága 300 koronát adományozott az ifjúsági zenekar támogatására, Dr. Bók Zalán Lajos ügyvéd ur március idusának mindenkori megünneplésére tett alapítványának ezidei kamatai fejében 800 K-t küldött a nemzeti történelemben és a magyar irodalomban legjobb előmenetelt tett 2 tanulónak megjutalmazására. A Kaposvári Kereskedők Egyesülete néhai elnökének, intézetünk egyik lelkes megalapítójának, Vései Sándornak emlékezetére koronás Vései Sándor alapítványt" létesített, amelynek évi kamatait a nemes alapítók intenciói szerint a kereskedelmi szaktárgyakban kiváló tanuló megjutalmazására fordítjuk. Bárdos Lajos r. tanár, intézetünktől való távozása alkalmából 3 évi ittműködésének emlékére 1000 koronás alapítványt tett. A Bárdos Lajos-alapítvány" évi kamataival az alapitó rendelkezése szerint a IV. évfolyamnak a magyar irodalomtörténetben legkiválóbb tanulóját jutalmazzuk a záróünnepély keretében. Hálás köszönettel adózunk e helyen városunk ama nemes lelkű kereskedőinek és iparosainak, akik a mai súlyos viszonyok között is a legönzetlenebb áldozatkészséggel dijtalanúl bocsátották rendelkezésünkre a munkadélutánok sikeréhez szükséges anyagot és szerszámokat. Darnay Béla, Deckert Ferenc, Fiaskó Lajos, üeiszler N. János és Fia, Hegyi József, Krázsovits József, Lengyel József. Légár Béla és Sohr Pál vaskereskedő, Kaffka Géza reszelővágó urak és a Mezőgazdasági és Ipari R.-T. Áruosztályának igazgatósága nagymennyiségű és értékes szerszám ajándékaikkal mindenkorra hálára kötelezték az intézet vezetőségét és tanulóifjúságát. A fentartó város 000 koronával, a Kereskedők Egyesülete 00 koronával járultak hozzá az idén a munkadélutánok sikeréhez, Königsberg Lipót Fiai és Schlesinger Albert és József fakereskedő urak ingyen és mérsékelt áron adták a munká latokhoz szükséges faanyagot. Pojtner József gyáros és Szemző Pál gépgyári igazgató urak egy-egy gyalupad kö'csönzésével tették lehetővé a munkálatokat. Csajághy Zoltán IV. évf. tanuló értékes mikroszkópiái preparátumokat ajándékozott az iskolának. Mélységes emberszeretet és szociális részvét nyilatkozott meg azoknak a jótékony embereknek a cselekedetében, akik intézetünk ifjúságának karácsonyi szeretetünnepélyét szives adományaikkal támogatták. Sok fájdalmas könyüt szárított fel ezen az emelkedett hangulatú ünnepélyen a könyörület. sok boldog mosolyt varázsolt sze

7 - 8 - gényeinknek sápadt arcára a szeretet melege! A szegények felépítésének karácsonyi szeretet-ünnepélyén maga az ifjúság gyűjtés utján koronát áldozott, a Gyermekeket Felruházó Asztaltársaság" 00, a Kereskedők Egyesülete 00. Kraut Jakab ur 200, a róm. kath. tanulók Kongregációja 10, Borbély Gyula volt növendékünk 0 és Grünbaum István ur 20 koronával járultak hozzá a fájdalmasan bol dog ünnepély sikeréhez. A tanulók által gyűjtött természetbeni adómányokat Szilárd Sándor, Gerő Zsigmond, Kertész Lajos urak, Neumann Miksáné és Bíró Béláné úrnők természetbeni ruha és élelmiszer adományai egészítették ki. Számosán voltak a jólelkű emberek között, akik a mostani drága megélhetési viszonyok között is ellátásbeli segélyben, élelmezésben részesítették szegénysorsú növendékeinket. Helyszűke miatt kénytelenek vagyunk eme nemeslelkű családok neveinek felsorolásáról lemondani, de fogadják azért jószivvel az intézet összes jótevői mind az iskola vezetőségének, mind tanuló-ifjuságának Ieghálásabb köszönetét. b) Az i ntézet működése. Az erkölcsi nevelés. Az ifjúság fegyelmi magatartásának a háború és a forradalmi kilengések által ijesztő mértékben megrongált állapotát a tanári testület nemes fáradozással lassankint a régi szin vonalra igyekszik emelni. Az iskola minden törekvése arra irányul, hogy a hazának kötelességtudó, becsületes, áldozatkész és munkás polgárokat neveljen. Örvendetesen tapasztaltuk, hogy feltűnően jó hatást tett a tanulókra az a nobilis és férfias önérzetüket ápoló hang, amelyet velük a tanításban és az érintkezésben használtunk. A tanári testület általában minden alkalmat felhasznált az ifjúság fegyelmi állapotának javítására, az állandó intésen és buzdításon kívül erkölcsi szempontokat domborított ki az olvasmányok megválasztásában és az írásbeli dolgozatok tételeinek kitűzésében. A tanári testület az erkölcsi nevelés egyik főcéljának a hazához és a magyarsághoz való hű ragaszkodás érzelmének megerősítését tekintette. Ezt a célt szolgálta a történelem és az irodalom lelkesítő tanításán kívül az ifjúsági Önképzőkör" működése, az intézet egész közszelleme és az iskolai ünnepélyeknek erős magyar érzéstől áthatott hangulata. A sivár magyar jelen és a kétségbeejtő magyar jövendő megértésére megmagyaráztuk növendékeinknek a történelmi órákon a trianoni béke szellemét, az irredentizmus lángját gyújtottuk fel lelkűkben a hazafias tárgyú színházi és mozielőadások látogatásával és az ősi rög kultuszára vonatkozó pályatételek kitűzésével. Az erkölcsi nevelés másik főcélja a vallásos érzés ápolása volt. A forradalmi hangulat által megmételyezett vallásos érzés megtisztításán és ápolásán nagy buzgósággal munká kodott a tanári kar és minden alkalmat felhasznált a tanulóifjúság vallásos érzületének elmélyítésére. Az ifjúság pontosan eleget tett vallási kötelmeinek és ennek tudható be, hogy tanulóink fegyelmi állapota, néhány szórványosan előfordult súlyosabb esettől eltekintve, általában jó volt. A tanári testület munkája mindenesetre eredményesebb lett volna e téren, ha a szülői ház is igyekezett volna az iskola nevelő tevékenységével együttműködni. Sajnos azonban, e tekintetben egyes szülők részéről káros közönyösséget tapasztaltunk.

8 - 9 - Az oktatás A tanítás az iskolai év végéig zavartalanul folyt; még fűtőanyag hiány sem zavarta meg a tanítás folytonosságát, úgy, hogy e tekintetben az idei esztendő mondható a háború kitörése óta az első normális iskolai évnek. A tanítás teljesen az uj tanításterv alapján és az utasítások szellemében történt, azonban az idegen nyelvek csoportos tanítását tanár* és helyiséghiány miatt nem lehetett megvalósítani. A tanári testület tagjai az oktatás eszközeivel is törekedtek az ifjúság hazafias, vallásos és erkölcsös érzületének ápolására a kötelességtudásnak és a munka iránt való szeretetnek fejlesztésére, nemkülönben a gyakorlati iránynak mélyítésére. Mivel a vesztett háború következtében rombadőlt közgazdasági életünknek önálló goudolkodású, munkaszerető és erős jellemű munkásokra van szüksége, a tanári testület oktató munkájának vezérgondolata a szaktudás e'mélyítése és a való é'et gyakorlati követelményeinek kielégítése volt. Ezt a célt szolgálták a kereskedelmi és közgazdasági szaklapok (Pesti Tőzsde, Kereskedelmi Élet, Könyvviteli folyóirat, Magyar Kereskedők Lapja stb.) adatainak, és a modern tőzsdei szokásoknak a szaktárgyak tanításában való állandó érvényesítése és felhasználása, ebből a célból léptünk összeköttetésbe a Kereskedők Egyesületével egy gyakorlati értekezlet összehívása érdekében, sőt az intézetben november 21-től december 21 ig rendezett eszperantó tanfolyam is a kereskedelmi érintkezés gyakorlati érdekeit szolgálta. A tanári testület buzgólkodásának tudható be, hogy az oktatás eredménye általában kielégítőnek, sőt egyes évfolyamokban jónak mond ható; az I, évfolyamban a tanulók túlmagas száma és a rendszeres előképzettség hiánya kissé lefokozták az eredményt. Gyakorlati célokat szolgált a gép- és gyorsírás tanítása is. j Gépírás. Az ifjúságnak 8 Írógép állott rendelkezésére ; a gépírást a gépek számának megfelelő csoportokban az I. évfolyamban heti 10, a II-ban heti 7 órában tanítottuk, ami már lehetővé teszi a gyakorlati életben annyira fontos gépírás intenzív tanulását. A fősúlyt a vakirás begyakorlására helyeztük. Gyorsírás. A gyorsírás az I. és II. évfolyamban rendes tárgyként szerepel, de mivel a gyakorlati életben való értékesítését csak a folytonos vele való foglalkozás biztosítja, az önképzőkör keretében létesített gyorsírókor utján gondoskodtunk arról, hogy a felső évfolyamok tanulói is részesüljenek megfelelő továbbképzésben Azonkívül a jegyzetkészítésnél, szövegdiktálásnál a kir. főigazgatóság 2729/1921. számú körrendeleté értelmében állandóan a gyorsírás használatára kényszerítettük növendékeinket. Munkadélutánok. Az iskola elméleti oktatását szervesen egészítik ki az új tanítástervben elrendelt munkadélutánok, amennyiben az elméleti oktatásba a gazdasági termelőmunkát kapcsolják bele Sajnos, az új tanításterv nagyszabású ondolatát, a fizikai alkotó munka megbecsülésére való nevelés lendületes koncepcióját, helység-, szerszám és anyaghiány miatt nem tudtuk minden vonatkozásában megvalósítani. Az új iskolaépület felépítése előtt alig lehet a munkadélutánok intézményes megszervezéséről beszélni. A fentartó város és a helybeli nemeslelkü kereskedő- és iparosvilág áldozatkészségéből szerzett műszerek és anyag birtokában a lehetőséghez képest mégis foglalkoztattuk tanulóinkat az idén is gazdasági termelőmunkával. Az I. évfolyam a fennálló rendeletek szerint egész éven át foyó- és diszírással, rajzolással és mikroszkópiái áruismereti gyakorlatokkal foglalkozott;

9 10 - a többi évfolyamok felváltva a könyvkötészetben, plakát- és reklámtervezésben, mikroszkópizálásban, a famunkákban és díszfaragásban gyakorolták magukat. Tavasszal és ősszel a város által erre a célra kiutalt földterületen mezőgazdasági és kertészeti munkákat végeztek és munkájukról rendszeres számadásokat vezettek a mezőgazdaság üzleti oldaláról való megismerkedés céljából. A IV. évfolyam növendékeinek Molnár László ur, helybeli fűszerkereskedő, időnkint bemutatta a fűszerárú-kereskedelemben szokásos csomagolási munkákat. A tanulók munkáiból az évzáró ünnepély alkalmával nyilvános kiállítást rendeztünk, amelynek jövedelmét jövőre szerszám és anyag beszerzésére fogjuk fordítani. Az önképzőkör kebelében működő állatvédelmi alosztály vezetője, Földi István r. tanár a természetrajzi munkadélutánokon állatvédelmi előadásokat tartott az ifjúságnak. Iskolánk tagja az Országos Állatvédő Egyesületnek és az ifjúsági könyvtár részére előfizet az egyesület kiadványaira. A munkadélutánok keretében meglátogatták a tanulók a helyi üzemeket is; igy a cukor-, ecet-, sör- és vasgyár üzemét. Október -én a somogyszentimrei mintagazdaságot és mezőgazdasági iskolát látogatta meg az ifjúság, május 18-án pedig Fonyódra tettünk tanulmányi kirándulást. A kirándulásokat mindenkor felhasználtuk az állatés növényvédelem gondolatainak az ifjúság lelkében való meggyökereztetésére. A szegénysorsú tanulók költségeinek fedezésére 692 K-t fordítottunk a tanulmányi kirándulási alapból. Egészségi állapot és testnevelés. A tanulók egészségi állapotának gondozására az iskolaorvoson kivűl a tanári kar is állandó figyelmet fordított. Súlyosabb betegségi esetek sem a tanulók, sem a tanári kar tagjai között nem fordultak elő. Dr. Fehér Henrik iskolaorvos minden évfolyamnak havonkint egészségtani előadásokat tartott. A betegség miatt mulasztott órák száma nem lépte túl a normális határt. A városunkban ősszel és tavasszal fellépett skarlátjárvány is csak annyiban érintette iskolánkat, hogy a Máv. Internátusbán kiütött ragály miatt az Internátusbán lakó tanulóink október 9-től 18-ig, s a kaszárnyában fellépett vörhenybetegség miatt a nemzeti hadseregbe önként jelentkezett katonatanulóink február 24-től március 13-ig ki voltak tiltva az iskolából. De megbetegedési, vagy gyanús eseteket magában az iskolában az október én megtartott orvosi vizsgálat nem talált. Az új tanításterv nagy súlyt helyez a testnevelésre, rendelkezéseinek azonban tornaterem és felszerelés hiányában nem tudtunk eleget tenni. A testgyakorlás az iskola udvarán végzett katonai és szabadgyakorlatokra, sétákra és a Turul Sport Egylet pályáján rendezett játékokra és footballmérkőzésekre szorítkozott. Hideg, vagy esős idő esetén a tanulók a tantermekben elméleti testnevelési és egészségtani előadásokat hallgattak. Az iskola udvarán felállított nyújtó, korlát, továbbá a különböző súlyzók és egyéb tornaeszközök szintén a testnevelésnek nemzeti szempontból is magasztos célját szolgálták. A tanulók testi tisztaságának fentartására a tél folyamán megkezdtük a helybeli gőzfürdő testületi látogatását, sajnos azonban, a gőzfürdő üzemének beszüntetése miatt kénytelenek voltunk szép terveinknek intézményes megvalósításáról lemondani. Télen a testnevelési órákat korcsolyázásra használtuk fel; a Korcsolyapálya R. T. 10 ingyenes és 12 félfizetéses évadjegyet bocsátott az igazgatóság rendelkezésére szegénysorsú tanulók számára, amiért ezuton is köszönetét mondunk intézetünk szíves támogatásáért. Az önképzőkör kebelében működő ifjúsági Turul Sportkör" október 2 án a csökölyi, október 9-én a nagyatádi,

10 május 21 "én pedig a helybeli áll. főgimnázium csapatával tartott barátságos football mérkőzéseket. Megalakult iskolánkban a cserkész csapat is. amely szorosabb értelemben vett cserkészgyakorlatokon kívül az iskola földjén önálló kertészeti termelőmunkát is végzett. Értekezletek. A Rendtartás által előirt alakuló*, tanulmányi-, ellenőrző-, osztályozó- és záróértekezletek mindegyikét felhasználtuk a nevelés és tanítás feladatainak tüzetes megbeszélésére. A tanulmányi értekezleteken felmerült élénk eszmecserében igyekeztünk tisztázni a modern pedagógia legfontosabb kérdéseit, kialakítani a legcélraveze több egységes módszert és megteremteni az iskolánk sajátos jellegének megfelelő gazdaságpedagogiai Köztudatot. Ezeken az értekezleteken törekedtünk teljes összhangzásba hozni az intézetben működő középiskolai és felső kereskedelmi iskolai képesítésű tanárok eltérő irányú világnézetét, egységes harmóniába olvasztani az általános műveltséget és a közgazdasági szaktudást és ezzel valóra váltani az új tanitástervnek azt a nagyszabású gondolatát, amely a szakiskolát egyben a nevelőiskola színvonalára akarja emelni. Ezt a célt szolgálták az igazgató és a tanári testület tagjainak egymás óráin való kötelező látogatásai, amelyeknek tapasztalatai bőséges anyagot szolgáltattak az értekezletek eszmecseréihez és vitatkozásaihoz. A tanítási órákon az igazgató egész éven át 170 esetben tett látogatást, a tanárok hetenként egyszer. Az ellenőrző értekezleteken megbíráltuk a tanulók fegyelmi és tanulmányi állapotát és ahol szükségesnek láttuk az eredményről a szülőket Írásban értesítettük. Szigorúan üldöztük a könnyelmű óramulasztásokat és későnjövéseket; óramulasztásokat csak orvosi bizonyítvány alapján igazoltuk és az igazgatóság a mulasztásokról minden hónap végén részletes jelentést küldött a kir. főigazgatóságnak. Május 7-én a vallás és közoktatásügyi Minisztérium 26,998/1922 sz. a. értelmében szülői értekezletet tartott a tanári kar a következő programmpontokkal: 1. harmónia a szülői ház és az iskola nevelő eljárása között; 2. az óramulasztások és későnjövések kiirtása; 3 az érlelem és belátás szerepe az erkölcsi nevelésben; 4. a következetes és egyetértő szülői eljárás fontossága a nevelésben;. az iskola tekintélyének megóvása a gyermekek előtt; 6 a vallásos és hazafias érzés ápolása. 7. a tanulók utcai magaviseletének iskolaközi ellenőrzése és a nyilvános szereplés korlátozása; 8. a sportélet tultengése ellen való védekezés; 9. az iskola épület felépítésének kérdése. A szülői értekezleteket a fennálló vallás és közoktatásügyi miniszteri rendelet értelmében és a megjelent szülők kívánságára jövőre rendszeresíteni fogjuk. Az értekezletekről felterjesztett jegyzőkönyvekből a nmlt. vallás és közoktatásügyi Miniszter úr /1921 VII. B. sz. rend. szerint örömmel vett tudomást az iskolában folyó céltudatos munkásságról. A tanári testület működése az iskolán kivül. A tanári testületnek majdnem minden tagja részben mint vezető, részben mint választmányi tag élénk tevékenységet fejt ki a vármegye és a város kulturális és társadalmi életében. Iskolai ünnepélyek. Az iskola Széchenyi Önképzőköre" több iskolai és nyilvános ünnepélyt rendezett mindenkor hazafias szellemű és művészi értékű műsorral. Október 6-án a tizenhárom aradi vértanú emlékezetének oltárán gyújtottuk meg a kegyelet fáklyáit, december hó 11-én Arany János emlékezetének áldozott az intézet ifjúsága. Lélekemelő hangulatban folyt le december 17-én az ifjúság karácsonyi szeretetünnepélye, amelyen 11 szegény arcáról töröltük le a nyomor

11 sajtolta könyeket, egyenkint 20 K készpénzzel és természetbeni adományokkal támogatva őket Február l én úgy anyagilag;, mint erkölcsileg fényesen sikerült nyilvános műsoros-estet rendezett az ifjuság a Segítő Egyesület javára. Március 1-én nyilvános hazafias ünnepély keretében róttuk le kegyeletünket a márciusi hősök emléke iránt és megkoszorúztuk a város főterén álló Kossuth-szobrot. A koszorúzás ünnepélye felejthetetlen emlékeket hagyott az ifjúság és a város hazafias közönségének lelkében. Április 2-án a Magyar Jövő Ifj. Irodalmi Társaság javára tartottunk sikerük házi ünnepélyt, május 21-én pedig az Önképzőkör záróülésének keretében felavattuk az integer Magyarország összes vármegyéinek porszemeit tartalmazó turáni emlékplakettet, az ősi röghöz való hűséges ragaszkodás művészi szimbóliumát. Tanulóink jótékonysága és áldozatkészsége. A súlyos gazdasági helyzet és a szociális nyomorúság enyhítése számos alkalmat szolgáltatott arra, hogy a tanulóifjúság emberbaráti részvétének és áldozatkészségének kifejezést adjon. Az ifjúság által rendezett hazafias, szociális és jótékonycélu gyüjtések és adományok a következők voltak: Hadiárvák karácsonyfájára 896'0 K Karácsonyi Szeretetünnepélyre József kir. herceg Szanatórium Egyesület javára ,, Zsófia gyermekszanatórium javára Az Ifj. Segítő Egyesület céljaira [ünnepélyek jövedelméből] , A leánygimnázium építési alapjára A vak katonáknak - 300' A kaposvári tüdőbeteg gondozónak 00' - A gyorsirókörnek , A Kereskedelmi Isk. Tanárok Háza javára 1000',. A Somogymegyei Tanítók Háza javára 00 A Kossuth-szobor m egkoszorúzására 1942' - A Turáni-ötvös emlékplakettre A M agyar Jövő Ifj Irodalmi T ársaság javára A zenekör céljaira 880' A Segítő Könyvtár céljaira a Segítő Egyesület pénztárából Szegénysorsú tanulók tandíjára 100., Az Anya- és Gyermekvédő Egyesület sorsjegyeire 700' Összesen : K Az iskolai év bezárása. Jutalmazások. Minthogy az iskola működése szeptember 1 től az iskolai év végéig zavartalanul folyt, az évet a szabályszerű időben fejezhettük be. A rendes tanítás és az összefoglalások a IV. évfolyamban május 28-ig, a többi évfolyamokban junius 27-ig tartottak. Junius 29-én a hálaadó Te Deum" után tartottuk meg évzáró ünnepélyünket. Ez alkalommal a IV. évfolyam tanulói búcsúztak el a többiektől és az intézettől, majd az igazgató évzáró beszéd keretében lelkes szavakkal buzdította a tanulóifjúságot az iskola eszményeinek megőrzésére, a termelő munka megbecsülésére, a kereskedelmi élet ethikájára, a hazafias és vallásos érzés ápolására és azokra a kötelességekre, amelyek nemzeti jövőnk és területi integritásunk szempontjából a magyar ifjúságra várnak. Részben az évzáró ünnepély keretei közt, részben más alkalommal a következő tanulók részesültek jó előmenetelük és magaviseletük elismerések épen pénzbeli vagy könyvjutalomban: A Kath Kör 600 K-ás karácsonyi ajándékát Kovács István és Nagy Imre III. evf. és Kelemen György IV. évf. tanulók közt osztotta ki egyenlő részletekben az igazgatóság Dr. Bók Z. Lajos ügyvéd úr március idusának megünneplésére tett alapítványának ezidei 800 K kamatait az alapító rendelkezése szerint felerészben a magyar történelemben legjobb előmenetelt tett

12 Máté József III. évf. tanuló és a magyar irodalomtörténetben legkiválóbb Sebők Béla IV. évf. tanuló közt osztotta ki az igazgatóság a március 1-iki hazafias ünnepély keretei között. A Kereskedők Egyesülete által alapított K-ás Vései Sándoralapítvány" ezidei kamatait, 600 K-t a kereskedelmi szaktárgyakban legkiválóbb Kelemen György IV. évf. tanulónak itélte oda a tanári testület javaslata alapján a Kereskedők Egyesületének választmánya. Bársony Károly II. évf. tanuló a Huszár akcióból 3000 K ösztöndíjban részesült a tanári testület egyhangú ajánlása alapján. A,,Bárdos Lajos-alapitvány ezidei 0 K kamatait Kelemen György IV. évf. tanuló kapta ösztöndíj gyanánt. Az Ifjúsági Segítő Egyesület által kitűzött irodalmi pályatétel 400 K pályadijának nyertese Sebők Béla IV. évf. tanuló lett, 200 K gyors író pályadiját Bársony Károly II. évf. tanuló, 100 K-ás gyorsíró diját Lőffler Mihály III. évf., 0 K-ás gyorsíró diját Dobos Sándor II évf., 400 K magángazdasági pályadiját pedig Tóth András III. évf. tanuló nyerte el. Ezeket az összegeket a Somogymegyei Takarékpénztár Igazgatósága által az Ifj. Segítő Egyesület céljaira felajánlott 2000 K-ás adományból fedeztük, a megmaradt összeggel pedig a Segítő Egyesület vagyonállományát növeltük. Az Erdélyiek Somogymegyei Asztaltársasága által kitűzött irredenta pályatétel 400 K jutalomdiját Sebők Béla IV. évf. tarulónak Ítélte oda a bírálat. Dr. Fehér Henrik iskolaorvos és egészségtantanár 400 K-t juttatott az igazgatósághoz az egészségtanban legjobb eredményt elért 4 tanuló megjutalmazására; ezt az összeget négy egyenlő részben Dániel Oszkár I. évf., Farkas Ferenc II. évf., Radics Gyula III. évf. és Umbach Péter IV. évf. tanulók közt osztotta ki az igazgatóság. Kéri Elek attalai esperes úr, a r. kath. hittani vizsgálatok püspöki biztosa 400 K*t bocsátott az igazgatóság rendelkezésére, amelynek felét a r. kath. hitoktató ajánlására Löffler Mihály III. évf. tanuló megjutalmazására, felét pedig jutalomkönyvek vásárlására fordítottuk. A Fenyvesi Béla úr által adományozott kötet, Szabó Lipót úr által adományozott 4 kötet, továbbá Kéri Elek esperes úr részéről felajánlod 200 K-ból vásárolt 3 kötet könyvvel a következő tanulókat jutalmaztuk az évzáró ünnepélyen : Ihrig Gusztáv I.. Nagy Sándor I. évf., Bársony Károly II, Farkas Ferenc II, Kelemen István II. évf., Deutsch József III., Löffler Mihály III., Máté József III. évf., Adler Andor IV., Bucski Sándor IV., Nürnberg László IV. és Szeles János IV. évf. tanulókat. Felügyelet, a) A Kaposvári Községi Négyévfolyamú Fiú Felső Kereskedelmi Iskola felett való felügyeletet a vallás és közoktatásügyi Miniszter úr részéről elsőfokúlag dr. Schack Béla udvari tanácsos úr, a felső kereskedelmi iskolák kir. főigazgatója gyakorolja, (Budapest, V., Hold utca 19., III. 2,) aki hivatalosan március 29. és 30. napjain látogatta meg intézetünket. Másodfokúlag a felügyeletet a vallás- és közoktatásügyi Minisztérium VII. B. ügyosztálya végzi; az ügyosztály vezetője: dr. Schindler Arthur miniszteri tanácsos úr. b) A fentartó város részéről a közvetlen felügyeletet a Felügyelő-Bizottság gyakorolja. E ln öke: Dr. Vétek György polgármester.

13 14 - Hivatalból tagjai: Siposs Géza v. főjegyző, dr. Kovács József v. főügyész Izsák Lajos v. főszámvevő, Bársony János igazgató, a Bizottság előadója és Földi István tanár, bizottsági jegyző. Választott tagjai: Geiszler István kereskedő, Soós János takarékpénztári igazgató, Baló Gyula ny. főgimnáziumi tanár, Grünwald Lipót kereskedő, dr. Gauser Rezső kir. s. tanfelügyelő és Zsadonyi Imre kereskedő. Tanári testület. Igazgató: Bársony János okl. középiskolai tanár. Tanította a történelmet a II IV. évfolyamban heti 6, május 1 től kezdve az I IV. évfolyamban összesen heti 8 órában Tanít 17 év óta. Tanárok: Bárdos Lajos okl. középiskolai rendes tanár Tanította a magyar fogalmazás és irodalmat az I., a történelmet az I. és a német nyelv és levelezést az I IV. évfolyamban összesen heti. 19 órában május 1 ig. Főnöke volt az I. évfolyamnak, vezetője az Önképzőkörnek és őre az ifjúsági könyvtárnak A gyulai r. kath. püspöki főgimnáziumhoz kineveztetvén, állásáról lemondott és május 1-én új munkakörébe távozott. Intézetünknél tanított 3 évig. Geszti Ágost áll. főgimnáziumi tornatanár, óraadó tanár. Tanította a testnevelést az I. és a III évfolyamban összesen heti 4 órában. Intézetünknél tanít 1 év óta. Gyulai István áll. elemi iskolai tanító, óraadó tanár. Tanította az éneket az I IV. évfolyamban összesen heti 2 órában. Intézetünknél tanít 1 év óta. Hribik Aladár áll. siketnéma intézeti tanár, óraadó tanár Vezette a munkadélutánokat az I IV. évfolyamban összesen heti 10 órában. Intézetünknél tanít 1 év óta. Földi István okl. középiskolai és felső kereskedelmi iskolai rendes tanár. Tanította a földrajzot és áruismeretet az I IV. évfolyamban és vezette az I II. évfolyam természetrajzi munkadélutánjait összesen heti 20 órában. Május 1-ike óta ellátta a II. évfolyamban a német nyelv és levelezés óráit is heti 4 órában. A III. évfolyam főnöke, a tanári értekezletek jegyzője, a vegytani, áruismereti, földrajzi és történelmi szertár őre. Tanít 10 év óta, intézetünknél 4 év óta. Lévay József okl. felső kereskedelmi iskolai rendes tanár. Tanította a könyvvitelt az I III., a magyar levelezés- és a kereskedelem ismertetését az I III évfolyamban és a gyakorló-irodát a IV. évfolyamban összesen heti 18 órában. A IV. évfolyam főnöke, a szak- és zeneszertár őre. Vezette az ifjúsági zenekart heti 1 órában. Tanít 3 év óta. Majunke József áll. főgimnáziumi r. tanár, óraadó tanár. Tanította május 1-ike óta a német nyelv és levelezést a III IV. évfolyamban összesen heti 6 órában Dr. Rezsek Gyula ügyvéd, óraadó tanár. Tanította a közgazdasági és jogi ismereteket a III IV. évfolyamban összesen heti 8 órában. Intézetünknél tanít 2 1/2 év óta.

14 - 1 - Salgó Sándor okl. középiskolai rendes tanár. Tanította a magyar irodalom és fogalmazást a II.-IV. évfolyamban és a francia nyelv- és levelezést a III.-IV. évfolyamban, összesen heti 17 órában. Május 1. óta ellátta az I. évf magyar fogalmazás és irodalmi óráit is heti 3 órában. A II. évfolyam főnöke és a tanári könyvtár őre. május 1 ike óta az önképzőkör vezetője. Tanít 11 év óta Somogyi József okl. középiskolai óraadó tanár. Tanította a természettant az I.-II. évfolyamban és a gépírást az I-II. évfolyamban összesen heti 21 órában. Május 1-ike óta ellátta az I. évfolyam német nyelv és levelezési óráit is heti 4 órában A fizikai szertár őre. Intézetünknél tanít 4 év óta. Szabó Alajos áll. főgimnáziumi r. tanár, óraadó tanár. Tanította a gyorsírást az I -II. évfolyamban összesen heti órában. A gyorsírókor vezetője. Intézetünknél 2 évi megszakítással 8 év óta tanít. Szigethy Benedek Gyula áll. főgimnáziumi tornatanár, óraadó tanár. Tanította a testnevelést a II. és a IV. évfolyamban összesen heti 4 órában. Intézetünknél tanít 1 év óta Tián Ferenc szakvizsgálatot tett felső kereskedelmi iskolai tanárjelölt, ideiglenes helyettes tanár. Tanította a kereskedelmi számtant és a mennyiségtan és politikai számtant az I-IV. évfolyamban öszszesen heti 19 órában. Az Ifj. Segítő Könyvtár őre, május 1-ike óta az I. évfolyam főnöke és az ifj. könyvtár őre. Tanít 2 1/2 év óta. Hitoktatók: Biczi Gyula r. kath. segédlelkész. Csertán Márton ref. lelkész Takács Béla ev. lelkész. Bürger Fülöp izr. hitoktató. Iskolaorvos és egészségtantanár: dr. Fehér Henrik. Iskolaszolga: Nyári János.

15 Az intézet rendes tanulóinak névsora az iskolai évben. Első évfolyam. Bauer P ál (1/2 tdjm.) Bárdos Kálmán Beck Ödön Bencs Béla Biró Ferenc Bognár Konrád Bojtor Gyula Borbély Károly Buzinkay György 10 Csajághy Mihály Dániel Oszkár Dobos Béla Eperjessy László Fekete Andor (kimaradt) 1 Fischer József Gacsár Sándor Géhringer Lajos Hartmann Ferenc Horváth József 20 Ihrig Gusztáv Kapotsfy László Kiss József [] /2 tdjm.) Klein Zoltán Knizsek Géza 2 Kovács György [l/2 tdjm.] Kurtács József Künsztler József Lauber Lajos [kimaradt] Légár Béla 30 Lőwy Ottó Mayer János Nagy Sándor Neumayer András Páhy Béla 3 Róthberger János Simon József Sípos János [ 1/2 tdjm.] Singer László Somogyi Aladár 40 Szirtes Károly Udvardi János Ungár István Varga Dezső Varga József [kimaradt] 4 Wiesner Pál M á s o d i k évföl y a m. Augusztin László Balázsovits Ervin Bársony Róbert K. [e. tdjm.] Bernáth Caesár Dobos Sándor (f. tdjm.] Farkas Ferenc (f. tdjm,] Friedmann József Herke László Hirsch László 10 Hirsch Pál Horváth László Hutflősz Nándor [f. tdjm ] Kacskovits Attila Kelemen István [tdjm ] 1 Kovács Ede M agyar Tibor Mezericzky Károly [kim.] Pázsitzky László Polgár Ferenc 20 Pusztay Gyula [kimaradi] Reviczky Antal Ring Sándor Simonyi István (ismétlő) Sturm Lajos 2 Szalaváry Lajos Szente János Szirtes László Ungár István H a r madik évfol y a m. Christ Miklós (f. tdjm j Deutsch József Égető Ede [f. tdjm,] Frászt Imre Grosz Andor Király József Klimsa Dénes (ismétlő) Kohn Imre [ism., kimaradt] Kováts István 10 Löffler Mihály (f.- tdjm ] Major Sándor Máté József [tdjm.] Nagy Imre Punik András 1 Radics Gyula Schmidt Gyula Simon Pál (ismétlő] Steiner István Szilárd Alfréd [ismétlő] 20 Tóth András [tdjm ] Vágó Andor Weil Béla

16 17 - N e g yedik évfoly a m. Adler Andor Balogh István Becker Ferenc Berkes Sándor Bucski Sándor (f tdjm.) Csajághy O szkár Zoltán Decsi Miklós Dióssy Gábor [kimaradt) Farkas Lajos 10 Fenyvesi Gyula Miklós Ferenczi Sándor Frank György Frank Sándor 2 Hamberger Gyula 1 Horváth József Izsák Lajos Kecskés András [f. tdjm.) Kecskés József [f. tdjm.) 30 Kelemen György (e. tdjm.) 20 Kellner Imre Kovács Ferenc Máj József Márkus Gábor Mayer Béla Nürnberg László [e. tdjm.) Perkics Ferenc Schiittler Ferenc Sebök Béla Somogyi Imre [e. tdjm.) Somogyi János e. tdjm ] Szabó Gyula Szeles János Umbach Péter Pál Varga László

17 Fontosabb statisztikai adatok az intézőt osztá ly o zott rendis tanulóiról az iskolai év v i l i n. Az sztályozott 1. évi. II évf III. évf évi. Ö sszesen I V. rendes tanulók megoszlása szám % szám % szám % szám % szám % Beiratkozott t Kimaradt Az isk év végén oszlályozt Római katholikus i Görög katholikus Református Evangélikus Izraelita Összesen: Magyar Német Horvát _ - - _ Vend összesen; Gimnáziumból jött Reáliskolából jött Polgári iskolából jött Itteni I. évfolyamból jött Idegen I Itteni II Idegen II Itteni III 33 loo Idegen III. Ismétlő volt összesen: , 100 i9i'8-ban szü'etett ben ban ben ben ban ben ben - _ ban ben összesen : Kaposvár t i Somogymegye Zalamegye - Heves megye / Tolnamegye lo 6 Baranyamegye Fehérmegye Veszprémmegye Nógr- dm egye Csehszio skia Horvát-Sz'avonország összesen : 42 loo 26 loo! m loo loo Kisbirtokos 4 lo lo Gazdasági alkalmazott Nagyiparos - Kisiparos / 8 Ipari alkalmazott - 2 lo 1 7 Nagykereskedő kiskereskedő eresk. alkalm azott Köztisztviselő Tanár, tanító Más értelmiség Katona Szolga Magánzó lo Nyugdíjas lo 4 Egyéb ismeretien fogl. összesen: loo 21 loo loo

18 19- Kimutatás az osztályozott rendes tanulók tanulmányi előmeneteléről és magaviseletéről évfolyamonként és tantárgyanként az 1921/22. isk. évvég én. I. Évfolyam tanuló % tanuló % tanuló % tanuló Hit- és erkölcstan Magyar fog. és irod Történelem Földrajz Áruiameret '100 Természettan Mennyiségt és pol. sz Kereskedelmi számtan Könyvvitel Magyar levelezés és a kér. ismertetése Német nyelv és lev Gyorsírás Gépírás Tesln.) Testev ) Egészségt » Munka d. u ügyesség Ö sszesen: írásbeli dolgozatok külső alakja, ~ % % Magaviselet Évfolyam. Hit- és erkölcstan Magyar fog. és irod Történelem Földrajz Áruismeret Természettan Mennyiségt. és pol. sz Kereskedelmi számtan Könyvvitel Magyar levelezés és a _ kér. ismertetése Német nyelv, és lev Gyorsírás Gépírás Egészségt Ö sszesen: írásbeli dolgozat külső alakja Magaviselet

19 tanuló % tanuló 3 4 % tanuló % tanuló % % III. Évfolyam. Hit- és erkölcstan Magyar fog. és írod. Történelem Jogi ism eretek Közgazdasági ismeretek Földrajz Áruismeret Mennyiségt és pol. sz. Kereskedelmi számtan Könnyvvite l Magyar levelezés és a kér. ism ertetése Német nyelv, és lev. Francia nyelv, és ev. Testn M - a d. Egészségi. 7 fi k Ö sszesen: Írásbeli dolgozat külső alakja o Magaviselet _ IV. Évfolyam. Hit- és erkölcstan Magyar fogalmazás és irodalom j Történe em Jogi ismeretek Közgazd. ismeretek Földrajz Áruismeret Mennyiségtan és pol. számtan Kereskedelmi számtan Gyakorló iroda Német nyelv és lev Francia nyelv és lev Testn Egészségi buzgalom Ö sszesen: írásbeli dolgozat külső alakja o Magaviselet

20 - 21 Összefoglaló kimatatás az osztályozott rendes tanulók tanulmányi előmenetóről ás magaviseletéról az iskolai áv végén. Az osztályozott rendes tanulók megoszlása I. évf II. év III. évf. IV. évf. ö s s z e s e n tanuló % tanuló % tanuló % tanuló % tanuló J eles rendű Jó rendű Elégséges rendű M egfelelt összesen tárgyból elégtelen tárgyból elégtelen i Több tárgyból elágt Nem felalt meg ö s s z Osztályozatlan maradt összesen: Ism átlő volt _ M eg feleltism étlő volt J e le s e n megfelelt ismétlő volt " --- Jól megfelelt ismétlő volt ~ Jó (1) Szabályszerű (2) Kevésbé szab.-sz. (3) 1 4 ~ ] 1 Rossz (4) ö ssz e se n : Szép (1) Rendes (2) Tűrhető (3) Rendetlen (4) ~ Ö sszesen: J e le s rendűek voltak az 1. évfolyamban: Tóth A, a II évfolyamban: Bársony Róbert Károly a III. évfolyamban: Löffler M, Máté J., Deutsch J., aiv. évfolyamban: Adler Andor, Szeles János. Kimutatás a rendes tanulók óramulasztásairól az évbea Mulasztóit I évf. I. évf. III évf. VI. évf Ö s s z e s e n tanuló órát [tanuló órát tanuló órát tanuló órát tanuló órát Igazoltan Egy tanulóra esik Igazolatlanul Egy tanulóra esik P 4 Összesen j 8019 Nem mulasztott Egyetlen ó rát sem m ulasztottak: a II. a III. a IV. Páhy Béla, Siposs János. Varga Dezső. : Augusztin László. Szente János. : Lőffler Mihály. Radics Gyula, : Máj József

21 A z iskolai év folyamán tartott magánvizsgálatok. A magánvizsgálatok a nmlt. V. K. M évi december 22-én 16300/1919. B. XII. sz. a. k rendeletének intézkedései szerint történtek a fenti rendeletben meghatározott határidőkben A magánvizsgálat engedélyezése iránti kérelmeket az igazgatóság a tanári testület véleményezése alapján legalább hónappal a vizsgálat terminusa előtt felterjesztette a nmlt. V. K. M. hez. A vizsgálatokat mindenkor a nmlt. V. K M., illetve a kir. főigazgatóság által kiküldött elnök vezette évi augusztus 29-én tartott javitó magánvizsgálatokon a kir főigazgatóság 42871/1921. sz rendelete értelmében dr. Szopkó István úr elnökölt, Javitó m agánvizsgálatokra jelentkeztek : Leitner Ferenc 1. évf. mgv., hit és erkölcstanból és a német nyelv és levelezésből [megfelelt], Csákvári Miklós III. évf. mgv., a német nyelv és levelezés és francia nyelv és levelezésből, [megfelelt), Keceli György III, évf mgv., a hit- és erkölcstan és könyvvitelből, (nem felelt meg, 1 év múlva a teljes mgv -ra jelentkezhetik ) 1921 évi szeptemberi határidőre a következő jelöltek nyertek magánvizsgáiati engedélyt A jelölt neve Évfolyam Mgv. engedélyének száma és kelte Eredmény A jelölt neve Évfolyam Mgv. engedélyének száma és kelte Eredmény Terhes Béla I. 877/1921. VI. B IV. 29 N e m je le n t m e g a Posgai Imre* II. v i z s g á la to n /1921. V, B XI. 10. M egfeelt Major Tibor II. 6629/1921. VI.B II. 17. N e m je l e n t m e g a Almásy István* II. v i z s g i l a t o n 72339/ 921 VI B. VII 30 N e m je le n t m e g a v iz s g a la to n Kisrómai Antal III. K apacsek J.* I. ''Ne m fe le lt m e g, 80839/ h ó m ú l v a j. v. VI. B. IV.. Simon Ferenc* II. je le n t k e z h e t i k /1920 VI B XI. 0 N e m fe le lt m e g, i h ó m ú lv a j- v. je le n t k e z h e t i k Boros Jenő* II /1920. VI. B XI /1921 Vl B II. 18 N e m je le n t m e g a v i z s g á la to n N e m je le n t m e g a v iz s g á la to n Mihály J.* I /1920. VLB. XI 10 N e m je l e n t m e g a Herceg István4 II. 66K/921 VI. B v i z s g a la to n Megfelelt N e m fe le lt m eg, Rónai Lajos* I / h ó m u l * a j. v, VI. B XI 10. Nyárádi J * II. j e l e n tk e z h e t i k 67197/1921 VI B II 2 N e m je le n t m e g a v iz s g a la to n Ifj Peterka J.* I /1920. VI. B /1920 Stojakovics T * I. VI. B 192i. I. 4. Nagy Ágoston* I. Pétersz 0.* I. 6627/192! VI B. II. 19 Kolics János* I / 921 VI. B IV. 29 N e m je le n t m e g a Tárok Géza* II. v i z s g á la to n 7637/ 921 VI B IV. 6. N e m j e le n t m e g a Hartmann Gy * III. 66 1/ 921. v i z s g á la to n Vl. B ír á s b e li v i z s g á la t k ö z b e n v i s s z a l é p e t t Pápai Sándor / 921 VI B IV 29 Megfelelt Radácsy Ede - N e m je le n t m e g a v i z s g á la to n 82741/ 921. VI. B IV / VI. B. IV. 23. Megfelelt N e m je le n t m e g a v iz s g á la to n F e ls ő k ér. is*, k ü lö n b, éretts. v i z s g á l a tr a N e m je le n t m e g F e l s ő k é r, isk. k ü lö n b, é re tts, v iz s g á la tr a M eofe'& lt A *-gal jelölt m agánvizsgálóknak 1921, júniusi határidőre nyert m agánvizsgálat1 engedélyét 1931, évi szeptemberi terminusra érvényesitette a tanári testület. A szeptember havi magánvizsgálatok írásbeli része szeptember 16, és 17-én, szóbeli része szeptember 19, és 20-án folyt le. A szóbeli magánvizsgálatokon a kir. főigazgatóság 4287/1921. rendelete értelmében Battenberg Lajos posta-távirda főigazgató úr elnökölt.

22 A javító magánvizsgálatokat évi november 21-én tartottuk meg. A vizsgálat elnöke a kir, főig. 624/1921. sz. rend. értelmében dr. Szopkó István polgárm ester-h. úr volt. Javító mgv -ra jelentkeztek; Tapacsek József, I évf m gv, a gépírásból és kér. számtanból. (megfelelt), Kisrómai Antal. III. evf. mgv., a földraj/ és áruismeretből, (megfeleli) évi decemberi határidőre a következő jelöltek nyertek m agánvizsgálstl engedélyt: ií r ~ A jelölt neve Matán László 1. Lőrinc Irén I. Somogyi N. I. Palatínus R. I. Mgv. engedélyének száma és kelte VI. B. III V. B VI VI. B. Vili. 4 I38l70 192l VLB. Vili. 19 Hagymás! J I. 13B VLB VIIM 9 Eredmény 1 Nem felelt meg. 2 hó múlva javító vizsgára jelentkezhetik A jelölt neve Nagy Ágoston Évfolyam M egfelelt Major Tibor* II. Nem felelt meg 2 hó múlva javító vizsgára jelentkezhetik I Mgv. engedélyének száma és kelte I VII B. XII ] 1921 VI. B Ú I. 17. Káplár Lajos III VI. B VI. 27. M egfelet Kiss Gyula j Vll. B. X. 4. Nem jelent meg a vizsgálaton Prelnlcli Mihály III Vll. B. X. 29. Somogyi Gyula I L, Nem jelent meg VI B. VIII 20 a vizsgalaton Szommer F. II Vll. B. XII. 13 terhes Béla* I Vl. B I V. 29 Nem jelent meg a vizsgálaton Eredmény Nem jelent meg a vizsgálaton a Nem jelent meg a vizsgálaton Nem jelent meg a vizsgálaton Nem jelent meg a vizsgálaton Nam felelt meg 1 év múlva a teljes mgv. ra jelentkezhetik Megfelelt A *-gal jelölt m agánvizsgázóknak évi szeptemberi határidőre nyert m agánvizsgálati engedélyét 1921 évi decemberi terminusra érvényesítette a tanári testület. A decemberi magánvizsgálatok írásbeli részét december 16. és 17-én, szóbeli részét december 20. és 2l-én tartottuk meg A szóbeli vizsgálatokon a kir. főigazgatóság 7444/1921, sz rendelete értelmében dr. Szopkó István polgárm ester h. úr elnökölt. A javító magánvizsgálatokat évi február 22-én tartottuk meg. A vizsgálat elnöke a kir. főigazgatóság 70/1922. sz rendelete értelmében Őrei Géza miniszteri tanácsos, ny. pénzügyigazgató úr volt Javító magánvizsgálatra jelentkeztek: Matán László I. évf. mgv. a gyorsírás- és földrajzból [megfelelt). Somogyi Nándor I. évf. mgv., a gépírásból [megfelelt] 1922 évi május havi h atárid ői a következő jelöltek nyertek nagánvlzsgálati engedélyt: A jelölt neve Évfolyam Mgv. engedélyének száma és kelte Eredmény A jelölt neve Évfolyam Mgv. engedélyének száma és kelte Eredmény Androsits M IV. I i. VII. B. X. 29. Diéssy Gábor IV. Hagymási L IV *21. Vll. ti. Xil Vll. B. X'. 3. Kovács Erzséb IV, Vll. B. XI. 4. Megfelelt, érctts vizsgára bocsi ttatik Szommer F. Megfelelt, íretts vissgára bocsáttaiik Vecsey Gyula IV VI. B Vll. B. X. 29. Megfelelt, érctts. vissgára bocsáttatik Vlaszák Lajos IV Vll. B. V. 8. Megfelelt, érctts. vizsgára bocsáttatik Megfelelt, éretts. vizsgára bocsáttatik Megfelelt, éretts. vizsgára bocsáttatin Nem felelt mer, 2 hó múlva javitó vizsgára jelentkezhetik A május havi magánvizsgálatok írásbeli részét május 23 és 24-én, szóbeli részé május 26. és 27-én tartottuk meg. A szóbeli vizsgálatokon a kir. főigazgatóság 242/1922 sz. rendelete értelmében Őrei Géza miniszteri tanácsos, ny. pénzügyigazgató úr elnökölt.

23 Az éli júniusi batáridőre a kővetkező jelöltek nyertek magánvizsgálati engedélyt: A jelölt neve Évfolyam Mgv. engedélyének szám a és kelte Eredmény A jelölt neve a Mgv. engedélyének száma és kelte Eredmény Kacsok József I. Nagy Ágoston* I. Lehőcz J. * * I /1921. VII. B I / 921. VII. B. XII /1922. VII. B László Ida I. 3602/1922. VII. B. IV. 1. Sípos István I. 2487/1922 VII. B. III. 8 Lehoczky Gy, II /1921 VII. B. X. 29 Dáfái Sándor II /1921, VII. B Palatínus R. II 12494/1922. VII. B é v m ú lv a te lje s is m é tlő v iz s g á la tr a j e le n tk e z h e tik N e m je le n t m e g a v i z s g á la to n N e m je le n t m e g a v i z s g á la to n Megfelelt Megfelelt Megfelelt N e m j s le n t m e g a v iz s g á la to n Megfelelt Leitner F.** Kiss Gyula* Káplár Lajos II. III. III. Posgay 1.** / 922. VII. B III /1921. VII. B X /1921. VII. B XII, I6/ 922 VII. B II. 3 Herczeg 1.** III 11618/1922 VII B Lőcser Károly III / 922. VII. B. II. 1. Török Géza III. 180/1922. VII. B. II. 1. Hartmann György** III / 922. VII. B. II. 18. N e m J e le n t m e g a v iz s g á la to n l év m ú lv a te lje s is m é tlő v iz s g á la tr a j e le n tk e z h e tik N e m je le n t m e g a v i z s g á la to n N e m je le n t m e g a v iz s g á la to n N e m je le n t m e g a v iz s g á la to n Megfelelt N e m j e l e n t m e g a v i z s g á la to n N e m j e le n t m e g a v i z s g á la to n Pétersz 0. II /1922. VII. B. II. 24. Megfelelt Pápai Sándor 40693/1922 VII. B. V. 8. fe ls ő k ér. isk. k ü lö n b ö z e ti é r e tts é g i v iz s g á l a to t te tt A *-gal jelzett m agánvizsgázóknak évi decemberi határidőre nyert magánvizsgálati engedélyéi évi júniusi határidőre érvényesítette a tanári testület. A **-gal jelzett m agánvizsgázók júniusi határidőre nyert magánvizsgálati engedélyüknek f. évi szeptemberi határidőre való érvényesítését kérték a tanári testülettől. A júniusi magánvizsgálatok Írásbeli részét junius 16. és 17-én. a szóbeli részét junius 9., 20. és 2!. napján tartottuk meg. A szóbeli magánvizsgálatokon a kir. főigazgatóság 3140/1922. sz. rendelete alapján Sternád Béla érettségi vizsgálati miniszteri biztos úr, a Pesti Hazai Takarékpénztár cégvezetője elnökölt. Az évi szeptemberi határidőre a következő jelöltek folyamodtak magánvizsgálati engedélyért: Kovács Ernő I. évf. mgv. Tapacsek József II. évf mgv. Taimer József I. évf. mgv Major Tibor II. évf. mgv. Kovács Sándor I. évf. mgv. Havas Gusztáv III. évf. mgv. Szabó Sándor I. évf. mgv. Weisz Mór III évf. mgv. Kardos Kálmán I. évf. mgv. Kisrómai Antal IV. évf. mgv. Hayden Lajos, Hlavaty Mihály felső kér. isk. különbözeti érettségi vizsg. engedélyért. Az 1922 évi decemberi határidőre a következő jelöltek folyamodtak magánvizsgátati engedélyért: Lőrincz Irén II. évf. mgv.. Simon István II. évf mgv, Simon Ferenc II. évf mgv Két évfolyamról tettek az iskolai év folyamán magánvizsgálatot: Pétersz O szkár és Palatínus Rudolf az I II. évfolyamról, Szommer Ferenc a III IV. évfolyamról. Endrődy László I. évf. mgv. dijai' befizette, de mgv. kérvénye kellő felszerelés hiányában iem nyert elintézést.

24 - 2 Érettségi vizsgálatok. Az iskolai évben szeptemberi és júniusi határidőben tartottunk érettségi vizsgálatot. A szeptember havi érettségi vizsgálatra a következő jelöltek jelentkeztek: Károly József és Nattán Gyula, sikeres javító-vizsgálat után rendes és Radácsy Ede a VKM évi április hó 23*án 87903/1921. VI. B sz. eng. alapján felső keresk. iskolai különbözeti érettségi vizsgálatra. Az érettségi vizsgálatok Írásbeli részének napjai szeptember 12., 13., 14., 1., 16. és 17-ike voltak, a szóbeli vizsgálatok szeptember 19-én folytak le. A szóbeli érettségi vizsgálatokat a VKM /1921. VI. B. sz. rendelete értelmében Battenberg Lajos m. kir. posta-távirda főigazgató úr, mint a VKM. és a Keresk. m kir. Minisztérium által közösen kiküldött elnök vezette. Az érettségi vizsgálaton mind a három jelölt: megfelelt. A juniusi érettségi vizsgálatokra 40 jelölt jelentkezett, közülök 33 az intézet IV. évfolyamának rendes tanulója volt. 6 magánvizsgázó, Pápai Sándor pedig a VKM. f. évi május 8 án 40693/1922. VII. B. sz. a. k. r. alapján felső kér. isk. különbözeti érettségi vizsgálatra nyert engedélyt, Az érettségi vizsgálatok Írásbeli részének napjai junius 1., 2., 6., 7., 8. és 9-ike voltak, a szóbeli vizsgálatok juniús 19., 20. és 21. napjain folytak le. A szóbeli vizsgálatokat a VKM. f. évi május 24-én 694/1922. VII. B. sz. a. k. r. értelmében Sternád Béla űr, a Pesti Hazai Takarékpénztár cégvezetője, mint a VKM. és a Keresk. m. kir. Minisztérium által közösen kiküldött min. biztos vezette. A szóbeli vizsgálatokon dr. Vétek György polgármester úr és dr. Kovács Soma h.-polgármester ur is megjelent. Az Írásbeli tételek szokásos közlését helyszűke miatt el kellett hagynom. A júniusi érettségi vizsgálatok eredménye a következő volt: Sorszám Ajelölt neve Képesítés foka Élet pálya Ajelölt neve Képesítés foka Életpálya 1 Adler Andor Androsits Margit* Balogh István Becker Ferenc Berkes Sándor Bucski Sándor Csajághy István Decsi Miklós Dióssy Gábor* Farkas Lajos Fenyvesi Gyula Ferenczi Sándor Frank György Frank Sándor Hagymási Lajos* Hamberger Gyula Horváth József Izsák Lajos Kecskés András Kecskés József A *-gal jelzett jelöltek magántanulók voltak, A **-gai jelzett jelölt felső kereskedelmi isi. különbözeti érettségi vizsgálatot tett. jól f. meg keresk. 21 Kelemen György jel f. meg közgazd. jól f. meg hivataln. 22 Kellner Imre jól f. meg keresk megfelelt hírlapíró 23 Kovács Erzsébet* jól f meg hivataln. megfelelt keresk. 24 Kovács Ferenc jól f. meg gazdász megfelelt gazdász 2 Máj József jól f. meg közigazg. jól t. meg közigazg 26 Mayer Béla jól f. meg keresk. megfelelt ipar-ker. 27 Márkus Gábor megfelelt keresk. jól f. meg közgazd. 28 Nürnberg László jól f. meg iparos megfelelt közgazd. 29 Pápai Sándor** megtel It jogi megfelelt keresk. 30 Perkics Ferenc jól f. meg közgazd. megfelelt keresk 31 Sebők Béla jól. f. meg keresk. megfelelt gazdász 32 Schüttler Imre jó l f. meg keresk. jól f. meg ipar-ker. 33 Somogyi Imre jól f meg hivataln. megfelelt keresk. 34 Somogyi János megfelelt katonai megfelelt hivataln. 3 Szabó Gyula megfelelt keresk. jól f. meg gazdász 36 Szeles Ján o s jel f meg közigazg. megfeleli közigazg. 37 Szommer Ferenc* megfelelt gazdász megfelelt szinmüv. 38 Umbach Péter jól f. meg gazdász jól f. meg közigazg. 39 Varga László megfelelt gazdász jól f. meg közigazg 40 Vecsey Gyula* jól f. meg keresk felesen felelt meg 4 jelölt, azaz 10 0 () jól felelt meg 18 jelölt azaz 4 0 Megfelelt 18 jelölt, azaz 4 0 o Megfelelt összesen: 40 jelölt, azaz 100.u

25 A Széchenyi Ifjúsági Önképzőkör" működése az iskolai évben. Az az erkölcsi dekadencia, mely a mai napokban tapasztalható, a közelmúlt eseményei nyomán, az iskola falain belül is, a tudomány szent csarnokát látogató ifjú lelkeken is éreztette sorvasztó, megsemmisítéssel fenyegető hatását. Ezen emésztő, pusztító hatás megállítását és szivünknek az ősi magyar ideákhoz való visszavezetését tettük mi feladatunkká Azért dolgoztunk fokozott erővel, törhetetlen akarattal és azért hangsúlyoztam megnyitó-ülésünkön kiváltképen a hazaszeretet ápolását. Az alakuló-gyűlésen megválasztottuk a tisztikart, melynek tagjai; elnök: Kovács Ferenc IV. alelnök: Tóth András III. főjegyző: Umbach Péter IV. aljegyző: Deutsch József III. háznagy: Kecskés József IV. pénztáros : Schüttler Imre IV. ellenőrök : Löffler Mihály III. és Kacskovics Attila II. könyvtárosok: Balogh István IV. és Égető Ede III. és a választmányi tagok: Máj József, Márkusz Gábor IV.. Punik András, Simon Pál III., Szalaváry Lajos és Farkas Ferenc II. évf. tanulók. Tanárelnökünk ez évben is Bárdos Lajos tanár úr volt, ki tudásának hatalmas fegyverével és szeretetének bőséges harmatával plántálta szivünkbe a nemes, a szép, az Isten és a hazaszeretet eszméit. Azonban a sors még az év vége előtt megfosztott tőle bennünket, ugyanis saját kérelmére más intézethez helyezték át. Az ő és a tisztikar, valamint a tagok fáradtságot nem ismerő, buzgó munkálkodásának az eredménye, hogy örvendő szívvel gondolhatunk vissza elmúlt évi munkálkodásainkra. Az év folyamán 1 alakuló, 7 rendes, 4 választmányi és 1 záró gyűlést tartottunk. A rendes üléseink tárgysorozatát mindig egy-egy irodalmi és közgazdasági értekezés képezte. Ezenkívül soha nem hiányzott műsorunkból a hazafiui érzések élesztősét, ápolását szolgáló néhány irredenta költemény sem. Foglalkoztunk továbbá erkölcsi és tudományos dolgokkal. Az egyes üléseken és a nyilvános ünnepélyeken igen kedvesen működött közre ifjúsági zenekarunk. Nyilvános ünnepélyeink voltak: október 6-án az aradi 13 vértanú és december 11-én öröknevű költőnk, Arany János emlékére, mely utóbbit a városháza zsúfolásig megtelt nagytermében szép erkölcsi sikerrel tartottuk meg. December 17-én szeretet-ünnepélyt rendeztünk iskolánkban és 11 városi szegényt láttunk el a szent karácsony ünnepére egy kis pénz, élelem és ruhaneművel. Február 1-én a.turulszálló nagytermében műsoros-estélyt rendeztünk, mely a lehető legjobb hangulattal és a legteljesebb erkölcsi sikerrel végződött. A városháza nagytermében március 14-én tartottunk a szabadságharc emlékére ünnepélyt, másnap, azaz 1*én pedig megkoszorúztuk Kossuth, szobrát, hogy felidézve szellemét, erőt merítsünk egy új ezer évhez. Április 2-án a,,magyar Jövő" irodalmi társaság javára rendeztünk ünnepélyt és május 21-én zárógyülést. melynek keretében adta át körünknek meleghangú, hazafias szavak kíséretében igazgató urunk a történelmi Magyarország összes vármegyéinek földjéből egyegy porszemet tartalmazó ereklyét, figyelmeztetve a feladatra, mely Hazánk érdekében szent kötelességünk.

26 27 Mint körünk szakosztályai szép eredménnyel működtek: a Gyors írókör", a,,turul sportegylet és az állatvédelmi szakosztály. Segítő Egyesületünk" ez évben is több mint 30 tanulót látott el ta n k ö n y v e k k e l. Ezekben lehet összegezni körünk működését, melyből látható, hogy körünk megértve az idők szavát, szent célja eléréséhez a megfelelő eszközökkel halad a hozzá méltó úton. Az Önképzőkör vagyoni állapota az 1921/22. iskolai év végén. Bevétel. Kiadás. E g y e n le g Könyvekért Tagsági dijakból Hangjegyekért Kisebb bevételek Zenekari kiadások Diákünnep jegyeiből Ünnepélyek költségei Arany-ünnepély jegyei Kisebb kiadások _ Felülfizetésekből Egyenleg Értékpapír Schüttler Im re pénztáros. Kovács F erenc ifj. elnök. 1 Az iskolai évben használandó kézi- és segédkönyvek jegyzéke, I. évfolyam. Matuszka Mihály, r kaih. hittan. Franyó Lajos Ref. A keresztyén megalapításának története. Dr. Bernstein, A zsidóság története. Bereczky Sándor, evg Egyháztörténet. K oltay-zilatjy, írásművek elmélete. Domanovszfey Kovács, Történelem I, Kirchner Komáromi, Földrajz I. Földi István, Aruismeret I. Bóbita Simontsit s, Fizika. Szuppán Havas, A lgebra és Geometria. Bogyó Havas, Keresk. számtan I. K untner R., Könyvviteltan I. K. Schack W irker, Magyar és ném et isk. kér. lev. és a kér. ism eret I. Dr. Schack - Hauser, Német olvasó* könyv és nyelvgyakorló. Dr. Schack Hauser, Német nyelvtan. Kozma Bernát, A keresk. gyorsírás tankönyve I. Levelező gy.

27 II. é v f M atuszka Mihály, r. k. Keresztény e r kölcstan. Frenyó La,os, ev. A ke resztjén s ég megalspltásának története. Bereczky Sándor, ref. Ev. egybáztörf. Dr. Bernstein, A zsidóság története. Kolta i - Z il a bi, írásm űvek elmélete 11. Kerekes György, Történelem il. és III. Kirchner - Komáromi Földrajz II Földi IstváD, Áruismeret ll. B óbita-s im on sitt t, Fizika II III. é v Magdics Ignác, r. k. Katb. egyháztört Bereczky Sándor, ev. Az egyet. kér. egyház tö rtén ete. Erdős József, ref, Kér. hittan és é rit. Dr. Bernstein, A zsidóság története. C sászár-g álos, Irodalomtört. és írod tört. olvk. 1. Domanovszky Kovács, Történelem 111. Günther Mihály, Jogi ism eretek. Dr. B árczy -W ild n er, Közg. ism eretek. K irchner-k om árom i, Földrajz 111. C songor- Hankó, Kémisi és áruisrreiet 1. IV. é v Uhlyrik Jenő, r. k. Apologetika. Bereczky Sándor, ev. Az egyet, kér, egvbáz I. Dr. Balogh Ferenc, rtf, M agyarországi prot. egyh. I. Dr. Bernstein A zsidóság története. Császár-Gálos, írod. tört. és irod. tört. olvk. II. Domancvszky-Kovács, Társadalm i alapism eretek és gazdaságtörténelem. Dr. Glinlher Mihály, Jogi ism eretek Dr. Bárczy W ildner, Közig, ism eretek. Kirchner-Komáromi, Földrajz IV. o 1 y a m. Szuppán - Havas, Algebra Germatria. Bogyó Havas, Kér. izám lan II. K untner R óbert, Könyvvitel I. Schack W irker, Magyar és ném et kér. lev é«a kér. ism. II. Schack H auser Német olvasó és nyelvgyakorló II. S cback- H auser. Német nyelvtan. Kozma Bernát, Mérs. m agasabb fokú vitagyorsirás. o l y a m. Szuppán Szarvas, A 'g tb ra Gecmetria. Bogyó Havas, Hétjegyű logarithm. Bogyó - Havas-Oravecz, Kér. szám tan K untrer R óbert,» önyvviteltan 111. Schack W irker, M agyar és ném et lev. és a kér. ism. 1)1. Dr. Schack - Hauser, Német olvasó és nvelvgyakor ó Ili Dr. Schick - Hauser, Német nyelvtar. L ack ó -H o m i, Francia ryelvkönyv és kér. levelezés 1, o l y a m Csongor Hankó, Kémia és áruism eret Bogyó Havas-Stróbl, Politikai számlán. Bogyó-H3vas, Hétjegyű logaritmus. Bogyó-Havas, K eresi, számtan IV. Dr. Schick-Hauser, N ém et olvasó és nyelvgyakorló ll). Kuntner-Gyalokay, Gyakor.ó iroda. Scback-W irk er, Magyar és német kér. lev. és kér. ism, 1). Dr. Schack-Hauser, Német nyelvtan. Lackó-Honti, Kér. nyelvkönyv és kér. levelezés II. Az isk. évben használandó segédkönyvek jegyzéke. I. évfolyam. 1. Kelemen Béla, Német-M agyar és 3. Kogutovicz M., T örtérelm i allasz. Magyar Nécret szótár. 4.. Reich-Lakos, Közforgalmi iratok. 2. Kozma Körösi, Földrajzi ailasz.. Vajda, Szép- es rondirási m inták. II. évfolyam mint az 1, évfolyam bar, III. évfolyam mint az I. évfolyamban. Újvári, Francia-M agyar és Magyar- Francia zsebszótár. IV. évfolyam. Mint a II. évfolyamban,

28 Tájékoztató a jövő iskolai évre Felvétel az 1121/1923 iskolai évre. Iskolánk első évfolyamába csak olyas tanulók vehetők fel, akik a polgári fiúiskola vagy középiskola IV. osztályát sikerrel végezték. Minthogy a felsőkereskedelmi iskola elvégzése általában erős szellemi munkát kíván és a tanulók naponként 8 1 óra közt, sőt kétszer hetenként délután 3 6 óra közt is kötelezik a tanításon részt v e, ennélfogva csak a szellemileg és testileg egyaránt erős fiuk iratkozzanak be iskolánkban. A felvétel az első évfolyamba csak sikeres felvételi vizsgálat alapján lörténik. A felvételi vizsgálat tárgyai a kivetkezők : 1. magyar fogalmazás, amely főként a tanulóknak a magyar helyesírásban való tökéletes jártasságát igazolja ; 2. számtani dolgozat, amely főként azt bizonyítsa, hogy a tanulók az alapműveletekben járlaiak ; 3. szépírás. Azok a tanulók, akik iskolánk első évfolyamába felvétetni óhajtanak, folyó év ju'ius hó 1-3. között szüleik kíséretében az iskolában jelenjenek meg előjegyzés vágott. Az előjegyzés alkalmával a következő okmányokat kell bemutatni : 1. a középiskola vagy a polgári fiúiskola IV. osztályáról szóló bizonyítványt; 2. a születési anyakönyvi kivonatot; 3. a tanuló ujraoltási bizonyítványát. A julius 1 3 köiött, valamint folytatólagosan folyó év augusztus án előjegyzett tanulók folyó év augusztus hó 30-án reggel 8 órakor teszik le a felvételi vizsgálatot* Minthogy iskolánknak a jövő évben csak egy I, évfolyama lesz, ennélfegva csak a 40 legjobb tanuló vehető fel. A felvételi vizsgálat eredményét folyó év augusztus 30-án déli 12 órakor hirdetjük ki s a felvételi vizsgálatot sikerrel letett tanulókat agyarakkor be is Írjuk. Aki az 1. évfolyamban az első félév végén háromnál több elégtelen osztályzatot kap, a fennálló rerdelet értelmében ugyanabban az évben nem folytathatja tovább tauulmányait. Iskolánk 11 IV. évfolyamaiban elsősorban olyan tanulókat veszünk fel, akik iskolánkban sikerrel elvégezték az alsóbb évfolyamokat. Kivételt fessünk e tekintetben a menekült tisztviselők gyermekeivel. A 11 IV. évfolyamba a tanulókat julus 1 3. és folytatólagosan augusztus á* Írjuk be. B eiratási- i s tandíj. Iskolánkban a belratási díj: 100 korona, az egész évi tandíj 100 korona. A beiratáskor a belratási dijat azonnal le kell fizetni. A tandíj részletei szeptember 1-én, november 10-én, márciue 1-én és május 1-én esedékesek. Tandíjmentességért az iekola Felügyelő-Bizottsági hoz cimzett szegénységi bizonyítvánnyal felszerelt kérvényt uz iskola igazgatóságához kell beayujtani. A pótló- i s javitó-vizsgá'atokra augusztus 28-án 8 órakor S2emélyeasn kell jelentkezni. Akinek kittinél több elégtelen osztályzata vsn, javító-vizsgálatot nem tehet. Az 1922/U23. iekolai év megnyitása folyó évi szeptember 1-én reggel 8 órakor lesz s ezen a napon a rendel tanítást is megkezdjük. A M agánvizsgálati Szabályzat több intézkedései. A felső kereskedelmi iskolában csak olyan egyének tehetnek magánvizsgálatot, ak:k előrehaladt koruk és a gyakorlati életben való állandó elfoglaltságuk következtében az Iskolát nem látogathatják. Olyan egyének, tehát, akik rendes iskolalátogató korban vannak és olyanok, akik a gyakorlati életben nem működnek, felső kereskedelmi Iskolai magánvizsgálatot nem tehetnek. A felső kereskedelmi iskola I. évfolyamából teendő m aganvizsgálatra engedélyt kaphat olyan egyén, aki magánvizsgálati kérvénye benyújtásakor 17. életévét betöltötte, a középiskola vagy a polgári iskola negyedik osztályát sikerrel elvégezte és hitelesen bizonyltja, hogy a közgazdasági pályán működik. A felső kereskedelmi iskola II. III. illetve IV. évfolyamának tárgyaiból magánvizsgálatra engedélyt kaphat oly egyén, aki a felső kereskedelmi iskola I. II. illetve III. évfolyamából akár miit nyilvános akár, mint magántanuló sikerrel vizsgálatot tett, a közgazdasági pályán működik és magánvizsgálati kérvénye benyújtásakor a 18., 19., illetve 20. életévét betöltötte. A vallás- és kösoktatási m. kir. Miniszterhez ciarzett kellően felszerelt és bélyegeit (22 K) magánvizsgálati kérvényt legalább öt hónappal a vizsgálat határideje előtt annál a felső kereskedelmi iskolánál kell benyújtani, amely a jelölt állandó lakóhelydhez legközelebb esik, A kérvényhez a következő mellékleteket kell csatolni: 1. a folyamodó születési blznyitványát, 2. legutóbbi Iskolai bizonyítványát, 3. a folyamodó személyazonosságának és állandó lakóhe

29 30 lyének igazolására (arcképes) helyhatósági bizonyítványt, 4 erkölcsi bizonyítványt,. a folyamodónak a közgazdasági pályán való működéséről szóló hiteles bizonyítványt. A folyamodó a kérvénybenyujtásakor a következő dijakat köteles a városi pénztárba befizetn : 100 korona felvételi dijat és 100 korona tandíjat. Befizetett dijait a folyamodó a beiratási díj kivételével visszakapja, ha kérelme kedvezőtlen elintézésben részesül, A felső kereskedelmi iskolai magánvizsgálatok rendes ideje junius hó, illetve a IV. évfolyamban május hó; rendkívüli határidő szeptember és december hó. Évente csak egy évfolyam anyagából tehető magánvizsgálat. Évfolyamok összevonasánsk egyátalán nincs helye a felső kereskedelmi i:kola magánvizsgálatainál. Egy-egy évfolyam magánvizsgálatán a jelölt mindazokat a tantárgyakat és ugyanazt az anyagot tartozik ismerni, amelyet a Tanterv a felső kereskedelmi Iskolák illető évfolyamára vonatkozóan előír. Minthogy a felső kereskedelmi iskolák uj tanítási tervében a gyorsírás! gépírás és egészségtan rendes tantárgyak, ennélfogva a magántanulóknak is ismernie kell e tárgyakat az illető évfolyamra előirt mértékben.

2. oldal i) természetrajz, k) kémia, l) természettan, m) mennyiségtan, n) filozófia, o) rajz, p) testgyakorlás. 4. A reáliskola rendes tárgyai. A reál

2. oldal i) természetrajz, k) kémia, l) természettan, m) mennyiségtan, n) filozófia, o) rajz, p) testgyakorlás. 4. A reáliskola rendes tárgyai. A reál 1. oldal 1924. évi XI. törvénycikk a középiskoláról 1 1. A középiskola fogalma és feladata. A középiskolának három faja van: a gimnázium, a reálgimnázium és a reáliskola. A középiskolának az a feladata,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez D Ó Z S A G Y Ö R G Y Á L T A L Á N O S I S K O L A 2400 DUNAÚJVÁROS, KÖZTÁRSASÁG U. 14. TELEFON: 25/413-035, 411-035, 410-021, FAX:25/410-021 www.dozsa-duj.sulinet.hu dozsaduj@freemail.hu Különös közzétételi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Hó/nap Esemény Helyszín. Külön beosztás szerint Kanizsay, nagytanári II Sz V H Egész héten folyamatosan:

Hó/nap Esemény Helyszín. Külön beosztás szerint Kanizsay, nagytanári II Sz V H Egész héten folyamatosan: ok száma: 180 Tanítás nélküli munka: 6 Tanévtár 2014/2015. tanév 1 Szalagavató (2014.12.24. helyetti munka): 2014.11.22. 1 félévi osztályozó értekezlet: 2015.01.17. 1 ról az IDB dönt (Kanizsay ): 2015.03.13.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A 2018/19-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2018/19-ES TANÉV FELADATTERVE A tanév rendje: A 2018/19-ES TANÉV FELADATTERVE A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő), az utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek). Az őszi szünet előtti

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2015/2016. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2015/2016. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2015/2016. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2015. augusztus 24. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Hó/nap Esemény Helyszín

Hó/nap Esemény Helyszín ok száma: 179 Tanítás nélküli munka: 6 Módosított Tanévtár 2013/2014. tanév 1 tanulmányi kirándulás: 2013. 09. 13. 1 Szalagavató (2013.12.27. helyetti munka): 2013. 11. 30 1 ról az IDB dönt (Kanizsay ):

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez D Ó Z S A G Y Ö R G Y Á L T A L Á N O S I S K O L A 2400 DUNAÚJVÁROS, KÖZTÁRSASÁG U. 14. TELEFON: 25/413-035, 411-035, 410-021, FAX:25/410-021 www.dozsa-duj.sulinet.hu dozsaduj@freemail.hu Különös közzétételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

NYÍLT NAP MAGYAR MŰHELY ÁMK GIMNÁZIUMA

NYÍLT NAP MAGYAR MŰHELY ÁMK GIMNÁZIUMA NYÍLT NAP 2018. 11. 14. MAGYAR MŰHELY ÁMK GIMNÁZIUMA Milyen célkitűzésekkel jött létre az iskola? Mezőörs és környéke fiataljainak tehetséggondozása Felelősséget vállalni a környezetért és a közösségért

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

Idegen nyelvi mérés eredményei év

Idegen nyelvi mérés eredményei év Idegen i mérés eredményei - 2017. év srsz. Mérési azonosító Évfolyam Idegen Mérési eredmény (százalék) 1. X443-W859 6 angol 70% 2. J147-U624 6 angol 76% 3. U159-A876 6 angol 56% 4. F393-P633 6 angol 100%

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

2015. évi Közhasznúsági jelentés

2015. évi Közhasznúsági jelentés 2015. évi Közhasznúsági jelentés Budapest, 2016. április 5. Popp Judit elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Mező Tandem Egyesület a 2015. évben gazdálkodásáról a Számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018. OKTÓBER 1. Aktív pedagógusok munkakör szakképzettség létszám tanító tanító 11 angol műveltségi terület 1 ember- és társadalom műveltségi terület 1 ének műveltségi terület 6 fejlesztő

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája

Különös közzétételi lista. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája Különös közzétételi lista Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Végzettség Szakképesítés 1. Főiskola, tanár matematika-technika,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanévi rendje a 2017/2018. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanévi rendje a 2017/2018. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanévi rendje a 2017/2018. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet ideje: 2017. augusztus 21. /hétfő/ 9 óra A tanévnyitó

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22. Augusztus 22-23 Augusztus 23-29. Augusztus 29. Vezetőségi értekezlet Tantestületi alakuló

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 Készítette: Dufla Ildikó munkaközösség vezető Taszár, 2017. szeptember 18. Helyzetelemzés: Felső tagozaton tanító szaktanárok: Osztályfőnök Christ Ildikó 6.a biológia,

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV ISKOLA UTCA

RENDEZVÉNYTERV ISKOLA UTCA RENDEZVÉNYTERV ISKOLA UTCA KÉSZÍTETTE: KOVÁCS JUDIT 2017/2018 FEKETE ISTVÁN - VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AJKA SZEPTEMBER Tanévnyitó ünnepély augusztus 31. Némethné Horváth Andrea Némethné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017-ES TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 2015/2016. Helyi országos 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 Sz 20 Cs Ünnep 21 P 22 Szo 2015. augusztus 23 V 24

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2014/2015.

A tanév helyi rendje 2014/2015. A tanév helyi rendje 2014/2015. AUGUSZTUS 21. 8 00 Vezetői 25. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 27. 8 00 i tréning 27. 8 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 28. 8 00 Tanév előkészítő

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2018/2019-ES TANÉV HELYI RENDJE

A NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2018/2019-ES TANÉV HELYI RENDJE A NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2018/2019-ES TANÉV HELYI RENDJE AUGUSZTUS Augusztus 08. Tankönyvek érkezése Augusztus 21. Alakuló értekezlet, munkaközösségi foglalkozások ig, mkv-k Augusztus

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

PEDAGÓGUSNAPI ARANYGYŰRŰ ELISMERÉS (Gönczy Barnabásné tanító)

PEDAGÓGUSNAPI ARANYGYŰRŰ ELISMERÉS (Gönczy Barnabásné tanító) (Gönczy Barnabásné tanító) Diplomáját 1977-ben vette át a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Pályakezdőként Nyírbátorban helyezkedett el. Az elmúlt 40 év során, ha iskolát váltott is, de

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 18 fő tanító

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 18 fő tanító A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások Végzettség, szakképzettség Alsó tagozatos

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Médiafigyelés. Könyvadomány

Médiafigyelés. Könyvadomány Médiafigyelés Magyar Nyelvőr Alapítvány Könyvadomány Készítette: Glenwood Média Kft. 1027 Budapest, Fő utca 73. Email: dobos.imre@helyimedia.hu Tel/fax: 06/1/202-0836 Média: Udvarhelyi Híradó Dátum: 2016.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus 27-30 Augusztus 30.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Vezetőségi értekezlet Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Bevezetés. Szakgimnáziumi ágazati érettségi mellék-szakképesítések

Bevezetés. Szakgimnáziumi ágazati érettségi mellék-szakképesítések Bevezetés A szakképzési törvény 2018. január 1-én hatályba lépett módosításai változást hoztak a szakgimnáziumi képzés tananyagtartalmának felépítésében. A változás támogatja a rugalmas, az adott ágazathoz

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Gemma Fejlesztő Nevelés - oktatást Végző Iskola, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola 2017-2018-as tanév A következő adatokat tesszük közzé iskolánkról: 1. Intézmény neve, nyitva tartása 2. Személyi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 1 Az iskola neve: Kossuth Lajos Gimnázium Az iskola címe: 5350 Tiszafüred, Baross G. u. 36. Az iskola OM azonosítószáma: 036014 Tanév megnevezése: 2016/17 Személyi feltételek

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2017/2018.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2017/2018. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2017/2018. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR VIII. 22. 9:00 VII. 23. 9:00 VIII.22.- 31. VIII. 24. VIII. 28. 8:00-17:00 VIII. 29. 8:00-17:00

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Közzétételi lista. német 4 fő nemzetiségi. nemzetiségi tanító főiskola tanító-magyar, német

Közzétételi lista. német 4 fő nemzetiségi. nemzetiségi tanító főiskola tanító-magyar, német Közzétételi lista A Hetvehelyi Általános Iskola a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (3) bekezdése alapján nyilvánossá teszi a törvényi előírásban meghatározott adatait: I. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18.; Telefon/fax: +36-27/341-204 Alsó tagozat: Fő út 143.; Telefon: +36-27/341-004 web: http://bardosiskola.hu e-mail: igazgato@bardosiskola.hu KLIK: 122001; OM azonosító:

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ÉVES MUNKATERVE 2016/2017 Készítette: Kovács Tibor intézményvezető helyettes Időpont Esemény Felelős 08.29. Vezetői értekezlet 08.30. Javítóvizsga

Részletesebben

Eseménynaptár 2015/2016 tanév Időpont Megnevezés Felelős augusztus augusztus Tanévnyitó értekezlet

Eseménynaptár 2015/2016 tanév Időpont Megnevezés Felelős augusztus augusztus Tanévnyitó értekezlet Eseménynaptár 2015/2016 tanév Időpont Megnevezés Felelős 2015. augusztus 31. 9 00 2015. augusztus 31. 17 00 Tanévnyitó Tanévnyitó ünnepség 2015. szeptember 1. Első Tanítási nap osztályfőnökök 2015. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben