A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a"

Átírás

1 98. szám, december A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a MEGHÍVÓ! Tisztelt Kisorosziak, Településünk Barátai! Szeretettel meghívjuk Önöket december 23-án (csütörtökön) 17 órakor a Falu Karácsonyára, és az utána következô vacsorára. Helyszín: Hôsök tere A Falu Karácsonya rendezvényen fellépnek: Kisoroszi óvodások, iskolások, Szabó Aranka. Karácsonyi ünnepi beszédet mond Molnár Csaba polgármester úr Az ünnepségen ismerjük meg idei díjazottjainkat: az év emberét, az év portáját, valamint kiosztjuk a babakötvényeket. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Molnár Csaba polgármester KEDVES KISOROSZI POLGÁROK, FALUNK BARÁTAI! December 24-én ünnepeljük a Megváltó születését. Advent van, a várakozás idôszaka, sorban gyújtjuk meg a koszorún a gyertyákat. Községünket az idén is ünnepi díszbe öltöztette a tavaly megújult fényfüzér, a betlehemi jászol emlékeztet bennünket a születés pillanatára. December 23-án 17 órakor a hagyományainknak megfelelôen a Hôsök terén együtt ünnepelünk a IX. Falukarácsonyán. Közösen fogyasztjuk el a finom vacsorát, kóstoljuk meg a teát, a forralt bort, jókat beszélgetünk, zárjuk az évet. Engedjék meg, hogy Önöknek, családjuknak, rokonaiknak, barátaiknak áldott, békés karácsonyt, eredményekben gazdag 2011-es esztendôt kívánjak. Molnár Csaba Polgármester TISZTELT KISOROSZI LAKOSSÁG! Kisoroszi Község Képviselô-testülete november 23-án rendes testületi ülést tartott. Az elsô napirendi pontban tárgyalták a III. negyedéves beszámolót és ehhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet. Majd a következô napirendi pont a évi költségvetési koncepció volt. Az elôzetes tervezés alapján a Képviselô-testület évben szeretné felújítani Szigetcsúcson elhelyezkedô önkormányzat tulajdonában álló épületet, és a Kossuth u. 17. szám alatti ingatlant. Továbbá fejlesztéseket tervez az óvodában és az iskolában. A tervek között szerepel, a településen hangosító rendszer kiépítése, és a sitt telepre aprítógép vásárlása. Mint minden évben a Kaposvári Vagyongazdálkodási Zrt. megküldte a évre vonatkozó szemétszállítási díjakat. Hosszas tárgyalások után az emelés mértéke 14%- ról 10%-ra csökkent, melyet a Képviselô-testület a tavalyi évhez hasonlóan átvállal. Elfogadta a képviselô-testület, hogy Polgármester úr tárgyalásokat folytasson, egy a településen mûködô családi napközi kialakítása érdekében. A családi napközit az óvoda mögötti épületben kívánja kialakítani, melyet természetesen az önkormányzat felújítana. Módosított a Képviselô-testület a csatornaszolgáltatás

2 Önkormányzati hírek Kisoroszi Hírmondó 98. szám termelôi díjáról szóló rendelet, évben ennek összeg 651 Ft+ÁFA volt, a évben 654 Ft+ÁFA/m 3 ö s s z e g- gel számolhat a lakosság. Benyújtották támogatási kérelmüket a helyi illetôségû civil szervezetek, a Képviselô-testület áttekintette a kérelmeket, érdemben a évi költségvetés keretében fogja azokat tárgyalni. Elfogadásra került a Fekete István Mesesziget Óvoda évre vonatkozó nevelési terve, továbbá módosították az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola alapító okiratát. Kisoroszi Képviselô-testülete értékelte a Bursa Hungarica Felsôoktatási ösztöndíjpályázatra beadott anyagokat és az alábbi pályázókat részesíti ösztöndíjban: Magyar Zsombor, Magyar Csenge, Tóth Brigitta Mónika, Lánczos Réka, Czikora Rita, Kónya Ildikó Magdolna, Kónya László Péter. A költségvetésben évben az ösztöndíjpályázatra forint összkeretet biztosított a Képviselô-testület. Dr. Hunyadkürti Szilvia jegyzô TISZTELT KISOROSZI LAKOSSÁG! Kérelmem alapján a Képviselô-testület kiírta a jegyzôi álláshelyre vonatkozó pályázatát, továbbá elfogadta áthelyezési kérelmemet, hivatalomat december 31. napjáig töltöm be. Az új jegyzô hivatalba lépéségi Pócsmegyer Község Jegyzôje látja el a Hivatal vezetését. KÖSZÖNÖM Molnár Csaba polgármester úrnak, Nádasdy-Csontos Elek alpolgármester úrnak, az elôzô és az Kisoroszi Községi Önkormányzat Képviselô-testülete a köztisztviselôk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kisoroszi Község Önkormányzat jegyzôi munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô. A vezetôi megbízás idôtartama: határozatlan idôre szól 6 hónapos próbaidôvel A munkavégzés helye: Pest megye, 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93. A köztisztviselôk képesítési elôírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltôje által ellátandó feladatkörök: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény és a további jogszabályok által a jegyzô feladat és hatáskörébe utalt feladatok ellátása. JEGYZÔI PÁLYÁZAT KIÍRÁSA új Képviselô-testületnek, a Polgármesteri Hivatal alkalm azásában álló összes dolgozónak, a település lakóinak a t ámogatását, szeretetét. Ôrizzék meg ezt az értékrendet és vigyék tovább ezt a fejlôdést. Kívánok mindenkinek sikeres, örömteli napokat, és áldott békés karácsonyt! Dr. Hunyadkürti Szilvia jegyzô Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselôk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény rendelkezési az irányadók. Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvôképesség, Büntetlen elôélet, Fôiskola, igazgatásszervezô, vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, közigazgatási menedzser, Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), Közigazgatási szakvizsga, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál elônyt jelent: önkormányzatnál szerzett vezetôi tapasztalat. Ellátandó feladatok: a polgármesteri hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a köztisztviselôk felett, a jogszabályok által meghatározott önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátása. A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök: a polgármesteri hivatal vezetése, az önkormányzathoz kapcsolódó feladatok ellátása, a hatáskörébe utalt államigazgatási jogkörök gyakorlása. A munkakör betöltôje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Polgármesteri Hivatal A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz iskolai/szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve igazolás annak megkérésérôl nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevôk megismerhetik illetve kívánja-e az elbíráláskor zárt ülés tartását. 2

3 2010. december Kisoroszi Hírmondó Önkormányzati hírek A munkakör betölthetôségének idôpontja: a munkakör legkorábban február 1. napjától tölthetô be. A pályázat benyújtásának határideje: december 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Polgármester nyújt, a telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kisoroszi Községi Önkormányzat címére történô megküldésével (2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93. ). FELHÍVÁS KOMPOSZTÁLÁSRA Ezúton szeretnénk felhívni a Kisoroszi Lakósság figyelmét, a házak körüli természettudatos gazdálkodás fontosságára. Ennek egyik legfontosabb és egyben legegyszerûbb megoldása a komposztálás. Ez több szempontból is elônyös. Többek között: nem terheljük a környezetet például a lombégetéssel. A tápenergiák természetes módon kerülnek vissza a talajba. Természetes tápanyagok kerülnek vissza a talajba. Kevesebb hulladékot kell elszállítatnunk, stb. A komposztálás technikai része egyszerû, készíteni, vagy vásárolni kell egy körülbelül egy köbméteres ládát, de az is jó megoldás, ha egy hasonló méretû gödröt ásunk. A beléhelyezett növényi eredetû háztartási hulladék, vagy például az ôszi lomb, az idôjárástól függôen, egy másfél év alatt jó minôségû termôfölddé alakul át. Kívánatos lenne, ha minél többen így gondoskodnánk a környezetünkrôl. A falu vezetése elô kívánja segíteni ezt a kedvezô folyamatot. Elsô lépésben szeretné felmérni, hogy a faluban hányan kívánnak élni ezzel a lehetôséggel. Ha megfelelô számú a faluban az érdeklôdés, akár komposztáló edénnyel is támogatja az önkormányzat ezt a kezdeményezést. Jelentkezni lehet a Falu élelmiszer üzleteiben kihelyezett jelentkezési lap kitöltésével. Ha bármilyen további kérdése van keressen bizalommal fogadóórámon (minden páros héten, óra között a Könyvtárban). Benedek Károly képviselô UTOLSÓ LAPSZÁMUNK Köszönjük az egész évi munkáját az újságba cikket iróknak, a hirdetôknek, a terjesztôknek és természetesen olvasóinknak. Ez az utolsó lapszámunk (44 számot jelentettünk meg), jövôre már nem mi készítjük a Hírmondót. Kívánunk mindannyiuknak meghitt karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újesztendôt! Bozókiné Antal Rita és Bozóki I. Csaba Személyesen: a Polgármester, Pest megye, 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálása a képviselô-testületnek a benyújtást követô elsô munkaülésén történik, a pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: január 20. A könyvtári rendezés során megürült 2 db vasvázas 180x210 cm magas polc. Dubniczki István Szétszedhetô, csavarokkal szabadon variálható, polc elemekkel együtt Ft/db, melyet a Hivatalban lehet befizetni Greff Gyulánénál. A polcok megtekinthetôk a falugazda raktárában a Mûvelôdési Ház hátsó bejáratánál (volt tûzoltó szert á r ). ELADÓ POLCOK villanyszerelô teljes körû ELMÛ-ügyintézés Telefon: Építôanyag Áruház Kft. Minden, ami az építkezéshez kell! homok sóder mész cement (magyar, import) téglák ( Po ro th e rm, Ytong, kisméretû, mûemlékjellegû) szigetelôanyagok (Therwoolin, Isover, Nikecell) fóliák tetôfedôanyagok gipszkarton Baumit termékek zsalukô járdalap pázsitrácskô térburkolókô terméskô További kínálatunkat tekintse meg a helyszínen! Házhozszállítás megrendelhetô! Tahitótfalu, Ifjúság u. 2. Tel./fax: , Tel.: Nyitvatartás: H P: 7 16-ig, Szo: 7 12-ig 3

4 Óvodai hírek Kisoroszi Hírmondó 98. szám Az óvodások legkedvesebb hónapja a december igazi téllel köszöntött ránk. Az ünnepvárás hangulata felfokozódott, téli énekektôl, versektôl hangos az óvoda. Az elsô igazi hóeséskor nagy hógolyózást rendeztünk az udvaron, még az óvó nénik is részt vettek a vidám hócsatában. December 2-án egy bûvészt láttunk vendégül az oviban, aki különféle varázslatos trükkökkel kápráztatta el a gyerekeket. Varázsolt galambot, nyuszit, csincsillát, s mindenféle ügyes mutatvánnyal szórakoztatta az ovisokat, akik nagy tapssal és ujjongással hálálták meg a színvonalas mûsort. Ezt követôen jól sikerült, kifejezô rajzokat készítettek az elôadás nyújtotta élményeikrôl. December 3-án az iskolások látogattak el az óvodába. Hagyománnyá vált, hogy minden évben Mikulás nap AZ ÓVODA HÍREI környékén kis mûsorral, és ajándékokkal lepik meg az óvodásokat, és az óvoda minden dolgozóját. Jó volt látni régi óvodásainkat milyen ügyesek, mennyit nôttek, menynyit változtak. December 6-án várjuk a Mikulást. A gyerekek énekekkel, versekkel készülnek a nagy napra. Rajzokat készítettek a Mikulásnak, s izgatottan várják már a hétfôi napot. Idén még a csizmáikat is kitettük az óvoda ablakába, talán egy kis ajándék is kerül azokba. (Kikilai Lászlóné, Kati jóvoltából, aki csoki-mikulásokat ajánlott fel az óvodásoknak, a csizmákba is jut ajándék). December 20-án tartjuk az óvodában a karácsonyi ünnepségünket. Ez a gyerekek legkedvesebb ünnepe. Egész hónapban készülünk rá, feldíszítjük az óvodát, elkészítjük a karácsonyi ajándékokat, sokat beszélgetünk a karácsonyi történetrôl, a szeretetrôl, a családról, az összetartozásról, mindezt meghitt hangulatban, sok karácsonyi zenével, gyertyafénnyel. Megtapasztalják a gyerekek, hogy ajándékot nem csak kapni, hanem adni is jó, jó látni, hogy örömet okozunk másoknak. Mi a megajándékozottak örömét éltük át már karácsony elôtt Kelemen Emma és a foltvarró szakkör asszonyai jóvoltából, akik tavaly karácsonykor gyönyörû függönyökkel ajándékozták meg óvodánkat, idén pedig a megkopott ruhászsákok helyett újakat készítettek. Nagy meglepetés lesz a gyerekeknek, hogy karácsonykor már a gyönyörû, ú j, színes zsákokba tehetik ruhájukat. Az idei karácsonykor az eddig megszokott fenyôágak helyett plafonig érô karácsonyfa várja majd a gyerekeket. Ezékiel András és K e c s k é s Laci bácsi egy szép fenyôfát ajánlottak fel az óvodai karácsonyra. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a felajánlott ajándékokkal gazdagították óvodánkat, s örömet szereztek a gyerekeknek és az óvoda dolgozóinak egyaránt. Kívánok minden kedves újságolvasónak örömteli, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet az óvodások és az óvoda minden dolgozója nevében. Benkovics Lászlóné óvodavezetô 4

5 2010. december Kisoroszi Hírmondó Iskolai hírek Figyeld a Dunán elfutó hajókat és valld: az óra gyorsan illan el. De amíg élsz, a múlt, a dal s az erdô és az örök vágy emberré emel. Áprily Lajos november 14-én született. Mindig születése napja körül kerül megrendezésre az Áprily-hét, illetve az azóta már másfél hétre is kiterjedô programsorozat. Az Áprily-hét keretein belül rengeteg színes program várta a visegrádi és a környezô településekrôl érkezô gyerekeket is. Ezekrôl a programokról bôvebben olvashatnak a visegrádi iskola honlapján: A mi hetünk a következôképpen zajlott: Hétfôn: kirándultunk az Áprily-völgyben. Áprily emléktáblája elôtt elhelyeztük koszorúnkat. Kedden: elkészítettük Áprily Lajos családfáját, egészen pontosan a visegrádi gyerekek készítették el a fa lombkoronáját a költô leszármazottjairól egészen napjainkig, mi pedig visszanyúltunk a gyökerekhez, így mi a fa gyökerén munkálkodtunk a gyerekekkel. Szerdán: vetélkedôt rendeztünk iskolánkban, 4 csapatban, természetesen a költôvel kapcsolatos kérdéseket kellett megválaszolniuk tanulóinknak, illetve egy rejtvényt kellett megfejteni. Házi versenyt tartottunk mesemondóinknak, akik egy székely népmesével készültek. SZÜNET UTÁN SZÜNET ELÔTT AZ ÁPRILYBAN Jó hónap volt november szünettel kezdôdött. Rá is fért a gyerekseregre egy kis pihenés és remélhetôen kellô idô jutott minden családban az eltávozott rokonokra, barátokra emlékezni. Az iskolában ez idô alatt sem telt események nélkül az élet, hiszen postáztuk a visegrádi és kisoroszi iskolások által Hoffmann Rózsa államtitkár asszony felhívására gyûjtött közel 50 ezer forintot a vörös iszap által sújtott települések számára. Bócz Mónika nagymarosi vállalkozó aki a szünet idejére vendégül látta panziójában a kolontári kisiskolásokat kérte, hogy a tragikus sorsot megért gyerekek táborozását erôinkhez mérten segítsük. Kérését azonnal tettek követték. A huszonhárom gyermek és felnôtt egy gyönyörû napot tölthetett el Visegrádon: a Múzeum, a Játszópark, a Vár, a Bobpálya vezetôi és dolgozói készségesen (és költségmentesen) álltak a gyerekek rendelkezésére, a Polgármester Úr engedélyével pedig vendégül látták a napközis konyha dolgozói egy ebédre és uzsonnára az éhes kis sereget. A csoportot a komp és az iskolabusz is ingyenesen szállította. Köszönöm mindenkinek ÁPRILY-HÉT Csütörtökön: nyílt tanítási nap volt, mind az 5 tanítási órát meg lehetett tekinteni a szülôknek. Pénteken: Visegrádra mentünk az iskolába, ahol a programsorozatok lezárásaként ünnepeltük meg az Áprilynapot, ahol kiosztásra kerültek a díjak. Mi is sok díjat hozhattunk el. A rajzpályázaton 1 2. osztályos kategóriában elsô helyezést ért el közös mûvével Székely Emma és Székely Emôke (1. osztály), Bozóki Viola (2. osztály) pedig harmadik lett. A 3 4. osztályos kategóriában Németh Dávid (3. osztály) jeleskedett, 2. helyezett lett. Mesemondóink (Blázsik Kitti 3. osztály, Vörös Laura Luca 3. osztály, Horváth Boglárka 3. osztály, Péterfy Emma 4. osztály és Bozóki Noémi 4. osztály) közül Blázsik Kitti nyert a 3. osztályosok kategóriájában második helyezést. A zsûri külön kiemelte, hogy a verseny nagyon kiegyenlített volt és Kittinek csak egy hajszálon múlt az elsô helyezése. A 3 4. osztályosok hallgatták a mesemondókat, az 1 2. osztály ellátogatott a temetôbe Áprily Lajos sírjához, ahol gyertyát gyújtottak. Gratulálok a helyezetteknek, és természetesen azoknak is, akik bár helyezést nem értek el, de sok munkájuk volt az adott rajzukban, illetve nagy fáradozással készültek fel a mesemondó versenyre. Ne csüggedjenek ôk sem! Budai Zsuzsanna az azonnali, készséges segítséget, együttmûködést. A szünet után megérkezve az iskolába lázas készülôdésbe fogtak tanulóink és tanítóik, tanáraik, hiszen a hétvégén nemzetiségi találkozóra mentek ötödikeseink Zebegénybe, ahol színvonalas produkcióval, jól felkészülten léphettek színpadra: játékfôzést adtak elô Schmidt Anna felkészítésében és Bene Éva segítségével. Aztán jött az Áprily-hét a maga sokszínûségével, ezernyi boldog feladatával! Az Áprily-hét fontos idôszak életünkben. Kiemelt célunk, hogy gyermekeink évrôl-évre egyre jobban megismerhessék névadó költônk emberi tisztaságát, költészetét. Az idei évben Áprily Lajos gyermekkorát, boldogságának helyszínét vontuk figyelmünk körébe: a versek, mesék, mondák, regék és képzômûvészeti alkotások Parajdot választott szülôfaluját és Erdélyt idézték. Legidôsebb tanulóink az Erdélyi Helikon alkotóinak költészetét tárták elénk rajzban és versben. Ugyanezen témát választottuk magunknak akkor is, amikor nyugdíjas kollégáinkat vártuk vendégségbe. Makkai Sándor és Kemény János egykori helikonisták 5

6 Iskolai hírek Kisoroszi Hírmondó 98. szám unokája Makkai Lilla kisoroszi református lelkész és Kemény Endre az Erdélyi Helikon Marosvécsi Kemény János Alapítvány elnöke tartott emberközeli elôadást a Helikon írói körérôl, a lap két világháború közti kiemelt szerepérôl, s a helikoni triász tagjaként meghatározott Áprily tevékenységérôl. Az Áprily-héten kiemelt jelentôsége van az Áprily-napnak, hiszen ekkor sok régi és új vendéget várunk iskolánkba, s saját tanítványaink is fokozott lázban égnek: sokat, sokféleképpen készültek, hogy méltón képviselhessék iskolánkat a különbözô versenyeken. Az idei évben a rajz- és képzômûvészeti pályázatunkra 8 településrôl összesen 148 pályamû érkezett, ezeknek több mint a fele Visegrádról és Kisorosziból. Helyi alkotásaink nagy száma és Lengyel Rita festômûvész kollégánk magas színvonalú felkészítô munkája is indokolja valószínôleg, hogy a díjakat a neves képzômûvészekbôl álló zsûri döntô többségében tanítványainknak ítélte. Vers- és prózamondó versenyünkön 4 korcsoportban 10 iskola 90 tanulója vett részt, és bár igen szoros mezôny alakult ki, s szinte minden iskola valamilyen díjjal térhetett haza, a mieinknek sincs oka panaszra. A zsûri 19 díjat osztott ki. Bene Júlia korosztályában elsô, Bognár Bende és Paulusz Balázs második, Blázsik Kitti (Kisoroszi Tagintézmény) és Fekete András harmadik, Vanyák Dóra pedig különdíjas lett. Nemcsak nekik, hanem többi tanítványunknak is gratulálunk, hiszen mindannyian alaposan felkészültek a találkozóra. A felsô tagozatos diákjaink között házi székely himnusz éneklési versenyt is hirdettünk, amelynek gyôztesei Bene Júlia és Cseke Péter szép énekükkel zárták az Áprily-nap megnyitó ünnepét. Természetesen a tíz nap programjai között a testi megmérettetés is sorra került: az Áprily-kupa háromnapos sorozatában négy iskola tanulói alsósok és felsôsök sor és váltóversenyekben, fociban és floorballban mérték össze erejüket. A szerencse nekünk kedvezett: idén is itthon maradt a kupa, ráadásul mindhárom napon elsô helyezést ért el csapatunk. (A diáksereg öröme akkor lett volna teljes, ha a tanár diák meccs is vágyaik szerint alakul, de ezen a téren idén is le kellett nyelniük a fiaskót.) Az Áprily-hét nemcsak nemes versengésrôl szól. Szép pillanatokat éltünk meg tanulóinkkal az Áprilyvölgyben, ahol Péterfy László és Jékely Adrienn vendégei, hallgatói és beszélgetô társai lehettünk a mûterem melegében. S aki a következô napon részt vett a költô tiszteletére ajánlott születésnapi istentiszteleten, lenyûgözve hallgatta a tiszteletes úr lélekig ható elmélkedését Áprily költészetérôl, emberi nagyságáról és Istennel való kapcsolatáról. Az osztálytermeket járva pedig a gondos, csöndes csoportmunka gyönyörû nyomaira akadtam: versrészletek, illusztrációk, fotók, tablók, családfák, életrajzok mindenütt amelyekben megmutatkozik, hogy gondos tanítóik, tanáraik kezét fogva hogyan hatolnak egyre mélyebbre a titkokban a felnövekvô gyermekek. A temetôt látogatva hogyan tágul látóterük a múlt nagyjai között járva. A múlt tanít. Figyelemmel kell lennünk tanításaira. Szólnom kell még arról, hogy ez idô tájt minden évben nyílt napokat, fogadóórát tartunk az idei évben is sokan éltek a lehetôséggel, örömünkre. Bátorítok minden szülôt arra, hogy érdeklôdjön rendszeresen gyermeke iskolai viselkedése, tanulmánya iránt, s ossza meg velünk tapasztalatait, gondjait, hiszen együtt lehetünk igazán eredményesek. S ne feledjék: az a gyermek fog felnôttként is helyt állni, sikert elérni, akinek gyermekként is gondos rend van a táskájában, aki napjain nemcsak átrohan, aki kötelességeit elvégzi, s aki megtanul esetleges kudarcaival is megbirkózni, hibáiból tanulni, s elkerülésükre helyes stratégiát kialakítani anélkül, hogy problémáiért a felelôsséget másra hárítaná. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtanulja, gyermekkorában nekünk felnôtteknek kell segítenünk a helyes szokások kialakításában még akkor is, ha a barátoknak állítólag mindent szabad, s a sok munkától úgy érezzük nem is érünk rá. Közös munkánkhoz ebben a sokszor embertelen világban hittel kívánok sok sikert. S ahhoz, hogy iskolánkban még sokáig folytathassuk munkánkat a fenntartó önkormányzat támogatására is szükségünk van. Meghívtuk tehát ünnepi hetünkre Abonyi Géza polgármester urat és a képviselô-testület tagjait is, akik dönt többségben ellátogattak intézményünkbe. Bízom benne, hogy az akkor megkezdett párbeszédet folytatni tudjuk, s biztató szavaik alapján remélhetjük, hogy a rossz gazdasági helyzet ellenére a továbbiakban is együtt tudunk munkálkodni gyermekeink jövôjén. Sok fontos dolog s megannyi vidám apróság történt még a hónap második felében iskolánkban, amire kitérni hely hiányában legközelebb tudok csak. Karácsony közelít. Az ádventi fények aranyozzák már lelkeinket. Magunk készítette sült diós alma illata és melegsége, csillagok ragyogása, gyertya lángja, angyali énekszó készítenek a szent ünnepre. Pénzbôl sokaknak már régen nem telik mindenre, sôt már gyakran a muszájra sem. Próbálhatunk azonban tisztának megmaradni, egymásra idôt, jó szót fordítani, szelíd megértéssel másokhoz fordulni. A kis Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben. (Juhász Gyula: Karácsony felé) Békés ünnepet, boldog új esztendôt, közötte pedig sok szeretetben eltöltött nyugodt napot kívánok az Áprily minden dolgozója nevében. Bozóki Marianna i g a z g a t ó 6

7 2010. december Kisoroszi Hírmondó Hírdetések Mikulásbál december 11-én, sz ombaton 20 órai kezdettel a Mûvelôdési Házban. Belépôdíj 500 Ft, vacsorával 1000 Ft. Jegyek vásárol hatók a CBA-ban, az iskolában és Kosznovszki Csillánál. A rendezvény bevételével az iskolát támogatjuk. jvacsora jzene, tánc jtombola TÛZIFA-AKCIÓ Tûzifa házhozszállítva, lebillentve! Tölgy /q Akác /q Szélezetlen tölgy deszka, padló kerítésnek /m 3 F Û R É S Z E L É S, FAV Á G Á S, T E L E K P U C O L Á S, K A S Z Á L Á S Mikolai Gábor Kisoroszi, Széchenyi u. 30., telefon: , ,

8 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 98. szám TEREMBÉRLET A Mûvelôdési Ház nagyterme elôzetes kérés és idôegyeztetés alapján bérelhetô az Önkormányzati Hivatalban megtekinthetô díjszabás ellenében. Tel: (Önkormányzat) ill. idôegyeztetés Futaki József Mûv.ház vezetônél: mobil számon. (Magánrendezvények után a terem állapotát szigorúan ellenôrizzük, az esetleg felmerülô állagrontás után külön számlát állítunk ki. Kötelezô takarítási díj: Ft) MÛVELÔDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁS Könyvtárunkban kinyomtathatók (színes ill. feketefehér lézernyomtatóval) az interneten talált, vagy otthonról hozott dokumentumok. Okmányok, igazolványok, régi képek fotó minôségû szkennelése, és adathordozóra másolása. Régi képek számítógépes restaurálását is elvégezzük, külön megállapodás szerint. Fontos információk, interneten található dokumentumok felkeresésében továbbra is díjtalan segítséget nyújt a könyvtáros. VÁSÁRI NAPOK Általában szombaton, 9 12-ig: Varga Tamás december 18., Pós Noémi december 11. DECEMBER HAVI PROGRAMOK Nyugdíjasklub: szerdánként kéthetente óráig, 15-én karácsonyi évzáró ünnepség és vacsora. Kisoroszi Varróklub: a téli idôszakban idôszakosan tarja összejöveteleit. Baba-Mama Klub: keddenként óráig. Mikulás napi ünnepség 11-én, szombaton: gyermekeknek 17 órától, felnôtteknek 18 órától. Éjszakai pingpong: péntek esténként 20 órától, 10-én, 17-én, 18-án, szombaton 14 órától: FaGyi pingpong bajnokság díjkiosztással. Falu Karácsonya: 23-án, csütörtök délután 17 órától, a nagyteremben és a Mûvelôdési Ház elôtt. SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAMOK November én az alapfokú és középfokú tanfolyamok befejezôdtek, alapfokon sikeres házi vizsgát tett újabb négy kisoroszi lakos. A következô tanfolyamok január elején indulnak. Kérjük az érdeklôdôket idôben jelentkezzenek a Könyvtárban! KÖNYVTÁRI HÍREK Könyvtárunk ebben az évben is támogatást kapott a szentendrei PMK Kistérségi fejlesztési programjától: 9 db új fenyôfa könyvespolcot, valamint december hónapban kapunk még új, lapos, LCD számítógépes monitorokat. Sajnos a régi gépek nehezen fognak megbirkózni a felbontásukkal, de talán ez utóbbiak cseréjére is sor kerül 5 év használat után, talán jövôre. Köszönöm a segítséget a több ezer kötet átpakolásában (Halmai László úr, Horváth Csaba és Éva). Amennyiben sikerül egy nagyméretû (106 cm) LCD monitort is szereznünk, a könyvtárban havi rendszerességgel a magyar filmmûvészet értékes alkotásainak bemutatását is megkezdjük. Néhány elôre tervezett programunk (régészeti elôadások) sajnos elmaradt, de a szûkös költségvetés ellenére 2011-ben mindenféleképpen szeretnénk folytatni. Kívánok minden kedves könyvtártagunknak, látogatónknak és támogatóinknak is szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet. Futaki (Horog) József könyvtáros 1. FaGyi pingpongbajnokság a Magyarországi Éjféli Sportbajnokság Egyesület támogatásával december 18-án 14 órától a muvelodési házban. Kedves Szülok, Kisorosziak! Jöjjenek el és bíztassák a bátor versenyzoket! Támogassa a rendezvényt egy tálca pogácsával, süteménnyel!

9 2010. december Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek KISOROSZI JUDO ÉS KUNG-FU KLUB HÍREI CSELGÁNCS ÖVVIZSGA November 24-én Tahitótfalun megrendezett övvizsgán cselgáncs sportágban 10 gyermek (5 lány és 5 fiú). Taekwon-do sportágban 6-an (3 lány és 3 fiú) tettek sikeres vizsgát. NEMZETKÖZI MIKULÁS KUPA TOKODALTÁRÓN Klubunk 13 tagja december 4-én részt vett a Tokodaltárón megrendezett Nemzetközi Mikulás Kupán. Stílusosan minden induló kapott a Mikulástól egy ajándékcsomagot. Derekasan helyt álltunk a több mint 200 fôt számláló indulók között. Csapatunk 12 érmet nyert: 4 arany, 2 ezüst és 6 bronz mellett még egy 6. helyet is elértünk. Rácz Gábor 9

10 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 98. szám EGY RÉGI KÉP NYOMÁBAN A múlt havi számunkban közölt kôkapu boltozatnak (1938-as kép) eleddig senki sem jelezte, hogy a nyomára bukkant volna. Pedig itt kell lennie valahol Kisorosziban, hiszen a kô marad... vagy talán mégsem? A mostani kép réginek tônik, de nem annyira az. Szerencsére elkészültének pontos idejét és körülményeit is tudjuk: Kisoroszi, Ó utca. A kép készítôje Horog József, akkor 16 éves gimnáziumi tanuló, készült Flexaret kétaknás, központi záras géppel 6x6-os fekete-fehér Fortepan 17 DIN-es filmre és ezüstbromid papírra. A képen látható kocsi a néma Sándor bácsié, aki a kép hátterében látható (ma a Szt. Erzsébet szobor mögötti) házban lakott és a visegrádi kôbányában dolgozott. Ezen a szekéren vitték 1974-ben e sorok írója nagyanyjának koporsóját a temetôbe, s hogy ne zörögjön, szalmát tettek alája. Érdemes megnézni az akkor még hagyományok szerinti, két kisméretû, vas külsô ablakkal védett homlokzati ablakokat. A fák, díszbokrok sem burjánoztak el annyira, mint manapság a házak elôtt. De ki ez a két gyermek? Révész Tibor és Imre, akik az Ó utcai (mai Szily Boldizsár féle) házban laktak szüleikkel, Bogya Gerzson traktoros nevelôapjukkal. Ebbôl a képbôl készült a Mûvelôdési Ház nagytermének falait díszítô Régi Kisoroszi állandó archív fotó kiállítás emblematikus képe. Tempora mutantur et nos mutamur in illis... Futaki (Horog) József KÉPEK A KISOROSZI NYUGDÍJASKLUB ÉLETÉBÔL A Nyugdíjas Klub kéthetente tartja összejöveteleit a Mûvelôdési Ház nagytermében, ahol békében, szeretetteljes hangulatban beszélgetnek egymást névnapjukon felköszöntik. Méghozzá a régi, szép szokásoknak megfelelôen: valaki mindig egy szép köszöntôt mond, majd hosszú versszakokban eléneklik azokat a névnapi köszöntô dalokat, amiket már 100 évvel ezelôtt is énekeltek talán. Mennyivel emberközelibb és szebb ez a ma szokásos féktelen névnapi tombolásoknál! Legutóbb Jenei Dénes és mások névnapját ünnepeltük (a Dénes által maga készítette igazi, finom marhapörkölt vacsorával), s ezen a jó hangulatú összejövetelen vendégünk volt az új alpolgármester: Nádasdy-Csontos Elek is, akinek ezúton kívánunk sikeres közéleti munkát december 15-i karácsonyi évzáró ünnepségünkre és mûsoros estünkre szokás szerint meghívjuk a falu vezetôit és lelkészeit is, vendégül látjuk tagjainkat egy finom vacsorával és Békés Karácsonyi Ünnepeket, valamint Boldog Új Évet kívánunk egymásnak és mindnyájunknak. Matolcsy Ferenc 10

11 2010. december Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek KARÁCSONYI JELKÉPEK Karácsony közeledtével megjelennek a kisoroszi ablakokban is a különféle díszek, gyertyák. Ezek jó része a plázák áruházi kínálatából valók, s van aki tudatosan, van aki csak úgy dísznek teszi ki, talán bele sem gondolva, hogy mit jelent, amit kitesz. A gyertyáknak azonban pontos jelképi jelentése van, s nem mindegy mit akarunk vele ünnepelni. Ebben próbál rendet tenni az alábbi kis mini lexikon: ADVENTI GYERTYÁK ÉS KOSZORÚ A keresztény karácsonyi hagyományoknak mindig a 4 gyertyás adventi koszorú felel meg. A gyertyák színe katolikusok számára egy kivételével lila, mert a katolikus hagyományok szerint az advent színe a lila, a bûnbánat és a megtérés jelképe, a koszorú négy gyertyája közül a meggyújtás sorrendjében az elsô, a második és a negyedik lila, míg a harmadik, a közelgô ünnepet szimbolizálva: rózsaszín. A negyedik színe a bûnbánatot kifejezô lila. A gyertyákat vasárnaponként (vagy elôzô este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvô fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. ZSIDÓ MENÓRA A zsidóság egyik legrégebbi jelképe, a menóra egy hétágú gyertyatartó, amely a Mózes által látott égô csipkebokrot szimbolizálja. Áruházakban gyakran látni ennek elgiccsesített változatait, általában fából, mûanyagból, állandóan égô lámpákkal. Fa ablakdísznek, karácsonyi világító dísznek stb. nevezik a prospektusokban, holott semmi köze a keresztény karácsonyhoz. Meglepô, amikor keresztény kisoroszi lakosok ablakaiban is ilyet látni. ZSIDÓ HANUKKIJA A Hanuka ünnepeken használt hanukkija (kilencágú menóra) is az eredeti mintájára készült, annak emlékére, hogy a harcok ideje alatt a rendesen egynapi olaj nyolc napig tartott ki. Hanuka a zsidó naptár Kislev hónapjának 25. napján kezdôdik, mely közel esik a keresztények karácsonyi ünnepéhez, de ahhoz semmi köze. A Hanuka csak a 20. században terjedt el egyfajta zsidó karácsony -ként, amelyet sokan keserû iróniának tartanak, mivel azt az eredeti jelentés ellenére a zsidó vallás legvilágiasabb ünnepének, a környezetbe való beolvadás, az asszimilálódás jelképének látják. Ide tartozik még a Mikulás ünnep jelképköre is: MIKULÁS Magyarországon és a nyugati keresztény kultúrkörben Szt. Miklós püspök nevéhez fûzôdik a gyermekek megajándékozása. A kommunizmus évei alatt orosz mintára Télapónak (Gyed Moroz Fagy Apó) nevezték el, s ez a mai napig dívik, mivel az óvodás és iskolás verses könyvek még az akkor írt versikékkel vannak teli, s az énekek jó részét is ekkor írták. A magyarországi keresztényekhez azonban nem a Télapó hanem a Mikulás jön ajándékot hozni, melyet magyar szokás szerint a kipucolt cipôbe tesz, s nem a kéménybe, s nem is ott jön be, hanem az ajtón kopog, vagy az ajtó elé kitett cipôbe teszi a meglepetést. (A házak oldalán, kötélhágcsón libegô plázamikulás utánzatok angol és amerikai mintára gyártott kereskedelmi termékek, a magyar hagyományokhoz nem sok közük van.) (Forrás: Wikipedia és internet) F.H.J DECEMBER 17-ÉN PÉNTEKEN ÓRA KÖZÖTT TORKOS PÉNTEK A RÁCZ FOGADÓBAN. Étel és ital együttes fogyasztása esetén 50% kedvezményt adunk. *** IDÔBEN SZÓLJON, HA KARÁCSONYRA HALÁSZLEVET RENDELNE! ASZTALFOGLALÁS ÉS RENDELÉS: *** Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánnak a Rácz Fogadó dolgozói december 23. az év utolsó nyitvatartási napja február 5-tôl visszavárjuk minden kedves vendégünket és kisoroszi lakost. 11

12 Közhasznú adatok Kisoroszi Hírmondó december Polgármesteri Hivatal Széchenyi út 93. Tel.: Fekete István Mesesziget Óvoda Tel.: Áprily Lajos Általános Iskola, Kisoroszi Tel.: Rendôrség: 107, 112 Rendôrkap. Szentendre Tel.: Polgárôrség Kovács Géza Tel.: Mezôôr Kovács Sándor Tel.: Okmányiroda, Visegrád Tel.: Fax: H: 13 16, K: 8 12, Sz: 8 12, 13 16, Cs: 8 12 Orvosi rendelô Széchenyi út 167. Tel.: Dr. Rozsályi Károly Rendelési idô: H: , K: 9 11, Sz: , Cs: 13 15, P: 9 11 Védônôi fogadóóra: K: 9-11 Gyermekorvosi ügyelet 2000 Szentendre, Liget u. 1. Tel.: Munkaszüneti napokon: 9 13 Orvosi Ügyelet Tahitótfalu, Visegrádi út 12. Tel.: Munkanapokon 17 7-ig, munkaszüneti napokon folyamatosan. Gyógyszertár Dunabogdány, Kossuth L. u. 96. Tel.: Nyitva: H P: Sz: Tótfalu, Hôsök tere 6. Tel.: Nyitva: H P: Tahi, Visegrádi út 14. Tel.: Nyitva: H P: 8 19 SZ: 8 13 Könyvtár és internet Nyitva: Sze.: 10-12, 15-20, P.: 10-12, 15-20, S z o.: 10-12, óráig S z e n t m i s e a katolikus templomban: vasárnap 11 órakor I s t e n t i s z t e l e t a református templomban: vasárnap kor Régi idôk háza Széchenyi út 53. Jövôre újra nyitunk! Tel.: Baktay Ervin western játékok emlékhelye május 1. szeptember 30. Sze. Szo. Vas ig Falugazdász Csorbai Károly Tel.: Fogadóóra: hétfô a Polgármesteri Hivatalban A katolikus temetô gondnoka Vanyák László, Duna u. 2. Kaposvári Hulladékgyûjtô Zrt.: Szelektív gyûjtés a házak elôl (PET, papír): minden hónap harmadik szerdáján. Köszönjük hirdetôinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak az újság elôállítási költségeihez.? INTERWORK Temetkezési Kft. Temetkezési iroda és bemutatóterem 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 17. (Stéger köz sarok) Telefon: Tahitótfalu Béke u. 12. Telefon: ÓRÁS SZÁLLÍTÁSI ÜGYELET Telefon: Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu Nyitva: hétfô-péntek 8-16-ig SÍ ÉS SNOWBOARD SZERVÍZ A BA L ÁZ S kerékpárboltban Impresszum Kiadja: Kisoroszi Polgármesteri Hivatalának megbízásából a Duotone Kft. Felelôs szerkesztô: Kisoroszi jegyzôje Nyomdai elôkészítés és kivitelezés: Duotone Kft Kisoroszi, Rigó u. 19., Tel.: , , Terjesztik: kisoroszi önkéntesek Bízza szakemberre sílécét, Snowbord-ját, kerékpárját! Nyitva tartás: hétfô-péntek: 8 16, szombat: 9 12 Cím: 2000 Szentendre, Elôd utca 2/a. Telefon:

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat 10/2016.(II.4.) határozat Tárgy: Egészségügy 2015. évi pénzügyi elszámolása Bénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás által működtetett védőnői

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

Ellátandó feladatok: A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátandó feladatok: A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. Ellátandó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulási Tanács 2018. május 8.-ai nyilvános ülésére Előterjesztő : Takács Péter társulási tanács elnöke Előkészítette

Részletesebben

Tárgy: Aljegyzői munkakör betöltése pályázat útján ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Aljegyzői munkakör betöltése pályázat útján ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Aljegyzői munkakör betöltése pályázat útján ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Dr. J. Nagy Éva jegyzővé történő kinevezésével a második aljegyzői státusz megürült, ezért javasolom,

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 58 /2018. (VI.13. ) Ök. sz. határozata: Nádudvar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

December 17-én a harmadik gyertyát is meggyújtottuk az iskola adventi koszorúján.

December 17-én a harmadik gyertyát is meggyújtottuk az iskola adventi koszorúján. A 3. gyertya December 17-én a harmadik gyertyát is meggyújtottuk az iskola adventi koszorúján. A gyertyagyújtás sorrendjében a harmadik gyertya színe rózsaszín, mivel a bűnbánatba már egy kis öröm is keveredik,

Részletesebben

Érdi Tankerületi Központ. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Érdi Tankerületi Központ. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Érdi Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Zimándy Ignác Általános Iskola Fejlesztőpedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének május 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének május 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 99/2015.(V.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező Hajdúhadház Város Integrált

Részletesebben

2/a. A pályázati eljárás során a szakmai bizottság feladatainak ellátására felkéri a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságot. k.m.f.

2/a. A pályázati eljárás során a szakmai bizottság feladatainak ellátására felkéri a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságot. k.m.f. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 189/2018. (Xl.29.) számú határozata a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető)

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatal. kormányablak ügyintéző. munkakör betöltésére.

Budapest Főváros Kormányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatal. kormányablak ügyintéző. munkakör betöltésére. a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Munkakörök megnevezése: 1. Jegyzői Kabinetvezető 2. Gazdálkodási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

pénzügyi-gazdálkodási előadó

pénzügyi-gazdálkodási előadó 1 / 5 6/20/2018, 10:48 PM Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet A közszolgálati jogviszony időtartama:

Részletesebben

Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására

Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására 1 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) 460-753 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Testületi napirend sorsz.: Bizottsági napirend sorsz.: Szám: 1-184/2018. Megtárgyalás

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 4/2017.(I.26.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2017. január 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék Óvoda és

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: ph@kiszombor.hu Üsz: 22-166/2018. Tárgy: Pályázat kiírása művelődésszervező álláshely betöltésére.

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről

ELŐTERJESZTÉS. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről ELŐTERJESZTÉS Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 1. előterjesztés száma: 348/2017 2. előterjesztést készítő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének január 15-én (kedden) órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének január 15-én (kedden) órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Szám: 1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 15-én (kedden) 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Illés György

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzata 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 3/2012. ikt. Sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 3-án, 09 óra

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti: Dr. Varga Tibor

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017. október 26. Ózd

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 12-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 12-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. szeptember 12-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat kiírására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 07-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 152/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. június 07-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Kosztolányi Dezső Általános

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Előterjesztés: Az önkormányzat 2018; é 'r költségvetéséről Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Előterjesztés: Az önkormányzat 2018; é 'r költségvetéséről Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2018. február 15-én megtartott rendkívüli ülésének a. ) jegyzőkönyve: 1 b. ) tárgysorozata: 1-3. c. ) határozatai:3-5. d. ) rendelete: / rvmcmlnois. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Hatósági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 13-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 13-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 33/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Csicsergő Óvoda,

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 129/2018. (Vl.21.} számú. határozata

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 129/2018. (Vl.21.} számú. határozata NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 129/2018. (Vl.21.} számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére 2009. September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2017. május 10-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tanácsüléséről Jelen vannak:

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/8/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: egyszerű

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

TARTALOM Álláspályázati kiírás nevelő oldal Álláspályázati kiírás gyermekfelügyelő oldal Álláspályázati kiírás pszichológus... 8.

TARTALOM Álláspályázati kiírás nevelő oldal Álláspályázati kiírás gyermekfelügyelő oldal Álláspályázati kiírás pszichológus... 8. TARTALOM Álláspályázati kiírás nevelő... 2. oldal Álláspályázati kiírás gyermekfelügyelő... 4. oldal Álláspályázati kiírás pszichológus... 8. oldal Álláspályázati kiírás fejlesztő pedagógus - gyógypedagógus...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

Részletesebben

31. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

31. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. T: 66/585-520. 203-31/2011. iktatószám 31. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 157 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 1. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 5864 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 22. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 9-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 9-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 9-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

igazgató (magasabb vezető)

igazgató (magasabb vezető) 1 / 5 2017. 08. 14. 8:23 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Gyakorló Óvoda

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben