KÖZZÉTÉTELI LISTA 2019/2020-AS TANÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZZÉTÉTELI LISTA 2019/2020-AS TANÉV"

Átírás

1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2019/2020-AS TANÉV I. ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. Korm. rendelet rendelkezik a közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszeréről. 1. a Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének rendje Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. A beiratkozás előre várhatóan április közepe. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: - a gyermek személyi azonosítóját/születési anyakönyvi kivonatát; - a szülő személyi igazolványát; - a gyermek lakcímkártyáját; - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; - a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; - szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: - a tanuló személyi azonosítóját /anyakönyvi kivonatát; - a szülő személyi igazolványát; - az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; - az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről - a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettes és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. Amennyiben iskolánk a rendeletben megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza.

2 1.b A fenntartó által engedélyezett osztályok és a létszám alakulása A csoportok és a létszám alakulása Osztályok Létszám Általános iskola 1.a 20 1.b 19 2.a 18 2.b 18 3.a 19 4.a 16 4.b 17 5.a 28 6.a 21 7.a 16 7.b 17 8.a 12 8.b 14 Magántanuló 2 Összesen: 237 Egész napos csoportok (napközis foglalkozások) 1. 1.a b a b a a b Összesen: c A térítési díj és tandíj befizetésének szabályozása A befizetés tanévenként két alkalommal történik (november 15-ig és március 15-ig) a részletfizetési lehetőséget igénybevevőknek havonta. A befizetéssel egy időben kerül kiadásra a befizetési nyugta, a pénzügyi szabályozásnak megfelelően. Az intézmény által rendszeresített kérelem benyújtásával lehet kérvényezni a részletfizetést. A kérelmeket az intézményvezető bírálja el. Tandíjfizetési kötelezettség terheli: a Köznevelési törvény 16. -ában meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás után igényelt tanórákat.

3 Az állami normatív támogatás csak egy művészetoktatási intézményben vehető igénybe. A további művészetoktatási intézményekben igénybe vett képzések tandíjkötelesek. Ha a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, a tanulónak kiskorú tanuló esetén a szülőnek - írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában, hány foglalkozást vesz igénybe, és hol fizet térítési díjat, illetve tandíjat. A térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell. A tandíjmentességhez az igénylőlap mellé csatolni kell a gyermekvédelmi kedvezményről szóló önkormányzati határozatot, valamint a testi, érzékszervi, enyhe, illetve középsúlyos értelmi fogyatékos, autista az egészségi állapotról szóló orvosi igazolásokat, gyámügyi határozatokat. A fizetési kötelezettség elmulasztásának következménye: Amennyiben nem kerül befizetésre a kivetett térítési díj, illetve tandíj a megadott határidőben, akkor fizetési felszólító levélben értesítjük a gondviselőt. Amennyiben az újabb határidőig sem kerül kiegyenlítésre a hátralék, úgy másodízben is felszólításra kerül a gondviselő. A másodszori eredménytelen felszólítás után a tanuló intézménnyel kötött tanulói jogviszonya megszüntetésre kerül, mely határozatról a gondviselőt is tájékoztatjuk, és kivetésre kerül a tanulói jogviszony fennállásának idejéig meghatározott térítési díj, illetve tandíj mértéke.

4 Térítési díjak mértéke a 2019/20-as tanévben

5

6

7 1.e A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartási rendje Szorgalmi időben reggel 6 00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb óráig. Az intézmény, tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva, az alábbi időpontokban: nyári szünetben hetente, szerda délelőtt óráig. Az intézményben a nem pedagógus, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje. Az iskolatitkár munkaideje: 7.30-tól ig tart. A portás 6 00 órától óráig. Az intézményben tartózkodás rendje: Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - rendezvények hiányában zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt eseti kérelmek alapján. 2. Jelentősebb események, rendezvények TANÉV RENDJE Tanév rendje tanítási nap a) első tanítási nap szeptember 2. hétfő b) utolsó tanítási nap június 15. hétfő c) ballagás: június 19. péntek 16 óra tanévzáró : június 19. péntek 17 óra Szünetek: 6. (1) Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). (2) A téli szünet december 23-tól január 3-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). (3) A tavaszi szünet április 9-től április 14-ig tart. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 15. (szerda). Fontos: december 7. szombat munkanap december 24. keddet dolgozzuk be. december 14. szombat munkanap december 27. pénteket dolgozzuk be. d) A tanítási év első féléve január 24-ig tart. Az iskolák január 31-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. e) tantestületi értekezletek: Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az tanácsnak és a fenntartónak. félévi értekezlet: febr.3 hétfő tanév végi értekezlet: jún. 26. péntek f) tanítás nélküli munkanapok: 5. A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli

8 munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 1. szeptember 3. Pályaorientációs nap 2. október 11. őszi nevelési értekezlet tanítás nélküli munkanap /idősek napja/ 3. február 3. félévi értekezlet tanítás nélküli munkanap 4. április 8. tavaszi nevelési értekezlet tanítás nélküli munkanap 5. április osztálykirándulások 6. Előre nem látott eseményre fenntartva g) szülői értekezletek: - év eleje: 1.osztály első nap többiek szept félévi: február 5-7. h) fogadóórák: őszi fogadóóra: nov. 25. hétfő tavaszi fogadóóra: ápr. 20.hétfő i) nyílt nap: február 19. j) mérések: nyelvi május 20. kompetencia - május 27. NETFIT jan. 8. ápr. 24. DIFER okt. 11-ig k) A témahetek megszervezése Őszi egészséghét október ig. Határtalanul kirándulás: október évfolyam együtt testvérként kirándulás a) Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét március 2 6. között, b) Digitális Témahét március között, c) Fenntarthatósági Témahét április között. tavaszi egészséghét március 2-6. l) pedagógus továbbképzések - külön tervezve m) felvételi eljárás jelentkezés központira dec.6. központi írásbeli jan. 18., jelentkezés febr. 19-ig ünnepek: - okt okt 22. kedd 15:00 - Halloween party okt.25. péntek kastélyban a felsőnek, klubdélután az alsónak - dec.6. Mikulás péntek mikulás a játszóházban alsó tagozat - dec. 13. péntek Lucázás 7-8. évfolyam - dec adventek iskolai műsor dec. 15-én - dec. 19. csütörtök karácsonyi ünnepség - február 7. farsang alsósoknak klubdélután felsősöknek TINI disco - márc márc.13-án pénteken 15 órától Hétpróba: 1. október 14. hétfő 2. november 11. hétfő 3. december 9. hétfő 4. január 13. hétfő 5. február 10. hétfő 6. március 9. hétfő 7. április 6. hétfő Egyéb: - Őszi papírgyűjtés szept Tavaszi papírgyűjtés április vége - DÖK nap április Szinyei rajzverseny május 4. hétfő Szinyei hónap megnyitója - Szinyei Művészeti Gála május 30. szombat Szinyei hónap záróeseménye A tanév helyi rendje tervezet, amelyben ha változtatás történik, arról a szülőket időben tájékoztatjuk.

9 3.a A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége és szakképzettsége tanítóképző főiskola tanítóképző + tanárképző főiskola tanárképző főiskola A tantárgyfelosztás alapján napközis csoportvezető, rajz, környezet, technika, könyvtár ének, énekkar, napközi rajz, technika, erkölcstan, napközi tanítóképző főiskola osztálytanító tanárképző főiskola tanárképző főiskola magyar nyelv és irodalom, angol nyelv biológia testnevelés - gyógytestnevelés tanítóképző + tanárképző főiskola osztálytanító tanárképző főiskola matematika, kémia, számítástechnika tanítóképző főiskola tanárképző főiskola+egyetem+szakvizsga tanítóképző főiskola + szakvizsga napközis csoportvezető, matematika, környezet, testnevelés földrajz napközis csoportvezető, matematika, környezet tanárképző főiskola földrajz - testnevelés tanárképző főiskola angol nyelv egyetem tanítóképző főiskola tanítóképző tanítóképző főiskola+szakvizsga osztálytanító tanítóképző főiskola gyed osztálytanító, magyar nyelv és irodalom,környezet magyar nyelv és irodalom, természetismeret osztálytanító, magyar, matematika, testnevelés

10 tanárképző főiskola történelem, magyar nyelv és irodalom tanárképző főiskola napközis csoportvezető, rajz, tanárképző főiskola fizika, kémia, informatika tanítóképző főiskola tanítóképző főiskola napközis csoportvezető, rajz, matematika osztálytanító, magyar nyelv és irodalom, rajz, erkölcstan 3.b Pedagógus szakos ellátottság aránya 100% A tanulók és dolgozók száma és aránya 1. A tanulók száma 237 fő 2. Főállású pedagógusok száma 27 fő 3. Az egy pedagógusra jutó tanulók száma 6,9 fő 4. Óraadó pedagógus 7 fő 5. Főállású nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma 4,5 fő 3.c Az intézmény pedagógiai eredményei az előző években Szempontok 2012/ / / A tanulók által elért tanulmányi eredmények 1.1. Intézményi 4,401 4,4 4,4 4,05 4,0 4,2 osztályátlagok 1.2. Bukások száma év végén 1.3 Évismétlésre A központi értékelő rendszerben elért eredmények - matematika 6. évfolyam matematika 8. évfolyam szövegértés 6. évfolyam szövegértés 8. évfolyam A versenyeken elért eredmények (1-10-ig) 3.1. Területi, kistérségi, városi versenyeken elért helyezések száma

11 3.2. Megyei versenyen elért helyezések Régiós, versenyen elért helyezések száma 4. Továbbtanulási eredmények fő % fő % fő % 4.1. Gimnáziumba felvettek száma és aránya az összes 7 27% 7 39% 6 30% tanulóhoz viszonyítva 4.2. Szakközépiskolába felvettek száma és aránya az összes tanulóhoz 11 42% 11 61% 12 60% viszonyítva 4.3. Szakiskolába felvettek száma és aránya az összes 8 31% 0 0% 2 10% tanulóhoz viszonyítva 4.4. Felvételt nem nyert tanulók száma és aránya az összes tanulóhoz viszonyítva % % % 38 40% %

12 3.c.1 Az mérés értékelés évenkénti eredményei A 2018-as kompetenciamérés eredményei: 8. évfolyam 6. évfolyam MATEMATIKA ÁTLAGEREDMÉNYEK 2010-ben 2011-ben 2012-ben 2013-ban 2014-ben 2015-ben 2016-ban 2017-ben 2018-ban évfolyam 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS ÁTLAGEREDMÉNYEK 2010-ben 2011-ben 2012-ben 2013-ban 2014-ben 2015-ben 2016-ban 2017-ben 2018-ban

13

14 Mind a matematika, mind pedig a szövegértés eredményeire igaz, hogy folytatódik az a tendencia, mely szerint iskolánk nyolcadikos diákjainak teljesítménye jelentős javulást mutat a hatodikban elért eredményekhez képest. A hatodikosok esetében eredményeink matematikából és szövegértésből is jobbak, az átlagnál. - tantárgyi jegyeik is előre vetítették ezt - a 4. évfolyam végén nem mentek el a legjobbak - évismétlő tanulók nem érkeztek az osztályokba Matematikából a nyolcadikosok esetében eredményeink nem különböznek szignifikánsan az átlagtól, a községi általános iskolák eredményeitől viszont jobbak. Szövegértésből még jobb a helyzet, mert az átlagot is meghaladtuk. Nyolcadik évfolyamon a telephely eredménye a tanuló CSH indexének tükrében elérte a várható szintet matematikából és szövegértésből is. A hatodikosok szövegértése lényegesen magasabb lett a várhatónál. Az idei kompetenciamérés eredményei azt mutatják, hogy a diákjaink teljesítményében nincs jelentős ingadozás. Az egyes évfolyamokon időnként előforduló jelentősebb pozitív illetve negatív eltérést az adott évfolyam összetétele magyarázza. Komolyabb fejlesztési feladataink az alapszintet el nem érő tanulóinkkal folyamatosak. Azon dolgozunk, hogy ez a százalékérték minél alacsonyabb szinten maradjon, ezért fokozott figyelmet fordítunk ezekre a tanulókra.

15

16 Matematika 6. osztály MATEMATIKA 6. évfolyam ÁTLAGEREDMÉNYEK

17 Ttanulók aránya 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% évf. matematika 5. szint felett Átlagos 3. szint alatt

18 60% 50% Feladatok 40% százalékos 30% megoldotts ága 20% 10% 54,8% 41,9% évfolyam MATEMATIKA 51,1% 45,9% 0% Tartalmi területek

19 Feladatok százalékos megoldottsá Feladatok megoldottsága feladattípusok szerint ga 20% 6. évfolyam 60% 70% 60% 50% 40% 30% 10% 66,2% 0% 55% Tényismeret és műveletek évfolyam MATEMATIKA 50,7% 28,0% Modellalkotás, Komplex integráció megoldások és 40% kommunikáció 37% 40% Gondolkodási műveletek 20% 0% Feleletválasztós Többszörös választós Nyíltvégű

20 Szövegértés 6. osztály SZÖVEGÉRTÉS 6. évfolyam ÁTLAGEREDMÉNY

21 Tanulók aránya 100% 80% 60% % 20% 0% szint felett Átlagos 3. szint alatt 6. évf. szövegértés

22 Értelmezés Jó válaszok aránya az egyes szövegtípusokban 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73% 48% 60% Jó válaszok 80% 60% 40% 20% 0% Információ visszakeresése Jó válaszok aránya az egyes szövegtípusokban 79% 72% 73% Jó válaszok Kapcsolat, következtetés Jó válaszok aránya az egyes szövegtípusokban 80% 62% 71% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62% Jó válaszok

23 Átlageredmények Matematika 8. osztály ÁTLAGEREDMÉNYEK MATEMATIKA 8. évfolyam Évek

24

25 Tanulók aránya 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% évf. matematika 5. szint felett Átlagos 4. szint alatt 70% Feladatok 65% százalékos megoldotts 60% ága 60,5% 59,7% évfolyam MATEMATIKA 65,7% 59,2% 55% Tartalmi területek

26 évfolyam MATEMATIKA Feladatok százaléko s megoldot tsága 80% 60% 40% 20% 0% 77,6% 66,4% 39,8% Gondolkodási műveletek Feladatok megoldottsága feladattípusok szerint 8. évfolyam 80% 60% 40% 20% 0% 74% 59% 64%

27 Átlageredmények Szövegértés 8. osztály SZÖVEGÉRTÉS 8. évfolyam Évek

28

29 Tanulók aránya 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% évf. szövegértés 5. szint felett Átlagos 4. szint alatt A fenti grafikonok jól láthatóan érzékeltetik azt, hogy a 2018-ban mért évfolyamaink közel azonos százalékban oldották meg a feladatokat az egyes szöveg-és feladattípusokban. Köszönhető ez egyrészt annak, hogy nagyon szeretnek olvasni, másrészt többen vettek részt tanulmányi versenyeken. Sajnos itt is folytatódik a tendencia, mely szerint a legjobbak innen is felvételt nyertek hatosztályos gimnáziumba és csak néhány jó tanuló maradt. Ennek ellenére a nyolcadik évfolyamon is akad olyan gyerek, aki az átlagos szint felett teljesít. Ez azért történhet meg, mert nemcsak a leggyengébbekkel foglalkozunk, hanem arra törekszünk, hogy minden tanuló legalább egy szinttel jobb teljesítményt érjen el. Még a jó átlageredmények ellenére is minden évben több-kevesebb tanulónk nem tudja teljesíteni 6. évfolyamon a 3., 8. évfolyamon a 4. szintre jutást. Ez teszi szükségessé, hogy ne csak osztályszinten, hanem tanulókra lebontva is értékeljük a mérési eredményeket, illetve meghatározzuk a feladatainkat. Ennek megfelelően a évi mérési eredményeket tanulói szintre lebontva és feladattípusok szerint is megvizsgáltuk, így határozzuk meg azokat a területeket mind matematikából mind szövegértésből, amelyekre nagyobb figyelmet kell fordítanunk az elkövetkezendő időszakban. Mind matematikából, mind pedig szövegértésből osztályra és egyénre lebontva kiértékeltük az összes részterületet. Ezek alapján úgy látjuk, hogy a fejlesztendő területek és feladatok azonosak az előző évivel. Matematika: - a gondolkodási műveletek területén a komplex megoldások és kommunikáció - a tartalmi területeknél, pedig a mennyiségek és műveletek, valamint a hozzárendelések összefüggések, statisztika részterületei igényelnek nagyobb odafigyelés. Szövegértés: - értelmezés az élményszerző és adatközlő szövegekben - kapcsolat és következtetés az adatközlő szövegekben Az adott évfolyamokon tanító kollégákkal közös feladatunknak tekintjük, a fent említett problémás témakörökben, minél több feladatot és segítséget adjunk a diákjainknak.

30 Célunk a 6. és 8. évfolyam mérési eredményeinek ismeretében, képességeik szinten tartása, továbbfejlesztése, a megfelelő eredmények megtartása. 3.d A tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok Szempontok 2012/ / / / / /19 1. A tanulók által elért tanulmányi eredmények 1.2. Bukások száma év végén 1.3 Évismétlésre f Tanórán kívüli egyéb foglalkozások Egyéb foglalkozások Tehetséggondozó foglalkozások Természettudományos szakkör Angol szakkör Énekkar matematika angol magyar biológia A testedzési lehetőségek A testedzés biztosításának módja Egyéb körülmény, feltétel Testnevelés - heti 5 óra az 1-4. évfolyamon - Órarend szerint - heti 5óra az évfolyamon -heti 2óra néptánc az 1. évfolyamon - Sportköri foglalkozások - Sportköri órarend szerint - Szabad testmozgás lehetősége - Iskola sportlétesítményeinek használata a délutánonként és a napköziben is. tanórák, a sportköri órák figyelembe vételével. 3.g Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 1. Házi feladat szabályai A tanulók közoktatási törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a tanulás. A tananyag tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli és írásbeli házi feladatot adhatnak. A kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége

31 - elsőtől negyedik osztályig nem haladhatja meg a napközis tanulmányi foglalkozás időtartamát, - ötödiktől nyolcadik osztályig pedig a tantárgyankénti harminc percet. Hétvégén sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján. Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént. Hosszabb iskolai szünetekre kötelező házi feladat nem adható. A gyermekeket motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható. 2. Iskolai dolgozatok szabályai Egy tanítási napon 2 dolgozatnál több nem írható, ezért a tanulókkal a dolgozatok időpontját előre ismertetni kell. A tanuló joga, hogy az írásbeli dolgozatát, annak beszedésétől számított 10 napon belül kijavítva és értékelve megtekinthesse. A szülő joga, hogy a fogadóórán gyermeke dolgozatait megtekinthesse. Az írásbeli dolgozatok formái: - témazáró dolgozat, - tanév eleji felmérés, - tanév végi felmérés, - egyéb dolgozat 3.h Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett rendje A tantárgyankénti követelményeket a tantervek tartalmazzák, amelyek a Pedagógiai Program mellékletét képezi. Az intézményünk az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben szervezi meg. A félévi és a tanév végi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha: az igazgató felmentette a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (magántanuló), az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, a tanévben 250 óránál többet mulasztott, de a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet, a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az éves tanítási órák 30%-át meghaladja és a szaktanár nem tudja osztályozni a tanuló teljesítményét, de a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet, Ha a tanuló mulasztásainak száma már az 1. félév végére meghaladja a meghatározott mértéket és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie

32 II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató A jelentkezés módja a művészeti iskolába minden tanév június 25. Első évfolyamosok számára szeptember 01. A felvételi szándék a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával történik. A felvételről az intézményvezető dönt. 2. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége A tantárgyfelosztás alapján tanított évfolyanmok tanítóképző főiskola+szakvizsga ek.1-től 6.évf.-ig zeneművészeti egyetem ek.1-től 12.évf.-ig tanárképző főiskola ek.1.-től 6. évf.-ig tanárképző főiskola ek.1.-től 12. évf.-ig tanárképző főiskola ek.1.-től 6. évf.-ig zeneművészeti főiskola ek.1.-től 6. évf.-ig zeneművészeti egyetem ek.1.-től 6. évf.-ig tanárképző főiskola ek.1.-től 6. évf.-ig 2. a Az intézmény által működtetett előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamok Művészeti ág alapítva Előképző Alapfokú Továbbképző évf. évf. évf. Zeneművészet Táncművészet Festészet

33 Művészeti ágak szerinti megoszlás 3. Az, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel Rendezvény pontos megnevezése, a részvétel tartalma, elért eredménye XII. Megyei Rézfúvós verseny Sárospatak VII. Országos Czidra László Furulyaverseny Jellege (, nemzetközi, egyéb) megyei Rendezvény típusa (verseny, fesztivál, kiállítás stb.) verseny verseny 4. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai A rendezvény, hagyomány pontos megnevezése Évnyitó ünnepség Hangszeres bemutató tartása a Napsugár óvodában Nemzeti ünnepekre rendezett műsorban zenés tanulóink fellépése Iskolai karácsonyi ünnepség Fékévi tanszaki meghallgatások és vizsgák a zene- és táncművészeti ágon Alsós, felsős iskolai farsangi bál Gergely-járás az óvodában Nyílt nap az érdeklődő szülők számára Nyílt nap a leendő elsős gyerekek számára Fő jellemzője (, zártkörű stb.) zártkörű Tánccsoport anyák napi bemutatkozása

34 Iskolai alapítvány által rendezett anyák napi ünnepségen zenés, táncos tanulóink szereplése Ünnepi zenés műsor Pedagógus napra Tanszakonkénti záróhangverseny a szülőknek Tánccsoport bemutató vizsgája Szinyei gála: Hangverseny Ballagáson, tanévzáró ünnepségen a művészeti iskola tanulóinak rendszeres fellépése zártkörű 5. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás A helyi kulturális élet esemény (rendezvény, hagyomány) megnevezése Fellépés idősek napján Római Katolikus Templomban karácsonyi koncert Görög Katolikus Templomban karácsonyi koncert Községi adventi ünnepség sorozatán zenés, táncos tanulóink szereplése Községi ünnepségeken a művészeti iskola tanulóinak, tanárainak fellépése Petőfi Sándor Művelődési Ház kiállítás megnyitó ünnepségén tanulóink rendszeres szereplése A Művelődési Házban a Föld napja alkalmából rendezett kiállításon zenés tanulóink szereplése Fő jellemzője

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-ES TANÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-ES TANÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-ES TANÉV I. ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. Korm. rendelet rendelkezik a közoktatási intézmények

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018. OKTÓBER 1. Aktív pedagógusok munkakör szakképzettség létszám tanító tanító 11 angol műveltségi terület 1 ember- és társadalom műveltségi terület 1 ének műveltségi terület 6 fejlesztő

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Tantárgyfelosztásban szereplő feladat: 10 iskolaotthonos osztály (20 fő osztálytanító) Magyar

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma. Különös Közzétételi Lista

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma. Különös Közzétételi Lista Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy Vízügyi Szakgimnáziuma Különös Közzétételi Lista 1. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjának, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista. 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelethez ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG

Különös közzétételi lista. 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelethez ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelethez ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola. Különös közzétételi lista

Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola. Különös közzétételi lista Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium 3200 Gyöngyös, Than Károly út 1. Telefon: (+36) 37/505-100 Telefax: (+36) 37/505-108 Honlap: www.vbjnet.hu E-mail:

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája

Különös közzétételi lista. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája Különös közzétételi lista Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Végzettség Szakképesítés 1. Főiskola, tanár matematika-technika,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A.

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. Különös közzétételi lista Szomódi Íriszkert Általános 2016/2017. tanév Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2017. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31 étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015-ÖS TANÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015-ÖS TANÉV Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 029142 - KLIK: 048058-3711 Szirmabesenyő, Állomás út 1. sz. Tel.: (46) 527-207; Fax: (46) 527-208; E-mail: iskola@szinyeim-sz.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Eseménynaptár tanév

Eseménynaptár tanév Eseménynaptár 2017-2018. tanév Dátum Esemény Felelős Augusztus Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése és e Aug. 22. Jelentkezés, munkafelvétel tantestület Aug. 23. 8 h Alakuló értekezlet tantestület Aug.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, tanított szakja

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, tanított szakja A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, tanított szakja 1., közoktatási vezető szakvizsga, tagintézmény-vezető, 4.o. testnevelés 2. 1.osztályfőnöke, egész napos iskola 3. 1.osztály egész napos

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

A Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola közzétételi listája. 2018/19-es tanévre vonatkozóan

A Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola közzétételi listája. 2018/19-es tanévre vonatkozóan A Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola közzétételi listája 2018/19-es tanévre vonatkozóan 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendeletnek (a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról) megfelelően

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2018. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kőszeg: Középiskolai tanár: Általános iskolai tanár: Tanító speciális

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN

A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN 1 A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN 1. számú melléklet: A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. alapján: 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola Váchartyán, Halászi Károly utca 2. Tel.: 06-27-566-620 Fax: 06-27-566-621 e-mail.: vachartyaniiskola@gmail.com PB 2401 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Budapest, 2018. szeptember 1 Különös közzétételi lista A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége,

Részletesebben

ALAKULÓ ÉRTEKEZLET augusztus óra F épület

ALAKULÓ ÉRTEKEZLET augusztus óra F épület ALAKULÓ ÉRTEKEZLET 2017. augusztus 21. 9 óra F épület Tanév rendje kivonat Tanmenetekkel szembeni követelmények Információk a munkaterv készítéséhez Baleset- és tűzvédelmi ismeretek A 14/2017.(VI.14.)

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2018. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

(Szentgyörgyi Albert) 2017/2018. tanév helyi rendje (2017. szeptember augusztus 31.) Készült a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján

(Szentgyörgyi Albert) 2017/2018. tanév helyi rendje (2017. szeptember augusztus 31.) Készült a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján Kisfaludy Utcai Tagiskola Kaposvár Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap (Szentgyörgyi Albert) 2017/2018. tanév helyi rendje (2017. szeptember 01-2018. augusztus 31.) Készült a 14/2017. (VI. 14.) EMMI

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

b) utolsó tanítási nap június 15. péntek ballagás tanévzáró : június 20. szerda

b) utolsó tanítási nap június 15. péntek ballagás tanévzáró : június 20. szerda TANÉV RENDJE Tanítás nélküli munkanapok 1. szept.29. őszi nevelési értekezlet szépkorúak napja 2. dec.22. péntek ig. szünet 3. február 5. félévi értekezlet 4. ápr. 4. tavaszi nevelési ért. 5. ápr. 21.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18.; Telefon/fax: +36-27/341-204 Alsó tagozat: Fő út 143.; Telefon: +36-27/341-004 web: http://bardosiskola.hu e-mail: igazgato@bardosiskola.hu KLIK: 122001; OM azonosító:

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus 27-30 Augusztus 30.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Vezetőségi értekezlet Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22. Augusztus 22-23 Augusztus 23-29. Augusztus 29. Vezetőségi értekezlet Tantestületi alakuló

Részletesebben

2. A TANÍTÁSI ÉV. A tanítási év első féléve január 26-ig tart. A félévi értesítők kiosztásának határideje: február 2.

2. A TANÍTÁSI ÉV. A tanítási év első féléve január 26-ig tart. A félévi értesítők kiosztásának határideje: február 2. 2. A TANÍTÁSI ÉV első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek) utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek) a gimnázium utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2018. május 03. A tanítási

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2019-2020 Általános iskola 2118 Dány, Szent Imre tér 1. Pesti út 5. Telefon:06-30-733-0417 igazgato.dany@gmail.com A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma A 2018/2019-es tanévben, az általános iskolai feladatellátás keretében a fenntartó 8 évfolyamon 16 osztály indítását

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola A közoktatási intézmény eredményességéről, személyi és tárgyi feltételeihez kapcsolódó információkról szükséges a szülőket tájékoztatni.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2014/2015.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben