IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 IPRI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: szakképesítés megnevezése: Ipari nemesfém-megmunkáló 3. Szakképesítések köre: 3.1. Részszakképesítés 3.2. Elágazások 3.3. Ráépülés 4. Hozzárendelt FEOR szám: Nincs Nincsenek Nincs Képzés maximális idıtartama: Szakképesítés megnevezése Ipari nemesfém-megmunkáló Szakképzési Óraszám évfolyamok száma

2 II. EGYÉ DTOK SZKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Ipari nemesfém-megmunkáló 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: emeneti kompetenciák: a képzés megkezdhetı az e rendelet 3. számú mellékletében a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetıek a szakképzést elıkészítı évfolyam keretében is. Vagy Iskolai elıképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség Szakmai elıképzettség: - Elıírt gyakorlat: - Elérhetı kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények : nem szükségesek 2. Elmélet aránya: Gyakorlat aránya: Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Idıtartama (évben vagy félévben): 1 év % % Szintvizsga (iskolai rendszerben): Ha szervezhetı, mikor: - Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szervezhetı szükséges 2

3 III. MUNKTERÜLET 1. szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás: munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 7424 Ipari nemesfém-megmunkáló 2. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzı leírása: Ötvözetet olvasztással elıállít Nemes- és színesfém ötvözetet képlékenyen alakít Nemes- és színesfém ötvözetet hıkezel Nemes- és színesfém elıgyártmányok, alkatrészek, tárgyak felületét kezeli lkatrészeket, szerelékeket gyárt Öntéssel alkatrészeket, szerelékeket gyárt Nemesfém ékszer- és dísztárgyakat készít Nemesfém ékszer- és dísztárgy felületet megmunkál Hulladékból nemesfémet kinyer Gyártást dokumentál 3. szakképesítéssel rokon szakképesítések: szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése - - 3

4 szakmai követelménymodulok felsorolása: szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi feladatok szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: etartja és betartatja a munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb elıírásokat Részt vesz a munka-, tőz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában Gondoskodik elsısegélynyújtó és tőzoltó eszközökrıl Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban munkaterületet a szabályoknak megfelelıen alakítja ki etartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyőjtés szabályait etartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elıírásokat Részt vesz a mentésben, elsısegélyt nyújt Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Környezetvédelmi ismeretek Tőzvédelmi ismeretek Munkabiztonsági ismeretek Tőzoltó berendezések, eszközök Tőzkár bejelentése Elsısegélynyújtási ismeretek C Munkavégzés szabályai szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 3 Információforrások kezelése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 4 Elsısegélynyújtás Személyes kompetenciák: Pontosság Önállóság Döntésképesség Felelısségtudat Szabálykövetés IV. SZKMI KÖVETELMÉNYEK 4

5 Társas kompetenciák: Irányíthatóság Határozottság Irányítási készség Módszerkompetenciák: Áttekintı képesség Figyelem-összpontosítás Rendszerezı képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) Körültekintés, elıvigyázatosság Tervezési képesség szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ékszer- és ötvösalkatrészek készítése öntéssel szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Elıkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elıre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérıeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító és emelı berendezéseket, személyi védıfelszereléseket Ötvözetösszetételt számol, anyagot raktárból vételez Ötvözet összetevıit beméri Ötvözetet olvaszt Kokillát elıkészít Olvadékot kokillába önt Salakot leválaszt, elkülönít, öntvényt tisztít Elemzéshez öntıpróbát vesz vagy próbát vág Elemzett termékkel, képzıdött hulladékokkal leszámol Homokformázással érmét, plakettet, alkatrészt önt Preciziós öntéssel ékszer- és ötvösipari alkatrészeket készít Homokformázáshoz öntımintát, modellt készít Preciziós öntéshez öntımintát, modellt készít (mestermintát készít, viaszt farag, fémmintát gumiba besüt, viaszol) Preciziós öntésre kerülı viaszmintába követ foglal Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Géprajzi alapfogalmak C Síkmértani szerkesztések C Ábrázolási módok xonometrikus rajzok értelmezése, készítése Mőszaki rajzok értelmezése, készítése 5

6 C C C C Diagrammok értelmezése, készítése Szabványok használata Gyártási utasítások értelmezése Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítások használata Mőveleti terv készítése Géptani alapismeretek Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása nyagok szerkezete, kristályok, kristályrácsok Keménység, szilárdság, rugalmasság Fizikai mértékegységek Sőrőség, fajsúly Hı- és elektromos vezetıképesség Olvadáspont, olvadási hı, fajhı Újrakristályosodás, a befolyásoló tényezık Színfémek, ötvözetek Fémtani (metallográfiai) ismeretek Fémek elıállítása Ipari vasötvözetek, acélok és tulajdonságaik Könnyőfém ötvözetek és tulajdonságaik Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik Nemesfémek fizikai és kémiai tulajdonságai Nemesfémek ötvözıanyagai rany és ötvözetei Ezüst és ötvözetei Platina és ötvözetei Nemesfémek és ötvözeteik, felhasználási területük Természetes és szintetikus drágakövek, féldrágakövek Öntési eljárások Salakosító és folyósító anyagok Öntészeti, olvasztási segédanyagok Ötvözetszámítások Salakképzés Tégelyek, kokillák, öntıformák anyagai Homokformázás, öntés Viaszveszejtéses precíziós öntés Nyomásos öntés Öntımintakészítés homokformázáshoz Öntımintakészítés precíziós öntéshez Tégelyes kemencék Vákuumkemencék Indukciós és ellenállás főtéső kemencék Folyamatos és félfolyamatos öntıberendezések Precíziós öntés berendezései Gyártási, kezelési, ellenırzési utasítások Dokumentáció kitöltése 6

7 Nemesfémek, hulladékok értéke Szigorú elszámolási rendszerek, fogyaték Nemesfémek elemzése, analitikája Környezetvédelem a gyártástechnológiák során Fémes, nemfémes és steril hulladékok Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek Hulladékmentes és hulladékszegény gyártási technológiák nyagmozgatási utasítások Tárolási utasítások Tőzvédelmi utasítások Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai nyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Emelı- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai Jelentés, jelzés alesetmegelızés szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 3 Információforrások kezelése 4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 2 Gépészeti alkatrészrajz készítése 3 Szabadkézi vázlatkészítés 2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 3 Mőszaki táblázatok kezelése 1 Elemi szintő számítógéphasználat 3 Rajz készítése, jelképek értelmezése 4 Nemesfémötvözetek jelölése 4 Megmunkálás 4 Öntési eljárás kiválasztása 4 Természetes és szintetikus drágakövek, féldrágakövek felismerése 4 Összetevık mérése 4 Gépipari mérıeszközök használata 4 Egyéb mérıeszközök használata 5 Kéziszerszámok és kisgépek használata 5 Dokumentációk vezetése 5 Szelektív hulladékgyőjtés 5 Környezetvédelem 5 Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 7

8 Személyes kompetenciák: Pontosság Megbízhatóság Felelısségtudat Kézügyesség Erıs fizikum Társas kompetenciák: Motiválhatóság Irányíthatóság Határozottság Segítıkészség Kapcsolatfenntartó készség Módszerkompetenciák: Kontroll (ellenırzı képesség) Ismeretek helyén való alkalmazása Gyakorlatias feladatértelmezés környezet tisztántartása Módszeres munkavégzés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Nemesfém félgyártmányok készítése, hıkezelése szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Elıkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elıre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérıeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító és emelı berendezéseket, személyi védıfelszereléseket Öntött elıterméket melegen hengerel Elıterméket hidegen hengerel Táblalemezt méretre darabol Szalagot méretre vág Öntött elıgyártmányból melegen rudat vagy csövet sajtol Öntött elıgyártmányt kaliber hengerel etétes huzalt gyárt Huzalt húz Csövet húz Huzalt hengerel, lapít, profilba húz Több fajta ötvözetet összehengerel, plattíroz Képlékenyalakítás közben lágyító hıkezelést végez Feszültségmentesítı hıkezelést végez Homogenizáló hıkezelést végez Felkeményítı hıkezelést végez Késztermék mechanikai paramétereit hıkezeléssel beállít 8

9 Mechanikai paramétereket, méreteket mér nyaghibát felületi ráolvasztással javít Hıkezelést követıen felületet tisztít Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Géprajzi alapfogalmak C Síkmértani szerkesztések C Ábrázolási módok xonometrikus rajzok értelmezése, készítése Mőszaki rajzok értelmezése, készítése Diagrammok értelmezése, készítése Szabványok használata Gyártási utasítások értelmezése Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítások használata Mőveleti terv készítése Géptani alapismeretek Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása nyagok szerkezete, kristályok, kristályrácsok Keménység, szilárdság, rugalmasság Sőrőség, fajsúly Hı- és elektromos vezetıképesség Olvadáspont, olvadási hı, fajhı Újrakristályosodás, a befolyásoló tényezık Elemek, vegyületek Mikroszerkezet és fizikai tulajdonságok kapcsolata Fémes anyagok rendszerezése Színfémek, ötvözetek C Fémtani (metallográfiai) ismeretek C Fémek elıállítása C Ipari vasötvözetek, acélok és tulajdonságaik C Könnyőfémötvözetek és tulajdonságaik Színesfémötvözetek és tulajdonságaik Nemesfémek fizikai és kémiai tulajdonságai Nemesfémek ötvözıanyagai rany és ötvözetei Ezüst és ötvözetei Platina és ötvözetei Nemesfémek és ötvözeteik, felhasználási területük Hőtı- és kenıanyagok Csiszoló és polírozó anyagok Nemesfémipari gépek mőködési elvei Ötvözetszámítások Vákuumkemencék 9

10 C Indukciós és ellenállás főtéső kemencék Folyamatos és félfolyamatos öntıberendezések Húzás Hideg- és meleghengerlés Plattírozás Csıgyártás Homogenizáló, lágyító, feszültségmentesítı hıkezelés Felkeményítı hıkezelés Hıkezelı berendezések és kezelésük Mérés technikája Mérés dokumentálása Visszakövethetıség elve Gyártási, kezelési, ellenırzési utasítások Dokumentáció kitöltése Nemesfémek, hulladékok értéke Szigorú elszámolási rendszerek, fogyaték Nemesfémiparban alkalmazott veszélyes anyagok Környezetvédelem a gyártástechnológiák során Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek Fémes, nemfémes és steril hulladékok Hulladékmentes és hulladékszegény gyártási technológiák Steril hulladékok újrafelhasználása nyagmozgatási utasítások Tárolási utasítások Tőzvédelmi utasítások Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai nyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Emelı- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai Jelentés, jelzés alesetmegelızés szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 3 Információforrások kezelése 4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 2 Gépészeti alkatrészrajz készítése 3 Szabadkézi vázlatkészítés 2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 3 Mőszaki táblázatok kezelése 1 Elemi szintő számítógéphasználat 3 Rajz készítése, jelképek értelmezése 10

11 4 Nemesfémötvözetek jelölése 4 Megmunkálás 4 Képlékenyalakító eljárás paramétereinek kiválasztása 4 Ötvezetek ismerete 4 Hıkezelı eljárás kiválasztása, paramétereinek meghatározása 4 Összetevık mérése 5 Dokumentációk vezetése 4 Gépipari mérıeszközök használata 4 Egyéb mérıeszközök használata 5 Kéziszerszámok és kisgépek használata 5 Szelektív hulladékgyőjtés 5 Környezetvédelem 5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Személyes kompetenciák: Pontosság Önállóság Felelısségtudat Kézügyesség Erıs fizikum Társas kompetenciák: Motiválhatóság Irányíthatóság Határozottság Segítıkészség Kapcsolatfenntartó készség Módszerkompetenciák: Kontroll (ellenırzı képesség) Ismeretek helyén való alkalmazása Gyakorlatias feladatértelmezés környezet tisztántartása Módszeres munkavégzés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ötvös termékek felületkezelése-, megmunkálása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Elıkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elıre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérıeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító és emelı berendezéseket, személyi védıfelszereléseket 11

12 Oxidréteget pácolással eltávolít Félkész terméket gyártás közben zsírtalanít Felületi réteget forgácsolással eltávolít Elıgyártmányok, alkatrészek, lapkák felületét koptatódobos vagy vibro technikával elıkészíti rany tárgyakat elektrokémiai technológiával políroz Tárgyak felületét mattítja, fényesíti, antikolja Tárgyak felületébe mintát marat Nemesfém tárgyak felületén díszítı bevonatokat készít (galván, zománc, mőgyanta stb. bevonatok) Nemesfém tárgyat fényes felületőre megcsiszol Matt vagy selymes fényő felületet hoz létre Felületet gyémánt késsel megmunkál (lapidál) Felületet gépi véséssel díszít Felületet kézi véséssel díszít Felületbe mintát reszel Felületet kézzel vagy géppel políroz Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Géprajzi alapfogalmak C Síkmértani szerkesztések C Ábrázolási módok xonometrikus rajzok értelmezése, készítése Mőszaki rajzok értelmezése, készítése Diagrammok értelmezése, készítése Szabványok használata Gyártási utasítások értelmezése Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítások használata Mőveleti terv készítése Géptani alapismeretek Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása nyagok szerkezete, kristályok, kristályrácsok Keménység, szilárdság, rugalmasság Elemek, vegyületek nionok, kationok kémiai reakcióegyenletek fajtái Sóolvadékok kémiája, salakképzés elmélete Kémiai reakciók sebessége Reakciók sebességére ható tényezık Elektrokémiai alapismeretek Fémleválasztás, galvanizálás elméleti alapjai Elektrokémiai polírozás elméleti alapjai C Ipari vasötvözetek, acélok és tulajdonságaik 12

13 C C C Könnyőfém ötvözetek és tulajdonságaik Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik Nemesfémek fizikai és kémiai tulajdonságai Nemesfémek ötvözıanyagai rany és ötvözetei Ezüst és ötvözetei Platina és ötvözetei Felületelıkészítés Tőzzománcok, mőgyanták, lakkok Savak, lúgok, maratószerek, páclevek Galvanizálás, felületkikészítés, felületvédelem vegyianyagai Csiszoló és polírozó anyagok Nemesfémipari gépek mőködési elvei Cizellálás Forgácsolás, vésés, lapidálás Főrészelés, reszelés Csiszolás, polírozás Homokfúvás, mattírozás Zománcozás Zsírtalanítás Pácolás, maratás Passziválás Galvanizálás elektrokémiai úton Stílusjegyek (ókor, középkor, újkor, jelenkor) Nemesfémiparban alkalmazott veszélyes anyagok Környezetvédelem a gyártástechnológiák során Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek Fémes, nemfémes és steril hulladékok Hulladékmentes és hulladékszegény gyártási technológiák Steril hulladékok újrafelhasználása rany kinyerése Ezüst kinyerése Szőrık, porleválasztók Gázmosók Szennyvíz semlegesítı berendezések nyagmozgatási utasítások Tárolási utasítások Tőzvédelmi utasítások Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai nyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Emelı- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai Jelentés, jelzés alesetmegelızés 13

14 szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 3 Információforrások kezelése 4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 2 Gépészeti alkatrészrajz készítése 3 Szabadkézi vázlatkészítés 2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 3 Mőszaki táblázatok kezelése 1 Elemi szintő számítógéphasználat 3 Rajz készítése, jelképek értelmezése 4 Nemesfémötvözetek jelölése 4 Felület elıkészítés/megmunkálás kiválasztása 4 Felület elıkészítés/megmunkálás végzése 4 Gépipari mérıeszközök használata 4 Egyéb mérıeszközök használata 5 Kéziszerszámok és kisgépek használata 5 Dokumentációk vezetése 5 Szelektív hulladékgyőjtés 5 Környezetvédelem 5 Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Személyes kompetenciák: Pontosság Önállóság Felelısségtudat Kézügyesség Erıs fizikum Társas kompetenciák: Motiválhatóság Irányíthatóság Határozottság Segítıkészség Kapcsolatfenntartó készség Módszerkompetenciák: Kontroll (ellenırzı képesség) Ismeretek helyén való alkalmazása Gyakorlatias feladatértelmezés környezet tisztántartása 14

15 Módszeres munkavégzés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ékszer-, dísztárgyalkatrész, szerelék készítése, összeállítása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Elıkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, elıre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérıeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelı berendezéseket, személyi védıfelszereléseket Terítéket, lapkát vág lkatrészt lyukaszt lkatrészt hajlít lkatrészt felhúz, domborít Dombornyomást végez Hidegfolyatást végez Hidroplasztikus alakítást végez Forgácsolással alkatrészt készít lkatrész felületét cizellálja, tömöríti, keményíti Fémnyomással alkatrészt készít lkatrészt főrészel, reszel Kézi láncot alkatrészbıl összeállít Méretre szabott láncot szerel Préselt alkatrészekbıl ékszert, dísztárgyat készít Precíziósan öntött alkatrészekbıl ékszert, dísztárgyat készít lkatrész készítéshez, szereléshez egyszerőbb szerszámot, segédeszközt készít lkatrészeket, szerelékeket összeállít Nemesfém tárgyakba követ foglal Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Géprajzi alapfogalmak C Síkmértani szerkesztések C Ábrázolási módok xonometrikus rajzok értelmezése, készítése Mőszaki rajzok értelmezése, készítése Diagrammok értelmezése, készítése Szabványok használata Gyártási utasítások értelmezése Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítások használata Mőveleti terv készítése Géptani alapismeretek Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása Keménység, szilárdság, rugalmasság 15

16 C C C C Újrakristályosodás, a befolyásoló tényezık Ipari vasötvözetek, acélok és tulajdonságaik Könnyőfém ötvözetek és tulajdonságaik Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik rany és ötvözetei Ezüst és ötvözetei Platina és ötvözetei Nemesfémek és ötvözeteik felhasználási területei Kemény- és lágyforrasztók Tőzzománcok, mőgyanták, lakkok Természetes és szintetikus drágakövek féldrágakövek Hőtı- és kenıanyagok Csiszoló és polírozó anyagok Nemesfémipari gépek mőködési elvei Préselés, sajtolás, verés, hidegfolyatás Lapkavágás, lyukasztás Hajlítás Lánc- és alkatrészgyártás Forrasztás, hegesztés Fémnyomás Cizellálás Forgácsolás, vésés, lapidálás Főrészelés, reszelés Csiszolás, polírozás Jellegzetes anyagok, technológiák Gyártási, kezelési, ellenırzési utasítások Dokumentáció kitöltése Nemesfémek, hulladékok értéke Szigorú elszámolási rendszerek, fogyaték Nemesfémek elemzése, analitikája Nemesfémiparban alkalmazott veszélyes anyagok Környezetvédelem a gyártástechnológiák során Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek Fémes, nemfémes és steril hulladékok Hulladékmentes és hulladékszegény gyártási technológiák Steril hulladékok újrafelhasználása rany kinyerése Ezüst kinyerése Szőrık, porleválasztók Gázmosók Szennyvízsemlegesítı berendezések Kezelési, karbantartási utasítások Jelentési, jelzési kötelezettség nyagmozgatási utasítások Tárolási utasítások 16

17 Tőzvédelmi utasítások Szerszámok, kézigépek biztonsága Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai nyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Emelı- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai Jelentés, jelzés alesetmegelızés szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 3 Információforrások kezelése 4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 2 Gépészeti alkatrészrajz készítése 3 Szabadkézi vázlatkészítés 2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 3 Mőszaki táblázatok kezelése 3 Elemi szintő számítógépismeret 3 Rajz készítése, jelképek értelmezése 4 Nemesfém ötvözetek jelölése 4 Felület elıkészítés/megmunkálás 5 lkatrész és szerelékgyártás 5 lkatrész-összeállítás 4 Természetes és szintetikus drágakövek, féldrágakövek felismerése 5 Kövek foglalása 4 Hıkezelı eljárás kiválasztása, paramétereinek meghatározása 4 Összetevık mérése 4 Gépipari mérıeszközök használata 4 Egyéb mérıeszközök használata 5 Kéziszerszámok és kisgépek használata 5 Dokumentációk vezetése 5 Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Személyes kompetenciák: Látás Pontosság Megbízhatóság Precizitás Önállóság Társas kompetenciák: 17

18 Motiválhatóság Irányíthatóság Határozottság Segítıkészség Kapcsolatfenntartó készség Módszerkompetenciák: Kontroll (ellenırzı képesség) Ismeretek helyén való alkalmazása Gyakorlatias feladatértelmezés környezet tisztántartása Módszeres munkavégzés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Karbantartási, próbagyártási, nemesfémkinyerési feladatok szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Munkaköréhez tartozó gépek napi karbantartását végzi Gépbeállításokhoz szükséges próbagyártást végez Gyártásközi minıségellenırzést végez Késztermékminıséget ellenıriz Készterméket, hulladékot, dokumentációt lead, elszámol Nemesfémtartalmú hulladékot osztályoz, szétválogat, elıkészít Nemesfémtartalmú hulladékot salakképzıkkel összeolvaszt Tömböt önt Tömbbıl próbát vesz, elemzésre átad, elszámol Színaranyat kinyer Színezüstöt kinyer Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Kezelési, karbantartási utasítások Mőveleti terv készítése Géptani alapismeretek Összeállítási rajzok értelmezése, olvasása Nemesfémipari gépek mőködési elvei Olvadáspont, olvadási hı, fajhı Sóolvadékok kémiája, salakképzés elmélete Fémes anyagok rendszerezése Színfémek, ötvözetek C Fémtan (metallográfia) rany és ötvözetei Ezüst és ötvözetei Platina és ötvözetei 18

19 C Salakosító és folyósító anyagok Öntészeti, olvasztási segédanyagok Ötvözetszámítások Salakképzés Tégelyek, kokillák, öntıformák anyagai Tégelyes kemencék Vákuumkemencék Indukciós és ellenállás főtéső kemencék Folyamatos és félfolyamatos öntıberendezések Eszközök, berendezések Mérés technikája Mérés dokumentálása Minıségellenırzés Visszakövethetıség elve Gyártási, kezelési, ellenırzési utasítások Dokumentáció kitöltése Nemesfémek, hulladékok értéke Szigorú elszámolási rendszerek, fogyaték Nemesfémek elemzése, analitikája Számítógép-kezelés felhasználói szinten Kész szoftverek, célprogramok használata Nemesfémiparban alkalmazott veszélyes anyagok Környezetvédelem a gyártástechnológiák során Nyilvántartási, jelentési kötelezettségek Fémes, nemfémes és steril hulladékok Steril hulladékok újrafelhasználása rany kinyerése Ezüst kinyerése Szőrık, porleválasztók Gázmosók Szennyvízsemlegesítı berendezések Jelentési, jelzési kötelezettség nyagmozgatási utasítások Tárolási utasítások Tőzvédelmi utasítások Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai nyagmozgatás munkabiztonsági szabályai Emelı- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai Jelentés, jelzés alesetmegelızés szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 19

20 3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 Köznyelvi beszédkészség 3 Információforrások kezelése 4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 3 Mőszaki táblázatok kezelése 1 Elemi szintő számítógéphasználat 4 Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 4 Nemesfémek felismerése 4 Nemesfém ötvözetek jelölése 5 Nemesfémipari feldolgozógépek karbantartása 4 Próbagyártás 4 Minıségellenırzés (gyártásközi, végellenırzés) 4 Gépipari mérıeszközök használata 4 Egyéb mérıeszközök használata 5 Kéziszerszámok és kisgépek használata 5 Szelektív hulladékgyőjtés 5 Hulladékok osztályozása 5 Dokumentációk vezetése 5 Környezetvédelem 5 Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése Személyes kompetenciák: Látás Pontosság Megbízhatóság Precizitás Önállóság Társas kompetenciák: Motiválhatóság Irányíthatóság Határozottság Segítıkészség Kapcsolatfenntartó készség Módszerkompetenciák: Kontroll (ellenırzı képesség) Logikus gondolkodás Ismeretek helyén való alkalmazása Gyakorlatias feladatértelmezés környezet tisztántartása 20

21 szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vállalkozási alapismeretek szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Idegen nyelvet használ szakmája alapfogalmainak kifejezésére, szó- és írásbeli gondolatcserére, információszerzésre Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztrációs tevékenységet Számítógépet használ egyes munkafeladatok végrehajtására Egyeztet a külsı szolgáltatókkal Közremőködik a tanulók képzésében Felveszi a kapcsolatot az ügyféllel Szakmai marketing tevékenységet végez Tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatási lehetıségekrıl és folyamatáról Árajánlatot készít Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C vállalkozási formák jellemzıi C z üzleti terv tartalma, felépítése C vállalkozás alapításának lépései C belsı és külsı források biztosításának lehetıségei C szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai D humánerıforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai D szerzıdések megkötésére, felbontására vonatkozó elıírások, szabályok C munkatársak kiválasztásának folyamata C finanszírozás lehetıségei vállalkozás dokumentumai D továbbképzéseken való részvétel jelentısége C Marketing D vállalkozás átszervezésének formái, teendıi D vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendıi Hatékony kommunikáció Munkajogi ismeretek Munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése munkavégzés szabályai munkaviszony megszőnése szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintő számítógéphasználat 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 3 Idegen nyelvő kézírás 21

22 3 Idegen nyelvő hallott szöveg megértése 3 Idegen nyelvő beszédkészség 3 Telefonálás idegen nyelven 4 Szabványok, táblázatok, kezelési utasítások. Gépkönyvek használata 4 Rajzeszközök, íróeszközök használata 3 Számítógép és szoftverek, adat be- és kiviteli, tároló eszközök, internet használata 4 Kommunikációs eszközök használata Személyes kompetenciák: Önállóság Rugalmasság Döntésképesség Szervezıkészség Fejlıdıképesség, önfejlesztés Külsı megjelenés Társas kompetenciák: Kompromisszumkészség Visszacsatolási készség Kommunikációs rugalmasság Kapcsolatteremtı készség Hatékony kérdezés készsége Kapcsolatfenntartó készség Udvariasság Módszerkompetenciák: Eredményorientáltság Nyitott hozzáállás Információgyőjtés Lényegfelismerés (lényeglátás) Tervezési képesség 22

23 azonosító számú, Ipari nemesfém-megmunkáló megnevezéső szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi feladatok Ékszer- és ötvösalkatrészek készítése öntéssel Nemesfém félgyártmányok készítése, hıkezelése Ötvös termékek felületkezelése, -megmunkálása Ékszer-, dísztárgyalkatrész, szerelék készítése, összeállítása Karbantartási, próbagyártási, nemesfémkinyerési feladatok Vállalkozási alapismeretek 23

24 V. VIZSGÁZTTÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. szakmai vizsgára bocsátás feltételei Modulzáró vizsga eredményes letétele Iskolai rendszerő szakképzés esetén: z utolsó szakképzı évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékő a modulzáró vizsga eredményes letételével 2. szakmai vizsga részei 1. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tőz- és környezetvédelmi feladatok hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elsısegélynyújtás, újraélesztés hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: gyakorlati Idıtartama: 30 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Munka-, környezet- és tőzvédelmi ismeretek hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 2. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ékszer- és ötvösalkatrészek készítése öntéssel hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Nyersékszer készítés részmőveletei hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: gyakorlati Idıtartama: 180 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: nyagismeret hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: 24

25 szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Öntészeti technológiák hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 60% 2. feladat 25% 3. feladat 15% 3. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Nemesfém félgyártmányok készítése, hıkezelése hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Képlékenyalakító és hıkezelı technológiák hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 4. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ötvös termékek felületkezelése-, megmunkálása hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Felületkezelés, megmunkálás hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: gyakorlati Idıtartama: 300 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Munka- és díszítéstervezés hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: írásbeli Idıtartama: 120 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 80% 2. feladat 20% 25

26 5. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ékszer-, dísztárgyalkatrész, szerelék készítése, összeállítása hozzárendelt 1. vizsgafeladat: lkatrészek készítése, díszítése, szerelése hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: gyakorlati Idıtartama: 300 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Munka- és mővelettervezés hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: írásbeli Idıtartama: 120 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 70% 2. feladat 30% 6. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Karbantartási, próbagyártási, nemesfémkinyerési feladatok hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Próbagyártási, karbantartási feladatok hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: gyakorlati Idıtartama: 120 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 7. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Vállalkozási alapismeretek hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Vállalkozási ismeretek hozzárendelt jellemzı vizsgatevékenység: szóbeli Idıtartama: 45 perc (felkészülési idı 30 perc, válaszadási idı 15 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. szakmai vizsga értékelése %-osan 26

27 azonosító számú, Ipari nemesfém-megmunkáló megnevezéső szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı szempontjai - 27

28 VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Olvasztóberendezések Hıkezelı berendezések Képlékeny alakító berendezések Savazó-, pácoló-, zsírtalanító kádak Koptató-, csiszoló berendezések Sajtológépek Forgácsoló gépek Hajlítógépek Elektrokémiai polírozó és galvanizáló berendezések Kéziszerszámok Gépiforgácsoló szerszámok Mérıeszközök Tárolóeszközök nyagmozgató berendezések Környezetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi berendezések, eszközök Ipari nemesfém-megmunkáló

29 VII. EGYEEK Iskolai rendszerő képzéseknél az összefüggı szakmai gyakorlat javasolt idıtartama: 90 óra

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IPARI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IPRI NEMESFÉM-MEGMUNKÁLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 543 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ipari

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

IPARI ANYAGVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IPARI ANYAGVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IPARI ANYAGVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 521 01 2. A szakképesítés megnevezése: Ipari anyagvizsgáló

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZÍNESFÉM-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZÍNESFÉM-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZÍNESFÉM-FELDOLGOZÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 25 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Színesfém-feldolgozó

Részletesebben

KOHÁSZATI ANYAGELŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KOHÁSZATI ANYAGELŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KOHÁSZTI NYGELŐKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 16 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Kohászati

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK STRUKTÚRÁJA. György Annamária ETI - 2010. március 11.

A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK STRUKTÚRÁJA. György Annamária ETI - 2010. március 11. A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK STRUKTÚRÁJA György Annamária ETI - 2010. március 11. TÉMAKÖRÖK Jogszabályi háttér A Szakmai és Vizsgakövetelmény felépítése Alapfogalmak MOTTÓ Aki nem alkalmaz új megoldásokat,

Részletesebben

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FINOMMEHNIKI GÉPKRNTRTÓ, GÉPEÁLLÍTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 06 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1. A szakképesítés

Részletesebben

ÚSZÓMUNKAGÉP-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÚSZÓMUNKAGÉP-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÚSZÓMUNKGÉP-KEZELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 840 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Úszómunkagép-kezelő

Részletesebben

Hatályosság: 2009.12.19-2014.09.01

Hatályosság: 2009.12.19-2014.09.01 42/2009. (XII. 4.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet módosításáról Hatályosság:

Részletesebben

OLVASZTÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

OLVASZTÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI OLVSZTÁR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 21 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Olvasztár 3. Szakképesítések

Részletesebben

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROLAKATOS ÉS VILLAMOSSÁGI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI RDIOGRÁFUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés azonosító

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNYVKÖTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Könyvkötő 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Könyvkötő 3.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSUTOMTIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai

Részletesebben

VÍZÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÍZÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÍZÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vízépítő

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZETI SŐHÁLÓZAT- ÉS ERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 0000 00 00 2. A

Részletesebben

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ

LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI KOVÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 06 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CNC-FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: CNC-forgácsoló

Részletesebben

NYOMDAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NYOMDAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NYOMDIPRI TECHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 213 05 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Nyomdaipari

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő

Részletesebben

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 582 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ács,

Részletesebben

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 525 01 2. A szakképesítés megnevezése: Motor-

Részletesebben

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK TETŐFEDŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 582 17 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Tetőfedő 3. Szakképesítések

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 622 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰANYAG-FELDOLGOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 521 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Műanyag-feldolgozó

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KÁDÁR, BOGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÁDÁR, BOGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÁDÁR, OGNÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 31 543 04 Kádár, bognár 3. 3.1

Részletesebben

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 09 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gépi

Részletesebben

VASÚTI VONTATÁSI-ÁRAMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VASÚTI VONTATÁSI-ÁRAMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VSÚTI VONTTÁSI-ÁRMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 522 03 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VASÚTI VONTATÁSI-ÁRAMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VASÚTI VONTATÁSI-ÁRAMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VSÚTI VONTTÁSI-ÁRMELLÁTÁSI RENDSZERSZERELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 522 03 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VÁJÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÁJÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÁJÁR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vájár 3. Szakképesítések

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ

HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 17 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Tetőfedő 3.

Részletesebben

LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 812 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Lovastúra-vezető

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő szakképesítés 2 éves Helyi tanterve 2010 Készítette: Kovács Károly műszaki tanár 1 I. Általános

Részletesebben

REPÜLŐGÉPSÁRKÁNY-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

REPÜLŐGÉPSÁRKÁNY-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI REPÜLŐGÉPSÁRKÁNY-SZERELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 525 03 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Repülőgépsárkány-szerelő

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kertész 3. Szakképesítések

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Épületasztalos

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MUNKAERŐPIACI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKAERŐPIAI SZERVEZŐ, ELEMZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Járműfényező

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FODRÁSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 815 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Fodrász 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 3.

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

BÁNYÁSZATI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÁNYÁSZATI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁNYÁSZATI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 544 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: ányászati

Részletesebben

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet

47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 47/2011. (I. 14.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (I. 25.) NFM rendelet módosításáról

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

ADATBÁZIS ADMINISZTRÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ADATBÁZIS ADMINISZTRÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ADATÁZIS ADMINISZTRÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 2. A szakképesítés megnevezése: Adatbázis

Részletesebben

KÖZTISZTASÁGI MUNKAGÉP- ÉS JÁRMŰKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZTISZTASÁGI MUNKAGÉP- ÉS JÁRMŰKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZTISZTASÁGI MUNKAGÉP ÉS JÁRMŰKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 853 04 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

REPÜLŐGÉP-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

REPÜLŐGÉP-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI REPÜLŐGÉP-SZERELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 525 04 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Repülőgép-szerelő

Részletesebben

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 2. számú melléklet a 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelethez Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1722-09/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

MULTIMÉDIA-ALKALMAZÁS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MULTIMÉDIA-ALKALMAZÁS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MULTIMÉDIAALKALMAZÁS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 04 2. A szakképesítés megnevezése: Multimédiaalkalmazás

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Becsüs 3. Szakképesítések

Részletesebben

KŐMŰVES. alapján készült.

KŐMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedő 3.

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDII ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 0000 00 00 szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 342 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: PR ügyintéző

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 523 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Bútorasztalos

Részletesebben

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 15 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kőműves 3. 3.1

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORCELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 42. SORSZÁMA ALATT KIADOTT PORELÁNFESTŐ ÉS -TERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGIATERMELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

BIZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BIZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IZTONSÁGSZERVEZŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 54 861 01 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: iztonságszervező

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális

Részletesebben

GUMIIPARI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GUMIIPARI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GUMIIPARI TEHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 543 02 2. A szakképesítés megnevezése: Gumiipari technológus

Részletesebben

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gazda 3. Szakképesítések

Részletesebben

VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VÁGÓÁLLAT-MINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Vágóállat-minősítő

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FA- ÉS BÚTORIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben