ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. Készítés dátuma: augusztus 1. Módosítás dátuma: november 2. Hatályos: 2011.december 2. napjától

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI A Szolgáltató megnevezése A Szolgáltató székhelye A Szolgáltató hibabejelentő ügyfélszolgálati irodája A Szolgáltató felügyeleti szerve AZ ÁSZF TÁRGYA, HATÁLYA ÉS KÖZZÉTÉTELE Tárgya Személyi hatálya Időbeli hatálya Területi hatálya Közzététel A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA A szolgáltatás meghatározása, általános jellemzői és rövid leírása A szolgáltatás igénybevételének módja A szolgáltatás műszaki, földrajzi és időbeli feltételei A Szolgáltató által biztosított Előfizető-i végberendezések A SZOLGÁLTATÁS MEGFELELŐSÉGE A szolgáltatások minőségi célértékei A szolgáltatás minőségi követelményei AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Az Előfizetői Szerződés megkötésére vonatkozó eljárás Az Előfizetői Szerződés módosítása Áthelyezés Átírás Számlázási cím módosítása Változás az Előfizető adataiban, vagy azok kezelésében SZÜNETELÉS, KORLÁTOZÁS A SZOLGÁLTATÓ ÉRDEKKÖRÉBEN BEKÖVETKEZŐ, VAGY EGYÉB OKBÓL Szünetelés az Előfizető kérelmére Szünetelés egyéb okból Díjfizetés a szünetelés ideje alatt A szolgáltatás korlátozása AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE Felmondás az Előfizető részéről Felmondás a Szolgáltató részéről A szerződés megszűnésének egyéb esetei A Szolgáltató díj visszatérítési kötelezettsége a szerződés megszűnése esetén A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Az Előfizető jogai A Szolgáltató jogai Az Előfizető kötelezettségei A Szolgáltató kötelezettségei SZERZŐDÉSSZEGÉS Előfizető szerződésszegése A Szolgáltató szerződésszegése

3 9.3. A késedelmes vagy hibás teljesítésért való szolgáltatói felelősség, jóváírás, kötbér Kártérítés a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért A Szolgáltatói felelősség kizárása VIS MAIOR EGYEBEK Irányadó jogszabályok Jogviták rendezése MELLÉKLETEK számú melléklet: Fogalmi meghatározások számú melléklet: A rendszer rendelkezésre állás számítása számú melléklet; Előfizetői Szerződés számú melléklet: Díjszabás számú melléklet: Tisztességes Használat Irányelv Rendszer (Fair Use Policy) számú melléklet: A hibabejelentő ügyfélszolgálat működése, bejelentések, reklamációk intézése számú melléklet: Az Intemet szolgáltatás szolgáltatási és igénybevételi irányelvei számú melléklet: A szolgáltatás minőségi mutatói

4 Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz A RG NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. a jelen általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a Szolgáltató igénybevehető Internet távközlési szolgáltatásainak körét, az igénybevétel feltételrendszerét, az Előfizetők jogait és kötelezettségeit. Az ÁSZF az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény a Polgári Törvénykönyv és a távközlési szolgáltatási jogviszonyt érintő egyéb hatályos jogszabályok figyelembevételével készült, és a hivatkozott jogszabályok változása esetén a jogszabályváltozással összhangban a hírközlési törvény előírásaiknak megfelelő módon módosítható. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI 1.1. A Szolgáltató megnevezése RG NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. Rövidített név: RG NetWorks Kft A Szolgáltató székhelye 1146 Budapest, Dózsa György út 1. II. em A Szolgáltató hibabejelentő ügyfélszolgálati irodája Címe 7623 Pécs, Athinay út 34. Telefonszámai (H-P, 8-16-ig) (H-P, 8-16-ig) (0-24 H-V-ig) Fax száma Ügyfélkapu: (számlainformációk) Elektronikus hibabejeletés: Support.rgnet.hu - 4 -

5 A telefonos hibabejelentő ügyfélszolgálat működési rendje Minden nap 0-24 óra között 1.4. A Szolgáltató felügyeleti szerve Nemzeti Hírközlési Hatóság Cím: 1015 Budapest, Ostrom u Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf.75. Telefon: Telefax: AZ ÁSZF TÁRGYA, HATÁLYA ÉS KÖZZÉTÉTELE 2.1. Tárgya Az RG NetWorks Kft. által nyújtott, közcélú Internet távközlési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeinek, a szerződő felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása Személyi hatálya Az ÁSZF hatálya kiterjed az RG NetWorks Kft.-re (a továbbiakban: Szolgáltató" vagy RG NetWorks Kft."), valamint a Szolgáltató-val távközlési szolgáltatások igénybevételére szerződő jogi és magánszemélyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre (a továbbiakban: "Előfizető") Időbeli hatálya A jelen ÁSZF a Nemzeti Hírközlési Hatóság által történt nyilvántartásba vételét követő napon lép hatályba. Az ÁSZF akkor veszti hatályát, ha a Szolgáltató e szabályzat alapján nyújtott szolgáltatását a Nemzeti Hírközlési Hatóság a nyilvántartásból törli Területi hatálya Az ÁSZF Magyarország területén nyújtott, a 3. pontban leírt Internet szolgáltatásokra vonatkozik Közzététel Az ÁSZF a hibabejelentő ügyfélszolgálaton, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál, az Interneten, a Szolgáltató honlapján ( megtekinthető. 3. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3.1. A szolgáltatás meghatározása, általános jellemzői és rövid leírása A szolgáltatás TEÁOR kódja: 6130 Műholdas távközlés A szolgáltatás általános meghatározása: A Szolgáltató olyan adatátviteli szolgáltatása, mely keretében az Internet hozzáférés feltételeit biztosítja, a Szolgáltató által műholdas távközlési kapcsolatokkal kialakított, tipikusan csillag topológiában, alapvetően távközlési műhold(ak) felhasználásával

6 A szolgáltatás technológiai fogalmi meghatározásai A szolgáltatások technológiai fogalmi meghatározásait az 1. számú melléklet tartalmazza A szolgáltatás igénybevételének módja Az Előfizetők a szolgáltatásokat berendezéseik közvetlen csatlakoztatásával vehetik igénybe az adott hozzáférési (Access) pontban A szolgáltatás műszaki, földrajzi és időbeli feltételei A szolgáltatás Magyarország területére terjed ki. Amíg a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtására, a szolgáltatás igénybevételének nincs időbeli korlátja A Szolgáltató által biztosított Előfizető-i végberendezések Az Előfizetőnél elhelyezett, a szolgáltatáshoz tartozó végberendezések (VSAT terminál), melyeket az Előfizető számára a Szolgáltató biztosít, EU konform minősítéssel és a Nemzeti Hírközlési Hatóság jóváhagyásával működnek. 4. A SZOLGÁLTATÁS MEGFELELŐSÉGE 4.1. A szolgáltatások minőségi célértékei Az átvitel-technikai rendszerrel szemben támasztott minimális követelmények: Az átvitel-technikai rendszer rendelkezésre állás A Szolgáltató vállalja, hogy az átadási pontok technikai rendelkezésre állási értéke, a teljes rendszerre vonatkoztatva éves szinten jobb, 99,5% (ld. 1. sz. melléklet pontja), és így a Szolgáltató hibájából történő kiesés nem haladja meg az évi 4 napot. A Szolgáltató által biztosított hozzáférési pontokon az Internet hálózat elérhetőségének biztonsága 98 % A Szolgáltató nem felelős a tőle független, közbe-iktatott, kapcsolódó hálózatok rendelkezésre állásáért és elérhetőségéért A szolgáltatás minőségi követelményei Hozzáférés az Előfizető-i hozzáférési ponton Az Előfizető az alapszolgáltatás hozzáférési díjának (előfizetési díj) fejében 24 órás, állandóan használható, hozzáférési lehetőséggel rendelkezik. A szolgáltatás várakozás- és zavarmentessége Az Előfizető számára a nap 24 órájában várakozás- és zavarmentesen biztosított a hozzáférés a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint. A hozzáférési pont megengedett forgalma A hozzáférési pont megengedett forgalmát az Előfizetői Szerződés határozza meg

7 Az Előfizetők megosztott erőforrásként veszik igénybe a szolgáltatás nyújtására a Szolgáltatónál rendelkezésre álló erőforrásokat (műholdkapacitás). A rendelkezésre álló erőforrásokat a Szolgáltató menedzselő rendszere által szabályozottan amennyiben ettől az Előfizetői Szerződés külön nem tér el az Előfizetők igénybevételi mértéküknek megfelelően, arányosan használják. A szolgáltatás minden esetben a Fair Use Policy (Tisztességes Használati Elv Rendszer) szabályozása alapján történik (melléklet). 5. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Az Előfizetői Szerződés mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza Az Előfizetői Szerződés megkötésére vonatkozó eljárás Ajánlattétel, szerződéskötés Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló ajánlattételnek minősül a Szolgáltatás megrendelésére vonatkozó írásbeli igénylői bejelentés alapján kiadott írásbeli tájékoztatás, a szolgáltatás hozzáférési pont létesítésének lehetőségéről az ezzel együtt kiadott, a szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó írásbeli szerződéskötési ajánlat. A tájékoztatás önállóan, a szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó írásbeli szerződéskötési ajánlat nélkül, nem minősül szerződés megkötésére irányuló ajánlattételnek. Az igénybejelentés kötelező tartalmi elemei az igénylő neve (cégszerű megnevezése), lakóhelye, tartózkodási helye (székhelye); a szolgáltatás hozzáférési pont(ok) létesítési helye, a csatlakoztatni kívánt berendezések darabszáma; az igényelt szolgáltatás(ok) felsorolása; az igényelt szolgáltatás igénybevételének időszaka, az igényelt szolgáltatás(ok) segítségével használni kívánt alkalmazások technikai(informatikai) jellemzői; az igénybejelentés helye és időpontja. A nem megfelelő igénybejelentés kiegészítésére a Szolgáltató - a bejelentés kézhez vételétől számított 10 munkanapon belül - 15 napos határidő megjelölésével felhívja az igénylőt. Amennyiben a Szolgáltató műszaki lehetőségek hiányában nem képes kielégíteni a bejelentett szolgáltatás iránti igényt, akkor erről az igénylőt haladéktalanul értesíteni köteles. Az igény további nyilvántartására a Szolgáltató nem köteles. Szerződéses ajánlattétel A Szolgáltató a megfelelő igénybejelentés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül az Előfizető részére postai úton a Szolgáltató által aláírva - küldi el szerződéskötési ajánlatát. A Szolgáltató ajánlati kötöttségének időtartama az ajánlat kézhezvételétől számított 30 naptári nap. A Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A Szolgáltató szerződéskötési ajánlatot nem ad ki, ha az Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben a szolgáltatás igénybevételéből eredő - 7 -

8 díjtartozása van, vagy a korábbi Előfizetői Szerződést a Szolgáltató az Előfizetőnek felróható okból egy éven belül mondta fel. A szerződés tartama, és létrejötte Előfizetői Szerződés határozott vagy határozatlan időre köthető. A legrövidebb szerződéses időtartam 1 (Egy) év. Kivételesen a Szolgáltató egyedi mérlegelése alapján ennél rövidebb időtartamú szerződés is köthető. Amennyiben az Előfizetői Szerződés ellenkező megállapodást nem tartalmaz, az Előfizetői Szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi az Előfizető által is aláírt Előfizetői Szerződést. A Szerződés hatálybalépésével a Szolgáltató és az Előfizető között az Előfizető-i jogviszony létrejött. Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges Előfizető-i adatok listája A szerződés megkötéséhez legalább az alábbi Előfizető-i adatok szükségesek az Előfizető neve (cégszerű megnevezése), lakóhelye, tartózkodási helye (székhelye), számlázási címe, az Előfizető hívószáma; természetes személy Előfizető esetén az Előfizető (leánykori) neve, anyja neve, születési ideje, helye; a nem természetes személy Előfizető cégkivonata, vagy a cégjegyzékbe be nem jegyezhető személy esetén, azonosítását nyújtó, egyéb nyilvántartásba vételét igazoló eredeti okirat, vagy annak hiteles másolata (minden esetben 30 napnál nem régebbi) és eredeti aláírási címpéldány; az Előfizető bankszámlaszáma; a szolgáltatás hozzáférési pont(ok) létesítési helye, a csatlakoztatni kívánt berendezések darabszáma, típusa; korlátozottan cselekvőképes Előfizető esetében a törvényes képviselő e pont szerinti személyes adatai Az Előfizetői Szerződés módosítása A Felek megállapodásával Az Előfizetői Szerződés módosítására az Előfizetői Szerződés megkötésének szabályai vonatkoznak. Egyoldalú szerződésmódosítás a Szolgáltató részéről Az ÁSZF egyoldalú módosítása a Szolgáltató részéről: A Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására: ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja, vagy azt a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Abban az esetben, ha a Szolgáltató az ÁSZF-et módosítja, köteles a módosításról a jelen Általános Szerződési Feltételek előírásainak megfelelően az Előfizetőt legalább 30 nappal a módosítás hatálybalépését megelőzően értesíteni és tájékoztatni a felmondás lehetőségéről. Ebben az esetben az Előfizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 15 napon belül a Szerződés azonnali hatályú felmondására. Az értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: - 8 -

9 pontos utalás az ÁSZF módosított rendelkezéseire; a módosítások lényegének rövid leírása; a módosítások hatálybalépésének időpontja; a közzétett ÁSZF elérhetősége; ha a Szolgáltató az Előfizető által igénybe vett Előfizető-i szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összege. azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja, az Előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogosítványokat. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Előfizetői Szerződést. Nem mondhatja fel az Előfizető az Előfizetői Szerződést ilyen esetben akkor, ha kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartamon keresztül igénybe veszi és az Előfizetői Szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembe vételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja az Előfizetői Szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a Szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. A Szolgáltató nem köteles a meghatározott értesítési határidőket az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely Előfizető-i díj csökken. Az Előfizetői Szerződés egyoldalú módosítása a Szolgáltató részéről: A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést csak az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: ha az Előfizetői Szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás műszaki feltételei a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit vagy minőségi célértékeit nem befolyásoló módon - megváltoznak, vagy árváltozás történik, ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja, vagy azt a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja A módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását Amennyiben az Előfizető a Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítással kapcsolatban, a fentiekben meghatározott felmondás jogával nem él és a Szolgáltatást folyamatosan továbbra is igénybe veszi, magatartása ráutaló magatartásnak minősül és az Előfizetői Szerződés a módosított feltételekkel tovább érvényes. Ez nem eredményezheti az Előfizető részére többletterhet jelentő, új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését Áthelyezés Áthelyezést az Előfizetőnek írásban kell kérnie. Ha az Előfizető az Előfizető-i hozzáférési pontot a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), a Szolgáltató köteles annak teljesíthetőségét megvizsgálni. Amennyiben a végrehajtás műszaki feltételei hiányoznak, a Szolgáltató az Előfizetőt a hiányzó feltétel és a teljesítési időpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti, az áthelyezés kérelmezésétől számított 15 napon belül. Ez esetben az Előfizető-i hozzáférési pont megszüntetésétől az áthelyezés teljesítéséig az Előfizető-i jogviszony szünetel. Ha a változtatásnak műszaki akadálya van, akkor az Előfizető dönt a szerződés - 9 -

10 5.4. Átírás fenntartásáról, vagy felmondásáról. Amennyiben a változtatásnak műszaki akadálya nincs, akkor ezt a változtatást a Szolgáltató - az áthelyezés Előfizető által elfogadott költségkalkuláció szerinti költségeinek, az áthelyezést megelőző megtérítése esetén - az áthelyezés iránti kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül végrehajtja. Ha az Előfizető személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be, a jogutód az Előfizetői Szerződésben a korábbi Előfizető helyébe léphet (átírás), amennyiben a jogutódlást eredeti okiratokkal igazolta, valamint kifizette a korábbi Előfizető esetleges tartozásait, és valamennyi adatát a szerződéskötésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával megadta a Szolgáltató részére. Az átírás teljesítésének határideje a fenti előfeltételek teljesülése esetén az átírás iránti kérelem kézhezvételétől számított 30 nap. Az átírás megtörténtéről a Szolgáltató írásban értesíti a korábbi Előfizetőt amennyiben ez lehetséges. Az átírás esetén fizetendő díj összegét a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az átírási határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató késedelmes naponként az átírási díj harmincadának de legfeljebb az átírási díjnak - megfelelő összegű kötbért tartozik fizetni az Előfizető részére Számlázási cím módosítása A számlázási cím módosítását az Előfizető írásban jelenti be a Szolgáltató-nak küldött levélben. A Szolgáltató a számlázási cím átírását az erre vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül teljesíti Változás az Előfizető adataiban, vagy azok kezelésében Az Előfizető bármely adatában bekövetkezett változást köteles a Szolgáltató-nak haladéktalanul írásban bejelenti. Amennyiben fenti adatszolgáltatásnak az Előfizető nem, vagy késedelmesen tesz eleget, a jogkövetkezmények kizárólag őt terhelik. Az Előfizető mulasztása a Szolgáltatót az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése alól nem mentesíti. Az Előfizető módosíthatja az Előfizetői Szerződésbe foglalt adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatát. Ha az Előfizető korábban hozzájárult alapadatai közzétételéhez, és ezt a hozzájárulást visszavonja, a Szolgáltató vállalja, hogy a visszavonás kézhezvételét követően az Előfizető adatait a továbbiakban ennek megfelelően kezeli. Ebben az esetben felvilágosítást a letiltott adatokról nem ad, kivéve azt a rendelkezést, hogy az Előfizető az Előfizetői Szerződés aláírásával az Előfizető feltétlen hozzájárulását adta ahhoz, hogy szerződéses kötelezettségeinek megszegése esetén, a Szolgáltató a szükséges Előfizető-i adatokat szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére Előfizető azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja. 6. SZÜNETELÉS, KORLÁTOZÁS A SZOLGÁLTATÓ ÉRDEKKÖRÉBEN BEKÖVETKEZŐ, VAGY EGYÉB OKBÓL A Szolgáltatás szünetelhet az Előfizető kérésére, vagy a Szolgáltató érdekkörébe

11 bekövetkező és/vagy egyéb okból, különösen az alábbi esetekben: 6.1. Szünetelés az Előfizető kérelmére Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető kérésére a Szolgáltatást szünetelteti, a szünetelés időtartama: természetes személy Előfizetőnél nem lehet kevesebb 1 hónapnál, és nem lehet hosszabb, mint 3 hónap nem természetes személy Előfizetőnél nem lehet kevesebb 1 hónapnál, és nem lehet hosszabb, mint 3 hónap. Amennyiben az Előfizetői Szolgáltatás az Előfizető kérésére szünetel, a szünetelés időtartama alatt az Előfizető által fizetendő díjat a 4. sz. melléklet tartalmazza Szünetelés egyéb okból A Szolgáltatás a Szolgáltató érdekkörében bekövetkező és/vagy egyéb okból szünetel: a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt, amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre. Ez a szünetelés melyről a Szolgáltató az Előfizetőt a szüneteltetést legalább 15 nappal megelőző értesíteni köteles - naptári hónaponként 24 órát nem haladja meg, Feleken kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén, a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorizmus-elhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon, olyan okok miatt, amelyek az Előfizető érdekkörében merülnek fel, illetve azok a problémák, amelyek a Szolgáltatás határfelületén kívül esnek, kivéve, ha azt a Szolgáltató által biztosított berendezés okozta, bármi olyan eszköznek a meghibásodása, amelynek biztosítása Előfizető felelősségi körébe tartozik (pl.: tápfeszültség kimaradása, stb.), harmadik személyek károkozása, vagy általuk elkövetett lopás miatt, a szolgáltatást nyújtó rendszerben létrejött, de a Szolgáltató érdekkörén kívüli üzemszünet esetén, feltéve, hogy Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz az üzemszünet elhárítására, egyedi, egyébként szabályosan működő VSAT állomás üzemkiesése esetén, amely az Előfizető magatartása, vagy mulasztása miatt következik be, a Szolgáltatóval előzetesen nem egyeztetett berendezések rendszerre történő csatlakoztatása miatt, a HUB állomás megelőző karbantartási munkálatai ideje alatt, az előre látható, de a Szolgáltató által nem befolyásolható események (Nap- Műhold együttállás, havazás) miatt, a műhold elérhetetlensége természeti vagy emberi beavatkozás okozta katasztrófa, valamint a Szolgáltató felelősségi körén kívüli okból történt műhold működés kimaradása miatt, A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére, ha az Előfizető az Előfizetői Szerződésben rögzített kötelezettségeit megszegi, és a Szolgáltató írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 3 napon belül a szerződésszegést nem szünteti meg Díjfizetés a szünetelés ideje alatt Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok ide nem értve az esetleges karbantartást

12 miatt kerül sor a szünetelésre, vagy mindkét fél érdekkörén kívül esik a szünetelés oka, az Előfizető nem köteles a szünetelés időtartamára díjat fizetni. Ha a szünetelés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát a Szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat. Az Előfizető érdekkörébe tartozó szünetelési okok esetén az Előfizető a 4. sz. mellékletben meghatározott szüneteltetési díjat, tartozik viselni A szolgáltatás korlátozása Az Előfizető-i szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az Előfizető által indított vagy az Előfizetőnél végződtetett (az Előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az Előfizető-i szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult, ha: az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha o az Előfizető az Előfizető-i hozzáférési ponthoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezést, vagy o nem megfelelő csatlakozási felülettel (interfésszel) rendelkező végberendezést csatlakoztatott, o vagy olyan berendezést, szoftvert üzemeltet, mely az egyenletes erőforrás-megosztás elvet megsérti, használatával az Előfizetőt más Előfizetővel szemben meg nem engedett előnyhöz juttatja, vagy a Szolgáltató szolgáltatási színvonalát rontja, az Előfizetőnek a 30 napos fizetési felszólítást meghaladó időtartamú esedékes díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott 3 (három) havi hozzáférési díjnak megfelelő mértékű vagyoni biztosítékot. A Szolgáltató köteles az Előfizető kérelmére az előzőek szerinti korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetőségének újbóli biztosításáért a 4. számú mellékletének pontjában meghatározott díjat számol fel. 7. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 7.1. Felmondás az Előfizető részéről Határozatlan idejű szerződés Az Előfizető jogosult a határozatlan időre kötött Előfizetői Szerződést indokolás nélkül - 30 (Harminc) napos felmondási idővel - bármikor írásban felmondani. Ebben az esetben az Előfizető a felmondási időre jutó szolgáltatási díjat köteles megfizetni. Határozott idejű szerződés A határozott időre kötött Előfizetői Szerződést az Előfizető rendes felmondással nem mondhatja fel. A Határozott idejű Előfizetői Szerződést az Előfizető a rendkívüli felmondással (azonnali hatállyal) a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetében felmondhatja

13 7.2. Felmondás a Szolgáltató részéről A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést 30 napi felmondási idővel mondhatja fel. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megszegése esetén 15 napos felmondási határidővel mondhatja fel az Előfizetői Szerződést, ha az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az Előfizető a szerződésszegést a jogkövetkezményre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, az Előfizető a jogkövetkezményekre történő figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy az Előfizető a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja. A Szolgáltató írásban, tértivevényes levélben köteles a szolgáltatást felmondani. A Szolgáltató általi felmondás tartalmazza: a felmondás indokát a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját és ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizető tájékoztatását arról, hogy amennyiben az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, a Szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában vagy 5000-Ft-nál magasabb havi előfizetési díj esetén az 5000-ft-ot, vagy ha az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti. Mind a határozatlan, mind a határozott időtartamú szerződés 15 napos határidővel felmondható, ha az Előfizető felszámolás, végelszámolás, csődeljárás alatt áll. A Szolgáltató jogosult a Szerződés felmondása helyett 3 havi hozzáférési díj összegéig terjedő biztosítékot kérni, vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az Előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg a korlátozás nem akadálya a felmondásnak amennyiben a felmondás feltételei fennállnak A szerződés megszűnésének egyéb esetei A szerződés megszüntethető a Felek közös megegyezésével, továbbá a következőkben felsorolt esetekben megszűnik: a) az Előfizető halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetén,

14 b) a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésekor, vagy olyan nem általa kezdeményezett módosulása esetén, amely az Előfizetői Szerződés teljesítését és így a szolgáltatás nyújtását nem teszi lehetővé; c) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén A Szolgáltató díj visszatérítési kötelezettsége a szerződés megszűnése esetén Amennyiben a felek az Előfizetői Szerződésben ettől eltérően nem állapodnak meg, a Szolgáltatót a szerződés megszűnése esetén díj visszatérítési kötelezettség nem terheli. 8. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 8.1. Az Előfizető jogai Adatkezelés, adatbiztonság A Szolgáltató az Előfizető adatait az Előfizetőnek az Előfizetői Szerződésben adott hozzájárulása szerint, valamint az elektronikus hírközlésről szóló évi C törvényben és a Szolgáltató által a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint kezeli. Az Előfizető az egyedi Előfizetői Szerződés aláírásával feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben az Előfizetői Szerződésben foglalt kötelezettségeit (így különösen a díjfizetést) nem teljesíti maradéktalanul, a Szolgáltató a szükséges és elégséges Előfizető-i adatokat szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére Előfizető azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja. Az Előfizető az Előfizetői Szerződésben hozzájárulását adhatja, hogy adatait a Szolgáltató, saját referenciájaként nyomtatott formában, vagy elektronikusan közzétegye. A Szolgáltató az Előfizető személyes adatainak kezeléséről, valamint azokról a veszélyekről, amelyek a hírközlési szolgáltatás igénybevételével továbbított küldemények titkosságát, a személyes adatok biztonságát fenyegetik, továbbá e veszélyek csökkentésének vagy elhárításának lehetséges módjáról, így különösen a továbbított adatok fokozottabb biztonságát biztosító berendezésekről, szolgáltatásokról, az Előfizető által végrehajtható intézkedésekről, és ezek várható költségeiről az Előfizetőt a 253/2001. (XII.18.) Korm. rendelet aiban írtaknak megfelelően tájékoztatja. Betekintési jog Az Előfizető jogosult a Szolgáltatónál lévő valamennyi rá vonatkozó adat megismerésére anélkül, hogy a Szolgáltatónak ismertetnie kellene a hozzáférési pontok közötti áramkörök vagy virtuális áramkörszakaszok tényleges útját. Használat átengedése más részére Az Előfizető a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a szolgáltatás igénybevételét nem engedheti át harmadik személynek, még időszakos használatra sem. Amennyiben az Előfizető ennek ellenére mégis átengedi harmadik személy számára a szolgáltatás-hozzáférési pont használatát, az Előfizetői Szerződésből eredő kötelezettségekért továbbra is teljes mértékben felelős, és felelős minden olyan kárért is, amely a szolgáltatás igénybevételének átengedése nélkül nem következett volna be

15 Az Előfizetői Szerződésben Szolgáltató és Előfizető megállapodhatnak abban, hogy Előfizető a Szolgáltatást igénybevételét ellenszolgáltatás ellenében átengedi harmadik személynek. Ebben az esetben az Előfizetői Szerződésben részletesen meg kell határozni az átengedés feltételrendszerét, különös tekintettel a műszaki feltételekre A Szolgáltató jogai Alvállalkozó igénybevétele A Szolgáltató jogosult alvállalkozó igénybevételére. Az alvállalkozó által nyújtott szolgáltatásért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna. Az Előfizető nyilvántartása Szolgáltató jogosult az Előfizetőnek a szerződésben szereplő adatait nyilvántartani, azonban azokat csakis az Előfizetőnek az egyedi Előfizetői Szerződésben adott hozzájárulása, valamint az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvényben foglaltak szerint kezelheti. Amennyiben az Előfizető az Előfizetői Szerződésben foglalt kötelezettségeit (így különösen a díjfizetést) nem teljesíti maradéktalanul, a Szolgáltató a szükséges Előfizető-i adatokat szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére Előfizető azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadhatja. A Szolgáltató a számlázáshoz szükséges Előfizető-i adatokat csak annyi ideig tárolhatja, amennyi ideig a számlázással kapcsolatos (díjszámítási, elszámolási) előfizetési igény érvényesíthető vagy azok nyilvántartására jogszabály alapján köteles. Az Előfizető forgalmának megfigyelése A Szolgáltató jogosult az összes előfizető együttes forgalmát abból a célból folyamatosan mérni, hogy a Szolgáltatónál rendelkezésre álló erőforrásokat (műholdkapacitás, Internet gerinc stb.). a Szolgáltató menedzselő rendszere amennyiben ettől az Előfizetői Szerződés külön nem tér el az igénybevevő Előfizetők között arányosan ossza fel. A Szolgáltató, az Előfizető forgalmát tartalmában nem figyeli. A Szolgáltató, eszközei üzemének optimalizálása alapadataként a teljes forgalom minden Előfizető által generált forgalom összessége alapján forgalmi statisztikákat készít Az Előfizető kötelezettségei (ld. még a 6. sz. melléklet) Engedélyezett felhasználói végberendezés csatlakoztatása Az Előfizető a Szolgáltatóval kötött Előfizetői Szerződésben rögzíti a szolgáltatáshozzáférési pontban alkalmazott felhasználói interfész, valamint a felhasználói végberendezés típusát, amelynek CE típusjóváhagyással kell rendelkeznie. A szolgáltatói végberendezés rendeltetésszerű használata és üzemképessége Az Előfizető köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni, valamint az alábbiakban részletezett feltételeket saját költségére biztosítani: a kültéri berendezés elhelyezésére és rendeltetésszerű használatára alkalmas, a

16 karbantartás céljára mindenkor elérhető helyszínt, kialakítási (építési) engedéllyel, a beltéri végberendezés elhelyezésére és rendeltetésszerű működésére, használatára alkalmas helyiséget, a szükséges infrastruktúrát (villamos energia, szünetmentes áramforrás, stb.), mindenkor a rendeltetésszerű működés körülményeit (pl. az antennatányér mindenkori tisztántartása, stb.). Felelősség az összeköttetésen továbbított tartalomért A Szolgáltató által az Előfizetői Szerződés alapján kizárólagos használatra az Előfizetőnek átengedett áramkörökön, vagy virtuális áramkörszakaszokon, az Előfizető, vagy harmadik személy olyan jelet, jelzést, írást, képet, hangot vagy bármely természetű egyéb közleményt nem kezelhet (fogad, küld, tárol, stb.) amely bármilyen törvénybe ütközik - így különösen bűncselekményt valósít meg -és/vagy a közízlést sérti és/vagy bármilyen módon a Szolgáltatónak és/vagy harmadik személynek kárt okoz. A továbbított tartalomért való felelősség, kizárólag az Előfizetőt terheli. Együttműködés a Szolgáltatóval Az Előfizető előzetes értesítés alapján mindenkor köteles lehetővé tenni, hogy a Szolgáltató képviselői szolgáltatás-hozzáférési pont ellenőrzés, karbantartás és/vagy a hibaelhárítás céljából a szolgáltatással érintett területre (így különösen épületbe, helyiségbe stb.) belépjenek, ott az általuk szükségesnek tartott munkálatokat elvégezzék. Az Előfizető a létesítményeire vonatkozó munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi szabályzatait köteles a Szolgáltatónak átadni. Amennyiben szolgáltatáshoz használt berendezések fenntartási munkáinak elvégzését akadályozó körülményt az Előfizető írásos felszólítás ellenére sem szünteti meg a Szolgáltató élhet a Szolgáltatás szüneteltetési, vagy az Előfizetői Szerződés felmondási jogával. Az Előfizető köteles az Előfizetői Szerződés megszűnésekor a Szolgáltató tulajdonát képező valamennyi berendezést, stb. a Szolgáltató részére haladéktalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas, sértetlen állapotban visszaadni, ellenkező esetben a Szolgáltató teljes kárát maradéktalanul megtéríteni. Felelős őrzés A Szolgáltató helyszínen elhelyezett berendezései az Előfizető felelős őrzésébe kerülnek, emiatt: az átadott eszközök megsemmisülése, harmadik személy általi eltulajdonítása, jogtalan elidegenítése esetében az Előfizető a berendezések teljes értékét téríti meg Szolgáltatónak. az átadott eszközök nem rendeltetésszerű használatából, vagy megrongálásából adódó javítható meghibásodása esetén az Előfizető a Szolgáltatónál felmerült javítási költségeket köteles kifizetni a Szolgáltató által kiadott számla alapján. Díjfizetés Az Előfizető a szolgáltatás igénybevételéért a 4. sz. mellékletben meghatározott díjakat köteles fizetni A Szolgáltató kötelezettségei Hozzáférés létesítése Amennyiben az Előfizetői Szerződés ellenkező megállapodást nem tartalmaz a Szolgáltató

17 által az Előfizető részére kiállított egyszeri díjakat tartalmazó számla kiegyenlítésétől számított 30 (harminc) munkanapon belül köteles az összeköttetést kiépíteni, és a Szolgáltatást megkezdeni. Kiegészítés: Amennyiben az Előfizető szereld magad módozatban kéri az eszközöket, azaz a telepítési munkát vállalja saját felelősségre, a számlakiegyenlítést követően a Szolgáltatónak az Előfizető rendelkezésére kell állítania a berendezéseket 30 (harminc) munkanapon belül. A szolgáltatás teljesítése Alapszolgáltatás A szolgáltatás: Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatása műholdas adatátvitellel A szolgáltatási ponton (az Előfizető lakhelyén, telephelyén) a Szolgáltató üzembe helyez egy műholdas terminált (VSAT terminál). A terminál kültéri, beltéri egységből és a kettőt összekötő kábelekből áll. A kültéri egység egy parabola antennát, az antenna szükséges tartószerelvényeit és egy kombinált műholdas adó-vevő fejet tartalmaz. A beltéri egység 230V-os hálózati tápellátást igényel, teljesítmény felvétele 100W alatt van. Az Előfizető számítógépe a beltéri egység Ethernet portjához csatlakozik (RJ45 csatlakozó). Az Előfizető számítógépnek Ethernet illesztővel és az Internet eléréséhez (és a szerződött szolgáltatások igénybevételéhez) szükséges hardver és szoftver eszközökkel kell rendelkeznie. Az Előfizető és a Szolgáltató erre irányuló megállapodása alapján az Előfizető helyi számítógép hálózatával (LAN) is csatlakozhat a VSAT terminál beltéri egységéhez. Egy VSAT terminál névleges adatátviteli sebességét - a beltéri egység Ethernet portján - az Előfizetői Szerződés tartalmazza. A VSAT szolgáltatás átlagos késleltetési ideje: KU-sávos (1-4 Mbit/s-os csomagok) esetén: 1000 ms KA-sávos (6-10Mbit/s-os csomagok) esetén: 800 ms A késleltetés a műholdas adatátviteli technológiától függően többszöröse is lehet, de kedvező irányba is változhat. Az Előfizetőnél elhelyezett, a szolgáltatáshoz tartozó végberendezések üzemképességének biztosítása amennyiben az Előfizetői Szerződés másképpen nem rendelkezik a Szolgáltató feladata. Kiegészítő szolgáltatások A Szolgáltató - külön szerződés, illetve szerződés kiegészítésben foglalt feltételek alapján az alapszolgáltatáson felül az alábbi kiegészítő - szolgáltatások nyújtását vállalja (csomag szerűen): Minimál tárhely 50 MB passzív webtárhely (statikus honlap fut rajta) Teljes körű domain név szolgáltatás (DNS 1,2) 1 db domain név kezelésre (.hu) Aldomain kezelés (korlátlan) Korlátlan adatforgalom Webalapú fájl kezelő (weboldal feltöltésére, oldalak szerkesztésére) FTP tárhely

18 Apache webszerver Sun Solaris 10 MySQL adatbázis szerver 5 db postafiók és korlátlan számú alias CATCH-ALL cím Korlátlan webtárhelytől független - tárterület (Ideiglenesen korlátlan: 500 MB fölött a 3 hónapnál régebbi levelek törlésre kerülnek) Webmail felület Korlátlan továbbítás POP3 / IMAP vírus szűrés Start tárhely 250 MB passzív webtárhely (statikus honlap fut rajta) Teljes körű domain név szolgáltatás (DNS 1,2) 1 db domain név kezelésre (.hu) Aldomain kezelés (korlátlan) Korlátlan adatforgalom Webalapú fájl kezelő (weboldal feltöltésére, oldalak szerkesztésére) FTP tárhely Apache webszerver Sun Solaris 10 MySQL adatbázis szerver 15 db postafiók és korlátlan számú alias CATCH-ALL cím Korlátlan - webtárhelytől független - tárterület (Ideiglenesen korlátlan: 500 MB fölött a 3 hónapnál régebbi levelek törlésre kerülnek) Webmail felület Korlátlan továbbítás POP3 / IMAP vírus szűrés Partner tárhely 500 MB aktív webtárhely (dinamikus honlap fut rajta) Teljes körű domain név szolgáltatás (DNS 1,2) 1 db domain név kezelésre (.hu) Aldomain kezelés (korlátlan) Korlátlan adatforgalom Webalapú fájl kezelő (weboldal feltöltésére, oldalak szerkesztésére) FTP tárhely Apache webszerver Sun Solaris 10 MySQL adatbázis szerver 25 db postafiók és korlátlan számú alias CATCH-ALL cím Korlátlan - webtárhelytől független - tárterület (Ideiglenesen korlátlan: 500 MB fölött a 3 hónapnál régebbi levelek törlésre kerülnek) Webmail felület Korlátlan továbbítás POP3 / IMAP vírus szűrés Adatszolgáltatás az Előfizető kívánságára Az Szolgáltató az Előfizető összeköttetésére vonatkozó a 2. számú melléklet alapján meghatározott - műszaki és megbízhatósági adatokat az Előfizető számára kérésére megadja

19 9. SZERZŐDÉSSZEGÉS 9.1. Előfizető szerződésszegése Az Előfizetői Szerződés megszegése esetén a Szolgáltató a feltételek fennállása esetén a 7. és 9. pontban szabályozott feltételekkel jogosult az Előfizetői Szerződést felmondani, vagy a szolgáltatást korlátozni A Szolgáltató szerződésszegése Szolgáltató szerződésszegése abban az esetben valósul meg, ha a Szolgáltatónak felróható okból a szolgáltatás a) működési rendellenesség következtében korlátozottan használható, vagy b) működésképtelen, vagy c) a Szolgáltató nem teljesíti az Előfizetői Szerződés egyéb feltételeit 9.3. A késedelmes vagy hibás teljesítésért való szolgáltatói felelősség, jóváírás, kötbér 1. A Szolgáltató késedelmes vagy hibás teljesítése esetén az Előfizető részére a hibás teljesítéssel érintett összeköttetés havi díjából a következő havi számlában jóváír, amennyiben a hibát az Előfizető-i szolgáltatás-hozzáférési pont működésképtelensége okozza, és a hibaelhárítás meghaladja a hiba bejelentésétől számított 15 napot, az 5. sz. melléklet 1.1,3 pontja figyelembevételével. A jóváírás mértéke a helyreállítási időn felüli minden megkezdett óra után a késedelmes vagy hibás teljesítéssel érintett összeköttetés havi díja egy órára eső díja. Amennyiben a vállalt éves rendelkezésre állás a Szolgáltató késedelmes vagy hibás teljesítése miatt a vállalt értéknél kevesebb, úgy a Szolgáltató a hibás teljesítéssel érintett összeköttetés egy évre számított havi hozzáférési díjának összegéből a rendelkezésre állás csökkenésével arányosan megegyező összeget jóváír. A jóváírás minden naptári év első hónapjában, illetve a szerződés megszűnésekor benyújtott számlában történik. 2. Az Előfizetői Szerződés megszegése esetén a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a hiba elhárításáig terjedő időszakra az alábbiak szerinti kötbér fizetésére köteles: Ha a hiba következtében az Előfizető-i szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző az előző hat hónapban az Előfizető által az Előfizetői Szerződés alapján az adott Előfizető-i szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú Előfizető-i jogviszony esetén a vetítési alap az Előfizető-i jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az Előfizető az Előfizető-i szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minőséghez képest alacsonyabb minőségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak a fentiekben meghatározott kötbér felét kell fizetnie. A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő elszámolás alkalmával az Előfizető számláján egy ősszegben jóváírja, vagy az Előfizető-i

20 jogviszony megszűnése esetén az Előfizető választása szerint a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül azt az Előfizető részére egy összegben visszafizeti. Ha az Előfizető a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a hatósághoz, illetve a hatóságon belül a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez fordulhat. A Szolgáltató a szolgáltatói késedelem időszakára díjat nem számláz az Előfizető részére Kártérítés a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért Az Előfizetőnél elhelyezett Szolgáltató berendezések az Előfizető felelős őrzése alá kerülnek. Az előfizető, vagy harmadik személy károkozása esetében az Előfizető a berendezés pótlási értékével - teljes új érték - felelős a létrejött károkért. Amennyiben az Előfizető felróható módon kárt okoz a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek (így különösen: nem megfelelő, vagy a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül további berendezések telepítésével, üzemelésével vagy rendeltetésellenes használatával, a működéshez szükséges feltételek biztosításának hiányával, stb.), az okozott kárt az Előfizető köteles teljes körűen megtéríteni A Szolgáltatói felelősség kizárása A Szolgáltató nem felel azon kárért, amely belföldi vagy külföldi hatóságok rendelkezése, szükséges hatósági engedélyek megtagadása, késedelmes megadása vagy egyéb a Szolgáltató érdekkörén kívül álló olyan ok(ok) és/vagy esemény(ek) folytán következik be a gerinchálózati szolgáltatásban felmerült, a gerinchálózati Szolgáltató által elismert és térített káron túl keletkezett. A Szolgáltató nem felel azon kárért, amely az Előfizetőt a miatt éri, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy nem általa kezdeményezett módon úgy módosítják, hogy ennek következtében nem tud eleget tenni a jelen Általános Szerződési Feltételekben és/vagy az Előfizetői Szerződésben vállalt kötelezettségeinek. A Szolgáltató nem felelős a bekövetkezett kárért, ha azt bizonyítottan az Előfizető vagy az Előfizető érdekkörébe tartozó más személy okozta. 10. VIS MAIOR A Szolgáltató és az Előfizető mentesülnek az Előfizetői Szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítése alól, amennyiben ebben őket rajtuk kívül álló, előre nem látható, ellenállhatatlan erő (Vis maior) akadályozza. Vis maiornak számítanak különösen a kormány, kormányszervek, hatóságok intézkedései, a háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet, elemi csapás,

21 árvíz, tűzvész, villámcsapás vagy más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés (sztrájk), valamint honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés Vis maior bekövetkezéséről és megszűnéséről az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni. Vis major esetén az Előfizető gyakorolhatja a szerződés felmondására vonatkozó jogát. A Szolgáltató 15 napos felmondási idővel mondhatja fel az Előfizetői Szerződést. Amennyiben több végpont esetén a vis major az Előfizető-i végpontokat csak részlegesen érinti a vis majorral nem érintett végpontok tekintetében a Szolgáltató és az Előfizető az Előfizetői Szerződés változatlan hatályban tartásában írásban megegyezhetnek. 11. EGYEBEK Irányadó jogszabályok A jelen Általános Szerződési Feltételekben, valamint az egyedi Előfizetői Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény, a 277/2003.(XII.24) Korm. rendelet, a 16/2003(XII.27.)IHM rendelet valamint az elektronikus hírközlésről szóló és az Előfizetői Szerződésekre vonatkozó, a mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók Jogviták rendezése Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz, illetve a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez fordulhat panaszával. 12. MELLÉKLETEK A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei 1. sz. melléklet: Fogalmi meghatározások 2. sz. melléklet: A rendszer rendelkezésre állás számítása 3. sz. melléklet: Előfizetői Szerződés 4. sz. melléklet: Díjszabás 5. sz. melléklet: Tisztességes Használati Irányelv rendszer: Fair Use Policy (FUP) 6. sz. melléklet: A hibabejelentő ügyfélszolgálat működése, bejelentések, reklamációk intézése 7. sz. melléklet: Az Intemet szolgáltatás szolgáltatási és igénybevételi irányelvei 8. sz. melléklet: A szolgáltatás minőségi mutatói

22 1. számú melléklet: Fogalmi meghatározások ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI FOGALMAK Berendezések A Előfizető által megjelölt végpontokon a Szolgáltató által elhelyezett és amennyiben az Előfizetői szerződés másként nem rendelkezik a későbbiekben is a Szolgáltató tulajdonában maradó eszközök. Amennyiben az eszközök az Előfizetői Szerződésben úgy rendelkeznek, hogy azok az Előfizető tulajdonába kerülnek, azokra a Szolgáltató minimum 1 év termék garanciát kell adnia Csatorna Két földi állomás között, műhold segítségével az ETSI EN szabvány szerint távközlési jelek továbbítására megvalósított - többfrekvenciás időosztásos többszörös hozzáférés (MF-TDMA), vagy időosztásos multiplex (TDM) - rádiófrekvenciás átviteli út Csatolt mellékletek A Szerződéshez csatolt mindazon melléklet, vagy más azonosítható dokumentum, amelyre a szerződésben cím, vagy betűjel szerinti tételes hivatkozás történik Előfizető Az a jogi, vagy magánszemély, akivel a Szolgáltató szolgáltatás-hozzáférési pont(ok) létesítésére és a szolgáltatás igénybevételére az Általános Szerződési Feltételekben, valamint az Előfizetői Szerződés-ben meghatározott feltételekkel Előfizető-i jogviszonyt létesít Előfizetői Szerződés: Az Előfizető-i szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szerződés, amely az Általános Szerződési Feltételek 3. sz. mellékletében található Előfizetői Szerződés és az abban eltérően nem szabályozott kérdések tekintetében az Általános Szerződési Feltételek együttesen Havi adatszolgáltatás A Szolgáltató, amennyiben erről az Előfizetői Szerződésben Felek megállapodnak, minden hónapban - a számla mellékleteként - minden végpontra havi tájékoztató rendelkezésre állási értéket közöl az Előfizetővel Hálózat menedzsment rendszer (Dashboard) Központi számítógépből álló hálózat vezérlő egység, amely ellátja a Hálózat irányítását és ellenőrzését a műholdas átviteli berendezések és a végberendezések számára Hozzáférési időszak Az az időszak, mely a Szolgáltató részére, az Előfizetőnél elhelyezett berendezéseinek javítására, cseréjére és ellenőrzésére rendelkezésére áll Karbantartás A Szolgáltató által végzett rendszeres tevékenység, melynek során az Előfizető rendelkezésére bocsátott eszközök és berendezések, az osztott Hub állomás, és az IP kapcsolat, valamint a backhaul folyamatos működőképességét ellenőrzi, és elvégzi mindazon munkálatokat, melyek a folyamatos működés biztosításához szükségesek kbps kilobit per secundum. Egy elektronikus átviteli rendszer által egy másodperc alatt átvihető bitekben mért adatok mennyisége másodpercenkénti ezer bites, azaz kilobites egységre vonatkoztatva Mérési időszak Az előzetes számítások végzése során a lehetséges mérési időszak a mérési időpontot megelőző 12 hónap A végleges és a Szolgáltatás minőségét meghatározó éves rendelkezésre állási mutató kiszámításánál a mérési időszak a január 1-től december 31-ig terjedő egy teljes év

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet)

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet) Egyedi előfizetői szerződés (Internet) szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Szeged Kiskundorozsma, 2011.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2016.04.18 Hatályos: 2016.05.18-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Németh Róbert Ev. szolgáltató

Németh Róbert Ev. szolgáltató Németh Róbert Ev. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Újkér, Répcelak,

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

2^/- tó 'Ellmjcgyaű. ICotcl* ^e^vifo* :.yi KöteteT^ttSélvárlalé- ^ ^ ' ft 0 " 2 E e ^ ^f. ^-íí. /u/ 4. ü,lo. e^; loji o 6; t? ZOtf. 0S-><&.

2^/- tó 'Ellmjcgyaű. ICotcl* ^e^vifo* :.yi KöteteT^ttSélvárlalé- ^ ^ ' ft 0  2 E e ^ ^f. ^-íí. /u/ 4. ü,lo. e^; loji o 6; t? ZOtf. 0S-><&. e^; loji o 6; t? PO-005/03 2 E e ^ (^^.'.^: A szerződés tárgya:.m?ak.^ /^...Q?/:/.^*Á..H^ A kötelezettségvállalás a...ííríí.'v.v... évi Költségvetés 0M.íí/íír.i..f.v. szakfeladaton..x57.íj3 főkönyvi számon...aaíst^ö.ví.

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

LÁT-SAT KFT. szolgáltató

LÁT-SAT KFT. szolgáltató LÁT-SAT KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Babócsa, Bakháza, Bánya,

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform https://www.cloud.hu/aszf/webtarhely-platform/ Általános Szerződési Feltételek klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. február 22-én 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Utolsó módosítás: 2014. szeptember 25. Hatályba lép: 2014. november 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Érvényes 2011. december 1-től Készült 2005. december 1. Utolsó módosítás:

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek iplus Magyarország Kft. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2014.05.28. Utolsó módosítás kelte: 2014.04.28. Készült: 2014.04.24. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek műsorjelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15., 2014.05.15., 2014.10.01.

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2008. október 15. Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Rackserver Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. november 10-től 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt. Compagnon Bt. Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2006. január 1. Az utolsó módosítás dátuma: 2006. július 10. Hatályos: 2006. augusztus 10. napjától Az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Visonta települések területén Hatályba

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben