133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet"

Átírás

1 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek mőködésének rendjérıl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A Kormány a kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 12. -a (1) bekezdésének a), e), f), i) és j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya - a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi szolgáltatás kivételével - a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre [Ptk c) pont], külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepeire és a saját elıállítású termékét üzletben értékesítı termelıre (a továbbiakban együtt: kereskedı) terjed ki. (2) E rendeletet - az automatából történı értékesítés, a közterületi értékesítés, az üzleten kívüli kereskedés, a külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató által végzett kereskedelmi tevékenység, valamint a csomagküldı kereskedelem kivételével - nem kell alkalmazni azon kereskedelmi tevékenységekre, amelyek végzéséhez a Kertv. értelmében nem szükséges üzlet. 1/A. (1) A Kormány - a (2), (3) és az (5) bekezdésben meghatározott kivételekkel - e rendelet, valamint a Kertv. 3. (5), (6) bekezdése és (8) bekezdésének a) pontja, 6. (2) bekezdés a) pontja, 6. (5) és (6) bekezdése, továbbá az elıbb említett rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. (1), (5) és (6) bekezdése tekintetében kereskedelmi hatóságként a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat jegyzıjét (a továbbiakban: jegyzı) jelöli ki. (2) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el - a fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) szabályai szerint - a 12/A. (1) bekezdésében, (2) bekezdés a)-g), i) és j) pontjában, a 12/B. -ban, a 14. (1) bekezdésében, a 17. -ban, a 18. -ban, valamint a 19. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések, továbbá a 2. (4) bekezdésében a mőködési engedély elhelyezésére vonatkozó rendelkezés megsértése esetén. (3) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint - a 20. (2) bekezdésében foglalt rendelkezés, továbbá a 6. (6) bekezdésében a vásárlóknak az üzlet tervezett megszüntetésének idıpontjáról való tájékoztatására, a 7. (1)-(3) bekezdésében, a 8. -ban és a 11. (1) bekezdésében a kereskedı nevének, székhelyének, illetve üzlete nevének és címének feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megsértése esetén. (4) A (2) és (3) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. (5) A 12/A. (2) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés megsértése esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal jár el.

2 2. (1) A kereskedı és a 12-12/B. -ban szabályozott forgalmazási módok kivételével - csak jogerıs határozattal, az 1. melléklet szerint kiadott mőködési engedély (a továbbiakban: mőködési engedély) birtokában és az abban foglaltak szerint kezdheti meg, illetve folytathatja tevékenységét. (2) A mőködési engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a tennék forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól. (3) A forgalmazott termékhez kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások végzéséhez - ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik - külön engedélyre nincs szükség. (4) A kereskedı a mőködési engedély megadásáról szóló határozatot vagy annak másolatát köteles az üzletben tartani és azt az ellenırzések során bemutatni. A mőködési engedélyt a kereskedı köteles az üzletben a vásárlók számára is jól látható helyen elhelyezni. 3. (1) A kereskedı az üzlet mőködési engedélyének kiadását az üzlet helye, mozgóbolt esetén a kereskedı székhelye szerint illetékes jegyzıtıl kérheti. (2) A mőködési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni, illetve mellékelni kell a) a kereskedı nevét, címét, illetve székhelyét; b) a kereskedı cégjegyzékszámát, illetve vállalkozói igazolványának számát; c) a kereskedı adószámát, statisztikai számjelét; d) az üzlet címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, eladóterének alapterületét (m 2 ), kereskedelmi szálláshely, illetve vendéglátó üzlet esetében annak befogadóképességét, továbbá mozgóbolt esetében a mőködési területének, útvonalának jegyzékét; e) az üzlet tulajdonosát; f) az üzlet használatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, haszonélvezı hozzájárulását igazoló okirattal együtt; g) az üzletkör, üzletkörök megnevezését, számát, elsı helyen szerepeltetve az üzlet szakmai jellegét meghatározó fı üzletkört; h) az üzlet elnevezését (cégfeliratát); i) az üzlet napi/heti nyitvatartási idejét, illetve mozgóbolt esetében az árusítás napjait; j) ha az üzletben motorkerékpár-javítást folytatnak, nem veszélyes hulladékot értékesítenek, vagy az üzletben kapcsolódó szolgáltatásként végzett tevékenység egyébként telepengedély-köteles tevékenység lenne ja) a tevékenység végzéséhez szükséges - a munkavédelemrıl szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) értelmezésében használt - veszélyes munkaeszközöket, jb) az üzletben, illetve a telepen lévı vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia során keletkezı hulladékot, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagokat, azok győjtésének, kezelésének módját, jc) a létesítendı munkahelyeket (irodák, raktárak, mőhelyek stb.) az Mvt. értelmezése szerint, valamint mőszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével, jd) az ivó- és iparivíz-ellátást, a szennyvízgyőjtést és elhelyezést, a szennyvíztisztítási megoldásokat, je) az üzemeltetéshez, illetve a létesítendı munkahely, tevékenység megjelölésével az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzéshez szükséges mesterséges szellıztetés módját, jf) a szennyezett levegı elvezetésének és tisztításának helyét és módját, az elszívott levegı utánpótlásának módját, jg) a környezetre gyakorolt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bőz, füst, tőzés robbanásveszély, üzemszerő szennyezés kibocsátása stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások elkerülésének módját,

3 jh) a környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén a külön jogszabályban meghatározott környezeti kárelhárítási tervet, ji) amennyiben van, a környezetvédelmi minısítés (ISO 14000) tényét; k) l) vendéglátó üzlet esetében a kereskedı nyilatkozatát arról, hogy folytatni kívánja-e a 16. (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek valamelyikét; m) a kereskedı nyilatkozatát arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban a 4. szerinti helyszíni szemle megtartását. (3) A kérelemben a (2) bekezdés g) pontjában meghatározott üzletkör, üzletkörök megnevezését és számát a 2. mellékletben foglaltak szerint a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység, illetve forgalmazni kívánt termékek alapján kell megjelölni. Több üzletkör megjelölése esetén elsı helyen kell feltüntetni az üzlet fı tevékenységét, szakmai jellegét meghatározó fı üzletkört. (4) A (2) bekezdés h) pontjában megjelölt elnevezést a kereskedı - az üzlet elnevezésére a külön jogszabályokban foglalt rendelkezésekre is figyelemmel - határozza meg. Az üzlet elnevezésének (cégfeliratának) utalnia kell az üzlet szakjellegére, a folytatni kívánt fı tevékenységre vagy az ott vásárolható termékekre, szolgáltatásokra. 3/A. A Kormány az üzlet mőködésének engedélyezése iránti eljárásban, a) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén mőködtetni kívánt üzlet mőködésének engedélyezése kivételével, - a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozásegészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minıségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi elıírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben - elsı fokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) kistérségi, fıvárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét, b) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén mőködtetni kívánt üzlet mőködésének engedélyezése esetében, - a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minıségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi elıírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben - elsı- és másodfokú eljárásban a honvédelmi miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot, c) ha az üzletben, vendéglátóhelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elı, használnak fel, hoznak forgalomba, továbbá amennyiben az üzletben terményt, takarmányt, élı állatot, állatgyógyászati készítményt, növényvédı szert vagy nyers állateledelként állati végterméket forgalmaznak, értékesítenek - a nemzeti és közösségi élelmiszer-higiéniai és - biztonsági követelményeknek, takarmányhigiéniai és -biztonsági más, a takarmányok elıállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó követelményeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi elıírásoknak, az állat-egészségügyi szabályoknak, a mezıgazdasági haszonállatok tartása követelményeinek, valamint a növényvédı szerek forgalmazása közösségi és nemzeti jogszabályok szerinti követelményeinek való megfelelés kérdésében - elsı fokú eljárásban a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH) az üzlet helye, mozgóbolt esetén a kereskedı székhelye szerint illetékes elsı fokú szakhatóságként eljáró szervét, másodfokú eljárásban az MgSzH másodfokú szakhatóságként eljáró szervét, d) ha az üzletben nem veszélyes hulladékot értékesítenek, motorkerékpár-javítást folytatnak, vagy az üzletben kapcsolódó szolgáltatásként végzett tevékenység egyébként telepengedély-köteles tevékenység lenne, és a tevékenység megkezdéséhez

4 környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges, - annak elbírálása kérdésében, hogy az üzletben a hulladékgyőjtés és -tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e az üzletben történı hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történı megközelíthetısége - elsı fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıséget, e) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén mőködtetni kívánt üzlet mőködésének engedélyezése kivételével, az áruház, a kisáruház, a 10 fı feletti befogadóképességő kereskedelmi szálláshely, a 30 fı feletti befogadóképességő vendéglátó üzlet esetén, valamint olyan üzlet esetében, amelyben ea) A és B tőzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelı- és C tőzveszélyességi osztályú építıanyagot értékesítenek, vagy eb) jármőkereskedelmi tevékenységet folytatnak, üzemanyagot értékesítenek, - annak elbírálása kérdésében, hogy az üzlet a tőzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - elsı- és másodfokú eljárásban az elsı- és másodfokú tőzvédelmi szakhatóságot, f) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén mőködtetni kívánt áruház, kisáruház, 10 fı feletti befogadóképességő kereskedelmi szálláshely, 30 fı feletti befogadóképességő vendéglátó üzlet, valamint olyan üzlet esetében, amelyben fa) A és B tőzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelı- és C tőzveszélyességi osztályú építıanyagot értékesítenek, vagy fb) jármőkereskedelmi tevékenységet folytatnak, üzemanyagot értékesítenek, - annak elbírálása kérdésében, hogy az üzlet a tőzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - elsı- és másodfokú eljárásban a honvédelmi miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot, valamint g) ha arra az építményre, amelyben az üzletet mőködtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelızı hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki - a településrendezési és általános építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében - elsı fokú eljárásban az építésügyi hatóságot, másodfokú eljárásban a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szervét szakhatóságként jelöli ki. 4. (1) A jegyzı, amennyiben a kereskedı a 3. (2) bekezdésének m) pontja szerint helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követıen helyszíni szemlét köteles tartani, amelyrıl értesíti a) a kérelmezıt; b) az üzlettel, valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat (az ingatlanok tulajdonosait, használóit, kezelıit, társasház esetén a közös képviselıt, illetve az intézıbizottság elnökét, lakásszövetkezet esetén az elnököt); c) az illetékes rendırkapitányságot és a szakhatóságokat. d)-g) (2) A jegyzı az értesítést - a szakhatóságoknak a kérelemben megjelölt adatok és okiratok egyidejő megküldésével - a helyszíni szemle megtartása elıtt legalább nyolc nappal korábban küldi meg. Az értesítésben a jegyzı felhívja az (1) bekezdés b) pontjában foglalt meghívottak figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle idıpontja elıtt a jegyzıhöz írásban beadott észrevételeket a jegyzı a szemlén ismerteti.

5 (3) A jegyzı az eljárás során a) az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait (név, lakcím, székhely stb.), és a 3. (2) bekezdésének e) és f) pontjában foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni lapot, valamint b) mozgóbolt esetében a kérelemben megjelölt, a mozgóbolt mőködési területével érintett települések jegyzıinek hozzájárulását az illetékes földhivatal, illetve az érintett települések (Budapesten a kerület) jegyzıinek megkeresése útján hivatalból szerzi be. (4) A helyszíni szemlén részt vevı szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzıkönyvbe mondhatják. (5) A helyszíni szemlén a jegyzı jegyzıkönyvben rögzíti a véleményeket, valamint saját megállapításait, és a jegyzıkönyv egy példányát a helyszíni szemlére meghívottaknak a szemlét követı nyolc napon belül megküldi. (6) Amennyiben a kereskedı a 3. (2) bekezdésének m) pontja szerint helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyzı szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását és értesíti az (1) bekezdés b) pontjában megjelölteket. 5. (1) A jegyzı az üzlet mőködésének engedélyezése iránti kérelem beérkezésétıl számított harminc napon belül dönt a mőködési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról. A jegyzı a mőködési engedély megadásával egyidejőleg az üzletet a 3. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyzı által vezetett nyilvántartás nyilvános. A nyilvántartásból való adatigénylés esetén a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A jegyzı a mőködési engedélyen és a nyilvántartásban a) b) mozgóbolt esetében M, c) a nem e rendelet hatálya alá tartozó alaptevékenységet végzı vállalkozás által kiegészítı tevékenységként folytatott kereskedelmi tevékenység esetén K jelölést alkalmaz. (3) A jegyzı az üzletben folytatni kívánt tevékenység végzéséhez, a kérelemben megjelölt termék forgalmazásához szükséges okiratok, hatósági, szakhatósági állásfoglalások, engedélyek, valamint mozgóbolt esetében a 4. (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulás megléte esetén, ha az más jogszabály elıírásaiba nem ütközik, a mőködési engedély megadására vonatkozó döntést és az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba történt bejegyzést, valamint a mőködési engedélyt egy határozattal adja ki. (4) A jegyzı a mőködési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról rendelkezı határozatot közli a) a kérelmezıvel; b) az üzlet és a közvetlenül szomszédos - az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal (az ingatlanok tulajdonosaival, használóival, kezelıivel, társasház esetén a közös képviselıvel, illetve az intézıbizottság elnökével, lakásszövetkezet esetén annak igazgatóságával); c) az eljárásban közremőködött hatóságokkal, szervekkel; d) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal; e) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség illetékes területi szervével; f) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal a hatáskörét érintı ügyekben; g) az 5. mellékletben meghatározott üzlet esetében a területileg illetékes vámhatósággal (a továbbiakban: vámhatóság);

6 h) az üzlet helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a fıváros területén a Fıvárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal, ha az üzletben vegyi árut, festéket vagy veszélyes árut forgalmaznak. 6. (1) A kereskedı a mőködési engedély megadását követıen a 3. (2) bekezdésének a)-h) és j)-k) pontjában megjelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve az i) pontban megjelölt adatokban bekövetkezı változást az azt megelızı öt munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzınek. (2) A jegyzı az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört nem érintı, a 3. (2) bekezdésének a)-c), e)-f) és h)-i) pontjában megjelölt adatokban történt változás esetén az adatváltozásokat határozattal a nyilvántartásba bejegyzi. (3) A mőködési engedély tartalmát is érintı, a 3. (2) bekezdésének a)-c) és h) pontjában megjelölt adatokban történı változás esetén a jegyzı a nyilvántartásba történt bejegyzést, valamint a korábban kiadott mőködési engedély bevonásával egyidejőleg, a módosított adatoknak megfelelı mőködési engedélyt egy határozattal adja ki. (4) A mőködési engedély jogosultjának személyében történı változás, jogutódlás esetén - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört nem érinti - a (3) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni azzal, hogy a változást, jogutódlást, annak megfelelı igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni. (5) Az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört érintı, a 3. (2) bekezdésének d) és g), valamint j)-k) pontjaiban megjelölt adatokban történı változás, továbbá a mőködési engedélyen nem engedélyezett termékkör, tevékenység utólagos engedélyezése esetén a jegyzı az e rendelet 4. -a és 5. -a szerinti engedélyezési eljárás lefolytatásával a korábban kiadott mőködési engedély bevonásával egyidejőleg új mőködési engedélyt ad ki. (6) Az üzlet megszüntetése esetén, a megszüntetést megelızı legalább egy hónappal korábban, a kereskedı köteles az üzlet tervezett megszüntetésének idıpontjáról a jegyzıt, valamint a vásárlókat tájékoztatni. Az üzlet megszüntetését a kereskedı köteles a jegyzınek haladéktalanul, a mőködési engedély visszaadásával egyidejőleg bejelenteni. (7) A jegyzı a (2)-(4) bekezdésben meghatározott változásról, valamint az üzlet (6) bekezdés szerinti megszüntetésérıl haladéktalanul értesíti az engedélyezési eljárásban közremőködött szakhatóságokat és szervezeteket, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt a hatáskörét érintı ügyekben, valamint a vámhatóságot. 7. (1) A kereskedı üzlet nélkül közterületen a 4. mellékletben meghatározott termékeket a közterület tulajdonosának (kezelıjének) hozzájárulása és a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, valamint nevének és székhelyének feltüntetésével értékesítheti. (2) Közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, a helyi hagyományokkal összefüggı alkalmi cikkek kizárólag az adott ünnepen és az azt megelızı 20 napban az (1) bekezdésben foglalt feltételekkel árusíthatóak. Nemesfémbıl készült ékszer-, tárgy-, díszmőárut csak üzlettel rendelkezı kereskedı árusíthat nevének, székhelyének, üzlete nevének és címének feltüntetésével. (3) Mozgóárusítás csak a kereskedı üzlete szerinti település közigazgatási területén belül, a közterület tulajdonosának (kezelıjének) hozzájárulása és a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, valamint a kereskedı nevének és székhelyének, továbbá az üzlet nevének és címének feltüntetésével végezhetı. Mozgóárusítás keretében csak a kereskedı üzletében a mőködési engedélyben foglaltak szerint forgalmazott termék árusítható. (4) A kereskedı az üzlete homlokzatával érintkezı közterületen közterület-használati engedély birtokában, az abban foglaltaknak megfelelıen ideiglenesen vagy idényjelleggel

7 árusíthatja a mőködési engedélyében meghatározott termékkört, illetve folytathatja az engedélyben megjelölt kereskedelmi tevékenységet. 8. Automatából történı ı kereskedés csak területhasználati hozzájárulás (megállapodás) és az árusított termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában folytatható. A kereskedı köteles az automatán nevét és székhelyét feltüntetni. 9. A külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató a 2000 fınél kisebb népességszámú településeken (lakott helyen) végsı felhasználó részére az elıállító által csomagolt élelmiszert, háztartási cikket, dohányterméket, ajándékot, játékot, papírírószert, könyvet a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel árusíthat. 10. (1) A közút területének közlekedésre szolgáló részén a járda kivételével kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintı kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelıjének hozzájárulása esetén végezhetı. (2) Élelmiszereknek a 7. (1)-(3)(3) bekezdése és a 9. szerinti árusításához az MgSzH engedélye szükséges. Az MgSzH az engedélyezés tárgyában hozott határozatát közli az ÁNTSZ-szel. A közegészségügyi követelményeknek való megfelelést az ÁNTSZ ellenırizheti. (3) A 8. és - az élelmiszerek árusítása kivételével - a 9. szerinti árusítást csak az ÁNTSZ-hez történı bejelentést követıen lehet megkezdeni. 11. (1) Az üzlettel rendelkezı kereskedı alkalmi rendezvényen a rendezvény szervezıjével kötött megállapodás alapján folytathat a mőködési engedélyében megjelölt kereskedelmi tevékenységet, illetve értékesítheti az engedélyében meghatározott termékkört (a továbbiakban: alkalmi árusítás). Az alkalmi árusítás során a kereskedı köteles feltüntetni nevét, székhelyét, valamint üzletének nevét és címét. (2) Szeszes ital és dohánytermék alkalmi árusítása - a külön jogszabályi rendelkezések betartásával - csak az árusítás helye szerint illetékes jegyzıhöz, rendırkapitánysághoz rkapitánysághoz és vámhatósághoz történt elızetes bejelentést követıen folytatható. Az élelmiszerek alkalmi árusításához az MgSzH engedélye szükséges. Az MgSzH az engedélyezés tárgyában hozott határozatát közli az ÁNTSZ-szel. A közegészségügyi követelményeknek való megfelelést az ÁNTSZ ellenırizheti. (3) Az alkalmi árusítás területén a jegyzı - az illetékes rendırkapitányság, rkapitányság, valamint a vámhatóság elızetes írásbeli véleményének figyelembevételével - a szeszes italok árusítását írásban korlátozhatja vagy megtilthatja. (4) Nem minısül alkalmi árusításnak a külön jogszabály feltételei szerint a vásárokon és piacokon folytatott kereskedelmi tevékenység. 12. (1) A csomagküldı ı kereskedı köteles a termék ismertetıjében, illetve a termékrıl szóló tájékoztatóban feltüntetni a) cégnevét (nevét), b) székhelyét, c) cégjegyzékszámát/vállalkozói igazolványának számát, d) adószámát, e) ha üzlettel rendelkezik, az üzlet címét, f) ha elektronikus elérhetıséggel rendelkezik, az elektronikus levelezési címét, g) telefonszámát, h) az adatvédelmi nyilvántartási számát. (2) A csomagküldı kereskedı az (1) bekezdésben meghatározott elérhetıségeire a tevékenységével kapcsolatban - az Fgytv. 2. a) pontja értelmében fogyasztónak nem minısülı vásárlótól - beérkezı panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedésérıl, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétıl, l, illetve beérkezésétıl

8 számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. A válaszban tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, panaszával - annak tárgya szerint - mely hatósághoz fordulhat. Meg kell adni a kereskedı székhelye szerint illetékes hatóság címét és telefonszámát. 12/A. (1) Üzleten kívüli kereskedés útján csak közismert rendeltetéső, bontatlan csomagolású termék forgalmazható. (2) Nem forgalmazható üzleten kívüli kereskedés útján a) kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minısülı termék, b) gyógyszer, gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású anyag vagy készítmény, veszélyesnek minısülı anyag és készítmény, növényvédı szer, növényvédelmi célú és termelésnövelı anyag, valamint állatgyógyászati készítmény, c) élelmiszer (ideértve a gombát is) a zöldség és a gyümölcs kivételével, d) növényi szaporítóanyag, e) fokozottan tőz- és robbanásveszélyes, illetve tőz- és robbanásveszélyes tőzveszélyességi osztályba sorolt anyag, f) veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag, g) drágakı és díszmőáru, h) nemesfém tárgy és termék, i) jövedéki termék, valamint j) olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály elızetes engedélyhez köti vagy csak üzletben (vásáron, piacon) engedi meg. 12/B. (1) Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshetı fel, kivéve, ha ehhez elızetesen hozzájárult. (2) A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkeresı személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni. 13. Hulladékkal folytatott kereskedésnek minısül a felvásárolt nem veszélyes hulladék viszonteladónak, felhasználónak további átalakítás nélkül történı értékesítése. 13/A. Vegyipari termék, háztartás-vegyipari készítmény - a komputeres színkeverıvel felszerelt speciális festékszaküzletben történı festék-kiszerelés kivételével -, valamint gépjármő-üzemeltetési segédanyag csak elıre kiszerelt formában, egyedi, zárt, használati útmutatóval ellátott csomagolásban forgalmazható. A nem iparilag kiszerelt és csomagolt kozmetikai készítmény zárt csomagolásban értékesíthetı. 14. (1) Szexuális terméket közterületen vagy kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos. (2) Nevelési, nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény, valamint vallás gyakorlására szolgáló egyházi létesítmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül szexuális terméket értékesítı üzlet nem mőködhet. (3) Szexuális termék, a szexuális termék értékesítésére szakosodott üzletek kivételével csak zárt csomagolásban, a többi terméktıl elkülönítve értékesíthetı. 14/A. (1) Gyógynövény, illóolaj és zsíros olaj (a továbbiakban együtt: gyógynövény) csak elıre kiszerelt - jellegének megfelelıen aromatartó, fényvédı - zárt csomagolásban hozható forgalomba. A csomagoláson jól olvashatóan fel kell tüntetni: a) a gyógynövény gyógyászati célra használt részének magyar és latin megnevezését; b) a kiszerelt gyógynövény tömegét; c) az elıállító, az importáló, a kiszerelı cég nevét, székhelyét és telephelyét; d) a minısítési okirat számát; e) a kiszerelés keltét és a felhasználhatóság határidejét; f) a termék alkalmazási és elkészítési javaslatát.

9 (2) A forgalomba hozható gyógynövények körét a rendelet 7. melléklete állapítja meg. A 7. mellékletben * jelzéssel ellátott gyógynövények és zsíros olajok az , valamint az és üzletköri számot tartalmazó mőködési engedéllyel rendelkezı üzletben is értékesíthetık. 15. (1) A kereskedı - gyógynövények gyógyászati jellegő szeszes kivonata, illetve ezek felhasználásával készült termék és az alacsony (1,2%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítıitalok kivételével - minden alkoholtartalmú ital (a továbbiakban: szeszes ital) kimérést köteles az árusítás helye szerint illetékes rendırkapitányságnak, valamint a vámhatóságnak írásban bejelenteni. (2) Szabadforgalomban végzett, nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység keretében jövedéki termék csak az e rendelet 5. mellékletében meghatározott üzletköri számot tartalmazó mőködési engedéllyel rendelkezı üzletben értékesíthetı. (3) Szeszes ital automatából történı értékesítése tilos. (4) Tilos szeszes italt árusítani a diáksport egyesület és az iskola sportlétesítményeiben. Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok árusítása a versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként szereplı sportrendezvény kezdetét megelızı két órától a sportrendezvény befejezését követı egy óráig terjedı idıszakban a sportlétesítmények területén. (5) A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési, nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül. (6) Az (5) bekezdésben megjelölt intézmények napi mőködési idejének lejárta után történı szeszes ital kimérést a jegyzı - a kimérés helye szerint illetékes rendırkapitányság, valamint a vámhatóság elızetes írásbeli véleményének figyelembevételével - engedélyezheti. 16. (1) Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, mősoros elıadás, tánc rendezhetı, továbbá a szerencsejáték szervezésérıl szóló évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minısülı szórakoztató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minısülı játék csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel mőködtethetı, illetve folytatható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek folytatását a tevékenység megkezdése elıtt be kell jelenteni a jegyzınek és az illetékes rendırkapitányságnak. 17. (1) A kereskedı külön költség felszámítása nélkül köteles - a helyben fogyasztott termék kivételével - a megvásárolt terméket jellegének megfelelı módon, élelmiszereknél a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével becsomagolni. A vendéglátás keretében a kiszolgálásnál alkalmazott egyszerhasználatos eszközökért külön díj nem számolható fel. (2)-(3) 18. (1) A vásárló részére tömeg, térfogat vagy egyéb mérték szerint forgalmazott terméket - a nettó tömeget, térfogatot vagy egyéb mértéket feltüntetı eredeti csomagolásban forgalmazott termék kivételével - csak hatóságilag hitelesített mérıeszközzel történı lemérés után szabad kiszolgálni. Súlypótló eszközök használata tilos. (2) Az árusított termék mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenırizni tudja. (3) A használt, minıséghibás, valamint a kölcsönzésre szánt terméket az új terméktıl el kell különíteni.

10 19. (1) A kereskedı, illetve alkalmazottja ellenırzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles az általa végzett kereskedelmi tevékenység folytatására való jogosultságát igazolni. (2) Az üzlet biztonsági ırei a szolgálat teljesítése, továbbá az üzlet dolgozói a munkavégzésük során tevékenységükkel nem sérthetik a vásárlók személyiségi jogait. A biztonsági szolgálat nevérıl és székhelyérıl, mőködésének vásárlókat érintı szabályairól a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell. 20. (1) Az - Fgytv. 2. a) pontja értelmében fogyasztónak nem minısülı - vásárlónak a vásárlók könyvébe bejegyzett panaszát a kereskedı - ha törvény eltérıen nem rendelkezik - harminc napon belül köteles megvizsgálni és írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a kereskedı indokolni köteles. A válaszban tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, panaszával - annak tárgya szerint - mely hatósághoz fordulhat. Meg kell adni az üzlet helye, illetve - a 7-9. szerinti esetben - a kereskedı székhelye szerint illetékes hatóság címét és telefonszámát. (2) Az üzletben, valamint a ban és 11. -ban meghatározott árusítás esetén a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával - annak tárgya szerint - mely hatósághoz fordulhat, illetve hogy az Fgytv. szerinti fogyasztói jogvita esetén békéltetı testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatón fel kell tüntetni az üzlet helye, illetve - a 7-9. szerinti esetben - a kereskedı székhelye szerint illetékes hatóságok, illetve és békéltetı testület címét és telefonszámát. (3) A jegyzı, az engedélyezési eljárásban közremőködött szakhatóságok és szervezetek, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság két évre visszamenıleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát. 21. (1)-(2) (3) Ha a kereskedı a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi elıírásoknak nem tesz eleget, vagy üzlete a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a jegyzı saját hatáskörében hivatalból vagy a kereskedı tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi elıírások megtartásának ellenırzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére határozattal, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra az üzletet ideiglenesen bezárathatja, illetve a (4) bekezdésben foglaltak szerint a mőködési engedélyt visszavonja és az üzletet bezáratja. (4) A jegyzı a mőködési engedélyt visszavonja és az üzletet bezáratja, ha a) a kereskedı a jegyzınek a Kertv. 9. (5) bekezdés e)-g) pontja szerinti tiltó határozatában a jogsértés megszüntetésére elıírt határidın belül a megtiltott tevékenységet tovább folytatja, b) a (3) bekezdés szerinti jegyzıi határozatban meghatározott idıtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, c) a mőködési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn; d) az üzletben engedély nélkül mőködtetnek az Szt ának (1) bekezdése szerinti pénznyerı automatát, vagy a szerencsejáték-szervezı a játékadó-fizetési kötelezettségét nem teljesítette, e) a kereskedı az Szt. 29/A. -ának (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, f) a kereskedı a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékő környezeti zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértı állapot megszüntetéséig elrendelt kötelezı éjszakai zárva tartási idıszak alatt engedély nélkül továbbra is nyitva tart,

11 g) a kereskedı a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékő környezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt, használatának megtiltása ellenére tovább használja. (5) Amennyiben az ellenırzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedı mőködési engedéllyel nem rendelkezı üzletben folytat kereskedelmi tevékenységet, a jegyzı köteles az üzletet azonnal bezáratni. (6) A jegyzı a mőködési engedély visszavonásáról és az üzlet bezáratásáról szóló határozatát közli az 5. (4) bekezdésében megjelölt személyekkel, hatóságokkal, szervezetekkel, valamint az egyéni vállalkozói igazolványt kiadó körzetközponti jegyzıvel, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal. 22. E rendelet alkalmazásában: a) mozgóbolt: gépjármővön üzemeltetett vagy gépjármővel vontatott kiskereskedelmi árusító hely; b) mozgóárusítás: amely során az üzlettel rendelkezı kereskedı vagy alkalmazottja, illetve megbízottja olyan eszköz (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi) segítségével viszi magával az üzletében forgalmazott terméket, amely nem minısül mozgóboltnak; c) termelıi borkimérés: kizárólag saját termeléső szılıbor nem vendéglátó-ipari tevékenység keretében, elvitelre történı értékesítése a termelı saját elıállító-helyén; d) üzletkör: a 2. mellékletben meghatározott kereskedelmi tevékenységi kör, amelynek keretében az ott felsorolt termékek forgalmazhatók, illetve szolgáltatások nyújthatók; e) üzleten kívüli kereskedés: az a tevékenység, amelynek során kereskedı vagy a nevében, illetve javára szerzıdést kötı személy az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerzıdésekrıl szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 1. -ának (1) bekezdésben meghatározott körülmények között fogyasztónak [Fgytv. 2. a) pont] terméket értékesít, illetve szolgáltatást nyújt, ide nem értve a vásáron, piacon, illetve közterületen végzett értékesítı tevékenységet; f) szexuális termék: az Fgytv. 2. -ának v) pontjában ekként meghatározott fogalom; g) dohánytermék: a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény 1. -ának a) pontjában ekként meghatározott fogalom. 23. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 30. napon lép hatályba. (2) (3) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévı és a hatálybalépést követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. (4) A rendelet hatálybalépésekor már mőködı és érvényes mőködési engedéllyel rendelkezı üzlet esetében a kereskedınek a 6. -ban meghatározott adatváltozás esetén kell a jegyzıhöz - a 3. (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint mozgóbolt esetén az i) pontban meghatározott adatok megjelölésével - kérelmet benyújtani az érvényes mőködési engedélynek az 1. melléklet szerinti módosítása iránt. A jegyzı a 6. -ban meghatározottak szerint a nyilvántartásba történt bejegyzést, valamint a korábban kiadott mőködési engedély bevonásával egyidejőleg a módosított adatoknak megfelelı mőködési engedélyt egy határozattal adja ki. (5) A rendelet hatálybalépésekor már mőködı és érvényes mőködési engedéllyel rendelkezı üzlet üzletköri számainak megfeleltetésére a 6. mellékletben megállapított fordítókulcsot kell alkalmazni mindaddig, amíg a (4) bekezdésben meghatározott adatváltozásra nem kerül sor. (6) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegő elıírásoknak nem kell megfelelnie az olyan terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elı, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elı az ott

12 irányadó elıírásoknak megfelelıen, feltéve, hogy az irányadó elıírások a közerkölcs, a közbiztonság, az emberi egészség és élet védelme, illetve a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékő védelmet nyújtanak. (7) A 13/A. -nak, a 14. (3) bekezdésének, a 14/A. -nak, a 15. (3)-(6) bekezdésének, valamint a 7. mellékletnek a mőszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv cikkében elıírt egyeztetése megtörtént. 1. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez... Önkormányzat jegyzıje.../20.../szám Nyilvántartási szám:.../20... Mőködési engedély Az üzletek mőködésének rendjérıl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján... kereskedı részére... helységben... irányítószám... utca (tér, út)... szám alatt... üzlet mőködését... elnevezéssel engedélyezem. A kereskedı székhelye:... település neve,... irányítószám... kerület... utca (tér, út)... szám. A kereskedı cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolványának száma:... A kereskedı adószáma:... A kereskedı statisztikai számjele:... Mozgóbolt esetén az árusításra engedélyezett terület és az árusításra kijelölt napok: Az üzletkör száma Az üzletkör megnevezése Jelölés Az üzletkörökhöz tartozó, de forgalmazni nem engedett termékek köre, illetve a folytatni nem engedett tevékenységek: Kelt:...,... év... hónap... nap. P. H.... aláírás 2. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez Az üzletkörök

13 1. Kiskereskedelem Élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek Élelmiszer jellegő vegyes kiskereskedelmi üzletek Nem ide tartozik: a szakosodott élelmiszerüzlet ( ). Az üzletekben külön üzletkör felvétele nélkül megengedett a mélyhőtött sütemény, pékáru helyben sütése és forgalmazása (látványpékség mőködtetése) és a kedvtelésbıl tartott állatok részére a csomagolt állateledel értékesítése is Hipermarket Áruválasztékában több tízezer cikkelem található. A meghatározó élelmiszer-, ital- és dohánytermék árusítása mellett egyéb fogyasztási cikkeket (kozmetikai termék, háztartási vegyi áru, ruházat, lakberendezési cikk, elektromos háztartási cikk, fémtömegcikk, gépjármő-alkatrész és -tartozék, kertészeti cikk, sportszer, játék stb.) is széles körben forgalmaznak. Eladótér-alapterület: 3000 m 2 felett Élelmiszerüzlet Olyan általános kiskereskedelmi üzlet, ahol a meghatározó élelmiszer, ital és dohányáru mellett egyéb háztartási fogyasztási cikkeket is forgalmaznak. Ide tartozik: a szupermarket, élelmiszerdiszkont is. Eladótér-alapterület: 3000 m 2 alatt. Szakosodott élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek Nem ide tartozik: a hipermarket és az élelmiszerüzlet ( ) Zöldség- és gyümölcsüzlet Mindenfajta zöldség és gyümölcs frissen, feldolgozva, tartósítva (fagyasztva, szárítva, aszalva, egyéb módon tartósítva, pl. konzerv). Kiegészítı jelleggel alkoholmentes ital, ásványvíz, tojás, magvak, kávé, tea, főszer és kizárólag gyárilag csomagolt száraztészta is forgalmazható. Ide tartozik: a savanyúság is Hús- és húsáruüzlet Nyershús (beleértve a szárnyast és vadhúst) frissen, hőtve, fagyasztva, szárítva, füstölve, egyéb módon tartósítva, belsıség, húskészítmény (pl. felvágott, konzerv) húsból, belsıségbıl. Az üzletben az ott forgalmazott húsáruk sütésére is lehetıség van Halüzlet Hal és egyéb puhatestő, rákféle és belsısége, frissen, hőtve, fagyasztva, szárítva, egyéb eljárással tartósítva, és a belılük készült termékek Kenyér- és pékáruüzlet Sütıipari termék (pl. kenyér, péksütemény, kétszersült), cukrászati termék (pl. mézeskalács, kürtıskalács, cukrászsütemény). Ide tartozik: a látványpékség, rétes- és süteményüzlet is. Nem ide tartozik: a helyben fogyasztást biztosító cukrászati terméket árusító cukrászda (2120) Édességüzlet Elıre csomagolt fagylalt, jégkrém, csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru stb. Nem ide tartozik: a rétes- és süteményüzlet (1240), a kimért fagylalt és a sütemény, cukrászati termék árusítása helyben fogyasztásra (2120) Palackozott italok szaküzlete Palackozott, dobozos vagy flakonos szeszes ital (pl. bor, must, pezsgı és habzóbor, gyümölcsbor, vermut, likır, párlat, égetett szeszes ital, sör) és alkoholmentes ital (pl. ásványvíz, üdítıital, gyümölcs- és zöldséglé). Nem ide tartozik: a helyszíni fogyasztást biztosító italüzlet (2130) és a termelıi borkimérés (9000) Dohányáruüzlet Dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék. Kiegészítı jelleggel újság, ajándéktárgy és gyárilag csomagolt tartós élelmiszer is forgalmazható Egyéb élelmiszer-üzlet Tej, tejtermék, egyéb tejtermék (pl. vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék), tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, egyéb élelmiszer (pl. cukor, só, száraztészta, kávé, tea, főszer, ecet, bébiétel, diabetikus készítmény) mellett konzerv és dzsem is forgalmazható. Nem ide tartozik: a zöldség és gyümölcs (1210), a natura-, biobolt, a gyógynövényüzlet, a szintetikus alapanyagú vitamin és táplálék-kiegészítı készítményt árusító üzlet (1290), valamint a kedvtelésbıl tartott állatok eledelének értékesítése (1610) Közérzetjavító és étrend-kiegészítı termékek szaküzlete A rendelet 5. számú mellékletében felsorolt termékek, az élelmiszerek közül a külön jogszabályban szabályozott étrend-kiegészítık. Ide tartozik: a natura-, biobolt, gyógynövényüzlet is.

14 Nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek Iparcikk jellegő vegyes kiskereskedelmi üzletek Iparcikk áruház és szakáruház Olyan általános áruházi kiskereskedelmi egység, ahol a szakosodott nem élelmiszerüzletekben forgalmazott termékek széles köre megtalálható. Kiegészítı jelleggel gyárilag csomagolt tartós élelmiszer, ital és dohánytermék is értékesíthetı. Eladótér-alapterület: 3000 m 2 felett Iparcikküzlet Ugyanaz, mint a szám alatti üzletkör. Eladótér-alapterület: 3000 m 2 alatt. Szakosodott nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek Textilüzlet Szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék (pl. ágynemő, asztalterítı, törölközı), kötıfonal, hímzéshez, valamint takaró és szınyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru (pl. tő, varrócérna, gomb). Nem ide tartozik: a ruházati cikk (1320), a kész függöny, ágyterítı, bútorhuzat (1605) Ruházati üzlet Gyermek, nıi, férfi ruházati cikk, bırruházat és szırmeáru, ruházati kiegészítı (pl. sál, kesztyő, nyakkendı, nadrágtartó). Nem ide tartozik: a csecsemı- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb. együttes forgalmazására szakosodott bababolt (1750) Lábbeli- és bıráruüzlet Csecsemı, gyermek, nıi, férfi lábbeli, és annak ápolásához szükséges kellék, utazási felszerelés (mő)bırbıl (pl. bırönd), bıráru, bırdíszmő [pl. (mő)bırbıl készült kézitáska, pénztárca], a félkész bır, és annak tovább feldolgozásához vagy megmunkálásához szükséges alap- és kellékanyag, felszerelési tárgy (pl. bır darabban, bırvarró fonal, lábbeli festék, sarok, szegecs). Ide tartozik: a bırbıl készült nyergesáru is. Nem ide tartozik: a lovas-felszerelések széles körét forgalmazó lovasbolt (1750) Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai és hangszerüzlet Ide tartozik: a bútor és lakberendezés: bútor, pl. ülıbútor, konyhabútor, hálószobabútor, kerti bútor, bútorállvány és keret, bútoralkatrész, ágybetét, matrac, ékfejpárna (fából, fémbıl, mőanyagból, nádból, bambusznádból stb.), lakberendezéssel szorosan összefüggı termék, valamint a bútorszerelvény. Kiegészítı jelleggel irodabútor (pl. íróasztal, más dolgozószobai bútor) is forgalmazható; a háztartási felszerelés: asztali és konyhai felszerelés, háztartási edény, evıeszköz, üvegáru (pl. kancsó, ivópohár), porcelán, finomkerámia, cserépedény, mőanyagáru, fa-, parafa- és vesszı-fonott termék (pl. kosár), finomacéláru (pl. kés, olló), háztartási nem villamos főtı-, sütıkészülék és alkatrésze, asztali kézi mőködtetéső háztartási eszköz (pl. húsdaráló), takarítóeszköz és más háztartási cikk (pl. hagyományos borotva, borotvapenge, manikőr-, pedikőrkészlet) stb.; a világítástechnika: kültéri (pl. reflektor, kerti lámpa, dekorációs elem), beltéri (pl. csillár, asztali- és állólámpa, falikar) és hordozható (pl. zseblámpa, világító kulcstartó) világítási eszköz, fényforrás és tartozék; a hangszer: hangszer (pl. fúvós, vonós, ütıhangszer, zongora, billentyős orgona, száj- és tangóharmonika), hangszeralkatrész, tartozék (pl. húr) és kotta. Ide tartozik: a márkás porcelán üveg, kristály eladása, és a vagyonvédelmi biztonságtechnikai berendezés (pl. széf, riasztórendszer) beépítés és karbantartási szolgáltatás nélküli értékesítése is. Nem ide tartozik: a szınyeg (1605), a régiség, a használt bútor és lakberendezési tárgy (1800) és a képkeretezés (8600) Villamos háztartási készülékek és villamossági cikkek üzlete Villamos háztartási gép és készülék: pl. hőtı- és fagyasztógép, mosogatógép, mosó- és szárítógép, egyéb hasonló típusú elektromos háztartási gép, elektromos vízmelegítı és tároló, merülı forraló, elektromos főtıés fızıkészülék, mikrosütı, fızılap, grillezı készülék, kenyérsütı, olajsütı, villamos főtéső takaró, ventilátor, szagelszívó, levegıpárásító, villanyborotva, hajnyírógép, hajszárító, vasaló, kávéfızı, elektromos daráló, takarítógép, porszívó és ezek alkatrészei; a villamossági cikk: háztartási célú elektromos alkatrész, szerelvény [pl. elektromos vezeték, hálózati kapcsoló, aljzat (konnektor), izzó, szigetelıszalag]. Kiegészítı jelleggel a villamossági szereléshez kéziszerszám is forgalmazható. Ide tartozik: a háztartási varrógép is. Nem ide tartozik: a kézi- és barkácsszerszám, hobbikerthez eszköz (1363) Audio- és videoberendezések üzlete

15 Rádió (autórádiót is beleértve), televíziókészülék (videomonitorral, videovetítıvel), lejátszó- és felvevıkészülék (pl. video, CD-, DVD-készülék, egyéb hang- és képlejátszó készülék, magnetofon), sztereoberendezés, egyéb híradástechnikai készülék (pl. mikrofon, fejhallgató stb.), antenna és -alkatrész mőholdas adás vételére. Ide tartozik: a videokamera is Zenei és videofelvételek, kazetták szaküzlete Hanglemez, hangszalag, CD és kazetta, videoszalag, DVD stb. Ide tartozik: az üres szalag és lemez értékesítése is. Nem tartozik ide: a CD-ROM értékesítése (1380), a videokazetta, DVD (7500) és a mősoros hanghordozó (pl. hanglemez, CD) (7800) kölcsönzése Telekommunikációs cikkek üzlete Vezetékes és mobiltelefon, rádiótelefon, fax és egyéb híradástechnikai készülék, felszerelés Festékek, lakkok, vasáru, barkács és építési anyagok üzlete Ide tartozik: a festék, lakk: festék, kence, lakk (pl. falfesték, zománcfesték, fapác, fafesték, háztartási festék, bırfesték), pigment, homályosító festék, üvegesedı zománc és máz, folyékony fénymáz és hasonló készítmény, gyanta, lakkbenzin, hígító stb.; a vasáru és barkácsáru: vasáru (pl. szegáru, csavar, rugó, lánc, zár, lakat, kulcs), huzal, drót, épületszerelvény, központi főtés szelepei, szivattyú, egyéb vasáru, csaptelep és -szelep stb., szerszám (mezıgazdasági, kertészeti, erdıgazdasági), barkács kéziszerszám, láncfőrész, fa- és fémmegmunkáló barkács szerszámgép, egyéb barkács szerszámgép és barkács szerszámgép-alkatrész, hobbikerthez eszköz (pl. főnyírógép); az építési anyag: fából készült építıanyag (pl. rétegelt falemez, faforgácslemez, farostlemez, furnérlemez), parketta, zsaluzat, elıre gyártott faépület, fa alapanyagú építmény), aszfaltból, aszfalt típusú anyagból készült termék, épületszerkezet, vízvezeték- és főtési berendezés és felszerelés (főtıtest, központi főtés alkatrésze, kazán központi főtéshez), üvegrost termék, egyéb szigetelı üvegtermék, társított papír és karton (felületileg nem mázolt és nem impregnált), síküveg, úsztatott üveg, hajlított megmunkált üveg, biztonsági üveg, szigetelı üveg, egyéb építıanyag (pl. márványból, mőkıbıl, gránitból, homokkıbıl készült építıkı, homok, kavics, mészkı, kerámia, gipsz, palakı, kaolin, elıre gyártott épület mőanyagból, burkolólap, kályhacsempe, tégla, tetıcserép, cement, mész), elıre gyártott épületelem (pl. létra, rács, kerítés, ereszcsatorna), aljzatkiegyenlítı, csemperagasztó stb.; az uszoda és szaunatechnika: elıregyártott medence, vízicsúszda, uszodatechnikai berendezés (pl. vízforgató, hıcserélı, ellenáramoltató, szivattyú), szaunaberendezés (pl. gızkabin, infrakabin és kiegészítıi), tisztító- és fertıtlenítıszer stb. Ide tartozik: a szaniteráru (pl. fürdıkád, zuhanyfülke, zuhanyozótálca, WC-csésze) és a nyílászáró (ajtó, ablak), tartozék, kiegészítı is. Nem ide tartozik: a háztartási üvegáru és finomkerámia áru (1342), tapéta, padlóburkoló (1605). Nem tartozik a rendelet hatálya alá a medenceépítés Könyvesbolt Könyv (pl. nyomtatott könyv, brosúra, röplap, szótár, lexikon, térkép). Nem ide tartozik: a használt, antikvár könyv (1800) Hírlap-, papír- és írószer, mővészellátó üzlet Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, papír-írószer, nyomtatvány, mővészellátó termék (pl. festék, festıállvány, paletta). A hírlapüzletben kiegészítı jelleggel gyárilag csomagolt tartós élelmiszer is forgalmazható. Nem tartozik a rendelet hatálya alá a fénymásoló szolgáltatás, a lottó-totó és postai értékcikk (pl. bélyeg) árusítása Számítógép- és szoftverüzlet Számítógép, számítógép-részegység, -elem, -tartozék, tároló-, adatrögzítı és átalakító-egység, sokszorosított szoftver (CD-ROM), számítógépes játékszoftver, másológép, ügyvitel-technikai gép, írógép, számológép stb. Ide tartozik: a videojáték-gép, számítógépes játékszoftver, videojáték is Illatszerüzlet, drogéria Illatszer, kozmetikai és testápolási cikk (pl. szépség-, arc- és bırápoló készítmény, haj-, száj- és fogápoló-, borotválkozószer, dezodor, fürdéshez való készítmény, toalettpapír, zsebkendı, kéztörlı). Ide tartozik: a babaápoláshoz szükséges termék (pl. pelenka, babakrém) is. Nem ide tartozik: a babaápolási cikk, babakocsi, babaágy, babaruházat együttes forgalmazását folytató babaszaküzlet (1750), paróka és póthaj értékesítése (1750) Állatgyógyászati termékek üzlete Állatgyógyászati termék, in vitro diagnosztikum állatgyógyászati felhasználásra.

16 Nem ide tartozik: a kedvtelésbıl tartott állatok eledelboltja (1610). Nem tartozik a rendelet hatálya alá az állatorvosi rendelı Közérzettel kapcsolatos termékek üzlete Papucs, cipı, zokni, harisnya, párna stb. és készülék (pl. vérnyomásmérı, fájdalomcsillapító-, fogyasztókészülék, lámpa) Üzemanyagtöltı állomás Gépjármő- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármő-kenıanyag, - hőtıanyag és adalékanyag stb. Nem ide tartozik: az üzemanyag-nagykereskedelem és a szállítási, közlekedési vállalatok saját ellátását szolgáló üzemanyagkút (5700) Óra- és ékszerbolt Óra, óraalkatrész, kiegészítı (pl. óraszíj), ékszer (gyöngy, drágakı, nemesfém), bizsu. Nem ide tartozik: az óra- és ékszerjavító mőhely, fiók (8700). Nem tartozik a rendelet hatálya alá a (test)ékszer-felhelyezés Sportszerbolt Sporteszköz, horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék. Ide tartozik: a vadászbolt (pl. vadászfelszerelés, ruházat), a sportserleg, -kupa, -trófea és sportérem is. Nem ide tartozik: a fegyver- és lıszerszaküzlet, valamint a fegyvert, lıszert árusító vadászbolt (1615) Játékáruk üzlete Játék, játékszer (pl. baba, játékállat, kerekes jármő gyerekek részére, puzzle, kártya, biliárd, játékvonat, modell). Ide tartozik: a bővészettel (mutatványos kellékkel, felszereléssel) kapcsolatos cikkek értékesítése is. Nem ide tartozik: a számítógépes játékszoftver, videojáték-gép és videojáték értékesítése (1380). Nem tartozik a rendelet hatálya alá a játékterem-, játékautomata-üzemeltetés, gyermekmegırzı, illetve a gyermekek részére kialakított játszóház Tapéták, padlóburkolók, szınyegek és lakástextíliák üzlete Tapéta és padlóburkoló, szınyeg, drapéria, takaró, függöny stb. Nem ide tartozik: a rövid- és méteráru (1310) Virágbolt és kertészeti üzlet Virág, dísznövény és szaporítóanyaga (pl. palánta, virághagyma, virágmag, dugvány, oltvány), koszorú, koszorúalap, virágcserép, virágföld, szobanövény kezelésére szolgáló növényvédıszer, tápsó, mővirág stb. mellett gyümölcs- és díszfa, cserje is értékesíthetı Kedvtelésbıl tartott állatok kereskedése és állateledelbolt A kedvtelésbıl tartott állatok (pl. teknıs, papagáj, díszhal, kutya, macska), a tartáshoz szükséges felszerelési cikk, állateledel, szakkönyv stb. Nem ide tartozik: a kistételő táp- és takarmányértékesítés (1750) Szexuális termékek üzlete Szexuális élet ábrázolását tartalmazó mő, könyv, mősoros kazetta és lemez (pl. hang-, videokazetta, DVD), folyóirat, film, fotó, reprodukció, szabadforgalmazású egészségügyi cikk, a szexuális élet során alkalmazott eszköz stb Fegyver és lıszer, pirotechnikai termékek üzlete Fegyver, lıszer, felszerelés, kellék, pirotechnikai termék (pl. petárda, tőzijáték). Ide tartozik: a fegyvert, lıszert forgalmazó vadászbolt, ahol kiegészítı jelleggel vadászruházat, - felszerelés stb. is árusítható. Nem ide tartozik: a fegyvert, lıszert nem forgalmazó vadászbolt (1603) Háztartási tüzelıanyag-telep Szilárd tüzelıanyag, petróleum, az OMH által hitelesített átfolyásmérıvel és összegezıvel, ólomzárral ellátott mérımőszeren keresztül, tüzelıolaj tárolótartályból történı értékesítése Palackosgáz értékesítıhely, cseretelep Ide tartozik: a turista használatú palackba történı pébé-gáz átfejtése is Egyébiparcikk-üzlet Ide tartozik: a háztartási tisztítószer, vegyiáru (pl. szappan, mosószer, súrolószer, fertıtlenítıszer, öblítı, helyiségillatosító és -szagtalanító készítmény, fényesítıszer, krém) lábbelihez, bútorhoz, padlóhoz, üveghez, fémhez stb.; a mezıgazdasági, méhészeti és borászati cikk, pincegazdasági felszerelés, vetımag, tápszer, takarmány, termésnövelı anyag, növényvédı szer, kötözıfonal, zsineg, szakkönyv stb. szaküzletben, gazdaboltban történı értékesítése, ahol kiegészítı jelleggel a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép is forgalmazható; a fotó- és optikai cikk: fotó-, optikai- és precíziós felszerelés, alkatrész, tartozék film, fotóvegyszer, kontaktlencse, szemüveglencse, szemüvegkeret, kész szemüveg (pl. napszemüveg, olvasószemüveg), távcsı,

17 optikai teleszkóp, mikroszkóp, folyadékkristályos kijelzı, analóg és digitális fényképezıgép, filmfelvevı gép, vetítı, filmtechnikai nagyító és kicsinyítı berendezés, fotó-optikai alkatrész és tartozék, kézi hosszmérı eszköz, barométer, fénymérı, hımérı, fotó-optikai cikkek tisztítószere stb.; a kegytárgykereskedés: kegyszer, imakönyv, egyházi cikk, temetkezési kellék; a mőalkotás, népmővészeti és iparmővészeti áru: egyedi, zsőrizett képzı-, ipar- és népmővészeti alkotás, kézmőáru, mőtárgy; az emlék- és ajándéktárgy; a numizmatika tárgykörébe tartozó cikk (pl. bélyeg, érme, papírpénz); az ásvány és ezoterika: ásvány, ezoterikával kapcsolatos termék (pl. feng-shui, füstölı, aromaterápia, szakkönyv, hang- és képanyag); a kreatív-hobbi és dekorációs termék [saját kezőleg készíthetı (dísz)tárgyakhoz vásárolható kellék, anyag, technika, minta, szakkönyv stb.]; a bababolt: a babafelszerelés, kiegészítı (pl. gyermekkocsi, babaágy, babaruházat, babaápolási cikk), bébiétel és ital széles választéka; a lovasbolt: a lótartáshoz, lovassporthoz kapcsolódó lószerszám, lóápolási cikk, lovasruházat, táp és táplálékkiegészítı stb. széles választéka; a paróka és póthaj (emberi hajból, állati szırbıl, mőszálból); továbbá minden olyan üzlet, amely a rendeletben feltüntetett iparcikk vegyes- és szaküzletek közé egyértelmően nem sorolható be. Nem ide tartozik: a videokamera forgalmazása (1352), a mővészellátó üzlet (1372), a gépjármőkenıanyag és üzemanyag-adalék árusítása [(1500), illetve meghatározott feltétellel (6020, 6030)], a szemüveglencse egyedi csiszolása és keretbehelyezése, szemüvegjavítás (8800). Nem tartozik a rendelet hatálya alá a temetkezési szolgáltatás, illetve az ennek keretén belül biztosított temetkezési kellék (pl. koporsó, urna, szemfedél). Használtcikk-kiskereskedelmi üzletek Ide tartozik: az eredeti célra még felhasználható nem új termékek eladása. Nem ide tartozik: a fém- és hulladék-felvásárlás és kereskedés (5700) Használt cikkek boltja Használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség. Nem ide tartozik: a numizmatika tárgykörébe tartozó cikk (1750), valamint a használt személygépjármő (6010), egyéb gépjármő (6012), személygépjármő-alkatrész (6020), motorkerékpár (6030) kiskereskedelmi értékesítése Zálogkereskedés Ide tartozik a zálogházi tevékenység keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy kereskedelmi értékesítése. Nem tartozik a rendelet hatálya alá maga a zálogházi tevékenység. 2. Vendéglátás Valamennyi vendéglátóhelyen értékesíthetı kenyér, péksütemény, tejital, teaital, kávéital, gyümölcs, dohánytermék, gyufa, öngyújtó, postai cikk, képeslap, folyóirat, napilap. Kereskedelmi vendéglátóhely A kereskedelmi vendéglátóhelyen szerencsejátéknak nem minısülı szórakoztató játék (pl. teke, biliárd, kártyajáték, játékautomata) és mősoros elıadás, zene, tánc folytatható. Nem tartozik a rendelet hatálya alá a játékterem, klub mőködtetése Melegkonyhás vendéglátóhely Meleg-hideg ételek, cukrászati készítmények, sütı- és édesipari termékek, kávé, szeszes és szeszmentes italok. Az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik, fızik vagy sütik. Ide tartozik: pl. étterem, vendéglı, csárda, gyorsétkezıhely, étkezde, kifızde, étterem-sörözı, kávéház, vasúti és más személyszállító eszköz étkezıkocsija Cukrászda Jellemzıen saját készítéső cukrászati készítmények, édesipari termékek, hideg ételek, ahol a helyben fogyasztás is biztosított. Szeszes és szeszmentes italok Italüzlet Különbözı szeszes és szeszmentes italok kiszolgálása palackozva és kimérve, étel felszolgálása nélkül. A nem a helyszínen készített egyszerő étel (kelt és zsíros tésztából készített finompékáru, pogácsa, szendvics stb.) is értékesíthetı. Ide tartozik: pl. teázó, drinkbár, sörbár, borozó, italbolt, kocsma Egyéb vendéglátóhely

18 Hideg ételek, melegített kész-, illetve félkész ételek, frissen sült (grillezett) húsok, halak, nyers saláták és zöldségfélék, lángos, édesipari termékek, cukrászati készítmények, kávé, szeszes és szeszmentes italok stb. Ide tartozik: pl. ételbár, tejbár, bisztró, pecsenyesütı, büfé, falatozó, fagylaltozó, valamint a bármilyen intézményben mőködı nyílt árusítású vendéglátóhely. Nem ide tartozik: a munkahelyi, intézményi, pl. az iskolai büfé (2220) Zenés szórakozóhely Különbözı szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve, étel, élı és gépzeneszolgáltatás, mősor. Ide tartozik: pl. mulató, varieté, bár, diszkó. Munkahelyi vendéglátóhelyek Fızıkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem Munkahelyen, intézményben mőködtetett, fızıkonyhával rendelkezı étterem. Étel és ital készítése, és azok meghatározott személyeknek történı kiszolgálása, italértékesítés szeszes ital nélkül. Ide tartozik: az alap-, közép-, felsıfokú iskolai oktatásban részesülı fiataloknak az oktatási intézmény keretei között biztosított fızıkonyhás étkeztetése, egy adott munkahely (pl. üzem, hivatal vagy sporttelep) dolgozóinak étkeztetése Munkahelyi, intézményi büfé Munkahelyen, intézményben mőködtetett büfé, melyben az Egyéb vendéglátóhelynél (2140) elıírt termékek értékesíthetık, szeszes ital kivételével. Ide tartozik: az iskolai büfé is. Szervezetek és a lakosság étkeztetését végzı központi fızıkonyha Szervezetek és a lakosság étkeztetését végzı központi fızıkonyha Az ételt központi egységben készítik és onnan kerül kiszállításra a fızıkonyhával nem rendelkezı szervezet, intézmény: pl. közlekedési (pl. légiforgalmi) társasághoz, sport- és hasonló létesítménybe, iskolába, valamint a lakosság, magánszemélyek részére. Rendezvényi étkeztetés Rendezvényi étkeztetés Szerzıdéses megegyezésen alapuló vendéglátó tevékenység, a megrendelı által meghatározott helyen és eseti alkalomra szól. Ide tartozik: pl. a parti-szerviz. 3. Turisztikai szolgáltatás Nem tartozik a rendelet hatálya alá a kizárólag pénzváltási tevékenységet végzı egység Utazási iroda Külön jogszabályban meghatározott utazások szervezése és értékesítése Utazási ügynökség Más utazási vállalkozás által szervezett utazások és szolgáltatások értékesítése utasok részére Turisztikai szolgáltató iroda Bármely, a turizmussal összefüggı, utazásszervezésnek, illetve közvetítésnek nem minısülı (rész)tevékenység. Ilyenek különösen: a szálláshely közvetítése, értékesítése, fizetı-vendéglátás üzletszerő szervezése és értékesítése, menetjegy-értékesítés, idegenvezetıi és tolmácsszolgálat, jegyértékesítés, ajándék- és értékcikk-árusítás, gépkocsikölcsönzés, információszolgálat, vízumbeszerzés, személyszállítás, pénzváltási tevékenység a Magyar Nemzeti Bank engedélyével stb., a turisták utazási tájékoztatókkal, tanácsokkal, útitervekkel való ellátása, szálláshelyfoglalás. 4. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás Nem tartozik a rendelet hatálya alá a turisztikai célú magánszálláshely-szolgáltatás (fizetıvendéglátás és falusi szállásadás), valamint az egyéb célú szoba, lakás, apartman kiadása, továbbá az ingatlanok és lakókocsik tartós (havi vagy éves) használatra történı bérbeadása, lízingelése, vasúti hálókocsi szolgáltatás Szálloda Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek részére elsısorban rövid idıtartamú tartózkodás céljára bútorozott vendégszobákban és/vagy lakosztályokban szállást és egyéb (pl. étel- és italszolgáltatás, parkolás, mosoda, bankett- és konferencialehetıség, sportolási, szórakozási és pihenési) szolgáltatásokat nyújt, és valamely szállodatípus meghatározott osztályába sorolták be. Mőködési engedély csak önállóan a szállodára adható ki, egyéb más engedélyköteles tevékenység (pl. vendéglátás) folytatásához külön mőködési engedély szükséges Panzió (fogadó) Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek részére elsısorban rövid idıtartamú tartózkodás céljára bútorozott vendégszobákban szállást és egyéb, a szállodánál szőkebb körő

19 kiegészítı szolgáltatásokat nyújt, és panzió osztályba sorolták be. Mőködési engedély csak önállóan a panzióra adható ki, egyéb más engedélyköteles tevékenység (pl. vendéglátás) folytatásához külön mőködési engedély szükséges Üdülıház Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek (családok, csoportok, gyermekek stb.) részére elsısorban rövid idıtartamú tartózkodás céljára szállást nyújt, és üdülıház osztályba sorolták be. A férıhelyek bútorozott szobákban állnak rendelkezésre, amelyekhez nappali/étkezı, konyha és fürdıszoba is tartozhat. A szálláshely megfelelıen közmővesített területen vagy kempingben található, és egyáltalán nem vagy minimális mértékő kiegészítı szolgáltatást nyújt. Nem tartozik a rendelet hatálya alá a ház, illetve bútorozott lakás vagy apartman tartós használatra, jellegzetesen havi vagy éves idıtartamra történı bérbeadása Kemping Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely a rövid idıtartamú tartózkodás céljából, pihenési, üdülési céllal érkezı vendégek és jármőveik (lakókocsi, lakóbusz stb.) részére bekerített, megfelelıen közmővesített területet (táborhelyet) és egyéb szolgáltató létesítményeket (pl. tisztálkodási, mosási, fızési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosít. A kemping területén található üdülıházra külön mőködési engedély szükséges Turistaszálló Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely a rövid idıtartamú tartózkodás céljából érkezı vendégek részére szállást és a teljes szállodai szolgáltatásnál szőkebb körő szolgáltatásokat nyújt, és turistaszálló osztályba sorolták be Ifjúsági szálló Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely fiatalkorúak, diákok és fiatal felnıttek részére, rövid idıtartamú tartózkodás céljára szállást, a teljes szállodai szolgáltatásnál szőkebb körő szolgáltatásokat nyújt, és az ifjúsági szálló osztályba sorolták be. Nem ide tartozik: a diákszálló, kollégium és munkásszálló kereskedelmi szálláshely-szolgáltatása (4700) Egyéb szálláshely Alaptevékenységét tekintve nem kereskedelmi szálláshely, azonban szabad szálláskapacitását szők körő egyéb szolgáltatások nyújtásával együtt átmeneti idıtartamú tartózkodáshoz kereskedelmi célból vendégek részére kiadja. Ide tartozik: a diákszálló, kollégium, munkásszálló stb. Nem tartozik a rendelet hatálya alá a nem üzleti célú (nonprofit) szálláshely kategóriába tartozó szálláshely. 5. Nagykereskedelem Nem tartozik a rendelet hatálya alá az áru tárolására szolgáló raktárral, telephellyel nem rendelkezı ügynöki nagykereskedelem. Általános nagykereskedelem Általános nagykereskedelmi raktár Az élelmiszertermékek és iparcikkek széles körét együttesen forgalmazó raktár. Alapterület: 3000 m 2 felett. Ide tartozik: a C+C nagykereskedelmi raktár is. Szakosodott nagykereskedelem Élelmiszer-, ital-, dohányáru nagykereskedelmi raktár Zöldség-gyümölcs, hús-húskészítmény, tej-, tojás-, étolaj-, zsiradék, alkoholtartalmú és egyéb ital, dohánytermék, cukor, csokoládé, édesség, sütıipari termék, kávé, tea, kakaó és főszer, hal, rák és egyéb tengeri állat, bébiétel, diabetikus készítmény, kedvtelésbıl tartott állatok eledele stb Fogyasztási cikk nagykereskedelmi raktár Textil, ruha és lábbeli, háztartási gép, készülék, rádió, televízió, video- és DVD-készülék, zene- és videofelvétel, porcelán, üvegáru, háztartási vegyi áru, tisztítószer, illatszer, kozmetikai termék, állatgyógyászati termék és készítmény, bútor, szınyeg, világítóberendezés, óra és ékszer, kerékpár és kerékpár-alkatrész, írószer, papíráru, könyv, magazin, újság, bıráru, turista- és sportfelszerelés, hangszer, játék, fa-, parafa-, vesszıbıl font termék, egyéb háztartási cikk. Nem ide tartozik: az irodabútor (5400), a mősor nélküli kazetta és lemez (hang- és videokazetta, CD, DVD stb.) (5600), az ipari textilszál és ipari vegyi áru (5700) Gépek és berendezések nagykereskedelmi raktára Mezıgazdasági gép, berendezés és tartozék, szerszámgép, bányászati- és építıipari gép, textilipari gép, varró- és kötıgép, irodabútor, irodagép és -berendezés, egyéb gép és berendezés. Nem ide tartozik: a háztartási varró- és kötıgép (5200), a számítógép és számítógép-periféria (5600). Nem ide tartozik: a gépjármő (6011), az egyéb gépjármő (pl. tehergépkocsi, utánfutó, lakókocsi) (6013), gépjármőalkatrész (6021), motorkerékpár (6031), kerékpár (5200).

20 5500. Mezıgazdasági termék nagykereskedelmi raktár Gabona, vetımag, olajos magvak, feldolgozatlan dohány, takarmány, toll, egyéb mezıgazdasági nyersanyagraktár, dísznövény, vágott virág, bır stb. Ide tartozik: a vadásztrófea is Információs, telekommunikációs (ICT) berendezések nagykereskedelmi raktára Számítógép, számítógép-periféria és szoftver, elektronikus és telekommunikációs berendezés és alkatrésze. Nem ide tartozik: az irodagép és -berendezés (5400) Egyéb szakosodott nagykereskedelmi raktár Üzemanyag, kenı- és adalékanyag, tüzelıanyag, érc, fém, fa, építıanyag, szaniteráru, vas- és fémáru, szerelvény, főtési berendezés, ipari vegyi áru, ipari felhasználású textilszál, papír, drágakı, hulladék, betétdíjas göngyöleg stb. Ide tartozik: a szállítási és közlekedési vállalatok saját ellátását szolgáló üzemanyagkút is. Nem ide tartozik: a háztartási célú vezeték, kapcsoló és más villamossági szerelvényáru (5200), a háztartási célú vegyi áru és illatszer (5200), a nem ipari textilszál (5200), a gépjármő-gumiabroncs (6021). Nem tartozik a rendelet hatálya alá a háztartási és ipari hulladék ártalmatlanítás céljából történı győjtése és kezelése. Vegyes termékkörő iparcikk nagykereskedelem Iparcikk nagykereskedelmi raktár Az iparcikkek széles körének specializáció nélküli nagykereskedelme. Nem ide tartozik: az élelmiszertermékek és iparcikkek széles körét együttesen forgalmazó raktár (5000). 6. Gépjármő- és motorkerékpár-kereskedelem, motorkerékpár-javítás Ide tartozik: az új és használt gépjármő, valamint gépjármő és motorkerékpár alkatrész és tartozék nagyés kiskereskedelme, és a motorkerékpár-javítás. Nem ide tartozik: az üzemanyag nagykereskedelme (5700) és kiskereskedelme (1500), a gépjármővek kölcsönzése ( ) és a motorkerékpár-kölcsönzés (7300). Nem tartozik a rendelet hatálya alá a gépjármő-javítás, szervizszolgáltatás (pl. mechanikai és villamossági javítás, karosszériajavítás, fényezés, festés, szélvédı és ablak javítása, gumiabroncs és gumibelsı javítása, felszerelése, cseréje), az autómosási szolgáltatás, valamint az ügynöki tevékenység Személygépjármővek kiskereskedelmi üzlete Meghatározóan lakossági célú új és használt személygépjármő, és a 3,5 tonnánál könnyebb személyszállításra szolgáló terepjáró gépjármő kiskereskedelmi értékesítése. Nem ide tartozik: a személygépjármő-alkatrész és -tartozék (6020), a motorkerékpár (6030), a lakókocsi, lakóautó kiskereskedelmi értékesítése (6012). Nem tartozik a rendelet hatálya alá az autó- és autógumi-szerviz szolgáltatás és az autómosás Gépjármővek nagykereskedelmi üzlete, raktára Meghatározóan gazdálkodó szervezetnek, intézménynek, kiskereskedınek történı új és használt személygépjármő és 3,5 tonnánál könnyebb gépjármő értékesítése. Ide tartozik: a 3,5 tonnánál könnyebb, személyszállításra szolgáló speciális gépjármő (pl. minibusz, mentıautó), a 3,5 tonnánál könnyebb terepjáró gépjármő nagykereskedelmi értékesítése is. Nem ide tartozik: a gépjármőalkatrész- és -tartozék nagykereskedelmi raktár, üzlet (6021), a motorkerékpár nagykereskedelmi raktár, üzlet (6031) Egyéb gépjármő kiskereskedelmi üzlet Meghatározóan lakossági célú új és használt, 3,5 tonnánál könnyebb gépjármő, mint a lakókocsi és lakóautó, utánfutó stb. Nem ide tartozik: a személyszállításra szolgáló terepjáró kiskereskedelmi értékesítése (6010), a motorkerékpár kiskereskedelmi üzlet (6030) Egyéb gépjármő nagykereskedelmi raktár, üzlet Meghatározóan gazdálkodó szervezetnek, intézménynek, kiskereskedınek történı új és használt egyéb gépjármő (pl. autóbusz, tehergépkocsi, pótkocsi, nyergesvontató, lakókocsi, lakóautó), és a 3,5 tonnánál nehezebb terepjáró gépjármő nagykereskedelmi értékesítése. Nem ide tartozik: a személygépjármő, a 3,5 tonnánál könnyebb, személyszállításra szolgáló speciális gépjármő (pl. minibusz, mentıautó), a 3,5 tonnánál könnyebb terepjáró gépjármő nagykereskedelmi értékesítése (6011), a motorkerékpár nagykereskedelmi raktár, üzlet (6031) Személygépjármő-alkatrész és -tartozék kiskereskedelmi üzlet Meghatározóan a lakossági célú gépjármő-alkatrész, -tartozék, -felszerelés (pl. új, használt és újrafutózott gumiabroncs és gumibelsı, gyújtógyertya, akkumulátor, izzó, elektromos alkatrész, biztonsági öv) értékesítése. Kiegészítı jelleggel gépjármő-kenıanyag (olaj, zsír), adalék (fagyásgátló) stb. is forgalmazható. Ide tartozik: a bontásból származó személygépjármő-alkatrész kiskereskedelmi értékesítése is.

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről OptiJUS Opten Kft. I 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 2015.04.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Közreműködő

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOÍTÁSA Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény - a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Részletesebben

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről OptiJus Opten Kft. 1. 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A 2012.7.27. és 2012.12.31. között hatályos szöveg A Kormány

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről A Kormány a kereskedelemről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK 1 Tartalom 1. Működési engedély... 1 2. Telepengedély... 7 2 1. Működési engedély A kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőhöz, Budapesten

Részletesebben

Kereskedelmi igazgatás - Üzletek működésének engedélyezése, nyilvántartása, ellenőrzése

Kereskedelmi igazgatás - Üzletek működésének engedélyezése, nyilvántartása, ellenőrzése Kereskedelmi igazgatás - Üzletek működésének engedélyezése, nyilvántartása, ellenőrzése Irodai ügymenet: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. (3) bekezdése szerint

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezése

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezése A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezése 1/ A vonatkozó jogszabályok - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Mindezek alapján tehát a kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatban 4 fajta eljárás létezik:

Mindezek alapján tehát a kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatban 4 fajta eljárás létezik: Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése Fő szabály szerint az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak

Részletesebben

Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl

Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl A magán-munkaközvetítıi tevékenységet a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések A belügyminiszter../2016. (..) BM rendelete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás

Részletesebben

BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRŐL (a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet alapján)

BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRŐL (a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet alapján) LÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Jegyzője 9461. Lövő, Fő utca 181. Tel.: 99/533-550, Fax: 99/533-558 BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRŐL (a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet alapján) Illeték

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl Iktatószám: 3-30/2010.

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról Aba Nagyközség Képviselő-testülete 21/2003. (XI.1.) számú rendelete a közterületek használatáról /Egységes szerkezetbe foglalása 2008. április 17./ Aba Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 1

2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi CII. törvény 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 1 2015.05.09. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. A törvény hatálya

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Hatályos: 2011.11.30 - Az Országgyőlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelızéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

1 / 5 2012.02.03. 10:47

1 / 5 2012.02.03. 10:47 1 / 5 2012.02.03. 10:47 Szálláshely-szolgáltatási tevékenység 2011. április 26. kedd, 06:37 A szálláshely-szolgáltatási tevékenység 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A vonatkozó jogszabályok A szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről

155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről 155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről Kivonat a szilveszteri árusítással kapcsolatosan. Legfelsőbb bírósági határozat tűzijátékok hirdetésével kapcsolatosan.

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: A vidékfejlesztési miniszter 46/2012. (V. 8.) VM rendelete a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2012/54.) projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás

Részletesebben

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER (4) Egyéb rendezvények tervezett megtartása esetén az üzletvezető bejelentése alapján a rendezvény helyének, idejének megjelölésével a jegyző határozattal dönt. A bejelentést a rendezvény megtartása előtt

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység módosításáról a 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység módosításáról a 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rend. Bkv S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

Áttekintés a vállalkozási lehetőségekről Szlovákia területén

Áttekintés a vállalkozási lehetőségekről Szlovákia területén 1 2 REGIONÁLNE PORADENSKÉ A INFORMAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO Áttekintés a vállalkozási lehetőségekről Szlovákia területén A kiadványt készítette Regionálne poradenské a informačné centrum v Komárne A Magyarország

Részletesebben

Adatváltozás miatti kérelem

Adatváltozás miatti kérelem Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! Az új engedély iránti kérelem 10.000 Ft, adatváltozás esetén 3.000 Ft illetékköteles, melyet illetékbélyegben kell leróni! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Címzetes

Részletesebben

A belső piaci irányelv hatálya

A belső piaci irányelv hatálya Kereskedelmi igazgatás Készítette: dr. Bereczky Katalin Csongrád Megyei Kormányhivatal 2014. március 24.-SZTE-ÁJK 1 Jogszabályi háttér - A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6945. számú törvényjavaslat a termékek piacfelügyeletéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. április 2012. évi törvény a termékek piacfelügyeletéről

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

2001. évi XXII. törvény. az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról. (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal)

2001. évi XXII. törvény. az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról. (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal) 2001. évi XXII. törvény az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal) Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy az állatok tartásának,

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Az Országgyőlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

B E A D V Á N Y a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

B E A D V Á N Y a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján Barcs Város Címzetes Főjegyzőjének 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Tel.: 82/463-081, 565-961 B E A D V Á N Y a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

Részletesebben

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1.

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1. 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 2014.07.01 9 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzat /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KERESKEDELMI TERÜLETET ÉRINTŐ TÁJÉKOZTATÓ. 1. Kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzletköteles termékek működési engedélyezése

KERESKEDELMI TERÜLETET ÉRINTŐ TÁJÉKOZTATÓ. 1. Kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzletköteles termékek működési engedélyezése BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL Víziváros Vár Krisztinaváros Tabán - Gellérthegy 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Levélcím: 1250 Budapest, Pf. 35., Tel: 458-3000, Fax:458-3091

Részletesebben

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9601. számú törvényjavaslat az uniós vámjog végrehajtásáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. március 1 2016. évi. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

Részletesebben

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről A Kormány a kereskedelemről szóló

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Ügymenet leírás. Működési engedély, kereskedelmi tevékenység bejelentése

Ügymenet leírás. Működési engedély, kereskedelmi tevékenység bejelentése Ügymenet leírás Működési engedély, kereskedelmi tevékenység bejelentése 2009. október 1-jétől hatályba lépett a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény módosítása, és a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Tartalomjegyzék 1. Telekalakítási engedélyezése...2 2. Az építési jogosultság igazolása...3

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 85172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Az ingatlan-nyilvántartás a) településenként tartalmazza aa) az ország valamennyi ingatlanának e törvény szerint meghatározott adatait, ab) az ingatlanhoz

Részletesebben

Sajóvámos Polgármesteri Hivatal tájékoztatása a kereskedelmi tevékenységek végzésével kapcsolatosan

Sajóvámos Polgármesteri Hivatal tájékoztatása a kereskedelmi tevékenységek végzésével kapcsolatosan Sajóvámos Polgármesteri Hivatal tájékoztatása a kereskedelmi tevékenységek végzésével kapcsolatosan 1. A vonatkozó jogszabályok 2. Kereskedelmi tevékenységek végzése, kereskedelmi formák 3. Kereskedelmi

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 1

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 1 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 1 Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy

Részletesebben

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok Cserepes Sori Piac Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 2. Nyilvántartó Cégbíróság : Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám : 06-09-000020 Telefonszám : 62/420-394 E-mail : info@cserepessoripiac.hu Honlap:

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről Jogszabálykereső A jogszabály mai napon (2013.I.11.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről

Részletesebben

HIRDETMÉNY RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási

Részletesebben

EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS

EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS EZEN JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS 2010. MÁJUS 12. NAPJÁTÓL HATÁLYOS (A KORÁBBI HATÁLYOS SZÖVEGBİL AZ ÁTHÚZOTT SZÖVEGRÉSZEK HATÁLYON KÍVÜL KERÜLTEK, MÉG AZ ALÁHÚZOTT SZÖVEGRÉSZEK ÚJ RENDELKEZÉSEK) 109/1999. (XII.

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai Az Országgyőlés a környezetkímélı és energiatakarékos víziközlekedés fejlıdése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek az egységesülı nemzetközi közlekedési

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! kapcsolódó módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! kapcsolódó módosító javaslato t Orz G 1t sil= 3n Itt (o(o')- /1 2.-'( Érkezett : 2011, 1 v Q 1. Országgy űlési képvisel ő Kapcsolódó módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Buda") e s t Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai / 30 2013.12.20. 10:13 A jogszabály mai napon (2013.XII.20.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés és működési engedély kérelem

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés és működési engedély kérelem ÉCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9083 Écs, Fő utca 94. ILLETÉKBÉLYEG Telefon: 96/473-168 Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés és működési engedély kérelem A... irányítószám

Részletesebben

38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet

38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet 38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet Az irtószerekre vonatkozó különleges előírások 1. Fogalmi meghatározások 1. Irtószer: a biocidek 3. Főcsoport 14., 18. és 19. termékcsoportjába

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 2016. január 1-jén hatályos 2016. július 1-jén hatályos 2017. január 1. 2017. március 1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt,

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

T/9368. számú. törvényjavaslat. Elıadó: Budapest, 2009. április

T/9368. számú. törvényjavaslat. Elıadó: Budapest, 2009. április MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9368. számú törvényjavaslat a szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról Elıadó:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A

Részletesebben

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE A jegyző és körzetközi jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei Személyi adat- és lakcímnyilvántartás 1. Az adatkezelő gondoskodik az adatok 1992.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől A Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben