Magyarország közegészségügye témakörében megjelent fıbb kiadványok ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország közegészségügye témakörében megjelent fıbb kiadványok (1876 1944)"

Átírás

1 Magyarország közegészségügye témakörében megjelent fıbb kiadványok ( ) Összeállította: Gazda István és Sipos Ágnes 1876 Matolay Elek: A tornázás története, a tornatan alapfogalmai, elméletének s kezelésének fıelvei. A nemzeti tornaegylet tornatanitó-képzı tanfolyamain tartott elméleti elıadások vezérfonala. Különösen tornatanitók használatára. Bp., Légrády testv. III, 80 p. Oláh Gyula: Magyarország közegészségügyi statisztikája. I. köt. 1. füz. (Az egészségügyi személyzet és a gyógyszertárak statisztikája Magyarországon.) Hivatalos adatok alapján. Bp., Zilahy S. biz. 480 p. Schermann Adolf: Test- és egészségtan képezdék, polgári iskolák, tanitók és szülık számára. Bp., Kilián Fr. biz. IV. 191 p. (2. jav. kiad.: Bp., 1879) Torday Ferenc: Az ember-boncztan, élettan és életrendtan rövid kivonatban tornatanitók számára. Bp., Franklin-társ. biz. IV, 116 p. Tóth József: Népszerő egészségtan összefüggésben és embertannal. Vezérkönyvül néptanitók számára. Az»egri fıegyházmegye róm. kath. tanitó-egylet«választmánya által jutalomra méltatott pályamő. Székesfehérvár, Klökner. 112 p. Wittmann Lázár: A gyermekápolás rövid kézikönyve tekintettel a hazai viszonyokra. Bp., Franklin-társ. IV, 160 p Barth László: Budapest fıváros szegény-ügye. Kiadja a fıvárosi szeretetházi egyesület. Bp., Eggenberger biz. 206 p. Fodor József: Az egészséges házról és lakásról. Bp., Természettudományi Társulat. 121 p. (Népszerő természettudományi elıadások győjteménye 5.) Lırinczi Ferenc: A népszerő egészségtan rövid kézikönyve. Bp., Lampel Róbert. 44 p Cseh Károly: Egészségügyi levelek egy anyához. Bp., Aigner L. biz. XII, 564 p. Szathmáry P. Károly: Utasitás a városi kisdednevelı-óvó intézetek (gyermek- vagy Frıbelféle kertek) és a falusi óvódák (menhelyek) felállitása és szervezése ügyében. Bp., Athenaeum. 81 p.

2 1879 Fodor József (szerk.): A közegészségügy. Bp., Orsz. Magy. Kir. Statisztikai Hivatal. 85 p. (Hivatalos jelentés a Párizsban 1878-ban tartott egyetemes kiállitásról. Vol. III.) Gerlóczy Gyula Dulácska Géza (szerk.): Budapest és környéke természetrajzi, orvosi és közmívelıdési leírása köt. Bp., Egyetemi ny. 528 p. 1 t.; 478 p., 1 t.; 164 p. Orvosi kérdésekkel a 2. kötet foglalkozik. Molnár Lajos: Athletikai gyakorlatok. A szövegbe nyomott 143 ábrával. Gr. Esterházy Miksa (Viador) czikkeivel bıvítve. Bp., Tettey és tsa. VIII, 307, IV p Péczely Ignác: Útmutatás a szemekbeli kórisme tanulmányozásához. Bp., Aigner. 71, 3 p. (Fölfedezések a természet- s orvosi tudomány terén. Az idült betegségek. 1. füz.) A kötet szerzıje az írisz-diagnosztika korai magyarországi híve volt. Gondozásában jelent meg 1887-ben az Iris c. folyóirat. Az e témakörben írt munkáját 1893-ban Stockholmban is kiadták Fodor József: Egészségtani kutatások a levegıt, talajt és vizet illetıleg = Mathematikai és természettudományi közlemények vonatkozólag a hazai viszonyokra. Vol. XVI. (1881) No. 3. pp ; Vol. XVII. (1881) No. 3. pp Kresz Géza: A tuberculosis és annak pusztitása ellen való védekezés, tekintettel hazánk és a fıváros közegészségi viszonyaira. Bp., Aigner L. biz. 56 p. Tersánczky József: A nép orvosa. Egészségügyi intézkedések az egészség elımozditására és megırzésére, esetleg a háborgatott egészség helyreállitására, az egészség, az orvosrendészet és a kórgyógytan szerint. N.-Kanizsa, Fischel F. XVIII, 470 p. Ziffer Károly: Népszerő orvosi tanácsadó vagy házi lexikon az egészséges és beteg emberrıl. 460 képpel és 16 ábrás táblával köt. Bp., Mehner. 763 p., 16 t.; 797 p Chyzer Kornél: Magyarország gyógyvizeirıl, azok értékérıl és értékesítésérıl. Elıadás, melyet a magyar orvosok és természetvizsgálók XXII-ik nagygyülésén, Debreczenben évben, az állandó választmány megbizásából tartott. Sátoraljaújhely, Zemplén ny. 32 p. Egészségügyi kalauz, vagyis Magyarország összes orvosai és gyógyszerészeinek statisztikája, czim- és névkönyve vármegyék és szab. kir. városok betürendje szerint, magán, vagy hivatali minıség, akadémiai fokozat és lakhely kitüntetésével, valamint az összes hazai

3 kórházak és mindennemő egyéb gyógyintézetek hivatalos kimutatása czim- és fennállási év szerint. Összeáll. és kiad.: Szántó József. Bp., Pfeifer F. biz. 144 p. Lırinczi Ferenc: Vezérkönyv a közegészségügyi szolgálat terén. Orvosok, gyógyszerészek, szülésznık, megyei városi, községi tisztviselık, közegészségügyi bizottsági tagok használatára. Bp., Szerzı. 232, VI p. + Lırinczi Ferenc: Függelék a»vezérkönyv a közegészségügyi szolgálat terén«czimü mühez, orvosok, gyógyszerészek, szülésznık, megyei, városi, községi tisztviselık, közegészségügyi bizottsági tagok használatára. Az 1876: XIV. t.-cz. és a vele kapcsolatos kormányrendeletek alapján. Bp., Szerzı. 281, V p.; átdolgozott kiadása 1890-ben jelent meg A közegészségügyi közigazgatás kézi könyve címmel. Lırinczinek, mint a Belügyminisztérium egészségügyi titkárának fıszerkesztésében jelent meg a Vezérkönyv -ön túlmenıen 1879 és 1898 között a Közegészségügyi Kalauz elnevezéső periodika is. Magyarország közegészségügye évben. Az 1877-es év második felétıl készültek ezek a jelentések, amelyek részben önálló kötetben, részben a magyar kormány mőködésérıl szóló nyomtatott éves jelentések részeként láttak napvilágot. Az elsı kötet 1882-ben került ki a sajtó alól: Tisza Kálmán miniszterelnök mint belügyminiszter jelentése a törvényhozás mindkét házához az ország közegészségi viszonyaira vonatkozólag az 1877-ik év második felére és az 1878-ik évre. Bp., Pesti Könyvnyomda rt. 469 p. Miklós Ödön: Városok csatornázása a hygienia, mezıgazdaság és technika szempontjából. Bp., Kilián Fr. biz. 26 p. Moritz Friedrich Röll: Az állati járványok, tekintettel az osztrák és német törvényhozásra. Állatorvosok és orvosok számára. Ford. és az állatjárványi magyar törvények- és rendeletekkel bıvitette Rózsahegyi Aladár. Bp., Orvoskönyvkiadó-társulat. XI, 488 p. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára 40.) Mutschenbacher Béla: Pár szó a fıvárosi közegészségügy kérdéséhez. Bp., Aigner L. biz. 24 p Farkas Benı: Védekezés a fertızı járványos betegségek ellen közegészségügyi szempontból. Komárom, Ziegler K. nyom. 122 p. Kresz Géza: Miként lehetne Budapest fıvárosát jó egészséges és megbizható teljes gyermektejjel ellátni. Bp., Szerzı. 36 p A közigazgatás és a gazdasági élet. II. rész. Iparügyek. Kereskedelem. Mértékek és sulyok. A közigazgatás és társadalom. Cselédügy. Szegényügy. Gyám és gondnoksági ügyek. Igazságszolgáltatás. Bp., Ráth Mór. 364 p. (Grünwald Béla: A törvényhatósági

4 közigazgatás kézikönyve. 2. bıv., jav. kiad. III. köt.) A közigazgatás és a személyi élet. A közigazgatás rendszere. Népegészségügy. Közegészségügy. Rendészet. Népiskolai oktatás. Sajtó. Szinházak. Müemlékek. Bp., Ráth Mór. VII, 488 p. (Grünwald Béla: A törvényhatósági közigazgatás kézikönyve. 2. bıv., jav. kiad. I. köt.) Ecseri Lajos: A munkásbiztosítás kérdése. Bp., Akadémia. 145 p. (Értekezések a nemzetgazdaságtan körébıl. Vol. I. No. 6.) Ecseri Lajos: A munkássegélyezés ügye Magyarországon tekintettel a munkásbiztosítás kérdésére. Bp., Akadémia. 172 p. 3 t. Fodor József: A lakásviszonyok befolyása a cholera és typhus elterjedésére. Székfoglaló beszéd a Magyar Tudományos Akadémián. Bp., Akadémia. 23 p. (Értekezések a természettudományok körébıl. Vol. XIV. No. 2. Kolligátum 2.) Frim Jakab: A hülyeség és a hülyeintézetek, különös tekintettel Magyarország hülyéire. Segélyszózat a magyar nemzethez a nyomorultak legelhagyottabjai érdekében. Bp., Aigner L. biz. 96 p. Reprint: Bp., Madách Irodalmi Társaság. 137, 2 p., 1 t. Stöhr Ágoston: Lelkipásztorkodási egészségtan, különös tekintettel a közegészségügytanra. A 2. eredeti kiad. után ford. a veszprémi növendékpapság»pázmány-köre« rész. Bp., Pázmánykör. 402, 257 p Bernáth Béla Hegedős Sándor: A nemzeti tornaegylet alakulása, fejlıdése s a tornatanítóképzés történetének rövid ismertetése. Bp., Nemz. tornaegylet. 19 p. Chyzer Kornél: Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei. Az budapesti általános kiállítás egészségügyi országos szakbizottságának megbizásából. S.-A.-Ujhely, Szerzı. 132 p. Kresz Géza: A mentés és elsı segély szervezése a fıvárosban. Bp., Szerzı. 25 p. Kresz Géza: Elsı segély rögtöni baleseteknél az orvos megérkezéséig. Utasitás a vörös kereszt egyletek, rendırség, hatósági és községi közegek, vasuti, tüzoltó- és gyári személyzet, valamint mindazok számára, kik baleseteknél az elsı segélyt nyujtják. Bp., Grill K. biz. 61 p., 1 t. Lendvay Pál: Közegészségügyünk miseriái, különös tekintettel a falvakra. Csepreg, Szerzı. 28 p. Müller Kálmán (összeáll.): Az évi országos orvosi és közegészségügyi congressus tárgyalásai. Bp., Athenaeum. 468 p. Nendtvich Károly: Magyarország ásványvizei. Bp., Akadémia. 16 p. (Értekezések a természettudományok körébıl. Vol. XV. No. 11.) Szilvássy János: Közegészségügyi szolgálat a községeknél és törvényhatóságoknál gyakorlati utmutatásokkal ellátva, törvényhatósági, községi és körorvosok számára. Bp., Grimm G. 159 p.

5 1886 Chyzer Kornél: Közegészségi bajaink összefüggése természettudományi ismereteink hiányosságával. Sátoraljaújhely, Szerzı kiad. 23 p. Feleki Hugó: A divat befolyása az egészségre. Székesfehérvár, Singer és Wolfner bizom. Bpesten. 30 p. Fodor József: Egészségtan a középiskolák felsı osztályai számára, valamint magánhasználatra. Bp., Lampel Róbert. 192 p. (2. kiad.: Bp., Lampel. 206 p.) Az egészségtan 1882-ben vált a középiskolákban önálló tantárggyá, 1887-tıl pedig bevezetik az iskolaorvos-egészségtantanári intézményt, de az iskolaorvosok képzésére már tıl tanfolyamokat szerveztek az egyetem közegészségtani intézetében. Kresz Géza: Állitsunk fertıtlenitı intézeteket a kolera s egyéb ragályos kórok terjedésének meggátlására. Bp., Légrády Testvérek. 16 p. Schuschny Henrik: A csecsemı ápolása. Orvosi tanácsok. Bp., Singer és Wolfner. 16 p A vízvezeték és a csatornázás kérdése Aradon. Arad, Bettelheim Testvérek. 66 p., 5 t. Gallik Géza: Útmutatás a tápszerek, edények, szövetek és egyéb házi cikkek orvosrendıri vizsgálatára. Orvosok, gyógyszerészek, rendırhatósági közegek s kereskedık számára. 2. teljesen átdolg. s bıv. kiad. Kassa, Koczányi és Vitéz biz. X, 354, IX p., 1 t. (1. kiad.: Sátoraljaújhely, Kállay. 184 p., 1 t.) Közegészségügyi törvényünk a gyakorlatban. Saját tapasztalati után megírta dr. Paracelcus Redivivus. Szeged, Várnai L. könyvny. 84 p. Kresz Géza: A VI. nemzetközi közegészségügyi és demografiai kongresszus kritikai méltatása. Bp., Pallas r.-t. könyvny. 40 p évi VII. törvénycikk az állategészségügy rendezésérıl. Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátta dr. Azary Ákos. Bp., Ráth Mór. II, 53 p. Budapest fıváros törvényhatósága által alkotott szabályrendeletek, szabályzatok és utasitások gyüjteménye. II. rész. VIII XVI. csop. Bp., Ifj. Nagel Ottó bizom. 481 p. Benne: 11. Csatornázási és vizvezetéki; 14. Közegészségügy; 15. Köztisztaság. Fanzler Lajos: Egészségtan. A legujabb tanterv szerint a polg. és felsıbb leányiskolák számára, valamint a magánhasználatra. Bp., Pfeifer Ferd. 76 p. Moravcsik Ernı Emil: A gyakorlati elmekórtan vázlata, különös tekintettel az elmebetegekre vonatkozó hazai törvényeinkre s miniszteri rendeletekre. Bp., Franklin-Társulat. XII, 200 p. (2. bıv. kiad.: Bp., Franklin-Társulat. 542 p. Szontagh Ábrahám: A nemzeti tornaegylet keletkezésének története. Bp., Nemzeti

6 Torna-egylet. 41 p. Wein János: Emlékirat a fıvárosi végleges vízmő tárgyában, mint felelet a fıvárosi közmunkák tanácsa mőszaki osztályának jelentésére. Bp., Pesti könyvny. r.-társ. 49 p Almási Balogh Tihamér: Magán-egészségtan. (Diätetika.) Vezérfonal leányiskolák, polgári leányiskolák és tanitónı-képzık számára. Bp., Grill Károly bizom. 157 p. (2. kiad.: Bp., 1890.; 3. kiad.: Bp., 1900) Berger Ignác: A csecsemı tápláltatásáról és azon káros hatásokról, melyek a nıre háromolhatnak, ha az nem szoptat, habár egészsége azt megengedhetné. Népszerő dolgozat gondos anyák számára. Bp., Lampel Róbert. 29 p. Csapodi István Gerlóczy Zsigmond: Egészségtan polgári és felsıbb leányiskolák számára. Bp., Lampel R. 115 p. (2. jav. kiad.: Bp., 1893.; 3. kiad.: Bp., 1895., 4. kiad.: Bp., 1897.; 5. kiad.: Bp., 1898) Dubravszky Róbert: A magyar közigazgatás szervezete és az állategészség-rendıri igazgatás. Bp., M. kir. földmivelési miniszterium. VIII, 263 p. Elıadások. Az iskolai egészségügy körébıl. Tartották: Rigler Gusztáv, Schuschny Henrik, Steiner Samu és Waldmann Fülöp. Bp., Pesti Llyod-társulat könyvny. 91 p. Oláh Gusztáv: Az elmebeteg-ápolás, különös tekintettel Magyarország elmebetegség-ügyére. Közalkalmazásban levı orvosok számára. Bp., Dobrowsky és Franke bizom. 125 p. Oláh Gyula: Magyarország közegészségügyi viszonyairól. Bp., Pallas. 277 p. Vizkurám. 30 esztendınél tovább próbálva és irva, a betegségek és az egészség föntartására. Kneipp Sebestyén után Huszár Károly. Bp., Szüts és Társa biz. VIII, 413 p. Több kiadásban is megjelent Almási Balogh Tihamér: Egészségtan. Vezérfonal elemi iskolák számára. Bp., Franklin- Társulat. 64 p. (2. kiad.: Bp., 1899) Bock, K. E.: Az egészséges és a beteg ember. A magyar közönség számára átdolgozta Faragó Gyula. Bp., Légrády Testvérek. 207 p. Csapodi István Gerlóczy Zsigmond: Egészségtan népiskolák számára. Bp., Lampel R. 52 p. (2. jav. kiad.: Bp., 1891.; 3. jav. kiad.: Bp., 1895) Ehrenreich Lajos: A malaria betegségek kórtani, oktani, gyógytani szempontból, különös tekintettel Magyarországra. Bp., Grimm Gusztáv. 132 p. Feuer Náthán: Trachoma-utmutató. A trachoma elleni hatósági eljárás, az erre vonatkozó körrendeletek és a trachoma kór- és gyógytana kapcsán. Hatóságok és orvosok számára. Bp., Ifj. Nagel Ottó bizom. 84 p. (2. bıv. kiad.: Bp., 1894.; 3. kiad.: Bp., 1898)

7 Kun Tamás: Magyarország közegészségügyi közigazgatásáról. Bp., Pesti könyvny. r.-t. 44 p. (Klny. a Közegészségügyi Szemlébıl) Lırinczi Ferenc: A közegészségügyi közigazgatás kézi könyve. Orvosok, gyógyszerészek, szülésznık, törvényhatósági és községi tisztviselık használatára. Bp., Szerzı kiad. 319 p. (2. kiad.: Bp., 1891.; 3. kiad.: Bp., 1892) 1891 Az orvosi mentés kézikönyve. Kiadta: A Mentık Lapja szerkesztısége. Bp., Pfeifer Ferdinánd. XX, 273 p. Dumtsa Sándor: Az emberi ürülékek egészségügyi és gazdasági szempontból, különös tekintettel a turfára, mint alkalmas lekötıszerre, valamint a magyarországi városok észszerő tisztitására szolgáló eszközök és módok. Miskolc, Förster Rezsı könyvny. 76 p. Fekete Gyula: Az iszákosság, annak befolyása a társadalom életrendjére és az ellen való védelem irányelvei. A Magyar Tudományos Akadémia által Sztrokay-dijjal jutalmazott pályamő. Bp., Eggenberger bizom. 244 p. Feleki Hugó: A prostitutio és pusztitásai ellen való védekezés. Bp., Neumayer Ede könyvny. 24 p. Gerlóczy Gyula: A közegészségügy szerepe a nemzetgazdaságban. Bp., Lampel Róbert. 27 p. Kneipp Sebestyén: Gyermekápolás egészséges és beteg napokban. Javaslatok. Magyarul irta és kiadta Huszár Károly. Sz.-Fehérvár, Klökner Péter. 227 p. Oláh Gyula: A községnek feladatai a közegészségügyi szolgálat terén. A községi elıljáróságok, a községi és körorvosok, valamint az egészségügyi hatóságok használatára. Bp., Grill Károly. 310 p. (2. bıv. kiad.: Bp., 1896) Tóth Lajos: Mentı-eljárások mérgezések eseteiben. Bpp., Országgyülési Értesítı kı- és könyvny. 38 p. (Klny. a Mentık Lapjából) 1892 Bodnár Sándor: Védekezés a cholera ellen. Bp., Dobrowsky és Franke. 35 p. Kovách Aladár: Az elsı segélynyujtás kézikönyve. 2. kiad. 29 ábrával. Bp., Dobrowsky és Franke. 119 p. Kresz Géza: A kolera és az ellene való védekezés. Bp., Dobrowsky és Franke. 52 p. Oláh Gyula: A fertıtlenités kolera idejében. Orvosok, hatóságok, községi elöljáróságok és a kolera ellen okszerően védekezni akaró közönség használatára. Bp., Athenaeum. 79 p. (2. kiad.: Bp., 1893) Oláh Gyula: A kolera és a kolera elleni védekezés. A nagy közönség és a nép használatára. Bp., Athenaeum. 55 p.

8 1893 Csatáry (Grósz) Lajos: Az országos közegészségi tanács 25 évi története Bp., Országgyülési Értesitı könyvny. 78 p. Benne a Balassa, Jendrassik, Korányi és Markusovszky által 1868-ban megfogalmazott Emlékirat a közegészségi és orvosi ügy rendezése tárgyában. Cséri János: Budapest fı- és székváros prostitutio-ügye. = Klinikai Füzetek 3 (1893) pp Novák Endre: A közegészségügy mint közgazdasági tényezı az államéletben. 2. kiad. Ungvár, Dobrowsky és Franke (Bp.). VIII, 206 p. Ráth Zoltán: Népünk korviszonyai és halálozási statisztikánk. Bp., Pesti Könyvnyomda. 162, III p. Szendeffy Aladár: Hogyan védekezzünk a difteritisz ellen? Oktatás a nép számára. Bp., Dobrowsky és Franke. 26 p Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyüjteménye. I. köt Összeáll.: Chyzer Kornél. Bp., Dobrowsky és Franke. XXVIII, 919 p. (I. köt. 2. bıv. kiad.: Bp., Uo. XXXI, 995 p.; 3. bıv. kiad.: Bp., Uo. 768 p.); Pótfüzet az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek győjteménye elsı kiadásához Összeáll.: Chyzer Kornél. Bp., Dobrowsky és Franke. 216 p.; Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyüjteménye. II. köt Összeáll.: Chyzer Kornél. Bp., Dobrowsky és Franke. 816 p.; II. köt Összeáll.: Chyzer Kornél. Bp., Grill. 601 p.; IV. köt Összeáll.: Chyzer Kornél, Kampis János. Bp., Eggenberger Franke. 773 p. Folytatását lásd: 1928-nál Atzél Elemér összeállításában! Bodnár Sándor: Egészségtan, mesékkel és elbeszélésekkel, népiskolai használatra. Bp., Grill K. 124 p. (2. jav. kiad.: Bp., 1898) Budapest közegészségügyi és közmővelıdési viszonyai. A VIII. nemzetközi és demografiai congresszus alkalmából írta Thirring Gusztáv. Függelékül: Budapesti kalauz. Magyar és francia nyelven. 14 képpel, 1 térképpel. Bp., Pesti könyvny. r.-társ. 239 p. Demkó Kálmán: A magyar orvosi rend története, tekintettel a gyógyászati intézmények fejlıdésére Magyarországon a XVIII. század végéig. A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülésének állandó központi választmánya által a Poór Imreféle 100 aranynyal jutalmazott pályamő. Lıcse Bp., p. Kresz Géza: A Budapesti Önkéntes Mentı-Egyesület Bp., Pesti Könyvny. 47, [1] p. Preysz Kornél: Fürdıügyünk haladása 1893-ban. Belügyminiszteri intézkedések. Ásványvizforrások. Gyógyfürdık. Foralmuk 1893-ban. Következtetések. Fürdıstatisztika. Ásványviz-elemzések. A balneologiai egyesület. Utazási ösztöndíj. Fürdıirodalmi könyvtár. Fürdıink vendégforgalmának fejlıdése 1876 óta.

9 Bp., Eggenberger. 66 p. Rigler Gusztáv:. Az egészségtani vizsgálatok mószerei. Orvosok, orvosnövendékek és gyógyszerészek számára, ugyszintén kézikönyvül a tiszti- és iskolaorvosi vizsgálatra készülıknek. Bp., Eggenberger. XVI, 372 p., 3 t. Schützenberger Endre: Az egészség- és gyógyításügy helyes szervezése községek számára, különös tekintettel a jelen viszonyokra, s az egészségügyi szolgálat államosítására. Négy statisztikai táblázattal. Bp., Dobrowsky és Franke. 63 p. Széll Lajos: Életmentés és egészségtan. Elemi és polgári iskolai tankönyv. Pályamő. Bp., Egyetemi ny. 82 p. (Bıv., Csapody István által átdolg. kiad.: Bp., 1899., több kiadása is megjelent; Kovách Aladár átdolg. kiad: Bp., 1908) 1895 Csukay Sándor: Eljárási utasitás a fertızı kórok elfojtása és terjedésének meggátlása céljából elrendelt óvó- és gyógyintézkedések végrehajtása tárgyában. Arad, Aradi könyvny. 51 p., 1 t. Gerlóczy Zsigmond (szerk.): Jelenés az szeptember hó 1-tıl 9-ig Budapesten tartott VIII-ik Nemzetközi Közegészségi és Demografiai Congressusról és annak tudományos munkálatairól köt. Bp., Pesti Könyvnyomda. 325, 773, 512, 638, 543, 504, 768 p. Jellachich István: A fertızı betegségek és az ellenök való védekezés. Pécs, Taizs József könyvny. 56, 1 p. Kneipp Sebestyén összegyüjtött elıadásai. A betegségekrıl és azok gyógyitásáról. Számos illusztrációval. A magyar kiadáshoz elıszót irt ı cs. és kir. Fensége József fıherceg. Bp., Gerı J. Imre. 256 p. Konrád Jenı: Az elmekórtan gyakorlatilag fontos tételei, tekintettel a közigazgatásra. Gyakorló és tiszti orvosok számára. Bp., Dobrowsky és Franke. 155 p. Preysz Kornél: A mesterséges ásványvizek, a szikviz s a természetes ásványvizek védelme. Bp., Eggenbeger. 15 p. Thim József: Egészségügyünk jelen viszonyai és a reform. Bp., Dobrowsky és Franke. 66 p A lelenc-ügy rendezése. Irta és a millenniumi közegészségügyi és orvosügyi kongresszusnak 1896-ik évi szeptember hó 15-én tartott ülésén felolvasta Teleki Géza gróf. Bp., Országgyőlési Értesítı könyvny. r.-t. 21 p. Chyzer Kornél balneologiai munkái. Szerk.: Preysz Kornél. Bp., Eggenberger. VIII, 80 p. Csapodi István: Az országos közegészségügyi egyesület elsı tiz esztendeje. Bp., Franklin-társ. könyvny. 20 p.

10 Gärtner Ágoston: A közegészségtan alapvonalai. Orvosnövendék, orvosok, épitészek, mérnökök és közigazgatási hivatalnokok számára. A második bıvitett és javitott kiadás után forditotta és jegyzetekkel ellátta dr. Rigler Gusztáv. Bp., Eggenberger. XX, 435 p. Hıgyes Endre: Emlékkönyv a budapesti királyi magyar Tudomány-Egyetem orvosi karának multjáról és jelenérıl. Magyarország ezredéves fennállásának ünneplése alkalmával. 122 képpel és két szines táblával. Bp., Eggenberger. XXXVI, 1003 p. Mihályfi József: Budapest csatornázása. Bp., Pesti Lloyd ny. pp (Klny. a Természettudományi Közlönybıl) Molnár Antal: A közegészségügy és gyógyszerészek reformja. Gyır, Gyıregyházmegye könyvnyomdája. 55 p. Szaplonczay Manó: A közegészségügyi közigazgatásról. Kaposvár, Özv. Jancsovits Gy.-né kvny. 70 p., 1 t. Szvacsina Géza: A siketnémák kolozsvári országos intézetének története a létesítés eszméjének keletkezésétıl mostanig terjedı kilenc évérıl. Kolozsvár, Ajtai K. Albert könyvny. 107 p. Wallfisch Ferenc: Az egészség megóvása. Népszerő egészségügyi értekezés. Bp., Franklin-Társulat. 79 p Babarczi-Schwartzer Ottó: Közigazgatási elmekórtan. Bp., Franklin. XIV, 608 p. Frank Ödön (szerk.): A millenniumi közegészségi és orvosügyi kongresszus tárgyalásai. Bp., Franklin. 539 p. Hollósy István: Törvényjavaslat tervezet a közegészségügyi rendészet államositásáról. Bp., Ifj. Nagel Ottó. 26 p. M. P. Braidwood: Anyák tanácsadója és utmutatója gyermekeik ápolásánál. Az angol eredeti második kiadása nyomán. Átnézte és elıszóval ellátta: Erıss Gyula. Bp., Athenaeum. 145 p. Niedermann Gyula Chyzer Kornél. Védekezés a tüdıvész ellen. Bp., Eggenberger. 15 p. Niedermann Gyula Chyzer Kornél: Elmebeteg-ügy, iszákosok menedékhelyei és védekezés a tüdıvész ellen. Jelentés, melyet külföldi tanulmányútjukról Perczel Dezsı m. kir. belügyminiszter ur ı nagyméltóságának benyujtottak. Kiadja a m. kir. belügyminiszterium. Bp., Dobrowsky és Franke. III, 141 p. Nuszer Lajos: A tisztaság az egészség szolgálatában. Fölolvasta a munkácsi társaskör estélyén dec. 5. Munkács, [Ny. n.] 16 p. Oláh Gyula: Az egészségügyi szolgálat a vasútaknál. Bp., Hornyánszky. 255, [1] p. Oláh Gyula: Egészségügyi szolgálat a hajókon. Bp., Hornyánszky. 227, [1] p. Preysz Kornél: A fürdıhelyek kellékei a hygienia szempontjából. Bp., Eggenberger. 7 p. Preysz Kornél: A tuberculosis a közegészségügy szempontjából s annak gyógyítása, tekintettel a hazai fürdıinkre. Bp., Eggenberger. 43 p.

11 Schächter Miksa: Az igazságügyi orvosi tanácsról. Bp., Pfeifer Ferdinánd bizom. 20 p. (Magyar jogászegyleti értekezések 132.) Szakolczai Árpád: Magyarország sociális törvényhozása. Bp., Pfeifer Ferdinánd bizom. 17 p. (Magyar jogászegyleti értekezések 125.) Thim József: Az egészségügy közigazgatás kézikönyve, különös tekintettel a gyakorlati eljárásra. Hatóságok, községek, hatósági, községi, kör-, pálya-, kórházi, egyleti, magánorvosok, gyógyszerészk, tagintézetek stb. számára. Három határidınaplóval köt. Bp., Franklin-Társulat. XVI, 558 p., 669 p., 3 t Edelmann Menyhért: Adat Magyarország közegészségügyének jelenkori történetéhez. Egy kuruzsló üzelmei. Nagyvárad, Sonnenfeld A. könyvny. 71 p. Edelmann Menyhért: Az alkoholizmus orvosi, közegészségügyi és nemzetgazdasági szempontból. Nagyvárad, Láng József könyvny. 16 p. F. Farkas Kálmán: A síkterületen fekvı és vízfolyásoktól távol esı hazai városok csatornázása. Bp., Magyar mérnök- és építész-egylet. 72 p. Feuer Náthán: A trachoma (egyiptomi szembaj) az iskolában. Bp., 1898.»Ifjuság és egészség«kiadása. Szent László könyvny. 16 p. Fodor József: A tiszti-orvosi kiképzés és minısités reformja, tekintettel az egészségtudomány és közegészségügy igényeire. Bp., Eggenberger. 66 p. Friedrich Vilmos: A betegsegélyzı pénztárakról. Bp., Pallas r.-t. könyvny. 9 p. Oláh Gusztáv: Az elmebetegek jogvédelmérıl. Dr. Salgó Jakab felszólalásával. Bp., Pfeifer Ferdinánd bizom. 18 p. (Magyar jogászegyleti értekezések 144.) Oláh Gyula: Az utcai burkolat és a közegészségügy. Bp., Europa irod. és nyomdai r.- társ. 16 p. Védekezés a tüdıvész ellen. Népszerő elıadás. Irta és a magyar orvosok és természetvizsgálók évi augusztus havában Trencsénben tartott nagygyülésében, nemkülönben a pozsonyi orvos-természettudományi társulatnak ugyancsak év november és december havában rendezett népszerő tudományos estélyein elıadta Pávai Vajna Gábor. Pozsony, Stampfel Károly. 57 p. Verner László Rosenthal Jenı: Beteg- és rokkantsegélyt a mezei munkásoknak. Emlékirat. Békéscsaba, Corvina-ny. 37 p Az Egri Önkéntes Tőzoltó- és Mentı Egyesület 25 éves története Összeáll.: ifj. Simonyi Károly, Langer Aurél. Eger, Egri Nyomda Rt. 119, [1] p., 5 t. Békésy Géza: Egészségtan középiskolák számára és magánhasználatra. Bp., Dobrowsky és Franke. 209 p. Csillag Gyula: A gyermekek alkoholizmusa elleni védekezés törvényhozási és társadalmi

12 szempontból. Bp., Pesti Lloyd-társ. 8 p. (Klny az Orvosi Hetilapból) Falta Marcel: Hogyan óvakodjunk a trahomától, vagyis az egyptomi szemfájástól, és miféle baj az? Szeged, Engel Lajos. 18 p. Fáy Aladár. Közegészségügyi szolgálat a községekben. Bp., Országos közp. községi nyomda Rt. XVII, 128 p. (Közigazgatási Könyvtár. I. évf. 3. sz.) Fazekas Dániel: A közegészségügy és az orvostudomány. Bp., Dobrowsky és Franke. 40 p. Gyermekvédı intézetek Magyarországon. A Budapesten 1899-ben tartott Gyermekvédı Kongressus alkalmából. Bp., Pesti kvny. 98 p. Hajnal Albert: A tüdıvész terjedése és korlátozása. Kiadja az országos közegészségügyi egyesület békésvármegyei osztálya. Gyula, Dobay János könyvny. 11 p. Hegedüs János: A nyilvános betegápolás ügye. A nyilvános betegápolás fedezésérıl szóló évi XXI. tc. Az ennek végrehajtása és életbeléptetése tárgyában kibocsájtatott 1898 dec. 21-én sz. a. kelt b. ü. m. rendelet s az ennek mellékletét képezı, a kórházak, gyógyintézetek és üdülıházakról szóló szabályrendelet, nemkülönben az ezen ügygyel összefüggı törvény, rendeletek, kisérve a törvény mint javaslat indokolásával. N.-Becskerek, Pleitz Fer. Pál. VI, 176 p. Juba Adolf: A tüdıvész és az iskola. = Klinikai Füzetek 9 (1899) pp Molnár Lajos: Az erkölcsök, a közegészség és a prostitutio. Bp., Schenk. 89 p. Oláh Gyula: Az ember és az egészség. Bp., Athenaeum. 416 p. Thim József: Népszerő közegészségtan. A mővelt közönség számára. Pozsony, Stampfel Károly. 136 p. (Egyetemes ismeretek tára VII.) 1900 Betegségek és egészségügyi tekintetben hiányos lakások. Elıadta a londoni Harvey-társulat körében W. H. Corfield. Ford.: Frank Ödön. Bp., Az országos közegészségügyi egyesület kiadása. Dobrowsky és Franke bizom. 24 p. Hirschler Ágoston Terray Pál: A diaetetika tankönyve. Bp., Magyar Orvosi Könyvkiadó-Társulat. XVI, 630, 2 p., 1 t. Szmollény Nándor: Magyarország közjótékonysága. Szeged, Endrényi Imre kvny. 30 p. Varasdy Lajos: millió magyar állampolgár és a közegészségügyi magy. kir. miniszterium. Szekszárd, Molnár Mór könyvny. 31 p. Vázsonyi Jenı: Védelmet a balesetek ellen. Magyar munka-egészségügyi múzeum alapítása. Bp., A»Polytechnikai Szemle«kiadása. (Lampel R. bizom.) 35 p Az alkoholizmus ellen való védekezés. A szegedi»árpád«szabadkımőves páholynak az alkoholizmusnak meggátlását célzó mozgalom kezdeményezése tárgyában tett elıterjesztésére vonatkozó jelentés és eszmecsere. Bp., A Páholy sajátja. 79 p. (A

13 Demokratia könyvtára 52.) Blum Ödön: A házi és községi ápolásról. Bp., Pallas r.-t. ny. pp (Klny. a Magyar elmeorvosok október Bpesten tartott elsı orsz. értekezletének Munkálataiból) Breuer Ármin: A közegészségügy fejlıdése a XIX. században. Temesvár, p. (Klny.: Természettudományi Füzetek) Gyıry Tibor: Morbus hungaricus. Orvostörténelmi tanulmány. Bp., Kilián Fr. utóda bizom. 199 p. Közegészségügyi szolgálat. Gyakorlati útmutató közalkalmazásban lévı orvosok részére. Kézirat gyanánt. Kiadja a Közegészségügyi Kalauz. Bp., Hornyánszky Viktor kvny. VII, 272 p. Rényi József: A felelısségi rendszer mint jövendı közegészségügyi közigazgatásunk alapja. Bp., Hornyánszky. 58 p. Schuschny Henrik: Egészségtan. A felsıbb leányiskolák és a polgári iskolák IV. osztálya számára. Bp., Lampel Róbert. 72 p. (2. jav. kiad.: Bp., 1903., 3. jav. kiad.: Bp., 1905., 4. jav. kiad.: Bp., 1909., 5. átdolg. kiad.: Bp., 1909) Szabó Zsigmond: Hogyan védekezzünk az egyiptomi szembetegség ellen? Oktatás a nép számára. Veszprém, Köves Béla kvny. 14 p. Szalay Mihály: A szegényügy. Adatok és tervek Budapest székes fıvárosa szegényügyének végleges rendezéséhez. Bp., Európa ny. Stinge és Wolfner. XII, 99 p. Turcsányi Imre: Lelencek és lelencházak. Bp., Werbıczy ny. 19 p A kolozsvári önkéntes mentıegyesület története. Az egyesület 10 éves fennállásának emlékére írta Konrád Dániel. Bp., Gombos Frenc kvny. 140 p. Állategészségügyi rendeletek. Összegyüjtötte és kiadja Koós Mihály és Fokányi László. Bp., Franklin-Társ. XX, 436 p. Folytatása: Fokányi László: Állategészségügyi törvények, rendeletek és elvi határozatok köt. Bp., Ifj. Nagel Ottó. 301 p.; 716 p.; XXIII, 496 p. Átdolg. kiad.: Bp., Az elmebetegügyi törvény alapelvei. [1. füzet]. Bp., Hornyánszky. 67, 2 p. + Az elmebetegügyi törvény elıkészítı munkálatainak 2. füzete. Bp., Hornyánszky. 16 p.; Az elmebetegügyi törvény elıkészítı munkálatainak 4. füzete. Bp., Hornyánszky. 90 p. (Elmebetegügyi törvény. Elıadói tervezet. Az Országos Közegészségügyi Tanács reformbizottságának megbízásából kidolgozta Babarczi- Schwartzer Ottó.) Békésy Gyula: A nyilvános betegápolás szabályai. A nyilvános betegápolási ügy fejlıdésének történeti vázlatával, valamint magyarázó jegyzetekkel ellátva. Bp., Orsz. Közp. Községi nyda r.-t. 124 p. (Közigzgatási Könyvtár IV. évf. No ) Csatáry Lajos: Vegyes mővek. Bp., Dobrowsky és Franke bizom. VIII, 255 p., 1 t.

14 Egészségügyi Almanach. I. évfolyam. Összeáll.: Chyzer Kálmán. A magyarországi orvosok, gyógyszerészek és állatorvosok hiteles adatok alapján összeállított névjegyzékével. Bp., Elek Bernát. 229 p. Emlék-könyv a Siketnémák Váczi Országos Királyi Intézete 100 éves fennállásának ünnepe alkalmára. Szerk.: Borbély Sándor. Bp., Fritz Á. 400 p. Genersich Gusztáv: Miképen óvjuk meg gyermekeinket a fertızı betegségektıl? Kolozsvár, Az Országos Közegészségügyi Egyesület kolozsvári oszt. kiadása. 53 p. Grósz Gyula: Nehány szó a gyermekek alcoholismusáról. Bp., Pallas r.-t. ny. 10 p. (Klny a Magyar Orvosok Lapjából) Hegedüs János: Belügyi igazgatás. Az érvényben levı törvények és rendeletek alapján közigazgatási tisztviselık, községi jegyzık, községi közigazgatási tanfolyamhallgatók számára. I. rész. Közegészségügyi igazgatás. Nagybecskerek, Grtsits J. kvny. XXVI, 2, 216 p. Magyar Bábakönyv, amely a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek a belügyi m. kir. miniszterrel egyetértıleg kibocsátott évi 60,000 számú rendeletével Magyarországon az okleveles bábák tanítását és mesterségét kötelezıleg szabályozza. Hivatalos kiadás. Bp., Dobrowsky és Franke bizom. 292 p. Szabályrendelet a kórházakról, gyógyintézetekrıl, üdülıházakról és a gyógyíthatatlan beteg menedékhelyérıl. A m. kir. belügyminiszter 35000/1902. B. m. sz. rendelete és az ezzel kiadott szabályrendelet. Hivatalos kiadás. Kiadja a m. kir. belügyminiszterium. Bp., Toldi L. biz. 127 p. Torday Ferenc: Az egészség közgazdasági jelentıségérıl. Röpirat a közegészségügyi államosítása érdekében. Bp., Légrády Testvérek. 91 p Burger Péter: Védekezzünk az iszákosság ellen. Debrecen, Hegedüs és Sándor. 62 p. Falta Marcel: A trachoma leküzdéséhez Magyarországon. Szeged, Engel Lajos. VI, 74 p. Pirovits Aladár: Hazai városaink egészségügye a városcsatornázás és vízellátás tárgyában. Különös tekintettel sajátos hazai viszonyainkra és a tudomány mai álláspontjára. Bp., Mőszaki ny. VII, 136 p. Szana Sándor: Az állami gyermekvédelem fejlesztésérıl. Temesvár, Uhrmann Henrik ny. 20 p. Tóth Imre: Hygiene a bányászat és kohászatnál. Selmecbánya, Joerges A. özv. 23 p. Másik változata 1907-ben jelent meg.

15 1904 A magyar szent korona országai Vörös-Kereszt egyletének története. Szerk.: Csekonics Endre, Babarczi-Shwartzer Ottó. Bp., Hornyánszky. VII, 200, [2] p., 4 t. Balogh Gyula: A közegészségügyi fejlesztése, különös tekintettel a gyermekvédelemre A fejérmegyei jegyzıi egyesület által jutalmazott pályamunka. Kiadja a fejérvármegyei jegyzıi egyesület. Székesfehérvár, Ny. Számmer Imre. 15 p. Budapest egészségügye érdekében alkotott rendeletek és határozatok. Győjt., jegyz. és sajtó alá rend.: Feleki Sándor. Bp., Székesfıváros háziny. 543 p. Juba Adolf: Testtan, neveléstan és egészségtani vonatkozásokkal, tanító- és tanítónıképzık számára. A szöveg közé nyomott 47 ábrával. Bp., Franklin-Társulat. 166 p. (2. jav. és röv. kiad.: Bp., 1909.; 3. jav., átdolg. kiad.: Bp., 1912) Kende Mór: Kérdések a közegészségügy és a szociális politika határterületébıl. Elfajulás, gyermekvédelem. In: Klinikai füzetek 14 (1904) pp Révész Arnold: Városok csatornázása. Pápa, Fıiskolai kvny. 32 p. S. A. Knopf: Küzdelem a tuberkulozis ellen. A tuberkulozis mint népbetegség lekőzdésére alakult congressus (Berlin, március ) pályadíjával kitüntetett pályamunka. Ford.: Roth-Schutz Vilmos, elıszó: Korányi Frigyes. Függelék: Tauszk Ferenc: A tüdıvész elleni védekezés Magyarországon. Bp., Mai H. és fia. 60 p. Virosztek A. Gyızı: Útmutatás az életmentés és elsı segítségnyujtásra balesetben orvos érkezéséig. Bp., Légrády Testvérek. 183 p. (2. kiad.: Bp., 1905) Vöröskereszt-egylet története. A magyar szent korona országai Vöröskereszt-egyletének története. A központi választmány megbízásából szerkesztették gróf Csekonics Endre és Babarczi-Schwartner Ottó. Bp., Hornyánszky Viktor kvny. VII, 200 p A közegészségügy reformjáról. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók szegedi vándorgyőlésén elıadta Fábry Sándor. Bp., Franklin-Társulat ny. 16 p. Burger Péter: Debrecen város vízvezetéke és csatornázása kérdéseinek ismertetése és méltatása. Debrecen, Városi könvny. 42 p. Csatáry Lajos: A vasúti egészségügy kézikönyve. Bp., Pleifer Ferdinánd. 246 p. Kájlinger Mihály: Tanulmányok. I. A tifusz 1904-ben. + II. Városok egészségének fejlıdése. Bpest, 1905.»Pátria«r.-t. kvny. 29 p. (Klny. a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyébıl) Máday Izidor: Adatok az alkoholizmus kérdésének ismertetéséhez. Bp., Kilán Fr. utóda biz. IV, 187 p. Markusovszky Lajos válogatott munkái. Összegyőjt. és sajtó alá rend.: Marikovszky György. Bp., Orvosi Könyvkiadó Társulat. 320 p. (Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 92.) A kötet közli az Országos Közegészségi Tanácsban és az Országos Közegészségi Egyesületben elmondott beszédeit.

16 Pándy Kálmán: Gondoskodás az elmebetegekrıl más államokban és nálunk. Gyula, Pfeifer Ferd. bizom. VIII, 449 p. Wiesinger Frigyes: A községek teendıje a közegészségügy terén. Bp., Dolenecz József. 81 p. (Gyakorlati közigazgatási könyvtár és döntvénytár V.) A munkás-betegsegélyezési törvény módosítása köt. Bp., Athenaeum r.-t. ny. 756, 554 p. I. köt.: Hazai anyag rész: 1. Joganyag. 2. Kivánságok és javaslatok. 3. Statisztika; II. köt.: Külföldi anyag. Az évi október 23-án és 24-én Budapesten tartott harmadik orsz. elmeorvosi értekezlet munkálatai. Szerk.: Epstein László. Bp., Schmidl Sándor kvny. 4, 245 p Fábry Sándor: A közegészségügy reformjáról. Kiadja a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Központi Választmánya. Bp., Franklin-Társulat ny. 16 p. Grósz Menyhért: A tuberculosis elleni küzdelem módja. Nagyvárad, Sonnenfeld Adolf kvny. 111, 1 p. Kovách Aladár: A vízbe esettek kimentése és felélesztése. 8 ábrával. Bp., Pesti könyvny. r.-t. 31 p.) Liebermann Leó: A közegészségügy és az iskolaorvosi intézmény jövıje. Bp., Franklin- Társulat ny. 13 p. (Klny az Egészségbıl) Podhraczky Rezsı: Közegészségügyi és philantrophiai ügyek közigazg. joga. Nagyvárad, Láng József ny. 64 p. Reisz Mór: Az évi XIV. törvénycikk a közegészségügy rendezésérıl és a reá vonatkozó törvények, miniszteri, birósági és egyéb hatósági rendeletek, határozatok, itéletek és döntvények rendszeres gyüjteménye. 2. kiad. Zólyom, Nagel Ottó biz. 238 p. (3. kiad.: Zólyom, 1910) Ruffy Pál: Az állami gyermekvédelemrıl. Bp., Franklin-Társulat ny. 52 p. (A Magyarországi nıegyesületek szövetsége II.) Szentkirályi Sándor: Az elmebetegek körüli eljárás. Községi jegyzık részére írta. 2. kiad. Nagykároly, Manyák és Tóth. 174 p. Szentkirályi Sándor: Az ideg- és elmebetegség felismerése, valamint az ideg- és elmebetegek körüli eljárás. Községi jegyzık, községi elöljárók, csendırség, ügyvédek, lelkészek és tanítók, részére. 2. kiad. Szatmár, Lıvy Miksa biz. 190 p. Wein Dezsı: Nemzeti kulturánk és a testi nevelés. Bp., Franklin-Társulat ny. 8 p.

17 1907 Babarci Schwartzer Ottó: A gyermek lelki világából. Bp., Franklin-Társulat. 109 p. (Egészség könyvtára II.) Boroviczény Nándor: A szocziális tevékenység kézikönyve. Bp., Szent István-Társulat biz. VII, 400 p. Elischer Gyula: Az anyaság higiénája. Bp., Franklin-Társulat. 104 p. (Egészség könyvtára I.) Gál Lajos: Beteg igazságügy. Bp., Deutsch Zs. és Társa. 41 p. Hugonnay Vilma: A nı mint háziorvos. Az egészség ápolásának kézikönyve, különös tekintettel a nıi és gyermekbetegségekre, valamint a szülészetre és gyermekápolásra. Dr. Fischer-Dückelmann Anna nyomán 463 képpel, 32 színes táblával és mőmelléklettel, a gyermek testének szétszedhetı bonctani képével köt. Bp., Minerva r.-t. VIII, 447 p.; 314 p. (2. kiad.: Bp., 1929) Maszák Elemér, dr. A tuberkulózis. Bp., Franklin-Társulat. (Egészség könyvtára IV.) Pach Henrik: Magyar munkásegészségügy. Elıszó: Koiss Géza és J. Péterffy Zoltán. Bp., Benkı Gyula biz. 238 p. Pávai Vajna Gábor: Pozsony szab. kir. város közegészségügyének fejlıdése Pozsony, Angermayer K. ny. 142 p. Szegedy-Maszák Elemér: Ipari egészségügyünk jelen állása. Bp., Athenaeum ny. r. t. 92 p. (Klny. a M. k. iparfelügyelık tevékenysége c. mőbıl) Torday Ferenc: Állami gyermekvédelmünk. Bp., Kilin F. utóda biz. V, 50 p. Tóth Imre: Az alkalmazott hygiene a bányászat és kohászatnál. Selmecbánya, Joerges A. özv. 21 p. Turán Bódog: Orvosi szervezkedési törekvések nálunk és a külföldön. Bp., Országos Közp. Községi ny. r. t. 93 p. Vámossy Zoltán: A mérgezésekrıl. A nagyközönség számára. Bp., Franklin-Társulat. 160 p., 2 t. (Egészség könyvtára III.) Weltner Jakab beszéde az július hó 27-én tartott népgyőlésen. Betegsegélyezés, balesetbiztosítás az XIX. t.-c. és az alapszabályok nyomán. Bp., Világosság. 31 p Bókay János: A gyermekrıl. Bp., Franklin-Társulat. 103 p. (Egészség könyvtára V.) Forbát Tivadar: Adatok a magyar szegényügy rendezéséhez. Bp., Orsz. Szegényügyi Egyesület. 183, II p. Grawitz Ede: A mindennapi élet egészségtana. Bp., Légrády testvérek. 148 p. (Egészségápolás könyvtára V.) Kovách Aladár: A jégbıl mentés teknikája. Bp., Pesti könyvny. r.-t. 10 p. Okolicsányi-Kuthy Dezsı: A gümıkór. A nagy népbetegség természetének jelentıségének és az ellene való védekezés módjainak részletes népszerő ismertetése. (Gümıkór Tuberkolózis, tüdıvész. A tüdı gümıkórja.) A mővelt magyar közönség vezérfonala a

18 tuberkolózis-kérdésben. 392 a szöveg közé nyomtatott képpel. Bp., Társadalmi Múzeum. VIII, 366 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai. 3.) Pándy Kálmán: A szeszes italokról és nemi betegségekrıl. A magyar korona országaihoz tartozó csendırség felügyelıjének megbízásából. Bp., Franklin-Társulat kvny. 112 p. Schäffer Oszkár: Fiatal anyák és nık egészségtana. Bp., Légrády testvérek. 124 p. (Egészségápolás könyvtára XIII.) Trumpp József: Egészségápolás a gyermekkorban. Bp., Légrády testvérek. 124 p. (Egészségápolás könyvtára VI.) Tüdıs Kálmán: A tisztátalan és hamisított tej ártalmairól s azok megelızésérıl. Debrecen, Városi kvny. 20 p Babarczi-Schwartzer Ottó (szerk.): A közegészségügyi törvény 1. részének I XII. fejez. Bp., Grill. XXXV, 667 p.; A közegészségügyi törvény 1. részének XIII XVI. fejezete és 2. része. Az orvos közremőködése az igazságszolgáltatásban. Közjótékonysági ügy. (Gyermekvédelem.) Bp., Grill. LX, 548 p.; A kolera elleni védekezés. Pótfüzet a Közegészségügyi Törvénytár Közegészségügyi kötetéhez. Bp., Grill. 77 p. Barsi Jenı: A magyar orvosok eloszlása és az ország egészsége. Bp., Községi könyvny. 78 p. Budapest orvosi útmutatója. Dr. Thirring Gusztáv»Budapest közegészségügyi és közmővelıdési viszonyai «címő munkája felhasználásával a XVI. Nemzetközi Orvosi Congressus tagjai számára szerkesztette dr. György Tibor. Bp., Franklin- Társulat ny. VIII, 283 p. Megjelent német, francia és angol nyelven is, s a kongresszus tagjai ingyen kapták. Hammer Dezsı: Budapest Székesfıváros Központi Fertıtlenítı Intézetérıl. Bp., Szfıvárosi házi-nyomda. 13 p. Kovách Aladár: A budapesti önkéntes mentı-egyesület. Bp., Pesti könyvny. r.-t. 71 p., 2 t. Pach Henrik: A Társadalmi Múzeum és a közegészségügy fejlesztése. Bp., Pesti Lloyd- Társulat ny. 11 p. (Klny. az Orvosi Hetilapból) Rubner Miksa: A tápanyagok és a táplálkozás tana. Bp., Légrády testvérek. 142 p. (Egészségápolás könyvtára XVI.) 1910 Deutsch Ernı: Közlemények a gyermekvédelem és a gyermekhygiéne körébıl rész. Bp., Társadalmi Múzeum. 113, 69 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 10., 15.) Edelmann Menyhért: Küzdelem a csecsemı-halálozás ellen. Javaslatok. Nagyvárad, 1910.

19 Láng József kvny. 24 p. Halász Ferenc: Közoktatás. Mővészet. I. köt. Kisdedóvás, népoktatás. (Elemi népiskolák. Felsı népiskolák és polgári iskolák. Tanítóképzés. Gyógypedagogiai intézetek. Népiskolai egészségügy. Népiskolai ifjúsági könyvtárak. Magyar iskolai helyesírás. Ifjúsági egyesületek. Naszódvidéki iskolák.) Bp., Grill. XXX, 1069 p. Máday Andor. A törvényes munkásvédelem nemzetközi szabályozása. Bp., Társadalmi Múzeum. 48 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 7.) Máthé Gábor: A csecsemı védelem. Kassa, Vitéz A. 32 p. Orth János: Az egészségápolás feladata, célja és rendeltetése. Bp., Légrády testvérek. 100 p. (Egészségápolás könyvtára XVIII.) Pirovits Aladár: Budapest csatornázása. Bp., Mőszaki irodalom és ny. r.-t. 56 p. Rigler Gusztáv: Közegészségtan és fertızı betegségek. Orvosok, gyógyszerészek, épitészek és közigazgatási tisztviselık számára köt. Kolozsvár, Saját kiad. 860, 354 p. Schottelius Miksa: Bakteriumok, fertızı betegségek és az ellenük folytatott küzdelem. Orvosoknak, állatorvosoknak, orvosnövendékeknek és a mővelt közönségnek. Bp., Légrády testvérek. 287 p. (Egészségápolás könyvtára XXIII.) Stein Fülöp: Az alkoholkérdés mai állásáról. Bp., Társadalmi Múzeum. 73 p. (Társadalmi Múzeum kiadványa 6.) 1911 A községek egészségügyi szolgálatának új rendje. Az 1876:XVII. t.-c. II. rész I. fejezetének (közegészségügyi szolgálat a községeknél) módosításáról szóló 1908:XXVIII. T.-c. magyarázata. Összeáll. és a magyarázatokat írta: Kampis János. Bp., Pesti Könyvnyomda Rt. XV, 231 p. Bucsányi Gyula: Természetes élet- és gyógymód. Bp., Légrády. 237 [5] p. (4. kiad.: Bp., Novák. 318 p.) Falta Marcel: Védekezés a trachoma ellen. Kivonat a szegedi Iparos-munkásoknak tartott elıadásaiból. Kiadja az iparos-munkások képzésére alakult bizottság. Bp., Goldschmied Lipót. 19, 1 p. Feleki Béla: A pártfogó ügy. (Patronázs.) Az elhagyott és az erkölcsi veszélyben forgó gyermekek és fiatalkorúak társadalmi és hatósági védelme. Bp., Singer Wolfner. 60 p. (Az Országos Ismeretterjesztı Társulat kiadványai 1.) Gerlóczy Zsigmond. A fertızı betegségek és az iskola különös tekintettel az iskolaorvos mőködésére. Bp., Franklin. 35 p. (Klny. Egészségbıl) Gerlóczy Zsigmond: Visszapillantás az Orsz. Közegészségügyi Egyesület multjára. Beszéd az évi közgyőlésen. Bp., Franklin. 36 p. (Klny. az Egészségbıl) Holitscher Arnold: Az állam jelenlegi feladatai az alkoholellenes küzdelemben. Bp., Társadalmi Múzeum. 20 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 14.) Húsvizsgálók törvénykönyve. A húsvizsgálatra vonatkozó és ezzel kapcsolatos törvények, rendeletek és elvi határozatok. Összeáll.: Fokányi László. Bp., Franklin. VIII. 165 [2] p.

20 Juba Adolf: Az iskolaorvosi intézmény Magyarországon. Negyedévszázados fennállása alkalmából. Bp., Brózsa Ottó Könyvnyomdája. 98 p. (Klny. a Klinikai füzetekbıl) 1912 Deutsch Ernı: Közlemények a gyermekvédelem és a gyermekhygiene körébıl füz. Bp., Posner. 111, 69 p. Kıszeghy József. A városok tisztogatásáról és a városi hulladékok kezelésérıl, különös tekintettel Nagyvárad város szükségleteire. Nagyvárad, Sonnenfeld A. 136 [2] p., 8 t. Spitzer István: Szegényügyi kérdések. Bp., Orsz. Közp. Közs. ny. 29 p. Szántó Menyhért: Tájékoztató a veszprémi aug án rendezett népegészségügyi kiállításról. Bp., Társadalmi Múzeum. 46 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 18.) 1913 Erıs János: Közegészségügy, kultúra és alkoholizmus. Szerencs, Simon J. 16 p. Forbáth Imre. Marosvásárhely csatornázása. Bp., Szerzı. 24 p., 1 t. Kovács Bertalan: A csecsemı ápolásáról és táplálásáról. Nagyvárad, Sebı J. 21 p. Okolicsányi-Kuthy Dezsı: A tüdıvész elleni védekezés vezérfonala. A népoktatás céljaira. Bp., Lampel. 68 p. (Néptanítók könyvtára 48.) Szántó Menyhért: Tájékoztató a Kolozsvárott máj. 1-tıl jún. 1-ig rendezett nép- és egészségügyi kiállításról. Bp., Társadalmi Múzeum. 94 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 20.) Szántó Menyhért: Gyırött aug. 12-szept. 10-ig rendezett népegészségügyi kiállításról. Bp., Társadalmi Múzeum. 97, [1] p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 21.) 1914 Androvich Sándor: A közegészségügy tartós sikerő államosításának vezérelve. Bp., Orsz. közp. közs. ny. 14 p. (Klny. a Közegészs. kalauz tud. közleményeibıl) Darvasy Károly: Budapest csatornázása. 23 ábrával. Bp., Pátria. Kilián biz. 137 p. (Klny. az Építı Iparból) Fenyvessy Béla: A városi szennyvizek tisztításáról. Bp., Franklin. pp (Klny. az Orvosképzésbıl) Korányi Sándor: A tuberkulózis elleni küzdelem módszerei. Magyaróvár, Tuberkulózis elleni védekezı mosonvárm. egyes. 11 p. Magyar orvosi és közegészségügyi címtár Kiadja az Orsz. Orvosszövetség. Bp., Pesti Lloyd. 260 p.

21 Szántó Menyhért: Tájékoztató a Magyaróvárott febr ig rendezett népegészségügyi kiállításról. Bp., Társadalmi Múzeum. 35, [1] p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 24.) Védekezzünk a kolera ellen. Csáktornya, Fischel F. 8 p A magyar rokkant-oktatás. A M[agyar]Kir[ályi] Rokkantügyi Hivatal rokkant-iskoláinak ismertetése. Bp., Társadalmi Múzeum. 43 p. (A Társadalmi Múzeum Kiadványai) Fock Ede: Budapest általános csatornázása. Bp., [Ny. n.] 15 p. (Klny. a Független Budapestbıl) Szana Sándor: A magyar gyermekhalandóság értékelése s a védelem alapelvei. Bp., Pesti Lloyd. 18 p. Szántó Menyhért: Küzdelem a népbetegségek ellen. Bp., Társadalmi Múzeum. 14 p. (A Társadalmi Múzeum kiadványai 29.) Weiss Emil: A háború és a venereás betegségek elleni védekezés közegészségügyi és katonavédelmi szempontból. Bp., Brózsa O. kny. 44 p. (Klny. a Klinikai Füzetekbıl) 1916 Apponyi Albert Sándor János: Az anya- és csecsemıvédelem a képviselıházban. Beszéd és válasz. Bp., Pfeifer biz. 38 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 6.) Edelmann Richard: Húshygiéne. Bp., M. Országos Állatorvos Egyes. 448 p., 4 t. (Állatorvosi kézi könyvtár 20.) Friedrich Vilmos: A tuberkulózis és az ellene való védekezés. Bp., Népszava. 32 p. Juba Adolf: A csecsemı- és gyermekgondozás tanának terjesztése a népoktatási intézetekben. Bp., Pfeifer biz. 11 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 3.) Szana Sándor: Irányeszmék a magyar népesedési politikához. Bp., Pesti Lloyd. 35 p. Szokola Leo: Csecsemı- és gyermekvédelem a polgári törvénykönyv javaslatában. Bp., Pfeifer biz. 20 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 7.) Szundy Károly: Az elsı esztendı. Ismertetés és tanulmány a Magyar Vöröskereszt-Egylet háború alatti mőködésérıl. Bp., Szerzı. 233, [3] p., 2 t Az anya- és csecsemıvédık vezérfonala. Bp., Pfeifer biz. VII, 194 p. (Stefánia- Szövetség kiadványai 10.) Az anyasági biztosítás. A Stefánia kérvénye a képviselıházhoz. Bp., Pfeifer biz. 22 p. (Stefánia-Szövetség kiadványai 12.)

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1 A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1 1876 Matolay Elek: A tornázás története, a tornatan alapfogalmai, elméletének s kezelésének főelvei. A nemzeti tornaegylet tornatanitó-képzőtanfolyamain

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KONGRESSZUSOKRÓL 1

A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KONGRESSZUSOKRÓL 1 A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KONGRESSZUSOKRÓL 1 Országos Orvosi és Közegészségügyi Congressus (1885) A megnyitót Markusovszky Lajos tartotta. Az elsőszakosztályban Láng Lajos a magyarországi gyermekhalandóság adatait

Részletesebben

AZ 1868 ÉS 1924 KÖZÖTTI ALAPÍTÁSOK

AZ 1868 ÉS 1924 KÖZÖTTI ALAPÍTÁSOK AZ 1868 ÉS 1924 KÖZÖTTI ALAPÍTÁSOK A szervezetek, intézmények, egyesületek alapításuk időrendjében 1 1868. Országos Közegészségi Tanács új szervezeti keretét az 1936. évi IX. tc. 15. -a alakította ki,

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL Az elmúlt négy évben a Magyar Rendészettudományi Társaság elsıdleges céljai között szerepelt a rendészettudomány elfogadtatása, az MTA rendszerébe történı

Részletesebben

Gyermekekre vonatkozó statisztikai és statisztikát tartalmazó kiadványok

Gyermekekre vonatkozó statisztikai és statisztikát tartalmazó kiadványok Bátonyi Vilma (2007): Gyermekekre vonatkozó statisztikai és statisztikát tartalmazó kiadványok Bevezetés A bibliográfia a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Levéltár állományában meglévı mővekbıl

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Az Országos Közegészségi Tanács mőködése 1876-os törvénybeiktatásától kezdıdıen 1

Az Országos Közegészségi Tanács mőködése 1876-os törvénybeiktatásától kezdıdıen 1 Varga Lajos Az Országos Közegészségi Tanács mőködése 1876-os törvénybeiktatásától kezdıdıen 1 A törvény idevonatkozó rendelkezései a következıket tartalmazták: III. Fejezet. Központ. 169.. A közegészségi

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

BOGDÁNFY ÖDÖN ÉLETÚTJA

BOGDÁNFY ÖDÖN ÉLETÚTJA BOGDÁNFY ÖDÖN ÉLETÚTJA MHT STSZ félévzáró rendezvény Bódis Gábor titkár 2015. 06.12. Tiszteleti tag (legrégebbi, legrangosabb) Kvassay Jenı díj (kimagasló tudományos, oktató, tervezı, kivitelezı vagy igazgatási

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

Iskolaegészségügyünk történetébıl 1

Iskolaegészségügyünk történetébıl 1 Katona Ibolya Iskolaegészségügyünk történetébıl 1 A XIX. század végén a középiskolai egészségtan oktatás nagyobb részben a polgárság gyermekeinek juttatott új és hasznos ismereteket, de a leglényegesebbek

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Az évi XV. tc. a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról (források és statisztika az országgyűlési vitához)

Az évi XV. tc. a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról (források és statisztika az országgyűlési vitához) Az 1938. évi XV. tc. a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról (források és statisztika az országgyűlési vitához) Parlamenti irományok és naplók 1. Törvényjavaslat a társadalmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA KIVÁLASZTOTT DÖNTVÉNYEK (Digitalizált Törvényhozási Tudástár) 2011.05.20.

DIGITALIZÁLÁSRA KIVÁLASZTOTT DÖNTVÉNYEK (Digitalizált Törvényhozási Tudástár) 2011.05.20. Magyarországi főtörvényszék ítéleteinek gyűjteménye a mostani időig : a különböző tárgyak szerint rendezve, a jog közelebbi átalakulásaihoz alkalmazva, s a bennök kifejtett jogelveket megismertetve : bírák,

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Gazdaság I. táblázat: A Közép-magyarországi régió, és gazdasági fejlettsége országos összehasonlításban KözépMagyarország 1998- - GDP működő vállalkozás GDP

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Családtörténeti kutatások Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája A kutatás célkitőzése megismerni családi múltunkat, m példát t adni gyermekeinknek, unokáinknak a családi

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

A Magyar Köztársaság külügyminiszterei IV. 7- től napjainkig

A Magyar Köztársaság külügyminiszterei IV. 7- től napjainkig A Magyar Köztársaság külügyminiszterei 1848. IV. 7- től napjainkig Esterházy Pál herceg, a király személye körüli miniszter (külügyminiszter) (1848. IV. 7.-1848. IX. 9.) Pulszky Ferenc államtitkár, a király

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

2 / :17

2 / :17 2 / 16 2017.03.10. 0:17 ***A 4 évfolyamos gimnáziumok adatai még feltöltés alatt!! *** Iskola ker. OM az. tanulmányi terület évf. Kód Szóbeli ponthatár/pontok Felvételi ponthatár/pontok KIFIR adatok 2017

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére.

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. 1. Székely Mózes erdőfelügyelő Déva 50 K fillér 2. Sándor Lajos nagybirtokos 20,, 3. Kontz Domokos polgármester,, 10 4. Dr. Sándor Ákos kir.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

A magyar tisztiorvoslás történetébıl 1

A magyar tisztiorvoslás történetébıl 1 Kertai Pál Lun Katalin A magyar tisztiorvoslás történetébıl 1 Az 1849 és 1918 közötti idıszak Az abszolutizmus korában ismét romlott a magyar közegészségügy helyzete. Igaz, a megyei és a tv. hatóságú városok

Részletesebben

Sorszám Leltári szám Település Téma Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép

Sorszám Leltári szám Település Téma Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sorszám Leltári szám Település Téma 1 2015.1.1. Sátoraljaújhe Látkép 2 2015.1.2. Sátoraljaújhe Látkép 3 2015.1.3. Sátoraljaújhe Látkép 4 2015.1.4. Sátoraljaújhe Látkép 5 2015.1.5. Sátoraljaújhe Látkép

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. Cím: XIV. Dunántúli Diabetes Hétvége Szervező: Dr. Oroszlán Tamás Helye: Balaton Kongresszusi Központ és Színház, Keszthely Időpont:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. Pécs 2014 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Gimn. 47,100 43,900 47,250 47,250 47,400 46,300 279,200 2 Nagykőrös Arany János Ref. Gimn. 45,800 45,350 45,650 47,800 45,650

Részletesebben

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp.,

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp., III. kcs. Fiú csapat Hely Csapat Pont 1. X. ker. Szent László Általános Iskola 2860 2. IV. ker. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 2670 3. XXI. ker. Kazinczy Általános Iskola 2664 4. XIII. ker. Ének-Zenei

Részletesebben

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz.

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Gyermekklinika Az élveszülöttek és csecsemıhalálozás alakulása 2004-2006-ban

Részletesebben

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2004 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2008/2009-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam: Csirke János Mészáros Ákos Paksi Barnabás Molnár Milán Váczi Balázs Váczi Bence Mátyás tudósai megyei mesemondó

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ ELSŐ RÉSZ ALAPVETÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS AZ ALAPELVEK 1-6. SZERZŐ MÁSODIK RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában 152

A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában 152 Antall József Kapronczay Károly A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában 152 A magyar szabadságharc leverése után az ország egész területén bevezetett katonai közigazgatás felszámolta

Részletesebben

Foglalkozási betegségek és balesetek 1

Foglalkozási betegségek és balesetek 1 Bánóné Fleischmann Marianna Foglalkozási betegségek és balesetek 1 Foglalkozási betegségek alatt a dolgozó szervezetét hivatásos tevékenykedése közben ért ártalmak által kifejlıdı betegségeket értjük,

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

Mikulásfutás Vác. 13km Férfi Kategória szerinti eredmények. Kategória: Gyermek B (10-12 éves) Kategória: Serdülő (13-15 éves)

Mikulásfutás Vác. 13km Férfi Kategória szerinti eredmények. Kategória: Gyermek B (10-12 éves) Kategória: Serdülő (13-15 éves) Kategória: Gyermek B (10-12 éves) 1 1011 BÁRSONY André 2002 01:06:14 00:00:00 4:56 p/km 88 81 01:06:46 2 1108 KECSKÉS Marcell 2002 01:10:12 00:03:58 5:14 p/km 122 110 01:10:48 Kategória: Serdülő (13-15

Részletesebben

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~ i/ii/i//i/iii//ii/iiii!iiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/1111111111111111'1111111111111111111111111111111111111iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli1\llliii111\111111111\lillll/1\11111 'o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési javaslatáról. 0836 T/6571/1 2008. október. Dr. Kovács Árpád elnök

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési javaslatáról. 0836 T/6571/1 2008. október. Dr. Kovács Árpád elnök VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési javaslatáról 0836 T/6571/1 2008. október Dr. Kovács Árpád elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0380 Az

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR JÁNOSI BÉLA (1857 1921) ESZTÉTIKATÖRTÉNÉSZ ÉS PEDAGÓGUS, AZ ELSİ MAGYAR NYELVŐ EGYETEMES ESZTÉTIKATÖRTÉNET SZERZİJÉNEK IRODALMI MUNKÁSSÁGA [1] ÉS A RÓLA SZÓLÓ SZAKIRODALOM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

Részletesebben

XXI. 7. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tiszti főorvosának iratai (1895-) 1945-1950 (-1954)

XXI. 7. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tiszti főorvosának iratai (1895-) 1945-1950 (-1954) XXI. 7. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye tiszti főorvosának iratai (1895-) 1945-1950 (-1954) a/ Általános iratok 1945-1950 (-1951) 13,27 ifm b/ Óvodaügyi iratok (1942-)1945-1949 2,98 ifm c/ Vegyes nyilvántartások

Részletesebben

Pataki Jenő irodalmi munkássága

Pataki Jenő irodalmi munkássága Pataki Jenő irodalmi munkássága Összeállította: Perjámosi Sándor Pataki Jenő munkássága elsősorban az orvostörténelemre koncentrálódott, de különböző lapokban, más jellegű, olykor aktuális kérdéseket felvető

Részletesebben

Törvény a hatósági orvosi szolgálatról (1936)

Törvény a hatósági orvosi szolgálatról (1936) Törvény a hatósági orvosi szolgálatról (1936) 1936. évi IX. törvénycikk a hatósági orvosi szolgálatról és a közegészségügyi törvények egyéb rendelkezéseinek módosításáról I. fejezet Hatósági orvosi szolgálat

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben