A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/1996. (III.4.) sz. rendelete. a helyi (kerületi) értékvédelemről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/1996. (III.4.) sz. rendelete. a helyi (kerületi) értékvédelemről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)"

Átírás

1 A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/1996. (III.4.) sz. rendelete a helyi (kerületi) értékvédelemről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete az építésügyről szóló módosított évi III. törvény 25., illetve 54. (3) bekezdése, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló módosított évi XX. törvény 85. (1) bekezdésének a) b) pontja, a természetvédelemről szóló módosított évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott, szintén módosított 8/1982 (III.15.) MT rendelet 11. (1) bekezdésének b) pontja, továbbá a szabálysértésekről szóló évi I. törvény 1. - a alapján a helyi értékek védelméről az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet célja Ferencváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített és természeti értékek védelme, a kerület építészeti és természeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartása, a védett értékek fenntartása. (2) A kerület épített és természeti értékei - tulajdonformára való tekintet nélkül - a városrész kulturális kincsének részei, ezért fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek. (3) Az (1), (2) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése és feladatok ellátása érdekében a Képviselőtestület rendeletével a kerület épített és természeti értékeit kerületi védettség alá helyezheti. (4) A helyi értékvédelem feladata különösen: a) a különleges oltalmat igénylő, városképi, építészeti, történeti, régészeti, művészeti, tudományos, műszaki-ipari illetve természetvédelmi szempontból védelemre érdemes épületek, épületrészek, épületegyüttesek, műtárgyak, fák, növényegyüttesek, utcaképek (továbbiakban együtt: védett érték) körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása és a közvéleménnyel történő megismertetése; b) a védett értékek károsodásának megelőzése, elhárítása. (1) E rendelet rendelkezéseit a kerület közigazgatási területén belül kell alkalmazni. 2. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a védett természeti területekre (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék), és a műemléki ill. fővárosi védettség alatt álló értékekre (műemlék, műemlék jellegű, városképi jelentőségű, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet, fővárosi védettségű építmény, épületegyüttes). (3) Amennyiben kerületi védettség alatt álló értéket műemléki, fővárosi védelem alá helyeznek, illetve védett természeti területté nyilvánítanak, a Képviselőtestület a kerületi védettséget megszünteti a védettségről szóló döntés hatálybalépése után. Ebben az esetben a védettség megszüntetéséhez nem kell kikérni az érdekeltek véleményét.

2 3. (1) E rendelet alkalmazásában, figyelemmel a 2. (2) bekezdésében foglaltakra: a) Védett épület: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított olyan épület, amely a hagyományos városkép megőrzése szempontjából, továbbá építészeti, várostörténeti, régészeti, művészeti, tudományos vagy műszaki-ipari szempontból jelentős alkotás. A minden alkotórészét - ideértve a hozzátartozó kiegészítő külső és belső díszítő elemeket is - védelem illeti. b) Védett épületrész: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított olyan épületrész, amely egészében nem ben helyezkedik el. Védett épületrész lehet különösen egy épület utcai homlokzata, belső udvari homlokzata, üzletportálja, tetőzete, kapubejárója, lépcsőháza, díszterme, különleges tartószerkezete. c) Védett műtárgy: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított i) közterületi (ill. annak határán álló) műtárgy (Országos Építésügyi Szabályzat 4.sz.melléklet) ii)egészében nem hez szervesen hozzátartozó műtárgy. Védett műtárgy lehet különösen a jelentős esztétikai, történeti értéket képviselő emlékmű, emléktábla, szobor, kandeláber, díszkút, kerítés, kapuzat vagy más, ingatlanhoz szorosan kötődő képző- és iparművészeti alkotás. d)védett fa: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított olyan egyedi fa, amelynek megóvása az emberi környezet védelme, a hagyományos városkép megőrzése, továbbá más tudományos, kulturális szempontból közérdek. e)védett utcakép: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított olyan utcakép, amelynek városképi, várostörténeti jelentősége kiemelkedő. A védett utcakép összefüggő épülethomlokzatokat illetve az azok előtt elhelyezkedő műtárgyakat, növényeket (előkerteket, fákat, stb.), utcaburkolatot foglalhat magába. f)védett épület- ill. növényegyüttesek: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított olyan épületegyüttesek, növényegyüttesek (fasorok, facsoportok, parkok), vagy az épített és a természetes környezet együtteseként kialakult kultúrtájak, amelyeknek városszerkezeti, városképi szerepe kiemelkedő. g)védett érték károsodása: minden olyan beavatkozás, ami a védett érték teljes, vagy részleges megsemmisülését, építészeti karakterének részleges vagy teljes előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi. Kerületi védettség keletkezése és megszűnése 4. (1) A kerületi védettség alá helyezésről, illetve annak megszűntetéséről a Képviselőtestület rendelettel dönt. (2) A kerületi védettség alá tartozó értékek listája e rendelet mellékletét képezi. 5. (1) A kerületi védettség alá helyezést, illetve annak megszűntetését bárki (természetes és jogi személy egyaránt) írásban kezdeményezheti a kerületi főépítésznél. (2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: a)építmények és természeti értékek esetén: 2

3 i) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását; ii) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület ill. telekrész); iii) a védendő érték rövid dokumentálását; iv) a kezdeményezés indoklását. b) együttesek esetén: i) az együttes megnevezését, körülhatárolását; ii) az együttes rövid dokumentálását; iii) a kezdeményezés indoklását. 6. (1) A kezdeményezés képviselőtestületi döntésre történő előkészítéséről a főépítész gondoskodik. A kezdeményezésben érintett építményekről, növényekről - amennyiben nem áll rendelkezésre - részletes dokumentációt kell készíttetni. Az előkészítő munkához indokolt kikérni a helyi szakmai és társadalmi szervek, egyesületek közreműködő segítségét. (2) A kerületi védettség alá helyezés, illetve annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról az érdekelteket értesíteni kell. Az értesítésről a főépítész gondoskodik. (3) Egyedi értékre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekelteknek kézbesíteni kell, és egyidejűleg közzé kell tenni az önkormányzat kifüggesztési helyszínein 30 napra. Épület- és növényegyüttesek esetén az értesítés történhet kizárólag az önkormányzat kifüggesztési helyszínein. (4) Érdekeltnek kell tekinteni a következő személyeket, illetve szerveket: a) a javaslattal érintett ingatlan tulajdonosa, képviselője és az ingatlan használója b) az önkormányzat jegyzője c) a fővárosi főépítész d) a kezdeményező(k) (5) A használó értesítése a tulajdonos útján történik. (6) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek. (7) 1 A kerületi védettség kimondását (megszüntetését) kezdeményező előterjesztéseket úgy kell előterjeszteni, hogy azokról a Képviselőtestület - lehetőség szerint - évente két alkalommal dönteni tudjon. Az előterjesztésben szerepelnie kell az érdekeltek - 30 napon belül - benyújtott észrevételeinek, valamint a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalásának. Az előterjesztés ezek hiányában nem terjeszthető elő. 6/A 2 (1) A Képviselőtestületnek a rendelet 5. (2) bekezdésében előírt tartalmi követelményeknek megfelelő kezdeményezés benyújtásától számított 1 éven belül a kezdeményezés elbírálásáról döntenie kell. (2) Az (1) bekezdés szerinti rendelet megalkotásáig illetve a kezdeményezés elutasításáig legfeljebb a kezdeményezés benyújtásától számított 1 évig- a védettség ideiglenes jellegű. (3) Az ideiglenes védettség a Képviselőtestület döntésével illetve az 1 év leteltével megszűnik A bizottság elnevezését módosította a 31/2010. (XI. 08.) sz. rendelet 11. -a, hatályos november 9-től. 2 Beiktatta a 9/2002. (V..) sz. rendelet 1. -a, hatályos május -tól 3

4 (1) A kerületi védettség kimondásáról (megszüntetéséről) az érdekelteket értesíteni kell a 6. -ban foglaltak szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a Fővárosi Földhivatalt és a Fővárosi Önkormányzat illetékes ügyosztályát is érdekeltnek kell tekinteni. (2) A kerületi védettség, illetve annak megszüntetése az azt kimondó önkormányzati rendelet hatálybalépésének napjától érvényes. 8. (1) A kerületi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. (2) A kerületi védettség fennállásának tényét a hivatalos helyszínrajzon fel kell tüntetni az alábbiak szerint: "A Ferencvárosi Önkormányzat 8/1996. (III.4.). sz. rendelete alapján védett települési érték" (3) Az ingatlan-nyilvántartási, illetve helyszínrajzi bejegyzésről a főépítész gondoskodik. A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti. A védett értékekre vonatkozó építésügyi előírások 9. (1) 3 A jelen előírásokat a védett értékeken kívül azon építményekre is alkalmazni kell, amelyekre vonatkozóan az előírt módon védetté nyilvánítást javasló kezdeményezést nyújtottak be, és azt a Képviselő-testület még nem bírálta el (ideiglenes védettség). Nem vonatkoznak azonban jelen előírások a kezdeményezés benyújtását megelőzően megkezdett építési munkálatokra valamint az olyan épületekre, amelyek védettség alá helyezésére vonatkozó kezdeményezésről szóló főépítészi értesítést az érdekeltek részére még nem kézbesítették. (2) Védett építményt érintő bármely építési munkához (külső vagy belső felújítás, helyreállítás, átalakítás, bővítés, bontás) a rendeltetés megváltoztatásához - az általános építésügyi előírásokon túlmenően is - az elsőfokú építésügyi hatóság előzetes engedélye szükséges. Az építési munkákon kívül engedélyköteles továbbá minden olyan munka, amely a védett építmény megjelenését, jellegét érinti, különösen a a) festése (ideértve a, védett utcakép közterületről látható homlokzatait is), b) védett tetőzet héjalása, a héjalás felújítása (ideértve a, védett utcakép közterületről látható tetőzetét is), c) vagy épületrész belső dekoratív falfestése, burkolatainak felújítása, létesítése, d) közterületről látható homlokzatán hirdető- vagy egyéb tábla létesítése, átalakítása (1 m2-nél kisebb tábla esetén is), e) védett műtárgy cseréje vagy annak a közterületen, telken illetve épületen belüli áthelyezése (ideértve a hez, épületrészhez, utcaképhez, építményegyütteshez szorosan hozzátartozó műtárgyakat is) f) ben, építményrészben, védett utcaképhez, építményegyütteshez tartozó területen új műtárgy elhelyezése 3 Módosította a 9/2002. (V..) sz. rendelet 2. -a, hatályos május -tól 4

5 (3) Nem adható építési (elvi építési) engedély olyan építési (bontási) munkára, amely a védett érték létét, állagát veszélyezteti, vagy azt esztétikai szempontból károsan befolyásolja. A védett érték korszerűsítését, átalakítását, bővítését a védettség nem zárja ki, de az épület védettségre okot adó jellegzetességei nem változtathatók meg. (4) Az olyan jogszerűtlen építési munkálatok esetén, amelyek a védett értéket károsan érintik, nem adható ki fennmaradási engedély. Ilyen esetben az építtetőt kötelezni kell az eredeti állapot helyreállítására. (5) Védett építmény bontására engedély csak a védelem feloldása után adható ki. A védelem feloldásának feltételeként egyes épületrészek (pl. homlokzat), tartozékok megőrzése, illetve az új épületbe való beépítésének kötelezettsége előírható. A bontást megelőzően az építményről részletes dokumentációt kell készíteni, és azt a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben és a Fővárosi Tervtárban el kell helyezni, valamint lehetőség szerint meg kell őrizni az értékes építészeti elemeket, tárgyakat. (6) Védett fa kivágására engedély csak a védelem feloldását követően, vagy abban az esetben adható, ha a kivágás a fa biológiai pusztulása miatt elkerülhetetlen. Ez utóbbi megállapítására az elsőfokú építésügyi hatóságnak kertészeti szakvéleményt kell beszereznie, amelynek költségei a tulajdonost (használót) és az Önkormányzatot egyenlő arányban terhelik. (7) Védett fa ágait levágni csak engedéllyel szabad. Az engedély iránti kérelemhez kertészeti szakvéleményt kell csatolni, amelynek költségei a tulajdonost (használót) és az Önkormányzatot egyenlő arányban terhelik. (8) Védett műtárgy a közterületről illetve az épületből nem távolítható el. (9) A védelem alatt álló értékek megőrzése érdekében a hatályos építési jogszabályok keretei között az elsőfokú építésügyi hatóság kötelezheti a tulajdonost(okat), használót(kat) az azokat éktelenítő, idegen részek eltávolítására. Ha az idegen részek a védetté nyilvánítást követően jöttek létre, az eltávolításuk költségei a tulajdonost (használót) terhelik, ellenkező esetben a Ferencvárosi Önkormányzatot. 10. (1) Védett értéket érintő építési munkák engedélyezése iránti kérelem benyújtása előtt az építtetőnek meg kell kérnie a kerületi főépítész szakvéleményét. A főépítésznek a tekintetben kell állást foglalnia, hogy az adott építési (kertészeti) munka megfelel-e a helyi védettségről szóló rendelet előírásainak, illetve nem eredményezi-e a védett érték károsodását. (2) Védett értéket érintő építési munkák engedélyezése iránti kérelemhez az építési és használatbavételi engedélyezési eljárásról szóló jogszabályban előírt mellékleteken kívül csatolni kell: a) a kerületi főépítész szakvéleményét b) átalakítás esetén a jelenlegi állapot felmérési rajzait két példányban c) homlokzatot érintő munkák esetén a színezésre vonatkozó javaslatot (színvázlatot) két példányban d) belső dekoratív (ornamentális és figurális) falfestések esetén ezek színhű vázlatait egy példányban e) a munkák által érintett épületrészek jelenlegi állapotának fényképdokumentációját egy példányban f) kertet érintő munkák esetén a kertfelmérési rajzot növényjegyzékkel, valamint a kerttervet 2 példányban A védett értékek fenntartása 5

6 11. (1) A védett építmények jó karban tartása a tulajdonos (használó) kötelezettsége. (2) A védett fa ápolásának kötelezettsége a Ferencvárosi Önkormányzatot terheli akkor is, ha a védett fa nem közterületen, illetve nem az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon áll. A védett fa tulajdonosa az ezzel kapcsolatos munkák elvégzését tűrni köteles. (3) A kerületi védelem alatt álló értékek használata során biztosítani kell azok megőrzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti. Nem megfelelő használat esetén törekedni kell az érték közcélú felhasználására. (4) 4 (5) (6) 8 9 (7) (8) 13 Az önkormányzat a saját tulajdonában álló védett értékek fenntartására minden évben, az éves költségvetés megállapításakor pénzeszközt biztosít. A védett értékek nyilvántartása 12. (1) A kerületi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet. (2) A nyilvántartás tartalma: cím, helyrajzi szám, tulajdonos, kezelő, használó, valamint műszaki adatok, értékleírás, fényképek, az érték állapota, az önkormányzattól kapott támogatások. (3) A nyilvántartás naprakész vezetéséről a kerületi főépítész gondoskodik. A védett érték állapotában bekövetkezett változásokra az elsőfokú építésügyi hatóság az éves állapotfelmérés keretében felhívja a figyelmet. A védett értékek megjelölése 13. (1) A eket táblával kell megjelölni, amelyen szerepelnie kell az alábbiaknak: "A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete védetté nyilvánította". (2) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról a jegyző gondoskodik. A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles. 4 Hatályon kívül helyezte a 39/2012. (XI.30.) rendelet 1. (2) bekezdése, hatályát veszti december 2-án. 5 Módosította a 16/1998. (VI. 02.) sz. Ö.K. rendelet 2. -a, hatályos január 1-től 6 A bizottság elnevezését módosította a 31/2010. (XI. 08.) sz. rendelet 11. -a, hatályos november 9-től. 7 Hatályon kívül helyezte a 39/2012. (XI.30.) rendelet 1. (2) bekezdése, hatályát veszti december 2-án. 8 A 16/1998. (VI. 02.) sz. Ö.K. rendelet 3. -a iktatta be, hatályos január 1-től 9 Hatályon kívül helyezte a 39/2012. (XI.30.) rendelet 1. (2) bekezdése, hatályát veszti december 2-án. 10 A 16/1998. (VI. 02.) sz. Ö.K. rendelet 3. -a iktatta be, hatályos január 1-től 11 A bizottság elnevezését módosította a 31/2010. (XI. 08.) sz. rendelet 11. -a, hatályos november 9-től 12 Hatályon kívül helyezte a 39/2012. (XI.30.) rendelet 1. (2) bekezdése, hatályát veszti december 2-án. 13 A 8/1996. (III. 04.) sz. Ö.K. rendelet 11. (6) bekezdését (8) bekezdésre változtatta a 16/1998. (VI. 02.) sz. Ö.K. rendelet 3. -a, hatályos január 1-től 6

7 Részletes rendezési tervekre vonatkozó előírások 14. (1) A részletes rendezési tervek készítése és felülvizsgálata során építészeti értékvizsgálati munkarészt kell készíteni és a szabályozási előírások között fel kell tüntetni a védelemre javasolt építményeket, növényeket, vagy azok együtteseit. (2) 14 Védettségre vonatkozó javaslatot tartalmazó részletes rendezési terv (módosítás) elfogadása egyben a védettség alá helyezésre irányuló kezdeményezésnek minősül e rendelet hatálybalépését követően. Vegyes rendelkezések (1) Aki védett értéket megsemmisít, vagy más módon a károsodását idézi elő, továbbá e rendelet 9. - ának (2), (7), (8) bekezdésében foglaltakat megsérti amennyiben bűncselekményt, illetve szabálysértést nem valósít meg tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. (2) A helyszíni bírság kiszabása során hatóságként a közterület-felügyelő valamint a Polgármesteri Hivatal jegyző által erre feljogosított ügyintézője, a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban pedig a jegyző jogosult eljárni. A helyszíni bírság és a közigazgatási bírság kiszabása során egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni. 16. (1) E rendelet a eket, épületegyütteseket tartalmazó 1. sz. melléklete a kihirdetés napján lép hatályba; a 11. (5) - (8) bekezdései január 1. napján. (2) A rendelet 11. (5)-(8) bekezdéseiben foglalt előírásait január 1. napjától, első fokon határozattal még el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Budapest, november A 9/2002. (V..) sz. rendelet 4. (2) bekezdés értelmében a rendelet hatálybalépésekor a korábbi jogszabályok rendelkezései szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően készített érvényes részletes rendezési tervek esetében a kezdeményezés elbírálására vonatkozó 1 éves határidő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 60. (3) bekezdése alapján történő módosításukkor kezdődik 15 Módosította a 10/2000. (IV. 28.) sz. Ö.K. rendelet 2. -a, hatályos április 28-tól 16 Módosította a 18/2012. (V.22.) rendelet 2. -a, hatályos május -tól. 7

8 1. sz. melléklet 17 tömb hrsz utca házsz. megnevezés, leírás védelem fajtája /1 Angyal utca 17, Angyal utca 18, Angyal utca koraeklektikus, romantizáló, Angyal utca 29 késő Angyal utca 30 késő Angyal utca 32 szecessziós jellegű Angyal utca 38 historizáló Bakáts tér 1, későeklektikus téglaarchitektúrás saroképület Bakáts tér 10 szecessziós, volt Erdey Szanatórium, később Schöpf- Merei Ágost Kórház Bakáts tér 12 (Knézich) (17) koraeklektikus iskolaépület /2 Bakáts tér 13 r.k. főplébánia eklektikus épülete Bakáts tér 14 polgármesteri hivatal (Ráday) (48) eklektikus, neoreneszánsz Bakáts tér 3 Ráday utca Bakáts tér Bakáts tér Bakáts tér Bakáts tér Bakáts tér Bakáts utca 1-3 szecessziós (épületközös) Közraktár utca Lónyay utca Bakáts utca 5 Lónyay utca Bakáts utca Bakáts utca 7 Bakáts tér Balázs Béla utca Balázs Béla utca 14 (Thaly K. utca) (21) Balázs Béla utca (Lenhossék utca) (22) Balázs Béla utca 25 Lenhossék utca Balázs Béla utca 26/a kora Balázs Béla utca 26/b kora Balázs Béla utca 27/b Balázs Béla utca 28/a Balázs Béla utca 28/b Márton utca Balázs Béla utca 30 Márton utca Balázs Béla utca 32/a késő Balázs Béla utca 32/b Sobieski J. utca Balázs Béla utca (Márton utca) (Sobieski utca) (15) (8-12) volt sodronygyár, ma irodaház 17 Módosította a 19/2010. (VI.04.) rendelet 1. -a, hatályos június 5-től 8

9 Balázs Béla utca 5 (Viola utca) (28), Berzenczey utca 13, Berzenczey utca 22, Berzenczey utca 26 (Tűzoltó utca) (28) későklasszicista Berzenczey utca 26 későklasszicista, koraeklektikus (Tűzoltó utca) (28) Berzenczey utca 3 késői, Berzenczey utca 30 kora, /2 Berzenczey utca 32 kora Berzenczey utca 5-7 késő, Berzenczey utca 8, Bokréta utca Bokréta utca 12 kora, Bokréta utca Bokréta utca 15, Bokréta utca késő, Bokréta utca 27 késő, (Tűzoltó utca) (27/a) Bokréta utca 30 (Tűzoltó utca) (32/b), /4 Boráros tér 2 Lónyay utca 51 eklektikus egységes térfal homlokzatvédelem Czuczor utca Csarnok tér 3-4 Erkel utca Csarnok tér 5 Gönczy Pál utca 1 eklektikus egységes térfal homlokzatvédelem Csarnok tér Gönczy Pál utca 5 1 Erkel utca /1 Dandár utca 3-7 Dandár gyógyfürdő, modern, art déco É Erkel utca 13/A eklektikus É Erkel utca 20 (Üllői út) (15) klasszicista, É Erkel utca Ernő utca Ernő utca Ernő utca 19 késő Ernő utca 24 késő Ernő utca Ernő utca 7 kora Ferenc tér 11 szecessziós elemekkel, Ferenc tér 4 (Berzenczey utca) (15) Ferenc tér Fővám tér volt Sóház, ma egyetemi épület, É20 18 Törölte a 29/2010. (X.05.) rendelet 1. -a, hatályos október 5-től. 9

10 neoreneszánsz, téglaburkolatú /12 Gabona utca 10 modern, utcakép /8 Gabona utca 2 (Liliom) (1/c) modern, utcakép /19 Gabona utca 3 modern, utcakép /9 Gabona utca 4 modern, utcakép /18 Gabona utca 5 modern, utcakép /10 Gabona utca 6 modern, utcakép /17 Gabona utca 7 modern, utcakép /11 Gabona utca 8 modern, utcakép /16 Gabona utca 9 a 70-es évekbeli modern Gát u Gát u 36 Sobieski J. utca 1 historizáló, Gát utca Gát utca Gát utca Gát utca Gát utca kora reneszánsz formaelemekkel Gát utca Gát utca Márton utca /2 Gát utca 2-6 volt Lazarista templom és rendház téglahomlokzatú neoromán É Gát utca Gát utca 5, a szomszédos József Attila szülőház környezetekének szerves része Gát utca Gát utca Gönczy Pál utca 2 eklektikus egységes térfal homlokzatvédelem Gönczy Pál utca 4 eklektikus egységes térfal homlokzatvédelem Gönczy Pál utca 6 Lónyay utca 5 eklektikus egységes térfal homlokzatvédelem /15 Gubacsi út 6/A-B volt Sertésvágóhíd víztorony eklektikus, téglaburkolatú védett ipari épület É /15 Gubacsi út 6/A-B volt Sertésvágóhíd modern vasbeton csarnok védett ipari épület É /7 Gubacsi út területén, a 35-ös sz. előtt /5 Gyáli út /11 Haller park Kőkereszt Szent László Kórház vakolat- és téglahomlokzatú, pavilonos rendszerű Szent Vince templom, Helyi védelem Épületegyüttes ÉE2 É2 neoromán Haller utca 22 késő, utcakép Haller utca 24 késő, utcakép Haller utca 26, utcakép Haller utca 28 késő, utcakép Haller utca 30 késő, utcakép Haller utca 48 10

11 Haller utca Haller utca Gát utca Haller utca (Telepy utca) (2/a) Hőgyes E. utca 5-9 Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézet É Hőgyes Endre utca Hőgyes Endre utca Hőgyes Endre utca Hőgyes Endre utca 3, Hőgyes Endre utca 5 eklektikus egyetemi épület Hőgyes Endre utca Hőgyes Endre utca Imre u 2 későklasszicista volt halászház Imre utca 5 (Mátyás utca) (6) Kinizsi utca Kinizsi utca 17 (Ráday utca) (35) Kinizsi utca /7 Kinizsi utca volt dohányraktár, ma irodaház, eklektikus, Kinizsi utca 31, ún. Kinizsiház Kinizsi utca Kinizsi utca Kinizsi utca Knézich Kinizsi utca 2 (29) Knézich utca 14 Idősek Otthona, neobarokk épületegyüttes, volt Elisabetinum Knézits utca 15 É Knézits utca 3-13 (a Ráday utca 36. miatt eklektikus iskolaépület Ráday utca 36 a telek műemléki védelem alá tartozik) Knézits utca /2 Koppány u. 6 Romantikus Helyi védelem Közraktár utca 12/a Közraktár utca 12/b Közraktár utca 2/a Mátyás utca (2) / Közraktár utca 20/a Zsíl utca 1 modern /22 Közraktár utca 22 modern /13 Közraktár utca 22/a (Gálya utca) (2) modern /3 Közraktár utca 22/b (Gálya utca) (1) modern /3 Közraktár utca 34 (Boráros tér) (2) /3 Köztelek utca 4/a modern /2 Köztelek utca 4/b modern Köztelek utca 8 volt OMGE székház, Köztelek eklektikus (zeneiskolai rész) Lenhossék utca (Gát utca) 10 (13) 11

12 Lenhossék utca 12 (Gát utca) (16) Lenhossék utca 21 (Vendel utca) (5) Lenhossék utca általános iskola, szecessziós É Lenhossék utca 30 (Vendel utca) (20/b) Lenhossék utca 31 Tűzoltó utca 68, /2 Lenhossék utca Semmelweis Egyetem intézetei, eklektikus, téglaburkolatos Épületegyüttes ÉE Lenhossék utca 5 Gát utca Lenhossék utca 7 Gát utca Lenhossék utca /20 Liliom utca 1/b (Gabona utca) (1) modern, utcakép Liliom utca 22 (Mester utca) (20) Liliom utca 28 historizáló, Liliom utca 30 historizáló, Liliom utca 32 késő, /2 Liliom utca 34-36, Liliom utca 38 kora, (Tompa utca) (15/b) Liliom utca 41 későeklektikus trafóház, (Tűzoltó utca) (20) ma intézményépület Liliom utca 50 eklektikus, részben szecessziós Liliom utca Lónyay utca 11 (Erkel) (6) Lónyay utca 13/a Erkel utca Lónyay utca 13/b Lónyay utca 14 (Erkel utca) (8) Lónyay utca Lónyay utca 16 (Erkel utca) (7) Lónyay utca 17 (Mátyás) (10) Lónyay utca /1 Lónyay utca 19 (Mátyás utca) (5b) Lónyay utca 20 Mátyás utca Lónyay utca 22 (Mátyás utca) (7) Lónyay utca (Czuczor utca) (7-9) Lónyay utca Lónyay utca Lónyay utca Lónyay utca 42/a Lónyay utca 42/b 12

13 Lónyay utca /1 Lónyay utca 45 eklektikus egységes térfal homlokzatvédelem Lónyay utca 46 historizáló téglaarchitektúrás, (Bakáts utca) (4) sarokhangsúlyos É Lónyay utca 4-6 historizáló téglaarchitektúrás iskolaépület É /2 Lónyay utca 47 eklektikus egységes térfal homlokzatvédelem /3 Lónyay utca 49 eklektikus egységes térfal homlokzatvédelem Lónyay utca Lónyay utca Lónyay utca Lónyay utca Ráday utca Lónyay utca Ráday utca Lónyay utca 8 historizáló téglaarchitektúrás iskolaépület É Lónyay utca Márton utca 11 késő Márton utca 13 eklektikus Márton utca 18 kora, =Vendel utca Márton utca 21 Vendel utca 30, Márton utca 28 Tűzoltó utca Márton utca 3/a Márton utca 35/a Márton utca Márton utca 5/a Márton utca 8/a Gát utca Márton utca 8/b Mátyás utca Mátyás utca Mátyás utca szecessziós irodaház Mátyás utca Mátyás utca 18 későeklektikus épületegyüttes tagja, Mátyás utca 20 későeklektikus épületegyüttes tagja, Mátyás utca Mátyás utca Mester Mester utca 1 (Ferenc körút) (9-11) késő É Mester utca Mester utca 13 (Tinódi) (16) É Mester utca 14-16, Mester utca 18 premodern Mester utca 19 (Ipar utca) (6-8) eklektikus, általános iskola Mester utca 22 (Liliom utca) (5) premodern 13

14 Mester utca -25 Teleky Blanka Középiskola, későklasszicista, É Mester utca 24 modern Mester utca 34 (Berzenczey utca) (2) Mester utca 46 (Viola utca) (2), Mester utca Fáy András Középiskola, (Lenhossék utca) (1) historizáló (Márton utca) (2) É Mihalkovics utca 12 szecessziós Mihalkovics utca Mihalkovics utca /2 Mihalkovics utca 18, Szent István Kórház Nagyvárad tér (29- eklektikus, téglaburkolatos, (Haller utca) 31) pavilonos rendszerű Épületegyüttes ÉE Páva 32/a (Tűzoltó utca) (24) Páva utca 32/b Páva utca 37, (Tűzoltó utca) (17) Páva utca 39 Tűzoltó utca 26 Zsinagóga, historizáló É Pipa utca 2/B É Pipa utca Pipa utca 6 (Csarnok tér) (6) neoreneszánsz É Ráday utca 15 (Erkel utca) 13/b É Ráday utca 16 eklektikus, neoreneszánsz (Erkel utca) (16) É Ráday utca Ráday utca Ráday utca Ráday utca 21 későeklektikus épületegyüttes (Mátyás utca) (22) tagja, Ráday utca Ráday utca (Mátyás utca) (17) Ráday utca Ráday utca 26 (Köztelek utca) (2) É Ráday utca /1 Ráday utca 28 Református Kollégium eklektikus, (Köztelek utca) Ráday utca Ráday utca 30 (Biblia köz) ( - ) Ráday utca Ráday utca 32 Kinizsi utca Ráday utca 34 Kinizsi utca Ráday utca Ráday utca Ráday utca Ráday utca 41 14

15 Ráday utca Ráday utca Ráday utca Ráday utca Ráday utca 60 Ferenc krt Ráday utca Ráday utca 8 É Ráday utca Sobieski J. u /22 Sobieski J. utca 25/a (Tűzoltó utca) (86) modern, utcakép / Sobieski J. utca 25/b modern, utcakép /26 Sobieski J. utca 27/b modern, utcakép Sobieski J. utca 28 =Tűzoltó utca /13 Sobieski J. utca 29 modern, utcakép /14 Sobieski J. utca 31 modern, utcakép /15 Sobieski J. utca 33 modern, utcakép Sobieski J. utca 34 volt /16 Sobieski J. utca 35 modern, utcakép Sobieski J. utca /17 Sobieski J. utca 37 modern, utcakép Sobieski J. utca 38 késő /18 Sobieski J. utca 39 modern, utcakép Sobieski J. utca 40ü /19 Sobieski J. utca 41 modern, utcakép Sobieski J. utca Sobieski J. utca Sobieski J. utca Sobieski J. utca Soroksári út (Ipar utca) Soroksári út (Dandár utca) (1) 26 (1) Zwack likőrgyár, eklektikus /6 Soroksári út 158 Késő eklektikus hőközpont és torony HV /6 Soroksári út 158 Konstruktivista vasbeton ipari épület HV Telepy utca 2/c Telepy utca Telepy utca 25 késő /6 Telepy utca 26 eklektikus és modern (20/b) Telepy utca 27 késő /5 Telepy utca /4 Telepy utca /3 Telepy utca /20 Telepy utca 28 (22/a) 30 (22/b) 32 (22/c) 34 (24) 11 modern historizáló modern (romantikus) modern Thaly K. utca (Gát utca) (1) Thaly K. utca 19 (Balázs Béla utca) (11) Thaly K. utca 39, Thaly K. utca 52 eklektikus,, 15

16 (Tűzoltó utca) (48) Thaly Kálmán utca 12 poszt, Thaly Kálmán utca 38 óvoda, volt iskola, későeklektikus É Thaly Kálmán utca 50 (Tűzoltó utca) (35), Thaly Kálmán utca 8 késő /15 Tinódi 6 historizáló (Gabona utca) (11) modern, utcakép /14 Tinódy utca 8 historizáló (Gabona utca) (12) modern, utcakép Tompa utca 11 későklasszicista, (Angyal utca) (25) Tompa utca 11 késő klasszicista, Angyal utca Tompa utca 12 (Angyal utca) (22) Tompa utca 14 eklektikus, részben szecessziós Angyal utca Tompa utca 17/a (Liliom utca) () Tompa utca 19 (Páva utca) (16) historizáló Tompa utca 8 (Angyal utca) (8) modern, historizáló Tompa utca 9 Angyal utca Török Pál utca 1 Képzőműv. Szakközépiskola (Ráday utca) (2) eklektikus É Tűzoltó utca volt lovarda, eklektikus épület Tűzoltó utca 15 (Páva utca) (30/b), Tűzoltó utca 19, Tűzoltó utca 21 (Berzenczey utca) (24), Tűzoltó utca poszt, =(Berzenczey utca) (31) Tűzoltó utca 27/b, Tűzoltó utca Tűzoltó utca 32/a kora, Tűzoltó utca 33/a (Viola utca) (39/a), utcakép Tűzoltó utca 33/b, utcakép Tűzoltó utca 33/c, utcakép Tűzoltó utca Tűzoltó utca 5 (Angyal utca) (40) modern Tűzoltó utca 51 késő Tűzoltó utca 6 historizáló Tűzoltó utca 66 (Lenhossék utca) (36) késő Tűzoltó utca (Angyal utca) (Liliom utca) 7-9 (43) (56) Semmelweis Egyetem Gyermekklinika eklektikus, É Tűzoltó utca (Telepy utca) (Ernő utca) (17-21) általános iskola, eklektikus É32 16

17 (18-22) Üllői út Kálvin tér Ráday utca szecessziós irodaház Üllői út Üllői út 103 Márton utca Üllői út 105 Márton utca Üllői út Üllői út 109/b késő Üllői út 109/c Sobieski J. utca 44 késő /21 Üllői út 111 Sobieski J. utca Üllői út eklektikus, Üllői út 113 Telepy utca /13 Üllői út 145 Szent Kereszt templom, neoromán É Üllői út 21 kora Üllői út Üllői út Üllői út 53/a (Liliom utca) (47) késő Üllői út 53/b Üllői út 57 (Páva utca) (41) Üllői út 61 késő /1 Üllői út 63 (Berzenczey utca) (34), Üllői út Üllői út Örökimádás templom és rendház, későeklektikus, neogótikus É Üllői út Üllői út 85 kora Üllői út ((60- (Thaly K. utca) 62) kora Üllői út 89/a (Thaly Kálmán utca) (45) eklektikus, Üllői út 89/c késő Üllői út Üllői út 91/a Üllői út 91/b Üllői út (Tűzoltó) 93 (58-64) Semmelweis Egyetem intézetei, eklektikus, téglaburkolatos Épületegyüttes ÉE Üllői út 95 (Lenhossék utca) (46) Üllői út. 109/a késő /2 Vágóhíd utca 15 bolgár ortodox templom, historizáló korai modern É Vámház krt Vámház krt. 13 historizáló volt, ma irodaház 17

18 Vámház krt. 15 (Lónyay utca) (1) koraeklektikus sarokház, Vámház krt. 5 (Pipa utca) (2/a) Vámház krt Vámház krt Vaskapu utca 20 volt Meinl Gyula kávépörköldéje, (Dandár utca) (15) ma nyomda, téglaburkolatos ipari védett ipari épület Vendel utca 1 Leövey Klára Középiskola, volt (Thaly Kálmán utca) () Ranolder Intézet, eklektikus É Vendel utca Vendel utca 3 Közgazdasági Politechnikum, volt Balázs Béla utca 20 gyermekmenhely, eklektikus É /2 Vendel utca 34 modern Viola utca Viola utca Viola utca 37/a, utcakép Viola utca 37/b, utcakép Viola utca 37/c, utcakép Viola utca 42, Viola utca 44, Viola utca 50 későklasszicista, /2 Viola utca 52 későklasszicista, Viola utca 7 késő, Viola utca 8, /18 Víztorony köz 8 víztorony Váltó köz 7 tégla- és faburkolatú MÁV telep 15/III védett ipari épület É8 18

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/1996. (III.4.) sz. rendelete. a helyi (kerületi) értékvédelemről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/1996. (III.4.) sz. rendelete. a helyi (kerületi) értékvédelemről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/1996. (III.4.) sz. rendelete a helyi (kerületi) értékvédelemről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete az építésügyről

Részletesebben

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete A község történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009.(XI.23.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelmérôl

Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009.(XI.23.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelmérôl Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009.(XI.23.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelmérôl Jóváhagyott rendelet Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelettel, valamint a 3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelettel

Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelettel, valamint a 3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelettel Piliscsév Község Képviselő-testületének 10/2007.(IV.2.) rendelete a Piliscsév településképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület 15/2005. (VII. 4.) rendelete Pásztó városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

28/2004. (V. 25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

28/2004. (V. 25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK HELYI VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ az 54/2004. (IX.15.), 34/2005.(V.25.), 42/2005. (IX.22.), 17/2006. (II.20.), 42/2006. (IX.19.),

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelettel

Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelettel Piliscsév Község Képviselő-testületének 10/2007.(IV.2.) rendelete a Piliscsév településképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Ez a rendelet 2012. február 01-én lép hatályba és 2012. február 02-án hatályát veszti. Budapest, 2012. január 26. polgármester.

Ez a rendelet 2012. február 01-én lép hatályba és 2012. február 02-án hatályát veszti. Budapest, 2012. január 26. polgármester. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Egészségügyi alapellátási körzetek

Egészségügyi alapellátási körzetek Cím Felnőtt Gyermek Felnőtt Gyermek házi házi fogorvos fogorvos Védőnői ANGYAL UTCA 4 19 42 08 02 14 ANGYAL UTCA 7, 9, 11 19 42 08 02 14 ANGYAL UTCA 10,12,14,16,18,20 19 42 04 01 14 ANGYAL UTCA 22,24,26,28,30,32,34,36,38

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2009.(IX.04.) rendelete. Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2009.(IX.04.) rendelete. Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2009.(IX.04.) rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja,

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek

Felnőtt háziorvosi körzetek Felnőtt háziorvosi körzetek Bakáts tér 3,4,5,6,7,8,13. Ferenc krt. 2-44-ig páros oldal. Kinizsi u. 27. Knézits u. 12,13,14,15. Ráday u. 34,36,38,40,54,56,60. Bakáts tér 2,9,10. Bakáts u. 1,3,5,6,8. Boráros

Részletesebben

VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE:

VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE: 4. sz. melléklet VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE: HELYI (KERÜLETI) VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK (HVJ): kód tömb hrsz cím megnevezés 1. 1 37110 Tűzoltó u. 10-16. Volt lovarda épület (ma BÁV csarnoképület)

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposfő Község Önkormányzatának 7/2004. (IV.23.) rendelete

Kaposfő Község Önkormányzatának 7/2004. (IV.23.) rendelete Kaposfő Község Önkormányzatának 7/2004. (IV.23.) rendelete Kaposfő község helyi értékei védelmének szabályozásáról (Egységes szerkezetben a 11/2008. (X. 30.) Ör-rel) Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2016.(...) önkormányzati rendelete. az építészeti értékek helyi védetté nyilvánításáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2016.(...) önkormányzati rendelete. az építészeti értékek helyi védetté nyilvánításáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(...) önkormányzati rendelete az építészeti értékek helyi védetté nyilvánításáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

28/2004. (V. 25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

28/2004. (V. 25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK HELYI VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ az 54/2004. (IX.15.), 34/2005.(V.25.), 42/2005. (IX.22.), 17/2006. (II.20.), 42/2006. (IX.19.),

Részletesebben

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete Hatályos: tól

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete Hatályos: tól Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-10-23 -tól Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete az épített

Részletesebben

3. E rendelet alkalmazásában:

3. E rendelet alkalmazásában: Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 9/2014.(VII.23.) sz. rendelete a helyi építészeti örökség védelméről szóló 11./2008. (IX.15.) számú rendelet módosításáról Szerep Község Önkormányzatának

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Erdőkertes Község Önkormányzat 1/2014. (II. 28.) sz. rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Erdőkertes Község Önkormányzat 1/2014. (II. 28.) sz. rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Erdőkertes Község Önkormányzat 1/2014. (II. 28.) sz. rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Magyarország Alaptörvénye XXI. cikk (1) bekezdésében rögzíti, hogy Magyarország elismeri

Részletesebben

Iktató szám: 10/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

Iktató szám: 10/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 14. sz. felnőtt fogorvosi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2000.(VI.29.) ÖKT. rendelete Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről a 34/2000.(X.26.)ÖKT.

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestület 2/2005.( I. 29.) sz. önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről

Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestület 2/2005.( I. 29.) sz. önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről 1 Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestület 2/2005.( I. 29.) sz. önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület

Részletesebben

37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről. 1. Általános rendelkezések

37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről. 1. Általános rendelkezések 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Ipolytölgyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.27.) sz. rendelete az épített környezet helyi védelméről

Ipolytölgyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.27.) sz. rendelete az épített környezet helyi védelméről Ipolytölgyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.27.) sz. rendelete az épített környezet helyi védelméről Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szavazókörök száma: 53, sorszáma 1-53-ig folyamatos.

Szavazókörök száma: 53, sorszáma 1-53-ig folyamatos. Budapest Főváros IX. Kerület Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2013. (VII.29.) számú határozata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosban a szavazókörök számának, sorszámának, területi beosztásának,

Részletesebben

Felsőszölnök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VII.02) számú rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Felsőszölnök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VII.02) számú rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Felsőszölnök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VII.02) számú rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Felsőszölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolaegészségügyi

(6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolaegészségügyi Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 222/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 2. sz. felnőtt háziorvosi

Részletesebben

Kamerák száma (db) Települések

Kamerák száma (db) Települések MRFK (BRFK kerület) Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság Budapest IX. ker. 1 Üllői út 91-93. BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság

Részletesebben

az épített és természeti környezet helyi védelméről

az épített és természeti környezet helyi védelméről BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2001. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Biri Község Önkormányzat Képviselő-testülete az építésügyről szóló 1997. évi

Részletesebben

Óvodai körzetek utcák szerint rendezve január 26. napjától

Óvodai körzetek utcák szerint rendezve január 26. napjától i körzetek utcák szerint rendezve 2017. január 26. napjától 1091 Angyal István park Liliom (1094 Liliom u. 15.) 1094 Angyal u. végig Liliom (1094 Liliom u. 15.) 1098 Aranyvirág sétány végig Epres (1098

Részletesebben

A Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2011. (X. 05.) rendelete. a város építészeti örökségének helyi védelméről

A Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2011. (X. 05.) rendelete. a város építészeti örökségének helyi védelméről A Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2011. (X. 05.) rendelete a város építészeti örökségének helyi védelméről Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

8/2004. (III. 17.) R E N D E L E T E

8/2004. (III. 17.) R E N D E L E T E Emőd Város Képviselő-testületének 14/2004. (VI.10.) és a 12/2008. (IV. 18.) rendeletekkel módosított 8/2004. (III. 17.) R E N D E L E T E az épített és természeti környezet védelméről Egységes szerkezetben

Részletesebben

Veszélyességi övezetek A3

Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek: - 1%-os halálozás indoor esetén (épületben tartózkodókra): ~ 310 méter;(piros) - 1%-os halálozás outdoor esetén (szabadban tartózkodókra): ~ 565 méter.(zöld)

Részletesebben

Uszód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. ( III. 18. ) rendelete az építészeti örökség helyi védelmének szabályairól

Uszód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. ( III. 18. ) rendelete az építészeti örökség helyi védelmének szabályairól Uszód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. ( III. 18. ) rendelete az építészeti örökség helyi védelmének szabályairól Uszód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (VII. 12.) rendelete. az épített és természeti környezet helyi védelméről

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (VII. 12.) rendelete. az épített és természeti környezet helyi védelméről Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (VII. 12.) rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Magyargéc község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről 1 szóló 18/1997. (VII. 18.) Ök. rendelete, a 18/1998. (VII. 24.), a 28/2000.(X. 19.) és a 20/2001.(VII.

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzata képviselő-testületének

Nógrád Község Önkormányzata képviselő-testületének Nógrád Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2009. (XI. 28) rendelete az épített értékek helyi védelméről Egységes szerkezetben a 8/2011.(VII.06.) módosítással, és 9/2012.(V.22.) módosítással.

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Mórahalom város Képviselő-testülete * 11/2000. (III. 30.) Kt. sz. rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól Mórahalom város Képviselő-testülete fontosnak tartja,

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2015. (IX.11.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2015. (IX.11.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2015. (IX.11.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról 2. oldal Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (IX.11.)

Részletesebben

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1 7./ Lakásrendelet módosítása (I. forduló) 34/2011., 34/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester KIVONAT készült a Budapest Főváros IX. kerület

Részletesebben

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz.

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz. melléklet a) Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása -

Részletesebben

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2008.(XI.27.) sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2008.(XI.27.) sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2008.(XI.27.) sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete az országos védelem

Részletesebben

befoglaló tömb romantikus 102. tömb II. klasszicista 102. tömb II.

befoglaló tömb romantikus 102. tömb II. klasszicista 102. tömb II. r.k. plébániatemplom 36910 református templom 37015 37014, 37013 volt Két Oroszlán Fogadó Közgazdasági Egyetem (volt Fővámház) 37058 37730 37033 37008 Bakáts tér romantikus 126. 15664 Kálvin tér 7. klasszicista

Részletesebben

16/2004. (IV. 22.) KT. rendelete. a városkép és a város történelme szempontjából meghatározó épített és természeti környezet helyi védelméről

16/2004. (IV. 22.) KT. rendelete. a városkép és a város történelme szempontjából meghatározó épített és természeti környezet helyi védelméről HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (V. 13.) KT. rendelettel, a 15/2009. (V. 12.) KT. rendelettel, a 23/2009. (IX. 21.) KT. rendelettel, a 27/2009. (XI. 17.) KT. rendelettel,

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012 (IX.05.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012 (IX.05.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012 (IX.05.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére Iktató szám: Sz-543/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére Tárgy: Társasházankénti

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: Kazincbarcika Város Önkormányzata 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelete a helyi védelem alatt álló építészeti értékek fenntartásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete a helyi egyedi védeleméről

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete a helyi egyedi védeleméről Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete a helyi egyedi védeleméről Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

A ferdén szedett szöveg a fővárosi kerületi önkormányzatok rendeleteibe illeszthető.

A ferdén szedett szöveg a fővárosi kerületi önkormányzatok rendeleteibe illeszthető. Az Országos Főépítészi Kollégium elkészítette az alábbi minta-rendeletet. Az anyag szabadon felhasználható, továbbfejleszthető, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a jogszabályi változások átvezetésével.

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016. (V.26.) rendelete

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016. (V.26.) rendelete HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016. (V.26.) rendelete Helyi értékvédelemről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdésében,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl

a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl Bátya Község Önkormányzat Képvisel-testületének 17/2008. (IX. 15.) Kt. számú önkormányzati rendelete a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl Bátya

Részletesebben

A helyi építészeti értékek fogalma 1.

A helyi építészeti értékek fogalma 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről (Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2014. (V.28.) számú önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 230/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2018. december 13i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Történeti városrészek rehabilitációjának

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2010. (IX. 14.) Önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2010. (IX. 14.) Önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2010. (IX. 14.) Önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-298/2017. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. június 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

M számú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök számozás szerinti lehatárolása. Tömbszám Lehatárolás Hrsz Utca Ház szám

M számú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök számozás szerinti lehatárolása. Tömbszám Lehatárolás Hrsz Utca Ház szám M-02 2. ú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök ozás szerinti lehatárolása Tömb Lehatárolás Hrsz Utca Ház 1 Ferenc körút Üllői út 37 104 Üllői út (Ferenc krt.) 45-51 (45) 15 238 37 105 Ferenc

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (IV. 2.) rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (IV. 2.) rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (IV. 2.) rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Módosította: 21/2004. (XI. 15.), 15/2011. (X. 12.) és a 7/2012. (V. 31.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-378/2012. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére Tárgy: Lakóház-felújítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS hoz Az.1 a rendelet területi hatályát, a 2. az előírások alkalmazását rögzíti

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS hoz Az.1 a rendelet területi hatályát, a 2. az előírások alkalmazását rögzíti 1 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. (5) bekezdés 6. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata a helyi településrendezési szabályok megalkotása

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2008. (XII.18.) számú rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2008. (XII.18.) számú rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2008. (XII.18.) számú rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 26/2008. (XII.18.) számú rendelete

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzatának 13/2008. (XI. 26.) számú rendelete. a helyi építészeti örökség védelmérıl

Csemı Község Önkormányzatának 13/2008. (XI. 26.) számú rendelete. a helyi építészeti örökség védelmérıl Csemı Község Önkormányzatának 13/2008. (XI. 26.) számú rendelete a helyi építészeti örökség védelmérıl Csemı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 37/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2005. (VII. 15.) rendelete. Biharnagybajom építészeti örökségének helyi védelméről

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2005. (VII. 15.) rendelete. Biharnagybajom építészeti örökségének helyi védelméről Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (VII. 15.) rendelete Biharnagybajom építészeti örökségének helyi védelméről Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (III. 23.) önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (III. 23.) önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről SÁRPILIS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016. (III. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009.(XII.16.) számú rendelete az épített környezet helyi védelméről

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009.(XII.16.) számú rendelete az épített környezet helyi védelméről Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009.(XII.16.) számú rendelete az épített környezet helyi védelméről Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-290/2018. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2018. június 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselő-testületének

Mórahalom Város Képviselő-testületének Mórahalom Város Képviselő-testületének 15/2014. (/IV. 29.) önkormányzati R E N D E L E T E 0254/9 hrsz-ú ingatlan helyi egyedi védelem alá helyezéséről Mórahalom Város képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl. (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe foglalva:

Részletesebben

Kimutatás a Budapest IX. kerületi Önkormányzat társasházi támogatásairól 2014. III. negyedév

Kimutatás a Budapest IX. kerületi Önkormányzat társasházi támogatásairól 2014. III. negyedév Szerződés kód Szállító neve Szerződés kezdete Szerződés lejárta Összeg Szerződés tárgya SZBJ/2014/01602 Bakáts u. 6. Társasház 2014.07.28. 2014.12.31. 1 302 258 Veszélyelhárítás támogatása. SZBJ/2014/01630

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2003. (IV.07.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2003. (IV.07.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/2003. (IV.07.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a művészeti alkotások közterületen történő elhelyezésének szabályairól (Egységes szerkezetben a

Részletesebben

Tiltott, közösségellenes magatartás

Tiltott, közösségellenes magatartás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete az egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati rendeletek

Részletesebben

Pátka község önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti örökség védelméről

Pátka község önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti örökség védelméről Pátka község önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti örökség védelméről Pátka Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2008. (III. 19.) számú rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 1/2008.

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2008. (III. 19.) számú rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 1/2008. MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2008. (III. 19.) számú rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 1/2008. SZÁMÚ RENDELETE A helyi építészeti örökség védelméről. Monor Város Önkormányzata

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/1996.(IV.25.) KT. R e n d e l e t e. a helyi jellegű építészeti értékek védelméről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/1996.(IV.25.) KT. R e n d e l e t e. a helyi jellegű építészeti értékek védelméről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/1996.(IV.25.) KT. R e n d e l e t e a helyi jellegű építészeti értékek védelméről (Egységes szerkezetben a 15/2008.(VI.27.) KT. Rendelettel) Szentlőrinc Városi Önkormányzat

Részletesebben

Újpest épített környezete helyi védelméről ÁLTALÁNOS RÉSZ

Újpest épített környezete helyi védelméről ÁLTALÁNOS RÉSZ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2010. (...) önkormányzati rendelete Újpest épített környezete helyi védelméről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest

Részletesebben

Martonvásár Nagyközség Képviselő-testületének 8/2004. (IV,15.) sz. rendelete az építészeti örökség helyi védelméről 1. Általános rendelkezések

Martonvásár Nagyközség Képviselő-testületének 8/2004. (IV,15.) sz. rendelete az építészeti örökség helyi védelméről 1. Általános rendelkezések Martonvásár Nagyközség Képviselő-testületének 8/2004. (IV,15.) sz. rendelete az építészeti örökség helyi védelméről 1 Martonvásár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére. Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. dr. Bácskai János polgármester

ELŐTERJESZTÉS. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére. Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. dr. Bácskai János polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére Tárgy: Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 285/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I.

Részletesebben

Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2003. (IV.17.) sz. rendelete. az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2003. (IV.17.) sz. rendelete. az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2003. (IV.17.) sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete. Jánoshalma Város településképének védelméről

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete. Jánoshalma Város településképének védelméről Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város településképének védelméről Jánoshalma Városi Önkormányzat a településkép védelméről szóló 2016.

Részletesebben

2. számú előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 18.-án tartandó ülésére

2. számú előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 18.-án tartandó ülésére 2. számú előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18.-án tartandó ülésére Tárgy: A helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet felülvizsgálatáról. A jogszabályok

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 8/2002.(X.02) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 15/2000. (V.06.) rendelete (egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 190/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a térfelügyeleti-rendszer

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 131/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati

Részletesebben

4/2008.(III.25.) Ör. számú rendelete. A helyi védelem célja, a helyi érték fogalma

4/2008.(III.25.) Ör. számú rendelete. A helyi védelem célja, a helyi érték fogalma LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(III.25.) Ör. számú rendelete A helyi védelem célja, a helyi érték fogalma Létavértes Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

8/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

8/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ a8/2014. (III.31.), 35/2014. (X.29.), 7/2015. (III.30.), 5/2016.(II.26.) és a 10/2017. (II.24.)önkormányzati

Részletesebben

28/2003. (XII. 23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzati rendelet. az építészeti emlékek helyi védelméről (módosításokkal egységes szerkezetben)

28/2003. (XII. 23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzati rendelet. az építészeti emlékek helyi védelméről (módosításokkal egységes szerkezetben) 28/2003. (XII. 23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzati rendelet az építészeti emlékek helyi védelméről (módosításokkal egységes szerkezetben) Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005. (VII.1.) rendelete. Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005. (VII.1.) rendelete. Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005. (VII.1.) rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

28/2004. (V. 25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

28/2004. (V. 25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK HELYI VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ az 54/2004. (IX.15.), 34/2005.(V.25.), 42/2005. (IX.22.), 17/2006. (II.20.), 42/2006. (IX.19.),

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 16/2001.(XI.30.), 9/2002. (IX.02.), 15/2005.(X.24.) rendeletekkel módosított 8/2001. (VI.25.)

Részletesebben