A KOREAI KÖZTÁRSASÁG, másrészről,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KOREAI KÖZTÁRSASÁG, másrészről,"

Átírás

1 a évi... törvény az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészr ől a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemről és együttm űködésr ől szóló Keretmegállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyz őkönyv kihirdetésérő l? 1. Az Országgyűlés az egyrészr ől az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Korea i Köztársaság közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló Keretmegállapodást (a továbbiakban: Keretmegállapodás) e törvénnyel kihirdeti. 2. A Keretmegállapodás hiteles magyar nyelv ű szövege a következő : KERETMEGÁLLAPODÁS egyrészr ől az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemr ől és együttműködésről A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSAG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, A HOLLAND KIRÁLYSÁG, AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, A FINN KÖZTÁRSASÁG, A SVÉD KIRÁLYSÁG, NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, Az Európai Közösséget létrehozó szerz ődés és az Európai Unióról szóló szerződés felei, a továbbiakban: tagállamok, é s AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, egyrészről, és A KOREAI KÖZTÁRSASÁG, másrészről, FIGYELEMBE VÉVE a Koreai Köztársaság, az Európai Közösség és tagállamai közötti, hagyományos baráti kapcsolatokat, ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE a Felek elkötelezettségét az Emberi Jogok Egyeteme s Nyilatkozatában megállapított demokratikus elvek és alapvet ő emberi jogok iránt, MEGERŐSÍTVE azon szándékukat, hogy közös értékrenden és törekvéseken alapuló, rendszeres politikai párbeszédet alakítsanak ki az Európai Unió és a Koreai Köztársaság között, FELISMERVE az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) jelent ős szerepét általában a nemzetközi kereskedelem, és különösen a kétoldalú kereskedele m el őmozdításában, valamint hogy a Koreai Köztársaság és az Európai Közösség egyformá n elkötelezettek a szabad kereskedelem és a piacgazdaság elvei iránt, amelyeken az említet t egyezmény alapul, A törvényt az Országgy űlés a február 21-i ülésnapján fogadta el.

2 ÚJÓLAG 1VIEGERŐSÍTVE, hogy mind a Koreai Köztársaság, mind az Európai Közösség é s tagállamai elkötelezték magukat a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmén y megerősítéséből eredő kötelezettségvállalások teljes kör ű teljesítése mellett, SZEM ELŐTT TARTVA, hogy szükséges hozzájárulni a GATT Uruguay Fordul ó eredményeinek teljes körű megvalósításához, és hogy szükséges a nemzetközi kereskedelem szabályainak átlátható és megkülönböztetést ől mentes alkalmazása, FELISMERVE a Felek között fennálló kapcsolat megerősítésének fontosságát, az együttműködés fokozásának szándékával, valamint közös akaratukat a közös érdekű területeken lév ő kapcsolatai k megszilárdítására, elmélyítésére és kiterjesztésére, az egyenl őség, a megkülönböztetéstől való mentesség, a természetes környezet védelme és a kölcsönös el őnyök alapján, AllAL AZ ÓHAJJAL, hogy kedvez ő feltételeket teremtsenek a fenntartható növekedéshe z és a kereskedelem kiterjesztéséhez, valamint a közös érdek ű különböző területeken a gazdasági együttműködéshez, MEGGYŐZŐDVE, hogy a Felek számára el őnyös a kapcsolatok intézményesítése és a gazdasági együttműködés létrehozása, mivel az ilyen együttműködés elősegítené a kereskedelem és a befektetések további fejl ődését, TUDATÁBAN a közvetlenül érintett természetes és jogi személyeknek az együttműködésbe való bevonása fontosságának, különös tekintettel a gazdasági szerepl őkre és az őket képvisel ő testületekre, ÚGY HATÁROZTAK, hogy megkötik e megállapodást, és e célból meghatalmazottjaikként kijelölték : A BELGA KIRÁLYSÁG : Erik DERYCKE külügyminisztert, A DÁN KIRÁLYSÁG : Niels HELVEG PETERSEN külügyminisztert, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG : Werner HOYER külügyi államminisztert, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG : Georgios PAPANDREO U helyettes külügyminisztert, A SPANYOL KIRÁLYSÁG : Abel MATUTE S külügyminisztert, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG : Michel BARNIER európai ügyekért felel ős minisztert, ÍRORSZÁG : Gay MITCHELL európai ügyekért felel ős államminisztert, miniszterelnöki hivatal (Department of the Taoiseach), AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG : Lamberto DINI külügyminisztert, A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG : Jacques F. POOS 2

3 külügyminisztert, A HOLLAND KIRÁLYSÁG : Hans VAN MIERLO külügyminisztert, AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG : Wolfgang SCHÜSSEL szövetségi külügyminisztert, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG : Jaime GAMA külügyminisztert, A FINN KÖZTÁRSASÁG : Tarja HALONEN külügyminisztert, A SVÉD KIRÁLYSÁG : Lena HJELM-WALLÉN külügyminisztert, NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA : David DAVI S külügyi és nemzetközösségi államminisztert, AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG : Dick SPRING külügyminisztert (Írország), Az Európai Unió Tanácsának hivatalban lév ő elnökét, Sir Leon BRITTAN Az Európai Közösségek Bizottságának alelnökét, A KOREAI KÖZTÁRSASÁG : Ro-Myung GONG külügyminisztert, AKIK kicserélve jó és kell ő alakban talált meghatalmazásaikat, A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG : 1. cikk Az együttműködés alapj a A demokratikus elvek és az emberi jogok tisztelete, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában meghatározottak szerint, a Felek bel- és nemzetközi politikájának ösztönz ője, és e megállapodás alapvetően fontos részét képezi. 2. cikk Az együttm űködés céljai Az együttműködés fokozása céljából a Felek vállalják gazdasági kapcsolataik tovább i fejlesztését. Erőfeszítéseik els ősorban a következőkre irányulnak : a) a kereskedelem növelésére és kiterjesztésére, valamint a kereskedelempolitikai együttműködés létrehozására a kölcsönös el őnyök érdekében ; b) gazdasági együttm űködés létrehozására a közös érdek ű területeken, ideértve a tudományos és m űszaki, valamint az ipari együttm űködést ; 3

4 c) a vállalkozások közötti együttm űködés megkönnyítésére a befektetések el ősegítésével mindkét oldalon, valamint a kölcsönös megértés el őmozdításával. 3. cikk Politikai párbeszéd Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság között rendszeres politikai párbeszéd jön létre, amely közös értékrenden és törekvéseken alapul. A párbeszédre az Európai Unió és a Korea i Köztársaság e tárgyra vonatkozó együttes nyilatkozatában megállapodott eljárásokna k megfelel ően kerül sor. 4. cikk A legnagyobb kedvezmény elv e A Kereskedelmi Világszervezetben (WTO) élvezett jogaikkal és vállalt kötelezettségeikke l összhangban a Felek vállalják, hogy biztosítják egymásnak a legnagyobb kedvezmény elvét. 5. cikk Kereskedelmi együttm űködés 1. A Felek vállalják, hogy a kölcsönös kereskedelmi forgalmuk növelését és kiterjesztésé t el őmozdítják a lehet ő legmagasabb szintre és kölcsönös el őnyükre. A Felek vállalják, hogy javítják a piacrajutási feltételeket. Biztosítják, hogy a vámtételek a legnagyobb kedvezmén y elvének megfelel ően kerüljenek megállapításra, figyelembe véve különböző tényezőket, ideértve az egyik Fél belföldi piaci helyzetét és a másik Fél exportérdekeltségeit. Vállalják, hogy törekednek a kereskedelmi akadályok megszüntetésére, különösen a nem vámjellegű akadályok id őben történ ő megszüntetésével, és az átláthatóságot javító intézkedése k meghozatalával, tekintettel arra a munkára, amelyet nemzetközi szervezetek végeznek e területen. 2. A Felek lépéseket tesznek olyan politika folytatására, amely a következ őkre irányul : a) többoldalú és kétoldalú együttm űködés a mindkét Fél érdekeit érint ő kereskedelem fejlesztésével összefüggő kérdések rendezésére, ideértve a WTO jöv őbeni eljárásait. E célból nemzetközi szintű és kétoldalú együttműködést vállalnak a közös érdekű kereskedelmi problémák megoldásában ; b) a gazdasági szerepl ők közötti információcsere és a vállalkozások közötti ipar i együttműködés el őmozdítása a meglév ő kereskedelmi forgalom bővítése és növelése érdekében ; c) a kereskedelem fejl ődésének el ősegítésére alkalmas kereskedelemfejlesztési intézkedések tanulmányozása és ajánlása ; d) az Európai Közösség, annak tagállamai, valamint Korea illetékes vámhatóságai között i együttm űködés el ősegítése ; e) az ipari, mezőgazdasági és halászati termékek piacra jutásának javítása ; f) a szolgáltatások, mint például a pénzügyi és távközlési szolgáltatások piacra jutásána k javítása ; g) az együttműködés erősítése a szabványok és a műszaki szabályok területén ; h) a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon hatékony oltalmazása ; i) kereskedelmi és befektetési célú látogatások szervezése ; j) általános és szakipari vásárok szervezése. 4

5 3. A Felek elősegítik a gazdasági tevékenységek tisztességes piaci versenyét a vonatkoz ó törvényeik és rendelkezéseik maradéktalan érvényesítésével. 4. A WTO közbeszerzésekről szóló megállapodása alapján. vállalt kötelezettségeikke l összhangban a Felek megkülönböztetéstől mentesen és kölcsönösen biztosítják a beszerzés i szerződésekben való részvételt. Folytatják megbeszéléseiket beszerzési piacaik tovább i kölcsönös megnyitásával kapcsolatban más gazdasági ágazatokban is, mint például a távközlési beszerzési piacon. 6. cikk Mez őgazdaság és halászat 1. A Felek megállapodnak, hogy ösztönzik az együttm űködést a mezőgazdaság és a halászat területén, ideértve a kertészeti, valamint a tengeri növénytermesztési és állattenyésztés i ágazatokat is. A Felek az egymás mez őgazdasági és halászati politikájáról folytatot t megbeszélések alapján a következ őket tanulmányozzák : a) a mez őgazdasági és halászati termékek kereskedelmének növelési lehetőségeit ; b) az állat- és növény-egészségügyi intézkedéseket, valamint a környezetvédelm i intézkedések kereskedelemre gyakorolt hatását ; c) a mez őgazdaság és a vidéki környezet közötti kapcsolatot ; d) a mezőgazdaság és a halászat területén végzett kutatást, ideértve a kertészetet és a tenger i növénytermesztést és állattenyésztést is. 2. Az (1) bekezdés rendelkezései értelemszer űen vonatkoznak a kapcsolódó mezőgazdasági feldolgozóipar termékeire és szolgáltatásaira. 3. A Felek vállalják, hogy eleget tesznek a WTO állat- és növény-egészségügy i intézkedéseiről szóló megállapodás feltételeinek, és hajlandóak konzultációkat kezdeni, amennyiben ezt bármelyik Fél kéri, hogy megvitassák a másik Fél által az állat- és növény - egészségügyi intézkedések alkalmazására és harmonizálására vonatkozóan el őterjesztett javaslatokat, figyelembe véve olyan nemzetközi szervezetek, mint például az 01E, az WPC é s a Codex Alimentarius által megállapított szabványok meglétét. 7. cikk Tengeri szállítás 1. A Felek vállalják, hogy törekednek arra, hogy a nemzetközi tengeri piachoz é s kereskedelemhez korlátlan hozzáférést biztosítsanak, a tisztességes kereskedelemi versen y alapján, e cikk rendelkezéseivel összhangban. a) Az említett rendelkezés nem sérti az Egyesült Nemzetek vonalhajózási konferenciák magatartási kódexéről szóló egyezményéből eredő, e megállapodás valamelyik Szerz ődő Felére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. Vonalhajózási konferenciához nem tartozó szállítók szabadon versenyezhetnek vonalhajózási konferenciához tartozó szállítókkal, ha betartják a tisztességes kereskedelemi verseny szabályait. b) A Felek megerősítik azon kötelezettségvállalásukat, hogy a száraz és folyékony ömlesztett áruk kereskedelme számára tisztességes és versenyen alapuló környezetet hoznak létre. Tekintetbe véve e kötelezettségvállalást, a Koreai Köztársaság megteszi a szükséges intézkedéseket a koreai lobogó alatt közleked ő hajók tekintetében érvényben lév ő, kijelölt ömlesztett árukra vonatkozó rakománymegosztás fokozatos lebontására egy átmeneti id őszak alatt, amely december 31-én ér véget. 5

6 2. Az (1) bekezdésben megfogalmazott cél megvalósítása érdekében a Felek : a) tartózkodnak a rakománymegosztási záradékok felvételétől a tagsággal nem rendelkez ő országokkal a jövőben kötend ő, száraz és folyékony ömlesztett áruk kereskedelmére, valamint vonalhajózási kereskedelemre vonatkozó kétoldalú megállapodásokba, kivéve ha rendkívül i körülmények esetén, a vonalhajózási kereskedelem tekintetében e megállapodás valamelyi k Szerződő Felek hajózási társaságainak nem nyílna tényleges lehet ősége a szóban forgó, tagsággal nem rendelkez ő országgal folytatott kereskedelembe való bekapcsolódásra ; b) e megállapodás érvénybelépését követ ően tartózkodnak olyan adminisztratív, m űszaki é s jogi intézkedések végrehajtásától, amelyeknek megkülönböztető hatásuk lenne a saját állampolgáraik vagy társaságaik és a másik Fél állampolgárai vagy társaságai között a nemzetközi tengeri szállítás területén nyújtott szolgáltatásokban ; c) a másik Fél állampolgárai vagy társaságai által üzemeltetett hajókat saját hajóikkal azono s elbánásban részesítik, tekintettel a nemzetközi kereskedelmi forgalom számára nyitva álló kikötőkhöz való hozzáférésre, a kikötők infrastruktúrájának és kiegészít ő hajózási szolgáltatásainak igénybevételére, valamint a kapcsolódó díjakra és költségekre, a vámszervekhez való hozzáférésre és a ki-és berakodáshoz szükséges kikötési terület é s létesítmények kijelölésére. 3. E cikk alkalmazásában, a nemzetközi tengeri hajózási piachoz való hozzáférés tartalmazza, többek között, bármely Fél nemzetközi tengeri szállítóinak jogát ahhoz, hogy háztól házi g történő szállítást biztosítsanak egy tengeri szakasz igénybevételével, és hogy e célbó l közvetlenül szerződjenek a másik Fél területén működő, helyi, nem tengeri szállítókkal, a z ezen egyéb szállítási módok által érintett áru- és személyszállításra vonatkozó nemzet i korlátozások sérelme nélkül. 4. E cikk rendelkezései az Európai Közösség társaságaira és koreai társaságokra vonatkoznak. E cikk rendelkezéseinek kedvezményezettjei továbbá az Európai Közösségen vagy a Korea i Köztársaságon kívül alapított olyan hajózási társaságok, amelyeket valamely tagálla m állampolgárai vagy a Koreai Köztársaság állampolgárai irányítanak, amennyiben hajóikat a szóban forgó tagállamban vagy a Koreai Köztársaságban az illet ő ország jogszabályaival összhangban bejegyezték. 5. Az Európai Közösségben és a Koreai Köztársaságban végzett hajózási ügynökség i tevékenység m űködésének kérdéseivel, adott esetben, külön megállapodások foglalkoznak. 8. cikk Hajóépíté s I. A Felek megállapodnak a hajóépítés területén folytatott együttműködésben, a tisztességes és versenyző piaci feltételek megteremtése céljából, és figyelembe veszik a keresleti és kínálati viszonyok súlyos strukturális egyensúlyhiányát, valamint a világ hajóépítési iparát kedvezőtlenül befolyásoló piaci tendenciákat. Ezen okokra tekintettel, az OECD hajóépítésr ő l szóló megállapodásával összhangban, a Felek nem fogadnak el, illetve nem hoznak olyan intézkedéseket saját hajóépítési iparuk támogatására, amely a versenyt eltorzítaná, vagy lehetőséget biztosítana hajóépítési iparuknak arra, hogy a jöv őben elkerülje a nehéz helyzeteket. 2. A Felek vállalják, hogy bármelyik Fél kérésére konzultációkat kezdenek az OEC D hajóépítésről szóló megállapodásának végrehajtásával, a hajózási és a hajóépítési világpia c 6

7 fejl ődésére vonatkozó információcserével vagy az ágazatban felmerül ő bármely más problémával kapcsolatban. A Felek egyetértése esetén a hajóépít ő ipar képvisel ői meghívást kaphatnak, hogy megfigyel őként vegyenek részt ilyen konzultációkban. 9. cikk A szellemi, az ipari és a kereskedelmi tulajdon oltalm a 1. A Felek vállalják, hogy biztosítják a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogo k megfelel ő és hatékony oltalmát, ideértve az e tulajdonjogok érvényesítésére irányuló hatékony eszközök biztosítását is. 2. A Felek vállalják, hogy a WTO szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szól ó megállapodását legkés őbb július 1-jéig végrehajtják. ' 3. A Felek megerősítik, hogy fontosnak tartják a szellemi tulajdonjogok oltalmával kapcsolatos többoldalú egyezményekben rögzített kötelezettségvállalásokat. A Felek erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy minél el őbb csatlakozzanak a mellékletben felsorolt azon egyezményekhez, amelyekhez még nem csatlakoztak. 10. cikk Műszaki szabályok, szabványok és megfelel őségértékelés 1. Nemzetközi kötelezettségvállalásaik sérelme nélkül, felel ősségi körükön belül é s jogszabályaikkal összhangban, a Felek elősegítik a nemzetközileg elismert szabványok és a megfelelőség értékelésére létrehozott rendszerek alkalmazását. E célból különös figyelme t fordítanak az alábbiakra : a) információk és m űszaki szakértők cseréje a szabványosítás, az ákkreditáció, a mérésügy é s a tanúsítás területén, valamint adott esetben közös kutatás ; b) a megfelelő testületek és intézmények közötti kapcsolattartás el ősegítése ; c) ágazati konzultációk ; d) együttműködés minőségirányítási feladatokban ; e) a m űszaki előírások területén az együttm űködés er ősítése, különösen a megfelel őségértékelés eredményeinek kölcsönös elismerésére vonatkozó megállapodá s megkötése révén, amelynek célja a kereskedelem könnyítése és az annak fejl ődésére káros folyamatok elkerülése; fj a vonatkozó nemzetközi megállapodások keretén belül részvétel és együttm űködés azzal a céllal, hogy a harmonizált szabványok elfogadását el ősegítsék. 2. A Felek biztosítják, hogy a szabványok és a megfelel őségértékeléssel kapcsolato s tevékenységek nem akadályozzák szükségtelenül a kereskedelmet. 11. cikk Konzultáció k 1. A Felek megállapodnak abban, hogy el ősegítik a kereskedelmi intézkedésekkel kapcsolato s információcserét. Mindegyik Fél vállalja, hogy id őben tájékoztatja a másik Felet, ha olya n A Koreai Köztársaság esetében kivétel az agrokémiai igazgatási törvény, amely január I-jén lép hatályba, és a magról nevel t növények neveléséről szóló törvény (és a földrajzi jelzések oltalmáról szóló törvény) július 1-jéig, a jogalkotási eljárásra is figyelemmel. 7

8 intézkedéseket alkalmaz, amelyek megváltoztatják a másik Fél exporttevékenységé t befolyásoló, a legnagyobb kedvezmény elve szerint alkalmazott behozatali vámokat. Bármelyik Fél kérhet konzultációt kereskedelmi intézkedésekkel kapcsolatban. Ilyen kéré s esetén a konzultációkra a lehető legkorábbi alkalommal kerül sor abból a célból, hogy miné l előbb kölcsönösen elfogadható, konstruktív megoldás szülessen. 2. Mindegyik Fél vállalja, hogy tájékoztatja a másik Felet, ha annak termékei elle n dömpingellenes eljárást kezdeményez. AWTO dömping- és szubvencióellene s intézkedésekről szóló megállapodásainak teljes tiszteletben tartása mellett a Felek jóindulattal vizsgálják bármely Félnek a dömping- és szubvencióellenes eljárásokkal összefiiggésben tett el őterjesztéseit, és megfelelő alkalmat biztosítanak a konzultációkra. 3. A Felek megállapodnak, hogy e megállapodás végrehajtása során felmerül ő bármilyen vita esetén konzultálnak egymással. Ha bármelyik Fél ilyen konzultációt kér, arra a lehet ő legkorábbi id őpontban kerül sor. A konzultációt kér ő Fél a helyzet részletes vizsgálatához szükséges minden információval ellátja a másik Felet. A konzultációkon erőfeszítéseket kell tenni a kereskedelmi viták lehető leggyorsabb rendezésére. 4. E cikk előírásai semmilyen módon nem sérthetik sem bármely Félnek a kereskedelmi intézkedések elfogadásával és módosításával kapcsolatos bels ő eljárásait, sem a WT O megállapodásaiban előírt, értesítésre, konzultációra és vitarendezésre vonatkozó eljárásokat. 12. cikk Gazdasági és ipari együttműködés 1. A Felek, figyelembe véve közös érdekeiket, valamint gazdaságpolitikájukat é s célkitüzéseiket, támogatják a gazdasági és ipari együttm űködést minden olyan területen, amelyet arra alkalmasnak találnak. 2. Az együttműködés célkit űzései különösen a következők: a gazdasági szerepl ők közötti információcsere el ősegítése, a meglév ő hálózato k fejlesztése és javítása, biztosítva eközben a személyes adatok megfelel ő védelmét, információcsere megteremtése az együttm űködés feltételeiről minden szolgáltatás i területen, valamint az információs infrastruktúrában, a kölcsönösen el őnyös befektetések el ősegítése és a befektetéseknek kedvező környezet létrehozása, a gazdasági és az üzleti környezet javítása. 3. Ennek érdekében a Felek többek között az alábbiakra törekednek : a) a közöttük fennálló gazdasági kapcsolatok bővítésére és erősítésére ; b) iparág-specifikus együttm űködési csatornák létrehozására; c) a vállalkozások közötti ipari együttműködés el ősegítésére, különös tekintettel a kis- é s középvállalkozásokra; d) gazdaságaik fenntartható fejl ődésének elősegítésére ; e) olyan termelési módok támogatására, amelyek nem károsítják a környezetet ; f) a befektetések és a technológia áramlásának ösztönzésére ; g) egymás üzleti környezetének jobb megértésére és megismerésére. 8

9 13. cikk Kábítószerek és pénzmosás 1. A Felek együttműködnek a kábítószerek és a pszichotróp anyagok tiltott el őállításának, ellátásának és forgalmázásának megakadályozására irányuló politikák és eljáráso k eredményességének és hatékonyságának növelésében, ideértve a prekurzorok terjesztéséne k megakadályozását, valamint a kábítószerek iránti kereslet megel őzését és csökkentését. Az együttműködés e területen a Felek közötti, a különböz ő, kábítószerek által érintett területe k célkitüzéseire és eljárásaira vonatkozó konzultációkon és szoros együttm űködésen alapul. 2. A Felek megállapodnak, hogy komoly erőfeszítések és együttműködés szükséges anna k érdekében, hogy megakadályozzák pénzügyi rendszereik felhasználását általában a bűncselekményekb ől és különösen a kábítószer-kereskedelemb ől származó pénzek tisztára mosásában. Az együttműködés célja e területen a pénzmosási tevékenység elleni megfelel ő normák létrehozása, figyelembe véve a nemzetközi fórumok, különösen a Pénzügyi Cselekvé s Munkacsoport (FATF) által elfogadottakat. 14. cikk Együttm űködés a tudomány és a technológia területén 1. A Felek vállalják, hogy közös érdekeiknek és tudománypolitikai céljaiknak megfelel ően, előmozdítják az együttműködést a tudomány és a technológia területén. Ennek érdekében a Felek különösen az alábbiakat ösztönzik : az információ és know-how cseréjét a tudomány és a technológia területén, - a kutatási és technológiai fejlesztési politikáik kidolgozásáról és végrehajtásáról folytatot t párbeszédet, az együttm űködést az informatika területén, valamint azokban a technológiákban és iparágakban, amelyek az interoperabilitást biztosítják a globális információs társadalo m számára, - az együttm űködést az energiaágazatban és a környezetvédelem területén, az együttm űködést a tudomány és a technológia közös érdekű ágazataiban. 2. Saját politikáik megvalósítása érdekében a Felek, többek között, az alábbiakra törekednek : az energia, a környezetvédelem, a távközlés és az informatika, valamint az informatika i ipar területén végzett kutatási programokkal kapcsolatos információk cseréje, tudósok képzésének el ősegítése megfelel ő eszközökkel, a kölcsönös el őnyökön alapuló technológiaátadás el ősegítése, - közös szervezésü szemináriumok mindkét Fél vezet ő tudósainak összehozására, é s mindkét Fél részéről a kutatók támogatása abban, hogy közös érdek ű területeken közös kutatást végezzenek. 3. A Felek megállapodnak, hogy a tudomány és a technológia területén folytatott minde n együttműködés és együttes fellépés a viszonosság elvén történik. A Felek megállapodnak, hogy az együttm űködés eredményeként keletkez ő információkat és szellemi tulajdonokat hatékonyan oltalmazzák minden visszaélést ől, vagy attól, hogy a jogos tulajdonosokon kívü l mások illetéktelenül felhasználják. Amennyiben az egyik Fél intézménye, testülete vagy vállalkozása a másik Fél meghatározott kutatási és technológiai fejlesztési programjaiban, mint például az Európai Közösség általános keretprogramja alapján létrehozott programok, részt vesz, a részvétel, valamint a részvétel eredményeként szerzett ismeretek terjesztése é s hasznosítása a másik Fél által megállapított általános szabályoknak megfelel ően történik. 9

10 4. A Felek konzultációk segítségével döntik el, hogy az együttm űködés során mely területek élveznek elsőbbséget. Az el őző bekezdésre is figyelemmel ösztönzik a magánszektorban lévő intézmények, testületek és vállalkozások részvételét a közös érdek ű együttműködésben é s speciális kutatási programokban. 15. cikk Együttműködés környezetvédelmi ügyekben A Felek együttműködésen alapuló kapcsolatokat alakítanak ki a környezet védelme é s megőrzése céljából. Ez az együttm űködés az alábbiakat tartalmazza : az Európai Bizottság érintett tisztvisel ői és a Koreai Köztársaság érintett hatóságai között i információcsere a környezetvédelmi politikákról és ezek végrehajtásáról, környezetvédelmi szempontból megbízható technológiákkal kapcsolatos információcsere, - személyzet cseréje, - környezetvédelmi kérdésekben folytatott együttműködés el ősegítése, amelyeket olyan nemzetközi fórumokon tárgyalnak, amelyeken az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság is részt vesz, különös tekintettel az ENSZ fenntartható fejl ődéssel foglalkozó bizottságára és más fórumokra, ahol a környezetre vonatkozó nemzetközi egyezményeke t vitatják meg, a fenntartható fejl ődéssel kapcsolatos gyakorlat megvitatása, különös tekintettel az Agenda 21 végrehajtásában, valamint az ENSZ Környezeti és Fejlesztés i Konferenciájának (UNCED) végrehajtás-ellenőrző tevékenységében folytatott együttműködésre, - közös környezetvédelmi projektekben folytatott együttm űködés. 16. cikk Energia A Felek elismerik az energiaágazat jelent őségét a gazdasági és társadalmi fejl ődésben, és sajá t illetékességi körükön belül hajlandók az együttműködés növelésére e területen. Az együttműködés célkitűzései a következ ők: a piacgazdaság elvének támogatása a fogyasztói árak piaci elveknek megfelel ő megállapítása során, - az energiaellátás terjesztése, - új és megújítható energiaforrások kifejlesztése, - az energiafelhasználás ésszerűsítése, nevezetesen a keresletoldali befolyásolás el őmozdítása révén, és a lehető legjobb feltételek megteremtésének támogatása a technológiaátadás számára, a hatékony energiafelhasználás érdekében. E célok érdekében a Felek megállapodnak, hogy támogatják közös tanulmányok elkészítésé t és a közös kutatást, valamint az energiatervezésért felel ős irányító személyek közötti kapcsolattartást. 17. cikk Együttm űködés a kultúra, az információ és a kommunikáció területé n A Felek vállalják, hogy együttműködést teremtenek az információ és a kommunikáció területén egymás jobb megértésének érdekében, figyelembe véve egymással fennáll ó kapcsolataik kulturális dimenzióját. 10

11 Ezen intézkedések különösen az alábbi formákat ölthetik : a közös érdekű kulturális és információs kérdésekkel kapcsolatos információcsere, - kulturális rendezvények szervezése, kulturális cserekapcsolatok, valamint felsőoktatási cserekapcsolatok. 18. cikk Együttm űködés a tagsággal nem rendelkez ő országok fejlesztésében A Felek megállapodnak, hogy kicserélik információikat fejlesztési támogatási politikáikka l kapcsolatban, azzal a céllal, hogy rendszeres párbeszédet alakítsanak ki e politiká k célkit űzéseiről és a tagsággal nem rendelkez ő országokban m űködő fejlesztési támogatási programjaikról. Megvizsgálják, hogy az együttm űködés elmélyítése mennyire kivitelezhető; a vonatkozó jogszabályaikkal és a programok megvalósítására érvényes feltételekkel összhangban. 19. cikk Vegyes bizottság 1. E megállapodás alapján a Felek vegyes bizottságot hoznak létre, amely egyrészr ől az Európai Unió Tanácsa tagjainak képvisel őiből és az Európai Bizottság képvisel őiből, másrészről a Koreai Köztársaság képvisel őib ől áll. A bizottság konzultációkat tart a megállapodás végrehajtásának megkönynyítése és általános céljainak el őmozdítása érdekében. 2. A vegyes bizottság : biztosítja a megállapodás megfelel ő működését, tanulmányozza a két Fél közötti kereskedelem és együttm űködés fejl ődését, megfelel ő módszereket kutat fel a megállapodás által érintett területeken esetle g felmerül ő nehézségek megel őzésére, - lehetőségeket kutat fel a kereskedelem fejlesztésére és b ővítésére, véleményt cserél és javaslatokat tesz bármely közös érdek ű kereskedelmi é s együttműködési kérdésben, ideértve a jöv őbeni cselekvést és a kivitelezéséhez rendelkezésre álló er őforrásokat, megfelel ő javaslatokat tesz a kereskedelem és az együttm űködés bővítésének támogatására, figyelembe véve a javasolt intézkedések összehangolásána k szükségességét. 5. A vegyes bizottság általában évente egyszer ülésezik, felváltva Brüsszelben és Szöulban. Bármelyik Fél kérésére a bizottság rendkívüli ülést tart. A vegyes bizottság elnöki tisztét a két Fél felváltva látja el. 6. A vegyes bizottság szakosodott albizottságokat hozhat létre, feladatai elvégzéséne k segítésére. Ezen albizottságok tevékenységükről részletesen beszámolnak a vegye s bizottságnak annak minden ülésén. 11

12 20. cikk Meghatározá s E megállapodás alkalmazásában a Felek kifejezés egyrészr ől az Európai Közösséget vagy tagállamait, illetve az Európai Közösséget és tagállamait jelenti, a hatáskörükne k megfelelően, valamint másrészről a Koreai Köztársaságot jelenti. 21. cikk Hatálybalépés és id őtartam 1. E megállapodás azt a napot követ ő hónap els ő napján lép hatályba, amelyen a Felek az e célból szükséges jogi eljárások befejezéséről értesítették egymást. 2. E megállapodást ötéves id őszakra kötötték. Id őbeli hatálya hallgatólagosan évent e meghosszabbodik, kivéve ha valamelyik Fél hat hónappal a lejárta el őtt írásban felmondja. 22. cikk Értesítések A 21. cikknek megfelelő értesítéseket az Európai Unió Tanácsa főtitkárának, illetve a Koreai Köztársaság külügyminisztériumának kell megküldeni. 23. cikk A megállapodás nem teljesítés e Ha bármely Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem tett eleget a megállapodásban vállalt valamel y kötelezettségének, megfelel ő - intézkedéseket hozhat. Ezt megelőzően, kivéve a különöse n sürgős eseteket, ellátja a másik Felet minden lényeges információval, amely szükséges a helyzet alapos vizsgálatához, hogy mindkét Fél számára megfelel ő megoldás szülessen. A z intézkedés kiválasztásában els őbbséget kell biztosítani azoknak, amelyek a legkevésb é zavarják a megállapodás m űködését. Ezen intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a másik Felet, és amennyiben a másik Fél kéri, konzultálni kell róluk. 24. cikk Jövőbeni változások A Felek, kölcsönös megállapodás alapján, kiterjeszthetik e megállapodás hatályát a z együttműködés szintjének emelése érdekében, és kiegészíthetik meghatározott ágazatokró l vagy tevékenységekr ől szóló megállapodásokkal. A megállapodás végrehajtása tekintetében bármelyik Fél javaslatokat terjeszthet el ő az együttm űködés kiterjesztésére vonatkozóan, figyelembe véve az alkalmazása során szerzett tapasztalatokat. 25. cikk Nyilatkozatok és mellékle t Az e megállapodáshoz csatolt együttes nyilatkozatok és a melléklet a megállapodás szerve s részét képezik. 12

13 26. cikk Területi hatály Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerz ődés alkalmazandó, az abban a szerződésben meghatározott feltételekkel, másrészről a Koreai Köztársaság területén. 27. cikk Hiteles szövegek Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, valamint koreai nyelven, a szövege k mindegyike egyaránt hiteles. EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerd o marco. TIL BEKR EFTELSE HERAF har undertegnede befuldmargtigede underskrevet denn e rammeaftale. ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschrifte n unter diesel Rahmenabkommen gesetzt. EE IIIETS2EH TS2N ANS2TEPS2, ot vnoypácpovtes n?,x1pe oúrn,ot ÉOE6av irly unoypacpri tous xátcaató trly napoúóa óvµcpwvía-7 aí6to. IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Framework Agreement. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présentaccordcadre. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce a l presente accordo quadro. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze kaderovereenkomst hebben gesteld. EM FE DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo-quadro. TA1vIÁN VAKUUDEKSI jaljempana mainitut allekirjoittaneet tüysivaltaiset edustajat ova t allekirjoittaneet tanian puitesopimuksen. TILL BEVIS harpl har undertecknade befullmaktigade ombud undertecknat detta ramavtal. Hecho en Luxemburgo, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis. Udfaerdiget i Luxembourg den otteogtyvende oktober nitten hundrede og seksoghalvfems. Geschehen zu Luxemburg arn achtundzwanzigsten Oktober neunzehnhundertsechsundneunzig. 'Eytvc 6to Aov Epf3oúpyo, or1s Eíxoót okt6 Oxtw(3píov xí.kta Evvtaxóóta EvEVt'wza Ét t. Done at Luxembourg on the twenty-eighth day of October in the year one thousand nin e hundred and ninety-six. Fait á Luxembourg, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize. Fatto a Lussemburgo, addi ventotto ottobre millenovecentonovantasei. Gedaan te Luxemburg, de achtentwintigste oktober negentienhonderd zesennegentig. Feito no Luxemburgo, em vinte e oito de Outubro de mil novecentos e noventa e seis. Tehty Luxemburgissa kandentenakymmenentenakandeksantena paivüna lokakuuta vuonn a tuhatyhdeksansataayhdeksankymmentakuusi. Som skedde i Luxemburg den tjugoáttonde oktober nittonhundranittiosex. 13

14 POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE VOOR HET KONINKRIJK BELGI>3 FÜR DAS KÖNIGREICH BELGIEN Cette signature engage également la Communauté franwaise, la Communauté flamande, l a Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région d e Bruxelles- Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, d e Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussel s Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flümisch e Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flffimische Region und die Region Brüssel - Hauptstadt. 14

15 MELLÉKLET A 9. cikkben említett szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonról szóló egyezmények - Bemi egyezmény az irodalmi és művészeti müvek védelméről (Párizsi okmány, 1971 ) Nemzetközi egyezmény az el őadóművészek, a hangfelvétel-el őállítók és a m űsorsugárz ó szervezetek védelméről (Róma, 1961 ) - Párizsi egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról (Stockholmi okmány, 1967, módosítva 1979-ben) - Szabadalmi együttm űködési szerződés (Washington, 1970, módosítva 1979-ben és ben) Madridi megállapodás a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról (Stockholmi okmány, 1967, módosítva ben) Jegyz őkönyv a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi megállapodásho z (Madrid, 1989) - Nizzai megállapodás az áruk és szolgáltatások védjegylajstromozás céljából történ ő nemzetközi osztályozásáról (Genfi okmány, 1977, módosítva 1979-ben ) - Budapesti szerz ődés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történ ő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről (1977, módosítva 1980-ban) Nemzetközi egyezmény az új növényfajták oltalmáról (UPOV) (Genfi okmány, 1991 ) EGYÜTTES NYILATKOZATOK Együttes nyilatkozat a 7. cikk tekintetében Mindegyik Fél megengedi a másik Fél hajózási társaságainak, hogy kereskedelmi cél ú jelenlétet tartsanak fenn a saját területén abból a célból, hogy ott hajózási tevékenysége t végezzenek, olyan alapítási és üzemelési feltételekkel, amelyek nem lehetne k kedvezőtlenebbek a saját társaságaiknak, vagy bármely, tagsággal nem rendelkező ország társasága leányvállalatának vagy fiókvállalatának nyújtott feltételeknél, amennyiben ez utóbb i kedvez őbb. Együttes nyilatkozat a 9. cikk tekintetébe n A Felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás alkalmazásában a szellemi, ipari é s kereskedelmi tulajdon magában foglalja különösen a szerz ői jogot, ideértve a számítógépes programokhoz fűződő szerz ői jogot és a szomszédos jogokat ; valamint a szabadalmakhoz, ipari mintákhoz, földrajzi árujelzőkhöz fiíz őd ő jogokat, ideértve a származási hel y megjelöléseit, a védjegyeket és szolgáltatási jegyeket, az integrált áramkörök topográfiáit, valamint a Párizsi Egyezmény 10a. cikkében említett, tisztességtelen verseny elleni védelme t és a know-how-ra vonatkozó fel nem fedett információkhoz való jogot. Együttes értelmező nyilatkozat a 23. cikk tekintetében A Felek közös beleegyezéssel megállapodnak abban, hogy a helyes értelmezés és a gyakorlat i alkalmazás érdekében, a megállapodás 23. cikkében említett különösen sürg ős esetek kifejezés a megállapodásnak a bármelyik Fél részér ől történt súlyos megsértését jelenti. A megállapodás súlyos megsértésének min ősülnek a következ ők: a) a nemzetközi jog általános szabályai által nem szankcionált elállás a megállapodástól, vag y b) a megállapodás 1. cikkében szerepl ő alapvetően fontos elem megsértése. A Felek megállapodnak abban, hogy a 23. cikkben említett megfelel ő intézkedések a nemzetközi joggal összhangban hozott intézkedések. 15

16 Tájékoztató az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Korea i Köztársaság közötti kereskedelemről és együttm űködésről szóló keretmegállapodás hatálybalépésének id őpontjáró l Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészr ől a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemről és együttműködésr ől szóló keretmegállapodás április 1-jén lép hatályba, mivel a megállapodás 21. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárások befejezésér ő l szóló értesítések március 20-án megtörténtek. 3. Az Országgy űlés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészr ől a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemr ől és együttm űködésről szóló Keretmegállapodásho z a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlové n Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történ ő csatlakozásának figyelembevételér ől szóló Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti. 4. A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következ ő : JEGYZŐKÖNYV az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemr ől és együttm űködésről szóló keretmegállapodáshoz a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litvá n Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történ ő csatlakozásának figyelembevétele céljábó l A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, A LETT KÖZTÁRSASÁG, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG, A HOLLAND KIRÁLYSÁG, AZ OSZTRAK KÖZTÁRSASÁG, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG, A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG, A FINN KÖZTÁRSASÁG, A SVÉD KIRÁLYSÁG, NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, 16

17 (a továbbiakban: a tagállamok) képviseletében az Európai Unió Tanácsa, és AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG (a továbbiakban : a Közösség) képviseletében az Európai Uni ó Tanácsa és az Európai Bizottság, egyrészről, és A KOREAI KÖZTÁRSASÁG másrészr ő l, MIVEL az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemről és együttm űködésről szóló keretmegállapodást (a továbbiakban : a keretmegállapodás) október 28-án Luxembourgban aláírták, és az április 1-jén hatályba lépett ; MIVEL a Ciprusi Köztársaság, á Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történ ő csatlakozásáról szóló szerződést és okmányt április 16-án Athénban aláírták, és azok május 1-jén hatályba léptek; MIVEL a évi csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdése szerint az Európai Unió ú j tagállamainak a keretmegállapodáshoz történ ő csatlakozásáról egy, a keretmegállapodáshoz csatolandó jegyzőkönyvben kell megállapodni, A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG : 1. cikk A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litvá n Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlové n Köztársaság és a Szlovák Köztársaság a keretmegállapodás szerz ődő feleivé válnak, és a több i tagállammal azonos módon elfogadják és tudomásul veszik a megállapodás, a politika i párbeszédr ől szóló együttes nyilatkozat és az egyoldalú nyilatkozatok szövegét. 2. cikk Ez a jegyzőkönyv szerves részét képezi a keretmegállapodásnak. 3. cikk (1) Ezt a jegyzőkönyvet a Közösség, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa és a Koreai Köztársaság belső rendelkezéseikkel összhangban jóváhagyják. (2) Ez a jegyz őkönyv azt a napot követő hónap els ő napján lép hatályba, amelyen a szerz őd ő Felek értesítették egymást az előző bekezdésben említett jóváhagyási eljárás lezárultáról. 4. cikk A 3. cikkben el őírt értesítést a Koreai Köztársaság külügyi és kereskedelmi minisztériumának, illetőleg az Európai Unió Tanácsa F őtitkárságának kell megküldeni. 5. cikk Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint koreai nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles. 17

18 6. cikk A keretmegállapodás szövegéb ől beleértve a politikai párbeszédr ől szóló együttes nyilatkozatot és az egyoldalú nyilatkozatok szövegét cseh, észt, magyar, lett, litván, máltai, lengyel, szlovák és szlovén nyelvű változat készül; ezek az eredeti szövegekkel azonos módon hitelesek. EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocol o en Bruselas, el dieciséis de noviembre de dos mil cinco. NA DLTKAZ CEHOL pripojili v Bruselu dne sestnáctého listopadu dva tisíce pét níz e podepsaní zpinomocnení zástupci k tomuto protokolu své podpisy. TIL BEKRIEFTELSE HERAF har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denn e protokol i Bruxelles, den sekstende november to tusind og fem. ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmüchtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Novembe r zweitausendfünf. SELLE KINNITUSEKS on nimetatud tüievolilised esindajad kesolevale protokollile all a kirjutanud kahe tuhande viienda aasta novembrikuu kuueteistkümnendal paeval Brüsselis. EIE I IETS2EH TS2N ANS2TEPS2, ot unoypácpovies 7u?,,rlpE oúalot Dzéypawav io napöv ltpcuióxouo Bpu4é2,,?n.ES, aiu SÉxa É4t Nosgí3píou Súo ) hótses 'KÉM. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol at Brussels, on the sixteenth day of November in the year two thousand and five. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent protocole á Bruxelles, le seize novembre deux mille cinq. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente protocollo a Bruxelles, il sedici novembre duemilacinque. TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstijusi so protokolu Briselé, divi tükstosi piektá gada sespadsmitajá novembri. TAI PATVIRTINDAMI tinkamai }galioti atstovai pasirasé si Protokollt du tükstanciai penkt q metq lapkricio sesioliktg dieng Briuselyje. FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak Brüsszelben, a kett őezer-ötödik év november havának tizenhatodik napján aláírták ezt a jegyz őkönyvet. B' XIEHDA TA' DAN, il-plenipotenzjarji hawn taht iffirmati iffirmaw dan il-protokoll fi Brussel fis-sittax iljum ta' Novembru tas-sena elfejn u hamsa. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden dit Protocol hebben ondertekend te Brussel, de zestiende november tweeduizend vijf. W DOWOD CZEGO, ni2ej podpisani Pelnomocnicy zlozyli swoje podpisy pod niniejszy m Protokolem w Brukseli, dnia szesnastego listopada roku dwa tysiqce pigtego. EM FE DO QUE, os plenipotenciários abaixooassinados assinaram o presente Protocolo e m Bruxelas, em dezasseis de Novembro de dois mil e cinco. NA DOKAZ TOHO dolupodpísaní spinomocnení zástupcovia podpísali tento protokol v Bruseu i sestnásteho novembra dvetisícpt'. V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblascenci podpisali ta protokol v Bruslju, dne sestnaj stega novembra leta dva tisoc pet. TAMAN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT tű.ysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittanee t témán pöytákirjan. Tehty Brysselissá kuudentenatoista paivüna marraskuuta vuonna kaksituhattaviisi. TILL BEVIS HARPA har undertecknade befullmáktigade undertecknat detta protokoll i Bryssel den sextonde november tjugohundrafem. 18

19 5. (1) E törvény a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az 1. és 2., valamint a 3. és 4. a Jegyz őkönyv 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. (3) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felel ős miniszter gondoskodik. Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök Kövér László az Országgyűlés elnöke 19

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/CE/BA/hu 1 A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

Részletesebben

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza.

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza. (,1E69 (3 t ;í-er. ; 2010 V 2 4. 2010. évi... törvény az Európai Unióról szóló Szerz ődéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerz ődéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/XPA/hu 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI HATÁROZATA (10/11/2004)

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI HATÁROZATA (10/11/2004) A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI HATÁROZATA (10/11/2004) az Európai Védelmi Ügynökség és annak személyzete részére biztosított kiváltságokról és mentességekről AZ EURÓPAI

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/BG/RO/hu 1 AF/EEE/BG/RO/hu 2 Az alábbiak meghatalmazottjai: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, és A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

AF/CE/CH/FRAUDE/hu 1

AF/CE/CH/FRAUDE/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/CE/CH/FRAUDE/hu 1 A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, MEGÁLLAPODÁS A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK,

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY FA/TR/EU/HR/hu 1 FA/TR/EU/HR/hu 2 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE 1. ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI

Részletesebben

2007.6.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 141/69

2007.6.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 141/69 2007.6.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 141/69 MÁSODIK KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi,

Részletesebben

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 62 Anhänge_ 46-Prot_1999_hu4 HU Ung. (Normativer Teil) 1 von 8

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 62 Anhänge_ 46-Prot_1999_hu4 HU Ung. (Normativer Teil) 1 von 8 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 62 Anhänge_ 46-Prot_1999_hu4 Ung. (Normativer Teil) 1 von 8 A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉG-KIIGAZÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KETTŐS ADÓZTATÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ,

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Oesaálés Hivatal«1t" ys átn : C/L. 2013. évi... törvény

Oesaálés Hivatal«1t ys átn : C/L. 2013. évi... törvény Oesaálés Hivatal«1t" ys átn : C/L. lt etect: 2013 JÚN 2 4, 2013. évi... törvény az ír népnek a Lisszaboni Szerz ődéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyz őkönyv kihirdetésér ől* Az Országgyűlés e törvénnyel

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 89 final ANNEX 1 MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 645 végleges 2010/0313 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 84 final ANNEX 3 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti,

Részletesebben

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között L 278/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.10.18. STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között A BELGA KIRÁLYSÁG, A

Részletesebben

T/2423. számú. törvényjavaslat

T/2423. számú. törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Érkezett : 2011 FEBR 1 8. T/2423. számú törvényjavaslat az egyrészr ől az Európai Unió és tagállamai, másrészr ől a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán

Részletesebben

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM DR. SZABÓ LÁSZLÓ parlamenti államtitkár. Tisztelt Elnök Úr!

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM DR. SZABÓ LÁSZLÓ parlamenti államtitkár. Tisztelt Elnök Úr! KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM DR. SZABÓ LÁSZLÓ parlamenti államtitkár Kiigazító javaslat Együtt kezelendő a T/13933. számú törvényjavaslatta l Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Budapest

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

EGYÜTTES NYILATKOZATOK. Együttes nyilatkozat a megállapodás 22. és 29. cikkéről

EGYÜTTES NYILATKOZATOK. Együttes nyilatkozat a megállapodás 22. és 29. cikkéről EGYÜTTES NYILATKOZATOK Együttes nyilatkozat a megállapodás 22. és 29. cikkéről A felek kijelentik, hogy a 22. és 29. cikk végrehajtása során a Stabilizációs és Társulási Tanács keretében megvizsgálják

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 61 Anhänge_ 37-Acc_1995_hu4 HU Ung. (Normativer Teil) 1 von 10

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 61 Anhänge_ 37-Acc_1995_hu4 HU Ung. (Normativer Teil) 1 von 10 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 61 Anhänge_ 37-Acc_1995_hu4 Ung. (Normativer Teil) 1 von 10 EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁGNAK, A FINN KÖZTÁRSASÁGNAK, ÉS A SVÉD KIRÁLYSÁGNAK A TÁRSULT VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL EEE/BG/RO/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI

Részletesebben

A MEGÁLLAPODÁS SZERZ D FELEINEK EGYÜTTES NYILATKOZATAI EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EGYIDEJ B VÍTÉSÉR L

A MEGÁLLAPODÁS SZERZ D FELEINEK EGYÜTTES NYILATKOZATAI EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EGYIDEJ B VÍTÉSÉR L 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 13 A MEGÁLLAPODÁS SZERZ D FELEINEK EGYÜTTES NYILATKOZATAI EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2007/VIII/21 B(2007) 3926 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.5. COM(2015) 103 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

1994. évi I. törvény

1994. évi I. törvény 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésérıl 1

Részletesebben

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét.

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 19. (OR. en) 13708/14 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK PROAPP 19 JAI 717 CATS 139 SCHENGEN 31 Tárgy: A TANÁCS egységes szerkezetbe foglalt HATÁROZATA

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről A Közbeszerzési Hatóság útmutatója Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről (KÉ 2012. évi 129. szám; 2012. november 9.) A Közbeszerzési Hatóság a

Részletesebben

Európai kulturális egyezmény

Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Official version: European Cultural Convention / Convention culturelle européenne (European Treaty Series, No. 18 / Série des traités européens,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III.

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. JEGYZŐKÖNYV) Preambulum A Magas Szerződő Felek, megerősítve az 1949.

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

T/8341. számú. törvényjavaslat

T/8341. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8341. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA 2013. szeptember 27. 2013 114 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság módosított útmutatója

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 10., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi III. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2013) 848 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Marokkói Királyság között a polgári globális

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

T(2.08`4- /1 4. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

T(2.08`4- /1 4. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! T(2.08`4- /1 4 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II.

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 3., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 3., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 3., csütörtök 21. szám Tartalomjegyzék 2011. évi IX. törvény Az egyrészrõl az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészrõl a Mexikói

Részletesebben

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről Budapest, 2007. május

Részletesebben

T/1762. számú törvényjavaslat

T/1762. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGA 1 L L Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1762. számú törvényjavaslat az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS RENDELETE. a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról

Együttes javaslat A TANÁCS RENDELETE. a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2014.4.14. JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS RENDELETE a líbiai helyzetre tekintettel

Részletesebben

84 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Vertragstext ungarisch - HU (Normativer Teil) 1 von 21

84 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Vertragstext ungarisch - HU (Normativer Teil) 1 von 21 84 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Vertragstext ungarisch - HU (Normativer Teil) 1 von 21 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A KOREAI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.17. COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) mellékleteinek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, VALAMINT UKRAJNA KÖZÖTT A POLGÁRI GLOBÁLIS MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS RENDSZERRŐL (GNSS)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, VALAMINT UKRAJNA KÖZÖTT A POLGÁRI GLOBÁLIS MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS RENDSZERRŐL (GNSS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, VALAMINT UKRAJNA KÖZÖTT A POLGÁRI GLOBÁLIS MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS RENDSZERRŐL (GNSS) CE/UA/hu 1 Egyrészről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban:

Részletesebben

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS ANNAK TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

86 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Vertragstext ungarisch - HU (Normativer Teil) 1 von 21

86 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Vertragstext ungarisch - HU (Normativer Teil) 1 von 21 86 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Vertragstext ungarisch - HU (Normativer Teil) 1 von 21 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS ANNAK TAGÁLLAMAI, VALAMINT A MAROKKÓI KIRÁLYSÁG

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13928. számú törvényjavaslat a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

1973. évi 11. törvényerejű rendelet

1973. évi 11. törvényerejű rendelet 1973. évi 11. törvényerejű rendelet a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény

Részletesebben

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2 4.2.6. Táblázat / 1. 1. 1998. évi L. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény 2.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A DIPLOMÁCIAI KONFERENCIA ZÁRÓOKMÁNYA

A DIPLOMÁCIAI KONFERENCIA ZÁRÓOKMÁNYA A DIPLOMÁCIAI KONFERENCIA ZÁRÓOKMÁNYA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGNEK AZ EUROCONTROL A LÉGIKÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ, 1960. DECEMBER 13-I, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT, ÉS AZ 1997. JÚNIUS

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

159. szám II. kötet. II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA évi CXXVI. tör vény

159. szám II. kötet. II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA évi CXXVI. tör vény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 21., csütörtök 159. szám II. kötet TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXXVI. tv. A Cseh Köz tár sa ság nak, az Észt Köz tár sa ság nak, a Cip ru si Köz

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV Változás az egyedi díj összegében: San Marino főigazgatója a következő egyedi díjakat állapította meg svájci

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.3. COM(2015) 420 final ANNEX 1 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió által az EU EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottságban az

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése Az Országgy űlés Fenntartható fejlődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LxXVIII. törvénynek

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE L 124/4 15.5.. A BIZOTTSÁG (EU) 15/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (15. május 19.) a Szerb Köztársaságból származó egyes halakra és halászati termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.1. COM(2010) 705 végleges 2010/0343 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

L 46/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.2.17.

L 46/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.2.17. L 46/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.2.17. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a csalás és a pénzügyi érdekeiket

Részletesebben

T/1804. számú törvényjavaslat

T/1804. számú törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1804. számú törvényjavaslat a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai,

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: ZÁRÓOKMÁNY JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 10., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi III. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi

Részletesebben

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/AL/hu 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/AL/hu 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁRÓOKMÁNY AF/CE/AL/hu 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer

Részletesebben

4., ül s Hivatal a.h- (f'{3. i12febr13. ksr'scca~. tt : Az Országgyűlés.../2012. (...) OGY határozata

4., ül s Hivatal a.h- (f'{3. i12febr13. ksr'scca~. tt : Az Országgyűlés.../2012. (...) OGY határozata AZ ORSZÁGGYŰLÉ S KÜLÜGYI BIZOTTSÁGA ksr'scca~. tt : 4., ül s Hivatal a.h- (f'{3 i12febr13. Bizottsági önálló indítvány Az Országgyűlés..../2012. (....) OGY határozata a Magyar Köztársaság és a Németországi

Részletesebben