A KOREAI KÖZTÁRSASÁG, másrészről,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KOREAI KÖZTÁRSASÁG, másrészről,"

Átírás

1 a évi... törvény az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészr ől a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemről és együttm űködésr ől szóló Keretmegállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyz őkönyv kihirdetésérő l? 1. Az Országgyűlés az egyrészr ől az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Korea i Köztársaság közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló Keretmegállapodást (a továbbiakban: Keretmegállapodás) e törvénnyel kihirdeti. 2. A Keretmegállapodás hiteles magyar nyelv ű szövege a következő : KERETMEGÁLLAPODÁS egyrészr ől az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemr ől és együttműködésről A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSAG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, A HOLLAND KIRÁLYSÁG, AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, A FINN KÖZTÁRSASÁG, A SVÉD KIRÁLYSÁG, NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, Az Európai Közösséget létrehozó szerz ődés és az Európai Unióról szóló szerződés felei, a továbbiakban: tagállamok, é s AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, egyrészről, és A KOREAI KÖZTÁRSASÁG, másrészről, FIGYELEMBE VÉVE a Koreai Köztársaság, az Európai Közösség és tagállamai közötti, hagyományos baráti kapcsolatokat, ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE a Felek elkötelezettségét az Emberi Jogok Egyeteme s Nyilatkozatában megállapított demokratikus elvek és alapvet ő emberi jogok iránt, MEGERŐSÍTVE azon szándékukat, hogy közös értékrenden és törekvéseken alapuló, rendszeres politikai párbeszédet alakítsanak ki az Európai Unió és a Koreai Köztársaság között, FELISMERVE az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) jelent ős szerepét általában a nemzetközi kereskedelem, és különösen a kétoldalú kereskedele m el őmozdításában, valamint hogy a Koreai Köztársaság és az Európai Közösség egyformá n elkötelezettek a szabad kereskedelem és a piacgazdaság elvei iránt, amelyeken az említet t egyezmény alapul, A törvényt az Országgy űlés a február 21-i ülésnapján fogadta el.

2 ÚJÓLAG 1VIEGERŐSÍTVE, hogy mind a Koreai Köztársaság, mind az Európai Közösség é s tagállamai elkötelezték magukat a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmén y megerősítéséből eredő kötelezettségvállalások teljes kör ű teljesítése mellett, SZEM ELŐTT TARTVA, hogy szükséges hozzájárulni a GATT Uruguay Fordul ó eredményeinek teljes körű megvalósításához, és hogy szükséges a nemzetközi kereskedelem szabályainak átlátható és megkülönböztetést ől mentes alkalmazása, FELISMERVE a Felek között fennálló kapcsolat megerősítésének fontosságát, az együttműködés fokozásának szándékával, valamint közös akaratukat a közös érdekű területeken lév ő kapcsolatai k megszilárdítására, elmélyítésére és kiterjesztésére, az egyenl őség, a megkülönböztetéstől való mentesség, a természetes környezet védelme és a kölcsönös el őnyök alapján, AllAL AZ ÓHAJJAL, hogy kedvez ő feltételeket teremtsenek a fenntartható növekedéshe z és a kereskedelem kiterjesztéséhez, valamint a közös érdek ű különböző területeken a gazdasági együttműködéshez, MEGGYŐZŐDVE, hogy a Felek számára el őnyös a kapcsolatok intézményesítése és a gazdasági együttműködés létrehozása, mivel az ilyen együttműködés elősegítené a kereskedelem és a befektetések további fejl ődését, TUDATÁBAN a közvetlenül érintett természetes és jogi személyeknek az együttműködésbe való bevonása fontosságának, különös tekintettel a gazdasági szerepl őkre és az őket képvisel ő testületekre, ÚGY HATÁROZTAK, hogy megkötik e megállapodást, és e célból meghatalmazottjaikként kijelölték : A BELGA KIRÁLYSÁG : Erik DERYCKE külügyminisztert, A DÁN KIRÁLYSÁG : Niels HELVEG PETERSEN külügyminisztert, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG : Werner HOYER külügyi államminisztert, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG : Georgios PAPANDREO U helyettes külügyminisztert, A SPANYOL KIRÁLYSÁG : Abel MATUTE S külügyminisztert, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG : Michel BARNIER európai ügyekért felel ős minisztert, ÍRORSZÁG : Gay MITCHELL európai ügyekért felel ős államminisztert, miniszterelnöki hivatal (Department of the Taoiseach), AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG : Lamberto DINI külügyminisztert, A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG : Jacques F. POOS 2

3 külügyminisztert, A HOLLAND KIRÁLYSÁG : Hans VAN MIERLO külügyminisztert, AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG : Wolfgang SCHÜSSEL szövetségi külügyminisztert, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG : Jaime GAMA külügyminisztert, A FINN KÖZTÁRSASÁG : Tarja HALONEN külügyminisztert, A SVÉD KIRÁLYSÁG : Lena HJELM-WALLÉN külügyminisztert, NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA : David DAVI S külügyi és nemzetközösségi államminisztert, AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG : Dick SPRING külügyminisztert (Írország), Az Európai Unió Tanácsának hivatalban lév ő elnökét, Sir Leon BRITTAN Az Európai Közösségek Bizottságának alelnökét, A KOREAI KÖZTÁRSASÁG : Ro-Myung GONG külügyminisztert, AKIK kicserélve jó és kell ő alakban talált meghatalmazásaikat, A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG : 1. cikk Az együttműködés alapj a A demokratikus elvek és az emberi jogok tisztelete, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában meghatározottak szerint, a Felek bel- és nemzetközi politikájának ösztönz ője, és e megállapodás alapvetően fontos részét képezi. 2. cikk Az együttm űködés céljai Az együttműködés fokozása céljából a Felek vállalják gazdasági kapcsolataik tovább i fejlesztését. Erőfeszítéseik els ősorban a következőkre irányulnak : a) a kereskedelem növelésére és kiterjesztésére, valamint a kereskedelempolitikai együttműködés létrehozására a kölcsönös el őnyök érdekében ; b) gazdasági együttm űködés létrehozására a közös érdek ű területeken, ideértve a tudományos és m űszaki, valamint az ipari együttm űködést ; 3

4 c) a vállalkozások közötti együttm űködés megkönnyítésére a befektetések el ősegítésével mindkét oldalon, valamint a kölcsönös megértés el őmozdításával. 3. cikk Politikai párbeszéd Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság között rendszeres politikai párbeszéd jön létre, amely közös értékrenden és törekvéseken alapul. A párbeszédre az Európai Unió és a Korea i Köztársaság e tárgyra vonatkozó együttes nyilatkozatában megállapodott eljárásokna k megfelel ően kerül sor. 4. cikk A legnagyobb kedvezmény elv e A Kereskedelmi Világszervezetben (WTO) élvezett jogaikkal és vállalt kötelezettségeikke l összhangban a Felek vállalják, hogy biztosítják egymásnak a legnagyobb kedvezmény elvét. 5. cikk Kereskedelmi együttm űködés 1. A Felek vállalják, hogy a kölcsönös kereskedelmi forgalmuk növelését és kiterjesztésé t el őmozdítják a lehet ő legmagasabb szintre és kölcsönös el őnyükre. A Felek vállalják, hogy javítják a piacrajutási feltételeket. Biztosítják, hogy a vámtételek a legnagyobb kedvezmén y elvének megfelel ően kerüljenek megállapításra, figyelembe véve különböző tényezőket, ideértve az egyik Fél belföldi piaci helyzetét és a másik Fél exportérdekeltségeit. Vállalják, hogy törekednek a kereskedelmi akadályok megszüntetésére, különösen a nem vámjellegű akadályok id őben történ ő megszüntetésével, és az átláthatóságot javító intézkedése k meghozatalával, tekintettel arra a munkára, amelyet nemzetközi szervezetek végeznek e területen. 2. A Felek lépéseket tesznek olyan politika folytatására, amely a következ őkre irányul : a) többoldalú és kétoldalú együttm űködés a mindkét Fél érdekeit érint ő kereskedelem fejlesztésével összefüggő kérdések rendezésére, ideértve a WTO jöv őbeni eljárásait. E célból nemzetközi szintű és kétoldalú együttműködést vállalnak a közös érdekű kereskedelmi problémák megoldásában ; b) a gazdasági szerepl ők közötti információcsere és a vállalkozások közötti ipar i együttműködés el őmozdítása a meglév ő kereskedelmi forgalom bővítése és növelése érdekében ; c) a kereskedelem fejl ődésének el ősegítésére alkalmas kereskedelemfejlesztési intézkedések tanulmányozása és ajánlása ; d) az Európai Közösség, annak tagállamai, valamint Korea illetékes vámhatóságai között i együttm űködés el ősegítése ; e) az ipari, mezőgazdasági és halászati termékek piacra jutásának javítása ; f) a szolgáltatások, mint például a pénzügyi és távközlési szolgáltatások piacra jutásána k javítása ; g) az együttműködés erősítése a szabványok és a műszaki szabályok területén ; h) a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon hatékony oltalmazása ; i) kereskedelmi és befektetési célú látogatások szervezése ; j) általános és szakipari vásárok szervezése. 4

5 3. A Felek elősegítik a gazdasági tevékenységek tisztességes piaci versenyét a vonatkoz ó törvényeik és rendelkezéseik maradéktalan érvényesítésével. 4. A WTO közbeszerzésekről szóló megállapodása alapján. vállalt kötelezettségeikke l összhangban a Felek megkülönböztetéstől mentesen és kölcsönösen biztosítják a beszerzés i szerződésekben való részvételt. Folytatják megbeszéléseiket beszerzési piacaik tovább i kölcsönös megnyitásával kapcsolatban más gazdasági ágazatokban is, mint például a távközlési beszerzési piacon. 6. cikk Mez őgazdaság és halászat 1. A Felek megállapodnak, hogy ösztönzik az együttm űködést a mezőgazdaság és a halászat területén, ideértve a kertészeti, valamint a tengeri növénytermesztési és állattenyésztés i ágazatokat is. A Felek az egymás mez őgazdasági és halászati politikájáról folytatot t megbeszélések alapján a következ őket tanulmányozzák : a) a mez őgazdasági és halászati termékek kereskedelmének növelési lehetőségeit ; b) az állat- és növény-egészségügyi intézkedéseket, valamint a környezetvédelm i intézkedések kereskedelemre gyakorolt hatását ; c) a mez őgazdaság és a vidéki környezet közötti kapcsolatot ; d) a mezőgazdaság és a halászat területén végzett kutatást, ideértve a kertészetet és a tenger i növénytermesztést és állattenyésztést is. 2. Az (1) bekezdés rendelkezései értelemszer űen vonatkoznak a kapcsolódó mezőgazdasági feldolgozóipar termékeire és szolgáltatásaira. 3. A Felek vállalják, hogy eleget tesznek a WTO állat- és növény-egészségügy i intézkedéseiről szóló megállapodás feltételeinek, és hajlandóak konzultációkat kezdeni, amennyiben ezt bármelyik Fél kéri, hogy megvitassák a másik Fél által az állat- és növény - egészségügyi intézkedések alkalmazására és harmonizálására vonatkozóan el őterjesztett javaslatokat, figyelembe véve olyan nemzetközi szervezetek, mint például az 01E, az WPC é s a Codex Alimentarius által megállapított szabványok meglétét. 7. cikk Tengeri szállítás 1. A Felek vállalják, hogy törekednek arra, hogy a nemzetközi tengeri piachoz é s kereskedelemhez korlátlan hozzáférést biztosítsanak, a tisztességes kereskedelemi versen y alapján, e cikk rendelkezéseivel összhangban. a) Az említett rendelkezés nem sérti az Egyesült Nemzetek vonalhajózási konferenciák magatartási kódexéről szóló egyezményéből eredő, e megállapodás valamelyik Szerz ődő Felére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. Vonalhajózási konferenciához nem tartozó szállítók szabadon versenyezhetnek vonalhajózási konferenciához tartozó szállítókkal, ha betartják a tisztességes kereskedelemi verseny szabályait. b) A Felek megerősítik azon kötelezettségvállalásukat, hogy a száraz és folyékony ömlesztett áruk kereskedelme számára tisztességes és versenyen alapuló környezetet hoznak létre. Tekintetbe véve e kötelezettségvállalást, a Koreai Köztársaság megteszi a szükséges intézkedéseket a koreai lobogó alatt közleked ő hajók tekintetében érvényben lév ő, kijelölt ömlesztett árukra vonatkozó rakománymegosztás fokozatos lebontására egy átmeneti id őszak alatt, amely december 31-én ér véget. 5

6 2. Az (1) bekezdésben megfogalmazott cél megvalósítása érdekében a Felek : a) tartózkodnak a rakománymegosztási záradékok felvételétől a tagsággal nem rendelkez ő országokkal a jövőben kötend ő, száraz és folyékony ömlesztett áruk kereskedelmére, valamint vonalhajózási kereskedelemre vonatkozó kétoldalú megállapodásokba, kivéve ha rendkívül i körülmények esetén, a vonalhajózási kereskedelem tekintetében e megállapodás valamelyi k Szerződő Felek hajózási társaságainak nem nyílna tényleges lehet ősége a szóban forgó, tagsággal nem rendelkez ő országgal folytatott kereskedelembe való bekapcsolódásra ; b) e megállapodás érvénybelépését követ ően tartózkodnak olyan adminisztratív, m űszaki é s jogi intézkedések végrehajtásától, amelyeknek megkülönböztető hatásuk lenne a saját állampolgáraik vagy társaságaik és a másik Fél állampolgárai vagy társaságai között a nemzetközi tengeri szállítás területén nyújtott szolgáltatásokban ; c) a másik Fél állampolgárai vagy társaságai által üzemeltetett hajókat saját hajóikkal azono s elbánásban részesítik, tekintettel a nemzetközi kereskedelmi forgalom számára nyitva álló kikötőkhöz való hozzáférésre, a kikötők infrastruktúrájának és kiegészít ő hajózási szolgáltatásainak igénybevételére, valamint a kapcsolódó díjakra és költségekre, a vámszervekhez való hozzáférésre és a ki-és berakodáshoz szükséges kikötési terület é s létesítmények kijelölésére. 3. E cikk alkalmazásában, a nemzetközi tengeri hajózási piachoz való hozzáférés tartalmazza, többek között, bármely Fél nemzetközi tengeri szállítóinak jogát ahhoz, hogy háztól házi g történő szállítást biztosítsanak egy tengeri szakasz igénybevételével, és hogy e célbó l közvetlenül szerződjenek a másik Fél területén működő, helyi, nem tengeri szállítókkal, a z ezen egyéb szállítási módok által érintett áru- és személyszállításra vonatkozó nemzet i korlátozások sérelme nélkül. 4. E cikk rendelkezései az Európai Közösség társaságaira és koreai társaságokra vonatkoznak. E cikk rendelkezéseinek kedvezményezettjei továbbá az Európai Közösségen vagy a Korea i Köztársaságon kívül alapított olyan hajózási társaságok, amelyeket valamely tagálla m állampolgárai vagy a Koreai Köztársaság állampolgárai irányítanak, amennyiben hajóikat a szóban forgó tagállamban vagy a Koreai Köztársaságban az illet ő ország jogszabályaival összhangban bejegyezték. 5. Az Európai Közösségben és a Koreai Köztársaságban végzett hajózási ügynökség i tevékenység m űködésének kérdéseivel, adott esetben, külön megállapodások foglalkoznak. 8. cikk Hajóépíté s I. A Felek megállapodnak a hajóépítés területén folytatott együttműködésben, a tisztességes és versenyző piaci feltételek megteremtése céljából, és figyelembe veszik a keresleti és kínálati viszonyok súlyos strukturális egyensúlyhiányát, valamint a világ hajóépítési iparát kedvezőtlenül befolyásoló piaci tendenciákat. Ezen okokra tekintettel, az OECD hajóépítésr ő l szóló megállapodásával összhangban, a Felek nem fogadnak el, illetve nem hoznak olyan intézkedéseket saját hajóépítési iparuk támogatására, amely a versenyt eltorzítaná, vagy lehetőséget biztosítana hajóépítési iparuknak arra, hogy a jöv őben elkerülje a nehéz helyzeteket. 2. A Felek vállalják, hogy bármelyik Fél kérésére konzultációkat kezdenek az OEC D hajóépítésről szóló megállapodásának végrehajtásával, a hajózási és a hajóépítési világpia c 6

7 fejl ődésére vonatkozó információcserével vagy az ágazatban felmerül ő bármely más problémával kapcsolatban. A Felek egyetértése esetén a hajóépít ő ipar képvisel ői meghívást kaphatnak, hogy megfigyel őként vegyenek részt ilyen konzultációkban. 9. cikk A szellemi, az ipari és a kereskedelmi tulajdon oltalm a 1. A Felek vállalják, hogy biztosítják a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogo k megfelel ő és hatékony oltalmát, ideértve az e tulajdonjogok érvényesítésére irányuló hatékony eszközök biztosítását is. 2. A Felek vállalják, hogy a WTO szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szól ó megállapodását legkés őbb július 1-jéig végrehajtják. ' 3. A Felek megerősítik, hogy fontosnak tartják a szellemi tulajdonjogok oltalmával kapcsolatos többoldalú egyezményekben rögzített kötelezettségvállalásokat. A Felek erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy minél el őbb csatlakozzanak a mellékletben felsorolt azon egyezményekhez, amelyekhez még nem csatlakoztak. 10. cikk Műszaki szabályok, szabványok és megfelel őségértékelés 1. Nemzetközi kötelezettségvállalásaik sérelme nélkül, felel ősségi körükön belül é s jogszabályaikkal összhangban, a Felek elősegítik a nemzetközileg elismert szabványok és a megfelelőség értékelésére létrehozott rendszerek alkalmazását. E célból különös figyelme t fordítanak az alábbiakra : a) információk és m űszaki szakértők cseréje a szabványosítás, az ákkreditáció, a mérésügy é s a tanúsítás területén, valamint adott esetben közös kutatás ; b) a megfelelő testületek és intézmények közötti kapcsolattartás el ősegítése ; c) ágazati konzultációk ; d) együttműködés minőségirányítási feladatokban ; e) a m űszaki előírások területén az együttm űködés er ősítése, különösen a megfelel őségértékelés eredményeinek kölcsönös elismerésére vonatkozó megállapodá s megkötése révén, amelynek célja a kereskedelem könnyítése és az annak fejl ődésére káros folyamatok elkerülése; fj a vonatkozó nemzetközi megállapodások keretén belül részvétel és együttm űködés azzal a céllal, hogy a harmonizált szabványok elfogadását el ősegítsék. 2. A Felek biztosítják, hogy a szabványok és a megfelel őségértékeléssel kapcsolato s tevékenységek nem akadályozzák szükségtelenül a kereskedelmet. 11. cikk Konzultáció k 1. A Felek megállapodnak abban, hogy el ősegítik a kereskedelmi intézkedésekkel kapcsolato s információcserét. Mindegyik Fél vállalja, hogy id őben tájékoztatja a másik Felet, ha olya n A Koreai Köztársaság esetében kivétel az agrokémiai igazgatási törvény, amely január I-jén lép hatályba, és a magról nevel t növények neveléséről szóló törvény (és a földrajzi jelzések oltalmáról szóló törvény) július 1-jéig, a jogalkotási eljárásra is figyelemmel. 7

8 intézkedéseket alkalmaz, amelyek megváltoztatják a másik Fél exporttevékenységé t befolyásoló, a legnagyobb kedvezmény elve szerint alkalmazott behozatali vámokat. Bármelyik Fél kérhet konzultációt kereskedelmi intézkedésekkel kapcsolatban. Ilyen kéré s esetén a konzultációkra a lehető legkorábbi alkalommal kerül sor abból a célból, hogy miné l előbb kölcsönösen elfogadható, konstruktív megoldás szülessen. 2. Mindegyik Fél vállalja, hogy tájékoztatja a másik Felet, ha annak termékei elle n dömpingellenes eljárást kezdeményez. AWTO dömping- és szubvencióellene s intézkedésekről szóló megállapodásainak teljes tiszteletben tartása mellett a Felek jóindulattal vizsgálják bármely Félnek a dömping- és szubvencióellenes eljárásokkal összefiiggésben tett el őterjesztéseit, és megfelelő alkalmat biztosítanak a konzultációkra. 3. A Felek megállapodnak, hogy e megállapodás végrehajtása során felmerül ő bármilyen vita esetén konzultálnak egymással. Ha bármelyik Fél ilyen konzultációt kér, arra a lehet ő legkorábbi id őpontban kerül sor. A konzultációt kér ő Fél a helyzet részletes vizsgálatához szükséges minden információval ellátja a másik Felet. A konzultációkon erőfeszítéseket kell tenni a kereskedelmi viták lehető leggyorsabb rendezésére. 4. E cikk előírásai semmilyen módon nem sérthetik sem bármely Félnek a kereskedelmi intézkedések elfogadásával és módosításával kapcsolatos bels ő eljárásait, sem a WT O megállapodásaiban előírt, értesítésre, konzultációra és vitarendezésre vonatkozó eljárásokat. 12. cikk Gazdasági és ipari együttműködés 1. A Felek, figyelembe véve közös érdekeiket, valamint gazdaságpolitikájukat é s célkitüzéseiket, támogatják a gazdasági és ipari együttm űködést minden olyan területen, amelyet arra alkalmasnak találnak. 2. Az együttműködés célkit űzései különösen a következők: a gazdasági szerepl ők közötti információcsere el ősegítése, a meglév ő hálózato k fejlesztése és javítása, biztosítva eközben a személyes adatok megfelel ő védelmét, információcsere megteremtése az együttm űködés feltételeiről minden szolgáltatás i területen, valamint az információs infrastruktúrában, a kölcsönösen el őnyös befektetések el ősegítése és a befektetéseknek kedvező környezet létrehozása, a gazdasági és az üzleti környezet javítása. 3. Ennek érdekében a Felek többek között az alábbiakra törekednek : a) a közöttük fennálló gazdasági kapcsolatok bővítésére és erősítésére ; b) iparág-specifikus együttm űködési csatornák létrehozására; c) a vállalkozások közötti ipari együttműködés el ősegítésére, különös tekintettel a kis- é s középvállalkozásokra; d) gazdaságaik fenntartható fejl ődésének elősegítésére ; e) olyan termelési módok támogatására, amelyek nem károsítják a környezetet ; f) a befektetések és a technológia áramlásának ösztönzésére ; g) egymás üzleti környezetének jobb megértésére és megismerésére. 8

9 13. cikk Kábítószerek és pénzmosás 1. A Felek együttműködnek a kábítószerek és a pszichotróp anyagok tiltott el őállításának, ellátásának és forgalmázásának megakadályozására irányuló politikák és eljáráso k eredményességének és hatékonyságának növelésében, ideértve a prekurzorok terjesztéséne k megakadályozását, valamint a kábítószerek iránti kereslet megel őzését és csökkentését. Az együttműködés e területen a Felek közötti, a különböz ő, kábítószerek által érintett területe k célkitüzéseire és eljárásaira vonatkozó konzultációkon és szoros együttm űködésen alapul. 2. A Felek megállapodnak, hogy komoly erőfeszítések és együttműködés szükséges anna k érdekében, hogy megakadályozzák pénzügyi rendszereik felhasználását általában a bűncselekményekb ől és különösen a kábítószer-kereskedelemb ől származó pénzek tisztára mosásában. Az együttműködés célja e területen a pénzmosási tevékenység elleni megfelel ő normák létrehozása, figyelembe véve a nemzetközi fórumok, különösen a Pénzügyi Cselekvé s Munkacsoport (FATF) által elfogadottakat. 14. cikk Együttm űködés a tudomány és a technológia területén 1. A Felek vállalják, hogy közös érdekeiknek és tudománypolitikai céljaiknak megfelel ően, előmozdítják az együttműködést a tudomány és a technológia területén. Ennek érdekében a Felek különösen az alábbiakat ösztönzik : az információ és know-how cseréjét a tudomány és a technológia területén, - a kutatási és technológiai fejlesztési politikáik kidolgozásáról és végrehajtásáról folytatot t párbeszédet, az együttm űködést az informatika területén, valamint azokban a technológiákban és iparágakban, amelyek az interoperabilitást biztosítják a globális információs társadalo m számára, - az együttm űködést az energiaágazatban és a környezetvédelem területén, az együttm űködést a tudomány és a technológia közös érdekű ágazataiban. 2. Saját politikáik megvalósítása érdekében a Felek, többek között, az alábbiakra törekednek : az energia, a környezetvédelem, a távközlés és az informatika, valamint az informatika i ipar területén végzett kutatási programokkal kapcsolatos információk cseréje, tudósok képzésének el ősegítése megfelel ő eszközökkel, a kölcsönös el őnyökön alapuló technológiaátadás el ősegítése, - közös szervezésü szemináriumok mindkét Fél vezet ő tudósainak összehozására, é s mindkét Fél részéről a kutatók támogatása abban, hogy közös érdek ű területeken közös kutatást végezzenek. 3. A Felek megállapodnak, hogy a tudomány és a technológia területén folytatott minde n együttműködés és együttes fellépés a viszonosság elvén történik. A Felek megállapodnak, hogy az együttm űködés eredményeként keletkez ő információkat és szellemi tulajdonokat hatékonyan oltalmazzák minden visszaélést ől, vagy attól, hogy a jogos tulajdonosokon kívü l mások illetéktelenül felhasználják. Amennyiben az egyik Fél intézménye, testülete vagy vállalkozása a másik Fél meghatározott kutatási és technológiai fejlesztési programjaiban, mint például az Európai Közösség általános keretprogramja alapján létrehozott programok, részt vesz, a részvétel, valamint a részvétel eredményeként szerzett ismeretek terjesztése é s hasznosítása a másik Fél által megállapított általános szabályoknak megfelel ően történik. 9

10 4. A Felek konzultációk segítségével döntik el, hogy az együttm űködés során mely területek élveznek elsőbbséget. Az el őző bekezdésre is figyelemmel ösztönzik a magánszektorban lévő intézmények, testületek és vállalkozások részvételét a közös érdek ű együttműködésben é s speciális kutatási programokban. 15. cikk Együttműködés környezetvédelmi ügyekben A Felek együttműködésen alapuló kapcsolatokat alakítanak ki a környezet védelme é s megőrzése céljából. Ez az együttm űködés az alábbiakat tartalmazza : az Európai Bizottság érintett tisztvisel ői és a Koreai Köztársaság érintett hatóságai között i információcsere a környezetvédelmi politikákról és ezek végrehajtásáról, környezetvédelmi szempontból megbízható technológiákkal kapcsolatos információcsere, - személyzet cseréje, - környezetvédelmi kérdésekben folytatott együttműködés el ősegítése, amelyeket olyan nemzetközi fórumokon tárgyalnak, amelyeken az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság is részt vesz, különös tekintettel az ENSZ fenntartható fejl ődéssel foglalkozó bizottságára és más fórumokra, ahol a környezetre vonatkozó nemzetközi egyezményeke t vitatják meg, a fenntartható fejl ődéssel kapcsolatos gyakorlat megvitatása, különös tekintettel az Agenda 21 végrehajtásában, valamint az ENSZ Környezeti és Fejlesztés i Konferenciájának (UNCED) végrehajtás-ellenőrző tevékenységében folytatott együttműködésre, - közös környezetvédelmi projektekben folytatott együttm űködés. 16. cikk Energia A Felek elismerik az energiaágazat jelent őségét a gazdasági és társadalmi fejl ődésben, és sajá t illetékességi körükön belül hajlandók az együttműködés növelésére e területen. Az együttműködés célkitűzései a következ ők: a piacgazdaság elvének támogatása a fogyasztói árak piaci elveknek megfelel ő megállapítása során, - az energiaellátás terjesztése, - új és megújítható energiaforrások kifejlesztése, - az energiafelhasználás ésszerűsítése, nevezetesen a keresletoldali befolyásolás el őmozdítása révén, és a lehető legjobb feltételek megteremtésének támogatása a technológiaátadás számára, a hatékony energiafelhasználás érdekében. E célok érdekében a Felek megállapodnak, hogy támogatják közös tanulmányok elkészítésé t és a közös kutatást, valamint az energiatervezésért felel ős irányító személyek közötti kapcsolattartást. 17. cikk Együttm űködés a kultúra, az információ és a kommunikáció területé n A Felek vállalják, hogy együttműködést teremtenek az információ és a kommunikáció területén egymás jobb megértésének érdekében, figyelembe véve egymással fennáll ó kapcsolataik kulturális dimenzióját. 10

11 Ezen intézkedések különösen az alábbi formákat ölthetik : a közös érdekű kulturális és információs kérdésekkel kapcsolatos információcsere, - kulturális rendezvények szervezése, kulturális cserekapcsolatok, valamint felsőoktatási cserekapcsolatok. 18. cikk Együttm űködés a tagsággal nem rendelkez ő országok fejlesztésében A Felek megállapodnak, hogy kicserélik információikat fejlesztési támogatási politikáikka l kapcsolatban, azzal a céllal, hogy rendszeres párbeszédet alakítsanak ki e politiká k célkit űzéseiről és a tagsággal nem rendelkez ő országokban m űködő fejlesztési támogatási programjaikról. Megvizsgálják, hogy az együttm űködés elmélyítése mennyire kivitelezhető; a vonatkozó jogszabályaikkal és a programok megvalósítására érvényes feltételekkel összhangban. 19. cikk Vegyes bizottság 1. E megállapodás alapján a Felek vegyes bizottságot hoznak létre, amely egyrészr ől az Európai Unió Tanácsa tagjainak képvisel őiből és az Európai Bizottság képvisel őiből, másrészről a Koreai Köztársaság képvisel őib ől áll. A bizottság konzultációkat tart a megállapodás végrehajtásának megkönynyítése és általános céljainak el őmozdítása érdekében. 2. A vegyes bizottság : biztosítja a megállapodás megfelel ő működését, tanulmányozza a két Fél közötti kereskedelem és együttm űködés fejl ődését, megfelel ő módszereket kutat fel a megállapodás által érintett területeken esetle g felmerül ő nehézségek megel őzésére, - lehetőségeket kutat fel a kereskedelem fejlesztésére és b ővítésére, véleményt cserél és javaslatokat tesz bármely közös érdek ű kereskedelmi é s együttműködési kérdésben, ideértve a jöv őbeni cselekvést és a kivitelezéséhez rendelkezésre álló er őforrásokat, megfelel ő javaslatokat tesz a kereskedelem és az együttm űködés bővítésének támogatására, figyelembe véve a javasolt intézkedések összehangolásána k szükségességét. 5. A vegyes bizottság általában évente egyszer ülésezik, felváltva Brüsszelben és Szöulban. Bármelyik Fél kérésére a bizottság rendkívüli ülést tart. A vegyes bizottság elnöki tisztét a két Fél felváltva látja el. 6. A vegyes bizottság szakosodott albizottságokat hozhat létre, feladatai elvégzéséne k segítésére. Ezen albizottságok tevékenységükről részletesen beszámolnak a vegye s bizottságnak annak minden ülésén. 11

12 20. cikk Meghatározá s E megállapodás alkalmazásában a Felek kifejezés egyrészr ől az Európai Közösséget vagy tagállamait, illetve az Európai Közösséget és tagállamait jelenti, a hatáskörükne k megfelelően, valamint másrészről a Koreai Köztársaságot jelenti. 21. cikk Hatálybalépés és id őtartam 1. E megállapodás azt a napot követ ő hónap els ő napján lép hatályba, amelyen a Felek az e célból szükséges jogi eljárások befejezéséről értesítették egymást. 2. E megállapodást ötéves id őszakra kötötték. Id őbeli hatálya hallgatólagosan évent e meghosszabbodik, kivéve ha valamelyik Fél hat hónappal a lejárta el őtt írásban felmondja. 22. cikk Értesítések A 21. cikknek megfelelő értesítéseket az Európai Unió Tanácsa főtitkárának, illetve a Koreai Köztársaság külügyminisztériumának kell megküldeni. 23. cikk A megállapodás nem teljesítés e Ha bármely Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem tett eleget a megállapodásban vállalt valamel y kötelezettségének, megfelel ő - intézkedéseket hozhat. Ezt megelőzően, kivéve a különöse n sürgős eseteket, ellátja a másik Felet minden lényeges információval, amely szükséges a helyzet alapos vizsgálatához, hogy mindkét Fél számára megfelel ő megoldás szülessen. A z intézkedés kiválasztásában els őbbséget kell biztosítani azoknak, amelyek a legkevésb é zavarják a megállapodás m űködését. Ezen intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a másik Felet, és amennyiben a másik Fél kéri, konzultálni kell róluk. 24. cikk Jövőbeni változások A Felek, kölcsönös megállapodás alapján, kiterjeszthetik e megállapodás hatályát a z együttműködés szintjének emelése érdekében, és kiegészíthetik meghatározott ágazatokró l vagy tevékenységekr ől szóló megállapodásokkal. A megállapodás végrehajtása tekintetében bármelyik Fél javaslatokat terjeszthet el ő az együttm űködés kiterjesztésére vonatkozóan, figyelembe véve az alkalmazása során szerzett tapasztalatokat. 25. cikk Nyilatkozatok és mellékle t Az e megállapodáshoz csatolt együttes nyilatkozatok és a melléklet a megállapodás szerve s részét képezik. 12

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

II. III. I/HU 2 ZÁRÓOKMÁNY

II. III. I/HU 2 ZÁRÓOKMÁNY RÓMAI SZERZŐDÉSEK ZÁRÓOKMÁNY A KÖZÖS PIACRÓL ÉS AZ EURATOMRÓL RENDEZETT KORMÁNYKÖZI KONFERENCIA, amelyet a Belga Királyság, a Németországi szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG,

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról

Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyőződve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/2/04 REV2 HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM

Részletesebben

2007.5.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 129/27

2007.5.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 129/27 2007.5.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 129/27 MEGÁLLAPODÁS az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között, az Orosz Föderáció és az Európai Unió állampolgárai számára a rövid idejű tartózkodásra

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek,

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek, Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Hungarian Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS 2013.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS az egységes

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II.

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. Szeged, 2010. Helyi adók, gépjárműadó, illeték A helyi adózás magyarországi rendszere teljes mértékben megfelel az európai normáknak,

Részletesebben

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról 2014.4.17. L 115/3 RENDELETEK A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A megállapodásban részes felek,

A megállapodásban részes felek, Hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült

Részletesebben

Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret

Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret 2013. január 25. Aláírók: Kizárólag a keretet jóváhagyó szervezetek

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET ALAPOKMÁNYA x

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET ALAPOKMÁNYA x A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET ALAPOKMÁNYA x AZ ALAPOKMÁNY SZÖVEGE 1 ELŐSZÓ Mivel az általános és tartós béke csak a társadalmi igazságosság talaján valósítható meg; És mivel találhatók még olyan munkafeltételek,

Részletesebben

SZERZÕDÉS. a jószomszédság és az együttmûködés alapjairól. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között

SZERZÕDÉS. a jószomszédság és az együttmûködés alapjairól. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között SZERZÕDÉS a jószomszédság és az együttmûködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között A Magyar Köztársaság és Ukrajna építve országaik történelmi múltban gyökerezõ kapcsolataira; meggyõzõdve

Részletesebben

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15.

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1093/2010/EU RENDELETE (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról,

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A 2008-2011-es ÉVEKRE

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A 2008-2011-es ÉVEKRE OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A 2008-2011-es ÉVEKRE A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság

Részletesebben

EGYEZMÉNY. Hivatkozva a stockholmi ENSZ Emberi Környezet Konferencia nyilatkozatának első alapelvére,

EGYEZMÉNY. Hivatkozva a stockholmi ENSZ Emberi Környezet Konferencia nyilatkozatának első alapelvére, EGYEZMÉNY A KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN AZ INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRŐL, A NYILVÁNOSSÁGNAK A DÖNTÉSHOZATALBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉRŐL ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG BIZTOSÍTÁSÁRÓL Jelen Egyezményhez csatlakozó

Részletesebben

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk EGYEZMÉNY a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élõ horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élõ magyar kisebbség jogainak védelmérõl A Magyar Köztársaság és a

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben