Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez"

Átírás

1 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: Adószám: Ügyviteli utasítás a bankszámlák elektronikus számlavezetéséhez Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 38/2010. (XII.14.) számú határozatával Hatályba lép: december 15-n

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Az utasítás célja Az utasítás hatálya Általános rendelkezések...19 Az Euro-eBank kiegészítő szolgáltatásokat, illetve a SMS-Info kiegészítő szolgáltatást a Számlatulajdonos írásban, az Elektronikus Számlavezetés Szolgáltatási szerződés megkötésével és a kapcsolódó adatlapok kitöltésével és a Hitelszövetkezetben történő leadásával rendelheti meg. A benyújtott megrendeléseken a Hitelszövetkezet ügyfélreferens munkatársa aláírás-vizsgálatot és személyazonosság ellenőrzést végez. Amennyiben a Felhasználó a Hitelszövetkezetnél nem azonosított személy, úgy a Pénzmosási Szabályzat értelmében a szerződés(ek) megkötése előtt a teljes körű azonosítást el kell végezni...20 A Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos közötti határozatlan idejű ESZV-Szerződés azon a napon jön létre, amikor a Számlatulajdonos által hiánytalanul kitöltött és (cégszerűen) két példányban aláírt ESZV-Szerződés(eke)t a Hitelszövetkezet cégszerű aláírásával elfogadja Az ESZV-Szerződést és a kapcsolódó nyomtatványokat a Számlatulajdonos köteles a valóságnak megfelelően és pontosan kitölteni. A nyomtatványok aláírásával a Számlatulajdonos és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az így közölt adatait a Hitelszövetkezet az érintett szolgáltatás nyújtásának tekintetében kezelje Az ESZV-Szerződés aláírásával a Számlatulajdonos kijelenti, hogy az ESZV-Általános Szerződési Feltételeket és az Euro-eBank szolgáltatással kapcsolatban megfogalmazott Felhasználói Kézikönyvet megismerte Az ESZV-Általános Szerződési Feltételek egy példányát a Hitelszövetkezet a Szerződéssel együtt a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátja: elsődlegesen a Hitelszövetkezet fiókjaiban a hirdetmények között, másodlagosan a Hitelszövetkezet Internetes honlapján elhelyezi, harmadlagos az -en történő értesítés A Hitelszövetkezet csak a Számlatulajdonos kifejezett kérésére köteles az ESZV-Általános Szerződési Feltételek nyomtatott példányát a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátani...20 Az InternetBank kiegészítő szolgáltatást a Hitelszövetkezet legkésőbb az ESZV-Szerződés megkötését követő öt munkanapon belül aktiválja a megrendelés során a Számlatulajdonos által megadott Felhasználók részére, a megrendelésben megadott bankszámlák tekintetében. Az aktiválásról a Hitelszövetkezet a kezdeti bejelentkezési jelszóborítékok megküldésével értesíti a Számlatulajdonost egy ügyféltájékoztató levél kíséretében, mely tartalmazza a legszükségesebb útmutatásokat. A jelszóborítékokat InternetBank szolgáltatás esetén a Felhasználó Adatlapon megjelölt formában vagy postai úton tértivevényes borítékban saját kezéhez megjelöléssel küldi meg a központi admin munkatárs a Felhasználó címére, vagy a számlavezető fiókhoz juttatja el zárt borítékban egy átadás-átvételi elismervény mellékletében. Ebben az esetben az ügyfélreferens munkatárs gondoskodik a jelszóborítékok átadásáról Amennyiben a Számlatulajdonos a meglévő Euro-eBank szolgáltatási elérésbe további bankszámlákat kíván bekapcsolni, úgy azokhoz a Bankszámla-szerződésekhez is meg kell kötni a ESZV-Szerződést, meg kell határozni a Felhasználók körét. A bekapcsolt további bankszámlák szintén legkésőbb 5 munkanapon belül érhetőek el a rendszerben, amelyről a Hitelszövetkezet külön értesítést nem küld a Számlatulajdonos felé SMS-Info szolgáltatás aktiválása...22 Az Eurobank számlavezető rendszerben lehet beállítani, hogy az ügyfél a számláját érintő terhelésekről valamint jóváírásokról a tranzakció végrehajtását követően SMS-ben értesüljön. Ezen kívül lehetőség van egyenleg információ kérésére is. Az Eurobankban szükséges paramétereket a számlavezető munkatárs állítja be, így aktiválva a szolgáltatást. A SMS-Info kiegészítő szolgáltatást a Hitelszövetkezet az ESZV-Szerződés megkötését követő legkésőbb 2 munkanapon belül ak- 2

3 tiválja. SMS-Info szolgáltatás szerződéskötéskor az ügyintéző átadja a felhasználó számára a Tájékoztató leírás A szolgáltatások használata...22 A Felhasználók az alábbi információkról kaphatnak tájékoztatást az InternetBank rendszeren keresztül: számlaadatok, számlaforgalom, számlakivonat, megbízások adatai, visszautasított megbízás, egyéb tájékoztatások...22 A Felhasználók az alábbi Elektronikus Megbízások teljesítését kérhetik az InternetBank rendszeren keresztül: egyszeri megbízások (rögzítés, módosítás, beküldés), betétkezelés, készpénzigénylés A Felhasználók az alábbi egyéb szolgáltatásokat vehetik igénybe: Jelszóváltoztatás, ügyfélválasztás, megbízási sablonok létrehozása, üzenetek írása a Hitelszövetkezetnek...23 Forgalmat közlő sms-ek...23 Terhelés...23 Jóváírás...23 Jóváírás...23 SMS-Info: SMS fogadásra alkalmas berendezés...24 Az InternetBank rendszerek a beépített automatikus titkosító és ellenőrző rendszerek (elektronikus hitelesítő tanúsítvány, egyéb titkos azonosító adatok) segítségével biztosítják, hogy a Hitelszövetkezet vagy a Felhasználó által küldött, illetve fogadott adatokhoz jogosulatlan harmadik személy hozzá ne férhessen, illetve, hogy a küldött vagy fogadott adatokban eszközölt változások felismerhetőek legyenek A Felhasználó az InternetBank rendszert személyre szóló Felhasználó név, valamint személyes, titkos Bejelentkezési jelszó alkalmazásával veheti igénybe. A Felhasználók az ESZV-Szerződés aláírását követően az aktiválás során kapják meg a bejelentkezéshez szükséges információkat un Jelszóborítékban: csoport név, felhasználó név, kezdeti bejelentkezési jelszó...24 A kezdeti bejelentkezési jelszót a Felhasználónak az első bejelentkezés alkalmával meg kell változtatnia! A kezdeti bejelentkezési jelszó meg nem változtatásából eredő károkért a Hitelszövetkezetet felelősség nem terheli. A Felhasználók biztonsági kódjaiért, azokkal való visszaélésért kizárólag a Felhasználó a felelős. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a biztonsági kódokat megőrizze, illetve, hogy jogosulatlan harmadik személy tudomására ne jusson, juthasson, ahhoz harmadik személy hozzá ne férjen, férhessen. A Felhasználóknak korlátlanul és feltétel nélkül jogában áll a biztonsági kódok (jelszavak) megváltoztatásának lehetősége...24 A Hitelszövetkezet javasolja az ügyfél részére a nagyobb biztonság érdekében - az 1. biztonsági szintű jelszavak 3 havonkénti megváltoztatását. Amennyiben a Felhasználó hibás belépési jelszót ad meg, úgy az InternetBank rendszer a hibás jelszó megadásnak tényét megjegyzi és jelzi a következő sikeres bejelentkezéskor. Három egymást követő, sikertelen bejelentkezés után az InternetBank rendszer automatikusan letiltja a Felhasználót letiltott bejelentkezési jelszavát újraaktiválja, új bejelentkezési jelszót képezzen, kezdeti bejelentkezési jelszavát visszaállítsa, letiltott aláírási jelszavát újraaktiválja, aláírási jelszavát törölje, azaz üresre állítsa...24 A Jelszó aktiválási adatlapon a megfelelő helyre tett jelzéssel kell kiválasztani a kért újraaktiválási módot. A megjegyzés rovatba az újraaktiválás indoka tüntetendő fel. A számlatulajdonos adatainál az un. Fő kliens számla adatait kell szerepeltetni. A kitöltött adatlap faxon továbbítandó a központba. A jelszó újraaktiválási kérelemnek a Hitelszövetkezet 6 munkaórán belül köteles eleget tenni Az új bejelentkezési jelszó kérvény bejelentését követően a központi admin munkatárs az adott Felhasználóra vonatkozó korábbi bejelentkezési jelszavát érvényteleníti, és új jelszót küld, biztosít a Felhasználó számára. A jelszóborítékot az admin munkatárs zárt borítékban átadás-átvételi elis- 3

4 mervény kíséretében a számlavezető egységbe postázza, a Felhasználó részére történő átadásról az ügyfélreferens munkatárs gondoskodik. A Felhasználó az új bejelentkezési jelszót az első belépés alkalmával köteles megváltoztatni A Felhasználó az InternetBank rendszert a Csoport név, Felhasználó név és a saját maga által képzett Bejelentkezési jelszó (1. szintű biztonsági kód) és a 2. szintű biztonsági kód (aláírási jelszó) alkalmazásával használhatja. A biztonsági kódokat az InternetBank rendszer titkosítva tárolja, annak visszafejtésére a Hitelszövetkezet nem képes...25 Egy Felhasználónak általánosságban csak egy Bejelentkezési jelszava lehet, függetlenül attól, hogy hány számlára vonatkozóan rendelkezik jogosultsággal, valamint függetlenül attól, hogy éppen InternetBank szolgáltatást használ...25 Az ügyfél a számláját érintő terhelésekről valamint jóváírásokról a tranzakció végrehajtását követően SMS-ben értesül A Felhasználók az SMS rendszert az általa megadott SIM kártyáról veheti igénybe. Az adatlapon bejelentett SIM kártya hívószámának módosulásakor a Felhasználó kötelessége, és felelőssége a változás bejelentése, változtatás elmaradásából eredő károkért a Hitelszövetkezet felelősséget nem vállal, a Hitelszövetkezetet felelősség nem terheli...26 Az ügyfél kötelezi magát arra, hogy a telefonszám megváltozásáról, megszűnéséről, illetve a mobiltelefonszámhoz kapcsolódó mobiltelefon, SIM-kártya elvesztéséről, ellopásáról, továbbá illetéktelen harmadik személy birtokba jutásáról haladéktalanul értesíti a Hitelszövetkezetet...26 A Számlatulajdonosoknak, Felhasználóknak szánt, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó értesítések elsődleges módja a Hitelszövetkezet fiókjában a hirdetmények közötti elhelyezés, másodlagos a Hitelszövetkezet Internetes honlapja, harmadlagos az -en történő értesítés A Hitelszövetkezet csak az elsődleges értesítési formát garantálja, de a lehetőségein belül minden fórumon igyekszik tájékoztatni az ügyfeleit. A Hitelszövetkezet a Felhasználó részére értesítéseket és üzeneteket a Felhasználó által, a Felhasználói adatlapon megadott címre, SMS számra küld. Az így közzé tett értesítések, elküldött üzenetek a kifüggesztés, illetve elküldés pillanatában közöltnek tekintendőek Bejelentések EURO-EBANK, SMS-Info SZOLGÁLTATÁS ESETÉN...26 A Felhasználó haladéktalanul köteles a Hitelszövetkezetnek bejelenteni, ha észlelte, hogy...26 A bejelentés előtti, és utáni időszakban keletkezett károk viselése a 227/2006 (XI.20.) Kormány rendeletben leírtak szerint történik...26 A személyesen, telefaxon tett bejelentés esetében, a Felhasználó személyazonosságának ellenőrzése céljából a Hitelszövetkezet további - a Bankszámlával kapcsolatosan nyilvántartott adatot is kérhet...26 A Felhasználó a bejelentését...26 munkanapokon, munkaidőben a Hitelszövetkezet bármely fiókjánál személyesen,...26 a számlavezető fiók nyitva tartásától függetlenül a Hitelszövetkezet központjának faxszámára történő faxküldéssel,...26 a hét bármely napján, a nap bármely szakában a címre,...26 teheti meg. A megtett bejelentés visszavonhatatlan A bejelentés megtétele során A rendszerek használatának letiltása...27 A Hitelszövetkezet bármikor, azonnali hatállyal jogosult az InternetBank, SMS-Info rendszer használatát, bármely Felhasználót, bármely bankszámlát véglegesen vagy átmeneti jelleggel letiltani, illetve bármely Elektronikus Megbízás teljesítését megtagadni, felfüggeszteni, ha...27 A Számlatulajdonos a bankszámla felett a bejelentése esetén (ha az InternetBank, SMS-Info rendszer használata vagy valamennyi Felhasználó letiltásra kerül), illetve a Hitelszövetkezet letiltásra vonatkozó döntését követően a Bankszámla Szerződés rendelkezései szerint rendelkezhet. 27 A Számlatulajdonos letiltás esetén köteles a Hitelszövetkezet vonatkozó hirdetményében meghatározott összegű díjat a Hitelszövetkezetnek megfizetni. A letiltási díjjal a Hitelszövetkezet a Számlatulajdonos Bankszámláját megterheli Felhatalmazás euro-ebank szolgáltatás esetén

5 A Felhasználónak az InternetBank, SMS-Info rendszer használatára vonatkozó jogosultságát a Számlatulajdonos által a ESZV-Szerződésben megjelölt feltételek határozzák meg A Számlatulajdonos a szerződés aláírásával felhatalmazza a Hitelszövetkezetet, hogy mindaddig, amíg arról írásban másképpen nem rendelkezik:...27 A Hitelszövetkezetnek az elektronikus tranzakció-csomagok esetében kizárólag az összértékben megfelelő aláírás helyességéről kell meggyőződnie, és annak megfelelőssége esetén további ellenőrzések nélkül teljesíti az Elektronikus Megbízást...28 A Hitelszövetkezet a biztonsági kódok ellenőrzésén túl nem vizsgálja, hogy az InternetBank rendszerbe Felhasználóként bejelentkező személy hozzáférésre jogosult-e, illetve, hogy a Számlatulajdonosnál a biztonsági szabályok betartására vagy kijátszására sor került-e...28 A Számlatulajdonos pontértékekben határozza meg a Felhasználók részére az átutalási jogot. Egy átutalás akkor tud teljesülni a rendszerben, ha az átutalást indító(k) minimum 10 pont értékű joggal rendelkezik, illetve rendelkeznek Az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások feldolgozása az euro-ebank rendszerben...28 Az InternetBank rendszeren keresztül beadott Elektronikus Megbízások azonnal feldolgozásra kerülnek a Hitelszövetkezet számlavezető rendszerében. A beadott megbízások teljesítése előtt a Felhasználó Hitelszövetkezethez benyújtott írásbeli kérése (törlési megbízás), vagy az Internet- Bank rendszerben megírt, megfelelő pontértékben aláírt üzenete alapján a megbízás módosítható, illetve törölhető. A már teljesült megbízások módosítása nem lehetséges. A teljesült megbízások korrekciója a Számlatulajdonos, és a másik fél feladata A megbízásokat a Hitelszövetkezet az érkezésük sorrendjében teljesíti, az idősorrendet kötelezően megelőző teljesítendő tételek kivételével. Az érkezés sorrendjére a Hitelszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A beérkezett készpénzfelvételi megbízás fedezet esetén a Hitelszövetkezet által azonnal lekönyvelésre kerül, tekintet nélkül a Számlatulajdonos által az InternetBank kiegészítő szolgáltatás keretében továbbított megbízásokra. A megbízások közül a Hitelszövetkezet - a Számlatulajdonos rendelkezése és az előzőekben meghatározott sorrendre tekintet nélkül a 227/2006. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései alapján benyújtott megbízásokat teljesíti, az ott meghatározott sorrendben. A tételek benyújtásának időpontja az InternetBank rendszer által adott időpont..28 A Hitelszövetkezet az InternetBank rendszeren keresztül beérkezett Elektronikus Megbízásokat tárgynapi teljesítésre a vonatkozó hirdetményében megjelölt beérkezési határidők szerint fogadja el. 28 A Hitelszövetkezet a nem értéknapos Elektronikus Megbízást...29 A Hitelszövetkezet az értéknapos Pénzforgalmi Megbízást a megjelölt értéknap szerint teljesíti, feltéve, hogy az a Hitelszövetkezet vonatkozó hirdetményében megjelölt befogadási határidőn belül érkezett be a Hitelszövetkezethez, és van rá fedezet...29 A Számlatulajdonos visel minden abból eredő kárt, ha bármely okból ugyanazon Pénzforgalmi Megbízás teljesítésére a Hitelszövetkezet által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon (vagy a Bankszámlaszerződésben előírt más módon) és Elektronikus Megbízásként is megbízást ad a Hitelszövetkezet számára...29 Amennyiben a Számlatulajdonos egyes pénzforgalmi megbízásai különböző módon - a Hitelszövetkezet által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon (vagy a Bankszámlaszerződésben előírt más módon), illetve Elektronikus Megbízásként - érkeznek be a Hitelszövetkezethez, akkor a Hitelszövetkezet a különböző módon beérkező pénzforgalmi megbízások beérkezésének egymáshoz viszonyított sorrendjét a Hitelszövetkezethez történő beérkezés sorrendje szerint, valamint a hatályos pénzforgalmi jogszabályok és rendelkezések szerint állapítja meg és dolgozza fel azokat...29 A Hitelszövetkezet az Elektronikus Megbízás teljesítéséről vagy a teljesítés esetleges meghiúsulásáról és a Bankszámla aktuális (teljesített) és archív adatairól az InternetBank rendszeren keresztül rendszeresen számlainformációt nyújt a Felhasználó számára, amit a Felhasználó lekérdezhet. A Felhasználó köteles minden olyan Elektronikus Megbízást ellenőrizni, amelynek teljesítéséről vagy visszautasításáról a Hitelszövetkezet az InternetBank rendszeren keresztül visszaigazolást nem biztosított

6 A Hitelszövetkezet által papíros (írásos) formában küldött bankszámlakivonat minősül hitelesnek. Az InternetBank rendszer által küldött és abból kinyomtatott információk csak tájékoztató jellegűek. A Hitelszövetkezet a bankszámla kivonatot a vonatkozó bankszámlaszerződésben foglaltak szerint, továbbra is megküldi a Számlatulajdonosnak A szolgáltatások használatával kapcsolatos reklamáció...29 Amennyiben a Számlatulajdonos valamely Elektronikus Megbízás teljesítését kifogásolja, akkor kifogását a hiba észlelését követően a bankszámlakivonat rendelkezésre állását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül munkanapokon, telefonon, illetőleg a Hitelszövetkezet által hivatalosan meghirdetett üzleti órák alatt személyesen, a számlavezető fiókjánál előterjeszthet. Az észrevétel postai úton, vagy fax útján megküldött írásbeli bejelentéssel is előterjeszthető. A határidő elteltével a teljesítés elfogadottnak minősül...29 A reklamációnak tartalmaznia kell a reklamáló személyazonosító adatait, a Számlatulajdonos megnevezését, a Bankszámla számát, a bejelentés alapjául szolgáló esemény megjelölését, helyét, időpontját. A reklamáló személyazonosságának ellenőrzése céljából a Hitelszövetkezet a reklamációt bejelentő személytől további - a Bankszámlával kapcsolatosan általa nyilvántartott - adatokat kérhet. A Hitelszövetkezet a reklamációt figyelmen kívül hagyhatja, ha a reklamációból a bankszámla, a Számlatulajdonos, a reklamáló személye nem azonosítható, vagy ha a reklamálás körülményei arra engednek következtetni, hogy az abban foglaltak nem valósak...29 A Hitelszövetkezet a reklamációt megvizsgálja és annak eredményéről a reklamáció Hitelszövetkezethez történt igazolt bejelentésétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban tájékoztatja a Számlatulajdonost Irattározás A rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos hibaelhárítás, karbantartás, szüneteltetés...30 A Hitelszövetkezet az InternetBank, SMS-Info rendszer elérhetőségét karbantartás idejére bejelentés nélkül szüneteltetheti. Ez idő alatt a kiszolgálás a Bankszámla Szerződésben foglaltak szerint történik...30 A Felhasználó az InternetBank, SMS-Info rendszer használatával kapcsolatban észlelt hibát telefonon, telefaxon, postai úton, en megküldött írásbeli bejelentéssel, illetve a hivatalosan meghirdetett üzleti órák alatt, a Hitelszövetkezet bármely fiókjánál személyesen teheti meg...30 A szolgáltatás koordinálásáért felelős admin munkatárs által a Hitelszövetkezet, illetve megbízottja gondoskodik arról, hogy az InternetBank, SMS-Info rendszer banki fogadó oldalán felmerülő hiba a hiba jellegétől függően gyorsan kijavításra kerüljön A Felhasználói-környezet működésével összefüggésben felmerült hibák elhárításáról a Számlatulajdonos, és a Felhasználó saját költségére gondoskodik...30 A Hitelszövetkezet bejelentés nélkül az InternetBank, SMS-Info rendszer használatát karbantartás vagy a meghibásodás kijavítása céljából, illetve egyéb szervezési-működési okokból részben vagy egészben szüneteltetheti. Amennyiben az InternetBank használatának szüneteltetésére előre tervezhető karbantartási, javítási, egyéb szervezési-működési okból kerül sor, a Hitelszövetkezet az InternetBank rendszeren keresztül (elektronikus úton) előzetesen értesíti a Felhasználót. Amennyiben az InternetBank rendszer használatának szüneteltetésére előre nem tervezhető karbantartási, javítási, egyéb szervezési-működési okból kerül sor, a Hitelszövetkezet a Felhasználót késedelem nélkül, az InternetBank rendszeren keresztül elektronikus úton értesíti, kivéve, ha ezen értesítés a szünetelés okának jellegéből adódóan nem lehetséges, vagy a Hitelszövetkezet megítélése szerint a szünetelés okának mielőbbi elhárítása érdekében nem célravezető Az InternetBank rendszer fenti szüneteltetése esetén a szüneteltetés időtartama alatt a Számlatulajdonos pénzforgalmi megbízásait a Hitelszövetkezet által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon vagy a Bankszámlaszerződésben előírt más módon jogosult a Hitelszövetkezet részére megadni Felelősségi szabályok...30 Bejelentés esetén a Hitelszövetkezet az InternetBank, SMS-Info rendszer további használatának megakadályozása érdekében minden, a Hitelszövetkezettől általában elvárható intézkedést megtesz akkor is, ha a Számlatulajdonos, illetve valamely Felhasználó az InternetBank, SMS-Info 6

7 rendszer használata és őrzése során megszegte az ESZV-Általános Szerződési Feltételek előírásait. 30 A Hitelszövetkezet felel azért az InternetBank, SMS-Info rendszer használata miatt bekövetkezett kárért, amely abból származik, hogy a Számlatulajdonos, illetve a Felhasználó nem tudta megtenni az ESZV-Általános Szerződési Feltételekben említett bejelentését...31 A kárviselésre vonatkozó szabályokat a 227/2006 Kormány rendelet tartalmazza...31 Az elektronikus számlavezetési szolgáltatás vonatkozásában a Felhasználó, vagy a Számlatulajdonos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásnak minősülnek különösen a következők: Díjak, egyéb költségek...31 A Számlatulajdonos az InternetBank, SMS-Info használatáért, igénybevételéért a Hitelszövetkezet vonatkozó hirdetményében, vagy - a Felek eltérő megállapodása esetén - a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott típusú és mértékű díjtételeket, költségeket, jutalékokat fizet a Hitelszövetkezet részére. A díjtételek megfizetése oly módon történik, hogy a Hitelszövetkezet a Számlatulajdonos Szolgáltatási Szerződésben megjelölt bankszámláját, illetve - amennyiben azon a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre - a Hitelszövetkezetnél vezetett bármely bankszámláját esedékességkor megterheli Az InternetBank, SMS-Info Felhasználói használatához szükséges, elektronikus összeköttetést biztosító hálózat (telefon, Internet szolgáltató, egyéb kommunikációs rendszer) előfizetésének költségei a program felhasználóját terhelik Az ESZV- Szerződés módosítása, megszűnése...32 A Hitelszövetkezet az ESZV-Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosíthatja. A módosításra vonatkozó ajánlatát a Hitelszövetkezet a Honlapján teszi közzé. A módosítás feltéve, hogy a módosításra vonatkozó ajánlat hosszabb időtartamot nem határoz meg az ajánlat kézhezvételétől számított 30. napon hatályba lép, kivéve, ha a Szerződést a Számlatulajdonos ezen időtartam alatt felmondja. A felmondási idő alatt a Szerződés az eredeti feltételekkel áll fenn. A Hitelszövetkezet a módosított feltételeket elfogadottnak tekinti, ha a Számlatulajdonos a felmondási idő lejártáig a Hitelszövetkezethez írásban nem jelenti be, hogy a módosítást nem fogadja el...32 Az ESZV-Szerződés megszűnik, ha...32 A Hitelszövetkezet a hirdetményt saját üzleti döntése alapján bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A módosított hirdetményt a hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően a Hitelszövetkezet a honlapján közzéteszi, és az ügyfélfogadásra kijelölt üzlethelyiségeiben kifüggeszti A szolgáltatási szerződést a Hitelszövetkezet azonnali hatállyal felmondja, ha: Záró rendelkezések...33 MELLÉKLETEK számú melléklet Az Euro-eBank szolgáltatás kapcsolattartói számú melléklet Elektronikus Számlavezetés Szolgáltatási Szerződés a. számú melléklet Euro-eBank felhasználó adatlap b. számú melléklet SMS-Info szolgáltatás részletező adatlap a. számú melléklet Kitöltési útmutató az Euro-eBank felhasználó adatlaphoz b. számú melléklet Kitöltési útmutató az SMS-Info szolgáltatás részletező adatlaphoz számú melléklet kliens modul adatlap számú melléklet kliens modul újratelepítési adatlap számú melléklet kliens modul átadás-átvételi (telepítési) jegyzőkönyv számú melléklet Jelszóboríték átadás-átvételi elismervény számú melléklet Jelszó aktiválási adatlap számú melléklet Jelszó letiltási adatlap számú melléklet Ügyfélprogram felhasználói leírás számú melléklet ESZV Általános Szerződési Feltételek...34 KÖZPONTBAN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK számú melléklet ügyféltájékoztató jelszóborítékhoz számú melléklet InternetBank ügyféltájékoztató jelszóborítékhoz számú melléklet SMS-Info ügyféltájékoztató számú melléklet

8 Központi admin munkatársak:...35 Szegedi Erzsébet ügyvezető igazgató...35 Udvarhelyi László rendszergazda...35 ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS...36 Elektronikus szolgáltatás: A Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos között Elektronikus Megbízást, valamint a Hitelszövetkezet által a Bankszámlá(k)ra vonatkozóan nyújtott egyéb információs szolgáltatások teljesítését elektronikus adatátvitellel lehet megvalósítani nyitva tartáson belüli személyes megjelenés, illetve nyomtatványok használata nélkül, a Felhasználói adatlapon megadott Felhasználók által. Részei:InternetBank, SMS-Info...56 A Hitelszövetkezet által a Számlatulajdonos részére nyújtott kiegészítő szolgáltatás, amelyet modemmel felszerelt számítógép illetve Internetes kapcsolat segítségével a Hitelszövetkezet által biztosított kliens-programmal lehet igénybe venni Elektronikus Megbízás: a Számlatulajdonos által létrehozott, az InternetBank vagy a rendszeren keresztül a Hitelszövetkezet részére megküldött, a Szerződésben meghatározott típusú pénzügyi tranzakció Általános rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed valamennyi, a Hitelszövetkezet által a számlatulajdonos számára nyitott és vezetett bankszámlákhoz kapcsolódóan az Euro-eBank rendszeren keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásra, valamint az SMS-Info szolgáltatásra Szolgáltatás megrendelése Az InternetBank, SMS-Info kiegészítő szolgáltatásokat a Számlatulajdonos írásban, az ESZV-Szerződés megkötésével és a kapcsolódó adatlapok kitöltésével és a Hitelszövetkezetben történő leadásával rendelheti meg. A benyújtott megrendeléseken a Hitelszövetkezet aláírás-vizsgálatot és személyazonosság ellenőrzést végez. Amennyiben a Felhasználó a Hitelszövetkezetnél nem azonosított személy, úgy a Hitelszövetkezet a Pénzmosási Szabályzata értelmében a szerződés(ek) megkötése előtt kéri a teljes körű azonosítást. A Hitelszövetkezet fenntartja a jogot a megrendelés visszautasítására A Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos közötti határozatlan idejű ESZV-Szerződés azon a napon jön létre, amikor a Számlatulajdonos által hiánytalanul kitöltött és (cégszerűen) két példányban aláírt ESZV-Szerződés(eke)t a Hitelszövetkezet cégszerű aláírásával elfogadja. Az ESZV-Szerződést a Számlatulajdonos köteles a Hitelszövetkezet által e célra rendszeresített adatlapon a valóságnak megfelelően és pontosan kitölteni. A Számlatulajdonos és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az így közölt adatait a Hitelszövetkezet az érintett szolgáltatás nyújtásának tekintetében kezelje. A Hitelszövetkezet az ESZV-Szerződés egyik eredeti példányát visszajuttatja a Számlatulajdonosnak. Az ESZV-Szerződés a Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos között jön létre, a Hitelszövetkezet ez által nem kerül szerződéses jogviszonyba a Számlatulajdonos által a Felhasználói adatlapokon megadott Felhasználókkal A Számlatulajdonos az ESZV-Szerződés Felhasználói adatlapjának kitöltésével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó a megadott jogosultsági keretein belül a letiltásról, biztonsági kódok újraaktiválásáról szabadon rendelkezzen és a Hitelszövetkezet felé, mindezzel kapcsolatban kérelmet adjon be, és a Hitelszövetkezet a jogosultság és azonosítás függvényében a kérésnek eleget tegyen Az ESZV-Szerződés aláírásával a Számlatulajdonos kijelenti, hogy jelen ESZV-Általános Szerződési Feltételeket és a szolgáltatással kapcsolatban megfogalmazott Felhasználói Kézikönyvet megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el Az ESZV-Általános Szerződési Feltételek egy példányát a Hitelszövetkezet a Szerződéssel együtt a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátja: elsődlegesen a Hitelszövetkezet fiókjaiban a hirdetmények között, másodlagosan a Hitelszövetkezet Internetes honlapján elhelyezi, harmadlagos az -en történő értesítés A Hitelszövetkezet csak az elsődleges értesítési formát garantálja, de a lehetőségein belül minden fórumon igyekszik tájékoztatni az ügyfeleit, a Hitelszövetkezet csak a Számlatulajdonos kifejezett 8

9 kérésére köteles az ESZV-Általános Szerződési Feltételek nyomtatott példányát a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátani A Hitelszövetkezet a regisztrációs díjról számlát állít ki a számlatulajdonos nevére, melynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza Szolgáltatás aktiválása A InternetBank kiegészítő szolgáltatást a Hitelszövetkezet az ESZV-Szerződés megkötését követő öt munkanapon belül aktiválja a megrendelés során a Számlatulajdonos által megadott Felhasználó(k) részére, a megrendelésben megadott Bankszámla (Bankszámlák) tekintetében, az aktiválásról a Hitelszövetkezet értesíti a Számlatulajdonost Az SMS-Info szolgáltatás a szerződést követő 2 munkanapon belül kerül aktiválásra, külön értesítéstő SMS-t a Hitelszövetkezet nem küld az aktiválásról Amennyiben a Számlatulajdonos a meglévő InternetBank szolgáltatási elérésbe további Bankszámlá(ka)t kíván bekapcsolni, úgy azokhoz a Bankszámla-szerződésekhez is meg kell kötni a ESZV-Szerződést, meg kell határozni a Felhasználók körét. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a további Bankszámla(k) bekapcsolása esetén részéről ismételt aktiválásra nincs szükség. A bekapcsolt további Bankszámla(k) 5 munkanapon belül érhető(ek) el a rendszerben, amelyről a Hitelszövetkezet külön értesítést nem küld a Számlatulajdonos felé A Felhasználó az alábbi információkról kaphat tájékoztatást az InternetBank rendszeren keresztül: számlaadatok, számlaforgalom, számlakivonat, megbízások adatai, visszautasított megbízás, egyéb tájékoztatások. A Felhasználó az alábbi Elektronikus Megbízások teljesítését kérheti az InternetBank rendszeren keresztül: egyszeri megbízások (rögzítés, módosítás, beküldés), betétkezelés, készpénzigénylés, rendszernél tartós megbízások (rögzítés, módosítás, megszüntetés, beküldés) A Felhasználó az alábbi egyéb szolgáltatásokat veheti igénybe: Jelszóváltoztatás, ügyfélválasztás, megbízási sablonok létrehozása, üzenetek írása a Hitelszövetkezetnek, rendszernél Hitelszövetkezeti üzenetek olvasása Felhasználói környezet A Számlatulajdonos vállalja, hogy saját költségén és saját felelősségére biztosítja a InternetBank, SMS-Info szolgáltatások eléréséhez, használatához szükséges Felhasználói-környezetet, és annak használati díjait A Számlatulajdonos saját költségén és felelősségére köteles gondoskodni a Felhasználóikörnyezet karbantartásáról, vírusvédelméről, az abban tárolt adatok biztonságáról, szoftverek és adatok helyreállíthatóságáról, berendezések, adatkapcsolatok tartalékolásáról. A felhasználói-környezet meghibásodása, működésképtelensége esetén az InternetBank, SMS-Info használata érdekében a Számlatulajdonos köteles a szükséges intézkedéseket saját költségén megtenni. Számlatulajdonos viseli az abból eredő kárt, hogy ezen kötelezettségét megszegi Az InternetBank használatának részletes technikai feltételeit, műszaki jellemzőit a Felhasználói Kézikönyv tartalmazza, melynek teljes változatát a Hitelszövetkezet elektronikus formában a program Súgó menüjében, rövidített változatát a Hitelszövetkezet honlapján biztosítja a Felhasználó részére InternetBank: A szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak Internet kapcsolattal rendelkező számítógéppel és arra telepített web-böngészővel kell rendelkezni. A szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak Internet Explorer 6.0, illetve ezzel kompatíbilis, illetve ezeknél frissebb verziójú böngészőre van szüksége. Az oldalak megtekintéséhez Internet Explorer, legalább as képernyőfelbontás és legalább 256 szín ajánlott. Az Internet kapcsolat sebességére vonatkoztatva javasolt a minimum Kbit/sec-os kapcsolat A szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak elektronikus kapcsolattal rendelkező számítógéppel (modem, Internet) és arra telepített kliens-programmal kell rendelkezni. A modemes kapcsolat sebességére vonatkoztatva javasolt a minimum Kbit/sec-os kapcsolat, amely lehet analóg, vagy ISDN SMS-Info: SMS fogadásra alkalmas telefonkészülék A Számlatulajdonos és a Felhasználó mindenkor köteles az InternetBank, SMS-Info rendszert rendeltetésszerűen, és a működtetésre vonatkozó biztonsági előírásokat betartva használni..59 9

10 A szolgáltatás egyéb feltételei, a kliens modul tulajdonosának kötelezettségei:...59 (Az pontban foglaltak az InternetBank szolgáltatást igénybe vevőkre nem vonatkoznak!) A rendszer kliens moduljának használatát a Hitelszövetkezet egyetlen aktív példányban engedélyezi függetlenül a szoftverrel kezelt számlák számától. Lehetőség van a kliens modul tulajdonos kérésére a kliens modul helyi hálózatban történő használatára. A hálózatos működés esetén egyetlen program képes a kommunikációra, a többi programmal csak az off-line üzemmódban működő alkalmazások (pl. megbízások rögzítése, aláírása) az elérhetőek. Amennyiben a kliens modul tulajdonos több számítógépen kíván kommunikálni, akkor több kliens programot kell igényelnie. A rendszer kliens moduljának mentését, archiválását a kliens modul tulajdonos jogosult elvégezni Megakadályozza, hogy a rendszerről illetéktelenek másolatot készítsenek, és intézkedik az esetlegesen elkészültek megsemmisítéséről. A rendszert harmadik személynek nem adja át! A Számlatulajdonos vagy az általa megbízott harmadik személy a Telepítési Jegyzőkönyv illetve a Jelszóboríték átadás-átvételi elismervény aláírásával kijelenti, hogy a rendszer kliens moduljához tartozó Kezdeti bejelentkezési adatok adatlapon szereplő felhasználói azonosítókat, és jelszavakat átvette A Hitelszövetkezet informatikusa vagy megbízott alvállalkozó által biztosítja a távoli telefonos támogatást a Kliens modul használatára és az esetleges hibaelhárításokra vonatkozóan A Hitelszövetkezet a helyszíni telepítést a kliens modul tulajdonossal egyeztetett időpontban, a mindenkori hirdetményben meghatározott díj ellenében végzi el. A Hitelszövetkezet kapacitásának függvényében a helyszíni munkához alvállalkozót vonhat be. A kliens modul tulajdonos kötelessége biztosítani, hogy a telepítéskor jelen lévő általa megbízott személy jogosult legyen a telepített program átvételére A szolgáltatás esetén a Számlatulajdonos, kliens modul tulajdonos kijelenti, hogy a szoftvert kizárólag a kézikönyvben leírtak szerint használja az abban leírt feldolgozási és kapcsolattartási rend szerint, és kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket maradéktalanul betartja. Egyben tudomásul veszi, hogy az e körben bekövetkező mulasztás a szolgáltatás Hitelszövetkezet által történő felmondását vonhatja maga után Biztonság Az InternetBank rendszerek a beépített automatikus titkosító és ellenőrző rendszerek (elektronikus hitelesítő tanúsítvány, egyéb titkos azonosító adatok) segítségével biztosítják, hogy a Hitelszövetkezet vagy a Felhasználó által küldött, illetve fogadott adatokhoz jogosulatlan harmadik személy hozzá ne férhessen, illetve, hogy a küldött vagy fogadott adatokban eszközölt változások felismerhetőek legyenek A Felhasználó az InternetBank rendszert személyre szóló Felhasználó név, valamint személyes, titkos Bejelentkezési jelszó alkalmazásával veheti igénybe. A Felhasználók az ESZV- Szerződés aláírását követően az aktiválás során kapják meg a bejelentkezéshez szükséges információkat: csoport név, felhasználó név, kezdeti bejelentkezési jelszó (amelyet az első bejelentkezés alkalmával köteles megváltoztatni!) A kezdeti bejelentkezési jelszó meg nem változtatásából eredő károkért a Hitelszövetkezet felelősséget nem vállal, a Hitelszövetkezetet felelősség nem terheli. A Felhasználók biztonsági kódjaiért, azokkal való visszaélésért kizárólag a Felhasználó a felelős. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a biztonsági kódokat megőrizze, illetve, hogy jogosulatlan harmadik személy tudomására ne jusson, juthasson, ahhoz harmadik személy hozzá ne férjen, férhessen. A Felhasználóknak korlátlanul és feltétel nélkül jogában áll a biztonsági kódok (jelszavak) megváltoztatásának lehetősége. (A Hitelszövetkezet javasolja az ügyfél részére a nagyobb biztonság érdekében - az 1. biztonsági szintű jelszavak 3 havonkénti megváltoztatását.)...60 Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy jelszava kitudódott, akkor az InternetBank rendszerbe történő belépéssel saját felelőssége azt megváltoztatni. Mivel a Hitelszövetkezet csak azt tudja ellenőrizni, hogy az adott felhasználó névhez megfelelő-e a jelszó, így azért, hogy azt a felhasználó nevet ki használta, és milyen tranzakcióhoz, semmilyen felelősség nem terhelheti. A biztonsági kódok illetéktelen felhasználásából eredő károkért a Hitelszövetkezetet felelősség nem terheli

11 Amennyiben a Felhasználó hibás belépési jelszót ad meg, úgy az InternetBank rendszer a hibás jelszó megadásnak tényét megjegyzi és jelzi a következő sikeres bejelentkezéskor. Három egymást követő, sikertelen bejelentkezés után az InternetBank és rendszer automatikusan letiltja a Felhasználót A biztonsági kódok (jelszavak) elfelejtése, illetve a Felhasználó sikertelen bejelentkezése miatti letiltás esetén a Felhasználó kérvényezheti, hogy a Hitelszövetkezet új biztonsági kódot (jelszót) hozzon létre a számára, vagy hogy bejelentkezését újra aktiválja. Az új biztonsági kód kérvény bejelentését követően a Hitelszövetkezet az adott Felhasználóra vonatkozó korábbi biztonsági kódokat (jelszavakat) érvényteleníti, és új jelszót küld, biztosít az előzővel azonos módon a Felhasználó számára. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az új biztonsági kódok (jelszavak) az első belépés alkalmával megváltoztatásra kerüljenek A Felhasználó az InternetBank rendszer üzemszerű használatára Csoport név, Felhasználó név és a saját maga által képzett Bejelentkezési jelszó (1. szintű biztonsági kód) és a 2. szintű biztonsági kód (aláírási dinamikus SMS kód) alkalmazásával jogosult. A biztonsági kódokat az InternetBank rendszer titkosítva tárolja, annak visszafejtésére a Hitelszövetkezet nem képes szintű Biztonsági Kód (Jelszó): Az 1. színtű biztonsági kód az InternetBank rendszerbe történő bejelentkezéshez szükséges a felhasználónév, azonosító ismerete mellett. Az 1. színtű biztonsági kód szigorú biztonsági előírások mellett, az adott Felhasználó számára készülő titkos azonosító kód, melyet az adott Felhasználó az InternetBank rendszer első használatkor, a bejelentkezés alkalmával - a Felhasználói Kézikönyvben leírtak szerint - köteles egy általa kialakított minimum 5 karakterből álló egyedi azonosító kódra, jelszóra megváltoztatni szintű Biztonsági Kód (Jelszó): Az InternetBank rendszeren belül a rögzített tranzakció-csomagok aláírására szolgál. A Felhasználó az 1-es szintű biztonsági kódjától (bejelentkezési jelszó) különböző, 2. szintű (aláíró) kódjával írja alá az utalandó tranzakció-csomagot Az InternetBank rendszer használata esetén a Felhasználó az aláírás tekintetében a dinamikus SMS-jelszó megoldását választhatja. A beküldésre kerülő csomag aláírásához un. dinamikus - megoldás, hogy az aláíráshoz szükséges SMS jelszót az aláírási gombra kattintva a rendszer automatikusan generálja, és SMS-ben elküldi a Felhasználó által megadott telefonra, ezt követően 5 perc áll a Felhasználó rendelkezésére, hogy ezzel a jelszóval a tranzakció-csomagot aláírja és beküldje a Hitelszövetkezetbe. 5 perc után az SMS-jelszó érvényét veszti, az aláírást újra kell kezdeményezni. A Hitelszövetkezet a dinamikus jelszó időbeni megérkezéséért nem vállal felelősséget. A felhasználó a limiten felüli dinamikus jelszó aláírási módot is választhatja, ebben az esetben a Hitelszövetkezet által hirdetményben közölt mindenkori limitösszeg feletti megbízások aláírásához küld SMS-t a rendszer. A nagyobb biztonsági szint elérése érdekében a Hitelszövetkezet a dinamikus aláírási formát ajánlja ki az ügyfelei részére SMS-Info: Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Hitelszövetkezet számítástechnikai rendszere által szolgáltatott adatok SMS üzenetek transzferálását a Hitelszövetkezet által ezzel megbízott transzfer szolgáltató végzi, melyre tekintettel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy banktitoknak minősülő adatait az SMS-Info szolgáltatás keretében és érdekében- az SMS-Info szolgáltatás teljesítéséhez szükséges és elégséges mértékben- a Hitelszövetkezet a transzfer szolgáltató és mobiltelefon szolgáltatók részére, továbbítás céljából megküldje A Felhasználók az SMS rendszert az általa megadott SIM kártyáról veheti igénybe. Az adatlapon bejelentett SIM kártya hívószámának módosulásakor a Felhasználó kötelessége, és felelőssége a változás bejelentése, változtatás elmaradásából eredő károkért a Hitelszövetkezet felelősséget nem vállal, a Hitelszövetkezetet felelősség nem terheli...61 Az ügyfél kötelezi magát arra, hogy a telefonszám megváltozásáról, megszűnéséről, illetve a mobiltelefonszámhoz kapcsolódó mobiltelefon, SIM-kártya elvesztéséről, ellopásáról, továbbá illetéktelen harmadik személy birtokba jutásáról haladéktalanul értesíti a Hitelszövetkezetet Értesítések A Számlatulajdonosoknak, Felhasználóknak szánt, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó értesítések elsődleges módja a Hitelszövetkezet fiókjában a hirdetmények közötti elhelyezés, másodlagos a Hitelszövetkezet Internetes honlapja, harmadlagos az -en történő értesítés

12 A Hitelszövetkezet csak az elsődleges értesítési formát garantálja, de a lehetőségein belül minden fórumon igyekszik tájékoztatni az ügyfeleit. A Hitelszövetkezet a Felhasználó részére értesítéseket és üzeneteket a Felhasználó által, a Felhasználói adatlapon megadott címre, SMS számra küld. Az így közzé tett értesítések, elküldött üzenetek a kifüggesztés, illetve elküldés pillanatában közöltnek tekintendőek Bejelentések A Felhasználó haladéktalanul köteles a Hitelszövetkezetnek bejelenteni, ha észlelte, hogy A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő Felhasználó személyazonosító adatait, a Számlatulajdonos megnevezését, a Bankszámla (Bankszámlák) számát, a bejelentés alapjául szolgáló esemény megjelölését, feltételezett helyét, időpontját. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő Felhasználó köteles külön nyilatkozni arról, hogy az InternetBank, SMS-Info rendszerhez való hozzáférésének törlését, vagy a jelszavainak újbóli aktiválását kéri. A Hitelszövetkezet a letiltási és jelszó újraaktiválási kérelmeknek hat munkaórán belül tesz eleget. A Felhasználó a bejelentés esetén kérvényezheti, hogy számára a Hitelszövetkezet új jelszót biztosítson. A bejelentés előtti, és utáni időszakban keletkezett károk viselése a 227/2006 (XI.20.) Kormány rendeletben leírtak szerint történik A Hitelszövetkezet a bejelentést hatálytalannak tekintheti, ha a bejelentésből a Bankszámla, illetve a Felhasználó nem azonosítható, vagy ha a bejelentés körülményei és tartalma arra engednek következtetni, hogy az abban foglaltak nem valósak. A bejelentés hatálytalanságából fakadó jogkövetkezményekért és károkért a Hitelszövetkezet nem felel. A személyesen, telefaxon tett bejelentés esetében, a Felhasználó személyazonosságának ellenőrzése céljából a Hitelszövetkezet jogosult további, a Bankszámlával kapcsolatosan általa nyilvántartott adatot kérni A Felhasználó a bejelentését...62 munkanapokon, munkaidőben a Hitelszövetkezet bármely fiókjánál személyesen,...62 a számlavezető fiók nyitva tartásától függetlenül a Hitelszövetkezet központjának faxszámára (06 52/ ) történő faxküldéssel,...62 a hét bármely napján, a nap bármely szakában a címre,...62 tudja megtenni. A megtett bejelentés visszavonhatatlan A bejelentés megtétele során...62 Számlatulajdonos jogosult A Hitelszövetkezet nem felelős azért a kárért, amely abból származik, hogy a Hitelszövetkezetet megtévesztik a tekintetben, hogy a bejelentés a Számlatulajdonostól vagy az arra jogosult Felhasználótól származik-e A rendszerek használatának letiltása A Hitelszövetkezet bármikor, azonnali hatállyal jogosult az InternetBank, SMS-Info rendszer használatát, bármely Felhasználót, bármely Bankszámlát véglegesen vagy átmeneti jelleggel letiltani, illetve bármely Elektronikus Megbízás teljesítését megtagadni, felfüggeszteni, ha A Számlatulajdonos a Bankszámla felett a bejelentése esetén (ha az InternetBank, SMS-Info rendszer használata, vagy valamennyi Felhasználó letiltásra kerül), illetve a Hitelszövetkezet letiltásra vonatkozó döntését követően a Bankszámla Szerződés rendelkezései szerint rendelkezhet. Az InternetBank, SMS-Info rendszer használatának fenti szabályozott letiltása miatt a Számlatulajdonosnál vagy bármely harmadik személynél felmerülő károkért a Hitelszövetkezet nem felel Bármely Jelszó, vagy az InternetBank, SMS-Info rendszer használatához szükséges egyéb titkos azonosító adat, illetve az InternetBank letiltására irányuló bejelentésének - az ennek alapjául szolgáló tények bekövetkezése ellenére történő - elmulasztása, vagy a bejelentéssel kapcsolatos - a Hitelszövetkezet tevékenységi körén kívül eső - bármilyen visszaélés következtében a Számlatulajdonost, a Felhasználót vagy valamely harmadik személyt ért kárért a Hitelszövetkezet felelősséget nem vállal A Számlatulajdonos letiltás esetén köteles a Hitelszövetkezet vonatkozó hirdetményében meghatározott összegű díjat a Hitelszövetkezetnek megfizetni. A letiltási díjjal a Hitelszövetkezet jogosult a Számlatulajdonos Bankszámláját megterhelni Felhatalmazás

13 4.1. A Felhasználónak az InternetBank rendszer használatára vonatkozó jogosultságát a Számlatulajdonos által a ESZV-Szerződésben megjelölt feltételek határozzák meg A Számlatulajdonos felhatalmazza a Hitelszövetkezetet, hogy mindaddig, amíg arról írásban másképpen nem rendelkezik: A Hitelszövetkezetnek az elektronikus tranzakció-csomagok esetében kizárólag az összértékben megfelelő aláírás helyességéről kell meggyőződnie, és annak megfelelőssége esetén további ellenőrzések nélkül teljesíti az Elektronikus Megbízást A Hitelszövetkezetnek a biztonsági kódok ellenőrzésén túl nem kötelessége annak ellenőrzése, hogy az InternetBank rendszerbe Felhasználóként bejelentkező személy hozzáférésre jogosulte, illetve, hogy a Számlatulajdonosnál a biztonsági szabályok betartására vagy kijátszására sor került-e A Számlatulajdonos pontértékekben határozza meg a Felhasználók részére az átutalási jogot. Egy átutalás akkor tud teljesülni a rendszerben, ha az átutalást indító(k) minimum 10 pont értékű joggal rendelkezik, illetve rendelkeznek Az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások...63 feldolgozása, számlainformáció szolgáltatás, egyéb szolgáltatások A Hitelszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy az InternetBank rendszeren keresztül beküldött Elektronikus Megbízás teljesítéséről vagy a teljesítés esetleges meghiúsulásáról, illetve a Bankszámla aktuális és archív adatairól nyújtott számlainformációk típusát megváltoztassa A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelszövetkezethez továbbított Elektronikus Megbízások, lekérdezések adatállományát a Hitelszövetkezet elmentse és tárolja, valamint a jogok és kötelezettségek elévüléséig az adott banki műveletre vonatkozóan az egyes eljárásokban bizonyítékként felhasználja. A Hitelszövetkezet az archivált állományokat (a bizonylat megőrzésére vonatkozó szabályozás szerint) öt évig megőrzi Az InternetBank rendszeren keresztül beadott Elektronikus Megbízások azonnal feldolgozásra kerülnek a Hitelszövetkezet számlavezető rendszerében. A beadott megbízások teljesítése előtt a Felhasználó Hitelszövetkezethez benyújtott írásbeli kérése (törlési megbízás), vagy az Internet- Bank és rendszerben megírt, megfelelő pontértékben aláírt üzenete alapján a megbízás módosítható, illetve törölhető. A már teljesült megbízások módosítása nem lehetséges. A teljesült megbízások korrekciója a Számlatulajdonos, és a másik fél feladata A megbízásokat a Hitelszövetkezet az érkezésük sorrendjében teljesíti, az idősorrendet kötelezően megelőző teljesítendő tételek kivételével. Az érkezés sorrendjére a Hitelszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A beérkezett készpénzfelvételi megbízás fedezet esetén a Hitelszövetkezet által azonnal lekönyvelésre kerül, tekintet nélkül a Számlatulajdonos által az InternetBank kiegészítő szolgáltatás keretében továbbított megbízásokra. A megbízások közül a Hitelszövetkezet - a Számlatulajdonos rendelkezése és az előzőekben meghatározott sorrendre tekintet nélkül a 227/2006. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései alapján benyújtott megbízásokat teljesíti, az ott meghatározott sorrendben. A tételek benyújtásának időpontja az InternetBank rendszer által adott időpont A Hitelszövetkezet az InternetBank rendszeren keresztül beérkezett Elektronikus Megbízásokat tárgynapi teljesítésre a vonatkozó hirdetményében megjelölt beérkezési határidők szerint fogadja el A Hitelszövetkezet a nem értéknapos Elektronikus Megbízást A Hitelszövetkezet az értéknapos Pénzforgalmi Megbízást a megjelölt értéknap szerint vállalja teljesíteni, feltéve, hogy az a Hitelszövetkezet vonatkozó hirdetményében megjelölt befogadási határidőn belül érkezett be a Hitelszövetkezethez, és van rá fedezet A Számlatulajdonos visel minden abból eredő kárt, ha bármely okból ugyanazon Pénzforgalmi Megbízás teljesítésére a Hitelszövetkezet által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon (vagy a Bankszámlaszerződésben előírt más módon) és Elektronikus Megbízásként is megbízást ad a Hitelszövetkezet számára Amennyiben a Számlatulajdonos egyes pénzforgalmi megbízásai különböző módon - a Hitelszövetkezet által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon (vagy a Bankszámlaszerződésben előírt más módon), illetve Elektronikus Megbízásként - érkeznek be a Hitelszövetkezet- 13

14 hez, akkor a Hitelszövetkezet a különböző módon beérkező pénzforgalmi megbízások beérkezésének egymáshoz viszonyított sorrendjét a Hitelszövetkezethez történő beérkezés sorrendje szerint, valamint a hatályos pénzforgalmi jogszabályok és rendelkezések szerint állapítja meg és dolgozza fel azokat A Hitelszövetkezet az Elektronikus Megbízás teljesítéséről vagy a teljesítés esetleges meghiúsulásáról és a Bankszámla aktuális (teljesített) és archív adatairól az InternetBank rendszeren keresztül rendszeresen számlainformációt nyújt a Felhasználó számára, amit a Felhasználó lekérdezhet. A Felhasználó köteles minden olyan Elektronikus Megbízást ellenőrizni, amelynek teljesítéséről vagy visszautasításáról a Hitelszövetkezet az InternetBank rendszeren keresztül visszaigazolást nem biztosított. A Hitelszövetkezet nem felel a jelen rendelkezés alkalmazása következtében az Elektronikus Megbízások nem vagy késedelmes teljesítéséből eredő esetleges károkért A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy csak a Hitelszövetkezet által papíros (írásos) formában küldött bankszámlakivonat minősül hitelesnek. A InternetBank rendszer által küldött és abból kinyomtatott információk csak tájékoztató jellegűek. A Hitelszövetkezet a bankszámla kivonatot a vonatkozó bankszámlaszerződésben foglaltak szerint, továbbra is megküldi a Számlatulajdonosnak A szolgáltatások használatával kapcsolatos reklamáció Amennyiben a Számlatulajdonos valamely Elektronikus Megbízás teljesítését kifogásolja, akkor kifogását a hiba észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb a bankszámlakivonat rendelkezésre állását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül köteles munkanapokon, telefonon, illetőleg a Hitelszövetkezet által hivatalosan meghirdetett üzleti órák alatt személyesen, a számlavezető fiókjánál előterjeszteni. Az észrevétel postai úton, vagy fax útján megküldött írásbeli bejelentéssel is előterjeszthető. A határidő elteltével a teljesítés elfogadottnak minősül A reklamációnak tartalmaznia kell a reklamáló személyazonosító adatait, a Számlatulajdonos megnevezését, a Bankszámla számát, a bejelentés alapjául szolgáló esemény megjelölését, helyét, időpontját A reklamáló személyazonosságának ellenőrzése céljából a Hitelszövetkezet jogosult a reklamációt bejelentő személytől további - a Bankszámlával kapcsolatosan általa nyilvántartott - adatokat kérni. A Hitelszövetkezet a reklamációt figyelmen kívül hagyhatja, ha a reklamációból a Bankszámla, a Számlatulajdonos, a reklamáló személye nem azonosítható, vagy ha a reklamálás körülményei arra engednek következtetni, hogy az abban foglaltak nem valósak...65 A Hitelszövetkezet a reklamációt megvizsgálja és annak eredményéről a reklamáció Hitelszövetkezethez történt igazolt bejelentésétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban tájékoztatja a Számlatulajdonost A rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos hibaelhárítás, karbantartás,...65 szüneteltetés, fejlesztés A Hitelszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy az InternetBank, SMS-Info rendszer (kiegészítő szolgáltatás) elérhetőségét karbantartás idejére bejelentés nélkül szüneteltesse. Ez idő alatt a kiszolgálás a Bankszámla Szerződésben foglaltak szerint történik A Felhasználó az InternetBank, SMS-Info rendszer használatával kapcsolatban észlelt hibát telefonon, telefaxon, postai úton megküldött írásbeli bejelentéssel, illetve a hivatalosan meghirdetett üzleti órák alatt, a Hitelszövetkezet bármely fiókjánál személyesen teheti meg A Hitelszövetkezet, illetve megbízottja gondoskodik arról, hogy az InternetBank, SMS-Info rendszer banki fogadó oldalán felmerülő hiba a hiba jellegétől függően gyorsan kijavításra kerüljön A Hitelszövetkezet, illetve megbízottja nem köteles olyan jellegű hibát elhárítani, amely a Felhasználói-környezet működésével összefüggésben merül fel. Az ilyen jellegű hiba elhárításáról a Számlatulajdonos, és a Felhasználó saját költségére köteles gondoskodni. A hiba jellege tekintetében a Számlatulajdonos, és a Felhasználó - ellenkező bizonyításáig - a Hitelszövetkezet közlését elfogadja A Hitelszövetkezet bejelentés nélkül jogosult az InternetBank, SMS-Info rendszer használatát karbantartás vagy a meghibásodás kijavítása céljából, illetve egyéb szervezési-működési okokból részben vagy egészben szüneteltetni. Amennyiben az InternetBank, használatának szüneteltetésére 14

15 előre tervezhető karbantartási, javítási, egyéb szervezési-működési okból kerül sor, a Hitelszövetkezet az InternetBank rendszeren keresztül (elektronikus úton) előzetesen értesíti a Felhasználót. Amennyiben az InternetBank rendszer használatának szüneteltetésére előre nem tervezhető karbantartási, javítási, egyéb szervezési-működési okból kerül sor, a Hitelszövetkezet a Felhasználót késedelem nélkül, az InternetBank rendszeren keresztül elektronikus úton értesíti, kivéve, ha ezen értesítés a szünetelés okának jellegéből adódóan nem lehetséges, vagy a Hitelszövetkezet megítélése szerint a szünetelés okának mielőbbi elhárítása érdekében nem célravezető. A Hitelszövetkezet nem felel a jelen rendelkezés alkalmazása következtében az Elektronikus Megbízások nem vagy késedelmes teljesítéséből, vagy az értesítés elmaradásából eredő esetleges károkért Az InternetBank rendszer fenti szüneteltetése esetén a szüneteltetés időtartama alatt a Számlatulajdonos pénzforgalmi megbízásait a Hitelszövetkezet által e célra rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon vagy a Bankszámlaszerződésben előírt más módon jogosult a Hitelszövetkezet részére megadni. A Hitelszövetkezet nem felel a jelen rendelkezés alkalmazása következtében esetlegesen bekövetkező károkért A Hitelszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy az InternetBank, SMS-Info rendszereket továbbfejlessze, módosítsa. A Hitelszövetkezet erről a Számlatulajdonost értesíti A Számlatulajdonos, Felhasználó vállalja, hogy az InternetBank, SMS-Info rendszer továbbfejlesztett változatát a Hitelszövetkezet felhívására és utasításainak megfelelően használja. A Hitelszövetkezet nem felel az abból eredő kárért, ha a Számlatulajdonos, Felhasználó nem teljesíti ezen kötelezettségét Felelősségi szabályok A Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a jelen ESZV-Általános Szerződési Feltételekben, és a Felhasználói Kézikönyvekben foglalt, InternetBank, SMS-Info rendszerek rendeltetésszerű és biztonságos használatára vonatkozó rendelkezések a Számlatulajdonos és valamennyi Felhasználó által az InternetBank, SMS-Info rendszer használatának megkezdése előtt maradéktalanul megismerésre és betartásra kerüljenek. A Hitelszövetkezet nem felel az abból eredő kárért, ha a Számlatulajdonos a Felhasználó jelen rendelkezés szerinti tájékoztatását elmulasztja, vagy késedelmesen, hiányosan teljesíti, illetve ha a Számlatulajdonos vagy a Felhasználó az InternetBank, SMS-Info rendszer rendeltetésszerű és biztonságos használatára vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be A Hitelszövetkezet - a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben megengedett módon - kizárja felelősségét azért a késedelemért, tévedésért, mulasztásért, amely az InternetBank, SMS-Info rendszeren keresztül továbbított adat átadása, feldolgozása, tárolása során következett be az alábbi okok valamelyike miatt: Bejelentés esetén a Hitelszövetkezet az InternetBank, SMS-Info rendszer további használatának megakadályozása érdekében minden, a Hitelszövetkezettől általában elvárható intézkedést megtesz akkor is, ha a Számlatulajdonos, illetve valamely Felhasználó az InternetBank, SMS-Info rendszer használata és őrzése során megszegte a jelen ESZV-Általános Szerződési Feltételek előírásait A Hitelszövetkezet felel azért az InternetBank, SMS-Info rendszer használata miatt bekövetkezett kárért, amely abból származik, hogy a Számlatulajdonos, illetve a Felhasználó nem tudja megtenni a jelen ESZV-Általános Szerződési Feltételekben fent említett bejelentését. Ez alól a felelősség alól a Hitelszövetkezet mentesül, ha a Tőle általában elvárható intézkedéseket megtette.66 A jelen ESZV-Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában a Felhasználó, vagy a Számlatulajdonos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásnak minősülnek különösen a következők: Az InternetBank rendszert a megadott hardver és szoftver környezetben javasolt használni. A Hitelszövetkezet nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó megfelelő berendezést és szoftvert biztosít-e az InternetBank használatához, illetve hogy más számítógépes alkalmazás (szoftver) nem korlátozza-e az InternetBank használatát. Az eltérő szoftver, hardver környezetből, illegális szoftver használatból származó hibák kezelését, javítását a Hitelszövetkezet nem vállalja, mindezekből származó károkért semmilyen felelősség nem terheli Szerzői jog védelme

16 9.1. Minden olyan szerzői jog és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog, amely az InternetBank, SMS-Info rendszerre vonatkozik, kizárólag a Hitelszövetkezetet és az InternetBank, SMS-Info rendszert kifejlesztő beszállítót illeti. A Számlatulajdonos a Szerződés hatályának időtartamára nem kizárólagos, nem átruházható használati jogot kap az InternetBank, SMS-Info rendszer használatára az ezekre vonatkozó szerzői jog, és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogok átruházása nélkül A Számlatulajdonos, Felhasználó a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy hozzá a Hitelszövetkezettől, illetve - a Hitelszövetkezet által előzetesen jóváhagyatott kérdőív alapján - az InternetBank, SMS-Info rendszert kifejlesztő beszállító cégtől az InternetBank, SMS- Info rendszerszolgáltatással kapcsolatosan, önkéntes jellegű közvélemény kutatás céljából, levélben, telefonon, vagy egyéb elektronikus, illetve más formájú kommunikációs eszközön megkeresés érkezzen. A Számlatulajdonos, és a Felhasználó a Hitelszövetkezethez megküldött írásbeli nyilatkozattal bármikor jogosult az ilyen jellegű megkeresések letiltására InternetBank, SMS-Info használatával kapcsolatos díjak, egyéb költségek A Számlatulajdonos az InternetBank, SMS-Info használatáért, igénybevételéért a Hitelszövetkezet vonatkozó hirdetményében, vagy - a Felek eltérő megállapodása esetén - a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott típusú és mértékű díjtételeket, költségeket, jutalékokat köteles megfizetni a Hitelszövetkezet részére. A díjtételek megfizetése oly módon történik, hogy a Hitelszövetkezet a Számlatulajdonos Szolgáltatási Szerződésben megjelölt pénzforgalmi bankszámláját, illetve - amennyiben azon a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre - a Hitelszövetkezetnél vezetett bármely bankszámláját esedékességkor megterheli. A Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy esedékességkor a megfelelő fedezet a Hitelszövetkezet rendelkezésére álljon Az InternetBank, SMS-Info használatáért a fenti pont alapján felszámított díjak nem foglalják magukban az Elektronikus Pénzforgalmi Megbízások, valamint az egyéb szolgáltatások után felszámított forgalmi jutalékokat, amelyeket mindenkor a Hitelszövetkezet hatályos hirdetményei tartalmaznak A Hitelszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy Üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint az InternetBank, SMS-Info használatával kapcsolatos díjak, költségek, jutalékok típusát és mértékét időről-időre saját hatáskörben módosítsa, illetve, hogy az InternetBank, SMS- Info rendszerek használatával összefüggésben más díj-, költség- és jutaléktételeket állapítson meg Az InternetBank, SMS-Info Felhasználói használatához szükséges, elektronikus összeköttetést biztosító hálózat (telefon, Internet szolgáltató, egyéb kommunikációs rendszer) előfizetésének költségei a program felhasználóját terhelik Az ESZV- Szerződés módosítása, megszűnése A jelen ESZV-Általános Szerződési Feltételek a Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos között létrejött ESZV-Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendők. Az ESZV-Általános Szerződéses Feltételeket a Hitelszövetkezet módosíthatja, a módosítást a hirdetményekkel azonos módon közzé teszi. Az ESZV-Szerződést aláírt Számlatulajdonosok a közzétételt követő 30 napig élhetnek kifogással, azt követően a módosítás hatályba lép A Hitelszövetkezet jogosult a jelen ESZV-Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosításra vonatkozó ajánlatát a Tiszántúli Első Hitelszövetkezet a Honlapján közzéteszi. A módosítás feltéve, hogy a módosításra vonatkozó ajánlat hosszabb időtartamot nem határoz meg az ajánlat kézhezvételétől számított 30. napon hatályba lép, kivéve, ha a Szerződést a Számlatulajdonos ezen időtartam alatt felmondja. A felmondási idő alatt a Szerződés az eredeti feltételekkel áll fenn. A Hitelszövetkezet a módosított feltételeket elfogadottnak tekinti, ha a Számlatulajdonos a felmondási idő lejártáig a Hitelszövetkezethez írásban nem jelenti be, hogy a módosítást nem fogadja el A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen ESZV-Általános Szerződési Feltételek 1. pontjában a Felhasználó fogalom alatt meghatározottak szerint köteles az általa megjelölt Felhasználó(ka)t a Bankszámla feletti rendelkezésre Felhasználó adatlap útján előzetesen bejelenteni. Az InternetBank rendszerhez való Felhasználói bejelentkezés csak ezen Számlatulajdonosi kötelezettség teljesítése után lehetséges és csak a Felhasználó adatlapon is megjelölt jogosultsági szintig. 16

17 A Hitelszövetkezet kizárja felelősségét az aláírás bejelentő-karton és a Felhasználói bejelentkezés Számlatulajdonosnak felróható okból történő eltéréséből adódó károk esetére Az ESZV-Szerződés megszűnik, ha Az ESZV-Szerződés megszűnésének időpontjától a Hitelszövetkezet az InternetBank, SMS-Info rendszer használatának lehetőségét megszünteti. A Hitelszövetkezet jogosult visszautasítani azon Elektronikus Megbízásokat, amelyek az ESZV-Szerződés megszűnésének időpontjáig nem teljesíthetőek A Hitelszövetkezet jogosult a hirdetményt saját üzleti döntése alapján bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított hirdetményt a hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően a Hitelszövetkezet a honlapján közzéteszi, és az ügyfélfogadásra kijelölt üzlethelyiségeiben kifüggeszti. A Hitelszövetkezet a módosított feltételeket elfogadottnak tekinti, ha a Számlatulajdonos a módosított hirdetmény hatálybalépését megelőzően a Hitelszövetkezethez írásban nem jelenti be, hogy a módosítást nem fogadja el és ezért a Szolgáltatási Szerződés felmondását kezdeményezi A kiegészítő szolgáltatás szerződését a Hitelszövetkezet azonnali hatállyal felmondja, ha: A szolgáltatás megszűnése után a rendszer kliens moduljának egyszeri szoftver díja nem visszaigényelhető, nem visszatérítendő tétel A szoftver készítőit a szerzői jogvédelem a szerződés hatályának megszűnése után is maradéktalanul megilleti. A szerződő fél köteles biztosítani, hogy a Hitelszövetkezet informatikusa (vagy a megbízott alvállalkozó) a telepített program felhasználói gépről történt kitörlésének tényét ellenőrizhesse Irányadó jog, illetékesség A jelen ESZV-Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Bankszámlaszerződés, a Tiszántúli Első Hitelszövetkezet Üzletszabályzata, egyéb vonatkozó általános szerződési feltételei és hirdetményei, valamint a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak A Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos a közöttük felmerült vitás kérdéseket elsősorban békés tárgyalásos úton rendezik. Ennek sikertelensége esetére a Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos a pertárgyértéktől függően kölcsönösen alávetik magukat a Debreceni Városi Bíróság, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének Tiszántúli Első Hitelszövetkezet AZ UTASÍTÁS CÉLJA A jelen utasítás célja, hogy egységesen szabályozza a Hitelszövetkezet elektronikus számlavezetési szolgáltatásához kapcsolódóan a szolgáltatás működésére vonatkozó előírásokat, eljárásokat. 17

18 2. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA 2.1. Az utasítás tárgyi hatálya A jelen utasítás hatálya kiterjed valamennyi, a Hitelszövetkezet által a számlatulajdonos számára nyitott és vezetett bankszámlákhoz kapcsolódóan az Euro-eBank rendszeren keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásra, valamint a SMS-Info szolgáltatásra vonatkozólag. Ezen utasítás alkalmazásában: Elektronikus szolgáltatás: A Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos között az Elektronikus Megbízást, valamint a Hitelszövetkezet által a bankszámlákra vonatkozóan nyújtott egyéb információs szolgáltatások teljesítését elektronikus adatátvitellel lehet megvalósítani nyitva tartáson belüli személyes megjelenés, illetve nyomtatványok használata nélkül, a Felhasználói adatlapon megadott Felhasználók által. Részei: InternetBank, SMS-Info InternetBank: A Hitelszövetkezet által a Számlatulajdonos részére nyújtott kiegészítő szolgáltatás, amelyet web-böngésző segítségével a Hitelszövetkezet honlapján lehet igénybe venni. SMS-Info: A Hitelszövetkezet által a Számlatulajdonos részére nyújtott kiegészítő szolgáltatás, amelyet SMS képes telefonkészülék segítségével lehet igénybe venni. Elektronikus Megbízás: a Számlatulajdonos által létrehozott, az InternetBank rendszeren keresztül a Hitelszövetkezet részére megküldött, a Szerződésben meghatározott típusú pénzügyi tranzakció. Tranzakció: olyan banki teljesítés, amit a Hitelszövetkezet a Felhasználó kérésére hajt végre úgy, hogy elfogadja annak megbízását. Felhasználó: A Számlatulajdonos által a Hitelszövetkezetnél rendszeresített módon (Felhasználó adatlap) a bankszámlák feletti rendelkezési joggal felruházott természetes személy, akinek a Számlatulajdonos az Euro-eBank szolgáltatáshoz a bejelentett jogosultsági szintnek megfelelő hozzáférést biztosít. SMS (SHORT MESSAGE SERVICE): Távközlési szolgáltató azon szolgáltatása, mely lehetővé teszi maximum 160 karakter terjedelmű alfanumerikus jelsorozat továbbítását mobil GSM telefonkészülékre. Üzenet: Automatikus módon, SMS formában a Szerződő Fél által megjelölt mobil telefonszámra megküldött banki információ. Automatikus üzenetküldés: SMS-Info szolgáltatás esetén a Hitelszövetkezet számlavezető számítástechnikai rendszere által meghatározott rendszerességgel generált üzenet, amely a Szerződő Fél által megadott mobil telefonszámra megküldésre kerül Az utasítás személyi hatálya A jelen utasítás személyi hatálya kiterjed mindazon szervezeti egységre, amely az előző pontban felsoroltakkal kapcsolatos feladatokat ellátja, a végrehajtást ellenőrzi. 3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3.1. Az Euro-eBank szolgáltatás ismertetése Az Electra Magyarország piacvezető Ügyfélterminál szolgáltatása. A rendszer fejlesztője a Cardinál Kft. A rendszer teljes egészében magyar fejlesztésű és tökéletesen megfelel a magyar pénzügyi és gazdasági környezetnek. 18

19 Az Electra nevet a szövetkezeti hitelintézetek Euro-eBank névre keresztelték, a továbbiakban mind a két elnevezés használata elfogadott. Az Euro-eBank két szolgáltatást foglal magába a HomeBank és az InternetBank szolgáltatást. A Hitelszövetkezet az InternetBank szolgáltatást kínálja tagjainak, ügyfeleinek. InternetBank szolgáltatás használatával az ügyfelek a legelterjedtebb böngészők segítségével léphetnek kapcsolatba a Hitelszövetkezettel, kérhetnek le információkat vagy kezdeményezhetnek átutalásokat. Jellemzője a mobilitás, azaz az ügyfél nincs egyetlen géphez kötve, így akár otthonról, akár munkahelyéről vagy hordozható számítógépről is elérheti a rendszer szolgáltatásait. Ajánlható: - magánszemélyeknek, kisvállalkozásoknak akik rendszeresen, többnyire információkérésre használják, valamint legfeljebb napi néhány megbízás beküldésére, - vállalkozásoknak, cégeknek az Euro-eBank rendszer modulja mellett kiegészítő szolgáltatásként, információkérésre, megbízások beküldésére. A felhasználók ilyenkor ugyanazokat az azonosítókat és jelszavakat használhatják, függetlenül attól, hogy melyik szolgáltatást veszik éppen igénybe SMS-Info szolgáltatás A szolgáltatást igénybe vevő Szerződő Fél a mobil telefonjára érkező tájékoztató jellegű SMS üzeneten keresztül értesülhet a számláját érintő tranzakciókról. A szolgáltatást mind magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó igénybe veheti. A Szerződő Félnek a Hitelszövetkezeti fióknál rendelkeznie kell lakossági folyószámlával, vagy vállalkozói pénzforgalmi számlával. A szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak rendelkeznie kell SMS üzenetek fogadására képes mobiltelefonnal. Az SMS-Info szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy a Szerződő Fél egyedi beállításokat alkalmazzon a szolgáltatás igénybevételekor. A legfontosabb állítható paraméterek: - Tranzakció kör (csak jóváírások, csak terhelés vagy teljes forgalom). - Egyenlegközlés kérése - Az üzenethez értékhatár rendelhető Egy folyószámlához 3 db mobiltelefonszám adható meg. A terhelésekről illetve jóváírásokról szóló értesítések esetén limitösszeg is megadható, tehát csak a limitet meghaladó forgalmi tételekről kerül küldésre tájékoztatás az ügyfél részére Szolgáltatás megrendelése Az Euro-eBank kiegészítő szolgáltatásokat, illetve a SMS-Info kiegészítő szolgáltatást a Számlatulajdonos írásban, az Elektronikus Számlavezetés Szolgáltatási szerződés megkötésével és a kapcsolódó adatlapok kitöltésével és a Hitelszövetkezetben történő leadásával rendelheti meg. A benyújtott megrendeléseken a Hitelszövetkezet ügyfélreferens munkatársa aláírás-vizsgálatot és személyazonosság ellenőrzést végez. Amennyiben a Felhasználó a Hitelszövetkezetnél nem azonosí- 19

20 tott személy, úgy a Pénzmosási Szabályzat értelmében a szerződés(ek) megkötése előtt a teljes körű azonosítást el kell végezni. Kapcsolódó nyomtatványok: ESZV-Általános Szerződési Feltételek: A Bankszámlaszerződés Általános Szerződési feltételeinek kiegészítése. Elektronikus Számlavezetés Szolgáltatási Szerződés (továbbiakban ESZV-Szerződés): a Számlatulajdonos és a Hitelszövetkezet között létrejött Bankszámla Szerződés kiegészítő szerződése az Elektronikus számlavezetési szolgáltatás (InternetBank, SMS-Info) igénybevétele tárgyában, amelynek mindenkori elválaszthatatlan részét képezik: 1. a Felhasználó adatlapok, 2. az ESZV-Általános Szerződési Feltételek, 3. a Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos közötti Bankszámla Szerződés, 4. a Hitelszövetkezet mindenkori Üzletszabályzata és a 5. Hitelszövetkezet ügyfelekre és szolgáltatásokra vonatkozó egyéb általános szerződési feltételei és hirdetményei. Az ESZV-Szerződést és 1. számú mellékletét 2 példányban kell kiállítani, melyből egy az ügyfélé, egy pedig az egységben marad. A Szerződés azonosító ESZV fiókkód - négyjegyű előnullázott folyamatos sorszám. Az EuroBank ügyfélazonosító szám értelemszerűen az EuroBank rendszerben szereplő nyilvántartási szám, ezt kell a szerződéses dokumentumokra rávezetni jobbra igazítva, a fennmaradó rublikákat üresen hagyva. A Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos közötti határozatlan idejű ESZV-Szerződés azon a napon jön létre, amikor a Számlatulajdonos által hiánytalanul kitöltött és (cégszerűen) két példányban aláírt ESZV-Szerződés(eke)t a Hitelszövetkezet cégszerű aláírásával elfogadja. Az ESZV-Szerződést és a kapcsolódó nyomtatványokat a Számlatulajdonos köteles a valóságnak megfelelően és pontosan kitölteni. A nyomtatványok aláírásával a Számlatulajdonos és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az így közölt adatait a Hitelszövetkezet az érintett szolgáltatás nyújtásának tekintetében kezelje. Az ESZV-Szerződés aláírásával a Számlatulajdonos kijelenti, hogy az ESZV-Általános Szerződési Feltételeket és az Euro-eBank szolgáltatással kapcsolatban megfogalmazott Felhasználói Kézikönyvet megismerte. Az ESZV-Általános Szerződési Feltételek egy példányát a Hitelszövetkezet a Szerződéssel együtt a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátja: - elsődlegesen a Hitelszövetkezet fiókjaiban a hirdetmények között, - másodlagosan a Hitelszövetkezet Internetes honlapján elhelyezi, - harmadlagos az -en történő értesítés. A Hitelszövetkezet csak a Számlatulajdonos kifejezett kérésére köteles az ESZV-Általános Szerződési Feltételek nyomtatott példányát a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátani. Felhasználó Adatlap A felhasználói jogokkal rendelkező személyekre vonatkozóan töltendő ki, minden egyes számlához kapcsolódóan felhasználónként külön-külön. 2 példányban kell kiállítani, melyből egy az ügyfélé, egy pedig az egységben marad. 20

21 Euro-eBank szolgáltatás esetén (3.a. sz. melléklet): a csoport név és a felhasználó név kitöltése új felhasználónál nem követelmény. A felhasználó nevet, amennyiben az ügyfél ragaszkodik hozzá ő is megadhatja, ellenkező esetben az admin munkatárs fogja képezni az ügyfél nevéből. A cégszerű aláírási ponterő megadásánál legalább egy felhasználónak 10 ponttal kell rendelkeznie, a kliens modul telepítésnél a regisztrációs megbízás elküldéséhez ez feltétlenül szükséges. A cégszerű aláírás a levél jellegű megbízások elküldéséhez használatos. Az Euro-eBankban az is lehet felhasználó, aki a bankszámlán papíros megbízásokkal nem rendelkezhet, de ebben az esetben a pénzmosással kapcsolatos azonosítási kötelezettségnek eleget kell tenni a pénzmosási adatlap kitöltésével. A Felhasználó Adatlap kitöltésének részletes ismertetését a Kitöltési útmutató tartalmazza. SMS-Info szolgáltatás részletező (3.b. sz. melléklet): 2 példányban kell kiállítani, melyből egy az ügyfélé, egy pedig az egységben marad, a központi munkatárs részére nem kell továbbítani. A szolgáltatás részletező kitöltésének részletes ismertetését a Kitöltési útmutató tartalmazza. Felhasználói kézikönyv A Felhasználói Kézikönyv az InternetBank rendszer részletes használatát és technikai feltételeit tartalmazza. A Számlatulajdonos és a Felhasználók által a Hitelszövetkezet honlapján (rövidített változat), valamint a program Súgó menüjéből (teljes változat) érhető el Szolgáltatás aktiválása Euro-eBank szolgáltatás (Internetbank) aktiválása Az ügyfélreferens munkatárs a kitöltött és cégszerűen aláírt ESZV Szerződést, a Felhasználói Adatlapokat eljuttatja a Hitelszövetkezet központjába az Electra szolgáltatás koordinálására kijelölt admin munkatársak részére. Az admin munkatárs az adatlapok alapján elvégzi a rögzítést az Electra Admin programban, így aktiválva a szolgáltatást. Az InternetBank kiegészítő szolgáltatást a Hitelszövetkezet legkésőbb az ESZV-Szerződés megkötését követő öt munkanapon belül aktiválja a megrendelés során a Számlatulajdonos által megadott Felhasználók részére, a megrendelésben megadott bankszámlák tekintetében. Az aktiválásról a Hitelszövetkezet a kezdeti bejelentkezési jelszóborítékok megküldésével értesíti a Számlatulajdonost egy ügyféltájékoztató levél kíséretében, mely tartalmazza a legszükségesebb útmutatásokat. A jelszóborítékokat InternetBank szolgáltatás esetén a Felhasználó Adatlapon megjelölt formában vagy postai úton tértivevényes borítékban saját kezéhez megjelöléssel küldi meg a központi admin munkatárs a Felhasználó címére, vagy a számlavezető fiókhoz juttatja el zárt borítékban egy átadás-átvételi elismervény mellékletében. Ebben az esetben az ügyfélreferens munkatárs gondoskodik a jelszóborítékok átadásáról. Amennyiben a Számlatulajdonos a meglévő Euro-eBank szolgáltatási elérésbe további bankszámlákat kíván bekapcsolni, úgy azokhoz a Bankszámla-szerződésekhez is meg kell kötni a ESZV- Szerződést, meg kell határozni a Felhasználók körét. A bekapcsolt további bankszámlák szintén legkésőbb 5 munkanapon belül érhetőek el a rendszerben, amelyről a Hitelszövetkezet külön értesítést nem küld a Számlatulajdonos felé SMS-Info szolgáltatás aktiválása Az Eurobank számlavezető rendszerben lehet beállítani, hogy az ügyfél a számláját érintő terhelésekről valamint jóváírásokról a tranzakció végrehajtását követően SMS-ben értesüljön. Ezen kívül lehetőség van egyenleg információ kérésére is. Az Eurobankban szükséges paramétereket a számlavezető munkatárs állítja be, így aktiválva a szolgáltatást. A SMS-Info kiegészítő szolgáltatást a 21

22 Hitelszövetkezet az ESZV-Szerződés megkötését követő legkésőbb 2 munkanapon belül aktiválja. SMS-Info szolgáltatás szerződéskötéskor az ügyintéző átadja a felhasználó számára a Tájékoztató leírás. Beállításokat az Eurobankban az ügyintéző a Számla adatlap/egyéb/sms adatok felületen állítja be. Paraméterbeállítások: SMS küldés: csak SMS, csak TELEINFO illetve SMS és TELEINFO felé való adat küldésre, melyből a csak SMS-t kell kiválasztani Jóváírás és Terhelési limit beállítására (ha mindkét limit 1 akkor ez azt jelenti, hogy minden forgalmi tételről kap SMS üzenetet az ügyfél, amennyiben az érték 0, akkor egyik tételről sem). Egyenlegközlés kell bejelölésével az ügyfél egyenlegközlő SMS-ket is kap, amennyiben a Szolgáltatás részletező adatlapon a csak egyenlegközlést kérte, akkor a limiteket 0-ra kell állítani, és az Egyenlegközlést bejelölni. Telefonszámok: a megadott telefonszámokra küld SMS üzenetet a program forgalmazáskor. (PIN kód megadására TELEINFO esetén van lehetőség, mely szolgáltatást a Hitelszövetkezet nem vezette be) 3.5. A szolgáltatások használata Az Euro-eBank szolgáltatás használata A Felhasználók az alábbi információkról kaphatnak tájékoztatást az InternetBank rendszeren keresztül: számlaadatok, számlaforgalom, számlakivonat, megbízások adatai, visszautasított megbízás, egyéb tájékoztatások. A Felhasználók az alábbi Elektronikus Megbízások teljesítését kérhetik az InternetBank rendszeren keresztül: egyszeri megbízások (rögzítés, módosítás, beküldés), betétkezelés, készpénzigénylés. Készpénzfelvételi igényt az elektronikus számlavezető rendszeren keresztül a hirdetményben megjelölt időpontig nyújthatnak be az ügyfelek. Az elektronikusan bejelentett készpénzfelvételi igényeket az admin munkatárs azonnal továbbítani köteles az érintett egység részére. Az egységek ennek ismeretében készítik el a készpénzigényüket és jelentik a központnak. 22

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Bankszámla: a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (a továbbiakban: Füzes Takarék) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. Használt elnevezések... 3 4. Az InternetBank szolgáltatás... 5 6. Általános rendelkezések... 8 7. Az InternetBank rendszerhez

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK 1. Fogalmi meghatározások A jelen fejezetben az alábbiakban

Részletesebben

A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Szabályzata az ibiztosító szolgáltatásról

A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Szabályzata az ibiztosító szolgáltatásról BI044 / 20150309 A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Szabályzata az ibiztosító szolgáltatásról 1. Az ibiztosító szolgáltatás A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhelye:

Részletesebben

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Szabályzata

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Szabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 43 AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSI Szabályzata Jóváhagyva: a TKSZ Igazgatóságának 2011 február

Részletesebben

Zirci Takarékszövetkezet

Zirci Takarékszövetkezet Zirci Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételek az elektronikus szolgáltatások igénybe vételéhez (Electra Internet Banking-EIB, Electra-Home Banking, SMS szolgáltatás) Hatályba lépés: 2013. szeptember

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az InternetBank és Electra szolgáltatás igénybe vételéhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az InternetBank és Electra szolgáltatás igénybe vételéhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az InternetBank és Electra szolgáltatás igénybe vételéhez 1. Az InternetBank szolgáltatás célja, lehetőségei Az InternetBank és az Electra-szolgáltatás a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2014. március 15. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

1. Az Internet Banking szolgáltatás célja, lehetőségei

1. Az Internet Banking szolgáltatás célja, lehetőségei 3. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Internet Banking szolgáltatás igénybe vételéhez Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye: 5052 Újszász, Erkel F. u. 2/a., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei

A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei A Pénzforgalom Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. december 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. A fizetési és pénzforgalmi fizetési számlára vonatkozó rendelkezések... 3 II. A bank által alkalmazott

Részletesebben

(tevékenységi engedély sz.: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat, 1997. november 27.)

(tevékenységi engedély sz.: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat, 1997. november 27.) OTP BANK NYRT. (tevékenységi engedély sz.: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat, 1997. november 27.) OTPdirekt ELECTRA TERMINÁL ÜZLETSZABÁLYZAT OTP BANK NYRT. Közzétéve: Budapest, 2014. február 28. Hatályos:

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei

Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Devizakülföldi hitelintézetek számára vezetett HUF számla Általános Szerződési Feltételei 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2015. április 27. 1 1. A Lakossági Bankkártya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság Működési engedély: EN-I-466/2011. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt.-vel (továbbiakban: Bank) szerződéses kapcsolatban álló kereskedő

Részletesebben

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben